Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty CP thương mại XNK thiết bị trường thịnh

78 8 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Lê Thị Thu Quỳnh Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Lê Thị Thu Quỳnh Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thị Thu Quỳnh Mã SV:1412402063 Lớp: Ngành: Quản trị doanh nghiệp QT1701N Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng cơng ty, đồng thời tìm ta ngun nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: năm 2017 Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Lê Thị Thu Quỳnh Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Lã Thị Thanh Thủy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh” thể kiến thức thu nhận thân em suốt trình học Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, dẫn tận tình thầy trường đặc biệt thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Lã Thị Thanh Thủy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh, nơi em thực tập làm đề tài, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lời để em hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện tốt từ vật chất tinh thần để em hồn thành tốt việc học tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh” em tự thực hướng dẫn ThS Lã Thị Thanh Thủy Mọi số liệu biểu đồ luận văn em trực tiếp thu thấp đồng ý Ban Giám đốc công ty cổ phần Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Để hoàn thành luận văn này, em sử dụng tài liệu ghi tài kiệu tham khảo cuối luận văn, ngồi em khơng sử dụng tài liệu khác Nếu có sai sót, em xin hồn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên Lê Thị Thu Quỳnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 1.1.3.1 Mơi trường bên ngồi 1.1.3.2 Môi trường bên 1.1.3.3 Nhóm nhân tố quản trị nguồn nhân lực 1.1.4 Quản trị nhân lực 1.1.4.1 Khái niệm quản trị nhân lực 1.1.4.2 Mục tiêu quản trị nhân lực 1.1.4.3 Vai trò quản trị nhân lực 1.1.4.4 Nội dung quản trị nhân lực 10 1.1.4.4.1 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân 10 1.1.4.4.2 Phân tích cơng việc 12 1.1.4.4.3 Định mức lao động 13 1.1.4.4.4 Tuyển mộ tuyển chọn nguồn nhân lực 13 1.1.4.4.5 Phân công lao động 16 1.1.4.4.6 Đánh giá lực thực công việc nhân viên 17 1.1.4.4.7 Trả lương đãi ngộ 19 1.1.4.4.8 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 20 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 22 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng lao động 22 II 1.2.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực .22 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 25 I.MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 25 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh 25 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh 26 2.1.2.1 Chức 26 2.1.2.2 Nhiệm vụ .26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh 26 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức .26 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận, phòng ban 27 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh 29 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp 29 2.1.5.1 Thuận lợi 29 2.1.5.2 Khó khăn 29 II.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 30 2.2.1 Đặc điểm lao động 30 2.2.2.1.Phân tích theo độ tuổi 32 2.2.2.2.Phân tích theo trình độ 34 2.2.2.3 Phân tích theo giới tính .35 2.2.3.Tình hình phân cơng lao 37 2.2.4.Tình hình tuyển dụng .38 2.2.5.Tình hình đào tạo lao động 41 2.2.6.Chế độ đãi ngộ người lao động 42 2.2.6.1 Đãi ngộ vật chất 42 2.2.6.1.1.Quy chế trả lương .42 2.2.6.1.2.Quy chế thưởng 46 2.2.6.1.3 Chế độ phụ cấp 46 2.2.6.2.Đãi ngộ tinh thần 47 2.2.6.Phân tích mơi trường làm việc 47 III.PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 49 IV.ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 3.1 Đào tạo cán nhân viên MUA-BÁN công ty  Cơ sở giải pháp: Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng xếp dỡ Cơng ty cần phải tăng cường hoạt động trao đổi mua bán Muốn hoạt động thực có hệ thống, đem lại hiệu cao, đảm bảo chun mơn hố cơng việc, giúp cho hoạt động phận suôn sẻ hơn, cá nhân kết hợp với ăn ý, hoàn hảo Hiện nay, số lượng cán làm công tác ít, lại khơng thường xun đào tạo nâng cao hiểu biết, trình độ lý luận MUA-BÁN, tương lai Công ty cần đầu tư nhiều cho Công tác nghiệp vụ mua bán hàng, bổ sung thêm số cán nhằm đảm đương công việc mang ý nghĩa thực Dựa bảng phân bổ trình độ lao động cơng ty nhân thấy trình độ nguồn nhân lực có trình độ Đại học chiếm tỉ trọng 8,3% tồn cơng ty tới năm 2016 4,96% , coi vấn đề lớn cần giải cơng ty Do cần có giải pháp đào tạo kịp thời lực lãnh đạo, quản lí, kĩ thuật trình độ nghiệp vụ bán hàng – mua hàng khối nhân lực cơng ty Bảng 3.1 Cơ cấu lao động theo trình độ Năm 2015 STT Chỉ tiêu Năm 2016 Số Tỷ Số Tỷ lượng (người) trọng (%) lượng (người) trọng (%) Thạc sỹ 4,56 Đại học 8,3 4,96 Cao đẳng 65 59,63 70 57,86 52 5,79 Chênh lệch Số tuyệt đối (người) Số tương đối (%) 40 (3) (33,33) 7,7 Năm 2015 STT Chỉ tiêu Năm 2016 Số Tỷ Số Tỷ lượng (người) trọng (%) lượng (người) trọng (%) Chênh lệch Số tuyệt đối (người) Số tương đối (%) Trung cấp 8,3 13 10,74 32,67 Bằng nghề 17 15,6 15 12,4 (2) (11,76) Lao động phổ thông 3,67 10 8,26 150 109 100 121 100 12 11 Tổng số (Nguồn: Phòng Tổ chức nhân _ tiền lương)  Nội dung giải pháp: Nhân viên phòng mua phòng bán hàng đòi hỏi phải có thơng thạo sản phẩm dịch vụ Cơng ty, phải có tính sáng tạo, động ln ln tìm hiểu thị trường khách hàng Cơng ty Bên cạnh đó, thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp, tạo hài lòng tin tưởng cho khách hàng Để nâng cao nghiệp vụ tiếp xúc với khách hàng cần phải đào tạo Có cách: - Cách thứ nhất: Cử học lớp nghiệp vụ đào tạo Công ty tổ chức - Cách thứ hai: Bồi dưỡng đào tạo nơi làm việc Hỗ trợ cán hướng dẫn đào tạo chia sẻ kinh nghiệm 500.000đ/đợt huấn luyện ( giới hạn số lượng đạo tạo người hưỡng dẫn 5người) Riêng khối phòng sale hỗ trợ xăng xe, lại, công tác bồi dưỡng 1.000.000đ/đợt huấn luyện ( người hướng dẫn < 10 người) Với đội ngũ cán quản lý: Nâng cao trình độ lực quản lý để phù hợp với xu phát triển kinh tế đất nước Hàng năm, cử cán luân phiên bồi dưỡng, tham dự hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý theo chế ban hành Nhà nước Nâng cao khả ngoại ngữ tiếng anh Trưởng/Phó phòng,khuyến khích cán CNV học thêm Mặt khác, cử cán đào tạo phải đào tạo theo chuyên môn nghiệp 53 vụ công việc mà họ đảm trách qua trung tâm chuyên bồi dưỡng cán quản lý Thường xuyên cập nhật kiến thức quản lý, cung cấp kiến thức kinh tế thông qua giảng thông qua việc xây dựng, phân tích xử lý tình huống, đào tạo trực tiếp thông qua công việc (đối với nhân viên vào làm việc Công ty), tiến hành đào tạo tập dượt thơng qua hình thức xây dựng đề án cải thiện công tác hoạt động máy quản lý Công ty Đối với nhân viên kinh doanh, trực tiếp tìm kiếm thị trường: Rà sốt trình độ chun mơn, cử nhân viên học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nước Bổ túc tiếng anh liên tục, đào tạo kiểm tra trình độ có giám sát chặt chẽ Công ty Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trình học tập, đặt việc thực hành điều kiện khắc nghiệt cụ thể - Đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật đầu tư kinh phí cho họ học tập, tiếp thu công nghệ Kết hợp với trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Công ty ngành nhằm tiếp thu kinh nghiệm công nghệ đại từ đào tạo đội ngũ cơng nhân kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp đem lại hiệu cao Tổ chức thi tay nghề lao động giỏi, thi sáng tạo lao động để khuyến khích người lao động tích cực tìm tòi, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật  Đào tạo chuyên sâu dài hạn: * Chi phí cho nâng cao nghiệp vụ nhân viên phòng mua phòng bán hàng: - Tổ chức đào tạo chứng hiệp hội Sales & Marketing Quốc tế cấp, có giá trị tồn cầu - CSE (Giám đốc Bán hàng chuyên nghiệp) - SCPS (Chuyên viên Bán hàng chuyên nghiệp)  Thời gian học 6-12 tháng  Chi phí 5,300,000/tháng 54 Nội dung: Chương trình chuẩn hóa quốc tế (bằng tiếng Anh), đào tạo theo hướng thực hành, tổng kết trải nghiệm thực tế giúp cho người học : a Tự tin với lực than b Nâng cao chuyên môn c Nâng cao thành cơng việc d Tăng uy tín nghề nghiệp - Học khóa marketing ngắn hạn nước ( người ) Học phí từ 950USD – 1250USD/khố Nhân viên phòng mua bán hàng ln phiên học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đảm bào hồn thành cơng việc cơng ty hồn thành tốt cơng tác đào tạo  Đào tạo ngắn hạn: Phòng mua: Đào tạo thêm kĩ đàm phán, thương lượng phải quan trọng hiểu biết máy móc, kĩ thuật - Đối với nhân viên kĩ thuật : Thời gian đào taọ: tháng * Đôi ngũ giảng viên : Gồm Giảng viên - Chuyên gia giàu kiến thức kinh nghiệm thực tế lĩnh vực Logistics * Bằng cấp: Học viên tốt nghiệp cấp chứng Chuyên Viên Logistics Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia Tại CED, học viên tạo điều kiện học tập môi trường thoải mái thuận tiện ,với sở giảng dạy đặt trung tâm TP HCM - Phòng học thực hành trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy đại, học tổ chức linh hoạt - Tài liệu học tập lớp Chuyên Viên Logistics phát miễn phí lớp suốt khóa học Khóa hoc trị giá 3000.000/thang Khóa học nhập nghiệp vụ logistic Số lượng buổi học: 14 buổi 55 Thời gian: 18:30 tối thứ 2,4,6 3,5,7 Thời lượng học buổi: tiếng 30 phút Đối tượng tham gia khóa học nghiệp vụ Xuất nhập - Nhân viên công ty Vận tải, Giao nhận; Hãng tàu; Đại lý hãng vận tải Hàng không; Các công ty kinh doanh dịch vụ Logistics chưa qua đào tạo chuyên nghiệp - Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Liên thông , Trung cấp khối kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh, khai thác vận tải, kinh tế vận tải, kỹ thuật ngành khác - Nhân viên làm việc Logistics cần bổ sung kiến thức tảng nâng cao nghiệp vụ Mục tiêu khóa học nghiệp vụ Xuất nhập + Nắm tổng quan thương mại quốc tế, ngành XNK - Logistics, quy trình XNK, Incoterms 2010, hợp đồng mua bán quốc tế tốn quốc tế + Nắm quy trình, kỹ năng, thủ tục nghiệp vụ XNK - giao nhận vận tải đường biển đường hàng không, vận tải đa phương thức + Nắm quy trình, kỹ năng, thủ tục nghiệp vụ khai báo hải quan + Hiểu thực chức quản trị điều hành tối ưu hoạt động kho hàng xếp dỡ đóng gói cách hiệu quả, an tồn + Nắm kỹ dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng sales Logistics Xuất nhập Địa điểm học: Các sở đào tạo Viện EDIN Phòng bán: + Đào tạo nội cho nhân viên công ty cách sử dụng nhân viên có doanh số, kinh nghiệm tốt thường xuyên đứng đầu để truyền cảm hứng, kinh nghiệm + Đào tạo tháng cho nhân viên vào công ty lớp học tháng công ty kĩ bán hàng v…vvv 56 Bảng 3.2:Dự kiến số lượng người đào tạo kinh phí đào tạo Chỉ tiêu Nhu cầu Chỉ tiêu Thực Thời gian Kinh phí (đồng) ĐT KH KH 1.Đào tạo chỗ 15 15 15 Kĩ thuật viên phòng mua 5 tuần 500.000 Nhân viên khách hàng doanh nghiệp 3 tuần 2.000.000 Sale Phòng Bán 7 tuần 1.500.000 2.Cử ĐT 3 Cán Kĩ thuật 1 tháng 15.900.000 CSE 1 tháng 31.800.000 SCPS 1 12 tháng 63.600.000 Tổng 18 18 18 4.000.000 111.300.000 115.300.000 Dự kiến kết với kì vọng tăng 20% doanh thu sau đào tạo ta có : Chỉ tiêu Doanh Thu Trước giải pháp Sau giải pháp 72,447,245,709 86,936,694,851 4,081,738,381 5,013,386,057 68,365,507,328 81,923,308,794 Doanh Thu/SLLD 598,737,567 718,485,081 Lợi nhuận/SLLD 565,004,192 677,052,138 Chi Phí Lợi Nhuận Trong : DT sau giải pháp : 72,447,245,709 x ( 1+20%) = 86,936,694,851 VNĐ CP sau giải pháp là:4,081,738,381 x (1+0,2)+115,300,000 = 5,013,386,057VNĐ Từ bảng dự kiến kết cho thấy với kì vòng doanh thu tăng 20% doanh thu slld tăng từ 598,737,567đ lên 718,485,081đ Và tuoưng tự lợi nhuận slld tăng từ 565,004,192đ lên 677,052,138đ 57 Bên cạnh đạo tạo chỗ cần có đánh giá xếp loại sau đợt đào tạo Nên giao cho cấp trực tiếp người lao động trực tiếp phụ trách công tác đánh giá, xếp loại Ở phận lao động gián tiếp người thực đánh giá trưởng ban phó ban, phận lao động trực tiếp người thực đánh giá trưởng ban phó ban (hoặc tổ trưởng, tổ phó) Bởi người thường xuyên tiếp xúc với người lao động nắm bắt hiểucơng việc mà người lao động thực Do bổ nhiệm vào vị trí trưởng phận ngồi lực cần phải cân nhắc đạo đức tín nhiệm cấp để đảm bảo cho công tác đánh giá lao động đạt hiệu Tổ chức tập huấn đào tạo công tác đánh giá lao động cho toàn thể chức danh quản lý công ty, người trực tiếp thực thi công tác Phổ biến đánh giá thực công việc đến người lao động tồn cơng ty Người lao động cần phải nắm thông tin cần thiết công tác đánh giá thực công việc như: biểu mẫu đánh giá, tiêu chí đánh giá, mức đánh giá, thời gian bắt đầu thực hiện… Nếu cần thiết in thành văn phổ biến cho tồn nhân viên Lãnh đạo trực tiếp có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc người lao động công tác đánh giá công ty  Lợi ích biện pháp: - Ưu điểm: Chính Cơng ty người hiểu rõ sản phẩm Cơng ty kinh doanh nên họ biết cần trang bị cho nhân viên kiến thức trình độ Do đó, nhân viên đào tạo có kiến thức mặt nghiệp vụ kiến thức sản phẩm mà cung cấp Họ ứng dụng vào để làm tốt công tác Marketing để tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng ln hài lòng Nhân viên vừa làm nhiệm vụ họ Công ty vừa học tiếp thu kiến thức Như vậy, cơng việc khơng bị gián đoạn mà lại có thực hành, ứng dụng vào thực tế trình đào tạo - Hạn chế: Nhân viên phải dành thời gian định cho việc học tập, phần ảnh hưởng đến q trình làm việc Công ty Tuy nhiên, chương trình đào tạo diễn thời điểm định không đáp ứng cách kịp thời với nhu cầu nhân viên 58 Chi phí cử nhân viên đào tạo lớn Hơn nữa, có mặt người hướng dẫn Cơng ty gây số bất tiện, ảnh hưởng đến hoạt động Công ty 3.2 Điều chỉnh số lượng lao động khâu vận chuyển để giảm chi phí phải trả người lao động Cơ sở phương pháp: - Việc kinh doanh công ty có thời điểm chững hàng đặc biệt kịp đàu năm cuối năm - Hầu việc vận chuyển hàng hóa cơng ty xếp theo đơn hàng đối tác nên đơi có khoảng thời gian nguồn nhân lực khâu vận chuyển khơng có việc - 25 người khâu vận chuyển cơng ty khơng có việc làm lãng phí nguồn lực chi phí cơng ty Nội dung thực hiện: Cơng ty có 25 người khâu vận chuyển tức ln có tầm 10 người trạng thái làm việc tháng 15 ngày phải ln tình trạng nhập hàng bán hàng 10 người thuê theo Vd: người khâu vận chuyển có mức lương : - Lương : 4,200,000đ/tháng - Trợ cấp lại xăng xe : 400,000đ/tháng - Trợ cấp ăn uống ca đêm ( vận chuyển đêm ): 25,000đ/ngày tháng làm15 ngày : 375,000đ/tháng - Thâm niên : 50,000đ/tháng Tổng lương : 5,025,000đ/tháng Ta có: 10ng x 5,025,000vnđ = 50,250,000đ/tháng Thuê theo 1ng/200k 10 người 2,000,000 ngày tháng số lần thuê tầm: 15 ngày x 2,000,000đ=30,000,000đ/tháng Vận chi phí giảm : 50,250,000 – 30,000,000 = 20,250,000đ/tháng 20,250,000 x 12 = 243,000,000đ/năm Vậy việc điều chỉnh số lao động khâu vận chuyển từ 25 lao động thức xuống 15 người 10 người lại tuyển dụng theo phương thức bán thời gian chí phí từ 50,250,000vnđ xuống 30,000,000vnđ giảm 59 20,250,000đ/ tháng giảm 243,000,000đ/ năm chưa tính khoản thưởng quà lễ tết dịp đặc biệt Dự kiến sau thực giải pháp: Chỉ tiêu Trước giải pháp Doanh Thu Sau giải pháp 72,447,245,709 79,691,970,280 4,081,738,381 4,246,912,219 68,365,507,328 75,445,058,061 Doanh Thu/SLLD 598,737,567 751,811,040 Lợi nhuận/SLLD 565,004,192 711,745,830 Chi Phí Lợi Nhuận DT sau giải pháp : 72,447,245,709 x ( 1+10%) = 79,691,970,280VNĐ CP sau giải pháp là:4,081,738,381 x (1+0,1) - 243,000,000= 4,246,912,219VNĐ Từ bảng dự kiến kết cho thấy với kì vong doanh thu tăng 10% doanh thu slld tăng từ 598,737,567đ lên 751,811,040đ sau giảm 15 người Và tương tự lợi nhuận slld tăng từ 565,004,192đ lên 751,811,040đ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp a.Căn đưa giải pháp: Chính sách đãi ngộ vật chất công ty không giữ chân nhân viên Việc nâng cao đãi ngộ hai phụ thuộc vào kết kinh doanh, ngồi việc tăng lương, thưởng biện pháp hay lạm dụng gây tác dụng khơng tốt Ngồi mơi trường làm việc chưa tạo gắn bó với người lao động Lãnh đạo doanh nghiệp chưa khuyến khích tinh thần người lao động lôi kéo họ tin tưởng vào thành công doanh nghiệp Năng lực thơng qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Văn hóa đề cập đến giá trị mà người nhân viên công ty đề cao, suy tôn cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho tổ chức Muốn cải thiện nguồn nhân lực trước hết phải cải thiện mơi trường văn hóa cơng ty, điều dễ 60 nhiều thời gian tốn Rõ ràng tảng khía cạnh thể thường gắn với văn hóa cơng ty khó hình thành hai Việc khảo sát, nghiên cứu văn hóa cơng ty vấn đề lớn khơng thể nói hết mục nhỏ luận văn Do vậy, luận văn đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa cơng ty thực công ty thời gian tới sau: - Tạo dựng nhân lực cao cấp nên quan tâm hàng đầu Người lãnh đạo cất nhắc người tài cố gắng khơng làm tổn mối hòa khí nội công ty Việc cất nhắc phải chứng tỏ cho người lại phải “tâm phục phục” Và người lại phải phấn đấu để cất nhắc lên vị trí cao - Nhân viên lớn tuổi lực lượng gắn bó với công ty từ thành lập Trong trình sản xuất làm việc, số lao động lớn tuổi khơng phù hợp cơng ty giải thơi việc Những người lại lực lượng quan trọng việc tạo nên giá trị tăng thêm cho cơng ty Họ người có kinh nghiệm làm việc chăm chỉ, tuân thủ theo giấc cơng ty Họ có tỉ mỉ, kỹ lưỡng chu đáo Ln lắng nghe, có cẩn thận, chín chắn để làm gương cho nhân viên trẻ Vì việc động viên thăm hỏi gia cảnh, cái, sức khỏe v.v họ khích lệ lớn - Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà công ty phải quan tâm giai đoạn Ngoài lương bổng phải cơng có tính cạnh tranh với bên ngồi, cơng ty phải ln tạo cơng việc thú vị để tránh nhàm chán họ Nhân viên cần biết thông tin mục tiêu kinh doanh công ty, đánh giá cơng ty Để nhân viên tham gia vào giải công việc vấn đề liên quan đến họ Để họ độc lập công tác tránh kèm cặp sát Cần tăng cường tính minh bạch để giúp họ thoải mái đố kỵ cơng tác - Ban lãnh đạo công ty nên quan tâm đến yếu tố giao tiếp nội Giao tiếp nội coi quan hệ ngồi cơng việc công ty Giao tiếp nội tốt giúp công ty hạn chế xung đột xảy mà làm tăng tính hợp tác đồng nghiệp nhà quản lý Lắng nghe ý kiến nhân viên để họ tham gia vào cơng tác quản lý cơng ty hồn tồn khơng làm giảm uy tín nhà quản lý mà trái lại làm nhân viên thêm gần gũi, yên tâm kính phục cấp 61 b.Nội dung thực Ngồi việc áp dụng sách đánh giá đãi ngộ thưởng đưa góp phần vào việc làm nhân viên lao động tích cực gắn bó với doanh nghiệp công ty nên áp dụng thêm biện pháp sau đây: - Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức - Lãnh đạo người đầu đường lối sách công ty Các lãnh đạo tối cao doanh nghiệp phải tham gia dẫn dắt hoạt động doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải gương mẫu sách cơng ty, tơn trọng, đảm bảo thực hứa hẹn với nhân viên tạo tin tưởng cấp với cấp Ứng xử tốt với nhân viên, đưa cách giải vấn đề hợp lý sáng suốt, sẵn lòng để bảo vệ nhân viên mình, giữ thể diện cho họ Nếu họ khơng gương mẫu thật khó trì giá trị tảng văn hóa doanh nghiệp Vì nhân viên quyền thường có xu hướng coi lãnh đạo họ gương xuất phát từ mong muốn thành đạt lãnh đạo họ Xây dựng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược cho toàn tổ chức Lãnh đạo cần xây dựng sứ mệnh, chiến lược, cam kết thực từ tạo lập niềm tin tồn tập thể vào sứ mệnh, chiến lược đặt Niềm tin thứ có sức mạnh to lớn đặc biệt với doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập Nếu khơng có tin tưởng vững trắc vào thành cơng tổ chức doanh nghiệp khó tập trung nguồn lực lao động tạo sức mạnh đoàn kết, hợp tác tập thể Nhân viên phải thông tin định hướng chiến lược doanh nghiệp với mức độ khác tùy theo cấp độ nhân viên Đối với cấp độ nhân viên thừa hành, để dễ vào lòng người, lãnh đạo nên cụ thể hóa, trực quan sinh động chiến lược này, lồng vào buổi họp, tập huấn… Mục tiêu cuối cùng, trách nhiệm thực chiến lược chung phải san sẻ cho tập thể gánh vác, người việc Mỗi nhân viên tự cảm thấy rõ có vai trò doanh nghiệp, có trọng trách, nghĩa vụ phải hồn thành Đó khơng nhiệm vụ cam kết tự nguyện ràng buộc dài lâu, khơng tâm 62 trạng thả lỏng, dễ dàng Khi đó, nhân viên đương nhiên tự hào gắng làm việc - Xây dựng bầu khơng khí văn hóa doanh nghiệp Tạo mơi trường làm việc đồn kết, gắn bó, vui vẻ, thoải mái, lấy hiệu làm trọng Trong nhân viên lắng nghe, tơn trọng, thể mình, điều kiện làm việc lý tưởng mà người mơ ước Mọi chế phải cơng khai, minh bạch, có cơng phải thưởng, có tội phải bị phạt Như hệ thống lương, thưởng doanh nghiệp chi phối nét văn hóa Chính sách cách hành xử rõ ràng tạo cảm giác an toàn, cảm giác tôn trọng tạo động lực làm việc cho nhân viên Các biện pháp áp dụng: thời gian biểu linh hoạt, xây dựng hệ thống đánh giá thành tích qua tính điểm, tích điểm thưởng cho hoạt động tích cực nhân viên Điểm thưởng quy đổi thành phần thưởng nhỏ quyền lợi đặc biệt Thường xuyên tổ chức bữa tiệc mừng dịp đặc biệt…Chăm lo đời sống tốt cho nhân viên yếu tố đóng góp vai trò thành cơng doanh nghiệp, đời sống tinh thần nhân viên đảm bảo, họ đem lực để làm việc, công ty kinh doanh hiệu phát triển tương lai Biện pháp cần ý tới hai vấn đề nữa: - Thái độ ứng xử thường khơng có nội quy công ty phần quan trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Thái độ ứng xử xây dựng thái độ vui vẻ tới công sở, nghiêm túc công việc, thân thiện sống, lãnh đạo tâm lý, nhân viên tích cực, khơng thù hằn, nói xấu… - Hành vi giao tiếp thứ gây ấn tượng gặp Do cần có số quy định thống hành vi ứng xử nội bộ, với khách hàng, bạn hàng, quan quản lý nhà nước Ví dụ: cấm hút thuốc phòng làm việc chung, cấm sử dụng đồ uống có cồn công sở trừ trường hợp ngoại giao, cấm quảng cáo thương mại… c Dự kiến kết đạt được: - Trong ngắn hạn: Nâng cao ý thức, trách nhiệm nhân viên Giảm hẳn tình trạng muộn sớm Từ tăng suất lao động cho doanh nghiệp 63 - Trong dài hạn: Nâng cao lực, suất lao động sản xuất kinh doanh Khi thực tốt cơng việc này, bầu khơng khí thi đua doanh nghiệp tăng cao hơn, người lao động tích cực hơn, hăng say với cơng việc hơn, suất tăng so với trước Bên cạnh đó, người lao động cảm thấy hài lòng nỗ lực công việc họ đền đáp cách xứng đáng 64 KẾT LUẬN Con người phận chủ yếu để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh suy cho để phục vụ lợi ích người Trong doanh nghiệp thương mại nay, yếu tố người đóng vai trò định thành bại doanh nghiệp Chính sử dụng lao động có hiệu yếu tố sống doanh nghiệp Nói đến sử dụng lao động nói đến việc quản lý sử dụng người Con người ln phát triển thay đổi có tư duy, hành động cụ thể hoàn cảnh cụ thể Vì vậy, phải để nắm bắt thay đổi, tư duy, ý thức người hay nói cách khác nắm bắt nhu cầu người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng lao động việc làm quan trọng cần thiết tất doanh nghiệp Bởi sử dụng lao động có hiệu giúp doanh nghiệp làm ăn kinh doanh tốt, giảm chi phí sản xuất, khấu hao nhanh tài sản cố định… điều giúp doanh nghiệp đứng vững thị trường mở rộng thị phần tăng khả cạnh tranh với đối thủ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng kế tốn tài Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Báo cáo tài doanh nghiệp 2014 Phòng kế tốn tài Cơng ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Báo cáo tài doanh nghiệp 2015 Phòng kế tốn tài Cơng ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Báo cáo tài doanh nghiệp 2016 TS.Nguyễn Quang Ngọc (2016) , Phân tích báo cáo tài chính, NXB.Tài Chính Th.S Ngơ Kim Phương (2013) ,Phân tích tài doanh nghiệp , NXB Kinh tế TP.HCM Nguyễn Hải Sản (2012), Quản trị doanh nghiệp , NXB Lao động – Xã hội TS.Nguyễn Thanh Liêm (2014),Quản trị tài chính, NXB Tài GS.TS Phạm Quang Trung (2012), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 66 ... SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH... triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Thương mại XNK thiết bị Trường Thịnh Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ TRƯỜNG THỊNH KHÓA LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty CP thương mại XNK thiết bị trường thịnh , Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty CP thương mại XNK thiết bị trường thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay