Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cảng nam hải

84 8 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Trần Thị Duyên Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Trần Thị Duyên Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Thị Duyên Mã SV:1412402063 Lớp: Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: QT1801N Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần Cảng nam Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài nghiên cứu ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận tài biện pháp nhằm nâng cao tình hình tài doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nhằm nâng tình hình tài cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu bảng báo cáo tài chính, cấu tài sản, cấu nguồn vốn - Tình hình tài công ty qua năm 2015, 2016 - Kết luận tình trạng tài cơng ty, ưu điểm, nhược điểm, vấn đề hạn chế viêc xây dựng biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Đồng thời tìm nguyên nhân hạn chế đưa biện pháp để khắc phục nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: năm 2018 Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Trần Thị Duyên ThS Lã Thị Thanh Thủy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chung tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Tài doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.1.2 Bản chất tài doanh nghiệp 1.1.1.3 Các quan hệ tài doanh nghiệp 1.1.2 Phân tích tài doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm phân tích tài 1.1.2.2 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Tài liệu sử dụng để phân tích phương pháp phân tích 1.2.1 Tài liệu sử dụng 1.2.2.1 Phương pháp so sánh: 10 1.2.2.2 Phương pháp tỷ lệ 10 1.2.2.3 Phương pháp phân tích Dupont 11 1.3 Nội dung phân tích hoạt động tài doanh nghiệp .12 1.3.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp 12 1.3.1.1 Phân tích tình hình tài qua Bảng cân đối kế tốn .12 1.3.1.2 Phân tích tài doanh nghiệp qua bảng BCKQKD 13 1.3.2 Phân tích tiêu tài đặc trưng doanh nghiệp 13 1.3.2.1 Nhóm tiêu khả toán 13 1.3.2.2 Phân tích số phản ánh khả hoạt động: .16 1.3.2.3 Phân tích số phản ánh cấu tài chính: 18 1.3.2.4 Tỉ số khả sinh lợi: 20 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI 23 2.1 Một số nét khái quát Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 23 2.1.1 Một số thông tin Công ty 23 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải 24 2.1.2.1 Chức 24 2.1.2.2 Nhiệm vụ 25 2.1.3 cấu tổ chức doanh nghiệp 25 2.1.3.1 đồ máy tổ chức 25 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận, phòng ban 26 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần cảng Nam Hải 28 2.2.1 Đánh giá chung tình hình tài cơng ty qua bảng cân đối kế tốn 29 2.2.1.1 Phân tích đánh giá sử dụng tài sản doanh nghiệp 29 ĐVT: Đồng 30 2.2.2.Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 34 2.2.3 Phân tích số tiêu tài đặc trưng cơng ty 36 2.2.3.1 Phân tích nhóm tiêu phản ánh khả tốn .36 2.2.3.2 Phân tích nhóm tiêu phản ánh cấu tài .39 2.2.2.3 Phân tích nhóm tiêu phản ánh khả hoạt động 42 2.3 Phân tích phương trình Dupont 47 2.3.1 Đẳng thức tỷ suất doanh lợi tài sản: 47 2.3.2 Phân tích ROE 48 2.4 Nhận xét đánh giá khái quát tình hình tài cơng ty .51 PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI 55 3.1 Đánh giá chung tình hình tài Công ty cổ phần cảng Nam Hải 55 3.1.1 Ưu điểm 55 3.1.2 Nhược điểm 56 3.2.3 Bảo lợi ích quyền lợi cho cổ đơng, nhà đầu tư 57 3.3 Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần cảng Nam Hải 57 3.3.1 Thực trạng 58 3.3.2 Giảm khoản phải thu 59 3.3.3 Nội dung giải pháp 59 3.3.4 Kết đạt sau thu hồi phần vốn bị chiếm dụng hạn 61 3.3.5 Đầu tư liên doanh liên kết 64 3.3.5.1 Thực trạng 64 3.3.5.2Mục đích giải pháp 64 3.3.5.3 Nội dung giải pháp 64 3.4 Một số kiến nghị tài Cơng ty cổ phần cảng Nam Hải68 KẾT LUẬN 68 DANH M ỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: cấu sử dụng tài sản doanh nghiệp 30 Bảng 2: cấu sử dụng nguồn vốn 33 Bảng 3: Hiệu sản xuất kinh doanh 35 Bảng 4: Tỷ số khả toán 37 Bảng 5: Phân tích cấu tài 40 Bảng Nhóm tiêu hoạt động 43 Bảng 7: Tỷ số khả sinh lời 46 Bảng 8: Bảng tổng hợp tiêu tài đặc trưng 51 Bảng 9: Chi tiết số phải thu khách hàng 59 Bảng 10: Tỷ lệ chiết khấu theo thời gian hạn cho phép khách hàng 61 Bảng 11: Kết đạt thực biện pháp 62 Bảng 12 : Kết thu 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Dựa tình hình phát triển Cơng ty doanh thu lợi nhuận tương đối ổn định việc sử dụng vốn vay lợi nhiều cho Cơng ty Vì hệ số nợ cao, tỷ suất lợi nhuận trước thuế lãi vay cao lãi vay cho Cơng ty mức doanh lợi vốn chủ sở hữu mức cao Để giảm thiếu nhu cầu vốn cho Công ty, cần khuyến khích đẩy nhanh cơng tác quản lý hàng tồn kho, sách thương mại, biện pháp tích cực để thu hồi nhanh khoản phải thu từ khách hàng Cơng ty nên cố gắng tìm kiếm nguốn vốn tài trợ từ bên nhà cung cấp, yêu cầu khác hàng mua để ứng tiền trước hay sách huy động từ nguồn dư thừa Công ty, huy động nội lực để giảm bớt chi phí lãi vay, trả bớt nợ vay 3.2.3 Bảo lợi ích quyền lợi cho cổ đông, nhà đầu tư Ưu tiên cho hoạt động kinh doanh nhiệm vụ sống Cơng ty cổ phần cảng Nam Hải.Tuy nhiên, Công ty cần nhận thức sâu sắc, đánh giá cao tin tưởng hỗ trợ cổ đông nhà đầu tư vào tiềm phát triển Công ty.Thể trách nhiệm bảo vệ lợi ích cổ đông nhà đầu tư, Công ty cần thực nghiêm chỉnh việc cơng bố thơng tin đảm bảo tính minh bạch hoạt động quản lý Bên cạnh đó, Cơng ty cần thường xun theo dõi, giám sát trình đầu tư sử dụng vốn, từ đánh giá đưa giải pháp kịp thời để đạt hiệu kinh doanh cao 3.3 Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần cảng Nam Hải Việc nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao khả tài doanh nghiệp quan trọng cần thiết.Nó giúp cho nhà quản trị đưa hướng giải hợp lí tùy thuộc vào trường hợp cụ thể Trên sở doanh nghiệp nắm bắt áp dụng cách linh hoạt đem lại kết qủa cao Với doanh nghiệp khả tài khác nhau, vấn đề đặt sâu phát huy khả tài tác dụng cụ thể đem lại hiệu Trần Thị Duyên– QT1801N 57 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện vốn doanh nghiệp.Từ giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề kết hợp với việc tìm hiểu thực tế, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung tình hình tài doanh nghiệp nói riêng, với vốn kiến thức thời gian hạn chế em xin mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm cải thiện tài hình tài cơng ty cổ phần cảng Nam Hải sau: - Biện pháp 1: Biện pháp làm giảm khoản phải thu - Biện pháp 2: Biện pháp đầu tư liên doanh, liên kết Các khoản phải thu thể lượng vốn mà cơng ty bị bên ngồi chiếm dụng, mà đặc biệt khoản phải thu hạn chưa thu hồi được, khoản vốn công ty bị chiếm dụng cách bất hợp pháp, làm ảnh hưởng đến lượng vốn đầu tư kinh doanh doanh nghiệp Lượng vốn bị chiếm dụng trăn trở công ty Làm để thu hồi lượngvốn để đầu tư kinh doanh mà không để bị khách hàng, trường hợp muốn thu hồi lượng vốn bị chiếm dụng q hạn bắt buộc cơng ty phải biện pháp cụ thể Trong nhiều trường hợp công ty thu hồi lại phần vốn đó, đồng thời phải bỏ chi phí thu hồi được, để giảm bớt chi phí cơng ty sử dụng sách chiết khấu toán theo thời gian hạn khách hàng đồng thời xây dựng sách khách hàng toán sớm khoản nợ 3.3.1 Thực trạng Trong năm 2016 khoản phải thu khách hàng giảm đáng kể song số phải thu hạn chưa thu hồi lại không giảm Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sử dụng vốn cơng ty năm 2016, chiếm 13.99% tổng số phải thu khách hàng cơng ty Ngồi số phải thu hạn số phải thu chưa đến hạn số phải thu đến hạn ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình vốn bị chiếm dụng cơng ty Trần Thị Dun– QT1801N 58 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng 9: Chi tiết số phải thu khách hàng Chỉ tiêu Năm 2016 Tổng phải thu khách 31.317.488.105 hàng Số phải thu hạn 16.534.488.105 Tỷ lệ phải thu 52,79% hạn so với tổng phải thu Số phải thu đến 10.729.000.000 hạn Tỷ lệ phải thu 34,25% đến so với tổng phải thu Số phải thu chưa 4.624.000.000 đến hạn Tỷ lệ phải thu chưa 17,96% đến hạn so với tổng phải thu Chênh lệch Tương đối Tuyệt đối 41.699.680.506 -10.832.120.401 -0.25% Năm 2015 20.360.680.506 39,23% 3.826.192.402 -13.56% 0.19% 4.281.000.000 4.270.271.000 0.99% 10,27% -23.98 21.190.000.000 16.566.000.000 50,81% 32,85% 0.73% Tổng số phải thu khách hàng năm 2016 giảm so với năm 2015 tương đối đáng kể, nhiên kết hợp với bảng mối quan hệ vốn bị chiếm dụng vốn chiếm dụng công ty, ta thấy vốn cơng ty bị chiếm dụng chiếm tỷ lệ cao so với số vốn mà công ty chiếm dụng Nên việc thu hồi phần nợ khách hàng để tăng lượng vốn đầu tư kinh doanh công ty cần thiết, vốn công ty chiếm dụng chủ yếu khoản phải trả người lao động, Ngân sách nhà nước… cơng ty chiếm dụng hợp pháp chưa đến hạn toán toán kịp thời đến hạn nên khó chiếm dụng thời gian kéo dài, điều ảnh hưởng đến uy tín cơng ty 3.3.2 Biện pháp làm giảm khoản phải thu Thực biện pháp nhằm thu hồi phần vốn công ty đơn bị khác chiếm dụng, tăng thêm vốn cho hoạt động kinh doanh 3.3.3 Nội dung giải pháp Để giảm tối đa lượng vốn bị chiếm dụng thúc đẩy công tác thu hồi nợ công ty nên mở sổ chi tiết theo dõi khách hàng, nắm tình hình khách hàng nợ hạn, khách hàng đến hạn toán khách hàng chưa đến hạn tốn cho cơng ty Đối với khách hàng chậm tốn, cơng ty thể: + Gọi điện hay gửi thư nhắc nợ Trần Thị Duyên– QT1801N 59 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG + Cử cán công ty đến gặp trực tiếp khách hàng + Nếu khách hàng kiên khơng tốn, cơng ty nhờ đến bên thứ ba can thiệp tiến hành phạt hợp đồng trả chậm Đối với khách hàng số nợ hạn mà chưa trả cơng ty cần tìm hiểu ngun nhân khách hàng chậm toán tiền hàng đâu Với nhóm khách hàng gặp khó khăn tài chính, cơng ty gia hạn nợ cho họ; khách hàng khơng muốn tốn tiền hàng đến hạn công ty sử dụng biện pháp phạt trả chậm theo quy định hợp đồng Đồng thời thực hợp đồng, công ty nên quy định rõ thời gian toán, thời gian trả chậm tối đa cho phép, mức phạt hợp đồng thời hạn cho phép mà bên khách hàng chưa tốn Mặt khác hợp đồng giá trị lớn, công ty nên nhờ bên thứ ba (ngân hàng) làm đại diện khoản nợ khách hàng Tăng cường sách thu hồi nợ khách hàng, thúc đẩy khách hàng toán tiền hàng hình thức chiết khấu tốn Đối với nhóm khách hàng thời gian q hạn khơng vượt thời gian hạn cho phép quy định hợp đồng thì: + Đối với khách hàng trả tiền hàng đến hạn, công ty thực chiết khấu 5% tổng số nợ khách hàng + Đối với khách hàng trả chậm từ đến ngày so với hạn toán thời gian hạn cho phép, công ty thực chiết khấu 3% tổng số nợ khách hàng + Đối với khách hàng trả chậm từ đến ngày so với hạn toán thời gian hạn cho phép, công ty thực chiết khấu 2% tổng số nợ khách hàng + Đối với khách hàng trả chậm từ đến 14 ngày so với hạn toán mà vượt thời gian hạn cho phép từ đến ngày, công ty khơng chiết khấu cho khách hàng Khi thực sách chiết khấu tốn mà khách hàng khơng chịu tốn tiền hàng cơng ty tiến hành phạt hợp đồng theo thời gian vượt thời gian hạn cho phép sau: + Đối với khách hàng trả chậm từ 15 đến 26 so với hạn toán mà vượt thời gian hạn cho phép từ đến 19 ngày, công ty tiến hành phạt hợp đồng với mức lãi suất 1%/ tháng + Đối với khách hàng trả chậm 27 so với hạn toán mà vượt thời gian hạn cho phép 20 ngày, công ty tiến hành phạt hợp đồng với mức lãi suất 2%/ tháng Nếu thực điều chắn công tác thu hồi nợ cơng ty nhanh chóng hơn, hạn chế tình trạng tốn chậm, dây dưa khó đòi Việc Trần Thị Duyên– QT1801N 60 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG chiết khấu tốn dựa vào thời gian toán chậm so với thời hạn cho phép thúc đẩy khách hàng toán sớm cho công ty Bảng 10: Tỷ lệ chiết khấu theo thời gian hạn cho phép khách hàng Loại Loại Loại Loại Loại Thời gian cho phép Trả đến ngày đến ngày đến 14 ngày Khoản phải thu Gía trị 12.962.561.892 6.568.914.272 4.966.162.105 5.985.162.105 Tỷ trọng 54.16% 14.58% 15.85% 19.11% Khoản phải thu khách hàng thu sau thực chiết dựa thời gian hạn cho phép khách hàng: Loại Khoản phải thu Tỷ lệ chiết Khoản chiết khách hàng khấu khấu Loại 12.962.561.892 5% 648.128.095 Loại 6.568.914.272 3% 197.067.428 Loại 4.966.894.512 2% 99.337.882 Loại 5.985.162.105 1% 59.851.621 Tổng 31.317.488.105 1.002.385.016 Tỷ lệ chiết khấu 5% 3% 2% 1% khấu toán Khoản thực thu khách hàng 12.314.433.800 6.371.846.844 4.867.556.223 5.925.310.484 30.315.103.090 3.3.4 Kết đạt sau thu hồi phần vốn bị chiếm dụng hạn Với mức chiết khấu tốn vậy, dự kiến cơng ty thu hồi số phải thu khách hàng hạn làm cho kì thu tiền bình quân giảm 1,57 ngày kết đạt thể bảng sau: Trần Thị Duyên– QT1801N 61 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng 11: Kết đạt thực biện pháp Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Khoản phải thu ĐVT Trước giải pháp Sau giải pháp Chênh lệch Đồng 375.102.653.190 375.102.653.190 - - Đồng 154.455.138.911 154.455.138.911 - - -1.002.385.016 Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản Đồng 103.511.634.298 102.509.249.300 -1.002.385.016 Đồng 223.828.746.964 222.826.361.900 -1.002.385.016 3.21% 0.97% 0.44% Tổng nguồn vốn Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền bình quân Tỷ suất ROA Tỷ suât ROE Đồng 223.828.746.964 223.828.746.964 - Đồng 31.317.488.105 30.315.103.090 Vòng 7.73 8.00 0.27 3.49% Ngày 46.57 45 -1.57 3.37% % % 1.49 1.03 1.51 1.47 0.02 0.82 Nhận xét: Sau thực biện pháp ta thấy khoản phải thu giảm 3.21%, tương đương với số tiền 1.002.385.016 đồng, vòng quay khoản phải thu tăng 0,27 vòng (trước thực biện pháp 7,73 vòng sau thực vòng) Do đó, kỳ thu tiền trung bình sau thực biện pháp giảm từ 46,54 ngày xuống 45 ngày (tức giảm 1,57 ngày so với trước thực biện pháp).Sau thực biện pháp này, công ty giảm số ngày thu tiền, điều giúp công ty hạn chế ứ đọng vốn, thêm tiền mặt để tốn khoản nợ tới hạn.Các khoản phải thu giảm làm cho tài sản ngắn hạn giảm xuống 102.509.249.300 đồng, tổng tài sản bình quân giảm dẫn đến tỷ suất doanh lợi tổng vốn tăng lên 0,82% Trần Thị Duyên– QT1801N 62 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG đồ 2: đồ Dupont công ty cổ phần Cảng Nam Hải năm 2016 Doanh lợi tổng vốn Doanh lợi DT Vòng quay tổng vốn Tổng vốn Lợi Nhuận 184,096,498,267 DT 375,102,653,190 DT 375,102,653,190 Tổng DT 376,658,752,473 Tổng CP 139,813,733,937 Vốn cố định Vốn Lưu Động 120,317,112,666 102.509.249.300 DTTBH 375,102,653,190 DT TC Giá vốn 191,006,154,923 CF TC 169,930,118 1,265,643,047 TN khác 19,306,390 CF QLDN 19,667,758,402 Thuế TN 8,130,486,336 222.024.952.120 TSCĐ 74,686,918,923 Tiền 44,289,597,1311 Đ.tư TCDH Khoản phải thu 30.315.103.09 TSDH khác 1,151,641,569 TSLĐ khác 40,724,579 HTK 479,606,478 ĐTTC ngắn hạn Trần Thị Duyên– QT1801N 63 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.3.5 Đầu tư liên doanh liên kết 3.3.5.1 Thực trạng cấu tiền khoản tương đương tiền công ty năm 2016 chiếm 19.79% tổng tài sản ngắn hạn công ty, tiền khoản tương đương tiền đạt 19.79% tổng tài sản, nhiên so sánh với cơng ty khác ngành mức độ độc lập tài cơng ty mức thấp Năm 2016 hiệu kinh doanh công ty giảm, mức lợi nhuận giảm đạt 53.443861732 đồng, công ty giảm vay nợ dài hạn để đầu tư tài sản dài hạn, thay vào lại sử dụng nguồn tiền để đầu tư 3.3.5.2Mục đích giải pháp Giảm tỷ trọng tiền tương đương tiền để làm giảm vốn lưu động biện pháp đâu tư liên doanh, liên kết vào công ty Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm tăng tỷ st doanh lợi cho cơng ty cảng Nam Hải 3.3.5.3 Nội dung giải pháp Vốn yếu tố quan trọng, dù cấp độ yêu cầu đặt phải vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tất đồng tiền vào trình sản xuất kinh doanh đại diện cho hàng hoá tài sản kinh tế quốc dân, tham gia vào trình đầu tư kinh doanh sản sinh giá trị thặng dư gọi vốn Vốn biểu tiền phải tiền vận động với mục đích sinh lời Sử dụng vốn loại vốn doanh nghiệp để phục vụ kịp thời nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo tồn hồn trả Vì cần phải xác định nhu cầu vốn cho hợp lý nhất, xác định nhu cầu vốn lưu động cao gây tình trạng ứ đọng vốn, vật tư hàng hố, vốn khơng tham gia vào sản xuất kinh doanh, làm khả sinh lời vốn Ngược lại, xác định nhu cầu vốn lưu động thấp gây nhiều khó khăn bất lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh như: gây ngừng hay gián đoạn sản xuất thiếu vốn đầu vào, không đảm bảo liên tục sản xuất, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gây lãng phí thời gian tiền phải chờ đợi Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Công ty năm 2016 giảm 5.245.777.269 đồng (tương ứng giảm 5%) so với năm 2015 Điều góp phần làm cho vòng quay vốn lưu động tăng lên làm giảm số ngày vòng quay vốn lưu động Năm 2015 số vòng quay vốn lưu động 2.08 vòng năm 2016 số vòng quay vốn lưu động tăng lên 1,57 vòng (giảm 0,51 vòng) Do giảm Trần Thị Dun– QT1801N 64 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG số ngày vòng quay vốn lưu động, năm 2015 73,21 ngày năm 2016 tăng 101,86 ngày (tăng 29 ngày) Như vậy, thấy hiệu sử dụng vốn lưu động Cơng ty xu hướng tăng lên thấp Vì để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, cần phải biện pháp hợp lý để quản lý vốn lưu động cho tiết kiệm hiệu 3.3.5.4.Nội dung thực Qua phân tích chương cho thấy vốn lưu động Công ty sử dụng chưa đạt hiệu qua năm Muốn sử dụng vốn lưu động hiệu trước hết Cơng ty cần xác định nhu cầu vốn cho hợp lý Nếu trì tỷ lệ nợ đọng cao mức rủi ro lớn lợi nhuận cao, khoản phải thu lớn Cơng ty lại tình trạng bị chiếm dụng vốn Cơng ty lại thiếu hụt vốn cho sản xuất kinh doanh dẫn đến Công ty lại phải huy động thêm vốn làm cho chi phí sử dụng vốn cao Vậy để đảm bảo cho việc sử dụng vốn lưu động hợp lý tiết kiệm, Công ty cần thực số biện pháp cụ thể sau: - Giảm tài sản lưu động khâu dự trữ, giảm giá trị hàng tồn kho - Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, để giảm khoản phải thu - Tối thiểu hố lượng tiền mặt dự trữ để việc chi phí hội cho dự trữ thấp nhất, đảm bảo lượng tiền mặt tối thiểu đủ tiền mặt phục vụ cho sản xuất kinh doanh diễn liên tục Để tối thiểu hóa lượng tiền mặt dự trữ quỹ, công ty nên mang đầu tư liên doanh vào cơng ty Cảng Nam Hải Đình Vũ để tăng doanh lợi tổng vốn cho công ty sau: Trường hợp : Công ty cảng Nam Hải Đình Vũ vốn điều lệ 4.792.000.000.000 đồng (mỗi cổ phiếu mệnh giá 47.000 đồng Như cơng ty phát hành 119.777.919 cổ phiếu; giá thị trường 48.915 đồng/cổ phiếu, EPS : 4.131 đồng/cổ phần, lợi nhuận sau thuế năm trước 466.000.000.000 đồng Lượng tiền mặt dự trữ quỹ công ty năm 2016 44,289,597,298 đồng ,công ty mang đầu tư vào cổ phiếu 40.000.000.000 đồng tương đương với 851.064 cổ phiếu Vậy EPS hàng năm công ty thu : 851.064 x 4.131 = 3.515.745.384 đồng/ năm Trần Thị Duyên– QT1801N 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Trường hợp : Cơng ty mang gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội với lãi suất hàng năm 7,2%/ năm Vậy cuối năm công ty thu : 40.000.000.000 x 7,2% = 2.880.000.000 đống/ năm Qua đó, cơng ty nên đầu tư liên doanh liên kết để mang lại doanh lợi tổng vốn cao cho công ty 3.2.2.5: Kết thu Bảng 12 : Kết thu Chỉ tiêu ĐVT Đồng 1.Tiền khoản tương đương tiền 2.Doanh thu Đồng Đồng 3.Tổng tài sản 4.Vốn chủ sở hữu Đồng 5.Lợi nhuận sau thuế Đồng % 6.Tỷ suất LNST/TTS(ROA) 7.Tỷ suất % LNST/VCSH(ROE) Trước giải pháp 44.589.597.131 375.102.653.190 223.828.746.964 223.828.746.964 154.455.128.911 0,65 1.03 Sau giải pháp 4.589.597.131 Chênh lệch Số tuyệt đối -40.000.000.000 375.102.653.190 183.342.193.123 -40.000.000.000 183.342.193.123 -40.000.000.00 154.455.128.911 0,79 0.14 1,41 0.38 % -8.1 -20.58% -20.58% - Nhận xét: Sau thực biện pháp ta thấy tiền khoản tương đương tiền giảm 8.1%, tương đương với số tiền 40.000.000.000 đồng, khoản tiền tương đương tiền giảm làm cho tài sản ngắn hạn giảm xuống 64.511.634.298 đồng,tổng tài sản bình quân giảm 109.325.632.229 đồng dẫn đến tỷ suất doanh lợi tổng vốn tăng lên 0,38% Trần Thị Duyên– QT1801N 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG đồ 3: đồ Dupont công ty cổ phần Cảng Nam Hải năm 2016 Doanh lợi tổng vốn Doanh lợi DT Vòng quay tổng vốn Tổng vốn Lợi Nhuận 39,705,608,005 DT 375,102,653,190 DT 375,102,653,190 T DT 375,102,653,19 Tổng CP 139,813,733,937 Vốn cố định Vốn Lưu Động 319,127,269,699 64.511.634.298 DTTBH 375,102,653,190 DT TC Giá vốn 191,006,154,923 CF TC 169,930,118 1,265,643,047 TN khác CF QLDN 19,667,758,402 Thuế TN 8,130,486,336 183.342.193.123 TSCĐ 74,686,918,923 Tiền 4.589.597.131 Đ.tư TCDH Khoản phải thu 31,936,357,392 TSDH khác 1,151,641,569 TSLĐ khác 40,724,579 HTK 4,796,064,478 ĐTTC ngắn hạn Trần Thị Duyên– QT1801N 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 3.4 Một số kiến nghị tài Cơng ty cổ phần cảng Nam Hải Trên sở phân tích thực trạng, ngồi biện pháp đưa ra, luận văn xin nêu lên số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tài Cơng ty nội dung chủ yếu sau: - Xây dựng hoàn thiện chế quản lý tài Cơng ty phù hợp với điều kiện kinh tế - Đầu tư sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán phụ trách cơng tác phân tích tài coi hoạt động khơng thể thiếu quản lý doanh nghiệp - Phát huy tính hữu dụng thơng tin báo cáo tài , sở cho việc kiểm sốt tình hình tài việc đưa định đầu tư, phân chia cổ tức nhận dạng khả rủi ro doanh nghiệp tương lai - Tăng cường cơng tác quản lý, định kỳ kiểm tra kiểm sốt tình hình thu chi tiêu tài KẾT LUẬN Trần Thị Duyên– QT1801N 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Việt Nam thời kỳ hội nhập với nước khu vực giới, vừa hội vừa thách thức doanh nghiệp Việt Nam Nhất giai đoạn nước dần hoàn thành việc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, hội để Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế giới, đồng thời hội cho công ty xuất nhập phát triển mạnh mẽ việc xuất sản phẩm xuất chủ lực nước ta thuỷ sản, đồ gỗ, dệt may, nông sản… thuế suất nhập thị trường rộng lớn Mỹ, Nhật Bản, Canada…là 0% Điều đem lại nhiều hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với kinh tế phát triển Tuy nhiên, cường độ cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải bắt kịp với xu phát triển quốc gia Chính vậy, vốn sản xuất kinh doanh ý nghĩa quan trọng thời kì này, số vốn không đủ doanh nghiệp không bắt kịp với phát triển nước, gặp khó khăn việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh Do đó, việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn, tránh lãng phí vốn vấn đề vô quan trọng tất doanh nghiệp Việt Nam Việc sử dụng vốn hiệu giúp doanh nghiệp tiết kiệm vốn, thời gian quay vòng vốn nhanh, doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Cảng Nam Hải, công ty thành lập, sách, biện pháp việc sử dụng hợp lý nguồn vốn cho vừa đạt hiệu kinh tế hiệu xã hội Kể từ thành lập đến nay, công ty tăng trưởng nhanh qua năm, đem lại mức doanh thu, lợi nhuận cao cho chủ sở hữu đồng thời tạo việc làm thu nhập cho khơng lao động, góp phần nâng cao đời sống họ Là công ty thành lập nên tình hình tài khả quan song tồn hạn chế khó tránh khỏi cần khắc phục để nâng cao hiệu sử dụng vốn hiệu hoạt động kinh doanh Qua q trình phân tích đánh giá cho em thấy tình hình tài cơng ty tương đối tốt, nhiên số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn nên em xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện hiệu sử dụng vốn cơng ty Tuy nhiên, trình độ lý luận thời gian thực tập công ty hạn chế em chưa điều kiện tìm hiểu sâu hoạt động công ty nên viết tồn nhiều hạn chế, em mong nhận đánh giá, góp ý Quý thầy Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Trần Thị Duyên– QT1801N 69 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn thầy Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, đặc biệt giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Lã Thị Thanh Thủy tận tình bảo, giúp đỡ em suốt trình làm tốt nghiệp để em hồn thành đề tài tốt nghiệp mình, đồng thời em xin gửi lời cám ơn đến tồn thể cơ, bác, anh, chị Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải giúp đỡ em suốt trình thực tập cơng ty Em xin chân thành cám ơn! Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên thực Trần Thị Duyên DANH M ỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Duyên– QT1801N 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Giáo trình “Quản trị tài doanh nghiệp – TS Nguyễn Đăng Nam PGS- TS Nguyễn Đình Kiệm - Nhà xuất tài Giáo trình “Quản trị tài doanh nghiệp” - Lưu Thị H ương - Nhà xuất thống kê – 2005 Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” – NXB Thống kê – 1999 Giáo trình “Đọc, lập phân tích báo cáo tài chính” - Ngơ Thế Chi - Nh xuất tài – 2000 Giáo trình “Chế độ kế tốn doanh nghiệp” - Nhà xuất tài – 2006 Báo cáo tài Cơng ty cổ phần Cảng Vật Cách Luận văn tốt nghiệp khoá VII, VIII Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Trần Thị Duyên– QT1801N 71 ... tốt nghiệp Công Ty cổ phần cảng Nam Hải, em định chọn đề tài “ Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu báo cáo tài qua năm... biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Đồng thời tìm nguyên nhân hạn chế đưa biện pháp để khắc phục nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần Cảng. .. xuất biện pháp nhằm cải thiện thình hình tài cơng ty Kết cấu khóa luận gồm phần, cụ thể : - Phần : Cơ sở lý luận tình hình tài doanh nghiệp - Phần : Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Cảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cảng nam hải , Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cảng nam hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay