Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tuấn lộc

81 7 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Trung Hiếu Giảng viên hướng dẫn : ThS.Phan Thị Thu Huyền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN LỘC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Trung Hiếu Giảng viên hướng dẫn : ThS.Phan Thị Thu Huyền HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N Mã SV:1412402018 Ngành:Quản Trị Doanh Nghiệp Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng cơng ty, đồng thời tìm ta ngun nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên:Phan Thị Thu Huyền Học hàm, học vị :Thạc sĩ Cơ quan công tác :Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:Nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 06 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Trung Hiếu ThS.Phan Thị Thu Huyền Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20 - B18 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập công ty TNHH Thương mại dịch vụ TUẤN LỘC, em nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy khoa Quản trị Kinh doanh- trường ĐHDL Hải Phòng với quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ Ban giám đốc anh chị công ty TNHH Thương mại dịch vụ TUẤN LỘC để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp Dưới hướng dẫn nhiệt tình thầy cô giáo khoa cán công nhân viên nơi em thực tập, em có hội thử nghiệm áp dụng thật tốt kiến thức mà em tích lũy qua năm học tập giảng đường Đại học vào công việc thực tế để giống nhân viên công ty TNHH Thương mại dịch vụ TUẤN LỘC Chính điều giúp em trau dồi them nhiều kiến thức cho than có kinh nghiệm thực tế thật quý giá Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐHDL Hải phòng đặc biệt tới : Phan Thị Thu Huyền – cô giáo trực tiếp bảo hướng dẫn để em hồn thành luận văn tốt nghiệp tốt Ngoài em em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban Gíam Đốc anh chị nhân viên công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TUẤN LỘC giúp đỡ em suốt thời gian thực tập cơng ty vừa qua Vì kinh nghiệm chưa có nhiều trình độ thân hạn chế nên báo cáo em nhiều thiếu sót, em mong nhận ý kiến nhận xét từ thầy cô giáo quý công ty để em hồn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn nhiều! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .3 I NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Lý luận nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3.Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực 1.2 Công tác quản lý sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản lý hiệu sử dụng nguồn nhân lực 1.2.2 Quan điểm trườn phái quản trị nguồn nhân lực 1.3 Công tác quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực .9 1.3.1 Sự cần thiết phải quản trị đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.3.2 Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực tác động tới hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 II MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 23 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng lao động .23 1.2.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực .24 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 27 CHƯƠNG :THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN LỘC 29 2.1 Tổng quan công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 29 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 29 2.1.2 Chức , nhiệm vụ công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc .30 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .32 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp .33 2.2 Thực trạng công tác quản lý sử dụng nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 34 2.2.1 Nhận định chung tình hình lao động cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Lộc .34 2.2.2 Cơ cấu lao động công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc .34 2.2.3 Phân tích cơng tác quản trị nhân lực Công ty 39 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 54 2.3.1 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực .54 2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Lộc 57 2.4.1.Thành tích đạt 57 2.4.2 Hạn chế 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN LỘC 59 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc năm tới .59 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 60 3.2.1 Biện pháp :Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 60 3.2.2 Biện pháp : Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá lực thực công việc nguồn nhân lực 65 3.2.3 Biện pháp : Biện pháp thu hút người lao đông làm việc lâu dài 68 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng \\\ MỞ ĐẦU 1- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật q trình tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ, yếu tố cạnh tranh truyền thống doanh nghiệp vốn, công nghệ, giá thành dần trở nên bão hòa khơng mang tính định Thay vào đó, nguồn lực mới, yếu tố cạnh tranh mang tính định thành cơng doanh nghiệp, người – Nhân lực Vấn đề nhân lực quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt với tổ chức nói chung quản trị gia nói riêng Khơng có hoạt động tổ chức mang lại hiệu thiếu quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực nguyên nhân thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh Mục tiêu tổ chức sử dụng cách có hiệu nguồn nhân lực để đạt mục đích tổ chức Một doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn nhân lực lợi lớn so với doanh nghiệp khác thị trường Vì thế, ngày nguồn nhân lực thực trở thành tài sản q giá nhất, chìa khóa dẫn đến thành cơng cửa tổ chức, doanh nghiệp kinh tế thị trường Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc, em tiếp cận với công việc quan trọng em có hội để áp dụng kiến thức vào thực tế Qua trình thực tế cơng ty, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc” làm đề tài luận văn 2- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận nhân lực quản trị - Thứ hai, nêu rõ thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng thiện giúp cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc - Công tác đánh giá nhân viên thực tốt - Cơng ty tìm hướng phát triển đắn chủ trương phát triển cơng tác ngắn hạn dài hạn đắn, có máy tổ chức hợp lý, có cấu tổ chức gọn nhẹ, mang lại hiệu 2.4.2 Hạn chế - Hiệu suất sử dụng lao động Công ty năm vửa qua giảm - Hiệu sử dụng lao động giảm - Công tác hoạch định nguồn nhân lực chưa thực tốt, tượng thừa thiếu nhân lực - Công tác đánh giá nhân viên thực tốt việc đánh giá không liên quan đến công tác trả lương cho người lao động - Trong cơng tác đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu Nhu cầu đào tạo cao thực tế thực kế hoạch thấp Tỷ lệ nhân viên hoàn thành thời gian đào tạo chưa cao Cho thấy chương trình đào tạo Cơng ty chưa hợp lý, chưa kích thích người tham gia hồn thành hết chương trình đào tạo chưa làm cho họ nhận thấy việc đào tạo cần thiết nâng cao trình độ tay nghề cho thân họ Không tỷ lệ nhân viên sau đào tạo hồn thành tốt cơng việc chưa thực cao, mức 50% Chứng tỏ chất lượng đào tạo Cơng ty thấp Trình độ tay nghề khả làm việc người lao động sau đào tạo chưa cải thiện nhiều - Công tác trả cơng cho nhân viên chưa hợp lý Việc áp dụng mức lương Công ty chưa kích thích tinh thần, ý thức trách nhiệm làm việc nhân viên Người làm tốt người chưa làm tốt thường hưởng mức lương tương đương Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 58 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN LỘC 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc năm tới 3.1.1 Phương hướng kinh doanh Giữ vững nâng cao hiệu kinh doanh, đảm bảo chất lượng phục vụ với giả hợp lý Mở rộng thị trường khu vực Đa dạng hóa sản phẩm tăng sức hấp dẫn sản phẩm dịch vụ bổ sung Tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị theo kế hoạch đồng thời đầu tư trang thiết bị, máy móc đại đáp ứng yêu cầu nhiệm sản xuất thời gian tới nhu cầu phát triển kinh tế Bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, đảm bảo an tồn q trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm thu nhập ổn định nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có chun mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc Cần trọng tới công tác tuyển dụng lao động Chủ trương trì lực sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường mối quan hệ phòng, ban với khối sản xuất trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi q trình sản xuất kinh doanh cơng ty, tích cực tìm kiếm hội nhằm nâng cao lực cạnh tranh 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh doanh Trong kế hoạch phát triển năm Công ty từ năm 2018-2022 Công ty đề định hướng rõ rệt: + Mục tiêu mở rộng thị trường + Công ty dự kiễn tăng vốn chủ sở hữu lên để đảm bảo khả khoản cho Công ty + Tăng doanh thu vào năm + Tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm tương lai Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 59 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 3.2.1 Biện pháp :Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực a Căn biện pháp Tuyển dụng bước đầu tiên, bước quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực lâu dài Công ty Trong năm gần ,công tác tuyển dụng Công ty bước phát triển,tuy nhiên số yếu điểm :tuyển dụng nhân lực chưa thực xác yêu cầu ngành nghề đào tạo mà công việc yêu cầu, nguồn nhân lực tuyển dụng từ bên ngồi ngày có xu hướng giảm.Do hạn chế số lượng tham gia tuyển dụng nên Công ty nhiều hội tuyển dụng lao động có trình độ cao b Mục tiêu phương pháp - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty - Tuyển chọn ứng viên có lực, trình độ chun mơn cao đáp ứng u cầu tính chất phức tạp cơng việc - Quy trình tuyển dụng thành cơng cơng tynguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đủ số lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đóng góp tích cực vào tồn phát triển công ty - Thực tốt công tác tuyển dụng góp phần làm giảm bớt chi phí đào tạo Vì cơng tác cần thực cách nghiêm túc, công khai dân chủ, có chất lượng cơng Đồng thời cần phải xác định lại nhu cầu tuyển dụng cách thức tuyển dụng công ty để hiệu công việc mang lại cao c.Nội dung phương pháp Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 60 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Mở rộng phạm vi tuyển dụng nhân lực ,đa dạng hóa nguồn tuyển dụng : Do phương thức tuyển dụng công ty q đơn giản, q trình đánh giá lựa chọn ứng viên dừng lại việc nghiên cứu hồ số câu hỏi đơn giản chuyên môn xã hội Thêm vào đó, việc ưu tiên em cán cơng ty đánh giá chủ quan người xét tuyển nên kết chất lượng đầu vào người lao động không cao Điều gây ảnh hưởng lớn đến trình phát triển sản xuất phát triển công ty Khi chất lượng đầu vào nhân lực không tốt, công ty phải tốn thêm thời gian chí phí để đào tạo lại mà bị gián đoạn sản xuất chưa có lao động bổ sung cho sản xuất làm cho tiến độ sản xuất suất lao động trình độ người lao động khơng đủ đáp ứng nhu cầu cơng việc đòi hỏi Có thể nói phương thức thức tuyển dụng cơng ty chưa hiệu , tốn thời gian tiền bạc khơng có nguồn nhân lực thực có lực phẩm chất tốt để sử dụng tương lai, đặc biệt đứng trước hội nhập kinh tế quốc tế, công ty cần nhân viên giỏi người lãnh đạo tài ba để quản lý công ty ngày phát triển Vậy làm để tuyển nhân viên hiệu vào vị trí quan trọng công ty Sau số kênh tuyển dụngcơng ty lựa chọn: - Các trường đào tạo: Là nơi tìm nhân viên có kiến thức có khả chun mơn Những người tuyển dụng theo chế độ tồn thời gian lâu dài cơng ty, để có chuyên gia đầu ngành chuyên gia ngành công nghệ thông tin, cử nhân quản trị kinh doanh, kế tốn tài kiểm tốn trường đại học chuyên ngành.Công ty nên tiến hành tuyển mộ ứng viên họ ngồi ghế nhà trường (năm học cuối bậc đào tạo) nguồn lực quan trọng phong phú Với nguồn lực ứng viên giữ thói quen học tập, khả tiếp thu nhanh, có nhiều sáng kiến, sức trẻ lòng nhiệt huyết cống hiến cho nghiệp phát triển bền vững Công ty Hiện biết số lương sinh viên tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng, trung cấp trường dạy nghề nước nói Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 61 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng chung Hải Phòng nói riêng ngày tăng năm Do giải pháp tuyển dụng lao động từ bên đặc biệt sinh viên từ trường đào tạo cách biện pháp tốt mà cơng ty nên áp dụngbiện pháp vừa giúp cơng ty hoạt động tốt lại vừa nhằm giải số lượng lao động trí thức trẻ chưa có việc làm cho xã hội - Những người tự đến công ty xin việc: Đây nguồn tổng thể phong phú có nhiều kinh nghiệp giúp cho cơng ty có nhiều hội tuyển chọn ứng viên phù hợp Nếu cơng ty chưa tuyển dụng nên lưu giữ hồ họ sau cơng ty có nhu cầu - Các tổ chức kinh doanh tư vấn giới thiệu việc làm: Cơng ty qua trung tâm để tìm ứng viên phù hợp vào vị trí cơng ty - Cơng ty đăng quảng cáo thông qua phương tiện thông tin đại chúng : Năm 2017 lợi nhuận công ty 1tỷ 088 triệu đồng cơng ty trích 2% lợi nhuận 20 triệu để đăng tuyển dụng trang tuyển dụng uy tín việt nam Vietnamwork.com, careerlink.vn, vieclam.laodong.com.vn Với việc sử dụng số tiền lớn định giúp công ty ưu tiên xuất nhiều trang từ 10 -15 ngày Sử dụng quảng cáo số trang wed, ứng dụng phổ biến mạng youtube,facebook….Ngồi quảng cáo trên báo giấy Hải Phòng Bằng cách giúp công ty vừa tuyển dụng đa dạng nhiều ứng viên quảng bá hình ảnh Đây cách thu hút tuơng đối hiệu phổ biến Việt Nam - Hiện Công ty có nhiều lao động trẻ chiếm 52.38% số lượng lao động tồn cơng ty Lực lượng lao động thường người khơng có kinh nghiệm, nên thời gian tiền bạc để đào tạo mà chưa đạt hiệu cao.Thay bị động cơng tác tuyển dụng Cơng ty chủ động dụng số trang wed uy tín mywork.com.vn Đây trang wed tìm kiếm nguồn ứng viên vô phong phú chất lượng - Hạn chế tối đa nguồn lao động thông qua mối quan hệ công tác ( cấp trên,địa phuơng, khách hàng) tuyển dụng nhân tài, đa Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 62 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng phần thực tế nguồn trở thành sức ép khó xử cơng ty Thậm chí chủ yếu lao động phổ thông, tốt nghiệp trung cấp, đại học loại trung bình khơng phù hợp với chức danh công việc cần tuyển Công ty cần phải có thái độ mạnh dạn, rõ ràng phải tuân thủ quy trình tuyển dụng cho quy định sở công việc chọn lựa nhân viên để thực mục tiêu chiến lược phát triển công ty - Nâng cao chất lượng đầu vào việc thắt chặt công tác tuyển chọn,cũng yêu cầu đề nhân viên Vì đặc thù cơng ty cơng ty máy tính nêu u cầu nhân viên cần phải có : Các kiến thức kĩ + Nắm vững kiến thức hệ thống máy tính + Có kiến thức cấu trúc chế hoạt động máy tính, có kĩ làm việc lắp ráp, cài đặt hồn chỉnh máy tính với hệ điều hành phần mềm ứng dụng, sửa chữa hư hỏng, thiết lập hệ thống mạng máy tính + Có đủ kiến thức khoa học kĩ thuật làm tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì hệ thống máy vi tính + Có khả phân tích, đánh giá đưa giải pháp xử lí cố, tình hệ thống máy vi tính + Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì hệ thống máy vi tính + Sửa chữa, bảo dưỡng thành phần hệ thống máy vi tính + Biết cách xây dựng quản lí hệ thống mạng Lan doanh nghiệp, cửa hàng, công ty + Biết tổ chức, quản lí điều hành sản xuất phân xưởng, tổ kĩ thuật, cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lí mạng cục + Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân việc tổ chức, quản lí điều hành đơn vị cơng tác kĩ thuật Về thái độ Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 63 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng + Có ý thức trách nhiệm cơng dân, có thái độ đạo đức nghề nghiệp đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ + Nhận thức nhu cầu học tập suốt đời + Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích giải vấn đề lĩnh vực điện cơng nghiệp dân dụng + Có lực thực công việc giao, liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thơng trình độ trung cấp + Năng động, tự tin, cầu tiến công việc, hợp tác, thân thiện, khiêm tốn quan hệ + Tự chịu trách nhiệm chất lượng kết cơng việc, sản phẩm đảm nhiệm theo tiêu chuẩn chịu phần trách nhiệm kết công việc, sản phẩm tổ, nhóm + Tác phong cơng nghiệp, an tồn cho người thiết bị Về tin học + Có trình độ tin học chuẩn ICDL; Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng phổ biến như: Word, Excel + Khai thác hiệu nguồn tài nguyên Internet để phục vụ cho mục đích nghề nghiệp Về kĩ mềm + Kĩ làm việc theo nhóm + Kĩ thuyết trình + Kĩ giao tiếp + Kĩ lập kế hoạch + Kĩ định Khả học tập, nâng cao trình độ + Có khả tự học tìm hiểu mơi trường cơng tác để nâng cao trình độ kiến thức chun môn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội phù hợp với tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nước Căn vào chiến lược kinh doanh Công ty thời gian tới, nhu cầu Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 64 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng nguồn nhân lực (cả số lượng chất lượng) khái quát qua bảng sau: STT Nguồn tuyển dụng Tại trường Số người dự tuyển 30 đại Số người trúng tuyển Số người hoàn thành Số người bỏ việc sau tốt công trúng việc tuyển 10 5 15 13 học,cao đẳng Ứng viên tự 45 nộp đơn xin việc Tổng 75 d.Dự kiến kết đạt - Cung cấp đội ngũ nhân đủ số lượng ,tốt chất lượng - Hồn thành máy tổ chức ,có đội ngũ quản lý giỏi ,nhân viên có trình độ tay nghề ,năng suât tay nghề cao - Đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững 3.2.2 Biện pháp : Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá lực thực công việc nguồn nhân lực a Căn biện pháp Đánh giá lực thực công việc nhân viên cách xác giúp cho việc xây dựng sách đãi ngộ cách công hợp lý, với sức lao động mà họ cống hiến cho Công ty Công tác thực dựa đánh giá cá nhân trưởng phòng, ban, đơn vị với nhân viên họ phụ trách, quản lý phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ tình cảm mà cơng tác đánh giá thiếu tính khách quan Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 65 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Việc đánh tạo tâm lý làm việc chán nản, ức chế, khơng khí làm việc thiếu thi đua, sáng tạo nhân viên không phát huy hết lực làm việc thân b.Mục tiêu biện pháp - Đánh giá lực làm việc nhân viên cách khách quan, trung thực - Hạn chế tối đa việc đánh giá thi đua khen thưởng mang tính cào bằng, chủ quan phận quản lý Công ty, gây lãng phí, trả cơng khơng xứng đáng với người lao động cống hiến - Tạo khơng khí thi đua lao động, thi đua sáng tạo công việc - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc c Nội dung biện pháp Đối với lao động gián tiếp Hàng tuần nhân viên phải đăng ký với cấp trực tiếp khối lượng cơng việc hồn thành nhận cơng việc phát sinh hợp lý cấp giao cho Có ý kiến cơng việc giao: hợp lý hay chưa, khối lượng cơng việc phải làm khoảng thời gian có cân với khối lượng công việc mà đồng nghiệp giao hay không… Những ý kiến, đóng góp phải thể hợp lý, khách quan, trung thực để lấy làm tiêu mốc đánh giá lực thực công việc nhân viên Kết công việc cấp ghi nhận vào cuối tuần, lưu lại vào sổ theo dõi để làm sở khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời tinh thần người lao động Đối với khối lao động trực tiếp Tổ trưởng phụ trách tổ phải trực dõi, quản lý sát tác phong làm việc công nhân tổ phải có ghi chép, đánh giá khách quan Việc cập nhật thông tin phải ghi lại hàng ngày Hàng tháng tổ phải giành khoảng thời gian định để họp tổ với nội dung chủ yếu sau: Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 66 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Nghe tổ trưởng thơng báo kết hồn thành cơng việc tổ tháng qua đồng thời tuyên dương cá nhân hoàn thành xuất sắc cơng việc giao phê bình cá nhân làm việc thiếu tính tích cực, gây ảnh hưởng đến hiệu công việc tinh thần làm việc thành viên - Nhận phổ biến kế hoạch sản xuất tháng cách chi tiết cụ thể thành viên tổ đề xuất ý kiến công việc hoàn thành đảm bảo tiến độ chất lượng - Mỗi cá nhân đội đưa ý kiến trình bày khó khăn, thuận lợi thực tế cơng việc - Mọi người thảo luận, góp ý kiến để giải khó khăn mà cá nhân tổ, đội gặp phải để rút kinh nghiệm cho tháng Tất ý kiến, thông tin thảo luận trao đổi họp lưu lại lấy làm mốc tiêu để đánh giá lực thực cơng việc cá nhân nói riêng tồn thành viên tổ nói chung Hiện nay, Công ty thực công tác đánh giá nhân viên theo tiêu chí A, B, C (như phân tích phần trên) kết đánh giá mang tính cào bằng, dựa vào nhận xét chủ quan, cảm tính người quản lý d.Dự kiến kết đạt Sau tiến hành thực biện pháp trên, việc nâng cao hiệu công tác đánh giá lực thực công việc nhân viên cơng tác hoạch định nguồn nhân lực đạt kết cao Khi công tác đánh giá thực cách nghiêm túc, thể đánh giá cơng bằng, bình đẳng phản ánh thực tế khả làm việc cá nhân Điều góp phần tạo điều kiện cho nhân viên có tinh thần phấn đấu, nỗ lực thi đua công việc, hạn chế bất cập mối quan hệ tình cảm mang lại Vì vậy, thực đánh giá theo tiêu chí thang điểm cách đánh giá mang tính cơng bằng, xác Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 67 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng cách nhận xét cần mang tính khách quan người trực dõi công việc đội ngũ lao động để tạo tinh thần thoải mái, phấn đấu thi đua tạo hiệu cao công việc 3.2.3 Biện pháp : Biện pháp thu hút người lao đông làm việc lâu dài a.Căn đưa giải pháp Trong năm vừa qua công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc làm chưa tốt việc quan tâm khích lệ ,tạo động lực thu hút ,giữ chân cán cơng nhân viên.Điều thể rõ thông qua việc hàng năm công ty phải tuyển dụng thêm nhiều người thay cho vị trí nghỉ việc b.Mục tiêu biện pháp Trong trình sản xuất, Cơng ty gặp khó khăn lớn tình trạng thiếu nhân cơng cơng ty có nhiều đơn đặt hàng nhân viên thường xuyên việc chuyển nơi khác Hơn với phát triển đất nước tạo nhiều hội đầu tư cho doanh nghiệp ngồi nước.Nhiều cơng ty mọc lên, nhiều ngành nghề phát triển cách nhanh chóng Cùng với nhu cầu lao động, lao động có tay nghề, đặc biệt lao động có tay nghề cao hay lao động giỏi vấn đề quan trọng định tồn doanh nghiệp Do đó, vấn đề sử dụng người tài, giữ chân người tài hay tuyển dụng người tài vấn đề cấp thiết doanh nghiệp c Nội dung biện pháp Kích thích mặt vật chất - Kích thích mặt vật chất quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng lao động Kích thích vật chất bao gồm khoảng tiền lương ,tiền thưởng trả cho người lao động nhằm thúc đẩy người lao động hăng say làm việc để đạt hiệu cao Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 68 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Ta trọng vào phần lương thưởng phần mềm kích thích vật chất người lao động ,nó ảnh hưởng tích cực đến hiệu sử dụng lao động Công ty Tuy nhiên chế độ lương thưởng Công ty lại thấp không đáp ứng nguyện vọng nhân viên.Do năm tới Công ty cần tăng cường phát triển để tăng thu nhập từ trích khoản tiền vào quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty sử dụng nhiều phương án khác để tạo động lực cho người lao động Ví dụ : Lương thợ công ty làm đủ tiếng /26 ngày 6.500.000 đồng Công ty trả tổng 6.300.000 đồng Nếu vào tháng liên tục không mắc lỗi giữ nguyên tác phong tháng thứ nhận mức luong 6.700.000 đồng trì liên túc không mắc lỗi Đây phương pháp làm thúc đẩy động lực làm việc nhân viên cơng ty Nó tác động mạnh lên đến tâm lý người lao động biện pháp thưởng phạt phân minh thẳng vào lợi ích họ tiền lương Kích thích tinh thần Trong doanh nghiệp ,tiền lương yếu tố để chân cơng nhân viên Đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố ,nếu doanh nghiệp biết trọng vào yếu tố tinh thần tạo thoải mái khơng cẩu thả, có khn khổ cho nhân viên tạo gắn bó lâu dài với họ.Đây số ý kiên kích thích tinh thần cho người lao động - Công ty nªn tạo điều kiện mơi trường làm việc cho cán cơng nhân viên cơng ty,tạo bầu khơng khí lành mạnh thoải mái, tránh kéo dài thời gian lao động gây căng thẳng,giảm hiệu công việc - Cải thiện đời sống, tinh thần cho người lao động,tọ buổi họp mặt trò chuyện, trao đổi kinh nghiệp,học hỏi kiến thức,thảo luận kế hoạch công việc tới…nhằm nâng cao tầm hiểu biết đồng thời gây cho người lao động hứng thú làm việc - Tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho công nhân viên công ty Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 69 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Có q tặng cho dịp lễ, tết, kỷ niệm hàng năm - Hàng năm công ty tổ chức nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức cho cán công nhân viên, điểm nghỉ mát, du lịch nước - Cơng ty có đề quỹ trợ cấp cho cán công nhân viên ốm đau… -Tổ chức thăm hỏi thường xuyên, quan tâm đến đời sống tinh thần tồn cơng nhân viên công ty d.Dự kiến kết đạt được: - Nâng cao ý thức, trách nhiệm nhân viên, đồn kết, hăng say làm việc từ tăng suất lao động cho doanh nghiệp - Bầu khơng khí thi đua doanh nghiệp tăng cao hơn, người lao động tích cực hơn, hăng hái với cơng việc hơn, phát huy hết khả vốn có, suất tăng cao so với trước - Người lao động cảm thấy hài lòng nỗ lực cơng việc họ đền đáp cách xứng đáng - Khơng có tình trạng chảy máy chất xám Cơng ty ngồi thị trường Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 70 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Từ việc nghiên cứu thực tiễn, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Lộc xứng đáng công ty đầu chất lượng sản phẩm, nhân ,tài địa phương thành phố Trong năm hoạt động kinh doanh đạt thành tích đáng kể có thành cơng định việc chiếm lĩnh thị phần khu vực Hải Phòng,Cơng ty nỗ lực khơng ngừng để tạo lợi nhuận hàng năm đóng góp thuế đầy đủ cho nhà nước Đây nỗ lực đáng khen ngợi Bên cạnh lại có khó khăn mà cơng ty gặp phải cạnh tranh gay gắt thị trường với nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh Như đòi hỏi công ty phải đưa chiến lược kinh doanh, chiến lược thị trường đắn, kịp thời phù hợp với khả thực tế để cơng ty nắm bắt hội, tránh nguy cơ, phát huy điểm mạnh, tối thiểu hóa điểm yếu, đảm bảo phát triển ổn định bền vững công ty Trên lý thuyết phân tích thực tế em nhận thấy số vấn đề tồn công tác quản trị nguồn nhân lực công ty q trình phân tích, tìm hiểu qua tiêu cụ thể em đề số giải pháp chủ yếu với mục đích góp phần nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn nhân lực Công ty cải thiện nữa, phù hợp với tình hình thực tế nhằm giải số mặt hạn chế Một lần em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty THNH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc tạo điều kiện hướng dẫn em trình làm nghiên cứu khoa học Em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo hướng dẫn Th.s Phan Thị Thu Huyền tận tình giúp đỡ, bảo em suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Do lực, kiến thức thời gian có hạn nên viết em nhiều thiếu sót, kính mong thầy xem xét, góp ý kiến để viết em hoàn thiện Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 71 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2004), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc (2016) Báo cáo công tác quản trị nhân lực công ty 2016 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc (2017) Báo cáo công tác quản trị nhân lực công ty 2017 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc (2016) Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2016 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc (2017) Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2017 Trần Kim Dung (2011) “Quản Trị Nguồn Nhân Lực ,Nhà xuất Tổng Hợp TP HồChí Minh Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Lớp: QT1802N 72 ... 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN LỘC 59 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ. .. Dịch vụ Tuấn Lộc năm tới .59 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Lộc 60 3.2.1 Biện pháp :Nâng cao chất lượng công tác... quản lý sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Tuấn Lộc Chương 3: Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tuấn lộc , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tuấn lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay