Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần hàng hải minh lương

84 2 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Thị Như Quỳnh Giảng viên hướng dẫn: Th.S Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MINH LƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Thị Như Quỳnh Giảng viên hướng dẫn : Th.S Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thị Như Quỳnh Lớp: QT1501T Mã SV: 1112404148 Ngành: Tài Ngân hàng Tên đề tài: '' Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài công ty cổ phần hàng hải Minh Lương'' NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, quản trị tài doanh nghiệp quan trọng Muốn đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định phương hướng mục tiêu sử dụng điều kiện sẵn nguồn lực, vật lực doanh nghiệp cần nắm bắt nhân tố ảnh hưởng, mức độ, xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Vì vậy, tài doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến kết kinh doanh phương pháp phát triển Công ty Nhận thức tầm quan trọng công tác phân tích tài doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương, em định chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương” Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu báo cáo tài qua năm 2014, 2015, 2016 để thấy điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Kết cấu khóa luận gồm phần: - Phần 1: sở lý luận tính hình tài doanh nghiệp - Phần 2: Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương - Phần 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Với trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu hạn nên khơng tránh khỏi sai sót khóa luận Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo Thạc sĩ Cao Thị Thu, cán công nhân viên Công ty tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài Sinh viên Lê Thị Như Quỳnh Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương PHẦN SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh nhiều mối quan hệ kinh tế Song song với quan hệ kinh tế thể cách trực tiếp quan hệ kinh tế thông qua tuần hồn ln chuyển vốn, gắn liền với việc hình thành sử dụng vốn tiền tệ Các quan hệ kinh tế phụ thuộc phạm trù tài trở thành công cụ quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn liền với việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp để phục vụ trình sản xuất kinh doanh 1.1.2 Bản chất tài doanh nghiệp thể nói tài doanh nghiệp xét chất mối quan hệ phân phối hình thức giá trị gắn liền với tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp trình kinh doanh Xét hình thức, tài doanh nghiệp phản ánh vận động chuyển hóa nguồn lực tài q trình phân phối để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp hợp thành quan hệ tài doanh nghiệp Vì vậy, hoạt động gắn liền với việc phân phối để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài doanh nghiệp 1.1.3 Các quan hệ tài doanh nghiệp Căn vào hoạt động doanh nghiệp môi trường kinh tế xã hội thấy quan hệ tài doanh nghiệp phong phú, đa dạng: - Quan hệ Doanh nghiệp Nhà nước: Đây mối quan hệ phát sinh doanh nghiệp thực nghĩa vụ tài đối vói Nhà nước nộp khoản lệ phí, phí,… vào ngân sách Nhà nước Hay quan hệ thể thơng qua việc Nhà nước cấp vốn cho Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương doanh nghiệp hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp kỹ thuật, sở vật chất, đào tạo người… - Quan hệ doanh nghiệp thị trường tài Quan hệ thể thơng qua việc doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài trợ Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp vay ngắn hạn để đáp ứng cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu để đáp ứng cầu vốn doanh nghiệp Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay vốn vay, trả lãi cổ phần cho nhà tài trợ Doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng, đầu tư chứng khoán số tiền tạm thời chưa sử dụng - Quan hệ doanh nghiệp thị trường khác Trong kinh tế, doanh nghiệp quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp khác thị trường hàng hóa, dịch vụ, sức lao động Đây thị trường mà doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động,… Điều quan trọng thơng qua thị trường, doanh nghiệp xác định nhu cầu hàng hóa, dịch vụ cần thiết cung ứng Trên sở doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường - Quan hệ nội doanh nghiệp Đây quan hệ phận sản xuất – kinh doanh, cổ đông người quản lý, cổ đông chủ nợ, quyền sử dụng vốn quyền sở hữu vốn Các mối quan hệ thể thông qua hàng loạt sách doanh nghiệp: sách cổ tức (phân phối thu nhập), sách đầu tư, sách cấu vốn, chi phí,… 1.1.4 Các chức tài doanh nghiệp Bản chất tài định chức tài Chức tài thuộc tính khách quan, khả bên phạm trù tài - Tổ chức vốn luân chuyển vốn Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Một điều kiện đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường liên tục phải đầy đủ vốn để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu cần thiết cho trình sản xuất kinh doanh Song vận động vật tư, hàng hóa tiền tệ thường khơng khớp thời gian nên nhu cầu khả vốn tiền tệ thường khơng cân đối Vì vậy, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng, đòi hỏi phải tổ chức Thực tốt chức tổ chức tài doanh nghiệp ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tức dùng số vốn nhằm đạt hiệu cao - Phân phối thu nhập tiền Sau thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thu nhập tiền Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục cần thiết phải phân phối số thu nhập Thực chất q trình hình thành khoản thu nhập tiền, bù đắp chi phí, phân phối tích lũy tiền tệ đạt thơng qua vận động sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp Việc thực tốt chức ý nghĩa quan trọng: - Đảm bảo bù đắp hao phí lao động sống lao động vật hóa tiêu hao trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn cho trình kinh doanh liên tục - Phát huy vai trò đòn bẩy tài doanh nghiệp Kết hợp đắn lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp cán công nhân viên, thúc đẩy doanh nghiệp công nhân viên quan tâm đến hiệu sản xuất kinh doanh - Giám sát (Kiểm tra) Tổ chức vốn, phân phối thu nhập tích lũy tiền tệ đòi hỏi phải giám sát, kiểm tra Giám sát tài doanh nghiệp loại giám sát toàn diện, thường xuyên hiệu cao, khơng giúp doanh nghiệp thấy rõ tiến trình hoạt động doanh nghiệp mà giúp thấy rõ hiệu kinh tế Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp xu hướng tăng làm giảm lợi nhuận, Cơng ty cần tìm hiểu rõ ngun nhân để từ đưa phương hướng giải thích hợp - Vòng quay khoản phải thu , vòng quay vốn cố định, vốn lưu động Cơng ty xu hướng giảm năm gần đây, cần phải đưa biện pháp chủ chốt để làm tăng số vòng quay lên, đồng nghĩa với việc phải giảm số ngày kỳ thu tiền bình quân - Hệ số nợ xu hướng giảm nhiên khơng nhiều, vòng quay khoản phải thu xu hướng tăng, cần tìm biện pháp thích hợp để tăng cường cơng tác quản lý khoản phải thu để giảm bớt khoản phải thu đặc biệt khoản phải thu khó đòi Cần trích lập quỹ dự phòng khoản phải thu khó đòi - Từ việc phân tích cấu tài sản, ta nhận thấy tỷ trọng tài sản ngắn hạn hẳn tài sản dài hạn, điều không hợp lý cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng hải, bốc xếp dỡ hàng hóa,… Với loại tài sản chủ yếu tài sản cố định 64 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương PHẦN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MINH LƯƠNG 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương 3.1.1 Tiếp tục phát triển sở hạ tầng, đầu tư máy móc mới, thiết bị đại Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn, tiếp tục ưu tiên đầu tư sở hạ tầng kho bãi, phương tiện vận tải nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nâng cao hiệu kinh doanh 3.1.2 Tăng cường lực tài cho Cơng ty Kinh doanh vận tải biển đầu tư sở hạ tầng để khai thác dịch vụ hàng hải lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn Để quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, vốn vay, đảm bảo sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh hiệu quả, Cơng ty cần giải pháp linh hoạt để tận dụng khoản thu nhập từ vốn thời gian tạm thời nhàn rỗi, góp phần gia tăng khoản thu nhập từ hoạt động tài Lựa chọn cấu tài để phối hợp chặt chẽ vốn tự vốn vay, xem xét khả thu lợi nhuận mức độ rủi ro gặp phải, ý tới mục tiêu phát triển Công ty, ổn định doanh thu Dựa tình hình phát triển Cơng ty doanh thu lợi nhuận tương đối ổn định việc sử dụng vốn vay lợi nhiều cho Cơng ty Vì hệ số nợ cao, tỷ suất lợi nhuận trước thuế lãi vay cao cho Cơng ty mức doanh lợi vốn chủ sở hữu mức cao Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Để giảm thiểu nhu cầu vốn Cơng ty, cần khuyến khích đẩy nhanh cơng tác quản lý hàng tồn kho, sách thương mại, biện pháp tích cực để thu hồi nhanh khoản phải thu từ khách hàng Cơng ty nên cố gắng tìm kiếm nguồn vốn tài trợ từ bên vay nhà cung cấp, yêu cầu khách hàng mua để ứng tiền trước hay sách huy động từ nguồn dư thừa Công ty, huy động nội lực để giảm bớt chi phí lãi vay, trả bớt nợ vay 3.1.3 Bảo vệ lợi ích quyền lợi cho cổ đơng, nhà đầu tư Ưu tiên cho hoạt động kinh doanh nhiệm vụ sống Cơng ty cổ phân hàng hải Minh Lương Tuy nhiên, Công ty cần nhận thức sâu sắc, đánh giá cao tin tưởng hỗ trợ cổ đông nhà đầu tư vào tiềm phát triển Công ty Thể trách nhiệm bảo vệ lợi ích cổ đơng nhà đầu tư, Công ty cần thực nghiêm túc việc cơng bố thơng tin đảm bảo tính minh bạch hoạt động quản lý Bên cạnh đó, Cơng ty cần thường xuyên theo dõi, giám sát trình đầu tư sử dụng vốn, từ đánh giá đưa giải pháp kịp thời để đạt hiệu kinh doanh cao 3.2 Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương Việc nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao khả tài doanh nghiệp quan trọng cần thiết Nó giúp nhà quản trị đưa hướng giải hợp lý tùy thuộc vào trường hợp cụ thể Trên sở doanh nghiệp nắm bắt áp dụng cách linh hoạt đem lại kết cao Với doanh nghiệp khả tài khác nhau, vấn đề đặt sâu vào phát huy khả tài tác dụng cụ thể đem lại hiệu 6 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện vốn doanh nghiệp Từ giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề kết hợp với việc tìm hiểu thực tế, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung tình hình tài doanh nghiệp nói riêng, với vốn kiến thức thời gian hạn chế, sau em xin trình bày số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương 3.2.1 Tăng cường quản lý hàng tồn kho * sở biện pháp Hàng tồn kho khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tổng VLĐ Công ty Trong trình luân chuyển VLĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh, việc tồn hàng hóa dự trữ, tồn kho cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường doanh nghiệp Tuy nhiên hàng dự trữ, tồn kho lớn gây nên ứ đọng vốn, đặc biệt doanh nghiệp thực chức thương mại Chính vậy, Cơng ty cần phải tiến hành biện pháp dự trữ tồn kho nhằm nâng cao hiệu sử dụng VLĐ * Nội dung biện pháp - Trước tiến hành nhập khẩu: Công ty nên triển khai nghiên cứu thị trường nước, công tác thường Công ty tổ chức dạng hội nghị khách hàng Các hoạt động triển khai tốt, giai đoạn tới Công ty nên tiếp tục tiến hành quy mô rộng 67 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Sau nghiên cứu thị trường, Công ty phải xem xét khả cung ứng, giá tình hình biến động kinh tế, số kinh tế vĩ mô (tỷ giá hối đối, lạm phát,…) để định nên nhập hay khơng - Về quy mơ nhập: Hồn tồn phụ thuộc vào số lượng đơn hàng Công ty Trên sở số lượng đơn hàng khả cung ứng Cơng ty tiến hành nhập hàng Như vừa phù hợp với nhu cầu thị trường vừa thích hợp với khả sẵn Cơng ty - Về thời điểm nhập: Với đơn hàng khách hàng Công ty phải nhập hàng theo thời gian thỏa thuận để đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho khách hàng, tránh hàng muộn gây khó khăn cho tốn với khách hàng Với khoản “hàng mua đường” chiếm tỷ trọng tương đối lớn, Cơng ty giảm xuống thời gian tới cách đạo xuống đội xe vận tải, với kinh nghiệm uy tín lâu năm Công ty nên áp dụng biện pháp giảm giá, chiết khấu khách hàng mua với giá trị lớn toán để tăng lượng hàng hóa tiêu thụ Để thực điều Cơng ty cần: - Một khoản chi phí để tổ chức lại công tác bán hàng chi phí liên quan đến mở hội nghị khách hàng - Cần đội ngũ cán bộ, nhân viên lực thị trường để tiếp cận với nhà cung ứng tổ chức khâu thu mua kể phương tiện vận tải cách hợp lý để rút ngắn thời gian nhập vận chuyển hàng hóa * Hiệu biện pháp - Mở thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Cơng ty giới thiệu trực tiếp đến khách hàng Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương - Nâng cao khả tiêu thụ hàng hóa Cơng ty, làm giảm lượng hàng tồn kho, giảm tình trạng ứ đọng nhiều khâu dự trữ, giảm chi phí lưu kho bảo quản 3.2.2 Nâng cao quản lý khoản phải thu * sở biện pháp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thường tránh khỏi việc mua bán chịu doanh nghiệp Qua báo cáo tài ta nhận thấy khoản phải thu Cơng ty lớn Nó chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Công ty Việc chứng tỏ Cơng ty rơi vào tình trạng để khách hàng chiếm dụng vốn nhiều, từ gây khó khăn việc quay vòng vốn cần thiết rủi ro thu hồi nợ, làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh Công ty * Nội dung biện pháp Công ty cần làm tốt công tác thu hồi nợ Việc giúp cho Công ty thu khoản tiền định để trang trải khoản vay nợ Công ty - Mở sổ chi tiết, phân loại theo dõi khoản phải thu, thường xuyên đôn đốc khách hàng để thu hồi nợ hạn, chiết khấu cho khách hàng trả nợ trước hạn - Gia hạn thêm thời gian tín dụng: Cơng ty thường áp dụng hạn tốn 30 ngày kể từ ngày giao hết hàng Tuy nhiên tới khơng hợp lý Cơng ty nên tăng thời hạn toán nên 40 ngày để khách hàng đủ thời gian phân phối hàng hóa cho đại lý tiến hành thủ tục tốn - Áp dụng mức chiết khấu thích hợp cho khách hàng theo thời gian toán 69 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương - sách bán chịu hợp lý với loại khách hàng, phải xem xét kĩ khả toán khách hàng trước bán chịu - Bên cạnh đó, cần tỷ lệ đặt trước bắt buộc: Cơng ty phân biệt mức tỷ lệ cho nhóm khách hàng Để đảm bảo tính cơng giảm biến động khoản nợ Công ty nên áp dụng mức ứng trước chung cho khách hàng 10% Với mức ứng trước 10% Công ty kỳ vọng giảm gánh nặng cho khoản phải thu sau - Cụ thể ta cần sau vào giải pháp quản lý thu hồi nợ: Công ty nên sử dụng dịch vụ thu hồi cơng nợ đại “Bao tốn” Bao tốn (factoring) nghiệp vụ mà theo Cơng ty cơng nợ phải thu bán lại khoản phải thu khách hàng cho Công ty chuyên làm nghiệp vụ thu hồi nợ Về phía Công ty bán nợ, sau bán khoản phải thu khỏi phải bận tâm khỏi phải bận tâm đến việc thu nợ mà tập trung vào sản xuất kinh doanh Để định sử dụng bao tốn hay khơng cơng ty phải so sánh việc thu hồi nguyên khoản phải thu tương lai kèm theo rủi ro tốn chi phí với việc thu số tiền khoản phải thu trừ khoản bao tốn Để định chắn sử dụng dịch vụ “bao tốn” hay tự thu hồi khoản nợ cần thực bước sau: Bước 1: Thu thập thông tin, bao gồm: - Lãi suất chiết khấu mà Công ty chuyên mua bán nợ yêu cầu, giả sử rCK %/tháng - Phí bao tốn Cơng ty mua bán nợ, giả sử rTT %/giá trị hợp đồng bao tốn - Chi phí hội vốn doanh nghiệp, giả sử rCH % 70 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Bước 2: Sử dụng thông tin để tính tốn trường hợp a Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bao toán số tiền doanh nghiệp nhận (VTH1) là: VTH1 = VPT – VPT x rCK x n – VPT x rTT = VPT(1 – n x rCK – rTT) b Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ “bao tốn”, sau n tháng doanh nghiệp thu (V PT) đồng Nếu qui số tiền thực chất doanh nghiệp thu số tiền (VTH2) là: VTH2 = VPT (1 + rCH)n Bước 3: Tiến hành so sánh VTH1 VTH2 để đưa định: - Nếu VTH1 > VTH2 doanh nghiệp định sử dụng - Nếu VTH1 < VTH2 doanh nghiệp chờ đến hạn toán - Nếu VTH1 = VTH2 tùy theo tình hình thực tế để định Cụ thệ Cơng ty khoản phải thu 3.547.564.812 đồng, thời gian toán đến hạn tháng, khoản phải thu khoản phải thu đảm bảo, chắn toán đến hạn Cơng ty cần xem xét nên sử dụng hình thức “bao tốn”: Các thơng tin liên quan thu thập sau: Lãi suất chiết khấu ngân hàng cung cấp dịch vụ bao tốn 1,1%/ tháng; Phí bao tốn ngân hàng 0.5% giá trị hợp đồng bao toán; Chi phí hội vốn Cơng ty, giả sử 2%/ tháng Ta bảng tính tốn sau: 71 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương Bảng 3.1: Giá trị khoản phải thu doanh nghiệp sử dụng bao toán ĐVT: Đồng STT Khoản mục Trị giá khoản phải thu Lãi suất chiết khấu ngân hàng [(2) = (1) x 1,1%/tháng x 4tháng)] Phí bao tốn [(3)= (1) x 0,5%)] Số tiền 3.547.564.812 156.092.852 17.737.824 Số tiền Công ty nhận thực bao toán 3.373.734.136 [(4) = (1) – (2) – (3)] Giá trị khoản thu [(5) = (1) / (1+2%) 3.277.401.525 ] * Hiệu biện pháp Kết tính toán cho thấy sử dụng dịch vụ bao tốn Cơng ty thu khoản tiền 3.373.734.136 đồng Nếu không sử dụng dịch vụ bao tốn tháng sau Cơng ty thu 3.277.401.525 tỷ đồng Như vậy, xem xét đến chi phí hội vốn số tiền 3.547.564.812 đồng tháng sau Công ty thu qui đáng giá 3.277.401.525 Tỷ đồng Như sử dụng dịch vụ bao tốn Cơng ty tiết kiệm thêm 96.332.611 tỷ đồng - Tình hình tài Cơng ty cải thiện rõ rệt, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao ý thức nhân viên Công ty, sau làm tăng lợi nhuận sau thuế 72 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương - Các khoản phải thu giảm rõ rệt làm tiền mặt tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, từ làm cho số sau tăng: Khả toán tức thời, tiêu phản ánh hiệu tăng lên 3.3 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện nhằm thực giải pháp 3.3.1 Về phía Công ty Cùng với biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty nêu trên, Cơng ty cần phải hồn thiện máy tổ chức quản lý để tạo điều kiện thực biện pháp Công ty cần tăng cường công tác đào tạo quản lý trình độ chun mơn nghiệp vụ cho thành viên Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu đổi Bên cạnh Cơng ty cần thực số sách sau: - Thực sách gắn quyền lợi cá nhân, phận với kết công việc đạt Cơng ty cần đảm bảo tính cơng minh sách thưởng phạt chế độ đãi ngộ nhân viên - Tăng cường hoàn thiện cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ chuyên nghiệp, bố trí hợp lý mặt nhân sự, vị trí công tác phù hợp với lực chuyên môn nhân viên nhằm đạt hiệu cao công việc Quyền hạn trách nhiệm phải tương đương nhau: - Đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ cho công nhân viên, tăng cường buổi tập huấn, hồi thảo nghiệp vụ cho nhân viên, tạo điều kiện để nhân viên hội đào tạo - Thực tiết kiệm trình sản xuất kinh doanh Ban lãnh đạo phải nhắc nhở cán nhân viên Công ty thực hành tiết kiệm 3.3.2 Về phía nhà nước 73 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Nhà nước quan chức Cục quản lý thị trường, Cục thuế, … Cần tạo điều kiện để trình sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi thơng suốt, tránh tình trạng gây khó khăn, cản trở Cơng ty q trình kinh doanh sản xuất Nhà nước cần thiết lập hệ thống pháp lý hoàn thiện, đầy đủ nhằm đảm bảo cơng bằng, bình đẳng trình cạnh tranh doanh nghiệp Trong thời gian tới nhà nước cần sách thu hút đầu tư nước ngồi nhằm kích thích phát triển kinh tế nước 74 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương KẾT LUẬN Hoạt động tài hoạt động bản, quan trọng trình sản xuất kinh doanh từ huy động vốn phân phối lợi nhuận Hơn thơng qua người ta giải mối quan hệ kinh tế phát sinh đánh giá hiệu sản xuất kinh doah doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương, kết hợp với kiến thức học trường, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty, em hy vọng góp phần nhỏ vào cơng tác quản lý tài Cơng ty thời gian tới Tuy nhiên tài đề tài rộng lớn Hơn nữa, hạn chế định trình độ thời gian nên viết em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cơ, ban lãnh đạo Cơng ty để em hồn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn chú, anh chị Cơng ty giúp đỡ em hồn thành trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình nhà trường, thầy khoa quản trị kinh doanh Đặc biệt Cao Thị Thu nhiệt tình hướng dẫn bảo giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương PHỤ LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DTT: Doanh thu TSCĐ: Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lưu động TCDH: Tài dài hạn TCNH: Tài ngắn hạn LNST: Lợi nhuận sau thuế TNDN: Thu nhập doanh nghiệp HĐKD: Hoạt động kinh doanh CSH: Chủ sở hữu QLDN: Quản lý doanh nghiệp DV: Dịch vụ CBCNV: Cán công nhân viên PHỤ LỤC BẢNG BIỂU ĐỒ Hệ thống bảng Bảng 1.1: Bảng phân tích cấu tài sản Bảng 1.2: Bảng phân tích cấu nguồn vốn Bảng 1.3: Bảng mối quan hệ tài sản nguồn vốn Bảng 1.4: Bảng phân tích kết cấu chi phí, doanh thu, lợi nhuận Bảng 1.5: Bảng phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh 76 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Bảng 2.1: cấu sử dụng tài sản Cơng ty Bảng 2.2: Tình hình biến động tài sản Công ty Bảng 2.3: cấu sử dụng nguồn vốn Cơng ty Bảng 2.4: Tình hình biến động nguồn vốn Cơng ty Bảng 2.5: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảng 2.6: Phân tích hệ số khả tốn Bảng 2.7: Phân tích hệ số cấu tài sản, nguồn vốn tình hình đầu tư Bảng 2.8: Phân tích số hoạt động Bảng 2.9: Phân tích số sinh lời Bảng 2.10: Tổng hợp tiêu tài Công ty Bảng 3.1: Giá trị khoản phải thu doanh nghiệp sử dụng bao toán Hệ thống đồ đồ 2.1: đồ tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương đồ 2.2: Phương trình Dupont năm 2016 7 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Quản trị tài doanh nghiệp” – Nguyễn Hải Sản, NXB Thống kê năm 2005 Giáo trình “Tài doanh nghiệp” – Lưu Thị Hương, NXB Giáo dục năm 2005 Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” – NXB Thống kê năm 1999 Giáo trình “Đọc, lập phân tích báo cáo tài chính” – Ngơ Thế Chi, NXB Tài năm 2000 Các báo tài số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương Luận văn tốt nghiệp khóa IX, X trường Đại học Dân lập Hải Phòng Một số tài liệu khác 78 Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 1501T ... nghiệp Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương, em định chọn đề tài Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu báo cáo tài. .. biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Kết cấu khóa luận gồm phần: - Phần 1: Cơ sở lý luận tính hình tài doanh nghiệp - Phần 2: Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần hàng hải Minh Lương. .. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MINH LƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần hàng hải minh lương , Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần hàng hải minh lương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay