Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và tổng hợp gia khiêm

107 3 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Chiêm Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA KHIÊM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Chiêm Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Mã SV: 1412401005 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Mơ tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm  Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán  Các văn nhà nước chế độ kế tốn liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Quy chế, quy định kế tốn – tài doanh nghiệp  Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm, sử dụng số liệu năm 2016 Địa điểm thực tập tốt nghiệp  Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm  Địa : Đội 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Phương Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thị Chiêm Trần Thị Thanh Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Trần Thị Thanh Phương Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Vũ Thị Chiêm Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán Đề tài tốt nghiệp:Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Nội dung hướng dẫn:Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Có ý thức tự giác công việc, ngiêm túc, thẳng thắn có khả tiếp cận với thực tiễn doanh nghiệp - Chịu khó nghiên cứu lý luận thực tế, mạnh dạn đề xuất phương hướng giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu - Thái độ làm việc nghiêm túc, có khả làm việc theo nhóm làm việc độc lập - Tuận thủ yêu cầu tiến độ thời gian, nội dung nghiên cứu đề tài giáo viên hướng dẫn quy định Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Về mặt lý luận : Tác giả hệ thống báo cáo vấn đề lý luận đối tượng nghiên cứu - Về mặt thực tế: Tác giả mơ tả phân tích thực trạng đối tượng nghiên cứu theo trạng chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam - Những giải pháp mà tác giả đề xuất gắn với thực tiễn sản xuất – kinh doanh, có giá trị mặt lý luận có tính khả thi việc kiện tốn cơng tác kế tốn đơn vị thực tập - Những số liệu minh họa khóa luận có tính logic dòng chảy số liệu kế tốn có tính tin cậy Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ .3 1.1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Một số khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.3Các phương thức bán hàng toán doanh nghiệp 11 1.1.4Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 12 1.2 Nội dung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC 13 1.2.1 Tổ chức kế toán doanh thu doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.2 Kế tốn chi phí doanh nghiệp vừa nhỏ .20 1.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .31 1.3 Các hình thức kế tốn doanh nghiệp 35 1.3.1 Hình thức kế toán nhật ký chung .35 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái 36 1.3.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 37 1.3.4.Hình thức kế tốn máy vi tính 38 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA KHIÊM 39 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 39 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 39 2.1.2 Những thuận lợi khó khăn công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 40 2.1.3 Tổ chức máy quản lí công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 41 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 43 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 46 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 46 2.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 55 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 59 2.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 65 2.2.5 Kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 74 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA KHIÊM 85 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 85 3.1.1 Ưu điểm tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 85 3.1.2 Nhược điểm tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 86 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm .87 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 87 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm .89 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nay, vấn đề mà doanh nghiệp băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu hay khơng? Làm để tối đa hóa lợi nhuận” Thật vậy, xét mặt tổng thể doanh nghiệp chịu tác động quy luật giá trị mà chịu tác động quy luật cung cầu quy luật cạnh tranh Khi sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thị trường chấp nhận có nghĩa giá trị sản phẩm dịch vụ thực hiện, lúc doanh nghiệp thu khoản tiền, khoản tiền gọi doanh thu Nếu doanh thu đạt bù đắp tồn chi phí bất biến khả biến bỏ ra, phần lại sau bù đắp gọi lợi nhuận Bất doanh nghiệp kinh doanh mong muốn đạt lợi nhuận tối đa, để có lợi nhuận doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn doanh nghiệp thương mại dịch vụ doanh thu đạt chủ yếu q trình tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ Do đó, việc thực hệ thống kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp Thật vậy, để thấy tầm quan trọng hệ thống kế tốn nói chung phận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng việc đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, em định chọn đề tài khóa luận: “ Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm” Mục đích nghiên cứu Qua việc nghiên cứu đề tài giúp nắm rõ hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp, đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xem xét việc thực hệ thống kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp nào, việc hạch tốn có khác so với kiến thức học trường đại học hay không Qua rút ưu khuyết điểm hệ thống kế tốn đó, để từ đưa số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Phạm vi nghiên cứu Về khơng gian: Nghiên cứu tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Lấy số liệu năm 2016 để minh họa Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp sử dụng kế tốn: Chứng từ, tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối - Phương pháp tổng hợp, phân tích - Phương pháp chuyên gia Kết cấu đề tài Nội dung khóa luận tốt nghiệp em gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác đinh kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác đinh kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn ThS.Trần Thị Thanh Phương Đồng thời em xin cảm ơn giúp đỡ Ban lãnh đạo tập thể nhân viên phòng Kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận Do thời gian kinh nghiệm hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA KHIÊM 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 3.1.1 Ưu điểm tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm đạt hiệu cao lĩnh vực kinh doanh đồng thời đảm bảo đầy đủ công việc cho người lao động thu nhập cán công nhân viên công ty Bên cạnh việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước ln đầy đủ Điều khẳng định vai trò vị Cơng ty tồn quốc  Tổ chức máy kế tốn Cơng ty: cán kế tốn có tính độc lập, trình độ lực chun mơn cao, có nhiệt tình lòng u nghề ln hồn thành tốt cơng việc giao Công ty hạn chế xảy sai phạm kinh tế tài chính, hạch tốn thống  Chứng từ kế toán: Các chứng từ sử dụng hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ phát sinh Những thơng tin nghiệp vụ kế tốn ghi đầy đủ, xác, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu cần thiết Trình tự luân chuyển chứng từ đảm bảo cho chứng từ lập có sở thực tế, sở pháp lý Việc lưu trữ chứng từ tương đối khoa học giám sát chặt chẽ, kế toán phần hành lưu trữ chứng từ liên quan đến phần hành Vì tránh chồng chéo đảm bảo nguyên tắc phân công nhiệm vụ rõ ràng  Sổ sách kế toán: sổ sách kế toán ghi chép rõ ràng, chế độ, lưu trữ theo chuẩn mực quy định nhà nước Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Ưu điểm phương pháp tránh việc ghi chép trùng lặp, đảm bảo thông tin kịp thời cho công tác quản lý kinh doanh tổng hợp số liệu nhanh để lập báo cáo tài cách xác  Về tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh: - Về tổ chức kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng kế toán ghi nhận doanh thu mội cách xác, kịp thời đầy đủ sở quan trọng để bước xác định kết hoạt động kinh doanh, Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 85 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp để từ có kế hoạch đắn hoạt động kinh doanh - Về tổ chức kế tốn chi phí : Chi phí vấn đề mà nhà quản lí ln quan tâm tìm cách để quản lí nhằm tránh lãng phí Vì vậy, cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty bước đầu đảm bảo tính đầy đủ kịp thời phát sinh - Về tổ chức kế tốn xác định kết kinh doanh: Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty phần đáp ứng yêu cầu ban lãnh đạo công ty việc cung cấp thong tin cách kịp thời xác tình hình kinh doanh công ty Việc ghi chép dựa chế độ kế tốn Bộ tài ban hành tình hình thực tế cơng ty 3.1.2 Nhược điểm tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Bên cạnh ưu điểm tình hình doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm tồn nhiều điểm hạn chế  Về tài khoản sử dụng: Hiện công ty chưa mở tài khoản chi tiết cho TK 511, TK 632 dẫn đến việc khó theo dõi doanh thu, giá vốn cho mặt hàng  Về sổ sách kế toán sử dụng: Cơng ty chưa hạch tốn chi tiết doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán xác định kết kinh doanh theo loại mặt hàng Công ty hạch tốn doanh thu, chi phí chung cho tất mặt hàng, điều khiến cho việc theo dõi thơng tin liên quan đến tình hình kinh doanh mặt hàng trở nên khó khăn hơn, công tác quản lý kinh doanh nhiều thời gian hơn, khơng hiệu  Việc áp dụng sách chiết khấu tốn: Trong q trình tiêu thụ cơng ty khơng áp dụng sách ưu đãi chiết khấu toán cho khách hàng mua hàng, toán sớm so với thời gian ghi hợp đồng Việc khơng áp dụng sách ưu đãi làm giảm không nhỏ số lượng khách hàng công ty dẫn đến làm giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty  Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn: Cơng tác kế tốn cơng ty dựa vào lối hạch tốn thủ công truyền thống Tuy ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn dừng lại việc mở sổ sách tính tốn Microsoft Office (Word, Excel, ) nên khối lượng công việc kế tốn viên lớn, chưa giảm bớt áp lực thời gian, tính xác khâu lập sổ sách báo cáo tài Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 86 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm 3.2.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Trong chế thị trường nhiều biến động với cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp doanh nghiệp phải lập kế hoạch kinh doanh riêng cho để trì phát triển hoạt động kinh doanh Muốn vậy, trước hết cơng ty phải hồn thiện, đổi khơng ngừng cơng tác kế tốn cho phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế thị trường kế tốn máy quản lý kinh tế, tài doanh nghiệp Thông qua việc lập chứng từ, kiểm tra, ghi chép, tổng hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ cách khoa học, biết thơng tin cách xác, kịp thời, đầy đủ Việc lập báo cáo tài cung cấp thông tin cho đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp nhà quản lý, nhà đầu tư, cách xác, đầy đủ 3.2.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Ngày nay, việc hoàn thiện phần hành kế tốn, tiến tới hồn thiện tồn bộ máy kế toán để đáp ứng yêu cầu đổi đạt hiệu hoạt động kinh doanh quản lý kinh doanh vấn đề đặt lên hàng đầu nhà quản lý kinh tế Xuất phát từ nhu cầu này, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm đề cao, coi trọng cơng tác hồn thiện máy kế tốn mình, đặc biệt hồn thiện phần hành kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Việc hoàn thiện phần hành kế toán phải dựa quy tắc chuẩn mực kế tốn Bộ Tài ban hành phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qủa kinh doanh thì cần đáp ứng yêu cầu sau: Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 87 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Cung cấp số liệu, thơng tin doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cách trung thực, khách quan dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi công tác kiểm tra - Số liệu kế toán phải phản ánh cách kịp thời, xác Việc phản ánh cách kịp thời, xác điều quan trọng cần thiết quan chức năng, cụ thể như: + Đối với quan thuế: giúp cho việc tính tốn thuế khoản phải nộp ngân sách nhà nước + Đối với ngân hàng: giúp cho việc thu hồi vốn lãi + Đối với khách hàng: thể lực doanh nghiệp tạo uy tín khách hàng + Đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp: giúp cho việc quản lý, điều hành, đưa phương hướng kế hoạch cho kỳ kinh doanh Phát huy mạnh khắc phục điểm yếu để ngày hoàn thiện phát triển - Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch công khai Đây điều đặc biệt quan tâm doanh nghiệp bên liên quan 3.2.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Mục đích việc hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tạo hướng đắn, đưa cơng tác kế tốn vào nề nếp hoạt động Việc hoàn thiện cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Hoàn thiện phải dựa sở tơn trọng chế tài chính, chế độ tài chuẩn mực kế tốn nhà nước quy định không cứng nhắc mà phải linh hoạt - Hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả, phải vận dụng chế độ kế toán cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm kinh doanh - Hồn thiện phải đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, xác, phù hợp với yêu cầu quản lý - Việc xác định kết kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 88 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Qua thời gian thực tập để tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm em nhận thấy công tác kế tốn cơng ty tn thủ thủ tục chế độ kế toán Nhà nước Bộ Tài ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty Bên cạnh cơng ty hạn chế thiếu sót cần khắc phục Em xin đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sau:         Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện tài khoản kế tốn Cơng ty nên mở tài khoản chi tiết cho tài khoản 511 sau: Tài khoản 511.1 : Doanh thu bán bình chữa cháy Tài khoản 5111.1: Doanh thu bán bình chữa cháy bột BC     Tài khoản 51111.1: Doanh thu bán bình chữa cháy bột BC 1kg Tài khoản 51111.2: Doanh thu bán bình chữa cháy bột BC 2kg Tài khoản 51111.3: Doanh thu bán bình chữa cháy bột BC 4kg Tài khoản 5111.2: Doanh thu bán bình chữa cháy bột ABC  Tài khoản 51112.1: Doanh thu bán bình chữa cháy bột ABC 4kg Tài khoản 51112.2: Doanh thu bán bình chữa cháy bột ABC 8kg Tài khoản 51112.3: Doanh thu bán bình chữa cháy bột ABC 32kg Tài khoản 5111.3: Doanh thu bán bình chữa cháy CO2  Tài khoản 51113.1: Doanh thu bán bình chữa cháy CO2 3kg Tài khoản 51113.2: Doanh thu bán bình chữa cháy CO2 5kg Tài khoản 51113.3: Doanh thu bán bình chữa cháy CO2 24kg Tài khoản 511.2: Doanh thu bán vòi chữa cháy     Tài khoản 5112.1: Doanh thu bán vòi chữa cháy D50 China Tài khoản 5112.2: Doanh thu bán vòi chữa cháy D50 Korea Tài khoản 5112.3: Doanh thu bán vòi chữa cháy D65 Korea …     Tài khoản 5113.1 Doanh thu bán ống kẽm D15 A1 Tài khoản 5113.2 Doanh thu bán ống kẽm D15 A2 Tài khoản 5113.3 Doanh thu bán ống kẽm D 20 A1 … Tài khoản 511.3: Doanh thu bán ống kẽm Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 89 Khoá luận tốt nghiệp   Tài khoản 5114.1: Doanh thu bán thiết bị nạp bình chữa cháy bột BC  Tài khoản 5114.1: Doanh thu bán thiết bị nạp bình chữa cháy bột ABC  …   … Công ty nên mở tài khoản chi tiết cho tài khoản 632 sau:         Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Tài khoản 511.4: Doanh thu bán thiết bị nạp bình chữa cháy Tài khoản 632.1 : Giá vốn hàng bán bình chữa cháy Tài khoản 6321.1: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột BC     Tài khoản 63211.1: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột BC 1kg Tài khoản 63211.2 Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột BC 2kg Tài khoản 63211.3: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột BC 4kg Tài khoản 6321.2: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột ABC  Tài khoản 63212.1: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột ABC 4kg Tài khoản 63212.2: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột ABC 8kg Tài khoản 63212.3: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy bột ABC 32kg Tài khoản 6321.3: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy CO2  Tài khoản 63213.1: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy CO2 3kg Tài khoản 63213.2: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy CO2 5kg Tài khoản 63213.3: Giá vốn hàng bán bình chữa cháy CO2 24kg Tài khoản 632.2: Giá vốn hàng bán vòi chữa cháy     Tài khoản 6322.1: Giá vốn hàng bán vòi chữa cháy D50 China Tài khoản 6322.2: Giá vốn hàng bán vòi chữa cháy D50 Korea Tài khoản 6322.3: Giá vốn hàng bán vòi chữa cháy D65 Korea …     Tài khoản 6323.1: Giá vốn hàng bán ống kẽm D15 A1 Tài khoản 632.2: Giá vốn hàng bán ống kẽm D15 A2 Tài khoản 6323.3: Giá vốn hàng bán ống kẽm D 20 A1 … Tài khoản632.3: Giá vốn hàng bán ống kẽm Tài khoản 632.4: Giá vốn hàng bán thiết bị nạp bình chữa cháy  Tài khoản 6324.1: Giá vốn hàng bán thiết bị nạp bình chữa cháy bột BC  Tài khoản632.1: Giá vốn hàng bán thiết bị nạp bình chữa cháy bột ABC  … … Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 90 Khoá luận tốt nghiệp  Ý kiến thứ hai: Hồn thiện sổ sách kế tốn Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Cơng ty nên mở sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn cho mặt hàng tạo điều kiên thuận lợi cho việc theo dõi doanh thu,giá vốn lợi nhuận gộp cho mặt hàng - Sau em xin đưa mẫu sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn sau: Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị:………………………… Địa chỉ:………………………… Mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư):………………… Năm:……… Quyển số:…………… Ngà y, thán g ghi sổ A Chứng từ Số hiệu B Diễn giải Ngày, tháng C D TK đối ứng E Doanh thu Các khoản giảm trừ Số Đơn Thành Thu Khác lượng giá tiền ế (521) Cộng số phát sinh - Doanh thu - Gía vốn hàng bán - Lãi gộp - Sổ có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ:… Ngày…tháng…năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 91 Khố luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.2: Sổ chi tiết giá vốn Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………… Mẫu số S17-DNN ( Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho TK 154, 631, 641, 642, 242, 335, 632) Tài khoản: Tên phân xưởng: Tên sản phẩm, dịch vụ: Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Tài khoản đối ứng Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải B C D - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ E Tổng số tiền Ghi Nợ Tài khoản Chia 2345678 -Cộng số phát sinh kỳ -Số dư cuối kỳ Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày…tháng…năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 92 Khố luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.3: Sổ chi tiết bán hàng bình chữa cháy bột ABC 4kg Đơn vị:Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Địa chỉ:Đội 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội Mẫu số S16DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên hàng hóa: Bình chữa cháy bột ABC 4kg Năm:2016 Ngày Chứng từ , tháng Ngày, ghi Số hiệu tháng sổ A B C … Các khoản giảm trừ Doanh thu TK đối ứng Diễn giải D Số dư đầu kì Số phát sinh … Bán hàng cho công ty … … HĐ 02/01 000022 02/01 TNHH Nhất Ly … … … … HĐ Bán hàng cho công ty sản 07/01 000023 07/01 xuất kim khí An Phát … … … Cộng số phát sinh Số Đơn lượng giá E … … 112 30 … … 131 10 … … Gía vốn hàng bán Lãi gộp Thành tiền Khác Thuế (521) … … 250 7.515.00 500 … … … … … … … … 250 2.205.00 500 … … 284.565 634 253.099 126 31.466.5 08 - Sổ có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ:… Ngày31tháng12năm.2 016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 93 Khố luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.4: Sổ chi tiết giá vốn bình chữa cháy bột ABC 4kg Đơn vị:Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm Mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- Địa chỉ: Đội 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tên tài khoản : Giá vốn hàng bán Số hiệu tài khoản:632 Tên sản phẩm dịch vụ hàng hóa: Bình chữa cháy bột ABC 4kg Loại tiền: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng … … … 02/01 PX02/01 02/01 … … 07/01 PX10/01 07/01 … … … … TK đối ứng Diễn giải - Số dư đầu kì Số phát sinh kì … Ghi nợ TK 632 Đơn giá Số lượng … Thành tiền Giá vốn bán hàng hóa đơn 0000229 cho công ty TNHH Nhất Ly … 156 30 … … 158.791 … … … … Giá vốn bán hàng hóa đơn 0000235 … 156 10 158.791 1.587.910 … … … … Cộng số phát sinh … 4.763.730 253.099.126 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày31 tháng12 năm 2016 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 94 Khố luận tốt nghiệp  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Ý kiến thứ ba: Áp dụng sách chiết khấu tốn Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm nên áp dụng sách chiết khấu tốn Việc áp dụng sách chiết khấu tốn giúp khuyến khích khách hàng tốn nợ trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn, lâu dài Tỷ lệ chiết khấu tốn chưa có quy định thống Bộ Tài Chính Vì vậy, mức chiết khấu tốn cơng ty dựa tình hình cơng ty, lãi suất tiền gửi tốn ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản tham khảo số doanh nghiệp ngành tương đồng quy mô Tỷ lệ chiết khấu toán phải ghi nhận cụ thể hợp đồng kinh doanhkết bên, điều kiện cần đủ để làm thực chiết khấu toán khách hàng  Tài khoản sử dụng: Tài khoản 635: Chi phí tài  Phương pháp hạch tốn: - Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK 635: Chi phí tài Có TK 131, 111, 112, - Cuối năm kết chuyển chi phí tài sang tài khoản xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 635: Chi phí tài Năm 2016, doanh nghiệp chủ yếu giao dịch qua tài khoản ngân hàng Á Châu Tại thời điểm mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Á Châu năm 2016 6.9% / năm, mức lãi suất cho vay 10,3%/ năm Để khuyến khích khách hàng tốn sớm, doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán cao mức lãi suất tiết kiệm, không vượt mức lãi suất cho vay ngân hàng Doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán 8,5%/ năm dựa theo lãi suất ngân hàng Á Châu  Chiết khấu toán hưởng = Tổng số tiền toán trước hạn x Tỷ lệ chiết khấu x Số ngày toán trước hạn Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 95 Khoá luận tốt nghiệp  Ví dụ minh họa Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Ngày 02/04/2016 Cơng ty xuất kho hàng hóa bán cho công ty TNHH Thép Minh Công số tiền 75.625.000 Chưa thu tiền Định khoản: Nợ TK 131: 75.625.000 Có TK 511: 68.750.000 Có TK 3331: 6.875.000 Ngày 10/04/ 2016 Cơng ty TNHH Thép Minh Cơng tốn toàn 100% tiền hàng mua ngày 02/04/2016 Mặc dù theo hợp đồng ngày 27/04/2016 công ty TNHH Thép Minh Cơng phải tốn tiền hàng Cơng ty TNHH Thép Minh Cơng tốn trước 18 ngày Kế tốn tính chiết khấu tốn cho cơng ty TNHH Thép Minh Công sau: => Tiền chiết khấu = (8,5% /360) x 18 x 75.625.000 = 321.406 ( đồng) => Số tiền chiết khấu cho công ty TNHH Thép Minh Công 321.406 đồng Định khoản: Nợ TK 635: 321.406 Có TK 111: 321.406  Ý kiến thứ tư : Về việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kết tốn Tổ chức cơng tác kế tốn diễn cách thuận lợi nhân viên kế tốn khơng có trình độ chun mơn, hiểu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bên cạnh phải có kiến thức cơng nghệ mới, áp dụng khoa học công nghệ vào công việc Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán việc sử dụng phần mềm kế tốn Hiện có nhiều phần mềm kế tốn phần mềm kế tốn MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA, Cơng ty nên chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm Công ty Việc áp dụng phần mềm kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho công tác quản trị ban Giám đốc Giúp ban Giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Các phần mềm kế tốn có chức lưu trữ báo cáo với mục đích khác nhau, theo dõi cơng nợ, tốn cho nhà cung cấp quản lý bảng lương nhân viên, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra nhà quản lý thuận lợi dễ dàng Một số giao diện phần mềm kế toán phổ biến nay: - Phần mềm kế toán Fast Acounting - Phần mềm kế toán MISA Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 96 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế tốn MISA Hình 3.2: Giao diện phần mềm kế tốn Fast Acounting Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 97 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giữ vị trí, vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thơng qua số liệu doanh thu, chi phí kết kinh doanh người quản lý doanh nghiệp biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu hay khơng, từ có định mặt chiến lược làm cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển đứng vững thị trường Xuất phát từ thực tế tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói riêng cơng tác quản lý nói chung cơng ty Mặc dù cố gắng xong khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế định, em mong nhận bảo góp ý thầy cô giáo, ban lãnh đạo anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm để đề tài em có giá trị thực tế Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn cô giáo Th.s.Trần Thị Thanh Phương, ban lãnh đạo đặc biệt anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng năm 2018 Sinh viên Chiêm Vũ Thị Chiêm Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 98 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thế Chi ( 2013), Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài Đặng Thị Loan ( 2016), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Thông tư 133/2016/TT- BTC ban hành ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính Tài liệu kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm năm 2016 Sinh viên: Vũ Thị Chiêm Lớp: QT1806K 99 ... DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP GIA KHIÊM 85 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty. .. TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP GIA KHIÊM 39 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm. .. chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Mơ tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia Khiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và tổng hợp gia khiêm , Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và tổng hợp gia khiêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay