Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng

80 6 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Văn Tiến Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỒN PHƯỢNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Văn Tiến Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Tiến Mã SV: 141240243 Lớp: Ngành: Quản trị doanh nghiệp QT1801N Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng công ty, đồng thời tìm ta nguyên nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Đoan Trang Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: năm 2018 Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Phạm Văn Tiến Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Nguyễn Đoan Trang Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .3 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực .3 1.1.3 Các đặc trưng nguồn nhân lực 1.1.3.1 Số lượng nguồn nhân lực 1.1.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.2 Quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.2.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.2.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2.4 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 1.2.6.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi .7 1.2.6.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên .8 1.2.7 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.2.7.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.7.2 Phân tích cơng việc 1.2.7.3 Đinh mức lao động .11 1.2.7.4 Tuyển dụng lao động 12 1.2.7.5 Phân công lao động 17 1.2.7.6 Đánh giá lực thực công việc nhân viên .17 1.2.7.7 Trả công lao động 18 1.2.7.8 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 18 1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực .20 1.3.1 Hiệu suất sử dụng lao động 20 1.3.2 Năng suất lao động bình quân .21 1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận lao động 21 1.3.4 Hàm lượng sử dụng lao động 21 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 22 CHƯƠNG ll: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG 24 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 24 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 24 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 25 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 28 2.2 Tình trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 29 2.2.1 Nhận định chung tình hình lao động cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tồn Phượng 29 2.2.2 Cơ cấu lao động công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 29 2.2.2.1 Phân loại cấu lao động công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng qua năm 29 2.2.2.2 Tình hình sử dụng lao động cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 33 2.2.3 Công tác phân công lao động 34 2.2.4 Công tác tuyển dụng công ty 34 2.2.4.1 Tình hình tuyển dụng công ty 34 2.2.4.2 Tình hình lao động nghỉ việc 38 2.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 38 2.2.6 Chế độ đãi ngộ 39 2.2.6.1 Đãi ngộ vật chất 39 2.2.6.2 Chế độ thưởng 43 2.2.7 Phân tích mơi trường làm việc 43 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tồn Phượng .44 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động .44 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tồn Phượng 47 2.3.2.1 Cơng tác hoạch định nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 47 2.3.3 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tồn Phượng .47 2.3.3.1 Thành tích đạt 47 2.3.3.2 Hạn chế 48 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG 49 3.1: GIẢI PHÁP 1: 50 3.2: GIẢI PHÁP 57 3.3: GIẢI PHÁP 3: 59 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC BÀNG BIỂU, ĐỒ đồ 1: Mơ hình cấu tổ chức công ty 25 đồ 2: Tiến trình tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 35 Bảng 1: Cơ cấu lao động theo giới tính .30 Bảng 2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi .31 Bảng 3: Cơ cấu lao động theo trình độ 32 Bảng 4: Tình hình tăng giảm lao động qua năm 33 Bảng 5: Bảng phân bố số lượng CBCNV 34 Bảng 6: Lao động tuyển thêm từ nguồn công ty năm 2015, 2016 38 Bảng 7: Lương tháng 10/2016 công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng 41 Bảng 8: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng .46 Bảng 9: Bảng giao dịch kết công ty tháng 8,9,10 năm 2016 51 Bảng 10: Thời gian chi phí đào tạo cho nhân viên kinh doanh 54 Bảng 11: Thời gian chi phí đào tạo cho nhân viên bán hàng 55 Bảng 12: Dự kiến số lượng người đào tạo kinh phí đào tạo 55 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bảng 10: Thời gian chi phí đào tạo cho nhân viên kinh doanh Thời gian đào tạo tháng Mỗi tháng buổi cử đào tạo  TT TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Hình thức đào tạo Cử đào tạo trung tâm đào tạo kỹ kinh doanh (Ts.Lê Thẩm Dương) Số Đối tượng lượng - Giám đốc kinh doanh - Giám sát bán hàng - Giám sát vùng Thời gian đào tạo Nội dung đào tạo Ghi tháng (6 Chiến lược kinh 6.000.000*3 = buổi): buổi doanh, marketing, 18.000.000 đ thứ hàng tâm lý khách hàng tháng Chi phí xăng xe, ăn uống hỗ trợ người 1.500.000đ (500.000đ/người) Tổng chi phí 19.500.000đ + Đối với nhân viên bán hàng (Sale): Đào tạo nhân viên bán hàng kỹ bán hàng chuyên nghiệp công ty Cán hướng dẫn đào tạo chia sẻ kinh nghiêm vốn có học đào tạo chia sẻ kinh nghiệm để nhân viên hiểu rõ nắm bắt kịp thời thị trường thiết yếu đề phướng án kế hoạch để kinh nghiêm bán hàng nhân viên đem lại hiệu cao làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp Sau nhân viên bán hàng nắm sản phẩm mà cơng tyLúc này, doanh nghiệp phải thiết kế chương trình đào tạo nhân viên bán hàng chuyên sâu kỹ để nhân viên vận dụng để kết hợp với kiến thức học - Chốt khách hàng Những kỹ mà nhân viên bán hàng cần đào tạo gồm có: - Kỹ chào - tạo thiện cảm - Kỹ hỏi - Khám phá nhu cầu - Kỹ giới thiệu sản phẩm - Kỹ đặt câu hỏi để định hướng, điều hướng khách hàng - Kỹ giải xung đột - phản ứng trước lời từ chối khách hàng Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 54 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Chi phí đào tạo cho nhân viên bán hàng công ty Hỗ trợ xăng xe, lại, công tác bồi dưỡng 1.000.000đ/ đợt huấn luyện (1 người hướng dẫn người) Bảng 11: Thời gian chi phí đào tạo cho nhân viên bán hàng TT Hình thức Đối Số đào tạo tượng lượng Thời gian đào Nội dung đào tạo tạo Kỹ bán hàng, giới thiệu Nhân Đào tạo Công ty viên bán hàng (sale) Ghi sản phẩm Kỹ định tháng 1.000.000đ hướng, điều hướng tâm lý khách hàng Đào tạo nội nhân viên công ty cách sử dụng nhân viên doanh số, kinh nghiệm tốt thường xuyên đứng đầu để truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho nhân viên cơng ty học hỏi tìm tòi nỗ lực phấn đấu giúp kế hoạch công tác bán hàng công ty hiệu cao, làm tăng nguồn lợi nhuận cho công ty Bảng 12:Dự kiến số lượng người đào tạo kinh phí đào tạo Chỉ tiêu 1.Đào tạo chỗ Nhân viên bán hàng 2.Cử ĐT Giám đốc kinh doanh Giám sát bán hàng Giám sát vùng Tổng Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N Nhu cầu ĐT 3 1 Thời gian tháng buổi buổi buổi Kinh phí (đồng) 1.000.000 1.000.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 19.000.000 55 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Tổng chi phí cho nhân viên đào tạo : (18.000.000 + 1.000.000) + 1.500.000 = 20.500.000đ Dự kiến kết với kì vọng tăng 20% doanh thu sau đào tạo ta có : Chỉ tiêu Doanh Thu Chi Phí Lợi Nhuận Doanh Thu/SLLD Lợi nhuận/SLLD Trước giải pháp 55.211.549.818 40.064.468.586 15.147.081.230 1.200.251.083 329284374,6 Sau giải pháp 66.253.859.780 44.872.204.820 21.381.654.960 1.440.301.300 464818586,1 Chênh lệch 11.072.309.960 4.807.736.234 6.234.573.730 240.050.217 135534211,5 Từ bảng dự kiến kết cho thấy với kì vọng doanh thu tăng 20% doanh thu số lượng lao động tăng từ 120.0251.083đ lên 1.440.301.300 tương ứng với 240.050.217đ tương tự lợi nhuận số lượng lao động tăng từ 329284374,6đ lên 464818586,1đ tương ứng với 135534211,5đ Điều cho thấy giải pháp hiệu làm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty Do ta cần trọng Bên cạnh đạo tạo chỗ cần có đánh giá xếp loại sau đợt đào tạo Nên giao cho cấp trực tiếp phụ trách công tác đánh giá, xếp loại Ở phận lao động gián tiếp người thực đánh giá trưởng ban phó ban, phận lao động trực tiếp người thực đánh giá trưởng ban phó ban (hoặc tổ trưởng, tổ phó) Bởi người thường xuyên tiếp xúc với người lao động nắm bắt hiểucông việc mà người lao động thực Do bổ nhiệm vào vị trí trưởng phận lực cần phải cân nhắc đạo đức tín nhiệm cấp để đảm bảo cho công tác đánh giá lao động đạt hiệu Tổ chức tập huấn đào tạo cơng tác đánh giá lao động cho tồn thể chức danh quản lý công ty, người trực tiếp thực thi công tác Phổ biến đánh giá thực công việc đến người lao động tồn cơng ty Người lao động cần phải nắm thông tin cần thiết công tác đánh giá thực công việc như: biểu mẫu đánh giá, tiêu chí đánh giá, mức đánh giá, thời gian bắt đầu thực hiện… Nếu cần thiết in thành văn phổ biến cho toàn nhân viên Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 56 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Lãnh đạo trực tiếp có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc người lao động công tác đánh giá công ty  Lợi ích biện pháp: - Ưu điểm: Chính Cơng ty người hiểu rõ sản phẩm Cơng ty kinh doanh nên họ biết cần trang bị cho nhân viên kiến thức trình độ Do đó, nhân viên đào tạo có kiến thức mặt nghiệp vụ kiến thức sản phẩm mà cung cấp Họ ứng dụng vào để làm tốt công tác Marketing để tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng ln hài lòng Nhân viên vừa làm nhiệm vụ họ Công ty vừa học tiếp thu kiến thức Như vậy, cơng việc khơng bị gián đoạn mà lại có thực hành, ứng dụng vào thực tế trình đào tạo - Hạn chế: Nhân viên phải giành thời gian định cho việc học tập, phần ảnh hưởng đến q trình làm việc Công ty Tuy nhiên, chương trình đào tạo diễn thời điểm định không đáp ứng cách kịp thời với nhu cầu nhân viên Chi phí cử nhân viên đào tạo lớn Hơn nữa, có mặt người hướng dẫn Cơng ty gây số bất tiện, ảnh hưởng đến hoạt động Công ty 3.2: GIẢI PHÁP TÊN GIẢI PHÁP: ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG KHÂU VẬN CHUYỂN HIỆN TẠI ĐỂ GIẢM CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG Cơ sở phương pháp: - Việc kinh doanh cơng ty có thời điểm chững hàng đặc biệt dịp đàu năm cuối năm Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 57 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Hầu việc vận chuyển hàng hóa cơng ty xếp theo đơn hàng đối tác nên có khoảng thời gian nguồn nhân lực khâu vận chuyển khơng có việc - 10 người khâu vận chuyển cơng ty khơng có việc làm lãng phí nguồn lực chi phí cơng ty Nội dung thực hiện: Cơng ty có 10 người khâu vận chuyển tức ln có tầm người trạng thái làm việc tháng 15 ngày phải ln tình trạng nhập hàng bán hàng người thuê theo VD: người khâu vận chuyển có mức lương : - Lương : 4.200.000đ/tháng - Trợ cấp lại xăng xe : 400.000đ/tháng - Trợ cấp ăn uống ca đêm ( vận chuyển đêm ): 25.000đ/ngày tháng làm 15 ngày : 375.000đ/tháng - Thâm niên : 50.000đ/tháng Tổng lương : 5.025.000đ/tháng Ta có: 5ng x 5,025,000vnđ = 25.125.000đ/tháng Thuê theo 1ng/200k người 1.000.000 ngày tháng số lần thuê tầm: 15 ngày x 1.000.000đ = 15.000.000đ/tháng Vận chi phí giảm còn: 25.125.000 – 15.000.000 = 10.125.000đ/tháng 10.125.000 x 12 = 121.500.000đ/năm Vậy việc điều chỉnh số lao động khâu vận chuyển từ 10 lao động thức xuống người người lại tuyển dụng theo phương thức bán thời gian chí phí từ 25.125.000vnđ xuống 15.000.000vnđ giảm 10.125.000đ/ tháng giảm 121.500.000đ/ năm chưa tính khoản thưởng quà lễ tết dịp đặc biệt Dự kiến sau thực giải pháp: Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 58 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chỉ tiêu Doanh Thu Chi Phí Lợi Nhuận Doanh Thu/SLLD Lợi nhuận/SLLD Trước giải pháp 55.211.549.818 40.064.468.586 15.147.081.230 1.200.251.083 329284374,6 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Sau giải pháp 60.732.704.800 42.067.692.020 18.665.012.780 1.320.276.191 405761147,4 Chênh lệch 5.521,154,982 2.003.223.434 3.517.931.550 120.025.108 76476772,8 Từ bảng dự kiến kết cho thấy với kì vọng doanh thu tăng 10% doanh thu số lượng lao động tăng từ 1.200.251.083đ lên 1.320.276.191đ tương ứng với 120.025.108đ sau giảm người tương tự lợi nhuận số lượng lao động tăng từ 329284374,6đ lên 405761147,4đ tương ứng 76476772,8đ Biện pháp hiệu mang lại nguồn lợi nhuận doanh thu cao cho doanh nghiệp Ta cần trọng 3.3: GIẢI PHÁP 3: TÊN GIẢI PHÁP: XÂY DỰNG BẦU KHƠNG KHÍ VĂN HĨA TRONG DOANH NGHIỆP a Căn đưa giải pháp: Chính sách đãi ngộ vật chất công ty không giữ chân nhân viên Việc nâng cao đãi ngộ hai phụ thuộc vào kết kinh doanh, ngồi việc tăng lương, thưởng khơng phải biện pháp hay lạm dụng gây tác dụng khơng tốt Ngồi mơi trường làm việc chưa tạo gắn bó với người lao động Lãnh đạo doanh nghiệp chưa khuyến khích tinh thần người lao động lơi kéo họ tin tưởng vào thành công doanh nghiệp Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Văn hóa đề cập đến giá trị mà người nhân viên công ty đề cao, suy tôn cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho tổ chức Muốn cải thiện nguồn nhân lực trước hết phải cải thiện mơi trường văn hóa công ty, điều dễ nhiều thời gian tốn Rõ ràng tảng khía cạnh thể Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 59 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG thường gắn với văn hóa cơng ty khó hình thành hai Việc khảo sát, nghiên cứu văn hóa cơng ty vấn đề lớn khơng thể nói hết mục nhỏ luận văn Do vậy, luận văn đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa cơng ty thực công ty thời gian tới sau: - Tạo dựng nhân lực cao cấp nên quan tâm hàng đầu Người lãnh đạo cất nhắc người tài cố gắng không làm tổn mối hòa khí nội cơng ty Việc cất nhắc phải chứng tỏ cho người lại phải “tâm phục phục” người lại phải phấn đấu để cất nhắc lên vị trí cao - Nhân viên lớn tuổi lực lượng gắn bó với cơng ty từ thành lập Trong trình sản xuất làm việc, số lao động lớn tuổi khơng phù hợp cơng ty giải thơi việc Những người lại lực lượng quan trọng việc tạo nên giá trị tăng thêm cho cơng ty Họ người có kinh nghiệm làm việc chăm chỉ, tuân thủ theo giấc cơng ty Họ có tỉ mỉ, kỹ lưỡng chu đáo Ln lắng nghe, có cẩn thận, chín chắn để làm gương cho nhân viên trẻ Vì việc động viên thăm hỏi gia cảnh, cái, sức khỏe vv họ khích lệ lớn - Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà công ty phải quan tâm giai đoạn Ngoài lương bổng phải cơng có tính cạnh tranh với bên ngồi, công ty phải tạo công việc thú vị để tránh nhàm chán họ Nhân viên cần biết thông tin mục tiêu kinh doanh công ty, đánh giá công ty Để nhân viên tham gia vào giải công việc vấn đề liên quan đến họ Để họ độc lập công tác tránh kèm cặp sát Cần tăng cường tính minh bạch để giúp họ thoải mái khơng có đố kỵ công tác - Ban lãnh đạo công ty nên quan tâm đến yếu tố giao tiếp nội Giao tiếp nội coi quan hệ ngồi cơng việc cơng ty Giao tiếp nội tốt giúp công ty hạn chế xung đột xảy mà làm tăng tính hợp tác đồng nghiệp nhà quản lý Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 60 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Lắng nghe ý kiến nhân viên để họ tham gia vào công tác quản lý công ty hồn tồn khơng làm giảm uy tín nhà quản lý mà trái lại làm nhân viên thêm gần gũi, n tâm kính phục cấp b Nội dung thực Ngoài việc áp dụng sách đánh giá đãi ngộ thưởng đưa góp phần vào việc làm nhân viên lao động tích cực gắn bó với doanh nghiệp cơng ty nên áp dụng thêm biện pháp sau đây: - Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức - Lãnh đạo người đầu đường lối sách cơng ty Các lãnh đạo tối cao doanh nghiệp phải tham gia dẫn dắt hoạt động doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải gương mẫu sách cơng ty, tôn trọng, đảm bảo thực hứa hẹn với nhân viên tạo tin tưởng cấp với cấp Ứng xử tốt với nhân viên, đưa cách giải vấn đề hợp lý sáng suốt, sẵn lòng để bảo vệ nhân viên mình, giữ thể diện cho họ Nếu họ khơng gương mẫu thật khó trì giá trị tảng văn hóa doanh nghiệp Vì nhân viên quyền thường có xu hướng coi lãnh đạo họ gương xuất phát từ mong muốn thành đạt lãnh đạo họ Xây dựng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược cho toàn tổ chức Lãnh đạo cần xây dựng sứ mệnh, chiến lược, cam kết thực từ tạo lập niềm tin toàn tập thể vào sứ mệnh, chiến lược đặt Niềm tin thứ có sức mạnh to lớn đặc biệt với doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập Nếu khơng có tin tưởng vững trắc vào thành công tổ chức doanh nghiệp khó tập trung nguồn lực lao động tạo sức mạnh đoàn kết, hợp tác tập thể Nhân viên phải thông tin định hướng chiến lược doanh nghiệp với mức độ khác tùy theo cấp độ nhân viên Đối với cấp độ nhân viên thừa hành, để dễ Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 61 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG vào lòng người, lãnh đạo nên cụ thể hóa, trực quan sinh động chiến lược này, lồng vào buổi họp, tập huấn… Mục tiêu cuối cùng, trách nhiệm thực chiến lược chung phải san sẻ cho tập thể gánh vác, người việc Mỗi nhân viên tự cảm thấy rõ có vai trò doanh nghiệp, có trọng trách, nghĩa vụ phải hồn thành Đó khơng nhiệm vụ cam kết tự nguyện ràng buộc dài lâu, khơng tâm trạng thả lỏng, dễ dàng Khi đó, nhân viên đương nhiên tự hào gắng làm việc - Xây dựng bầu khơng khí văn hóa doanh nghiệp Tạo mơi trường làm việc đồn kết, gắn bó, vui vẻ, thoải mái, lấy hiệu làm trọng Trong nhân viên lắng nghe, tơn trọng, thể mình, điều kiện làm việc lý tưởng mà người mơ ước Mọi chế phải công khai, minh bạch, có cơng phải thưởng, có tội phải bị phạt Như hệ thống lương, thưởng doanh nghiệp chi phối nét văn hóa Chính sách cách hành xử rõ ràng tạo cảm giác an tồn, cảm giác tơn trọng tạo động lực làm việc cho nhân viên Các biện pháp áp dụng: thời gian biểu linh hoạt, xây dựng hệ thống đánh giá thành tích qua tính điểm, tích điểm thưởng cho hoạt động tích cực nhân viên Điểm thưởng quy đổi thành phần thưởng nhỏ quyền lợi đặc biệt Thường xuyên tổ chức bữa tiệc mừng dịp đặc biệt…Chăm lo đời sống tốt cho nhân viên yếu tố đóng góp vai trò thành cơng doanh nghiệp, đời sống tinh thần nhân viên đảm bảo, họ đem lực để làm việc, công ty kinh doanh hiệu phát triển tương lai Biện pháp cần ý tới hai vấn đề nữa: - Thái độ ứng xử thường khơng có nội quy cơng ty phần quan trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Thái độ ứng xử xây dựng thái độ vui vẻ tới công sở, nghiêm túc công việc, thân thiện sống, lãnh đạo tâm lý, nhân viên tích cực, khơng thù hằn, nói xấu… Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 62 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Hành vi giao tiếp thứ gây ấn tượng gặp Do cần có số quy định thống hành vi ứng xử nội bộ, với khách hàng, bạn hàng, quan quản lý nhà nước Ví dụ: cấm hút thuốc phòng làm việc chung, cấm sử dụng đồ uống có cồn cơng sở trừ trường hợp ngoại giao, cấm quảng cáo thương mại… Bầu khơng khí văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng, nhân tố định tới suất chất lượng lao động thành viên nói riêng tồn tập thể nói chung - Bầu khơng khí văn hóa có quan hệ chặt chẽ với mối quan hệ người người mối quan hệ ngươì lao động với lao động  Chúng ta xét mối quan hệ thứ quan hệ người lãnh đạo với người lao động cấp Trong mối quan hệ thấy phong cách làm việc người lãnh đạo có ảnh hưởng to lớn đến bầu khơng khí văn hóa tập thể Khi người lãnh đạo biết đánh giá, khen thưởng xử phạt cách công bằng, khách quan mức thành viên người lãnh đạo khích lệ người hăng hái làm việc với xuất chất lượng cao Trong người lãnh đạo thành công người đem hết lực làm việc, tạo cho người lao động có cảm giác họ làm việc cho cơng ty làm cho thân Như vậy, mối quan hệ người lãnh đạo với người lao động diễn theo hướng tích cực góp phần tạo nên bầu khơng khí văn hóa tập thể tích cực theo yếu tố khác góp phần tạo nên bầu khơng khí văn hóa tập thể tính chất mối quan hệ qua lại người lao động - người lao động tập thể  Thứ mối quan hệ người lao động với người lao động Trong nghiên cứu tiến hành người ta thấy doanh nghiệp có mâu thuẫn nữ cơng nhân với nên suất lao động doanh nghiệp bị giảm sút, qua trắc nghiệm người ta phát có Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 63 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG người có ác cảm với Sau người ta bố trí lại vị trí lao động theo đặc trưng mối quan hệ cá nhân - cá nhân (xếp người có thiện cảm với làm việc gần nhau, người có ác cảm với làm xa nhau) thấy mâu thuẫn chấm dứt, suất lao động nâng lên Qua ví dụ ta thấy rằng: Trong tập thể, mối quan hệ người lao động với người lao động thiện cảm, khoan dung nhân ái, đồn kết tạo bầu khơng khí văn hóa lành mạnh, thúc đẩy người lao động tập thể hoạt động tích cực, phát huy hết khả cống hiến cho tập thể sức mạnh người lao động lại cố kết với tạo nên khí chung, thúc đẩy hoạt động chung tồn tập thể Trái lại, mối quan hệ người thù địch, ác cảm tạo bầu khơng khí nề, u ám, căng thẳng thành viên hoạt động bầu không khí dần ý chí làm việc, chán nản giảm sút suất, làm sản phẩm chất lượng chí dẫn tới trường hợp bất hạnh  Một yếu tố có vai trò quan trọng việc hình thành nên bầu khơng khí quan hệ người lao động công việc Khi người lao động người lãnh đạo phân công công việc mà người lao động yêu thích, phù hợp với khả trình độ thân người lao động tạo họ trạng thái tâm lý phấn khích, hứng thú khiến họ vui vẻ, nhiệt tình, hăng say làm việc Ngược lại, công việc giao khơng phù hợp với lực chun mơn, sở thích người lao động làm việc miễn cưỡng, bực bội, thiếu nhiệt tình khơng kích thích sáng tạo, chí nảy sinh trạng thái tiêu cực, chán ghét công việc dẫn tới suất lao động giảm sút - Bên cạnh việc bố trí cơng việc phù hợp việc người lao động đánh công việc mà họ làm yếu tố quan trọng tạo thái độ tích cực hay tiêu cực lao động - Trong hoạt động lao động tập thể bên cạnh nhu cầu đảm bảo tồn người cần thoả mãn, người lao động có nhu cầu tự thể Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 64 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG mình, tập thể nhìn nhận đánh giá mặt vật chất tinh thần việc làm Nhu cầu họ thoả mãn yếu tố kích thích bên hoạt động cá nhân, nguồn gốc hứng thú, tính tích cực người lao động Như vậy, mối quan hệ người lao động công việc việc người lao động phân cơng, xếp làm công việc phù hợp với khả năng, lực hứng thú đồng thời người lao động đánh giá công sức, lực mà họ bỏ nhân tố quan trọng tạo bầu khơng khí văn hóa tích cực, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, phát huy hết khả c Dự kiến kết đạt được: - Trong ngắn hạn: Nâng cao ý thức, trách nhiệm nhân viên, đoàn kết, hăng say làm việc Giảm hẳn tình trạng muộn sớm Từ tăng suất lao động cho doanh nghiệp - Trong dài hạn: Nâng cao lực, suất lao động doanh nghiệp Khi thực tốt công việc này, bầu khơng khí thi đua doanh nghiệp tăng cao hơn, người lao động tích cực hơn, hăng hái với công việc hơn, phát huy hết khả vốn có, suất tăng cao so với trước Bên cạnh đó, người lao động cảm thấy hài lòng nỗ lực cơng việc họ đền đáp cách xứng đáng với thành mà họ làm Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trưởng với nhược điểm vốn có kinh tế tiên tiến đại Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết giá thông qua quan hệ cung, cầu thị trường Nó mơi trường tốt cho doanh nghiệp động sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải có hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường ln phải đối mặt với khó khăn thách thức gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt Sự cạnh tranh dẫn đến đào thải kinh doanh, khơn khéo, động tận dụng hội, phòng tránh rủi ro, cơng việc khơng khác ngồi người làm Vậy vai trò người lao động doanh nghiệp quan trọng, vấn đề “ quản trị người” lại trở nên quan trọng hơn, tảng cho hoạt động khác Trong thời gian thực tập cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng giúp em có nhiều kiến thức thực tế hoạt động kinh doanh ngành phân phối nước giải khát hoạt động kinh doanh công ty nói riêng Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng bước sang năm thứ 14 công ty đạt thành đáng kể, bước tiến kinh doanh nhờ đội ngũ lao động tận tâm, sáng tạo, chất lượng lao động tốt quản lý sáng suốt, đạo khâu hoạt động công ty Mục tiêu Công ty đến năm 2022 không ngừng nâng cao sản lượng tiêu thụ, hiệu kinh doanh mặt kinh tế xã hội Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Bằng cách phân tích đánh giá thơng qua tiêu cụ thể em đưa số giải pháp nhằmnâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty” cho phù hợp với tình hình thực tế để cơng ty tham khảo nhằm mục đích góp phần giải mặt mà xí nghiệp hạn chế cơng ty năm qua, vận dụng kiến thức Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG học, em mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với kết trên, em mong muốn biện pháp đem lại lợi ích cho cơng ty, ý tưởng góp phần đưa cơng ty phát triển tương lai Trong q trình hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ tận tình từ Nguyễn Đoan Trang Mặc dù em cố gắng, trình độ hiểu biết thực tế hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Do đó, em hi vọng nhận bảo, góp ý từ q Thầy Cơ bạn bè để khóa luận em hoàn thiện tốt hơn! Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo dạy em suốt năm học, cô Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Toàn Phượng giúp đỡ em thời gian qua đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình giáo: ThS.Nguyễn Đoan Trang Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng Báo cáo tài doanh nghiệp 2014 Phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng Báo cáo tài doanh nghiệp 2015 Phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng Báo cáo tài doanh nghiệp 2016 TS.Nguyễn Quang Ngọc (2016) , Phân tích báo cáo tài chính, NXB.Tài Chính Th.S Ngơ Kim Phương (2013) , Phân tích tài doanh nghiệp , NXB Kinh tế TP.HCM Nguyễn Hải Sản (2012), Quản trị doanh nghiệp , NXB Lao động – Xã hội TS.Nguyễn Thanh Liêm (2014),Quản trị tài chính, NXB Tài GS.TS Phạm Quang Trung (2012), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Sinh viên: Phạm Văn Tiến – QT1801N 68 ... chung nhân lực quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực. .. thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tồn Phượng -Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Phượng Phạm... nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng Các số liệu cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng , Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay