Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần tuấn vân

64 8 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Lê Ngọc Đức Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Lê Ngọc Đức Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Ngọc Đức Mã SV:1312402044 Lớp: Ngành: Quản trị doanh nghiệp QT1801N Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần Tuấn Vân NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần Tuấn Vân Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Lê Ngọc Đức Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Lã Thị Thanh Thủy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG MỤC LỤC CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chung tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Tài doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Phân tích tài doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm phân tích tài 1.1.2.2 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Tài liệu sử dụng để phân tích phương pháp phân tích 10 1.2.1 Tài liệu sử dụng 10 1.2.2 Các phương pháp phân tích 11 1.2.2.1 Phương pháp so sánh: .11 1.2.2.3 Phương pháp phân tích Dupont .12 1.3 Nội dung phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 13 1.3.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp 13 1.3.1.1 Phân tích tình hình tài qua Bảng cân đối kế tốn .13 1.3.1.2 Phân tích tài doanh nghiệp qua bảng BCKQKD 14 1.3.2 Phân tích tiêu tài đặc trưng doanh nghiệp 14 1.3.2.1 Nhóm tiêu khả toán 14 1.3.2.2 Phân tích số phản ánh khả hoạt động: 17 1.3.2.3 Phân tích số phản ánh cấu tài chính: 19 1.3.2.4 Tỉ số khả sinh lợi: 21 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN 24 2.1 Một số nét khái quát Công ty cổ phần Tuấn Vân 24 2.1.1 Một số thông tin Công ty 24 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần Tuấn Vân 25 SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 2.1.3.1 đồ máy tổ chức 25 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận, phòng ban 26 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Tuấn Vân .27 2.1.4.1 Sản phẩm doanh nghiệp 27 2.1.4.2 Kênh phân phối 27 2.1.5 Các hoạt động marketing doanh nghiệp 28 2.1.5.1 Hoạt động marking .28 2.2 Phân tích thực trạng tài công ty Cổ phần Tuấn Vân 32 2.2.1 Đánh giá chung tình hình tài cơng ty qua bảng cân đối kế toán 32 2.2.1.1 Phân tích đánh giá sử dụng tài sản doanh nghiệp 32 Bảng 2.1: cấu sử dụng tài sản doanh nghiệp 33 2.2.1.2 Phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn 35 2.2.2.Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 36 2.2.3 Phân tích số tiêu tài đặc trưng công ty .38 2.2.3.1 Phân tích nhóm tiêu phản ánh khả tốn .38 2.2.3.2 Phân tích nhóm tiêu phản ánh cấu tài 40 2.2.2.3 Phân tích nhóm tiêu phản ánh khả hoạt động 43 2.2.3.4 Các tỷ số doanh lợi 45 2.3 Nhận xét đánh giá khái qt tình hình tài cơng ty 47 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN 50 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty thời gian tới .50 3.2 Thanh lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 50 3.3 Đầu tư dây chuyền sản xuất để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 54 KẾT LUẬN 59 SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chung tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Tài doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp khâu hệ thống tài kinh tế, phạm trù khách quan gắn liền với đời kinh tế hàng hoá tiền tệ Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải lượng vốn tiền tệ định, tiền đề cần thiết Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp Trong q trình đó, phát sinh luồng tiền tệ gắn liền với hoạt động đầu tư vào hoạt động kinh doanh thường xuyên doanh nghiệp, luồng tiền tệ bao hàm luồng tiền tệ vào luồng tiền tệ khỏi doanh nghiệp, tạo thành vận động luồng tài doanh nghiệp Gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng vốn tiền tệ doanh nghiệp quan hệ kinh tế biểu hình thức giá trị tức quan hệ tài doanh nghiệp 1.1.1.2 Bản chất tài doanh nghiệp Để tiến hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần yếu tố trình sản xuất như: - Tư liệu lao động - Đối tượng lao động - Sức lao động Trong kinh tế thị trường vận hành kinh tế tiền tệ hoá yếu tố biểu tiền Số tiền ứng trước để mua sắm yếu tố gọi vốn kinh doanh SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Trong doanh nghiệp vốn ln vận động đa dạng chuyển dịch giá trị chuyển quyền sở hữu từ chủ thể sang chủ thể khác chuyển dịch chủ thể Sự thay đổi hình thái biểu giá trị trình sản xuất kinh doanh thực theo đồ Như vận động vốn tiền tệ trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, xen kẽ không ngừng phát triển.Mặt khác vận động vốn tiền tệ khơng bó hẹp chu kỳ sản xuất, mà vận động trực tiếp gián tiếp liên quan đến tất khâu trình tái sản xuất xã hội (sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng) Nhờ vận động tiền tệ làm hàng loạt quan hệ kinh tế hình thái giá trị phát sinh khâu trình tái sản xuất kinh tế thị trường Những quan hệ kinh tế chứa đựng nội dung kinh tế khác nhau, song chúng đặc trưng giống mang chất tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế, biểu hình thái giá trị, phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ nhằm phục vụ cho trình tái sản xuất doanh nghiệp góp phần tích luỹ vốn cho Nhà nước 1.1.1.3 Các quan hệ tài doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp với nhà nước, thể qua việc nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp hoạt động (đối với doanh nghiệp nhà nước) doanh nghiệp thực nghĩa vụ tài nhà nước nộp khoản thuế lệ phí v.v Quan hệ doanh nghiệp chủ thể kinh tế khác quan hệ mặt toán việc vay cho vay vốn, đầu tư vốn, mua bán tài sản, vật tư, hàng hoá dịch vụ khác SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Quan hệ nội doanh nghiệp, thể doanh nghiệp tốn tiền lương, tiền cơng thực khoản tiền thưởng, tiền phạt với công nhân viên doanh nghiệp; quan hệ toán phận doanh nghiệp, việc phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp; việc phân chia lợi tức cho cổ đơng, việc hình thành quỹ doanh nghiệp 1.1.2 Phân tích tài doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm phân tích tài Phân tích hoạt động tài doanh nghiệp q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tài hành với khứ Thơng qua việc phân tích tình hình tài chính, người ta sử dụng thông tin để đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh rủi ro tương lai triển vọng doanh nghiệp Bởi việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp mối quan tâm nhiều nhóm người khác Ban Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị, nhà đầu tư, cổ đông, chủ nợ nhà cho vay tín dụng 1.1.2.2 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài vai trò đặc biệt quan trọng cơng tác quản lý tài doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh theo chế thị trường quản lý Nhà nước, doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác bình đẳng trước pháp luật việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Do nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng kể quan Nhà nước người làm công, đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác  Đối với người quản lý doanh nghiệp : Đối với người quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu họ tìm kiếm lợi nhuận khả trả nợ Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục bị cạn kiệt nguồn lực buộc phải đóng cửa Mặt khác, doanh nghiệp khơng khả toán nợ đến hạn bị buộc phải ngừng hoạt động SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG doanh thu Điều cho ta thấy hiệu sử dụng vốn cố định tăng 0,05 lần, tương ứng với tỷ lệ tăng 10,8% Điều chứng tỏ cơng ty ngày sử dụng vốn cố định hiệu Vòng quay tồn vốn qua hai năm xu hướng tăng lên Năm 2015 trung bình đồng vốn bỏ vào sản xuất kinh doanh thu 0,46 đồng doanh thu thuần, đến năm 2016 thu 0,5 đồng doanh thu Nguyên nhân doanh thu tăng tới 7,73% vốn kinh doanh bình qn tăng 0,03% Vòng quay tổng vốn tăng lên chứng tỏ cơng tác quản lí tài sản cơng ty tăng lên Đó biểu tốt  Qua phân tích số hoạt động cho thấy công ty sử dụng vốn lưu động vào hoạt động kinh doanh năm sau hiệu năm trước Kỳ thu tiền bình quân tăng lên cho thấy sách quản lý khoản phải thu công ty chưa tốt, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn toán Tuy nhiên, hiệu sử dụng tài sản cố định Hiệu sử dụng toàn tài sản tăng lên cho thấy hiệu sử dụng vốn tăng lên cơng ty cần phải biện pháp cải thiện số hoạt động, cải thiện tình hình tốn thu hổi cơng nợ… tạo sở vững cho công ty thực chủ trương đường lối mở rộng thị trường 2.2.3.4 Các tỷ số doanh lợi Các số sinh lời sở quan trọng để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ định đáp số sau hiệu kinh doanh, quan trọng để nhà hoạnh định đưa định tài tương lai SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 45 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng Tỷ số khả sinh lời Chênh lệch Chỉ Tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2015 Doanh thu Đồng 37,146,811,920 Tổng TS bình quân Đồng VCSH bình quân Số tuyệt đối % 31,000,505,740 6,146,306,180 19.83% 7,449,259,476 5,061,260,776 2,387,998,701 47.18% Đồng 3,225,056,967 2,549,056,967 676,000,000 26.52% Lợi nhuận sau thuế Đồng 514,912,944 368,553,883 146,359,061 39.71% Tỷ suất LNST/DT (ROS) Tỷ suất LNST/TS (ROA) Tỷ số LNST/VCSH (ROE) Lần 0.01 0.01 0.00 16.60% Lần 0.069 0.073 -0.004 -5.08% Lần 0.16 0.14 0.02 10.43% Nhận xét: Hệ số lãi ròng (ROS) năm 2016 so với năm 2015 Năm 2015 đồng doanh thu tạo 0,01 đồng lợi nhuận sau thuế, đến năm 2016 đồng doanh thu tạo 0,01 đồng lợi nhuận sau thuế Doanh thu năm 2016 tăng lên nhiên tốc độ tăng doanh thu tốc độ tăng chi phí Về tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) năm 2016 giảm so với năm 2015 0,004% tốc độ tăng tài sản lớn tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế Năm 2015 đồng giá trị tài sản bỏ vào sử dụng tạo 0,073 đồng lơi nhuận sau thuế, đến năm 2016 đồng giá trị tài sản bỏ vào sử dụng thu 0,069 đồng lợi nhuận sau thuế Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng lên 39,71%, thấp nhiều so với tốc độ tăng tổng tài sản bình quân 47,18% Điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản Cơng ty hiệu Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) tiêu quan trọng chủ doanh nghiệp nhà đầu tư Trong hai năm 2015 năm 2016, tiêu xu hướng tăng, năm 2015 0,14 sang năm SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 2016 tăng lên 0,16 Trong năm 2015 đồng vốn chủ sở hữu tạo 0,14 đồng lợi nhuận sau thuế, đến năm 2016 đồng vốn chủ sở hữu tạo 0,16 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 0,02 đồng so với năm 2015 Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng 39,71% vốn chủ sở hữu tăng 26,52% 2.3 Nhận xét đánh giá khái quát tình hình tài cơng ty Bảng Bảng tổng hợp tiêu tài đặc trưng Chỉ tiêu Nhóm khả toán Hệ số toán TQ Hệ số toán ngắn hạn ĐVT Lần Lần Hệ số toán nhanh Lần Hệ số toán lãi vay Lần Nhóm tiêu cấu TC tình hình đầu tư Hv - Hệ số nợ Lần Hc - Hệ số vốn chủ Lần Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ Lần 8.Tỷ suất đu tư vào TSNH Lần 9.Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ Lần Nhóm tiêu hoạt động 10.Vòng quay khoản phải Lần thu 11.Kỳ thu tiền trung bình Ngày 12.Hiệu suất sử dụng VCĐ Lần 13.Vòng quay tổng vốn Lần 14 Vòng quay VLĐ Lần 15.Số ngày vòng quay VLĐ Ngày Nhóm tiêu sinh lời 16.Doanh lợi vốn (ROS) % 17.ROA - Suất sinh lời TS % 18.ROE - Suất sinh lời % VCSH Giá trị Chênh lệch số tuyệt đối Năm 2016 Năm 2015 1.72 1.68 1.84 1.72 (0.12) (0.04) -6% 0.0223 6.14 0.0228 2.37 (0.00) 3.77 -2% 0.58 0.42 0.03 0.97 15.13 0.54 0.46 0.07 0.93 7.03 0.04 (0.04) (0.04) 0.04 8.10 115% 134.00 118.61 15.39 13% 2.69 122.65 4.99 5.20 69.26 3.04 85.04 6.13 6.60 54.54 (0.35) 37.61 (1.14) (1.40) 14.72 -11% 0.014 0.069 0.160 0.012 0.073 0.145 0.00 (0.00) 0.02 % -3% 159% 7% -8% -57% 4% 44% -19% -21% 27% 17% -5% 10% Đánh giá chung: Thứ nhất: Về cấu tài Tài sản: Qua việc phân tích ta thấy kết cấu tài sản công ty số thay đổi Tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng 96,64% so với năm 2015 Đó biến động tăng tiền khoản tương đương tiền, đặc biệt SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 47 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG biến động tăng khoản phải thu ngắn hạn cơng ty phân tích ảnh hưởng xấu tới tình hình tài công ty hoạt động kinh doanh công ty Tuy nhiên chứng tỏ sức hút sản phẩm công ty thị trường Mặc dù tài sản dài hạn năm 2016 giảm 19,21% so với năm 2015 nhiên tỷ trọng TSDH chiếm tỷ lệ nhỏ tổng tài sản cơng ty Đó nguyên nhân giá trị hao mòn lũy kế tăng Cơng ty nên xem xét cơng tác bảo trì, bảo dưỡng tài sản Công ty cần trì nâng cao hiệu sử dụng tài sản để phục vụ việc sản xuất lâu dài Bên cạnh cơng ty cần điều chỉnh thích hợp để giảm khoản phải thu mức hợp lý nhằm giúp vốn không bị ứ đọng, làm giảm việc bị chiếm dụng vốn từ khách hàng đồng thời tăng khả toán nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Nguồn vốn: cấu nguồn vốn công ty biến đổi Vốn chủ sở hữu tăng Năm 2016 tăng 1,741,498,351 đồng, tỷ ứng với tỷ lệ tăng 73,97% Tương tự nợ phải trả tăng lên Năm 2016, nợ phải trả tăng 2,850,407,747 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 101,84% Nguyên nhân nợ ngắn hạn tăng lên Tuy nhiên cơng ty tính tự chủ cao mặt tài lại chiếm dụng nguồn vốn bên ngồi, khiến cho chi phí sử dụng vốn giảm Thứ hai: Về khả toán Khả toán tổng quát năm 2015 2016 mức Điều cho thấy khả tốn khoản nợ cơng ty tốt Khả toán ngắn hạn năm 2015 1,84 năm 2016 1,72 Hệ số khả tốn ngắn hạn cơng ty thấp, gây khó khăn để tốn khoản nợ ngắn hạn Hệ số thông thường 0,5 hợp lí Khả tốn lãi vay năm 2015 2016 ấn tượng, với 2,37 6,14 Điều cho thấy cơng ty sử dụng hiệu nguồn vốn vay đảm bảo toán lãi vay SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 48 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Tuy nhiên, khả toán khả toán nhanh 2016 lại giảm so với năm 2015 2,13% noự ngắn hạn tăng Điều gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp việc Thứ ba: Về hiệu hoạt động Khoản phải thu tăng lên làm kì thu tiền bình qn tăng chứng tỏ sách thu hồi nợ chưa tốt, khả thu hồi vốn chậm, cơng ty bị chiếm dụng vốn tốn Tuy nhiên khoản phải thu chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản nên việc tăng nên khơng ảnh hưởng nhiều vòng quay khoản phải thu cơng ty cao Vòng quay vốn lưu động doanh nghiệp năm 2016 giảm so với năm 2015, dẫn đến số ngày vòng quay vốn lưu động tăng Nguyên nhân tốc độ tăng vốn lưu động cao tốc độ tăng doanh thu Cho thấy hiệu sử dụng vốn lưu động công ty năm 2016 giảm so với năm 2015 Hiệu suất sử dụng vốn cố định doanh nghiệp tăng chưa đáp ứng kì vọng doanh nghiệp Hệ số vốn cố định tăng chủ yếu khấu hao tài sản cố định Hệ số cao cho thấy hiệu sử dụng vốn cố định hiệu Đối với doanh nghiệp mà tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn điều phải quan tâm Năm 2016 doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định hiệu năm 2015 Số vòng quay tổng vốn giảm tốc độ tăng doanh thu nhỏ tốc độ tăng vốn bình qn thấy hiệu sử dụng vốn năm 2016 năm 2015 Trong năm tới công ty cần quan tâm đến quảng bá, thay đổi cách thức tư vấn để thu hút nhiều khách hàng Thứ tư : Về hoạt động kinh doanh Năm 2016, tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp tăng lên so với năm 2015 Tuy nhiên mức khiêm tốn công ty cần tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm tiêu thụ để tiết kiệm chi phí SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty thời gian tới Việc nghiên cứu biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp nâng cao khả tài doanh nghiệp vơ quan trọng cần thiết doanh nghiệp Vì từ đưa hướng giải định tùy vào trường hợp cụ thể Trên sở đó, doanh nghiệp nắm bắt áp dụng cách linh hoạt đạt hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh Với doanh nghiệp khác khả tài hay tình hình tài khác nhau, song vấn đề đặt cần sâu phân tích vào khả tài tác dụng cụ thể trình kinh doanh Từ giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp tốt Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, nên em nghiên cứu phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Tuấn Vân sở mục tiêu, kế hoạch phát triển Công ty em xin đưa số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty sau : Biện pháp 1: Thanh lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Biện pháp 2: Giảm chi phí QLDN đầu tư máy móc 3.2 Thanh lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động  sở biện pháp Các doanh nghiệp phải lượng hàng tồn trữ định kho q trình kinh doanh thơng suốt, liên tục Song hàng tồn kho lớn làm ứ đọng vốn dẫn tới hiệu sử dụng vốn sử dụng tài sản Ngoài doanh nghiệp lại khoản chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí bảo quản, lãi ngân hàng Điều làm tăng chi phí giảm lợi nhuận doanh nghiệp Thực tốt công tác giảm hàng tồn kho giúp cho doanh nghiệp tăng sản lượng sản phẩm tiêu thụ, tăng doanh thu, giảm lượng hàng tồn kho, giảm chi phí kho bãi Từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 50 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Qua bảng cân đối kế tốn ta thấy năm 2015 hàng tồn kho công ty 4,099,889,225 đồng chiếm 94,74% tổng tài sản, đến năm 2016, hàng tồn kho 7,984,018,096 đồng chiếm 81,93% tổng tài sản, tăng 3,884,128,871 đồng (tương đương tăng 2,37%) so với năm 2015 Trong năm qua, tốc độ tăng hàng tồn kho nhanh mà chủ yếu loại giấy, caryn dầu ăn cooking làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình kinh doanh cơng ty Việc tăng lên hàng tồn kho nguyên nhân sau: - Do tình hình kinh tế biến động chung nên ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh công ty - Tốc độ hàng bán tăng so với năm trước tốc độ tăng lại nhỏ tốc độ tăng lượng hàng hóa nhập về, lượng hàng tồn kho tăng lên - Do công tác nhập hàng chưa trọng Nhập hàng nhiều theo số lượng để giảm chiết kh ấu mà không theo nhu cầu thị trường dẫn tới việc ứ đọng số mặt hàng  Thực biện pháp Để giảm lượng hàng tồn kho hay tăng lượng hàng hóa tiêu thụ, doanh nghiệp nên thực biện pháp sau: Về ngắn hạn: công ty cần tìm biện pháp giải phóng số hàng tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn cách lí tài sản qua sử dụng khấu hao hết… Về dài hạn: công ty cần đưa chiến lược rõ ràng để tránh tình trạng hàng tồn kho lớn: lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh theo tháng, quý Kiểm tra chất lượng hàng tồn kho định kỳ, bảo quản tốt hàng tồn kho Doanh nghiệp nên cải tiến khâu nhập hàng hóa Thường xuyên theo dõi thị trường, điều tra nhu cầu thị trường Nhập chủng loại hàng hợp lí Cơng ty cần theo dõi sát tình hình giá cả, tìm nhà cung ứng hàng hóa chất lượng tố giá hợp lí để từ đáp ứng yêu cầu khách hàng tốt kế hoạch dự phòng nguồn cung ứng thay thế, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh trường hợp SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hàng tồn kho cơng ty sản phẩm dự trữ với số lớn sức hút của mặt hàng thị trường không cao Đối với hãng DIANA đối tác chiến lược NPP, nhiên lượng nhập năm 2016 nhiều vào mặt hàng Caryn Giấy Đối với hãng Tường An, dầu ăn Cooking Dầu ăn Cooking cạnh tranh thị trường Hải Phòng Bảng: Danh sách mặt hàng cần lý Tên sản phầm Tồn kho ( triệu đồng) Caryn 1500 Giấy cuộn 500 Dầu ăn Cooking 600 Tổng 2600  Dự kiến kết đạt Như vậy, ước tính thực biện pháp trên, tổng hàng tồn kho công ty giảm 40% mặt hàng Caryn giấy cuộn lý tồn dầu ăn Cooking khơng thể bán thị trường Tương ứng với số tiền Lượng giảm hàng tồn kho = 40% x 2000 + 600=1400 (triệu đồng) Bảng chi phí chịu lỗ lý Chỉ tiêu Thành tiền 1.Số tiền chịu lỗ 360 2.Chi phí khác 40 Tổng SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 400 52 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng Dự kiến kết sau lí Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Khi thực Hàng tồn kho Đồng 7,984,018,096 6,584,018,096 -17.54% Doanh thu Đồng 37,146,811,920 38,546,811,920 3.77% Vốn lưu động Đồng 7,146,384,022 6,746,384,022 -5.60% Vòng quay HTK Vòng 4.65 5.85 25.83% Số ngày vòng quay HTK Ngày 77.38 61.49 -20.53% Vòng quay VLĐ Vòng 5.20 5.71 9.92% Số ngày vòng quay VLĐ Ngày 69.26 63.01 -9.03% % So sánh năm 2016 sau lí hàng tồn kho, ta thấy số vòng quay hàng tồn kho tăng lên lượng hàng tồn kho giảm xuống sau lí Cụ thể năm 2016, số vòng quay hàng tồn kho 4,65 vòng, sau thực biện pháp, số vòng quay hàng tồn kho 5,85 vòng Như sau thực biện pháp, số vòng quay hàng tồn kho tăng 1,20 vòng, tương ứng tăng 25,83% Số vòng quay hàng tồn kho tăng làm cho số ngày vòng quay hàng tồn kho giảm xuống cụ thể năm 2016 77,38 ngày tương ứng với vòng quay hàng tồn kho sau thực biện pháp vòng quay hàng tồn kho tương đương với 61,49 ngày Điều cho thấy hàng tồn kho cơng ty sau lí hiệu quả, giảm ứ đọng hàng tồn kho, giảm chi phí bảo quản, chi phí quản lí, chi phí trơng coi Hàng tồn kho năm 2016 7,984,018,096 đồng sau thực biện pháp giảm xuống 6,584,018,096 đồng Như giảm 1,400,000,000 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 15% Điều kéo theo vòng quay vốn lưu động tăng 0,52 vòng tương ứng với tỷ lệ tăng 9,92% Cụ thể SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 53 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG năm 2016 5,20 vòng sau thực biện pháp tăng lên thành 5,71 vòng Vòng quay vốn lưu động tăng làm số ngày vòng quay VLĐ giảm 6,25 ngày, tương ứng với giảm 9,03%, năm 2016 số ngày vòng quay vốn lưu động 69,26 ngày sau thực biện pháp giảm xuống 63,01 ngày Như theo tính tồn sau thực biện pháp Doanh Nghiệp đạt thành tích tốt Doanh nghiệp nên gắng giảm lượng hàng tồn kho cách thúc đẩy nhanh việc bán hàng Cân đối giảm lượng hàng tồn kho mà không làm tăng khoản phải thu mong muốn doanh nghiệp 3.3 Đầu tư dây chuyền sản xuất để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp  sở biện pháp Công ty Tuấn Vân nhân phân phối cấp 1, chuyên phân phối mặt hàng tiêu dùng băng bỉm, dầu ăn, mỳ tôm, bột giặt… Việc vận chuyển hàng hóa hoạt động thường xun cơng ty, nhiên cơng ty chưa đầu tư máy móc thiết bị để nâng hàng, vậnn chuyển hàng Tất hàng hóa vận chuyển từ xe đến kho ngược lại dùng sức người Như việc tốn nhiều nhân lực không đạt hiệu cao Với tất điều việc đầu tư dây chuyền vận chuyển hàng việc cần thiết  Thực biện pháp Công ty Tuấn Vân kho để phục vụ kinh doanh Chính công ty cần băng chuyền sản xuất Dự kiến đầu tư băng chuyền với tổng mức đầu tư 210 triệu đồng khấu hao năm Chi phí vận hành lắp đặt chạy thử 30 triệu Toàn số tiền đầu tư từ vốn vay Như nguyên giá TSCĐ 240 triệu khấu hao theo phương pháp đường thằng SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 54 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng : Khấu hao băng chuyền sản xuất Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Nguyên giá 240 200 160 120 80 40 Tỷ lệ khấu hao 40 40 40 40 40 40 Giá trị lại 200 160 120 80 40 Bảng tính lãi suất : Lãi suất ngân hàng 7,5%/năm Lãi suất năm 18 triệu đồng Cơng ty tính lãi suất theo phương pháp số dư giảm dần Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Số gốc lại 240 200 160 120 80 40 Gốc Lãi vay Gốc + Lãi 40 40 40 40 40 40 18 15 12 58 55 52 49 46 43  Dự kiến kết Dự kiến sau thực biện pháp công ty giảm lao động hoạt động vận chuyển giao hàng Tiền lương lao động : 75 triệu/ năm Vậy số tiền lương lao động : 450 triệu/năm Công ty cần lao động vận hành băng chuyền sản xuất Lương lao động 80 triệu/năm Lương nhân viên vận hành máy : 160 triệu/năm Như thực biện pháp công ty tiết kiệm 250 triệu (chưa bao gồm CF lãi vay) SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 55 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng dự kiến kết sau thực biện pháp Chênh lệch giá trị Năm 2016 Dự kiến Giá trị Giá trị Mức tăng Tỷ lệ tăng 37,146,811,920 37,146,811,920 0.00% 0 3.Doanh thu 37,146,811,920 37,146,811,920 0.00% 4.Giá vốn hàng bán 35,624,506,805 35,624,506,805 0.00% Lợi nhuận gộp 1,522,305,115 1,522,305,115 0.00% 0 125,245,644 138,745,644 18,000,000 12.97% 125,245,644 125,245,644 18,000,000 12.97% 0 975,569,492 725,569,492 (250,000,000) -34.46% 10 LN từ HĐKD 421,489,979 657,989,979 236,500,000 35.94% 11.Thu nhập khác 264,211,201 264,211,201 12.Chi phí khác 42,060,000 42,060,000 13 Lợi nhuận khác 222,151,201 222,151,201 0.00% 14.Tổng lợi nhuận trước thuế 643,641,180 922,201,180 278,560,000 30.21% 15.Chi phí thuế TNDN hành 128,728,236 184,440,236 55,712,000 30.21% 16.Chi phí thuế TNDN hỗn lại 0 17.LNST thu nhập doanh nghiệp 514,912,944 737,760,944 222,848,000 30.21% 18.Tổng tài sản 9,745,212,525 9,925,212,525 180,000,000 1.81% 19.Vốn chủ sở hữu 4,095,806,142 4,095,806,142 0.00% 20.ROA 0.053 0.074 0.021 28.92% 21.ROE 0.126 0.180 0.054 30.21% Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng 2.Các khoản giảm trừ 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài - Trong đó: Lãi vay phải trả 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 0.00% Nhận xét : Qua bảng bảng dự kiến kết sau thực biện pháp ta thấy Doanh Nghiệp theo chiều hướng tốt nên Mặc dù chi phí tài tăng chút , năm 2016 chi phí tài 125,245,644 đồng sau thực biện SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 56 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG pháp tăng thành 138,745,644 Như chi phí tài tăng 13,500,000 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 9,73 % Nhưng thay vào chi phí quản lý Doanh Nghiệp Công Ty giảm đáng kể Từ năm 2016 chi phí quản lý Doanh Nghiệp 975,569,492 đồng sau thực biện pháp giảm xuống 725,569,492 đồng, giảm 250,000,000 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 34,46% Dây biểu tốt Lợi Nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng tốt Cụ thể năm 2016 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 421,489,979 đồng sau thực tăng lên thành 657,989,979 đồng, tăng 236,500,000 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 35,94% Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hành tăng theo năm 2016 128,728,236 đồng sau biện pháp 184,440,236 đồng , tăng 55,712,000 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 30,21% Cùng với tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 514,912,944 sau thực biện pháp tăng lên thành 737,760,944 đồng , tăng 222,848,000 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 30,21% Như làm cho tổng lợi nhuận trước thuế tăng 278,560,000 tương ứng với tỷ lệ tăng 30,21% Tổng tài sản tăng lên thành 9,925,212,525 đồng sau thực biện pháp so với năm 2016 9,745,212,525 tăng 180,000,000 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 1,81% Như tổng tài sản tăng dù không nhiều nhiên yếu tố thể Doanh Nghiệp tốt lên Cần phải suy sét nhiều phương diện khác Về tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) sau thực biện pháp tăng so với năm 2016 28,92% tương ứng với năm 2016 đồng giá trị tài sản bỏ vào sử dụng tạo 0,053 đồng lơi nhuận sau thuế, đến năm 2016 đồng giá trị tài sản bỏ vào sử dụng thu 0,074 đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) tiêu quan trọng đối SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 57 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG với chủ doanh nghiệp nhà đầu tư Trong năm 2016 sau thực biện pháp, tiêu xu hướng tăng, năm 2016 0,126 sau thực biện pháp tăng lên thành 0,180 Trong năm 2016 đồng vốn chủ sở hữu tạo 0,126 đồng lợi nhuận sau thuế, sau thực biện pháp đồng vốn chủ sở hữu tạo 0,180 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 0,054 đồng so với năm 2016 tương ứng với tỷ lệ tăng 30,21% Như ta thấy biện pháp giúp giảm hàng tồn kho, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp cải thiện tình hình tài cơng ty tốt trước SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 58 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Thị trường mở hội kinh doanh cho mội doanh nghiệp đồng thời chứa đựng nhiều nguy đe dọa Đặc biệt giai đoạn Việt Nam thành viên WTO,để đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt chế thị trường,đòi hỏi doanh nghiệp ln phải vận động,tìm tòi hướng cho phù hợp.việc doanh nghiệp đứng vững khẳng định cách hoạt động kinh doanh hiệu quả.Việc nâng cao hiệu kinh doanh tốn khó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thực quan tâm,đây vấn đề ý nghĩa quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp,đòi hỏi doanh nghiệp cần phải độ nhạy bén,linh hoạt q trình hoạt động kinh doanh mình.Trong thời gian tới để hoạt động kinh doanh đạt kết cao nữa,công ty cần khắc phục điểm yếu phát huy điểm mạnh sẵn biến thử thách thành hội kinh doanh tương lai Qua q trình thực tập cơng ty cổ phần Tuấn Vân, em tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh công ty thời gian gần Tuy nhiên với thời gian kiến thức, thực tiễn hạn nên viết khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo… để báo cáo hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giảng viên Th.S Lã Thị Thanh Thủy toàn thể chú, bác, anh, chị nhân viên công ty cổ phần Tuấn vân tận tình giúp đỡ em SV: Lê Ngọc Đức - QT1701N 59 ... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN 2.1 Một số nét khái quát Công ty cổ phần Tuấn Vân 2.1.1 Một số thông tin Công ty - Tên công Ty : Công ty cổ phần Tuấn Vân - Thành lập ngày... CƠNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN 24 2.1 Một số nét khái quát Công ty cổ phần Tuấn Vân 24 2.1.1 Một số thông tin Công ty 24 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần Tuấn Vân 25 SV: Lê... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần tuấn vân , Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần tuấn vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay