Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhân nhật

98 6 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Lan Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN NHẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Lan Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Lan Anh Mã SV: 1412401125 Lớp: QT1803K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa - Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật - Đánh giá ưu, khuyết điểm tổ chức cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng làm sở để đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu kế toán năm 2016 phục vụ cho cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu han Nhân Nhật - Địa chỉ: Số 78 Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thị Lan Anh ThS Phạm Thị Nga Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Phạm Thị Nga Đơn vị công tác: Khoa QTKD – Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Vũ Thị Lan Anh Đề tài tốt nghiệp: Chuyên ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật Nội dung hướng dẫn: - Tập hợp vấn đề lý luận kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế toán hành - Khảo sát thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật năm 2016 - Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật xây dựng giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Ý thức tốt, nghiêm túc cầu thị nghiên cứu Hoàn thành tiến độ Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Khóa luận giải yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Số liệu minh họa chi tiết, rõ ràng - Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực trạng phân tích có tính khả thi Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 12 1.1 Doanh thu kế toán doanh thu doanh nghiệp vừa nhỏ 12 1.1.1 Khái niệm doanh thu 12 1.1.2 Kế toán doanh thu 13 1.1.2.1 Nguyên tắc kế toán doanh thu 13 1.1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .14 1.1.2.3 Doanh thu hoạt động tài 16 1.1.2.4 Thu nhập khác 18 1.2 Chi phí kế tốn chi phí doanh nghiệp vừa nhỏ 21 1.2.1 Khái niệm chi phí 21 1.2.2 Kế tốn chi phí 22 1.2.2.1 Ngun tắc kế tốn chi phí 22 1.2.2.2 Chi phí giá vốn hàng bán 22 1.2.2.3 Chi phí quản lý kinh doanh 26 1.2.2.4 Chi phí tài 29 1.2.2.5 Chi phí hoạt động khác 32 1.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh .34 1.3.1 Khái niệm 34 1.3.2 Cách xác định kết kinh doanh 34 1.3.3 Chứng từ sử dụng 35 1.3.4 Tài khoản sử dụng 35 1.3.5 Sơ đồ hạch toán .35 1.4 Các hình thức, sổ kế toán sử dụng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 36 1.4.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 36 1.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ 37 1.4.3 Hình thức Chứng từ - Ghi sổ 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN NHẬT 39 2.1 Tổng quan Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 39 2.1.1 Giới thiệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 39 2.1.2 Thuận lợi khó khăn cơng ty trình hoạt động 39 2.1.3 Cơ cấu chức máy kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 40 2.1.4.1 Đặc điểm máy kế toán 40 2.1.4.2 Chế độ kế tốn sách kế tốn áp dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 42 2.1.4.3 Hình thức ghi sổ kế tốn công ty trách nhiệm hữu han Nhân Nhật 42 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 43 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 43 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng: 43 2.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 51 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 51 2.2.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng 51 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 51 2.2.3.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 52 2.2.4 Kế toán khoản thu nhập khác Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 57 2.2.4.1 Chứng từ sử dụng: 57 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng công ty 57 2.2.4.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 57 2.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 57 2.2.5.1 Chứng từ sử dụng: 57 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng công ty 58 2.2.5.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 58 2.2.6 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 63 2.2.6.1 Chứng từ sử dụng: 63 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng công ty 63 2.2.6.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 64 2.2.7 Kế tốn chi phí tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 71 2.2.7.1 Chứng từ kế toán sử dụng 71 2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 71 2.2.7.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 71 2.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 76 2.2.8.1 Kế toán xác định kết kinh doanh 76 2.2.8.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng .76 2.2.8.3 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 76 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN NHẬT .85 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 85 3.1.1 Ưu điểm công ty 85 3.1.2 Những mặt hạn chế cơng tác kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 86 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật .86 3.2.1 Giải pháp 1: Áp dụng sách chiết khấu toán 86 3.2.2 Giải pháp 2: Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán 89 3.2.3 Giải pháp 3: Cập nhật hệ thống sổ sách chứng từ 90 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ý NGHĨA KÝ HIỆU BĐSĐT Bất động sản đầu tư CK Chuyển khoản GTGT Giá trị gia tăng NVL Nguyên vật liệu QLKD Quản lý kinh doanh SH Số hiệu SHTKĐƯ Số hiệu tài khoản đối ứng TK Tài khoản TM Tiền mặt 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh 12 BĐSĐT Bất động sản đầu tư 13 TSCĐ Tài sản cố định 14 TNDN Thu nhập doanh nghiệp Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu số 2.34: Sổ tài khoản 911 Công ty TNHH Nhân Nhật Số 78 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, HP Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo định 48/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Năm 2016 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ SH Diễn giải NT SH TK ĐƯ Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ PKT 302 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 511 24.417.772.867 PKT 303 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 515 16.236.608 PKT 304 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán PKT 305 31/12 Kết chuyển chi phí tài 635 98.149.724 PKT 306 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 642 786.091.146 PKT 308 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 821 19.625.826 PKT 309 31/12 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 421 78.503.303 632 23.451.639.476 Cộng số phát sinh 24.434.009.475 24.434.009.475 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu số 2.35: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B-02/DNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành theo định 48/QĐ-BTC Ngày 14/9/2016 Bộ trưởng BTC) Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 Người nộp thuế: Công ty TNHH Nhân Nhật Mã số thuế: 0 7 Địa trụ sở: Số 78 Lý Thánh Tông – Quận Đồ Sơn – Thành Phố Hải Phòng Điện thoại: 02253.861.222 Fax: 02253.861.222 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Mã Thuyết Năm số minh VI.08 24.417.772.867 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 ) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong : Lãi vay phải trả Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh[ 30 = 20 + 21 - 22 - 24 ] 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 ) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 ) 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) Người lập biểu (Ký, họ tên) Năm trước 22.929.349.976 10 24.417.772.867 22.929.349.976 11 20 23.451.639.476 966.133.391 22.279.228.041 650.121.935 21 22 23 24 30 16.236.608 98.149.724 98.149.724 786.091.146 98.129.129 1.131.233 93.855.744 93.855.744 792.649.867 -235.252.443 31 32 40 50 51 60 250.976.816 IV.09 98.129.129 250.976.816 15.724.373 19.625.826 78.503.303 3.144.875 12.579.498 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN NHẬT 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 3.1.1 Ưu điểm công ty Qua thời gian thực tập Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật, em có hội học tập hiểu biết thêm cơng tác tổ chức kế tốn doanh nghiệp, so sánh đối chiếu kiến thức học trường với thực tế doanh nghiệp Trong q trình thực tập cơng ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp có ưu điểm sau:  Về tổ chức máy kế tốn: - Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, cơng việc kế tốn tập trung phòng kế tốn doanh nghiệp, thuận lợi cho việc quản lý, giám sát, theo dõi tình hình, tránh tình trạng thất lạc chứng từ sai sót q trình cơng tác kế tốn - Thơng tin phận kế tốn cung cấp đầy đủ, xác kịp thời nên tạo thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu với phận có liên quan cách xác Giúp cho việc lập báo cáo tài thuận lợi, công tác quản lý doanh nghiệp đạt hiệu cao  Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kế toán phát sinh  Về tổ chức hệ thống sổ kế tốn, cơng ty mở loại sổ sách theo hình thức Nhật ký chung (Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết ) Việc áp dụng hình thức nhật ký chung giúp cơng ty đơn giản hóa cơng việc kế tốn, từ mẫu sổ sách đến cách thức vào sổ, thuận tiện phân công công việc, theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu loại sổ sách  Về việc kế toán khoản doanh thu, chi phí cơng ty ghi nhận đầy đủ kịp thời, cuối kỳ tiến hành tập hợp doanh thu, chi phí để xác định kết kinh doanh Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 85 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.1.2 Những mặt hạn chế cơng tác kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật Ngồi ưu điểm kể số hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh  Về hệ thống sổ sách kế toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán: kế toán sử dụng sổ TK 511 sổ TK 632 mà không sử dụng sổ chi tiết phục vụ cho việc theo dõi khoản doanh thu, chi phí Điều làm cho chủ doanh nghiệp khơng nắm bắt tình hình tiêu thụ loại mặt hàng cách cụ thể, chi tiết  Về việc ứng dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn: cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn hàng ngày mà sử dụng cơng cụ tính tốn bảng tính Excel Việc tính tốn lỗi thời, dẫn đến việc đối chiếu số liệu trở nên rườm rà phức tạp,hiệu suất làm việc trở nên chậm chạp 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 3.2.1 Giải pháp 1: Áp dụng sách chiết khấu tốn Việc cơng ty áp dụng sách chiết khấu toán tạo động lực cho khách hàng tốn tiền hàng trước thời hạn tránh tình trạng nguồn vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng lớn khó đòi Mức chiết khấu tốn cơng ty xây dựng dựa theo chiến lược tình hình thực tế cơng ty, doanh nghiệp tham khảo sách chiết khấu toán số doanh nghiệp ngành tương đồng quy mơ Khoản chiết khấu tốn hạch tốn vào tài khoản 635 – Chi phí tài Phương pháp hạch tốn, vào phiếu chi Nợ TK 635: Chi phí tài Có TK 131: Nếu bù trừ ln vào khoản phải thu Có TK 111, 112: Nếu trả tiền mặt chuyển khoản Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài sang TK 911 Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Có TK 635: Chi phí tài Căn vào tình hình công ty, em xin đề xuất mức tỷ lệ chiết khấu toán sau: - Khách hàng toán trước hạn từ đến 20 ngày: 0.6% - Khách hàng toán trước thời hạn 30 ngày: 1% Ví dụ: Ngày 16/07/2016 bán hàng cho cơng ty Cổ phần đầu tư du lịch Vạn Hương với tổng giá toán 27.775.000 đồng Hạn toán 16/08/2016 Do khách hàng toán sớm 30 ngày nên hưởng chiết khấu tốn 1%, cơng ty viết phiếu chi cho khoản chiết khấu toán ĐK: Nợ TK 635: 27.775.000 x 1% = 277.750 Có TK 111: 277.750 Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 87 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đơn vị: Cơng ty TNHH Nhân Nhật Mẫu số 02 – TT Địa chỉ: Số 78 Lý Thánh Tông – Đồ Sơn - HP (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Ngày 16 tháng 07 năm 2016 Số: 172 Nợ TK635: 277.750 Có TK 111: 277.750 Họ tên người nhận tiền: Phạm Văn Quyết Địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư du lịch Vạn Hương Lý chi: chiết khấu toán Số tiền: 277.750đ Viết chữ: Hai trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi đồng/ Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 16 tháng 07 năm 2016 Giám đốc Kế toán Thủquỹ Người lập Người nhận trưởng phiếu tiền (Ký, họ tên, (Ký, họ đóngdấu) (Ký, họ tên) tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Bốn trăm nghìn tám trăm mười đồng/ + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: (Liên gửi ngồi phải đóng dấu) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 88 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.2.2 Giải pháp 2: Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán Việc áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn xu hướng với ưu điểm mang lại hiệu cao cơng việc Do công ty nên xem xét mua phần mềm kế tốn thơng dụng MISA, Fast Accounting Với phần mềm công việc kế tốn trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng, mang lại hiệu cao việc Dưới vài phần mềm phổ biến nhất:  Phần mềm kế toán MISA MISA SME.NET 2017 phiên phần mềm kế toán MISA phần mềm kế toán thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học mà quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ưu điểm dễ dàng sử dụng,cập nhật liên tục chế độ kế tốn nhất, độ xác cao, khả bảo mật gần tuyệt đối, có đầy đủ nghiệp vụ kế toán đặc thù cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 89 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng  Phần mềm kế toán Fast Accouting Phần mềm kế toán Fast Accouting phần mềm kế toán dành cho loại hình doanh nghiệp có quy mơ từ nhỏ đến cấp tập đoàn Ưu điểm: giao diện thân thiện, cập nhật thay đổi sách điều khoản thuế, thơng tư nghị định Bộ tài chính, bám sát chế độ kế toán hành, cho phép kết xuất báo cáo Exel Hình 3.2: Giao diện phần mềm kế tốn Fast Accouting 3.2.3 Giải pháp 3: Cập nhật hệ thống sổ sách chứng từ Để thực tn thủ sách nhà nước cơng ty cần nhanh chóng cập nhật sách kế tốn Cụ thể, hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ Bộ tài từ định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 thay thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 Trong có thay đổi sau: - Những tài khoản bổ sung thêm: TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TK 136 – Phải thu nội TK 151 – Hàng mua đường TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác TK 336 – Phải trả nội Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 90 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng - Những tài khoản bị xóa bỏ theo thơng tư 133/2016/TT-BTC : TK 142 – trả trước ngắn hạn TK 159 – Các khoản dự phòng TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ TK 221 – Đầu tư tài dài hạn TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn TK 311 – Vay ngắn hạn TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả TK 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu TK bảng: 001, 002, 003, 004, 007 - Doanh nghiệp mở thêm tài khoản cấp cấp tài khoản khơng có quy định danh mục Một số mẫu sổ sách theo thông tư 133/2016/TT-BTC Bộ tài Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 91 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đơn vị: ………………… Địa chỉ: ……………… Mẫu số 01 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) PHIẾU THU Quyển số:………… Ngày… tháng… năm… Số:………………… Nợ:………………… Có:………………… Họ tên người nộp tiền: Địa chỉ: Lý nộp: Số tiền: ………………… (Viết chữ): Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc: Giám đốc Kế tốn Người nộp (Ký, họ tên, đóng dấu) trưởng (Ký, họ tên) tiền (Ký, họ tên) Ngày… tháng… năm… Người lập Thủ quỹ phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ: + Số tiền quy đổi: (Liên gửi ngồi phải đóng dấu) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 92 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đơn vị: ………………… Mẫu số 02 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Quyển số:………… Địa chỉ: ……………… Ngày… tháng… năm… Số:………………… Nợ:………………… Có:………………… Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: ………………… (Viết chữ): Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc: Giám đốc Kế tốn Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày… tháng… năm… Người lập Người nhận phiếu (Ký, họ tên) tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ: + Số tiền quy đổi: (Liên gửi ngồi phải đóng dấu) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 93 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đơn vị: ………………………… Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Địa chỉ: ………………………… Năm Đơn vị tính: Ngày, Chứng từ tháng Số Ngày, ghi sổ hiệu tháng A B C Số hiệu Diễn giải Số phát sinh Đã ghi STT Sổ Cái dòng TK đối Nợ Có ứng D E G H x x x Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 94 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đơn vị: ………………………… Địa chỉ: ………………………… Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Năm Tên tài khoản ………… Số hiệu………… Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu B Nhật ký chung Số hiệu Ngày tháng C Diễn giải D Trang sổ E Số tiền STT TK đối Nợ dòng ứng G H Có - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 95 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Qua đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật” em trình bày làm rõ số vấn đề sau:  Về mặt lý luận: Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo thông tư 133/2016/TT – BTC ban hành ngày 26/8/2016 Bộ Tài  Về mặt thực tiễn: - Phản ánh thực tiễn công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật - Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật - Đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật Do thời gian thực tập có hạn, nhận thức thân nhiều hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu xót Vì vậy, em mong nhân bảo, ý kiến từ phía thầy, nhà trường, ban giám đốc phòng kế tốn cơng ty để khóa luận em hồn thiện Một lần em xin chân thành cám ơn giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn ThS Phạm Thị Nga, thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo anh chị phòng kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cám ơn! Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 96 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thơng tư 133 (2016), Bộ tài Quyết định số 48 (2006), Bộ tài Ngơ Thế Chi & Trương Thị Thủy (2013), Giáo trình kế tốn tài chính, nhà xuất tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật: Tài liệu, sổ sách kế toán (2016) Vũ Thị Lan Anh – QT1803K Page 97 ... cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa - Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN NHẬT 39 2.1 Tổng quan Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật 39... cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Nhật Phần 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhân nhật , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhân nhật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay