Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và giao nhận kim lộ

94 5 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN KIM LỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Mã SV: 1312401106 Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Giao nhận Kim Lộ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Mơ tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Giao nhận Kim Lộ Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn.Giao nhận Kim Lộ  Các văn nhà nước chế độ kế tốn liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Quy chế, quy định kế toántài doanh nghiệp  Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Giao nhận Kim Lộ , sử dụng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp  Công ty TNHH Thương mại Giao nhận Kim Lộ  Địa : Số 66 Lê Thánh Tông – Ngô Quyền – Hải Phòng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Tổng quan doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Một số vấn đề doanh thu doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 số vấn đề chi phí doanh nghiệp vừa nhỏ .4 1.1.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 10 1.2 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1.2.1 Tổ chức kế toán doanh thu doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1.2.2 Kế tốn chi phí doanh nghiệp vừa nhỏ 20 1.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .31 1.3 Các hình thức kế tốn doanh nghiệp 36 1.3.1 Hình thức kế toán nhật ký chung 36 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái 37 1.3.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 37 1.3.4.Hình thức kế tốn máy vi tính 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN KIM LỘ 40 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 40 2.1.2 Tổ chức máy quản lí cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 42 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 43 2.2 Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 45 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 45 2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh Cơng ty TNHH Thương Mại Giao Nhận Kim Lộ 55 2.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài Cơng ty TNHH Thương Mại Giao Nhận Kim Lộ 61 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Giao nhận Kim Lộ .65 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬNKIM LỘ .73 3.1 Đánh giá chung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 73 3.1.1 Đánh giá chung 73 3.1.2 Ưu điểm cơng tác kế tốn cơng ty 73 3.1.3 Nhược điểm cơng tác kế tốn cơng ty 75 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 76 3.2.1 Nguyên tắc việc hoàn thiện .76 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 76 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Cùng với xu hướng hội nhập toàn giới, đất nước ta bước đổi mới, thực cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước với xu hội nhập phát triển kinh tế thị trường mang lại hội, thách thức lớn cho doanh nghiệp đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Các doanh nghiệp muốn tồn phải tìm phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp với sản phẩm để cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường kế tốn sử dụng công cụ quản lý để thu nhận, xử lý cung cấp thông tin tình hình tiêu thụ thị trường đồng thời đánh giá cắt lớp thị trường, giúp cho nhà quản lý đề định đắn có hiệu sản xuất, tiêu thụ đầu tư nhằm đảm bảo phát triển ổn định bền vững Trong q trình thực tập Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại giao nhận Kim Lộ em định chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại giao nhận Kim Lộ” cho khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung khóa luận em gồm chương sau: Chương 1: vấn đề lý luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ Chương 3: số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng, đặc biệt hướng dẫn tận tình cô giáo Thạc sỹ Trần Thị Thanh Phương Đồng thời em xin cảm ơn giúp đỡ Ban lãnh đạo tập thể nhân viên phòng kế tốn Công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận Do thời gian trình độ hạn chế nên viết tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nguyễn Thị Nguyệt CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Tổng quan doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Một số vấn đề doanh thu doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.1 Khái niệm phân loại doanh thu: Khái niệm doanh thu: Doanh thu lợi ích kinh tế thu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm cổ đông Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền Phân loại doanh thu: Doanh thu doanh nghiệp bao gồm:  Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Là toàn số tiền doanh nghiệp thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu chi phí thêm ngồi giá bán( có)  Doanh thu nội Phản ánh doanh thu số sản phẩm hàng hóa dịch vụ nội doanh nghiệp doanh thu tiêu thụ nội lợi ích kinh tế thu từ việc bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc công ty, tổng công ty tình theo giá bán nội  Doanh thu hoạt động tài 2Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ hạch toán phát sinh liên quan đến hoạt động tài bao gồm khoản thu tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia doanh thu hoạt động tài khác doanh nghiệp Doanh thu hoạt động tài gồm: - Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu tốn hưởng mua hàng hóa, dịch vụ,… - Cổ tức, lợi nhuận chia - Thu nhập hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn - Thu nhập thu hồi lý khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vồn khác - Thu nhập hoạt động đầu tư khác - Lãi tỷ giá hối đoái - Chênh lệch lãi bán ngoại tệ - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn - Các khoản doanh thu hoạt động tài khác  Thu nhập khác Thu nhập khác doanh nghiệp bao gồm khoản thu từ hoạt động xảy khơng thường xun, ngồi hoạt động tạo doanh thu gồm: - Thu nhượng bán TSCĐ, lý TSCĐ - Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng - Thu tiền bảo hiểm bồi thường - Thu khoản nợ phải thu xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước - Khoản nợ phải trả chủ ghi tăng thu nhập - Thu khoản thuế giảm, hoàn lại - Các khoản thu khác 1.1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu  Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại: Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng người mua hàng mua hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng  Giá trị hàng bán bị trả lại: Giá trị hàng bán bị trả lại giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán nguyên nhân như: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, phẩm chất, không chủng loại, quy cách Khi doanh nghiệp ghi nhận giá trị hàng bán bị trả lại cần đồng thời ghi giảm tương ứng giá trị vốn hàng bán kỳ  Giảm giá hàng bán Là khoản giảm trừ cho người mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu  Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khấu, thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp: Thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế đánh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khâu khâu sản xuất nhập khẩu, loại thuế gián thu cấu thành giá bán sản phẩm Thuế xuất khoản thuế doanh nghiệp phải nộp xuất loại hàng hoá chịu thuế xuất Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp số thuế tính phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ q trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng GTGT hàng hóa, dịch vụ = doanh số hàng hóa, Dịch vụ bán _ giá vốn hàng bán, dịch vụ bán 1.1.2 Một số vấn đề chi phí doanh nghiệp vừa nhỏ Khái niệm: Chi phí nói chung hao phí thể tiền trình kinh doanh với mong muốn mang sản phẩm dịch vụ hoàn toàn kết kinh doanh định Chi phí phát sinh hoạt động sản xuất, thương 4Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬNKIM LỘ 3.1 Đánh giá chung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 3.1.1 Đánh giá chung Công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ doanh nghiệp thành lập chưa lâu ln có chuyển biến tích cực hoạt động kinh doanh có chỗ đứng định thị trường Công ty cố gắng đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phạm vi hoạt động, cải thiện sở vật chất tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên Chính vậy, doanh thu hàng năm cơng ty tăng lên rõ rệt Đó chủ yếu sáng tạo, động ban giám đốc đồn kết đồng lòng cán cơng nhân viên Cơng ty Qua q trình thực tập tìm hiểu cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ, tiếp xúc với thực tế tổ chức kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng với giúp đỡ nhân viên phòng kế tốn, em có điều kiện làm quen với thực tế áp dụng, củng cố kiến thức học nhà trường Qua đó, em xin phép đưa số ý kiến nhận xét giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 3.1.2 Ưu điểm công tác kế tốn cơng tyTổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung nên hoạt động máy kế toán phát huy hiệu tối đa Mỗi cán kế toán đảm nhận chức năng, nhiệm vụ riêng, đảm bảo chun mơn hóa, đồng thời phát huy trình độ nhân viên Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 73 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Bộ máy kế tốn tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm nguyên tắc phân cơng phiêm nhiệm Bộ phận kế tốn gồm người: thủ quỹ, kế tốn cơng nợ toán, kế toán tổng hợp phù hợp với khối lượng cơng việc kế tốn cơng ty Thêm vào đó, đội ngũ kế tốn có kinh nghiệm trình độ chun mơn (từ cao đẳng trở lên) giúp cho cơng tác kế tốn cơng ty thực xác kịp thời Thơng tin phận kế tốn cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời nên việc đối chiếu kiểm tra số liệu với phận kinh doanh lập báo cáo tài thuận lợi, dễ dàng Đồng thời giúp cho công tác quản lý doanh nghiệp đạt hiệu cao  Chứng từ kế toán Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kế toán phát sinh, với mẫu Bộ Tài Chính quy định Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn nhanh chóng, kịp thời Việc lưu trữ chứng từ tương đối khoa học giám sát chặt chẽ, kế tốn phần hành lưu trữ, đảm bảo chứng từ liên quan đến phần hành Vì tránh chồng chéo đảm bảo nguyên tắc phân công nhiệm vụ rõ ràng  Sổ sách kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung, ưu điểm hình thức đơn giản từ mẫu sổ sách đến cách thức vào sổ, thuận tiện cho công tác ghi chép, quản lý kế tốn cơng ty Các sổ kế tốn mở đầy đủ theo hình thức nhật ký chung, ghi chép theo chế độ,khoa học đảm bảo yêu cầu quản lý đối chiếu kiểm tra, từ tránh sai sót  Tài khoản sử dụng Công ty áp dụng theo chuẩn mực báo cáo tài doanh nghiệp ban hành theo thơng tư 133/2016/TT – BTC Bộ Tài chính, chuẩn mực kế tốn ban hành thơng tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung 74Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Về hạch tốn kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng cung cấp dịch vụ kế tốn ghi nhận cách đầy đủ, xác, kịp thời, đảm bảo theo chế độ kế toán hành nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh Việc theo dõi hạch tốn doanh thu, chi phí sở quan trọng để xác định kết hoạt động kinh doanh 3.1.3 Nhược điểm công tác kế tốn cơng ty Bên cạnh ưu điểm tổ chức kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ có mặt hạn chế sau:  Áp dụng sách chiết khấu tốn: cơng ty chưa có sách chiết khấu tốn cho khách hàng tốn sớm Vì chưa khuyến khích khách hàng việc tốn cơng nợ cho cơng ty sớm làm ảnh hưởng đến khả quay vòng vốn lưu động công ty  Thu hồi công nợ: Công ty cố gắng để thu hồi khoản nợ lại chưa có biện pháp để xử lý, khắc phục theo hướng có lợi cho cơng ty Trong đó, tình hình kinh tế nợ khó đòi hồn tồn xảy trở thành nợ khơng có khả thu hồi cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ tham khảo việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo TT 228/2009TT-BTC ban hành ngày 07/12/2009  Sử dụng phần mềm kế toán kế toán: Hiện công ty xây dựng số phần hành chương trình Excel, Word việc ghi chép thủ cơng Trong hoạt động kinh doanh công ty ngày mở rộng, nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày nhiều khiến kế tốn cơng ty phải đảm nhiệm khối lượng lớn cơng việc, gây khó khăn cơng tác quản lý, giám sát Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 75 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2 số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 3.2.1 Nguyên tắc việc hoàn thiện Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn nói chung, tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần đáp ứng nguyên tắc sau: - Hoàn thiện phải dựa sở tơn trọng chế tài chính, chế độ tài chuẩn mực kế tốn Nhà nước không cứng nhắc mà linh hoạt Nhà nước xây dựng ban hành chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nên việc hoàn thiện phải xem xét cho việc hồn thiện khơng vi phạm chế độ - Hồn thiện phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện sản xuất kinh doanh hiệu quả, cần phải vận dụng chế độ kế toán cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm kinh doanh ngành - Hồn thiện phải đáp ứng u cầu thơng tin kịp thời, xác, phù hợp với yêu cầu quản lý chức kế tốn cung cấp thơng tin xác, cần thiết, kịp thời cho việc định phương án kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp - Việc xác định kết kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp thu nhập chi phí, yêu cầu cần thiết ln trường hợp tiết kiệm nâng cao hiệu cho chi phí bỏ thấp lợi nhuận đạt cao 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 3.2.2.1 Áp dụng sách chiết khấu tốn Cơng ty nên áp dụng chiết khấu tốn bời sử dụng sách giúp cho khách hàng nhanh chóng tiền thu hồi hàng trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu 76Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Phương pháp xác định: Mức chiết khấu tốn cơng ty xây dựng dựa thực tế cơng ty, kham khảo số doanh nghiệp khối ngành tương đồng quy mơ Cơng ty cần có biện pháp thiết thực như: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu tốn doanh nghiệp ngành - Cơng ty xây dựng sách chiết khấu tốn dựa vào lãi suất ngân hàng thời điểm phát sinh - Chính sách chiếu khấu toán xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp - Cơng ty cần xây dựng sách chiết khấu phù hợp Căn khách hàng toán nợ mà công ty áp dụng chiết khấu theo thời gian Khoản chiết khấu tốn áp dụng với khách hàng nợ lớn toán tiền trước thời hạn quy định, khoản chiết khấu toán hạch tốn vào TK 635 – Chi phí hoạt động tài  Phương pháp hạch tốn:  Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK635 : Chi phí hoạt động tài Có TK 111,112,131…  Cuối kì kết chuyển chi phí hoạt động tài sang TK911 Nợ TK911 : Xác định kết hoạt động kinh doanh Có TK 635: Chiết khấu tốn cho khách hàng Ví dụ: Năm 2017 doanh nghiệp chủ yếu giao dịch qua tài khoản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Tại thời điểm này, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2017 6,8%/năm, mức lãi suất cho vay 10,5%/năm Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 77 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Để khuyến khích khách hàng toán sớm, doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán cao mức lãi suất tiết kiệm, không vượt mức lãi suất cho vay ngân hàng Doanh nghiệp chọn tỷ lệ chiết khấu toán 9%/năm dựa theo lãi suất ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chiết khấu tốn hưởng = Tổng số tiền toán * tỷ lệ chiết khấu * số ngày toán trước hạn VD: Ngày 04/05/2017: vận chuyển hàng cho công ty cổ phần Linh Hương chưa thu tiền: ĐK: Nợ 131 Có 511 : 132.495.000 : 120.450.000 Có 3331 : 12.045.000 Ngày 24/05/2017: Cơng ty cổ phần Linh Hương tốn tồn 100% tiền cước vận chuyển ngày 04/05/2017, hạn tốn ngày 03/06/2017 Cơng ty cổ phần Linh Hương tốn trước 10 ngày Kế tốn tính chiết khấu tốn cho cơng ty cổ phần Linh Hương sau: - Tiền chiết khấu 9%/360*10* 132.495.000 = 331.238 ĐK: Nợ TK635 Có TK111 : 331.238 : 331.238 3.2.2.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất khoản nợ phải thu hạn toán, nợ phải thu chưa hạn khơng đòi khách nợ khơng có khả tốn Tác dụng dự phòng phải thu khó đòi: đề phòng nợ phải thu thất thu khách hàng khơng có khả chi trả nợ xác định giá trị thực khoản tiền nợ phải thu lập báo cáo tài năm báo cáo Về sở pháp lý việc lập dự phòng: Kế tốn vào thông tư TT228/2009TT-BTC ban hành 07/12/2009 việc hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu 78Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp Phương pháp xác định: Dựa tài liệu hạch toán chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ Các khách hàng hạn xếp loại khách hàng khó đòi, nghi ngờ Doanh nghiệp cần thơng báp cho khách hàng sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể phương pháp xác minh, để xác định số dự phòng cần lập theo số % khả (thất thu) Dự phòng = phải thu khó Nợ phải thu * Số % có khả khó đòi đòi cần lập Điều kiện lập dự phòng: Doanh nghiệp lập dự phòng phải thu khó đòi khoản nợ có điều kiện sau: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ bao gồm: Hợp đồng kinh tế, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác - Các khoản nợ không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi doanh nghiệp áp dụng Trước hết doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng từ chứng minh khoản nợ khó đòi Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng tới năm + 50% giá trị khoản nợ thu hạn từ năm tới năm + 70% giá trị khoản nợ thu hạn từ năm tới năm + 100% giá trị khoản nợ hạn từ năm trở lên Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 79 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Đối với khoản nợ thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trang phá sản làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết doanh nghiệp dự tính mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng  Tài khoản sử dụng: TK 229 : Dự phòng tổn thất tài sản TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi  Kết cấu tài khoản: Bên Nợ Bên Có - Hồn nhập chênh lệch số dự phòng phải lập kì nhỏ số dự - Trích lập khoản dự phòng tổn thất tài sản thời điểm báo cáo tài phòng trích lập kì trước, chưa sử dụng hết - Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác có định dùng số dự phòng lập để bù đắp số tổn thất xảy - Bù đắp phần giá trị lập dự phòng khoản nợ khơng thủ thu hồi phải xóa sổ Số dư bên có: số dự phòng tổn thất tài sản có cuối kỳ 80Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tự hạch tốn dự phòng phải thu khó đòi theo TT 133 Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 81 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.1: Báo cáo tình hình cơng nợ năm 2017 Đơn vị : Cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ Địa chỉ: số 66 Lê Thánh Tông - Ngô quyền - Hải phòng BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ ĐẾN HẾT 31/12/2017 Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ STT Tên cơng ty Cơng ty TNHH Hồng Mai Cơng nợ với KH Thời hạn toán Thời gian hạn Ghi 55.700.000 31/05/2016 năm tháng Công ty TNHH TM Đức Long 4.500.000 15/05/2017 tháng 16 ngày Công ty TNHH Đông Phương 95.050.200 31/05/2017 tháng Công ty CPTM sản xuất Tân Việt Úc 7.500.000 31/03/2017 tháng …………… …………… ………… ………… Tổng cộng 2.121.284.922 ……… Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh82 viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.2: Bảng trích lập dự phòng năm 2017 Đơn vị : Công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ Địa : số 66 Lê Thánh Tông - Ngô quyền - Hải phòng BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Năm 2017 Đơn vị tính : VNĐ Công nợ với Thời gian STT Tên công ty Cơng ty TNHH Hồng Mai Cơng ty TNHH TM Đức Long Công ty TNHH Đông Phương Công ty CPTM sản xuất Tân Việt Úc Tổng cộng Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K KH hạn 55.700.000 năm tháng Mức trích Ghi Số tiền 50% 27.850.00 30% 1.350.000 95.050.200 tháng 30% 28.515.06 7.500.000 tháng 30% 2.250.000 4.500.000 tháng 16 ngày 59.965.06 232.250.200 Kế toán trưởng lập Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 83 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Định khoản đổi với bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : Nợ TK 6422 : 59.965.060 Có TK 2293 : 59.965.060 3.2.2.3 Sử dụng phần mềm kế toán Thị trường ngày phát triển quy mơ doanh nghiệp ngày mở rộng, tính chất hoạt động ngày cao làm cho nhu cầu nhận xử lý thơng tin ngày trở nên khó khan, phức tạp để tang hiệu cơng tác kế tốn, cơng ty nên áp dụng phần mềm kế tốn để tiết kiệm thời gian, công sức Phần mềm kế tốn cung cấp tức số liệu báo cáo kế toán nào, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí tăng cường tính chuyên nghiệp nhân làm gia tăng giá trị chất lượng mắt đối tác, khách hàng - Ít tốn thời gian: phần mềm kế toán thiết kế giúp doanh nghiệp giải tất phép tính phức tạp mà cần nhập số liệu làm thao tác Đây khía cạnh tốt nhaatskhi sử dụng phần mềm kế toán - Chính xác: chương trình kế tốn có độ xác cao xảy lỗi Sai xót doanh nghiệp gặp phải nhập sai liệu thông tin sai lệch từ đầu - Dễ sử dụng: hầu hết phần mềm kế toán dễ sử dụng dễ hiểu Doanh nghiệp cần thời gian cài đặt chương trình nhập liệu vào hệ thống Mỗi phần mềm kế tốn có phần hướng dẫn cài đặt sử dụng nên kế tốn doanh nghiệp sử dụng dễ dàng Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế tốn như: MISA, FAST, DMA, GAMA, ASOFT, ADSOFT, METADATA, CYBER ACOUTING… 84Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sau em xin đưa số giao diện phần mềm kế tốn: Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế tốn MISA Hình 3.2 giao diện phần mềm kế toán FAST Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 85 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường việc hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thơng qua hạch tốn người quản lý doanh nghiệp, đối tượng cần tìm hiểu doanh nghiệp biết doanh nghiệp hoạt động có hiệu khơng, từ có định mặt chiến lược, định đầu tư nhà đầu tư Với kiến thức trang bị trình học q trình thực tập thực tế cơng ty em lựa chọn đề tài để viết chuyên đề tốt nghiệp Xuất phát từ thực tế tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ em mạnh dạn đưa số kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh công ty Do thời gian thực tập có hạn, nhận thức thân hạn chế nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận bảo góp ý thầy giáo, ban lãnh đạo anh chị phòng kế tốn cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ để đề tài em có giá trị thực tế Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn cô giáo Th.s.Trần Thị Thanh Phương, ban lãnh đạo đặc biệt anh chị phòng kế tốn cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt 86Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngơ Thế Chi ( 2013), Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài Đặng Thị Loan ( 2016), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Thông tư 133/2016/TT- BTC ban hành ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính Tài liệu kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Giao nhận Kim Lộ năm 2017 Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: QT1702K 87 ... chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Mơ tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại Giao nhận Kim Lộ. .. tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương Mại Giao nhận Kim Lộ .65 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG... KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬNKIM LỘ .73 3.1 Đánh giá chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại giao nhận Kim Lộ 73 3.1.1 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và giao nhận kim lộ , Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và giao nhận kim lộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay