Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng liên doanh việt – nga hải phòng

83 4 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Thị Linh Người hướng dẫn: ThS Cao Thị Thu Hải Phòng 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Thị Linh Người hướng dẫn: ThS Cao Thị Thu Hải Phòng - 2017 BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thị Linh Mã số: 1312401060 Lớp : QT1701T Ngành: Tài Ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Hải Phòng Nhiệm vụ đề tài Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Trình bày sở lý luận hoạt động cấp tín dụng nhóm tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng - Nghiên cứu thực trạng hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Liên doanh Việt- Nga Hải Phòng Trên sở đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hoạt động tín dụng chi nhánh tìm số nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh, - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Hải Phòng Các số liệu cần thiết để thiết kế tính tốn - Số liệu thu nhập Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2015, 2016, 2017 - Bảng cân đối kế toán 2015, 2016, 2017 - Thuyết minh báo cáo tài 2015, 2016, 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Cao Thị Thu Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị : Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng 10 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .tháng .năm 20 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Lê Thị Linh Ths Cao thị Thu Hải Phòng, ngày tháng năm 20 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯ Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng kháo luận (so với nội dung yêu cần đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…: Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, ngày …tháng …năm 200 Cán hướng dẫn (họ tên chữ ký) MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 Lý luận tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại hoạt động tín dụng .4 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường .7 1.2 Chất lượng tín dụng, tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng .7 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 1.2.2.1 Các tiêu định tính .9 1.2.2.2 Các tiêu định lượng 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 13 1.2.3.1 Các nhân tố thuộc phía ngân hàng 13 1.2.3.2 Các nhân tố thuộc khách hàng 15 1.2.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường 17 1.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT- NGA- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 22 2.1 Giới thiệu khái quát NH Liên doanh Việt- Nga- Chi nhánh Hải Phòng 22 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga Hải Phòng 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng 24 2.1.3 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga- Chi nhánh Hải Phòng 26 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn VRB thời gian qua 27 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh VRB Hải phòng .28 2.2.1 Tình hình huy động vốn 28 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn 32 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng 34 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng Liên doanh Việt- Nga- Chi nhánh Hải Phòng .37 2.3.1 Các ngun tắc quy trình tín dụng 37 2.3.2 Các tiêu định tính 39 2.3.3 Các tiêu định lượng 40 2.3.3.1 Chỉ tiêu dư nợ, doanh số cho vay thu nợ tín dụng 40 2.3.3.2 Tỷ lệ thu nợ chi nhánh 48 2.3.3.3 Tình hình nợ hạn, nợ xấu ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng .49 2.3.3.4.Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhanh Hải Phòng 51 2.3.3.5 Chỉ tiêu thu nhập 53 2.4 Đánh giá chất lượng tín dụng tạo Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga- chi nhánh Hải Phòng .54 2.4.1 Những kết đạt 54 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân .55 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT-NGA 58 CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 58 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển Ngân hàng 58 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng 59 3.2.1.Kiểm soát khoản nợ hạn nợ xấu mức thấp thông qua việc thường xuyên tra, kiểm tra HĐTD 59 3.2.2 Mở rộng quy mơ tín dụng .62 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 64 3.3 Một số kiến nghị 67 3.3.1 Với Ngân hàng nhà nước có thẩm quyền 67 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước 67 3.3.3 Với ngân hàng Liên doanh Việt- Nga- Chi nhánh Hải Phòng 69 KẾT LUẬN .70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Cao Thị Thu, giảng viên ngành Tài chính- Ngân hàng trường Đại học Dân lập Hải Phòng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng dạy dỡ đào tạo giúp đỡ em trình học tập trường Để hồn thành báo cáo nhờ vào góp ý, tài liệu thực tế cần thiết thông tin sát thực cán Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên ngân hàng tận tình hướng dẫn em thực tập làm khóa luận Do thân nhiều hạn chế nên khóa luận em sẽ khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong thầy góp ý để khóa luận em hồn thiện Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tình hình kinh tế suy thoái, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khó khăn khơng đủ khả để trả nợ đúng hạn, khả tốn doanh nghiệp thấp Nguyên nhân chủ quan phía ngân hàng cơng tác kiểm tra kiểm sốt q trình khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng chưa sát sao, không kịp thời phát sai phạm để xử lý; công tác thẩm định tài sản đảm bảo ngân hàng thấp, tài sản đảm bảo phát mại để bù đắp khoản nợ ngân hàng không giám sát chặc chẽ tính tuân thủ bên vay suốt thời gian sử dụng vốn TÓM LẠI: Bên cạnh thành tựu đạt được, chi nhánh vấn đề cần phải có biện pháp để giải như: Mợt là:Hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng thấp, dao động khoảng 60%- 70%, cho thấy ngân hàng chưa sử dụng hiệu nguồn vốn tín dụng, tượng ứ đọng vốn Ngân hàng nên sử dụng vốn hiệu mở rộng quy mơ tín dụng Hai là:Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu chi nhánh mức cao, đặc biệt nợ xấu mức 3% Tuy năm 2017, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu ngân hàng có vẻ khả quan cao, ngân hàng cần phải có biện pháp khắc phục để làm giảm tỷ lệ nợ hạn trì nợ xấu mức thấp Ba là: Tỷ lệ trích lập dự phòng ngân hàng ngày cao đồng nghĩa với việc ngân hàng gặp phải nhiều rủi ro tín dụng làm cho chất lượng tín dụng bị suy giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần phải có giải pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng Lê Thị Linh QT1701T Page 57 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT-NGA CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển Ngân hàng Với định hướng trở thành ngân hàng thuận tiện khách hàng ngành ngân hàng nói chung chi nhánh VRB nói riêng hoạch định kế hoạch sách năm 2018 cách linh hoạt, hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mơ tình hình ngân hàng Ngân hàng triển khai chương trình tái cấu trúc tở chức tín dụng, giải nợ xấu, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế đảm bảo nâng tầm công tác quản trị rủi ro Hướng đến khách hàng, ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ tích hợp hàm lượng cơng nghệ cao, gia tăng tiện ích cho tất phân khúc khách hàng lựa chọn tảng công nghệ thông tin chất lượng dịch vụ hàng đầu Với mục tiêu phát triển bền vững, ngân hàng tiếp tục nâng cao hiệu hệ thống quản trị rủi ro, rà sốt lại quy trình, quy định hành để kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng Thực định theo định hướng chung Ngân hàng hoạt động tín dụng năm tiếp theo, nghiên cứu thực tế thị trường địa bàn Hải Phòng, VRB xác định định hướng, cụ thể: - Mở rộng thị trường hoạt động tín dụng tới lĩnh vực thuộc thành phần kinh tế, chú trọng mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ cho vay tiêu dùng -giữ vững thị phần hoạt động tín dụng - Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cấu tín dụng theo hướng: Nâng cao tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo, lựa chọn khách hàng có tình hình tài lành mạnh, có uy tín - Đa dạng hố loại hình tín dụng, sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng để thực chuyển dịch cấu hoạt động tín dụng Lê Thị Linh QT1701T Page 58 Khóa luận tốt nghiệp - Tiếp tục tham gia đồng tài trợ uỷ thác cho vay dự án lớn - Khống chế tỷ lệ nợ xấu mức cho phép < 2% tổng dư nợ - Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nhằm nhanh chóng nâng cao tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, hướng tới tỷ trọng đạt 20% - Cơng tác quản lý tín dụng sẽ thực chi tiết đến ngành nghề kinh doanh, vùng, loại hình sản phẩm - Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ trình giải ngân thu nợ, bước giảm dần dư nợ xấu 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng Với số liệu phân tích phần trên, thấy hoạt động tín dụng ngân hàng VRB Chi nhánh Hải Phòng năm gần tồn đọng nhiều vấn đề chưa xử lý làm cho chất lượng tín dụng chi nhánh thấp Từ thực trạng đó, em xin đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh sau: 3.2.1.Kiểm soát khoản nợ hạn nợ xấu ở mức thấp nhất thông qua việc thường xuyên tra, kiểm tra HĐTD * Cơ sở giải pháp: Hiện tỷ lệ trích lập dự phòng ngân hàng cao, đồng nghĩa với việc ngân hàng gặp phải nhiều rủi ro tín dụng làm cho chất lượng tín dụng bị suy giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần phải có giải pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng * Biện pháp thực hiện:  Ngăn ngừa xử lý khoản nợ hạn Dựa số liệu bên nợ hạn nợ xấu ngân hàng so với ngân hàng khác cùng khu vực nợ hạn nợ xấu ngân hàng cao Sau xác định nợ hạn tổng dư nợ ta đánh giá chất lượng tín dụng thông qua nợ hạn nợ xấu ngân hàng có dấu hiệu Lê Thị Linh QT1701T Page 59 Khóa luận tốt nghiệp tích cực với xu hướng giảm dần tỷ lệ Tuy nhiên ngân hàng đứng trước nhiều rủi ro tín dụng Để giảm thiểu nợ xấu nợ hạn ta cần chú trọng vào khâu thẩm định hồ khách hàng, dự án đầu tư, đầu tư có khoản vay vốn cách tốt nữa, làm tốt khâu có nghĩa ta giảm nhẹ cho khâu theo dõi trình cho vay q trình thu hồi nợ Làm tốt cơng tác thẩm định khơng có nghĩa chúng ta làm cho thủ tục vay trở nên phức tạp lên mà phải nâng cao chất lượng khâu Thế chấp tín chấp phải phát huy sở làm tốt Ngân hàng Chỉ có Ngân hàng giảm nợ hạn tởng dư nợ xuống mức độ cho phép Cơ chế tín dụng gây nên nợ hạn Một chế tín dụng thích hợp với loại hình doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề sẽ làm giảm nợ hạn Cơ chế tín dụng phải phù hợp với đặc điểm sản xuất đơn vị có nhu cầu vốn thường xuyên sẽ tránh ứ đọng hay nợ hạn Cơ cấu lại khoản nợ cách phân tích thực trạng nợ hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro khoản nợ xử lý rủi ro để đánh giá khả thu hồi nợ Ngân hàng cần phải kiểm tra thường xuyên loại tài sản đảm bảo, thực trạng tài sản đảm bảo tài sản chấp để có phương án xử lý thu hồi nợ Việc cấu phải dựa tính khả thi dự án, phương án kinh doanh doanh nghiệp Đới với dự án có tính khả thi cao, ngân hàng giãn nợ, gia hạn nợ cho doanh nghiệp Hiện nay, công tác thẩm định tài sản đảm bảo lỏng lẻo, lơ là, khơng đánh giá xác giá trị thật tài sản làm hành hưởng đến công tác thu hồi nợ ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo không bù đắp nợ xấu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Bởi vậy, ngân hàng cần phải nâng cao trách nhiệm, ý thức việc thẩm định tài sản đảm bảo, tài sản chấp khách hàng vay vốn Lê Thị Linh QT1701T Page 60  Khóa luận tốt nghiệp Thường xun tra, kiểm sốt hoạt đợng tín dụng Dư nợ ngân hàng lớn nên việc quản lý, phát hoạt động sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn khơng hiệu quả, xử lý thu hồi nợ cho ngân hàng tồn nhiều khuyết điểm Để giải vấn đề ngân hàng VRB cần phải quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm tránh rủi ro, tăng cao hiệu tín dụng Cơng tác tra, kiểm sốt khơng đơn kiểm tra khách hàng mà quan trọng chỗ phải kiểm tra, lọc cán tín dụng yếu kém, tiêu cực, gây thất tài sản làm uy tín Ngân hàng Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức tự kiểm tra để đảm bảo trình thực đúng quy trình, thủ tục quy định nhằm đảm bảo an toàn vốn bảo vệ quyền lợi ngân hàng  Tăng cường giám sát sau vay Đây cơng việc khó khăn VRB nói riêng NHTM nói chung thường chưa thực cách chặt chẽ có hiệu Do đó, biện phápngân hàng VRB cần thực hiện: - Ngay sau giải ngân hoặc sau 5-10 ngày kể từ ngày giải ngân CBTD định kỳ đến khách hàng vay vốn để kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay xem có đúng hay khơng Kiểm tra mục đích vay vốn cách kiểm tra hàng hoá lưu kho, máy móc thiết bị cơng ty, khối lượng thi cơng xây dựng bản; kiểm tra hố đơn chứng từ xuất khẩu, hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi - CBTD cần quan tâm theo dõi dòng tiền khách hàng vay vốn (đặc biệt toán chuyển khoản tài khoản khách hàng Chi nhánh) để đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng - VRB yêu cầu doanh nghiệp định kỳ nộp báo cáo hàng tháng, cuối quý, cuối năm… loại báo cáo kiểm tốn tốt sẽ giảm khối lượng lớn cho CBTD Trong báo cáo tài CBTD cần phải đặc biệt chú ý từ khoản mục có nhạy cảm khoản: nợ phải trả, hàng tồn kho, khoản phải thu… Lê Thị Linh QT1701T Page 61 Khóa luận tốt nghiệp - Trong trình cho vay, định kỳ VRB cần phải định giá lại tài sản đảm bảo Nếu giá trị tài sản đảm bảo giảm giá phải yêu cầu khách hàng bổ sung cho giá trị tài sản đảm bảo tăng phù hợp với giá trị khoản vay Điều cần phải quy định rõ hợp đồng tín dụng - Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, CBTD chuyên gia tư vấn miễn phí cho khách hàng việc khắc phục số khó khăn, đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất cách bình thường - CBTD thường xun đánh giá, phân tích dự báo khách hàng, ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh khách hàng CBTD đưa biện pháp hạn chế rủi ro có thay đởi bất lợi khách hàng, ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh khách hàng * Dự kiến kết quả: - Giảm nợ xấu xuống < 5% tổng dư nợ để giảm thiểu rủi ro tín dụng mang lợi lợi nhuận cao cho ngân hàng 3.2.2 Mở rộng quy mô tín dụng * Cơ sở giải pháp: Hiện nay, chi nhánh VRB Hải Phòng đặt vị trí trọng điểm thành phố Tuy nhiên quy mơ tín dụng chi nhánh hạn chế chưa mở rộng số lượng khách hàng.Từ chương ta thấy NH có dư nợ tín dụng 745.549 triệu, khả cho vay nhận thấy ngân hàng chủ yếu thiên cho vay với kỳ hạn ngắn 767.598 triệu * Biện pháp thực hiện:  Mở rộng mạng lưới khách hàng Biện pháp để mở rộng quy mơ tín dụng phải đa dạng hóa đối tượng khách hàng Những năm gần đây, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần mọc lên ngày nhiều Mặc dù đối tượng cho vay chủ yếu chi nhánh doanh nghiệp số lượng không nhiều có nhiều doanh nghiệp có lực tài khơng đảm bảo khiến cho ngân hàng gặp khó khăn việc xét duyệt cho vay Lê Thị Linh QT1701T Page 62 Khóa luận tốt nghiệp Trước tình hình này, để mở rộng quy mơ tín dụng trình độ chun mơn cán tín dụng yếu tố quan trọng Cán tín dụng cần phải nhanh nhạy việc đánh giá khách hàng thông qua quan sát kết hợp đánh giá dựa hồ mà khách hàng cung cấp Cán tín dụng cần phải thường xun tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay vốn Ngoài ra, chi nhánh cần phải có sách để kích thích nhu cầu vay vốn khách hàng cho vay với lãi suất thấp hoặc khách hàng sẽ hưởng nhiều ưu đãi vay khoản vốn lớn Ngân hàng nên mở rộng phạm vi cho vay với đối tượng doanh nghiệp nước (đây đối tượng có hoạt động kinh doanh tốt khu vực) doanh nghiệp có hoạt động xuất lĩnh vực có hoạt động tốn quốc tế thu phí dịch vụ cao, giúp ngân hàng tăng lượng tiền cho vay ngoại tệ  Sử dụng hiệu nguồn vốn vay Khả huy động vốn ngân hàng Liên doanh Việt- Nga năm gần tốt, lượng vốn huy động ln đạt chí vượt mức kế hoạch đề Tuy nhiên việc sử dụng vốn vay để tránh tình trạng ứ đọng vốn có hiệu vấn đề mà ngân hàng cần phải giải Với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện với khách hàng đặc biệt thời buổi cạnh tranh khốc liệt ngân hàng, VRB cần phải đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,khơng ngừng nâng cao công tác tư vấn cho khách hàng phương thức sản xuất kinh doanh họ, xây dựng phương án đầu tư giúp khách hàng Thực đa dạng hố hình thức tín dụng sẽ giúp cho Ngân hàng giảm rủi ro kích thích khách hàng vay vốn.Ngân hàng nên tiếp tục giữ vững quan điểm lập trường cơng tác cho vay: cho vay với doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả,có uy tín, lực tài đảm bảo an toàn giảm cho vay tiến tới khơng cho vay hồn tồn với doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên hoặc không tạo công ăn việc làm thực cho xã hội Lê Thị Linh QT1701T Page 63 Khóa luận tốt nghiệp Khả mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng Ngân hàng muốn mở rộng việc cho vay nên hướng hoạt động vào lĩnh vực mẻ khơng bó hẹp lĩnh vực mà Ngân hàng quen thuộc nhằm tìm kiếm thêm khách hàng cho Ngân hàng Ngân hàng nên hướng tới khách hàng vừa nhỏ địa bàn Hải Phòng, tập trung vào ngành mạnh Hải Phòng Cảng biển, cơng nghiệp Đóng tàu, vận tải biển, cơng nghiệp thép, ngành dịch vụ cảng biển * Dự kiến kết quả: Dự kiến mở rộng tín dụng sẽ tăng tiêu tổng dư nợ cho ngân hàng Chỉ tiêu tổng dư nợ phản ánh quy mô tín dụng Ngân hàng, uy tín NH doanh nghiệp Tổng dư nợ cao chứng tỏ hoạt động ngân hàng tốt, khả tiếp thị ngân hàng tốt, trình độ cán cán cơng nhân viên cao 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng * Cơ sở giải pháp: Yếu tố người việc nâng cao chất lượng hoạt động tin dụng khơng thể thiếu Con người nói yếu tố định đến thành bại hoạt động kinh doanh NH Trong tổng số cán nhân viên chi nhánh, số lượng cán nhân viên trẻ chiếm tỷ trọng lớn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, khả kĩ giao tiếp hạn chế.Do chi nhánh cần có biện pháp nâng cao chất lượng toàn thể hệ thống cán nhân viên * Biện pháp thực hiện: Để hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng việc chú trọng nâng cao lực trách nhiệm hạn chế rủi ro đạo đức cán làm cơng tác tín dụng vô cùng quan trọng VRB cần quan tâm công tác sau: Thứ nhất cần tiêu chuẩn hố cán bợ làm cơng tác tín dụng - Những cán chọn làm nghiệp vụ phải người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao, trung thực, có trách nhiệm tâm huyết với ngân hàng Lê Thị Linh QT1701T Page 64 Khóa luận tốt nghiệp - CBTD phải có lực chun mơn vững vàng, đào tạo bồi dưỡng chu đáo kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường, pháp luật, chuyên mơn hố thẩm định ngành, nghề đối tượng khách hàng - Riêng CBTD quản lý số khách hàng xa hoặc địa điểm thực phương án, dự án vay vốn vùng sâu vùng xa CBTD phải người động, có khả lại giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng vay vốn - Cần kiên loại bỏ cán yếu tư cách đạo đức, không trung thực thuyên chuyển CBTD sang phận công tác khác thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Đội ngũ CBTD VRB phải nắm vững kỹ năng: - Kỹ phục vụ khách hàng: đòi hỏi CBTD có kỹ kiến thức định marketing để thu hút khách hàng phục vụ khách hàng CBTD phải nắm vững nghiệp vụ tín dụng hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng khác để tiếp xúc trực tiếp khách hàng có khả thu hút mở rộng cho vay - Kỹ khai thác thơng tin: CBTD phải có cách thu thập khai thác thơng tin có ích, đồng thời phải giữ thông tin để bảo vệ quyền lợi trước hết Ngân hàng sau khách hàng mình, khắc phục phần tình trạng thơng tin cân xứng Ngân hàng khách hàng nhằm mở rộng cho vay đồng thời hạn chế rủi ro - Kỹ đàm phán khách hàng: CBTD phải biết cách đàm phán thương lượng với khách hàng vấn đề có liên quan tới việc tuân thủ điều khoản chế độ, thể lệ cho vay nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng - Kỹ phân tích: đòi hỏi CBTD có khả từ thông tin, số liệu thu thập qua phân tích phát khai thác khía cạnh khác để phục vụ cơng tác cho vay Lê Thị Linh QT1701T Page 65 Khóa luận tốt nghiệp - Kỹ tổng hợp: Trên tất liệu thu thập CBTD phải có khả tởng hợp điểm mạnh, điểm yếu khách hàng đồng thời nêu quan điểm điểm Đây khả quan trọng CBTD, có khả - Kỹ suy diễn: Trên nhận định khách hàng tại, phương pháp suy diễn sở khoa học, CBTD đưa nhận định tương lai Kỹ giúp cho CBTD mở rộng hay thu hẹp cho vay khách hàng quản lý cho phù hợp thời kỳ Cơng tác chuẩn hố cán làm cơng tác tín dụng đòi hỏi VRB cần quan tâm thực từ khâu tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng q trình làm cơng tác tín dụng Thứ hai chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBTD VRB cần chủ động việc tự đào tạo lĩnh vực tín dụng CBTD mà không cần thiết phải bị động trông chờ Hội sở tổ chức Việc đào tạo CBTD chú trọng tập trung nhiều vào kiến thức, kỹ thực tế cơng việc, cần phải chủ động tổ chức nhiều buổi tự đào tạo hình thức Hội thảo hay phở biến văn chỗ nhằm phổ biến trao đổi nhiều kinh nghiệm thiết thực hoạt động tín dụng thường làm rõ kiến thức pháp luật phát sinh nhằm vận dụng nhanh chóng vào hoạt động tín dụng chi nhánh Khơng đào tạo mang tính nội vậy, mời người có kinh nghiệm chuyên sâu từ Ngân hàng khác sang trao đổi kinh nghiệm mời chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến thẩm định tín dụng để phổ biến kiến thức ngành, chuyên môn (nhưđóng tàu, xây dựng ) bở sung cho CBTD nhằm tiếp cận khách hàng, phương án, dự án nhanh chóng, đảm bảo tốt khả thẩm định hạn chế rủi ro không nắm vững lĩnh vực thẩm định Thứ ba chính sách khuyến khích vật chất đối với CBTD Căn vào kết cơng tác CBTD để có sách đãi ngộ, đối xử công bằng: cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng Lê Thị Linh QT1701T Page 66 Khóa luận tốt nghiệp vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn hoặc đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao hơn, cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục, thuyết phục hoặc phải xử lý kỷ luật Có vậy, khơng kỷ cương hoạt động tín dụng sẽ ngày nâng caochất lượng tín dụng chắn sẽ cải thiện đáng kể * Dự kiến kết quả: - Nâng cao chất lượng phục vụ Ngân hàng, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước không ngừng nâng cao uy tín hệ thơng Ngân hàng kinh tế - Cải thiện hình ảnh ngân hàng - Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Với Ngân hàng nhà nước có thẩm quyền - Tạo môi trường pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội ổn định cho hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại, hồn thiện hệ thống pháp luật, Luật Tở chức tín dụng luật Doanh nghiệp cùng văn pháp luật liên quan - Việc điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội cần thiết không nên nhiều lần năm ảnh hưởng đến tâm lý người gửi tiền, khó huy động vốn dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay - Nghiên cứu việc mở rộng hoạt động quan kiểm tốn tài tởng cục quản lí vốn doanh nghiệp Các quan có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt q trình hạch tốn vốn doanh nghiệp theo định kỳ có yêu cầu, xác nhận vào báo cáo tài doanh nghiệp trước chủ đầu tư gửi báo cáo đến Ngân hàng - Hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước - Thực tốt chức Ngân hàng Trung Ương điều hành hiệu sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; gắn Lê Thị Linh QT1701T Page 67 Khóa luận tốt nghiệp kết chặt chẽ với sách tài khóa, kiểm sốt lạm phát, ởn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bám sát đạo Chính Phủ - Ngân hàng nhà nước cần phải ban hành kịp thời định, sách thể lệ hoạt động Ngân hàng nhằm tạo nên phù hợp với thực tế - Hoàn thiện thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ, thiết lập củng cố mở rộng quan hệ tín dụng Ngân hàng với khách hàng, đòi hỏi Ngân hàng phải không ngừng đổi hoạt động, mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động, đưa công cụ phương tiện toán thuận tiện phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt động thị trường liên Ngân hàng, đảm bảo điều hòa kịp thời nơi thừa nơi thiếu vốn - Mở rộng quan hệ đối ngoại với tở chức tài nước ngoài, tranh thủ giúp đỡ tài trợ nguồn vốn với lãi suất thấp, mở rộng quan hệ tín dụng, đa dạng hóa hoạt động ngoại tệ, tham gia hoạt động thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng, điều hành tỷ giá đồng Việt Nam cách phù hợp với tình hình hoạt động thị trường - Ngân hàng Nhà nước thực tốt chức quản lý Nhà nước, tăng cường hoạt động tra, chấn chỉnh kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất thoát vốn Nhà nước, nhân dân; đưa hoạt động Ngân hàng thương mại vào nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt cho chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước khơng ngừng nâng cao uy tín hệ thông Ngân hàng kinh tế - Lành mạnh hóa hệ thống Ngân hàng khơng mục tiêu phấn đấu thân ngành Ngân hàng mà bao quát phạm vi rộng phức tạp, cần phối hợp đồng ngành chức Nhà nước, từ lập pháp đến hành pháppháp việc vận hành sách tiền tệ quốc gia đúng quy định luật Ngân hàng Nhà nước luật tổ chức tín dụng - Một vấn đề mà Ngân hàng Nhà nước cần quan tâm hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng ngành Ngân hàng Lê Thị Linh QT1701T Page 68 Khóa luận tốt nghiệp - Các quan bảo vệ thi hành pháp luật cần đẩy mạnh tiến độ xét xử vụ án liên quan đến hoạt động Ngân hàng, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động Ngân hàng 3.3.3 Với ngân hàng Liên doanh Việt- Nga- Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng nên phát triển việc nhận trả tiền gửi tiết kiệm nhà theo u cầu khách hàng (có thu phí thấp) Thể thức sẽ đáp ứng nhu cầu cho khách hàng muốn tránh rủi ro mang tiền đường - Áp dụng thể thức tín dụng dài hạn trả lãi hàng tháng nhằm kích thích có khoản tiền lớn nhàn rỡi đến gửi vào Ngân hàng để dùng cho sinh hoạt hàng tháng - Mở công ty công ty bảo hiểm, cơng ty tài để thu hút thêm vốn đầu tư hình thức - Tặng quà mở số tài khoản tượng trưng cho số học sinh, sinh viên tiêu biểu để khuếch trương tên t̉i Ngân hàng - Thường xun tở chức khóa tập huấn ngồi nước nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán tồn hệ thống để nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển lĩnh vực tài chính, Ngân hàng - Thường xun tở chức khóa tập huấn ngồi nước nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán tồn hệ thống để nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển lĩnh vực tài chính, Ngân hàng - Cần hỡ trợ công nghệ phần mềm giúp chi nhánh xây dựng hệ thống thông tin đa chiều Lê Thị Linh QT1701T Page 69 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam nay, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề lớn kinh tế nói chung với Ngân hàng nói riêng Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu mỗi ngân hàng thương mại đem lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng Hoạt động tín dụng tác động đến phát triển kinh tế nước, tạo mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng dân cư Nhờ có hoạt động tín dụngdoanh nghiệp có vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhờ có hoạt động tín dụng mà khách hàng cá nhân đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mình, nâng cao mức sống Bên cạnh đó, ngân hàng thu khoản lợi nhuận để tiếp tục đầu tư Hoạt động tín dụng thúc đẩy luân chuyển vốn kinh tế ngân hàng tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi dân cư tổ chức thúc đẩy kinh tế phát triển Dư nợ tín dụng chi nhánh tăng mạnh qua năm, doanh số thu nợ tăng nhiên rủi ro tín dụng chi nhánh cao, nợ xấu mức 3% hiệu sử dụng vốn chưa cao, hiệu suất sử dụng vốn đạt 60%70% Qua đó, em xin đề xuất giải pháp sau: (1) Mở rộng quy mơ tín dụng (2) Kiểm soát khoản nợ hạn nợ xấu mức thấp thông qua việc thường xuyên tra, kiểm tra hoạt động tín dụng (3) Một số giải pháp khác nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng, nâng cao khả thu thập thông tin khách hàng Với thời gian tìm hiểu nghiên cứu khơng nhiều, việc sưu tầm tài liệu, kiến thức trình độ thân nhiều hạn chế nên nội dung khóa luận em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong thầy giáo đóng góp ý kiến để giúp em hoàn thiện tốt đề tài Lê Thị Linh QT1701T Page 70 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn, ( 2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Phan Thu Hà, ( 2013), Gíao trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Minh Kiều, (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Luật tở chức tín dụng, ( 2010) Thông tư Ngân hàng Nhà nước số 02/2013/TT- NHNN Nguyễn Văn Tiến, (2009), Ngân hàng thương mại, NXB thống kê http://www.google.com.vn www.123doc.org www.doc.edu.vn Lê Thị Linh QT1701T Page 71 ... sau thời gian thực tập ngân hàng Liên doanh Việt- Nga Hải Phòng em chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng Liên doanh Việt- Nga Hải Phòng làm đề tài khóa... chất lượng tín dụng Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga Hải Phòng Các số liệu cần thiết để thiết kế tính tốn - Số liệu thu nhập Ngân hàng Liên doanh Việt- Nga chi nhánh Hải Phòng - Báo cáo kết hoạt động. .. viên: Lê Thị Linh Mã số: 1312401060 Lớp : QT1701T Ngành: Tài – Ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga Hải Phòng Nhiệm vụ đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng liên doanh việt – nga hải phòng , Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng liên doanh việt – nga hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay