Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nạo vét đường biển i

70 7 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Hoàng Thu Hương Giảng viên hướng dẫn : ThS Lã Thị Thanh Thủy ` HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƯỜNG BIỂN I KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Hoàng Thu Hương Giảng viên hướng dẫn : ThS Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thu Hương Mã SV: 1312402006 Lớp: QT1701N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Cổ phần Nạo vét đường biển I NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lí luận nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực - Phản ánh thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I - Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô sản xuất, sở vật chất kỹ thuật, Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng công ty qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty Cổ phần nạo vét đường biển I CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần nạo vét đường biển I Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN tháng năm 2018 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hoàng Thu Hương ThS Lã Thị Thanh Thủy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3 Các đặc trưng nguồn nhân lực 1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.2.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .6 1.2.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2.4 Chắc quản trị nguồn nhân lực 1.2.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 1.2.7 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.3.1 Hiệu suất sử dụng lao động .20 1.3.2 Năng suất lao động bình quân 21 1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận lao động 21 1.3.4 Hàm lượng sử dụng lao động 21 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp.22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƯỜNG BIỂN I .24 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 24 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 24 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 25 2.1.3 cấu tổ chức công ty .25 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 29 2.2 Tình trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 31 2.2.1 Nhận định chung tình hình lao động công ty Nạo vét đường biển I .31 2.2.2 cấu lao động công ty Cổ phần nạo vét đường biển I 32 2.2.3 Công tác phân công lao động 36 2.2.4 Công tác tuyển dụng công ty 37 2.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 41 2.2.6 Chế độ đãi ngộ 42 2.2.7 Phân tích môi trường làm việc 44 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty Cổ phần nạo vét đường biển I 45 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động 45 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 48 2.3.3 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực côngty cổ phần nạo vét đường biển I 48 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƯỜNG BIỂN I .50 3.1 Biện pháp 1: Nâng cao hiệu công tác đào tạo .51 3.1.1 Mục tiêu biện pháp 51 3.1.2 Căn biện pháp 52 3.1.3 Nội dung biện pháp 52 3.2 Biện pháp 2: Cải thiện môi trường làm việc nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty 55 3.2.1 Mục tiêu biện pháp 55 3.2.2 Căn biện pháp 55 Tinh thần làm việc nhóm chưa phát huy tốt, bất đồng nội 55 3.2.3 Nội dung biện pháp 56 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC BẢNG, ĐỒ đồ : máy tổ chức quản lý công ty Cổ phần nạo vét đường biển I 25 đồ 2: Tiến trình tuyển dụng công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 37 Bảng 1: cấu lao động theo giới tính .32 Bảng 2: cấu lao động theo độ tuổi .33 Bảng 3: cấu lao động theo trình độ 34 Bảng 4: cấu lao động phân theo chức 35 Bảng 5: Tình hình tăng giảm lao động qua năm 35 Bảng : Bảng phân bổ số lượng CBCNV 37 Bảng 7: Lao động tuyển thêm từ nguồn công ty năm 2015, 2016 41 Bảng 8: Lương tháng 9/2016 công ty Cổ phần nạo vét đường biển I 43 Bảng 9: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty Cổ phần nạo vét đường biển I 47 Bảng 10: Dự tính chi phí đào tạo: 54 Bảng 11 Đánh giá hiệu sử dụng lao động sau thực biện pháp .55 Bảng12 Đánh giá hiệu sau sử dụng biện pháp 58 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty cổ phần Nạo vét em đường biển I” nhận nhiều tận tình giúp đỡ Trước hết, em xin chân thành cảm ơn ThS Lã Thị Thanh Thủy – người trực tiếp bảo hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận chỉnh sửa mang tính thực tế Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt thầy khoa Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp kiến thức thầy bảo em suốt trình học tập rèn luyện nhà trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn tồn tập thể cán bộ, cơng nhân viên Cơng ty tạo điều kiện tận tình bảo, giúp đỡ em việc tìm kiếm tài liệu tư vấn tình hình hoạt động doanh nghiệp suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận Trong q trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên biện pháp đưa khó tránh thiếu sót Em mong nhân góp ý từ q thầy để luận văn hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Chỉ tiêu sức sinh lời lao động Lợi nhuận Sức sinh lời = lao động Số LĐBQ Ý nghĩa tiêu: tiêu phản ánh lao động năm tạo đồng lợi nhuận 1.650.953.027 Sức sinh lời = = 3.512.666đ/người lao động năm 2015 470 1.964.004.266 Sức sinh lời = lao động năm 2016 SV: Hồng Thu Hương - QT1701N = 4.041.161đ/người 486 46 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng 9: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty Cổ phần nạo vét đường biển I (Đơn vi tính: VNĐ, người) Giá trị Chỉ tiêu Chênh lệch Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 Tuyệt đối Tương đối 85.321.643.587 88.642.246.636 3.320.603.049 3,89 Tổng doanh thu (1) Đồng Lợi nhuận (2) Đồng 1.650.953.027 1.964.004.266 313.051.239 18,96 Tổng số lao động (3) Người 470 486 16 3,4 88.642.246.636 88.642.246.636 855.972,1 0,47 528.495 15,04 Hiệu suất sử dụng lao động (1/3) Đồng/người Sức sinh lời người lao động Đồng/người 3.512.666 4.041.161 ( Nguồn: Phòng kế tốn – tài cơng ty cổ phần Nạo vét đường biển I) SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 47 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Qua bảng ta thấy:  Hiệu suất sử dụng lao động năm 2015 Công ty 88.642.246.636 đồng/người/năm, điều chứng tỏ năm 2015 lao động Công ty tạo 88.642.246.636đồng doanh thu Đến năm 2016 88.642.246.636 đồng/người/năm, tăng 855.972,1đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 0,47%  Năm 2015, sức sinh lời lao động Công ty 3.512.666đồng/người/năm, điều chứng tỏ năm 2015 lao động Công ty tạo 3.512.666 đồng lợi nhuận Đến năm 2016 số 4.041.161 đồng/người/năm Như vậy, hiệu sử dụng lao động năm 2016 so với năm 2015 tăng lên đáng kể Cụ thể, hiệu sử dụng lao động năm 2016 tăng lên 528.495 đồng/người/năm tương đương với 15,04% so với năm 2015 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I 2.3.2.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I Kế hoạch nhân công ty gắn liền với chiến lược phát triển cơng ty Nó ảnh hưởng định tới mục tiêu phát triển công ty Công tác hoạch định nguồn nhân lực nhằm xác định số lao độn công ty, dự báo nhu cầu lao động tương lai vào kế hoạch sản xuất cơng ty Từ sách phù hợp: cần tuyển thêm người khơng, phải sa thải hay khơng… Hiện cơng ty kế hoạch nhân cho năm chưa xây dựng kế hoạch lâu dài Kế hoạch nhân công ty xây dựng dựa vào kế hoạch gia cơng cho phía đối tác, công tác hiệu lực lượng lao động cần cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ 2.3.3 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực côngty cổ phần nạo vét đường biển I 2.3.3.1 Thành tích đạt - Cán công nhân viên công ty trả lương quy định quy chế lương công ty, theo mức lương cán cơng nhân viên SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 48 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG nhận gồm lương cấp bậc, lương sách, lương hiệu khoản giảm trừ khác theo quy định nhà nước Mức thu nhập cán công nhân viên cơng ty ổn định, họ n tâm công tác công ty trả lương hạn theo thỏa thuận lao động - Các sách thưởng, trợ cấp đáp ứng nhu cầu tạo động lực cho cán công nhân viên công ty Tuy nhiên, công ty cần phát huy vai trò hoạt động kinh doanh người lao động để khuyến khích họ đạt kết cao Công ty làm tốt công tác phúc lợi dịch vụ để tạo động lực cho cán công nhân viên, quỹ trích từ lợi nhuận cơng ty - Cơng ty đào tạo môi trường làm việc tốt, bầu khơng khí thoải mái cho người lao động Hiện cơng ty thường xun củng cố hồn thiện sách tạo động lực cho nhân viên, nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể cán công nhân viên công ty - Công ty quan tâm đến đời sống vật chất tinh họ, giúp họ yên tâm tận tụy cống hiến cơng việc - Cơng ty tìm hướng phát triển đắng chủ trương phát triển công tác ngắn hạn dài hạn đắn, máy tổ chức hợp lý, cấu tổ chức gọn nhẹ, mang lại hiệu 2.3.3.2 Hạn chế Nhìn chung, tình hình kinh tế khó khăn nay, với mức lương mà công ty trả cho người lao động đáp ứng yêu cầu chi tiêu họ chưa thực tạo động lực Như vậy, với mức lương thực chưa hấp dẫn chưa mang tính cạnh tranh, cơng ty cần điều chỉnh thích hợp tác động vào sách tiền lương nhằm hồn thiện tạo động lực cho cán người lao động cơng ty SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 49 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƯỜNG BIỂN I *Phương hướng hoạt động công ty tương lai Chúng ta nói chưa Việt Nam tham gia vào xu hội nhập toàn cầu hóa sâu rộng nay, việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại lớn giới (WTO) khẳng định đổi chiến lược phát triển kinh tế đất nước Đảng Nhà nước, điều đưa nước ta lên vị trường quốc tế, nhiên thách thức theo nhiều Trong năm gần năm lộ trình bước cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo hướng đa chủ sở hữu, điều đồng nghĩa với việc tính bao cấp doanh nghiệp giảm xuống để tồn phát triển khơng cách khác doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp cần phải củng cố nâng cao hiệu hệ thống quản lý kinh doanh thích ứng phù hợp với chế thị trường hội nhập Doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực quy định quản lý kinh tế nhà nước Doanh nghiệp cần củng cố lại thị trường nước, vươn thị trường quốc tế Cần đẩy mạnh đồng phân xưởng sản xuất- kinh doanh, ổn điịnh giá thành, giữ hình ảnh uy tín cho cơng ty nước nước ngồi Trong xu chung nhiều DN nghiệp Nhà nước lĩnh vực xây dựng gặp khó khăn trí nhiều DN đứng bờ vực phá sản Công ty Nạo vét đường biển I DN chuyên ngành trực thuộc Bộ GTVT đơn vị mạnh, truyền thống thời gian vừa qua gặp khơng khó khăn.Để tồn phát triển phải đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh ngành nghề mạnh mà sẵn có, mà cốt lõi doanh nghiệp lực lượng lao động, cần phải biện SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 50 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn lao động, hiệu sử dụng nguồn lao động dạt mức tối đa thi hiệu suất lao động tăng kéo theo doanh thu lợi nhuận công ty tăng lên Tạo lợi nhuận cao, doanh thu lớn thu nhập Doanh nghiệp nâng cao lên, cải thiện toàn đời sống người lao động doanh nghiệp mà nhu cầu cấp thiết nhất, đáp ứng nhu cầu sống cho cộng đồng Trong hai năm qua, Công ty Nạo vét đường biển I làm ăn hiệu nhiều không cao so với qua mô sản xuất Cơng ty Mặc dù nhiều cố gắng nhìn chung biện pháp khắc phục chưa phát huy so với tiềm vốn Cơng ty Cơng ty trọng vấn đề người lao động, chưa thật sát hiệu quả, ví dụ việc đào tạo nhân lực năm qua chưa mang lại hiệu cao, mang tính hình thức hay việc môi trường làm việc nhân viên chưa thật trọng khiến công ty không thu hút nhiều nhân giỏi hay giữ chân người tài Qua trình học tập làm báo cáo thực tập sau phân tích đầy đủ tình hình hoạt động SXKD Cơng ty Nạo vét đường biển I, em xin đề số biện pháp nhằm nâng cao hiệu đào tạo với mục đích tạo hiệu cao q trình đào tạo Công ty năm 2018 năm cho phù hợp với tình hình thị trường, môi trường sản xuất kinh doanh sở phát yếu tố tiềm vốn Cơng ty để khắc phục khó khăn, từ góp phần làm cho Cơng ty đạt thành cao năm 2018, mà điển hình làm cho tiêu lợi nhuận, doanh thu tăng cao năm 2018 3.1 Biện pháp 1: Nâng cao hiệu công tác đào tạo 3.1.1 Mục tiêu biện pháp - Nâng cao trình độ tay nghề lao động, trình độ trình độ học vấn khả giao tiếp cho nguồn nhân lực kinh doanh, tìm kiếm thị trường trình độ chuyên môn đội ngũ quản lý cán chuyên trách Cơng ty - Tránh gây lãng phí chi phí đào tạo doanh nghiệp SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để tăng khả cạnh tranh Công ty thị trường 3.1.2 Căn biện pháp - Sự thành công hay thất bại doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố chất lượng lao động đóng vai trò vơ quan trọng, mối quan hệ chặt chẽ với nhân tố khác Bên cạnh đó, phát triển không ngừng khoa học công nghệ, biến động môi trường kinh doanh thay đổi tổ chức doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp phải thay đổi để thích nghi Do vây, đào tạo nguồn nhân lực yêu cầu tất yếu công tác quản trị nguồn nhân lực Người lao động người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời người thực mục tiêu mà doanh nghiệp đề - Năm 2016 tồn cơng ty 486 người, lao động trình độ đại học 85 người- chiếm 17,49%, cao đẳng trung cấp 195 người – chiếm 40.12% tổng số, lại la lao đơng trình độ tốt nghiệp trung học phổ thơng Mặc dù vậy, với khắc nghiệt môi trường kinh doanh, thị trường nước xu hướng thu hẹp việc tìm kiếm thị trường tiềm quốc tế vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm Chính điều mà việc nâng cao chất luợng nhân lực quan hệ ngoại giao, am hiểu môi trường kinh tế ngồi nước, giao tiếp quốc tế với trình độ tốt việc làm cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần nạo vét đường biển I 3.1.3 Nội dung biện pháp Doanh nghiệp hoạt động đào tạo khơng hiệu cao, cần xác định lại chức năng, nhiệm vụ vị trí để thấy yếu kém, khiếm khuyết vấn đề cho đào tạo  Với đội ngũ lao động gián tiếp Nâng cao trình độ lực quản lý để phù hợp với xu phát triển kinh tế đất nước SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 52 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Hàng năm, cử cán luân phiên bồi dưỡng, tham dự hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý theo chế ban hành Nhà nước Nâng cao khả ngoại ngữ tiếng anh Trưởng/Phó phòng,khuyến khích cán CNV học thêm Mặt khác, cử cán đào tạo phải đào tạo theo chuyên môn nghiệp vụ công việc mà họ đảm trách qua trung tâm chuyên bồi dưỡng cán quản lý Thường xuyên cập nhật kiến thức quản lý, cung cấp kiến thức kinh tế thông qua giảng thông qua việc xây dựng, phân tích xử lý tình huống, đào tạo trực tiếp thông qua công việc (đối với nhân viên vào làm việc Công ty), tiến hành đào tạo tập dượt thơng qua hình thức xây dựng đề án cải thiện công tác hoạt động máy quản lý cơng ty Rà sốt trình độ chun mơn, cử nhân viên học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nước Bổ túc tiếng anh liên tục, đào tạo kiểm tra trình độ giám sát chặt chẽ Công ty Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trình học tập, đặt việc thực hành điều kiện khắc nghiệt cụ thể  Đối với lao động trực tiếp Số lượng lao động trực tiếp chiếm đa số hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nạo vét đường biển I nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động vấn đề quan trọng cấp thiết Đối với đội ngũ cơng nhân kỹ thuật đầu tư kinh phí cho họ học tập, tiếp thu công nghệ Kết hợp với trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Công ty ngành nhằm tiếp thu kinh nghiệm cơng nghệ đại từ đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp đem lại hiệu cao Phân loại rõ ràng mức độ tay nghề người lao động để chia lớp đào tạo cho với lực lao động Tổ chức thi tay nghề lao động giỏi, thi sáng tạo lao động để khuyến khích người lao động tích cực tìm tòi, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật SV: Hoàng Thu Hương - QT1701N 53 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Mời chun gia công ty trực tiếp hướng dẫn tập huấn cho cơng nhân Bảng 10: Dự tính chi phí đào tạo: ( Đơn vị tính: người, triệu đồng ) Thời Cán phân tích tài tháng Tại Hà Nội Chi phí (trđ) 10 Phòng Kế hoạch sản xuất tháng Tại Singapo 100 Phòng Kỹ thuật Cán kỹ đàm phán Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật nạo vét Chuyên gia vận hành máy Tổng tháng Tại Nauy 740 STT Đối tượng Thiếu hụt Phòng kế tốn- tài SL gian Địa điểm 850 Theo bảng dự tính chi phí đào tạo ta thấy,đối với phòng kế tốntài thiếu hụt cán phân tích tài cần phải cử người học khóa phân tích tài Hà Nội với chi phí dự trù 10 triệu đồng tháng Còn với phòng kế hoạch sản xuất, cần người kĩ đàm phán tốt để đem lại hợp đồng đắt giá, điều khoản lợi, lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nên cần phải cử người sang singapo để bổ sung thêm kiến thức đàm phán, tiêu singapo thời gian đào tạo tháng với chi phí 100 triệu Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp thuộc khối đặc thù có, chủ yếu la vận hành máy móc tàu thuyền đòi hỏi trình độ- kĩ thật cao mà doanh nghiệp thiếu người chưa đạt đến trình độ cao nên cần phải cử Nauy để đào tạo đất nước phát triển dẫn trước ngành nghề nạo vét Doanh nghiệp cần nâng cao kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật nạo vét phải chuyên gia vận hành máy giỏi nên phòng kỹ thuật cần dành suất đào tạo Nauy với thời gian tháng chi phí đào tạo 740 triệu đồng Theo kiến thức em học từ trường lớp em nghĩ sau doanh nghiệp thực biện pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp tang lên 20% bảng SV: Hoàng Thu Hương - QT1701N 54 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng 11 Đánh giá hiệu sử dụng lao động sau thực biện pháp (Đơn vị: đồng) STT Chỉ tiêu Trước giải pháp Sau giải pháp Doanh thu 88.642.246.636 106.370.695.963,2 Chi Phí 68.448.499.340 70.667.469.326,8 Lợi nhuận 20.193.747.296 35.703.226.636,4 Doanh thu/ Lao động 182.391.453,98 218.869.744,78 Lợi nhuận/ Lao động 41.550.920,36 73.463.429,29 Bảng đánh giá rõ sau doanh nghiệp thực biện pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo -Doanh thu doanh nghiệp tăng lên từ 88.642.246.636 đên 106.370.695.963,2 lợi nhuận tăng từ 20.193.747.296 lên 35.703.226.636,4 -Tỷ suất doanh thu/ lao động tăng từ 182.391.453,98 lên 218.869.744,78 tỷ suất lợi nhuận / lao động tăng từ 41.550.920,36 thành 73.463.429,29 3.2 Biện pháp 2: Cải thiện môi trường làm việc nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty 3.2.1 Mục tiêu biện pháp - Nâng cao hiệu suất làm việc công nhân viên - Giữ chân lao động tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc - Thu hút nhân tài, người lao động 3.2.2 Căn biện pháp Tinh thần làm việc nhóm chưa phát huy tốt, bất đồng nội Năng suất làm việc công nhân viên chưa phát huy tối đa hết cơng suất SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 55 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Bên cạnh đó, sách đãi ngộ cơng ty ít, khơng đủ để giữ chân công nhân lại làm việc, chưa thu hút nhiều người tài Do cần cải thiện nhiều yếu tố cấu thành nên môi trường làm việc,và nhiều yếu tố cần cải thiện.Theo em điều cần cải thiện nên cải thiện nên cải thiện mối quan hệ sếp với nhân viên nhân viên với nhân viên 3.2.3 Nội dung biện pháp Sandy Mazur – giám đốc phận Spherion nói rằng: Hai bên kì vọng khác nhau, điều dẫn tới mối quan hệ rạn nứt xa cách Nghiên cứu lực lượng nhân công (Emerging Workforce Study) năm nhân viên mong muốn môi trường làm việc linh hoạt cân cơng việc sống phía nhà tuyển dụng lại cắt giảm chương trình Khi nói tới lý giữ chân nhân viên lại doanh nghiệp, ông chủ tin cách thức quản lý văn hóa doanh nghiệp quan trọng nhất, nhân viên lại cho đền bù lợi ích tài điều quan trọng Mazur nói rằng: Cả nhân viên sếp nên hướng tới việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp dựa tin tưởng tôn trọng lẫn Nếu bên nỗ lực đầu tư phát triển mối quan hệ gắn bó hơn, hướng tới mục tiêu kì vọng chung Một mối quan hệ bền chặt, gắn bó sếp nhân viên dạng “cổ tức dài hạn” mang lại giá trị cho doanh nghiệp Nhân viên vui vẻ họ gắn bó, làm việc động lực suất hơn” Sếp phải người hướng dẫn, nâng đỡ, giúp đỡ nhân viên hồn thành nhiệm vụ Sếp khơng nên coi ơng chủ, cấp biết lệnh, điều tạo khoảng cách xa lánh nhân viên, trở thành khoảng cách lớn khiến nhân viên ln dè dặt , thu với sếp Họ sợ họ nói điều khơng biết làm không bị sếp mắng mỏ, khiển trách nên họ làm việc miễn cưỡng, qua loa, lấy lệ , Mơi trường làm việc ln căng thẳng tạo lên stress cho tất Làm nhân viên SV: Hoàng Thu Hương - QT1701N 56 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG khơng muốn gắn bó lâu dài cống hiến tận tâm cho doanh nghiệp họ làm Nếu nhân viên khơng tận tâm làm việc không hết suất công việc không đạt hiệu cao, công ty không phát triển Và sếp cần phải cư xử công với nhân viên, không trù dập, thiên vị Nếu sếp nhận thức điều tự thay đổi mối quan hệ với nhân viên theo hướng tích cực gần gũi- nâng đỡ, sếp khơng nhận thức điều nên học khóa học cách cư xử với nhân viên Mối quan hệ nhân viên nhân viên: nhân viên phải chia sẻ, đoàn kết với họ trở nên gần gũi, tình cảm đồng nghiệp khăng khít khiến tinh thần làm việc đồng đội tăng lên hơn, họ giúp đỡ cơng việc, nâng cao hiêu làm việc Nếu tập thể khơng hòa thuận- chia sẻ giúp đỡ tập thể nhanh chóng bị tan rã, bất hòa khó để đưa đinh chung, làm thời gian tiến hành công việc công ty, gây nên tổn thất kinh tế, thiệt hại cho công ty Cơng ty khối thống đồn kết cá nhân, cá nhân gắn bó khăng khít tạo thành tập thể mạnh người xưa câu: “Một làm chẳng nên non- ba chụm lại lên núi cao”- thể rõ đồn kết- đồng lòng làm nên việc lớn Khi tập thể làm viêc mơi trường vui vẻ- hòa đồng họ tinh thần phấn khởi để làm việc, ngày họ lại niềm vui, động lực để đến quan, gắn bó với sếp đồng nghiệp nhân viên hòa thuận biết giúp đỡ, chia sẻ , phân cơng cơng việc với nhau, để nhanh chóng hồn thành nhiệm vụ- cơng việc với kết tốt Để mối quan hệ sếp- nhân viên nhân viên- nhân viên cải thiện động lực để tiến hành phía doanh nghiệp nên đưa hình thức tặng thưởng vật chất.Cơng nhân viê thấy hài lòng phấn khởi điều Cuối năm vào thay đổi việc đổi mối quan hệ, ban giám đốc trao phần thưởng dựa vào tiêu chí bảng sau: SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 57 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP STT Mối quan hệ Sếp với nhân viên Nhân viên với nhân viên TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Thân Thiện Hòa Thuận Chưa hòa thuận Ban giám đốc doanh nghiệp đánh giá mối quan hệ dựa vào bảng với mức thưởng cụ thể sau: phòng ban đạt tiêu thân thiện thưởng 30 triệu cho phòng ban đó, đạt tiêu hòa thuận 15 triệu đồng, chưa hòa thuận khơng nhận thưởng góp ý để thay đổi tổng quỹ thưởng 200 triệu đồng Sau áp dụng biện pháp cải thiện môi trường làm việc hiệu suất làm việc doanh nghiệp thay đổi theo hướng tích cực tang lên làm cho lợi nhuận- doanh thu doanh nghiệp tang lên 10% biểu cụ thể bảng dưới: Bảng12 Đánh giá hiệu sau sử dụng biện pháp (Đơn vị: đồng) STT Chỉ tiêu Trước giải pháp Sau giải pháp Doanh thu 88.642.246.636 97.506.471.299,6 Chi phí 68.448.499.340 75.293.349.474 Lợi nhuận 20.193.747.296 22.213.121.828,60 Doanh thu/ Lao động 182.391.453,98 200.630.599,38 Lợi nhuận/ Lao động 41.550.920,36 45.706.011,99 Như vậy, sau thực giải pháp -Doanh thu công ty tăng từ 88.642.246.636 lên 97.506.471.299,6 lợi nhuận tăng từ 68.448.499.340 lên 75.293.349.474 - Tỷ suất doanh thu/ lao động tăng lên rõ rệt từ 182.391.453,98 lên 200.630.599,38 Và tỷ suất lợi nhuận/ lao động tăng lên thành 45.706.011,99 SV: Hoàng Thu Hương - QT1701N 58 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường với nhược điểm vốn kinh tế tiên tiến đại Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết giá thơng qua quan hệ cung, cầu thị trường Nó môi trường tốt cho doanh nghiệp động sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường phải đối mặt với khó khăn thách thức gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt Sự cạnh tranh dẫn đến đào thải kinh doanh, khơn khéo, động tận dụng hội, phòng tránh rủi ro, cơng việc khơng khác ngồi người làm Vậy vai trò người lao động doanh nghiệp quan trọng, vấn đề “ quản trị người ” lại trở nên quan trọng hơn, tảng cho hoạt động khác Qua q trình thực tập Cơng ty cổ phần Nạo vét đường biển I tạo điều kiện cho em nghiên cứu nắm bắt kiến thức thực tế nhằm củng cố kiến thức trang bị từ nhà trường Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn cơng tác quản trị nguồn nhân lực Bằng cách phân tích đánh giá thơng qua tiêu cụ thể em đưa số giải pháp nhằm “ nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực công ty ‘’cho phù hợp với tình hình thực tế để cơng ty tham khảo nhằm mục đích góp phần giải mặt mà xí nghiệp hạn chế Tuy nhiên thời gian trình độ nhiều hạn chế; kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy ít; thơng tin số liệu cần thiết bị hạn chế khơng thu thập được; đó, nguồn số liệu tương đối xác, chưa bao quát đầy đủ Vì vậy, luận văn tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp để đề tài hoàn thiện hơn! Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo dạy em suốt năm học, Công ty Cổ phần Nạo vét đường biển I giúp đỡ em thời gian qua đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình giáo: ThS.Lã Thị Thanh Thủy Em xin chân thành cảm ơn! SV: Hồng Thu Hương - QT1701N 59 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng tổ chức lao động cơng ty cổ phần nạo vét đường biển I năm 2015 Phòng tổ chức lao động công ty Cổ phần nạo vét đường biển I năm 2016 Phòng Kế tốn tài công ty Cổ phần nạo vét đường biển I năm 2015 Phòng Kế tốn tài cơng ty Cổ phần nạo vét đường biển I năm 2016  Một số nguồn tham khảo khác: http://xemtailieu.com/tai-lieu/mot-so-bien-phap-nang-cao-hieu-quasu-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-oshico-1199278.html http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-mot-so-bien-phap-nang-cao-hieuqua-su-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-giay-phuc-yen-32105/ SV: Hoàng Thu Hương - QT1701N 60 ... trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I - Một số gi i pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I Các số liệu cần thiết để thiết kế,... Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực côngty cổ phần nạo vét đường biển I 48 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GI I PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC T I CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƯỜNG... chung nhân lực quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần Nạo vét đường biển I Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nạo vét đường biển i , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nạo vét đường biển i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay