Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải hải đạt

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Bùi Thị Minh Chính Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI ĐẠT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Bùi Thị Minh Chính Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính Mã SV: 1312402023 Lớp: QT1701N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Đoan Trang Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN tháng năm 2018 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Bùi Thị Minh Chính ThS Nguyễn Đoan Trang Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .3 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Thể lực 1.2.2 Trí lực 1.2.3 Đạo đức, phẩm chất người lao động 1.3 Các hoạt động nâng cao chất lượng NNL doanh nghiệp 1.3.1 Hoạt động tuyển dụng 1.3.2 Hoạt động đào tạo 11 1.3.3 Hoạt động xếp, bố trí lao động 14 1.3.4 Hoạt động tạo dựng sách đãi ngộ người lao động .15 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng NNL DN 17 1.4.1 Các nhân tố bên 17 1.4.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI ĐẠT 21 2.1 Tông quan công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt .21 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty .21 2.1.1.1 Thông tin chung công ty .21 2.1.1.2 Vốn kinh doanh 21 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 21 2.1.2.1 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 21 2.1.2.2 Nhiệm vụ công ty 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động công ty .23 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 24 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn cơng ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt .27 2.1.5.1 Thuận lợi 27 2.1.5.2 Khó khăn 27 2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 27 2.2.1 Thực trạng kết thực công việc người lao động .27 2.2.2 Thực trạng phẩm chất đạo đức người lao động 29 2.2.3 Thực trạng lực người lao động .30 2.2.4 Thực trạng thể lực người lao động 34 2.3 Các hoạt động chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt .36 2.3.1 Hoạt động tuyển dụng lao động .36 2.3.1.1 Quy trình tuyển dụng 36 2.3.1.2 Tiêu chí tuyển dụng công ty 38 2.3.1.3 Phương pháp tuyển dụng lao động 42 2.3.2 Hoạt động đào tạo sử dụng lao động công ty .43 2.3.3 Hoạt động nâng cao tay nghề, trình độ chun mơn 46 2.3.4 Hoạt động bố trí, xếp lao động 47 2.3.5 Chính sách lương, thưởng cơng ty 48 2.4 Đánh giá chung tình hình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơng ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 51 2.4.1 Thành công .51 2.4.2 Hạn chế .53 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI ĐẠT 56 3,1, Phương hướng nâng cao chất lượng NNL công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt .56 3.1.1 Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo lao động .56 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng tiền lương, thưởng cho CBCNV 56 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 58 3.2.1 Nâng cao thể lực cho CBCNV công ty 58 3.2.2 Cải thiện điều kiện lao động nâng cao chất lượng môi trường làm việc .58 3.2.3 Bố trí, sử dụng lao động thích hợp 59 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực 59 3.2.5.Quy định khen thưởng, đãi ngộ 60 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ NNL Nguồn nhân lực CBCNV Cán công nhân viên NLĐ Người lao động DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG hưởng đủ mức tiền lương (Ngày công chuẩn tháng ngày làm việc tháng, không bao gồm ngày nghỉ chủ nhật, lễ, Tết) - Trả lương theo khối lượng công việc: hình thức trả lương cho NLĐ dựa trực tiếp vào số lượng chất lượng sản phẩm ( hay dịch vụ) cơng việc mà họ hồn thành Hình thức trả lương cơng ty áp dụng với hầu hết lực lượng CBCNV NLĐ cơng ty tính sau: Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / (ngày cơng chuẩn tháng * số ngày làm việc thực tế) + (sản lượng sản phẩm * đơn giá sản phẩm) Đây hình thức trả lương gắn chặt suất lao động với thù lao lao động có tác dụng khuyến khích NLĐ nâng cao suất lao động góp phần nâng cao hiệu cơng việc Ngồi hình thức trả lương có ý nghĩa: +) qn triệt tốt nguyên tắc trả lương theo lao động tiền lương mà NLĐ nhận phụ thuộc vào khối lượng cơng việc mà họ hồn thành, điều có tác dụng làm tăng suất NLĐ +) khuyến khích NLĐ sức học tập nâng cao trình độ lành nghề, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo,…để nâng cao khả làm việc suất lao động +) Trả lương theo khối lượng cơng việc góp phần to lớn việc nâng cao hồn thiện cơng tác quản lý, nâng cao tính tự chủ, chủ động làm việc NLĐ Ngồi cơng ty có Chế độ ưu đãi công nhân viên: - Thưởng lương cho công nhân có thời gian làm thêm giờ, Thời gian làm việc thêm trả lương ưu đãi theo qui định ( 1,5 lần lương làm việc, chủ nhật gấp lần, ngày lễ, ngày tết gấp lần) - hỗ trợ cơm trưa cho công nhân viên căng tin công ty - Các khoản trích theo lương cơng ty trích theo quy định nhà nước - Bảo hiểm xã hội: Tỷ lệ trích 22%, đó: 16% tính vào chi phí , 6% khấu trừ vào lương người lao động - Bảo hiểm y tế: Tỷ lệ trích 4,5%, đó: 3% tính vào chi phí, 1,5% khấu trừ vào lương người người lao động - Kinh phí cơng đồn: Tỷ lệ trích 2% tính vào chi phí Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG b) Phụ cấp: Ngồi lương thỏa thuận ghi cụ thể hợp đồng lao động cơng, nhân viên cơng ty hưởng khoản phụ cấp, trợ cấp khác Bảng 11: Mức phụ cấp lao động công nhân viên công ty Chức danh Mức phụ cấp/ tháng Ăn trưa Điện thoại Xăng xe Giám đốc 1.500.000 1.000.000 500.000 Phó giám đốc 1.300.000 800.000 400.000 Kế tốn trưởng 1.200.000 600.000 300.000 Trưởng phòng kinh doanh 1.200.000 800.000 800.000 Nhân viên kế toán 1.000.000 300.000 300.000 Nhân viên kinh doanh 1.000.000 300.000 300.000 Lái xe, công nhân sửa chữa 1.000.000 300.000 300.000 Thủ quỹ 1.000.000 300.000 300.000 Thủ kho 1.000.000 300.000 300.000 (Mức hưởng tính cho tháng làm đầy đủ theo ngày cơng hành tháng) Nhìn vào mức phụ cấp lao động thấy cơng ty quan tâm tới đời sống công nhân viên, tạo mức phụ cấp phù hợp với chức danh từ gây dựng nên nguồn động lực làm việc phấn khởi, hăng hái cho tồn thể cơng nhân viên công ty c) Phúc lợi Quỹ phúc lợi thể quan tâm, trách nhiệm công ty đời sống cơng, nhân viên, từ tạo cho họ tâm lý yên tâm làm việc để gắn bó lâu dài với cơng ty Quỹ phúc lợi cơng ty trích phần từ nguồn kinh phí hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công, nhân viên công ty thực trách nhiệm xã hội Công ty Quỹ phúc lợi công ty dùng để: - Đầu tư xây dựng sửa chữa cơng trình phúc lợi doanh nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 50 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Chi cho hoạt động phúc lợi NLĐ DN bao gồm người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên làm việc theo hợp đồng lao động người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên nhà nước bổ nhiệm - Góp phần vốn để đầu tư xây dựng cơng trình phúc lợi chung ngành với đơn vị khác theo hợp đồng - Sử dụng phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động kể trường hợp hưu, sức, lâm vào hồn cảnh khó khăn, khơng nơi nương tựa làm công tác từ thiện xã hội - Mức chi sử dụng quỹ Tổng Giám đốc Giám đốc doanh nghiệp định, ghi Quy chế quản lý, sử dụng quỹ doanh nghiệp 2.4 Đánh giá chung tình hình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 2.4.1 Thành công Với quan điểm “Con người yếu tố định thành bại doanh nghiệp” nên công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt có trọng tới việc lựa chọn, đào tạo quan tâm tới đội ngũ cán công nhân viên công ty- người đóng góp phần lớn cơng sức, tài trí tuệ cho phát triển cơng ty Lực lượng CBCNV công ty ý thức điều từ hiểu vai trò trách nhiệm cơng việc ln tích cực lao động, sáng tạo rèn luyện Những thành công hoạt động quản trị chất lượngcông ty đạt là: a) Về hoạt động tuyển dụng Cơng ty đưa quy trình, tiêu chí phương pháp tuyển dụng chi tiết, đầy đủ rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cá nhân nên tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ công, nhân viên công ty với cơng việc Q trình thực tuyển dụng cách công khai, nghiêm túc, minh bạch khiến cho người trúng tuyển người không trúng tuyển cảm thấy chấp nhận hài lòng Việc tuyển dụng phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cơng việc vừa khơng gây lãng phí tổ chức tuyển dụng, vừa đem lại hiệu công việc cao tuyển người, việc Bên cạnh đó, thể trọng dụng nhân tài Cơng ty, tuyển người, dùng người lực khơng ưu tiên quan hệ, phần giúp cho nhân viên Cơng ty Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 51 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG có thêm động lực để thể hiện, phát huy điểm mạnh thân, nâng cao lực làm việc, chất lượng công việc Công ty biết quan tâm tới việc khai thác nguồn nhân lực hội chợ việc làm, hội chợ thương mại, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp… nơi cung cấp nguồn tuyển dồi chất lượng Nếu sử dụng nguồn tuyển này, Cơng ty có NNL đầu vào vững chuyên môn phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài, tiết kiệm chi phí sau tuyển dụng dành cho đào tạo, đào tạo lại Cơng ty ln có linh hoạt sử dụng phương pháp tuyển dụng tuyển dụng nội tuyển dụng bên ngồi Việc làm vừa \ tạo động lực phấn đấu cho CBCNV Công ty, vừa tuyển dụng thêm lao động giỏi từ bên ngồi lại quảng bá hình hình rộng rãi hơn, tạo nên uy tín đối tác Bên cạnh đó, việc tuyển dụng lao động từ nội công ty giúp Công ty tìm ứng viên có tiềm công ty để tiến hành xét duyệt thăng chức, từ tạo hứng khởi cho nhân viên say mê với cơng việc, cơng hiến nhiều thành tích giúp cho cơng ty ngày phát triển, tuyển dụng từ bên ngồi lại đem tới cho cơng ty nhiều tài mà lại tiết kiệm khoản chi phí, nguồn bên ngồi có hội đầu tư Công tác tuyển dụng tương đối tốt giúp công ty thu nạp đội ngũ CBCNV có trình độ, tay nghề tương đối giỏi phù hợp với u cầu mà cơng ty đề ra, góp phần giúp cho phát triển ngày lớn mạnh công ty b) Về hoạt động đào tạo sử dụng lao động công ty Hoạt động đào tạo: Cơng ty ln biết tổ chức chương trình đào tạo nguồn nhân lực mới, lao động yếu để công nhân viên tiếp nhận kịp thời kĩ thuật mới, làm quen với máy móc thiết bị đại từ nâng cao hiệu lao động doanh nghiệp Ngồi cơng ty đưa quy trình đào tạo lao động với bước rõ ràng, cụ thể giúp cho việc thực đào tạo trở nên dễ dàng, trôi chảy, hiệu đào tạo qua cải thiện, nâng cao Hoạt động sử dụng lao động: Công nhân viên công ty làm việc theo thời gian hành quy định Nhà nước, ngồi cơng nhân viên làm thêm thưởng thêm Điều khích lệ người lao động, tạo tâm lý thoải mái làm việc, khiến họ cảm thấy công sưc bỏ xứng Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 52 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG đáng mà tiếp tục phát huy lực để cống hiến cho cơng ty Không thế, công ty áp dụng chế độ nghỉ ngày tháng không kể ngày lễ, Tết,…thể quan tâm, ưu đãi công ty tới CBCNV c) Về hoạt động nâng cao tay nghề, trình độ chun mơn Trong thời gian qua cơng ty có hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ; đào tạo nâng cao kỹ chuyên môn; đào tạo lực lượng cán kề cận đạo tạo kỹ mềm Việc áp dụng hoạt động đào tạo đảm bảo cho CBCNV cơng ty thích ứng theo sát phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, tạo cho cơng tylực lượng lao động giỏi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu DN Việc nâng cao tay nghề, trình độ chun mơn giúp cho CBCNV cơng ty khơng bị tụt hậu, nâng cao kiến thức tay nghề giúp họ tự tin hơn, làm việc có hiệu từ giúp người lao động phát huy khám phá khả d) Về hoạt động bố trí, xếp lao động Cơng tác bố trí, xếp lao động thực tương đối tốt, thể qua việc tỷ lệ số người làm việc chuyên môn tăng lên theo năm (Bảng 10) Công ty vận dụng theo nguyên tắc đề bố trí sử dụng người việc tạo môi trường làm việc thoải mái cho CBCNV Khi người lao động xếp cơng việc phù hợp với trình độ, lực thân, họ phát huy lực sở trường mình, tay nghề NLĐ, đời sống vật chất, tinh thần từ nâng cao Cơng ty khơng tốn kinh phí đưa người lao động đào tạo bổ sung, đào tạo lại công việc khơng phù hợp với trình độ chun mơn, tay nghề e) Về sách lương, thưởng cơng ty Việc trả lương thực theo quy định Nhà nước pháp luật, khơng để xảy tình trạng nợ lương người lao động Do đó, tạo cho người lao động tâm lý yên tâm làm việc, mong muốn gắn bó lâu dài với Cơng ty Cơng tythưởng làm thêm giờ, hỗ trợ bảo hiểm, phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe giúp cho người lao động thấy thoải mái tiện nghi làm việc công ty 2.4.2 Hạn chế a) Hoạt động tuyển dụng Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 53 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Công ty hoạt động kinh doanh vận tải nên phần lớn số lượng lao động lái xe đội ngũ nguồn lực tạo doanh thu cho cơng ty, để có suất lao động cao cần phải có kinh nghiệm thực tế cơng việc Nhưng q trình tuyển dụng, cơng ty chưa thưc ý đến vấn đề trên, tuyển dụng lao động lái xe cách tràn lan, chưa thực lựa chọn ưu tiên người có kinh nghiệm Do lãnh đạo cơng ty cần quan tâm trình tuyển dụng lao động để chọn lựa đội ngũ lao động có trình độ, có kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy phát triển công ty b) Về hoạt động đào tạo sử dụng lao động công ty Công tác thực đào tạo lý thuyết đầy đủ chặt chẽ, để thực rắc rối thời gian Việc xác định nhu cầu đào tạo gặp nhiều khó khăn người lao động chưa nhận thức hết tầm quan trọng việc đào tạo Nhu cầu đào tạo không xuất phát từ nhu cầu thực tế mà từ nhu cầu lên lương, lên chức dẫn đến người đáng đào tạo khơng phận đào tạo lại khơng sử dụng Tình trạng dẫn đến việc công ty thiếu công nhân kỹ thuật lại thừa người có qua đào tạo trình độ chun mơn yếu c) Về hoạt động nâng cao tay nghề, trình độ chun mơn Cơng ty chưa thường xuyên tổ chức buổi tập huấn tay nâng cao tay nghề kỹ lái xe,nhận thức ,ý thức chấp hành Luật giao thông đường cho đội ngũ lái xe Chưa có buổi đào tạo đội ngũ kiến thức cấu tạo cách sửa chữa, khắc phục cố phận loại phương tiện, máy móc cơng ty để tự sửa chữa có có q trình vận hành để tự sửa chữa góp phần nâng cao hiệu cơng việc d) Về hoạt động bố trí, xếp nhân lực Công ty chưa nêu phương pháp cụ thể việc bố trí, xếp nhân lực nên không rút kinh nghiệm lỗi để khắc phục Điều thấy qua việc tồn người làm việc không chuyên môn nghiệp vụ số lượng khơng nhiều e) Về sách lương, thưởng cơng ty Công tác trả lương công ty chưa thực công bằng, chưa vào chất lượng thực công việc mà trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc, thời gian làm việc số Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 54 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG phận phải làm lượng công việc nhiều hơn, vất vả mà chế độ trả lương áp dụng Kết thực công việc chủ yếu dùng để đánh giá thi đua, khen thưởng, sử dụng thực đề bạt – thăng tiến mà chưa gắn với việc trả lương, chưa tạo động lực lao động mạnh mẽ cho người lao động Cách trả lương chủ yếu dựa vào quy định có sẵn, khơng có sáng tạo, đổi Bên cạnh đó, cách chi trả lương mức tiền lương Cơng ty khơng có khác biệt, trội so với công ty khác ngành nên tiền lương chưa thực trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc, chưa trở thành nhân tố góp phần nâng cao chất lượng NNL Cơng ty Tóm lại, việc sử dụng sách lương, thưởng nhằm nâng cao chất lượng NNL chưa thực đạt hiệu cao 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân dẫn đến hạn chế kể trên xuất phát từ số lý sau: - Cơng ty Hải Đạt chưa xây dựng tổng thể chiến lược, quy hoạch phát triển NNL cụ thể cho giai đoạn, đảm bảo cấu phù hợp với yêu cầu thực tế giai đoạn phát triển - Chất lượng đào tạo chuyên mơn cho CBCNV năm qua mang tính hình thức, đem lại hiệu chưa cao - Do nguồn kinh phí có giới hạn nên việc đầu tư cho hoạt động nâng cao chất lượng NNL Cơng ty nhiều hạn chế Cùng với dàn trải biện pháp, chủ yếu tập trung giải vấn đề trước mắt, chưa thực mang tính chiến lược lâu dài - Nhận thức ban lãnh đạo công ty tầm quan trọng NNL chưa đầy đủ nên khơng phân bố kinh phí để đầu tư mức cho công tác đào tạo phát triển NNL công ty - Có nhiều lao động chưa thực ý thức vấn đề nâng cao chất lượng NNL, nên học tập, đào tạo nâng cao để nâng cao hiệu lao động mà để hưởng mức lương có hội thăng tiến - Chính sách lương, thưởng chưa có khác biệt trội so với công ty đối thủ cạnh tranh Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 55 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI ĐẠT 3,1, Phương hướng nâng cao chất lượng NNL công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 3.1.1 Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo lao động - Để nâng cao hiệu kinh doanh công ty trở thành tổ chức lớn có uy tín thị trường vận tải cơng ty phải trọng tới nguồn nhân lực mình, phải khuyến khích có chế độ ưu đãi đặc biệt nhân viên tuẩn thủ chặt chẽ quy định công ty, có tay nghề cao, có phát minh công việc - Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho người lao động phải vào mục tiêu phát triển Công ty Từ đánh giá xác nhu cầu mục tiêu năm - Công ty mở thêm tuyển sinh người vào học hồn thành khố học, học viên trực tiếp tham gia sản xuất cho cơng ty - Để có đội ngũ cán mong muốn cơng ty cần có kế hoạch đào tạo để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cơng tác quản trị - Đối với lao động có chun mơn nghiệp vụ phải có kế hoạch, chương trình cụ thể đặt để bồi dưỡng cho cán vào kỳ đến niên hạn xét bậc lương - Thực công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức để họ có trách nhiệm, u thích cơng việc làm, để họ cố gắng nghiệp cơng ty 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng tiền lương, thưởng cho CBCNV - Xây dựng mức lương bản, trả công xứng đáng với sức lao động mà người lao động bỏ Từ thúc đẩy nhân viên lao động với hiệu tận tình với công việc - Công nhân viên thưởng với mức thu nhập gia tăng vượt mức kế hoạch đề bạt thăng chức - Công ty trả lương theo (mức lương sản phẩm) hình thức trả lương theo kết lao động đo sản phẩm tạo ra, lươngthưởng Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 56 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Với hình thức trả lương có thưởng, khơng phải trả lương tăng thêm suất lao động tăng mà trả tăng thêm nâng cao chất lượng công việc chẳng hạn như: giám phế phẩm, tiết kiệm tiêu hao vật tư, có phát minh sáng kiến có lợi cho cơng việc khoản tiền + Tiền thưởng suất + Tiền thưởng chất lượng + Tiền thưởng tiết kiệm - Ngoài việc đánh giá mức độ đóng góp để hồn thành cơng việc người lao động phải phản ánh chất lượng, số lượng lao động thực tế người lao động tập thể bàn bạc định cách dân chủ, việc đưa tiêu đánh giá phương pháp tuỳ theo điều kiện cụ thể doanh nghiệp phải phù hợp nội dung sau: + Những người hưởng hệ số lương cao phải người có trình độ tay nghề cao năm áp dụng phương pháp lao động tiên tiến, ngày công lao động đạt vượt mức suất cá nhân + Những người hưởng hệ số trung bình bảo đảm ngày, giờ, chấp hành phân công người phụ trách, đạt suất cá nhân, đảm bảo an toàn lao động + Những người hưởng hệ số thấp người không đảm bảo ngày công quy định, chấp hành chưa nghiêm phân công người phụ trách, không đưa suất lao động - Về sách phúc lợi cho cán công nhân viên công ty, hoạt động phúc lợi công ty có kết tốt, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo cảm giác an tồn cơng việc, hoạt động khuyến khích vật chất lẫn tinh thần cho người lao động đòi hỏi cơng ty phải trì phát triển nhiều công tác - Bên cạnh chế độ trả lương phúc lợi xã hội, công ty cần có hình thức khác thưởng phạt kịp thời người hồn thành tốt cơng việc, nhiệm vụ giao, công ty nên tạo điều kiện cho nghiệp thăng tiến họ, có khuyến khích họ đơng viên tinh thần tự giác cao họ để kíp thời khen thưởng lao động có thành tích xuất sắc, sáng tạo cơng việc, đem lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 57 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 3.2.1 Nâng cao thể lực cho CBCNV công ty Sức khỏe yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng NNL công ty Sức khỏe biểu không qua trạng thái thể tốt mà qua trạng thái tinh thần vui tươi, phấn chấn Khi có sức khỏe tốt, người phát triển trí tuệ quan hệ xã Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu cường độ lao động ngày cao, đặc biệt với công ty có dịch vụ vận tải Hải Đạt nâng cao thể lực cho NLĐ yêu cầu cấp thiết hàng đầu Cơng ty nên có số giải pháp nhằm nâng cao thể lực cho NLĐ như: +) Thực khám chữa bệnh định kỳ bắt buộc tháng lần NLĐ làm việc môi trường độc hại tính chất cơng việc nặng nhọc, 12 tháng lần người làm việc điều kiện văn phòng bình thường +) Tăng cường hoạt động truyền thơng, phổ biến việc phòng tránh bệnh truyền nhiễm cách bảo vệ sức khỏe cho thân +) Cung cấp kiến thức chế độ dinh dưỡng hàng ngày, chế độ chăm sóc sức khỏe hợp lý Phát động phong trào thể dục thể thao tồn cơng ty (khuyến khích CBCNV cơng ty lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe thư giãn sau làm việc) Có thể tổ chức giải đấu mang quy mơ nhỏ có giải thưởng bóng đá, cầu lơng để khuyến khích người tham gia, vừa nâng cao thể lực,tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiết CBCNV với ban lãnh đạo công ty vừa tạo tinh thần thoải mái, phấn chấn cho người 3.2.2 Cải thiện điều kiện lao động nâng cao chất lượng mơi trường làm việc Điều kiện làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến kết lao động cá nhân đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ đố cơng ty cần có giải pháp để cải thiện điều kiện chất lượng môi trường làm việc như: +) Tăng cường đối thoại, chủ động động phối hợp với quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ưu tiên đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, nhằm Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 58 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG giảm nhẹ sức lao động, tạo mơi trường làm việc an tồn, vệ sinh cho người lao động +) Nhắc nhở, khuyến khích NLĐ sử dụng đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, góp phần hạn chế đến mức thấp vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra… 3.2.3 Bố trí, sử dụng lao động thích hợp Bố trí cơng việc hợp lý, khoa học động lực thúc đẩy nhân viên vận dụng khả năng, trình độ vào cơng việc giao +) Xem xét kỹ trình độ chun mơn người trước phân bố công việc, đảm bảo “đúng người, việc, chỗ lúc” +) Việc bố trí nhân viên vào phận phải vào tình hình thực tế cơng việc, trách nhiệm phận Cần bố trí cho khối lượng công việc mà nhân đảm nhận phù hợp với khả thực tế họ +) Trên sở đánh giá trình độ nhân viên cần mạnh dạn giao việc quyền hạn trách nhiệm cho nhân viên để họ độc lập tự chủ công việc 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực Công ty cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập; hỗ trợ kinh phí, thời gian, bố trí người làm thay để người lao động tồn tâm, tồn ý cho q trình học tập Khi lựa chọn hình thức đào tạo phát triển, công ty cần cân nhắc mục tiêu, đối tượng, kinh phí giảng viên Về hình thức đào tạo, nên coi trọng hình thức đào tạo “cầm tay việc” công việc đào tạo theo chương trình định hướng cho nhân viên Đây hai hình thức đào tạo tốn lại dễ thực Ngồi ra, cơng ty nên lựa chọn số chương trình đào tạo phù hợp thị trường, cho cán quản lý chủ chốt theo học Doanh nghiệp cần khuyến khích nhân viên tự học học qua internet, bị ảnh hưởng tới thời gian làm việc Bên cạnh đó, cơng ty cần lập thực kế hoạch phát triển nghề nghiệp, bao gồm hoạt động cá nhân tổ chức, lập kế hoạch nghề nghiệp, nhận biết nghề nghiệp phát nhu cầu đào tạo, phát triển, tận dụng hội để tham gia đào tạo; thông báo nghề nghiệp, hệ thống tư vấn, sử dụng cán quản lý người tư vấn nghề nghiệp, đánh giá kết thực chương trình hướng nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 59 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Thường xuyên mở lớp tập huấn nâng cao tay nghề, kỹ cho người lao động để nâng cao trình độ chun mơn, cách xử lý công việc thúc đẩy nâng cải thiện xuất lao động Mặt khác, công ty cần ý xây dựng văn hóa DN, tạo mơi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp Cần sáng tạo việc công nhận khen thưởng nhân viên để họ cảm thấy hài lòng với cơng việc làm đồng thời tạo động lực cho nhân viên phấn khởi làm việc Để thu hút nhân viên giỏi, công ty cần phải có chiến lược, từ thu hút, tuyển dụng, hội nhập đến cộng tác 3.2.5.Quy định khen thưởng, đãi ngộ Ln có so sánh sách lương, thưởng với công ty đối thủ cạnh tranh để cân chỉnh mức lương cho phù hợp với người, chức vụ, đảm bảo mức lương mức phù hợp nhằm thu hút NLĐ Có sách lương thưởng, đãi ngộ ưu tiên lao động có thâm niên cơng tác cao có đóng góp quan trọng q trình phát triển cơng ty Trong công tác khen thưởng, cần lựa chọn hình thức thưởng đưa mức thưởng như: thưởng sáng kiến mang lại hiểu công việc cao, thưởng tiết kiệm thời gian chi phí cho công ty, thưởng chấp hành tốt kỷ luật đảm bảo ngày công, thưởng cho tinh thần trách nhiệm với cơng việc có thái độ giao tiếp chuẩn mực với người… Tổ chức thêm nhiều phong trào thi đua Công ty, phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức tiêu chí thi đua Tăng cường cơng tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết đạt được, mặt hạn chế Qua rút cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhận rộng; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa động lực để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trị Cơng ty Chú trọng đến khen thưởng thông qua tuyên dương, biểu dương thành tích, xây dựng gương thay khen thưởng thơng qua giá trị vật chất: kinh phí hạn chế nên giá trị phần thưởng vật chất không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập người lao động nên khen thưởng vật chất mang tính tượng trưng, trở thành động lực thúc đẩy người lao động Thay đó, Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 60 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG lời tuyên dương, biểu dương lại có giá trị tinh thần to lớn, tác động trực tiếp đến tâm lý người lao động Người lao động tuyên dương, biểu dương, khen ngợi họ cảm thấy phấn khích, vinh dự, tự hào, ghi nhận đóng góp, họ có thêm động lực lao động để đạt nhiều thành tích nhằm tiếp tục khen 100 ngợi Trong đó, lao động khác lấy làm động lực để phấn đấu, tạo nên thi đua đơn vị tồn Cơng ty Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 61 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Phát triển nguồn nhân lực giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thực mục tiêu phát triển vượt qua thách thức hội nhập kinh tế Phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ trọng tâm chiến lược lâu dài cần có kế hoạch cụ thể trước mắt nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững doanh nghiệp Khóa luận hệ thống hóa lý luận phát triển nguồn nhân lực nêu cách tổng quát nội dung, phương pháp số giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Khóa luận đã thu thập thơng tin, tìm hiểu phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt, mặt hạn chế cơng tác Tình hình chất lượng nguồn nhân lực cơng ty nhìn chung có chuyển biến tích cực đạt thành công định giúp cho doanh thu công ty tăng lên năm gần Tuy nhiên tồn số bất cập công tác tuyển dụng bố trí, đào tạo nhân lực…Trên sở khóa luận đề giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu công ty đề tương lai: Gia tăng số lượng nguồn nhân lực, Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa mục tiêu vừa động lực để tạo phát triển bền vững cho doanh nghiệp Nhận thức rõ tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt cố gắng cải tiến, hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ mới, theo xu hướng phát triển chung đất nước Đóng góp phần vào cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Khóa luận tập trung tìm hiểu, phân tích, đưa giải pháp nội dung nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 62 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (chủ biên) tập thể tác giả (2006), Quản lý nguồn nhân lực xã hội, NXB Đại học Quốc gia Các viết TS.Hà Văn Hội biên tập hệ thống hóa trang web: http://tailieu.quantri.vn/ Các viết Vietnam Open Educatinal Resource (tên viết tắt: VOER), website: https://voer.edu.vn Lê Quân, Các nguyên tắc bố trí sử dụng nhân lực doanh nghiệp, Blog Lê Quân Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2013) Giáo trình Quản trị nhân lực Trường đại học Kinh tế Quốc dân Nhà xuất đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Tiệp (2002), Giáo trình nguồn nhân lực, NXB Lao Động Xã Hội Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực thời kì CNH – HĐH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Sách quản trị nguồn nhân lực – NXB Thống kê – nhiều tác giả 10 Tạp chí lý luận trị quan nghiên cứu ngơn luận khoa học (học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh) 11 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Vai trò nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế công xã hội 12 Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 13 Vũ Thị Mai (2011), Quản trị nhân lực, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Sinh viên: Bùi Thị Minh Chính - QT1701N 63 ... pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt 58 3.2.1 Nâng cao thể lực cho CBCNV công ty 58 3.2.2 Cải thiện điều kiện lao động nâng cao chất lượng. .. thực tiễn q trình tìm hiểu cơng ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt, em xin chọn đề tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt làm đề tài khóa luận với mong... Chương 1; Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt - Chương 3; Một số phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải hải đạt , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải hải đạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay