Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công TNHH thương mại long hải việt nam

58 4 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên:Nguyễn Thị Ngọc Lan Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HẢI VN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Lan Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Lan Lớp: QT1801K Mã SV: 1412401069 Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa công TNHH thương mại Long Hải VN NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( Về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn bảnvẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp  Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn hàng hóa cơng TNHH thương mại Long Hải VN  Đánh giá ưu, khuyết điểm tổ chức cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng làm sở để đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tínhtốn  Sử dụng số liệu năm 2016 2017 phục vụ công tác kế tốn hàng hóa cơng TNHH thương mại Long Hải VN Địa điểm thực tập tốtnghiệp Công TNHH thương mại Long Hải VN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác:Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa cơng TNHH thương mại Long Hải VN Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Lan năm 2018 tháng năm 2018 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Những vấn đề chung công tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn hàng hóa nghiệp vừa nhỏ .2 1.1.2 Khái niệm vai trò hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Nhiệm vụ vủa kế toán hàng hóa doanh nghiệp 1.1.4 Phân loại hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.5 Phương pháp tính giá hàng hóa 1.1.5.1 Giá thực tế hàng hóa nhập kho 1.1.5.2.Giá thực tế hàng hóa xuất kho 1.2.Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1.Kế tốn chi tiết hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song 1.2.1.2.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 10 1.2.1.3.Phương pháp sổ số dư 11 1.2.2.Kế tốn tổng hợp hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.2.1.Kế tốn tổng hợp hàng hóa theo phương pháp khai thường xun 14 1.2.2.2Kế tốn tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm định kỳ 17 1.3.Kế toán giảm giá dự phòng hàng tồn kho 19 1.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 20 1.4.1.Hình thức Nhật ký chung 20 1.4.2.Hình thức kế tốn Nhật ký-Sổ 21 1.4.3.Hình thức chứng từ ghi sổ 22 1.4.4.Hình thức kế tốn máy tính .23 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HẢI VN 25 2.1Quá trình đời phát triển công ty TNHH TM Long Hải VN .25 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty TNHH TM Long Hải VN 25 2.1.2 Quá trình phát triển công ty TNHH TM Long Hải VN 25 2.1.3.Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý 26 2.1.4.Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty 28 2.1.4.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán 28 2.1.4.2 Hình thức kế tốn 28 2.1.5.Những chuẩn mực kế tốn sách kế tốn áp dụng 29 2.2 Thực trạng công tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN 30 2.2.1.Đặc điểm hàng hóa 30 2.2.2.Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa cơng ty 30 2.2.2.1.Thủ tục nhập –xuất hàng hóa 30 2.2.2.2.Kế toán chi tiết hàng hóa Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN 32 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HẢI VIỆT NAM 40 3.1.Nhận xét chung cơng tác kế tốn hàng hóa công ty TNHH Thươn g Mại Long Hải VN 40 3.1.1.Ưu điểm : 40 3.1.2.Nhược điểm : 42 3.2.Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hàng hóa cơng ty TNHH thương mại Long Hải VN 43 3.2.1 Về công tác quản lý hàng tồn kho theo danh điểm 43 3.2.2.Về công tác ghi chép sổ sách công ty 45 3.2.3 Một số giải pháp khác 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Cơng ty TNHH Thương mại Long Hải Việt Namcòn tồn số hạn chế việc theo dõi, quản lý hàng hóa Vì vậy, vấn đề đặt Công ty lúc phải làm để theo dõi cách xác nhấtsố lượng, chất lượng chủng loại hàng hóa khác tránh hỏng hóc, mát?.Để giải vấn đề Cơng ty cần xây dựng cho quy trình hạch tốn hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với chế độ chuẩn mực kế tốn Nhà nước.Vì vậy, việc tìm giải pháp nhằm quản lý hàng hóa tốt đơn vị điều cần thiết Nhận thức tầm quan trọng thiết thực vủa cơng tác kế tốn Vận dụng kiến thức học trường thời gian thực tập công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN em chọn đề tài :“Hoàn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN”cho khóa luận Nội dung khóa luận em gồm chương : - Chương 1: Lý luận chung công tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp -Chương 2:Thực trạng cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải Việt Nam -Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Long Hải Việt Nam Do lần đầu tiếp xúc với công việc thực tế liên quan đến nghiệp vụ kế toán em nhiều hạn chế khơng tránh khỏi thiếu sót q trình tìm hiểu , trình bày đánh giá Công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN nên em mong nhận giúp đỡ, đóng góp thầy Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Những vấn đề chung cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế tốn hàng hóa nghiệp vừa nhỏ Kế tốn cơng việc thu thập ,cung cấp, xử lý, kiểm tra thơng tin tồn tài sản vận động tài doanh nghiệp hình thức giá trị, vật thời gian lao động Ngồi ra, kế tốn có nhiệm vụ kiểm sốt khoản thu, chi tài doanh nghiệp; phân tích thơng tin, số liệu kế tốn, phát triển ngăn chặn hành vi vi phạm luật kế tốn Nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho quyếtđịnh doanh nghiệp Vì vậy, việc tổ chức cơng tác kế tốn khoa học, hợp lý doanh nghiệp giúp cho việc tổ chức doanh nghiệp, cung cấp kịp thời đầy đủ tính hình tài sản, tình hình thu chi, kết hoạt động kinh doanh,qua giảm bớt khối lượng cơng tác kế tốn trùng lặp, tiết kiệm chi phí, đồng thời giúp kiểm kê, kiểm soát tài sản, nguồn vốn, hoạt động kinh tế, đánh giá hiệu kinh tế Việc tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý doanh ngiệp việc quan trọng cần thiết, khơng đảm bảo hệ thống hóa thơng tin kế tốn đầy đủ, xác kịp thời phục vụ cho cơng tác quản lý kinh tế, tài mà cón giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản doanh nghiệp, ngăn ngừa hành vi làm tổn hại đến tài sản doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm vai trò hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ - Khái niệm : Hàng hóa vật tư, sản phẩm doanh nghiệp mua với mục đích để bán (bán bn, bán lẻ) Giá gốc hàng hóa mua vào bao gồm : Giá mua, chi phí thu mua (vận chuyển, bốc xếp, bảo quản từ nơi mua kho doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm ), loại thuế, khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến việc mua SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Nợ 1331:45.000.000 Có 331:495.000.000 Từ HĐGTGT 0000278 phiếu nhập kho số 23/11 biên giao nhận hàng hóa thủ kho tiến hành ghi vào thẻ kho thuốc Menvius Sky Blue (biểu số 2.9) kế tốn ghi vào sổ chi tiết hàng hóa (biểu 2.10 ) Cuối kỳ lập bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa (biểu 2.12) đối chiếu số liệu bảng với sổ TK 156 (biểu 2.14), đối chiếu số liệu thẻ kho với số liệu sổ chi tiết Ví dụ 4: Ngày 28/11/2017 Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN xuất bán 25.000 bao thuốc Mevius Sky Blue cho công ty XNK Gia Hưng Quảng Tây.Trung Quốc với trị giá xuất kho 450.000.000 ,chưa toán Cách xác định đơn giá thuốc láMevius Sky Blue xuất kho sau: Số lượng tồn đầu kỳ : Lượng dư trước ngày 23/11/2017 16.000 bao, giá nhập 18.000 đồng/bao Nhập ngày 23/11/2017 : 25.000 bao , đơn giá nhập 18.000 dồng/bao Ngày 28/11/2017 Công ty mua thuốc Mevius Sky Blue nhập kho số lượng 25000 bao , đơn giá nhập kho 18.000 đồng/bao , tổng trị giá hàng nhập kho 450.000.000 đồng Đơn giá thuốc Mevius Sky Blue xuất kho ngày 28/11/2017 : Đơn giá xuất kho : 18.000 đồng Trị giá xuất kho ngày 28/11/2017 = 25000x18.000=450.000.000 đồng Từ phiếu xuất kho bán hàng cho khách hàng thủ kho tiến hành ghi vào thẻ kho thuốc Mevius Sky Blue ( biểu 2.9) kế toán ghi vào sổ chi tiết hàng hóa (biểu 2.10) Cuối kỳ lập bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa (biểu 2.12) đối chiếu số liệu bảng với sổ TK 156(biểu 2.14), đối chiếu số liệu thẻ kho với số liệu sổ chi tiết SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 36 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 2.2.2.3.Kế tốn tổng hợp cơng ty TNHH Thương mại Long Hải VN -Chứng từ sử dụng + Hợp đồng mua bán +Phiếu nhập kho ( Mẫu 01-VT) +Phiếu xuất kho (Mẫu 02-VT) +Thẻ kho (Mẫu S08-DNN) +Phiếu thu, phiếu chi … Và chứng từ liên quan khác -Tài khoản sử dụng : Để hạch toán hàng tồn kho cơng ty sử dụng TK 156- hàng hóa Các Tk có liên quan khác : 133,131,331,632 -Quy trình hạch toán Phiếu nhập , phiếu xuất Nhật ký chung Sổ 156 Sổ chi tiết hàng hóa , thẻ kho Bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Đối chiếu ,kiểm tra Trình tự hạch tốn kế tốn tổng hợp hàng hóa cơng ty (Sơ đồ 14) SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 37 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Hàng ngày vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kế toán phản ánh nghiệp cụ vào sổ nhật ký chung.Từ số liệ Nhật ký chung kế toán ghi sổ TK156,133,331 -Đồng thời từ chứng từ gốc , kế toán phản ánh nghiệp vụ vào sổ chi tiết hàng hóa -Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số liệu từ sổ để lập Bảng cân đối số tài khoản, đồng thời từ sổ chi tiết tài khoản, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết.Sau kiểm tra đối chiếu trùng khớp số liệu ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập báo cáo tài Ví dụ minh họa phần ghi sổ Tiếp ví dụ 1:Ngày 26/11/2017 Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN mua 20000 bao thuốc Marlboro Red công ty TNHH DVTM Thuốc Tràng An theo HĐGTGT số 0000950 với trị giá mua hàng chưa thuế GTGT 10% 376.360.000 đồng , đơn giá nhập kho 18.818 đồng/bao Sau kiểm nhận hàng đủ nhập kho theo Biên giao nhận , kế toán lập Phiếu nhập kho số 26/11 chưa toán Kế toán định khoản : Nợ TK156: 376.360.000 Nợ TK1331:37.636.000 Có TK331:413.996.000 Căn vào HĐGTGT, phiếu nhập kho kế toán ghi phản ánh vào sổ Nhật ký chung (biểu 2.13) từ sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ TK156(biểu 2.14) tài khoản có liên quan Tiếp ví dụ 2: Ngày 29/11/2017 Công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN xuất bán 20.000 bao thuốc Marlboro Red cho công ty XNK Gia Hưng Quảng Tây.Trung Quốc với trị giá xuất kho 376.360.000 đồng/ bao,chưa toán Kế toán định khoản sau : Nợ TK632 :376.360.000 Có YK156: 376.360.000 SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 38 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Căn vào HĐGTGT, phiếu nhập kho kế toán ghi phản ánh vào sổ Nhật ký chung (biểu 2.13) từ sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ TK156( biểu 2.14) tài khoản có liên quan Tiếp ví dụ :Ngày 23/11/2017 Công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN mua 25000 bao thuốc Mevius Sky Blue Cn Công ty TNHH Kim Nam –Devyt Quảng Ninh theo HĐGTGT số 0000278 với trị giá mua hàng chưa thuế GTGT 10% 450.000.000 đồng , đơn giá nhập kho 18.000 đồng/bao Sau kiểm nhận hàng đủ nhập kho theo Biên giao nhận , kế toán lập Phiếu nhập kho số 23/11 chưa toán Kế toán định khoản : Nợ TK156: 450.000.000 Nợ TK1331:45.000 000 Có TK331:495.000.000 Căn vào HĐGTGT, phiếu nhập kho kế toán ghi phản ánh vào sổ Nhật ký chung (biểu 2.13) từ sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ TK156 (biểu 2.14) tài khoản có liên quan Tiếp ví dụ :Ngày 28/11/2017 Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN xuất bán 25.000 bao thuốc công ty XNK Gia Hưng Quảng Tây.Trung Quốc với trị giá xuất kho 450.000.000,chưa toán Kế toán định khoản: Nợ TK632: 450.000.000 Có TK156: 450.000.000 Căn vào HĐGTGT, phiếu nhập kho kế toán ghi phản ánh vào sổ Nhật ký chung (biểu2.13) từ sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ TK156(biểu 2.14) tài khoản có liên quan SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 39 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HẢI VIỆT NAM 3.1.Nhận xét chung công tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN Trong năm vào hoạt độngcông ty TNHH Thương Mại Long Hải VN trải qua khơng khó khăn thách thức để vươn lên tạo chỗ đứng cho thị trường Đặc biệt kinh tế có nhiều cạnh tranh, rào cản tạo động lực để công ty nỗ lực phát triển , bước tạo dựng vị trí riêng thị trường Mặc dù phải đối mặt với khó khăn với động sáng tạo không ngừng đội ngũ nhân viên ,cơng tác kế tốn khơng ngừng củng cố hồn thiện, trở thành cơng cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản ký kinh doanh cơng ty Qua thời gian tìm hiểu thực tập công ty , giúp đỡ anh chị nhân viên công ty với kiến thức tiếp thu tìm hiểu trường, em nhận thấy cơng tác kế tốn hàng tồn kho cơng ty có ưu khuyết điểm sau: 3.1.1.Ưu điểm : -Tổ chức máy công ty gọn nhẹ, hợp lý Các phòng ban tổ chức Khoa học có đạo giám sát từ cấp trên, phân công cơng việc theo hướng chun mơn hóa làm giảm áp lực cho lãnh đạo Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm, không ngừng nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ kế tốn , cung cấp thơng tin cho ban lãnh đạo định đắn kịp thời -Cơng ty sử dụng hệ thống chứng từ kế tốn theo quy định hành Bộ tài Hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn cơng ty sử dụng nhìn chung phù hợp với đặc điểm cơng ty, phần đáp ứng nhu cầu quản lý SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 40 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP - Hệ thống tài khoản: Hiện công ty áp dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính , cơng ty ln cập nhập thay đổi chế độ kế toán - Hệ thống chứng từ: Các chứng từ mà công ty sử dụng để hạch toán đề với biểu mẫu mà Bộ tài ban hành: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho Các chứng từ kiểm tra, luân chuyển cách thường xuyên , phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mọi chứng từ sổ sách tập trung phòng kế tốn chịu kiểm tra trực tiếp từ kế tốn trưởng số liệu làm chuyển qua cách xác , rõ ràng trình tự Các chứng từ lưu trữ cẩn thận theo loại , hợp đồng thuận lợi cho việc tìm kiếm đối chiếu - Hệ thống sổ sách: Cơng ty sử dụng hình thức sổ kế tốn hình thức sổ Nhật Ký Chung , hình thức phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty Hình thức tương đối đơn giản, dễ hiểu.Các sổ sách ,bảng biểu công ty ghi chép đầy đủ cẩn thận , hạch tốn rõ ràng theo quy định Bộ Tài Chính, tạo điều kiện cho việc đối chiếu kiểm tra số liệu thực tế với số liệu sổ sách -Trong cơng tác theo dõi hàng hóa nhập- tồn- kho kỳ kế tốn ln cập nhập phản ánh đầy đủ tình hình biến động tăng giảm lên hệ thống sổ sách cơng ty -Về kế tốn chi tiết hàng tồn kho: Cơng ty hạch tốn chi tiết hàng hóa tồn kho theo phương pháp ghi thẻ song song, phương pháp dễ làm, đơn giản, dễ kiểm tra số liệu Tại cơng ty cơng tác hạch tốn chi tiết hàng tồn kho,giữa phòng kế tốn thủ kho ln có phối hợp chặt chẽ, thủ kho theo dõi, quản lý hàng hóa, kế tốn theo dõi chi tiết hàng hóa thơng qua sổ sách, chứng từ.Cùng với , công ty đối chiếu kiểm tra sổ kế toán chi tiết với thủ kho, đối chiếu số liệu Bảng tổng hợp Nhập- Xuất-Tồn với số liệu sổ kế tốn tổng hợp để đảm bảo tính xác, kịp thời thơng báo cho quản lý cần thiết - Về kế toán tổng hợp hàng tồn kho :Cơng tác kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên nên liên tục cập nhập tình hình hoạt SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 41 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP động cơng ty, thời điểm tính giá trị nhập-xuất có hàng hóa - Về phương pháp tính giá hàng tồn kho: Cơng ty tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp Nhập trước- Xuất trước phù hợp với đặc điểm công ty Với việc áp dụng phương pháp kế tốn tính trị giá xuất kho đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế tốn ghi chép Nhìn chung tổ chức kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho hành , tuân thủ quy định Bộ Tài Chính ban hành hệ thống tài khoản hạch toán, hệ thống chứng từ , sổ sách đảm bảo thống giúp nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp 3.1.2.Nhược điểm : Bên cạnh kết đạt cơng tác tế tốn nói chung cơng tác kế tốn hàng hóa nói riêng cơng ty tồn thiếu xót định cần hồn thiện để đem lại kết tố -Việc áp dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế, nên áp dụng phần mềm kế toán máy nhằm giảm tải việc ghi chép không gian lưu trữ chứng từ, sổ sách Việc sử dụng sổ sách thủ công gây khó cho việc theo dõi số liệu , nghiệp vụ kinh tế, nên việc cung cấp số liệu chưa nhanh chóng hiệu - Hiện hàng hóa cơng ty chưa nhiều với việc hệ thống mã tài khoản chưa tối ưu, phân định rõ ràng Đây vấn đề mà cơng ty cần quan tâm, xem xét để có hệ thống hàng hóahóa khoa học thuận tiện việc ứng dụng phần mềm kế toán sau -Công tác kiểm hàng tồn kho thực theo quý nên không phát kịp thời mát, hư hỏng để xử lý kịp thời.Vì công ty cần phải thực công tác kiểm thường xuyên để kịp thời xử lý - Hệ thống sổ sách chưa hoàn thiện rõ ràng khiến cho việc theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh khó khăn Cơng ty nên đổi mẫu sổ để tiện cho việc theo dõi kế toán ban lãnh đạo SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 42 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP -Tại cơng ty chưa thực việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thị trường hàng hóa biến động khơng ngừng, giá hàng hóa khơng ổn định.Việc lập dự phòng giúp cơng ty bình ổn giá trị hàng hóa trongkho, tránh cú sốc giá thị trường 3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH thương mại Long Hải VN 3.2.1 Về công tác quản lý hàng tồn kho theo danh điểm Để thuận tiện có việc quản lý hàng hóa chặt chẽ thống nhất, đối chiếu kiểm tra hàng hóa dễ dàng, dễ phát xảy sai sót thuận tiện cho việc muốn tìm kiếm thơng tin loại hàng hóa đó, trước hết cơng ty nên mở “Sổ danh điểm hàng hóa” Sổ danh điểm hàng hóa mở theo tên gọi, quy cách hàng hóa hệ thống chữ số, đơn vị tính muốn mở sổ trước hết công ty phải xác định sổ danh điểm hàng hóa thống cơng ty xác định tùy ý kho phòng kế tốn.Phải có kết hợp nghiên cứu phòng kế tốn, phòng kế tốn cung ứng sau trình lên cấp để thống sử dụng công ty Việc xây dựng sổ danh điểm hàng hóa góp phần giảm bớt khối lượng cơng việc hạch toán, giúp cho việc quản lý loại hàng hóa tránh nhầm lẫn, thiếu sót,khoa học, chặt chẽ giúp cho việc thống thủ kho kế toán việc lập bảng kê, báo cáo nhập xuất tồn kho Thuận tiện cho việc sử dụng phần mềm kế toán cho phần vận hành kế tốn hàng tồn kho máy tính SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 43 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Sổ danh điểm xây dựng theo mẫu sau: Nhóm hàng Danh điểm hàng hóa 156.1 Tên hàng hóa Đơn vị tính Ghi Thuốc TK156.1.1 Thuốc Mevius Bao TK156.1.1.1 Thuốc Mevius Original Blue Bao TK156.1.1.2 Thuốc Mevius Sky Blue Bao TK156.1.2 Thuốc Marlboro Bao TK156.1.2.1 Thuốc Marlboro Red Bao TK156.1.2.2 Thuốc Marlboro Black Menthol Bao …………… 156.2 Bánh TK156.2.1 Bánh Cookie hộp sắt Lengend 580g Hộp TK156.2.2 Bánh Cookie hộp sắt Merry 320g Hộp …………… 156.3 Socola TK156.3.1 Socola Lesvour 150g Hộp TK156.3.2 Socola Lesvour 180g Hộp …………… SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 44 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Mở sổ danh điểm hàng hóa phải có kết hợp nghiên cứu phòng kế tốn, sau trình lên quan chủ quản công ty để thống quản lý sử dụng tồn cơng ty.Cụ thể: +Hệ thống chứng từ liên quan đến danh điểm hàng hóa( phiếu nhập kho, phiếu xuất kho) phải bổ sung danh điểm loại hàng hóa +Hệ thống sổ sách kế tốn sổ chi tiết hàng hóa, sổ chi tiết bán hàng, Bảng tổng hợp nhập xuất tồn chi tiết theo danh điểm hàng hóa Khi xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa việc theo dõi, kiểm tra hàng hóa dễ dàng nhiều ban lãnh đạo đưa hướng giải kịp thời để không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động doanh nghiệp 3.2.2.Về công tác ghi chép sổ sách công ty Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế tốn thủ cơng giảm tiến dộ cơng việc.Vì vậy, doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế tốn máy để việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc quản lý số liệu thực nhanh chóng, gọn nhẹ, hiệu Trong thời đại hầu hết cơng ty áp dụng hình thức kế tốn mày nên cơng ty nên tiếp thu tiến để giúp cho việc quản lý nghiệp vụ kinh tế phận kế toán ban lãnh đại công ty dễ dàng Trước áp dụng phần mềm kế tốn cơng ty cử nhân viên đào tạo để tiếp cận với phần mềm kế tốn, có kiến thức phần mềm kế tốn để áp dụng tạo cơng ty Nếu cơng ty hồn thiện máy kế tốn áp dụng phương pháp kế tốn máy hiệu cơng việc cao hơn, việc cung cấp thông tin số liệu xác nhanh chóng giúp quản lý đưa phương pháp lãnh đạo công ty tốt hơn, cho công ty đạt lợi nhuận cao Sau em xin giới thiệu số phần mềm phổ biến nay: SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 45 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Phần mềm kế toán MISSA SME.NET 2017 -Phần mềm kế toán MISSA có giao diện trực quan dễ sử dụng, thân thiện với người sử dụng, cho phép cập nhập liệu nhiều hóa đơn phiếu chi cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định hành -Phần mềm cho phép tạo nhiều sở liệu- đơn vị thao tác sở liệu khác độc lập Khả thao tác ghi, lưu sổ tốt, tính tốn với xác cao sai sót Giá phần mềm khoảng 7.000.000 – 13.000.000 triệu đồng.(Tùy thuộc vào gói mua) Hình ảnh minh họa cho phần mềm MISSA SME.NET 2017 Phần mềm kế tốn SIMBA -Sản phầm có giao diện đơn giản dễ sử dụng tuân thủ Quy định thông tư Nhà nước ban hành , thiết kế phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh có đơn vị kế tốn nhỏ, chi phí đầu tư khơng cao -Phần mềm có video, sách hướng dẫn giúp cho người dùng dễ dàng tìm hiều sử dụng.Sản phẩm có tính bảo mật cao, tính giá thành theo nhiều phương pháp, SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 46 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP cập nhập đầy đủ biểu mẫu Bộ Tài Chính, Cơ quan Thuế, kết xuất Excel dễ dàng Giá phần mềm khoảng 4.000.000 triệu đồng Hình ảnh minh họa phần mềm SIMBA 3.2.3 Một số giải pháp khác - Về công tác tổ chức kiểm hàng tồn kho: Doanh nghiệp nên hồn thiện cơng tác kiểm kho, tiến hành kiểm thường xuyên hàng tháng để kịp thời phát loại hàng hóa bị thiếu hụt hay dư thừa để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời đề biện pháp thu mua, xuất bán tránh lãng phí, tổn thất kinh tế ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh.Công tác kiểm thường sử dụng thước đo vật để đo lường đo đếm chỗ Khi phát thừa thiếu hàng hóa kho kế toán phải xác định nguyên nhân ghi sổ kế toán Các bước thực kiểm kê: Thứ :Công ty ban hành định kiểm kê, thành lập hội đồng kiểm Chủ tịch hội đồng kiểm Giám đốc, Hội đồng kiểm phải có mặt kế toán (kế toán quản lý số liệu sổ sách) thành viên kiểm khác tham gia Thứ hai: Tiến hành kiểm Hội đồng kiểm tiến hành đến số lượng thực tế sổ sách kho hàng hóa Thứ ba: Lập biên kiểm báo cáo kết kiểm (đủ, thừa, thiếu) SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 47 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP -Về hệ thống kho tàng bến bãi: Hàng hóa cơng ty có nhiều chủng loại khác đặc biệt loại hàng hóa thực phẩm dễ bị ẩm mốc, hư tổn nên công tác bảo quản hàng hóa quan trọng Vì cơng ty cần ý đến kho tàng bến bãi Thường xuyên trùng tu kiểm tra kho có, bổ sung thêm kho bến bãi để đảm bảo chất lượng hàng hóa cách tốt nhất, tránh rủi ro hỏng hóc xuống mức tối thiểu, tránh gây tổn thất cho công ty SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 48 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Để trở thành cơng cụ quản lý có hiệu lực, kế tốn nói chung kế tốn hàng tồn kho nói riêng phải ln cải tiến hồn thiện nhằm đáp ứng công tác quản lý kinh tế nay.Kế tốn hàng tồn kho xác, đầy đủ điều kiện cần thiết để cung cấp nhanh chóng kịp thời thông tin giuwps cho nhà quản lý đưa định đắn, sáng suốt mang lại hiệu kinh tế cao Sau thời gian thực tập công ty, quan tâm giúp đỡ Ths.Trần Thị Thanh Thảo anh chị nhân viên công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN, em nhận thức mối quan hệ lý luận thực tiễn hoạt động kế tốn cơng ty, cần thiết tầm quan trọng kế tốn mói chung kế tốn hàng tồn kho nói riêng Do thời gian thực tập ngắn kiến thức hạn chế , khóa luận khơng khỏi tránh sai sót, em mong nhận đóng góp giúp đỡ thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 49 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính –Nhà xuất Tài Chính) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Sổ sách kế tốn cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN (2017) Một số trang web: webketoan.com, ketoanthucte.com SV: Nguyễn Thị Ngọc Lan- QT1801K 50 ... 2.2.2.2 .Kế tốn chi tiết hàng hóa Công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN 32 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HẢI VIỆT NAM ... tác kế tốn Vận dụng kiến thức học trường thời gian thực tập công ty TNHH Thương Mại Long Hải VN em chọn đề tài :“Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH Thương Mại Long Hải VN”cho khóa... cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp  Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn hàng hóa cơng TNHH thương mại Long Hải VN  Đánh giá ưu, khuyết điểm tổ chức cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công TNHH thương mại long hải việt nam , Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công TNHH thương mại long hải việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay