Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV hoàng linh

85 7 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Kim Phượng Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG LINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Kim Phượng Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Kim Phượng Mã SV:1412407014 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM DV Hoàng Linh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa vấn đề lý luận tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Khảo sát thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh năm 2017 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hoàng Linh năm 2017 Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM DV Hoàng Linh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: năm Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Đỗ Kim Phượng ThS Phạm Thị Nga Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Phạm Thị Nga Khoa QTKD – Đại học Dân lập Hải Phòng Đỗ Kim Phượng Chuyên ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hồng Linh Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hoàng Linh - Tập hợp vấn đề lý luận kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế toán hành - Khảo sát thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh năm 2017 - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán doanh nghiệp Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Ý thức tốt - Hoàn thành tiến độ Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Khóa luận giải yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Số liệu minh họa chi tiết, rõ ràng - Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực trạng phân tích Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Một số khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Doanh thu thu nhập doanh nghiệp 1.1.2 Chi phí doanh nghiệp 1.1.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh .4 1.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu .5 1.2.2 Kế toán giá vốn 1.2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 11 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 16 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 18 1.2.6 Kế toán xác định kết doanh thu 21 1.3 Các hình thức kế tốn doanh nghiệp 24 1.3.1 Hình thức kế tốn nhật ký chung .24 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký –Sổ 25 1.3.3 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 25 1.3.4 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 26 1.3.5 Hình thức kế tốn máy tính 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LINH 28 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Linh 28 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Hoàng Linh 28 2.1.2 Cơ cấu, tổ chức máy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .29 2.2 Thực trạng tơt chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Linh 32 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH Thương mại dịch Hoàng Linh 32 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Linh 40 2.2.3 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 46 2.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 50 2.2.5 Kế tốn doanh thu khác chi phí khác 57 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LINH 67 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 67 3.1.1 Ưu điểm 67 3.1.2 Nhược điểm .68 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 68 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 68 3.2.2 Yêu cầu việc hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 68 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 69 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG LỜI MỞ ĐẦU Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế độc lập, tự chủ doannh nghiệp ngày cao doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doannh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn doanh nghiệp phải theo dõi sát trình mua bán hàng hóa xác định kết kinh doanh cách nhanh chóng, đầy đủ kịp thời Đây sở để doanh nghiệp có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước Đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp cần thực tốt cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Từ cơng tác kế tốn ngày trở nên cần thiết, thông qua thông tin kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhà quản lý đề đề án, kế hoạch thích hợp, dễ dàng kiểm sốt hoạt động doanh nghiệp Trong ta thấy tầm quan trọng hệ thống kế tốn nói chung phận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng việc đánh giá hoạt động doanh nghiệp, em định chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hồng Linh Kết cấu khóa luận ngồi phần mở đầu kết luận gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu chi phi xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Một số khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Doanh thu thu nhập doanh nghiệp Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu  Các loại doanh thu  Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản thu, phụ thu bên ngồi giá bán (nếu có) - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng doanh nghiệp phải thỏa mãn tất điều kiện sau: + Doanh nghiệp trao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá người mua + Doanh nghiệp khơng nắm quyền quản lý người sở hữu hàng hoá quyền kiểm kê, kiểm soát hàng hoá + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận kết trình mua bán, cung cấp dịch vụ hàng hóa xác định cách đáng tin cậy Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn điều kiện sau: + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ + Xác định phần cơng việc hoàn thành vào thời điểm báo cáo + Xác định chi phí phát sinh chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Biểu số 2.26: Sổ 911 ( Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Linh ) Đơn vị: Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Địa chỉ: Số 241 Quỳnh Cư, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng Mẫu số S03b- DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT - BTC) ngày 26/08/2016 Bộ Tài SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản: Xác đinh kết kinh doanh Số hiệu: 911 Chứng từ SH NT Diễn giải TKĐƯ Số dư đầu năm PKT20 31/12 Kết chuyển doanh thu, bán hàng PKT20 31/12 Kết chuyển doanh thu Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Nợ Có 511 37.263.307.816 515 6.836.354 hoạt động tài PKT21 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán PKT21 31/12 Kết chuyển chi phí quản 632 33.462.136.305 642 3.526.765.910 821 56.248.391 421 224.993.564 lý doanh nghiệp PKT23 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN PKT24 31/12 Kết chuyên lợi nhuận sau thuế Cộng số phát sinh năm 37.270.144.170 37.270.144.170 Số dư cuối năm Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 63 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Biểu số 2.27 : Sổ 821 ( Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Linh) Đơn vị: Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Địa chỉ: Số 241 Quỳnh Cư, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng Mẫu số S03b- DNN (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT BTC) ngày 26/08/2016 Bộ Tài SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Số hiệu: 821 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Số dư đầu năm PKT22 31/12 Thuế TNDN phải nộp PKT23 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN Cộng số phát sinh năm 3334 911 56.248.391 56.248.391 56.248.391 56.248.391 Số dư cuối năm Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 64 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Biểu số 2.28 : Sổ 421 ( Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh ) Mẫu số S03b- DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT - BTC) ngày 26/08/2016 Bộ Tài Đơn vị:Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Địa chỉ: Số 241 Quỳnh Cư, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng TRÍCH SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 Chứng từ SH Diễn giải TKĐƯ NT Nợ Số dư đầu năm PKT24 Đơn vị tính: VNĐ Số tiền 31/12 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Cộng số phát sinh năm Số dư cuối năm Có 608.452.746 911 224.993.564 224.993.564 833.446.310 Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 65 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Biểu số 2.29: Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh (Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Linh) Đơn vị: CƠNG TY TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Địa chỉ: Số 241 Quỳnh Cư, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng Mẫu số S03b- DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT - BTC) ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm: 2017 Đơn vị tính:VNĐ Stt Chỉ tiêu Mã (1) (2) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 14 Chi phí thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế thu nhập 15 doanh nghiệp (60 = 50 – 51) Người lập biểu (Ký, họ tên) (3) 01 Thuyết Số năm minh (4) (5) IV.08 37.263.37.816 (6) 29 562.841.375 02 0 10 37.263.37.816 29.562.841.375 11 33.462.136.35 22.625.264.351 20 3.801.171.511 6.937.577.024 21 22 23 24 6.836.354 0 3.526.765.910 4.633.052 0 5.956.385.352 30 281.241.955 985.824.724 31 32 40 50 0 281.241.955 0 985.824.724 51 56.248.391 197.164.944 60 224.993.564 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K IV.09 Số năm trước 788.659.779 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 66 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG LINH 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Linh 3.1.1 Ưu điểm - Tổ chức máy kế tốn cơng ty: Là cơng ty có quy mơ nhỏ, chủ yếu kinh doanh dịch vụ, việc áp dụng mơ hình tổ chức cơng tác kế toán tập trung phù hợp Cán kế tốn có tính độc lập, trình độ chun mơn cao, nhiệt tình lòng u nghề ln hồn thành tốt cơng việc giao Bộ máy kế tốn tổ chức quy củ, có kế hoạch, báo cáo lập nhanh chóng, đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời phục vụ cơng tác quản lý - Chứng từ kế toán: Các chứng từ kế tốn cơng ty lập theo nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh, số liên theo quy định Trình tự luân chuyển chứng từ đảm bảo cho chứng từ lập có sở thực tế ,cơ sở pháp lý.Việc lưu trữ chứng từ công ty khoa học, gọn gàng, theo quy định kinh tế, theo trình tự thời gian bảo đảm an toàn theo quy định nhà nước Nhờ đó, việc tìm chứng từ ln nhanh chóng, xác, kiểm sốt nhanh chóng - Sổ sách kế tốn: Cơng áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Hình thức đơn giản, sổ sách kế toán mở đầy đủ phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty - Tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh: + Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu cập nhập xác, kịp thời đầy đủ phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu + Các nghiệp vụ liên quan tới chi phí ln nhà quản lí qn tâm tìm cách để quản lý nhằm trách lãng phí, ghi khống ảnh hưởng tới kết kinh doanh + Công tác kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty đáp ứng yêu cầu việc cung cấp thơng tin cách kịp thời xác tình SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG hình kinh doanh công ty Giúp ban lãnh đạo đưa định kinh doanh đắn 3.1.2 Nhược điểm - Công ty chưa hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí nhằm theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp cho mặt hàng - Hạch toán cơng ty chủ yếu ghi tay Tuy có ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế toán dừng lại việc mở sổ tính tốn ( Word, Excel,…) nên khối lượng cơng vệc lớn - Về tài khoản công ty chưa mở tài khoản chi tiết TK 511, TK 632 dẫn tới việc theo dỗi doanh thu, giá vốn cho mặt hàng 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty - Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, có nhiều cơng cụ khác kế tốn cơng cụ hữu hiệu cung cấp thơng tin cách xác cho nhà quản lý để đưa định cách kịp thời nhất, xác Thơng qua việc lập chứng từ, kiểm tra, ghi chép, tổng hợp nghiệp vụ kinh tế kỳ cách khoa học, biết thơng tin cách xác, kịp thời, đầu đủ, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cần đáp ứng yêu cầu sau: + Tuân thủ quy định hành chế độ kế toán theo quy định hành chứng từ kế toán, số sách kế toán, tài khoản kế toán chế độ kế toán hành theo thông tư 133 BTC năm 2016 + Cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, chi tiết doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp, đối tưởng khác SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG + Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch công khai 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh  Ý kiến thứ nhất: Hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí Cơng ty nên lập sổ chi tiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi doanh thu, chi phí mặt hàng Em xin đưa mẫu sổ: Sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.3) Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu 3.4) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 69 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Biểu 3.3 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số: S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTBTngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Tháng….Năm… Ngày Chứng từ tháng ghi Số Ngày sổ hiệu tháng A B C Các khoản tính trừ Doanh thu Diễn giải TKĐƯ Số Đơn lượng giá D E Thành tiền Thuế 3=1x2 Khác Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Kế toán Người ghi sổ trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K Ngày … tháng … năm Giám đốc (Ký, họ tên) 70 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Biểu số 3.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BT ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ KINH DOANH (Dùng cho TK 154, 631, 642, 632…) Tài khoản: Tên sản phẩm dịch vụ: Chứng từ NTG S A Ghi nợ TK Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D TK ĐƯ Tổng Chia …… E … … … Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK Số dư cuối kỳ Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K Ngày … tháng … năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Biểu số 3.3: Sổ chi tiết bán hàng Thép ø10 Đơn vị:Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Địa chỉ:Số 241 Quỳnh Cư, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng Mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên hàng hóa: Thép ø10 Năm:2017 Chứng từ Ngày, Các khoản giảm trừ Doanh thu tháng ghi sổ Số hiệu A B Ngày, tháng C … 05/07 … HĐ 0000375 … 05/07 … 14/07 … HĐ 0000378 … 14/07 … … Người lập biểu (Ký, họ tên) SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K Diễn giải D Số dư đầu kì Số phát sinh … Bán hàng cho cơng ty TNHH An Thuận … Bán hàng cho công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Trường … Cộng số phát sinh Gía vốn hàng bán Lãi gộp TK đối ứng E Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521) … 112 … 170 … 71.000 … 12.070.000 … … … 111 … 200 … 71.000 … 14.200.000 … … … … … Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 72 … … … 263.874.634 243.099.508 30.775.126 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Biểu số 3.4: Sổ chi tiết giá vốn Thép ø10 Đơn vị:Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh Địa chỉ: Số 241 Quỳnh Cư, P Hùng Vương, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng Mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tên tài khoản : Giá vốn hàng bán Số hiệu tài khoản:632 Tên sản phẩm dịch vụ hàng hóa: Thép ø10 Loại tiền: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng TK Diễn giải Ghi nợ TK 632 đối ứng Số lượng Đơn giá Thành tiền - Số dư đầu kì Số phát sinh kì … … … … … … … 05/07 PX05/07 05/07 156 … … … Giá vốn bán hàng hóa đơn 0000375 cho cơng ty TNHH An Thuận … 170 65.500 11.135.000 … … … … 14/07 PX07/07 14/07 … … … Giá vốn bán hàng hóa đơn 0000378 cho công ty TNHH Xây Dụng Vận Tải Hoàng Trường … 156 200 65.500 13.100.000 … … … … Cộng số phát sinh 243.099.508 Số dư cuối kỳ Ngày31 tháng12 năm 2017 SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Ý kiến thứ hai: Việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn -Tổ chức cơng tác kế tốn diễn cách thuận lợi nhân viên kế tốn khơng có trình độ chun mơn, hiểu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bên cạnh phải có kiến thức công nghệ mới, áp dụng khoa học công nghệ vào công việc - Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào cơng tác kế tốn việc sử dụng phần mềm kế tốn Hiện có nhiều phần mềm kế toán phần mềm kế toán MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA, Công ty nên chọn phần mềm kế tốn phù hợp với đặc điểm Cơng ty Việc áp dụng phần mềm kế toán để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho công tác quản trị ban Giám đốc Giúp ban Giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh - Các phần mềm kế tốn có chức lưu trữ báo cáo với mục đích khác nhau, theo dõi cơng nợ, toán cho nhà cung cấp quản lý bảng lương nhân viên, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra nhà quản lý thuận lợi dễ dàng Để phù hợp với quy mô Công ty kế tốn trưởng nên lựa chọn phần mềm kế toán MISA Một số giao diện phần mềm: Hình 1: Giao diện phần mềm kế tốn MISA SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Hình 2: Giao diện phần mềm kế toán Fast Acounting Ý kiến ba: Nâng cao trình độ nhân viên phòng kế tốn -Tổ chức đào tạo thêm lớp học chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ cán phòng kế tốn -Cử số cán nhân viên tham gia lớp học nâng cao kỹ sử dụng phần mền kế toán thành thạo giúp cập nhập thay đổi chế độ kế toán dễ dàng SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vị trí quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển cơng ty Sự hình thành phát triển cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh trải nhiều khó khăn, thử thách với phát triển kinh tế thị trường nước Công ty không ngừng nâng cao hiểu kinh doanh Đối với cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cơng ty nói riêng việc hạch tốn kế tốn nói chung cơng ty, nói tương đối hồn thiện song bên cạnh khơng tránh khỏi thiếu sót Khóa luận tổng hợp vấn đề lý luận kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Khóa luận khảo sát thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh năm 2017 Khóa luận đồng thời phân tích đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hoàng Linh đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn: +Mở hệ thống sổ chi tiết để theo dõi doanh thu, chi phí giá vốn cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh +Áp dụng phần mền kế tốn vào cơng tác kế tốn +Nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên kế toán Em xin gửi lời cảm ơn đến Phạm Thị Nga tận tình bảo đặc biệt cảm ơn tới cán kế tốn cơng ty TNHH TM DV Hồng Linh giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Loan ( 2016), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Thông tư 133/2016/TT- BTC ban hành ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính Tài liệu kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh năm 2017 SV: Đỗ Kim Phượng - QT1806K 77 ... chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Khảo sát thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hoàng Linh năm... thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hồng Linh Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hoàng Linh - Tập hợp... hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM DV Hoàng Linh năm 2017 Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV hoàng linh , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV hoàng linh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay