Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á – chi nhánh hồng bàng, hải phòng

62 7 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Thị Hồng Ngọc Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình Hải Phòng 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HỒNG BÀNG,HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Thị Hồng Ngọc Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình Hải Phòng - 2018 BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Mã số: 1312404014 Lớp : QT1701T Ngành: Tài Ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng NHIỆM VỤ DỀ TAI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu sở lý luận thực tiễn công tác huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại - Tìm hiểu đánh giá thực trạng huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng Các số liệu cần thiết để thiết kế tính tốn - Bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2015, 2016 2017* ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng (* Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Tình Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị : quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng 12 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Ths Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Hồng Ngọc Hải Phòng, ngày tháng năm 20 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng kháo luận (so với nội dung yêu cần đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…: Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, ngày …tháng …năm 2018 Cán hướng dẫn (Họ tên chữ ký) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Chức NHTM 1.1.2.1 Chức trung gian tín dụng 1.1.2.2 Chức trung gian toán 1.1.2.3 Chức tạo tiền 1.1.3 Vai trò NHTM 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ VỐN TIỀN GỬIHUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm vốn tiền gửi huy động vốn tiền gửi NHTM 1.2.1.1 Khái niệm nguồn vốn tiền gửi 1.2.1.2 Khái niệm huy động vốn tiền gửi NHTM 1.2.2 Đặc điểm nguồn vốn tiền gửi NHTM 1.2.3 Vai trò nguồn vốn tiền gửi 1.2.4 Phân loại nguồn vốn tiền gửi NHTM 1.2.4.1 Phân loại theo kỳ hạn 1.2.4.2 Phân theo loại tiền gửi .8 1.2.4.3 Phân theo đối tượng gửi tiền 1.2.5 Các nhân tố tác động đến công tác huy động nguồn vốn tiền gửi 1.2.5.1 Nhân tố chủ quan .9 1.2.5.2 Nhân tố khách quan .11 1.2.6 Các tiêu đo lường hiệu huy động nguồn vốn tiền gửi ngân hàng thương mại 12 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐÔNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 14 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 14 2.1.1 Giới thiệu chung NHTMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 14 2.1.2 cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 15 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận ngân hàng SeaBank-chi nhánh Minh Khai,Hồng Bàng, Hải Phòng .15 2.1.3.1 Ban giám đốc 15 2.1.3.2 Phòng kế tốn 16 2.1.3.3 Phòng ngân quỹ .16 2.1.3.4 Phòng kinh doanh 16 2.1.3.5 Phòng hành 17 2.1.3.6 Phòng giao dịch Minh Khai, phòng giao dịch Hồng Bàng 17 2.2 HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG SEABANK CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 17 2.2.1 Quy mô nguồn vốn tiền gửi SeaBank - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 17 2.2.2 cấu tiền gửi SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 19 2.2.2.1 cấu tiền gửi theo loại tiền SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2015 2017* 20 2.2.2.2 cấu tiền gửi theo kỳ hạn SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2015 2017* 22 2.2.2.3 Nguồn vốn huy động tiền gửi theo đối tượng ngân hàng SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 2015 - 2017* 25 2.2.3 Chi phí huy động nguồn vốn tiền gửi .27 2.2.3.1 Yếu tố tác động 27 2.2.3.2 Chi phí huy động vốn tiền gửi .30 2.2.4 SỰ PHÙ HỢP GIỮA HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI VÀ SỬ DỤNG VỐN 31 2.2.4.1 Mối quan hệ tổng vốn huy động tiền gửi doanh số cho vay .31 2.2.4.2 Mối quan hệ dư nợ tín dụng huy động tiền gửi 32 2.2.4.3 Mối quan hệ huy động tiền gửi sử dụng vốn ngân hàng SeaBank - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 33 2.2.5 Đánh giá công tác huy động quản trị nguồn vốn tiền gửi SeaBank chi nhánh Hồng Bàng , Hải Phòng 34 2.2.5.1 Điểm mạnh (Strength) 34 2.2.5.2 Điểm yếu (Weaknesses) 35 2.2.5.3 hội (Opportunity) .36 2.2.5.4 Thách thức (Threat) .36 2.2.5.5 Những kết khả quan 37 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á - CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHỊNG 38 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 38 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 40 3.2.1 Mở rộng, đa dạng hình thức huy động vốn 40 3.2.2 Xây dựng sách thu hút chăm sóc khách hàng hiệu quả, đáng tin.41 3.2.3 Đào tạo đội ngũ cán nhiệt tình, trình độ chun mơn cao, hết lòng phục vụ khách hàng 43 3.2.4 Các nhóm giải pháp khác 44 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng 46 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 LỜI CẢM ƠN Được hướng dẫn giảng dạy nhiệt tình thầy bốn năm qua giúp đỡ tận tình chú, anh chị ngân hàng thương mại cố phần Đơng Nam Á, em hồn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn tất thầy truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp em tảng học vấn vững phục vụ cho trình nghiên cứu, thực luận văn tốt nghiệp q trình cơng tác sau Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Tình nhiệt tình hướng dẫn em suốt thời gian làm luận văn Xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị giao dịch ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành luận văn Mặc dù nhiều cố gắng thời gian nghiên cứu lĩnh vực huy động vốn tiền gửi ngắn, lại khơng kinh nghiệm thực tiễn nên em khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót hạn chế Kính mong hướng dẫn, đóng góp ý kiến thầy Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Ngọc Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng hàng.Những thách thức đặt trình hội nhập kinh tế giới, cạnh tranh ngành tài ngân hàng khơng phạm vi quốc gia mà mang tính quốc tế với tham gia thị trường chiếm lĩnh thị phần nước ngân hàng nước ngồi, buộc SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng phải khơng ngừng nâng cao lực tài hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ mở rộng quan hệ khách hàng Bên cạnh cạnh tranh ngân hàng nước ngồi áp lực cạnh tranh từ ngân hàng nước lớn Trong tình hình khó khăn chung kinh tế, ngân hàng cạnh tranh khốc liệt chạy đua tìm kiếm khách hàng, thu hút vốn chiếm lĩnh thị phần Các ngân hàng tương đồng với nhiều mặt sở hạ tầng, công nghệ, sản phẩm dịch vụ… để tồn đứng vững đòi hỏi SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng phải nỗ lực khơng ngừng Ngồi ra, cạnh tranh hấp dẫn kênh đầu tư khác đầu tư chứng khoán, thị trường bất động sản nguồn tài khách hàng tác động làm giảm khả huy động vốn ngân hàng 2.2.5.5 Những kết khả quan Qua năm, SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng đạt vượt mức tiêu đề ra, đặc biệt hoạt động huy động vốn tiền gửi Nhiều chương trình khuyến dự thưởng hấp dẫn với sách linh hoạt góp phần giúp cho SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng ngày nhiều khách hàng biết đến tin tưởng Quy mô nguồn vốn tiền gửi tăng dần qua năm với tốc độ tăng trưởng cao Các mảng hoạt động dịch vụ, phát triển mạng lưới phát triển tảng khách hàng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động quản lý rủi ro quan hệ với đối tác chiến lược… bước tiến mạnh, góp phần khẳng định vị thương hiệu SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 37 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng thời gian tới xác định vào định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, định hướng phát triển kinh tế nước thành phố Hải Phòng tình hình hoạt động thực tế chi nhánh Sau định hướng huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng: Thực cải tiến hệ thống phân phối Không ngừng củng cố, nâng cao hiệu hệ thống chi nhánh, mạng lưới kinh doanh nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường Chi nhánh đa dạng hóa hình thức huy động vốn tiền gửi, đặc biệt quan tâm đến hình thức huy động vốn kỳ hạn 12 tháng, để nâng cao khả cạnh tranh tạo thương hiệu địa bàn Đồng thời, chi nhánh tìm kiếm nguồn vốn huy động ổn định chi phí thấp Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn từ dân cư địa bàn thành phố để cân đối nguồn vốn huy động đảm bảo trì nguồn vốn ổn định, từ nâng cao lợi nhuận kinh doanh chi nhánh Bên cạnh đó, chi nhánh chiến lược cụ thể để phát triển khách hàng cá nhân, nhân tố quan trọng công tác huy động vốn Chi nhánh cần thực tốt nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động cho vay thành phần kinh tế tư nhân đủ điều kiện hoạt động hiệu Từ đó, chi nhánh thêm nguồn thu từ thu phí dịch vụ, để đảm bảo phục vụ tốt thành phần kinh tế khác địa bàn Chi nhánh tiếp tục triển khai hiệu dịch vụ sản phẩm mới, quảng bá phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sở tảng cơng nghệ đại tiện ích phục vụ khách hàng Bên cạnh chi nhánh tập trung phát triển dịch vụ dịch vụ toán nước quốc tế, tiếp Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 38 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng cận dự án phục vụ tốt dự án có, tiếp tục tăng số lượng phát hành thẻ Chi nhánh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát ngăn chặn kịp thời sai sót, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chế độ, luật ổn định phát triển theo quy định Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á NHNN Ngồi ra, chi nhánh Hải Phòng tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược đào tạo đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên Thường xuyên giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho cán nhân viên toàn chi nhánh Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng cần thực tốt cơng tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời cán nhân viên chi nhánh phát huy sức mạnh tập thể, nêu cao ý thức trách nhiệm cán bộ, phát huy lợi góp sức vào nhiệm vụ chung chi nhánh tồn hệ thống Việc năm qua nhiều hạn chế, phát huy lợi này, chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng ổn định phát triển Tiếp tục đại hóa, cơng nghệ hóa chi nhánh, tạo tiền đề cho việc mở rộng sản phẩm tài dịch vụ mới, hấp dẫn, chất lượng cao từ nâng dần sức cạnh tranh chi nhánh hoạt động dịch vụ địa bàn Hải Phòng Thực trả lãi vay cho loại tiền gửi hệ thống lãi suất mang tính cạnh tranh Giảm bớt việc vay vốn với chi phí cao thị trường liên ngân hàng, tạo chủ động nguồn vốn Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng đưa định hướng nhằm nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi sau:  Mở rộng hình thức huy động vốn tiền gửi để thu hút khách hàng  Mở rộng nguồn tiền gửi dân cư, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, ngân hàng ngồi nước  Tăng cường thu hút nguồn vốn trung dài hạn từ dân cư, khoản đầu tư tổ chức kinh tế nước  Mở rộng, nâng cao, thắt chặt mối quan hệ với nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Giữ vững mối quan hệ với dân cư địa bàn, thu hút tạo mối quan hệ Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 39 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 3.2.1 Mở rộng, đa dạng hình thức huy động vốn Trong thực tế, hình thức huy động vốn tiền gửi chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng đơn điệu, chưa hấp dẫn người gửi, tỷ trọng nguồn trung dài hạn nhỏ Để huy động vốn tiền gửi ngày nhiều, chi nhánh phải đa dạng hình thức huy động hấp dẫn thỏa mãn nhu cầu khách hàng lựa chọn sản phẩm tiền gửi Các hình thức huy động phải tính linh động phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng Hiện hình thức huy động tiền gửi hầu hết ngân hàng tương tự nhau, chưa tách biệt rõ ràng Do sản phẩm chi nhánh phải tạo độc đáo riêng Cụ thể như:  Đa dạng hóa kì hạn gửi tiền tiết kiệm: Việc áp dụng hình thức tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn với thời hạn khác làm tăng nguồn vốn trung dài hạn, tạo điều kiện đa dạng hóa cách thức sử dụng vốn ngân hàng Với loại tiết kiệm kỳ hạn dung hồ lợi ích hai bên: ngân hàng người gửi tiền Cá nhân tổ chức ký gửi ngân hàng chủ động sử dụng vốn đột xuất, đồng thời ngân hàng tạo nguồn vốn ổn định  Phát triển, mở rộng tiết kiệm cá nhân, phát hành séc cá nhân: Hình thức giúp ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư với lãi suất thấp Đồng thời phát triển tài khoản cá nhân góp phần đại hố q trình tốn qua ngân hàng, giảm tiền mặt lưu thơng  Ngoài việc phát triển mở rộng loại tiền gửi truyền thống thực hiện, ngân hàng cần quan tâm đến việc mở rộng thêm loại tiền gửi khác để đáp ứng nhu cầu gửi tiền đa dạng dân cư Chi nhánh áp dụng hình thức huy động tiết kiệm dài hạn như: Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 40 Khoá luận tốt nghiệp Tên sản phẩm Tiết kiệm hưu trí bảo thọ Tiết kiệm học đường Trường ĐHDL Hải Phòng Nhóm đối tượng Tiện ích Dành cho người • Đối với khách thu nhập tại, muốn để hàng: lập kế hoạch tiết dành phần thu nhập để tiêu kiệm với khoản tiền dùng tương lai già đặn gửi vào ngân hàng hàng tháng, đảm Dành cho cặp vợ chồng cưới chưa nhỏ, người muốn đầu tư tương lai cho em họ muốn tiết kiệm khoản tiền để lớn học đại học bảo khoản tiền lớn tương lai, nhận khoản lãi từ khoản tiền gửi đó, đồng thời đảm bảo an tồn • Đối với ngân hàng: học nghề tốn chi phí lớn huy động rút sử dụng Đây hình lượng tiền gửi với kì thức giống bảo hiểm học đường công ty bảo hiểm Ngân hàng nên sử dụng chiến lược đa kinh doanh, mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng làm cho khách hàng ngày thoả mãn nhu cầu nhiều khách hàng đến với ngân hàng Khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ mà ngân hàng cung ứng ngân hàng dễ dàng hoạt động huy động vốn phần khách hàng gửi tiền với mục đích hưởng dịch vụ ngân hàng Những hoạt động ảnh hưởng nhiều đến cơng tác huy động vốn, nhờ khả huy động nhiều vốn ngân hàng ngày nâng lên 3.2.2 Xây dựng sách thu hút chăm sóc khách hàng hiệu quả, đáng tin Khi tiến hành đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn tiền gửi, chi nhánh cần phải đồng thời xây dựng sách thu hút chăm sóc khách hàng hiệu Đây cơng việc ý nghĩa định đến thành công lược huy động vốn, tác dụng lâu dài hoạt động huy động vốn Chi nhánh Vì trình thực hoạt động kinh doanh ngân hàng cần phải hiểu rõ lợi ích mà ngân hàng thu phụ thuộc hoàn toàn vào Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 41 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng lợi ích mà khách hàng ngân hàng thu trình sản xuất kinh doanh, lợi ích người gửi tiền Trong đó, chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng hoạt động lâu, sở vật chất khã cũ, chật hẹp Phòng giao dịch Hồng Bàng xây dựng Hơn tiềm thức dân cư tổ chức sản xuất kinh doanh chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng chưa nhánh lớn địa bàn Vì vậy, ngân hàng cần phải sách khách hàng đắn trì khách hàng truyền thống, khuyến khích khách hàng cũ quay lại giao dịch với ngân hàng, thu hút mở rộng khách hàng mới, đảm bảo lợi ích cho ngân hàng khách hàng Ngân hàng cần phải chủ động tham gia vào việc xem xét kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm giúp đỡ doanh nghiệp việc khắc phục khó khăn, tạo mối quan hệ lâu dài Ngân hàng phân loại khách hàng để cách đối xử phù hợp Những khách hàng lâu năm, sốtiền gửi lớn, ngân hàng tín nhiệm ngân hàng sách ưu tiên lãi suất, kỳ hạn vay, hạn mức tín dụng hay tài sản chấp Bên cạnh đó, ngân hàng cần phải tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, mở hội nghị khách hàng nhằm giới thiệu tồn ngân hàng, làm cho khách hàng hiểu rõ lợi ích dịch vụ mà ngân hàng cung ứng tình hình hoạt động thực tế ngân hàng Qua nắm bắt yêu cầu đối tượng, tâm lý khách hàng để chiến lược phục vụ khách hàng để thoả mãn tối đa nhu cầu họ Mặt khác ngân hàng phải xác định đối tượng khách hàng mà họ phục vụ giao dịch Ngân hàng cung cấp sản phẩm cho đối tượng nào? Ngân hàng xâm nhập vào thị trường nào? Hiện chi nhánh chủ yếu cho vay đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ gia đình cá nhân Nguồn vốnngân hàng nhận chỗ tiền gửi tiết kiệm cán công chức, dân cư chủ yếu Ngân hàng xem xét mở rộng hoạt động huy động vốn thương nhân khu vực chợ Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn ngân hàng Chi nhánh phải chương trình tuyên truyền, quảng cáo ấn tượng để thu hút khách hàng Không quảng cáo sản phẩm huy động vốn tiền gửi phương tiện thông tin đại chúng mà cần phải gửi tờ rơi đến tận tay khách hàng, để họ tìm hiểu kỹ sản phẩm chi nhánh Tham Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 42 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T gia vào hội nghị, diễn đàn nhằm khẳng định vị chỗ đứng chi nhánh Bên cạnh đó, chi nhánh ln phận hỗ trợ khách hàng nhằm giải đáp thắc mắc khách hàng sản phẩm, truyền đạt đến khách hàng thông tin cần thiết sản phẩm Việc chăm sóc khách hàng trước sau cung cấp sản phẩm huy động vốn quan trọng Điều làm cho khách hàng ấn tượng tốt chu đáo chuyên nghiệp chi nhánh, tăng yêu thích khách hàng đồng thời góp phần tạo lượng khách hàng truyền thống chi nhánh tương lai Cuối đợt trả lãi gốc cho khách hàng, chi nhánh nên cảm ơn, gửi quà tặng tới khách hàng Vào dịp lễ Tết, chi nhánh nên gửi thiệp, lịch đến khách hàng truyền thống, khách hàng quan trọng chi nhánh Việc làm việc làm ý nghĩa khách hàng, giúp khách hàng nhận quan tâm chi nhánh đến khách hàng Chi nhánh phát phiếu thăm dò tới khách hàng, lấy ý kiến khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, mong muốn, cải tiến khách hàng sản phẩm ngân hàng Đây cơng việc hiệu lớn cho chi nhánh trước triển khai đợt huy động vốn mới, hay đưa thị trường sản phẩm huy động Chi nhánh thực việc lấy phiếu thăm dò thu hút khách hàng, phần thể cải tiến, tiếp thu ý kiến khách hàng Khách hàng cảm thấy quan trọng chi nhánh nên thu nhiều lợi ích lâu dài, tạo niềm tin xây dựng thương hiệu Ngân hàng 3.2.3 Đào tạo đội ngũ cán nhiệt tình, trình độ chun mơn cao, hết lòng phục vụ khách hàng Trong suốt trình hoạt động chi nhánh, yếu tố người yếu tố quan trọng Các chiến lược huy động vốn lập thực đội ngũ cán nhân viên chi nhánh Sự thành cơng phụ thuộc nhiều vào trình độ nghiệp vụ cán nhân viên Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cơng việc cần làm thường xun tác dụng phát triển trình độ nghiệp vụ nâng cao khả sáng tạo nhân viên để thích ứng tốt với điều kiện Ngân hàng không ngừng động viên, cử cán công nhân viên tham dự đợt tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng TMCP Đông Nam Á NHNN mở Chỉ liên tục nâng cao trình độ cán 43 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng ngân hàng theo kịp đổi mới, tiến xã hội để ngân hàng ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nhân viên ngân hàng đặc biệt nhân viên hàng ngày trực tiếp tiếp xúc, giao dịch với khách hàng cần phải thái độ nhiệt tình, vui vẻ, lịch sự, cởi mở Những nhân viên đóng vai trò tạo nên mặt ngân hàngngân hàng phải bố trí khuyến khích nhân viên tiếp khách hàng khách hàng cảm thấy đón tiếp nồng nhiệt, niềm nở Nhân viên ln nhiệt tình dẫn cho khách hàng vào làm việc phòng, ban nào, thủ tục mà khách hàng cần phải thực để tiết kiệm thời gian cho khách hàng Đây nghệ thuật giao tiếp với khách hàng, đánh vào tâm lý khách hàng Một khách hàng vui vẻ thoả mãn gửi tiền vào ngân hàng lần họ gửi tiếp vào lần sau mà tuyên truyền giới thiệu cho người khác đến gửi tiền ngân hàng Ngân hàng cần xếp đội ngũ cán cách hợp lý, phù hợp với trình độ chun mơn điều kiện gia đình cán cơng nhân viên Điều khuyến khích cán ngân hàng phát huy tối đa khả cơng việc Mặt khác nhà lãnh đạo ngân hàng cần quan tâm, động viên chăm sóc đến cán cơng nhân viên ngân hàng, tạo cho họ môi trường làm việc thuận lợi với tâm lý thoải mái, tạo khơng khí cho cán công nhân viên thấy ngân hàng gia đình lớn Điều thúc đẩy cán cơng nhân viên ngân hàng cố gắng, hết lòng làm việc để ngân hàng lớn mạnh, đạt kết kinh doanh cao Công tác đào tạo tổ chức cán phải coi việc phát triển nguồn nhân lực nhân tố định thắng lợi hoạt động kinh doanh 3.2.4 Các nhóm giải pháp khác  Mở rộng mạng lưới hoạt động chi nhánh Các NHTM quan tâm đến việc mở rộng mạng lưới hoạt động Trong chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng phòng giao dịch Khách hàng đến với chi nhánh giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, nhiều thời gian Để khuyến khích khách hàng đến gửi tiền, chi nhánh cần triển khai dịch vụ ngân hàng nhanh gọn, giảm bớt thời gian chờ đợi khách hàng thông qua việc phát triển mạng lưới hoạt động thích hợp Chi nhánh nên phát triển mở thêm phòng giao dịch khu vực đông dân cư địa bàn Điều giúp cho chi nhánh khai thác nguồn vốn lớn Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 44 Khố luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng  Tích cực hồn thiện tiện ích tốn, thu hộ, chi hộ Việc hoàn thiện dịch vụ tiện ích tốn, thu hộ, chi hộ giúp chi nhánh mở rộng mối quan hệ với tổ chức, doanh nghiệp địa bàn thành phố Hải Phòng Điều nghĩa ngân hàng phải luôn cải tiến, đổi công nghệ quy trình nghiệp vụ để đảm bảo lợi ích tiện dụng cho khách hàngngân hàng phục vụ - Thứ nhất: Để khách hàng tìm hiểu ngân hàng lựa chọn cho ngân hàng tốt để giao dịch, chi nhánh cần phải thông báo kết kinh doanh lực tài thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, tạo điều kiện cho người tìm hiểu ngân hàng Mặt khác, ngân hàng phải biết xây dựng mối quan hệ tốt với quyền địa phương nơi hoạt động Ln hướng hoạt động vào mục tiêu kinh tế xã hội địa phương, đồng thời qua tranh thủ ủng hộ lãnh đạo địa phương - Thứ hai: Cần mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng cách tốt để thu hút họ tới tham gia giao dịch ngân hàng Đồng thời họ hưởng tiện ích ngân hàng mang lại Cụ thể: Ngân hàng phục vụ dịch vụ ngân hàng nhà nhận tiền gửi… Mặt khác thời gian làm việc ngân hàng chưa thật hợp lý với tất đối tượng muốn gửi tiền Do vậy, ngân hàng cần giải pháp làm việc giờ, tăng thời gian giao dịch với khách hàng nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng công tác huy động vốn Ngân hàng Đông Nam Á- Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng cần phải thực tốt biện pháp để khắc phục tồn công tác huy động vốn ngân hàng nhằm tăng trưởng lượng vốn huy động, đạt hiệu kinh doanh, đưa chi nhánh trở thành tổ chức tài vững mạnh, uy tín lớn thị trường cạnh tranh, thị trường liên ngân hàng, vị trí then chốt việc phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch kinh tế địa bàn thành phố Hải Phòng theo chế thị trường quản lý Nhà nước Tuy nhiên giải pháp thực hiệu kinh tế ổn định, thuận lợi Vì vậy, sau số kiến nghị để hồn thiện mơi trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho công tác huy động vốn ngày hiệu Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 45 Khoá luận tốt nghiệp 3.3 Trường ĐHDL Hải Phòng Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng  Đối với Nhà nước Chính phủ Nhà nước Chính phủ cần hồn thiện hành lang pháp lý: Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Nhiều quan hệ phát sinh đòi hỏi hành lang phápthường xuyên điều chỉnh dần đạt đến tính thống Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan mà hệ thống pháp luật nước ta chưa thật đồng Do đó, thiết nghĩ Chính phủ cần biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo ban hành thực thi pháp luật cách quán triệt để Riêng lĩnh vực ngân hàng yêu cầu tăng cường pháp chế lĩnh vực hoạt động ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bối cảnh Chính phủ cần ban hành kịp thời văn pháp luật quy định hướng dẫn thi hành điều luật cách cụ thể kịp thời Chính phủ cần biện pháp đồng để ổn định sách tiền tệ: kiểm sốt lạm phát, ổn định giá trị đồng tệ tỷ giá đồng tiền Khi tiền tệ ổn định tác động lớn cho hoạt động huy động vốn hoạt động ngân hàng Bởi đó, người dân tăng thêm lòng tin ngân hàng yên tâm gửi tiền cho ngân hàng, từ làm cho nguồn tiền gửi huy động ngân hàng tăng lên ổn định Ổn định sách tiền tệ làm cho kinh tế phát triển ổn định, hạn chế rủi ro hoạt động ngân hàng  Đối với Ngân hàng Nhà Nước Xây dựng hồn thiện sách tiền tệ đồng linh hoạt NHNN cần xây dựng hồn thiện sách tiền tệ cách đồng bộ, sử dụng cơng cụ sách tiền tệ cách linh hoạt nhằm điều hòa hợp lý lượng tiền lưu thông kinh tế Trong đó, đặc biệt trọng đến sách lãi suất sách tỷ giá - Về sách lãi suất Hiện NHNN trì mức lãi suất bản, thực tế, lãi suất huy động NHTM lớn nhiều Vì gò bó qui định lãi suất tối đa, nên NHTM phải “lách luật” nâng lãi suất thực tế huy động lên Trong vòng năm trở lại đây, tiến trình hội nhập kinh tế Việt Nam trở nên ngày sâu rộng, thị trường tài đòi hỏi vận Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 46 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng hành theo tín hiệu thực, lúc chị ảnh hưởng từ khủng hoảng tồn cầu Vì NHNN động thái thay đổi sách lãi suất… chưa thực đồng - Về sách tỷ giá Hiện trước tình hình tỷ giá biến động gây khơng khó khăn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng Trong riêng năm 2016, 2017 NHNN phải thay đổi tỷ giá đồng VND/USD nhiều lần theo hướng tăng Điều cho thấy, tình trạng bất ổn định thị trường ngoại hối tiếp diễn năm tới Đối với NHTM điều gây ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động nguồn vốn, ảnh hưởng trực tiếp lên tâm lý lòng tin người dân vào đồng tiền nội tệ bị giảm sút Điều dẫn đến thay đổi cấu tiền gửi ngân hàng Vì vậy, NHNN cần theo dõi chặt chẽ tín hiệu thị trường để từ đề xuất thực sách tỷ giá thận trọng linh hoạt nhằm ổn định kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển  Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Chi nhánh Hòng Bàng, Hải Phòng - Để nâng cao hoạt động huy động vốn tiền gửi, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hòng Bàng, Hải Phòng cần xây dựng sách huy động vốn cụ thể phù hợp với tình hình thị trường huy động vốn tiền gửi Trong đó, Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á nên điều chỉnh lãi suất huy động để tăng cao khả cạnh tranh NHTM khác thị trường - Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng nên khuyến khích phòng giao dịch tự xây dựng thực chiến lược huy động vốn riêng nhằm phát huy cao chủ động chi nhánh - Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng nên hỗ trợ sở vật chất cho phòng giao dịch, đại hóa trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh phòng giao dịch - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng nên thường xuyên tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, marketing cho cán nhân viên chi nhánh - Ngân hàng SeaBank nói chung, ngân hàng SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng nói riêng nên triển khai mơ hình LiveBank điểm giao dịch tự động mở cửa 24/7 số ngân hàng trong, nước thực như: Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 47 Khố luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Bank of America (Hoa Kỳ), Posh Bank (Singapore), TPBank Với mơ hình này, SeaBank nên triển khai tiện ích như: mở thẻ toán, mở sổ tiết kiệm, nộp tiền mặt vào tài khoản LiveBank, mở rộng thêm tiện ích bảo mật sinh trắc học LiveBank, khớp dấu vân tay từ chứng minh thư nhân dân với dấu vân tay khách hàng… Điều đem đến cho khách hàng trải nghiệm, tiện ích vơ phong phú Ngân hàng SeaBank nên xây dựng điểm giao dịch tự động toàn hệ thống Đối với ngân hàng SeaBank Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng nên xây dựng điểm giao dịch tự động LiveBank bên cạnh phòng giao dịch Minh Khai Vì nơi lượng khách hàng lớn khả phục vụ khách hàng phòng giao dịch hạn chế: chỗ đỗ xe chật hẹp khơng mái che, phòng giao dịch nhỏ nhân viên nên khách hàng phải thời gian chờ đợi Chính vậy, xây dựng điểm giao dịch tự động LiveBank giúp Chi nhánh tháo gỡ khó khăn Đồng thời, giúp giải nhu cầu khách hàng ngồi hành với hỗ trợ giao dịch viên từ xa, hài lòng giao dịch quầy Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 48 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Ngày nay, tăng trưởng kinh tế đất nước mối quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo quốc gia Do nhu cầu vốn kinh tế mối quan tâm hàng đầu nhà kinh tế, trị gia giới Một kênh truyền vốn quan trọng nhất, hiệu thông qua hệ thống ngân hàng thương mại Trong đó, huy động vốn tiền gửi nghiệp vụ quan trọng ngân hàng thương mại Quy mô, chất lượng huy động vốn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng ảnh hưởng đến cung ứng vốn cho kinh tế Ở Việt Nam nhu cầu vốn cho trình CNH - HDH đất nước lớn, thị trường chứng khoán chưa phát triển Trong tình vậy, cơngtác huy động vốn NHTM cần chấn chỉnh, mở rộng tăng cường nhằm thu hút tối đa lượng tiền nhàn rỗi kinh tế Trong thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng, em tìm hiểu kỹ công tác huy động vốn với tham khảo tài liệu liên quan, em hoàn thành khóa luận Chuyên đề nêu lên hình thức huy động vốn NHTM yếu tố ảnh hưởng tới công tác Từ lý thuyết, khóa luận vào phân tích thực trạng huy động vốn chi nhánh, thành đạt được, khó khăn vướng mắc Từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác huy động vốn cho ngân hàng Trên tồn khóa luận em thời gian thực tập tốt nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng Do trình độ thực tế bị hạn chế, thời gian thực tập khơng dài nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý thầy Em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Tình tồn thể cán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa ln tốt nghiệp Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Ngọc Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 49 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (2017), “Ngân hàng thương mại”, https://vi.wikipedia.org, (Ngày tháng năm 2018) Nguyễn Văn Tiến, (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB thống kê (2011), “Luật tổ chức tín dụng”, http://moj.gov.vn, (Ngày tháng năm 2018) (2017), “Lãi suất tiết kiệm dành cho cá nhân trả lãi hàng tháng”, https://seabank.com.vn, (Ngày 11 tháng năm 2017) Vân Hà, (2017), “Cập nhật lãi suất ngân hàng thương mại tháng năm 2017”, https://baomoi.com, (Ngày 11 tháng năm 2017) Bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2015, 2016 năm 2017 (Số dự toán) ngân hàng SeaBank - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc -QT1701T 50 ... HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 38 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG,... tác huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại - Tìm hiểu đánh giá thực trạng huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng - Đề xuất số giải pháp. .. VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 2.1.1 Giới thiệu chung NHTMCP Đông Nam Á – Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á – chi nhánh hồng bàng, hải phòng , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á – chi nhánh hồng bàng, hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay