Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị nhật anh

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Chu Thị Thu Hiền Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Chu Thị Thu Hiền Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Chu Thị Thu Hiền Mã SV: 1412401237 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần thính tốn vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thiết bị Nhật Anh - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phíđịnh kết kinh doanh công ty TNHH thiết bị Nhật Anh Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn -Số liệu tình hình kinh doanh cảu cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh năm gần -Số liệu thực trang kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thiết bị Nhật Anh Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Đức Kiên Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải phòng Nội dung hướng dẫn: - Định hướng cách nghiên cứu giải đề tài tốt nghiệp cấp cử nhân - Định hướng hệ thống hoá vấn đề lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Định hướng mơ tả phân tích thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thiết bị Nhật Anh - ĐỊnh hướng cách đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày… tháng… năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Chu Thị Thu Hiền Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Ths Nguyễn Đức Kiên Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Chăm thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu - Chịu khó nghiên cứu lý luận thực tế, mạnh dạn đề xuất phương hướng giải giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu - Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi trình viếtkhoas luận - Tuân thủ yêu cầu tiến độ thời gian nội dung nghiên cứu đề tai giáo viên hơngs dẫn quy định Đánh giá chất lượng đồ án khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu): - Về mặt lý luận: Tá giả hệ thống hoá vấn đề lý luận đối tượng nghiên cứu - Về mặt thực tế: Tác giả mô tả phân tích thực trang đối tượng nghiên cứu theo trang chế dộ chuẩn mực kế toán Việt Nam - Những giải pháp mà tác giả đề xuất gắn với thực tiến sản xuất – kinh doanh, có giá trị mặt lý luận có tính khả thi việc kiện tồn cơng tcs kế toán đơn vị thực tập - Những số liệu minh hoạ khố luận có tính lơgic dòng chạy số liệu kế tốn có độ tin cậy Cho điểm cán hướng dẫn Điểm số:…… Điểm chữ:……………… Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2017 Cán hướng dẫn Ths Nguyễn Đức Kiên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 12 1.1 Nội dung cấc tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu: 13 1.3 Nguyên tắc kế toán doanh thu 13 1.4 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 14 1.5 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ 16 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 16 1.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18 cung cấp dịch vụ Error! Bookmark not defined 1.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán: 23 1.5.4 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: 26 1.5.4.1 Kế tốn chi phí bán hàng .26 1.6 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí kết hoạt động tài 31 1.7 Nội dung kế tốn thu nhập, chi phí hoạt động khác .34 1.8 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tồn doanh nghiệp 37 1.9 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí kết hoạt động kinh doanh theo hình thức kế tốn 39 CHƯƠNG 45 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 45 2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 45 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 45 2.1.2 Đối tượng kỳ hạch tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 46 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 47 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh .50 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh 54 2.2.1 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 54 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 54 2.2.1.2 Nội dung hạch tốn kế tốn giá vốn hàng bán cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh 64 2.2.1.3 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 69 2.2.2 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 80 2.2.3 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh 86 CHƯƠNG 95 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 95 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 95 3.1.1 Ưu điểm 95 3.1.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 96 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 97 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh cơng ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 97 3.4.1 Kiến nghị 1: Về việc áp dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Error! Bookmark not defined 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc đưa phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn 97 3.4.3 Kiến nghị 3: Tiền lương làm trích khoản theo lương cho người lao động công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 99 3.4.4 Kiến nghị 4: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí 100 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống cơng cụ quản lý kế tốn cơng cụ quản lý hữu hiệu Nó nguồn thông tin, số liệu đáng tin cậy để Nhà nước điều hành kinh tế, kiểm tra kiểm soát hoạt động ngành, khu vực Trong kinh tế xu hướng tất yếu chung nhà đầu tư, chủ Doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ hướng tới mục tiêu đạt lợi nhuận Họ quan tâm đến kết cuối thời gian (tháng, quý, năm) mà họ bỏ vốn để đầu tư kinh doanh, sản xuất Điều dẫn đến phận kế toán doanh nghiệp phải theo dõi sát trình mua bán hàng xác định kết kinh doanh để hạch tốn nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời,chính xác Thực tốt q trình giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, bù đắp chi phí, đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống lao động Hệ thống kế toán đơn vị đóng vai trò quan trọng, đặc biệt công ty kinh doanh theo lĩnh vực thương mại việc mua bán hàng xác định kết kinh doanh mang tính cấp thiết Với nhận thức đó, từ kiến thức chuyên ngành học trường với giúp đỡ Thạc sỹ Nguyễn Đức Kiên, kết hợp với việc tìm hiểu thực tế Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh nên em định chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện tổ tức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 10 Biểu số 2.31 Trích sổ nhật ký chung Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh Địa chỉ: Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội Mẫu số: S03a-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: VND NT GS Chứng từ SH NT Diễn giải 31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển doanh thu, thu nhập SH TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có 511 95.457.627.880 515 51.745.462 911 31/12 PKT30 31/12 Kết chuyển chi phí kinh doanh 31/12 PKT31 31/12 Thuế TNDN phải nộp 911 95.509.373.340 92.358.298.380 632 86.606.822.746 641 1.425.081.309 642 3.325.189.722 821 568.438.636 3334 31/12 PKT32 31/12 Kết chuyển thuế TNDN phải nộp 911 568.438.636 568.438.636 821 31/12 PKT33 31/12 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 911 568.438.636 2.582.636.324 421 Cộng luỹ kế từ đầu năm 2.582.636.324 763.346.156.590 763.346.156.590 (Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 91 Biểu số 2.31 Trích sổ TK 911 Cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh Địa chỉ: Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài TRÍCH SỔ CÁI Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Kết kinh doanh Số hiệu: 911 Đơn vị tính: VND NT Chứng từ GS SH NT Diễn giải SH TK ĐƯ Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm Số phát sinh 31/12 PKT29 31/12 31/12 PKT30 31/12 Kết chuyển doanh thu, bán 511 hàng 95.457.627.880 Kết chuyển doanh thu hoạt 515 động tài 51.745.462 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 86.606.822.746 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 1.425.081.309 Kết chuyển chi phí quản lý 642 doanh nghiệp 3.325.189.722 31/12 PKT32 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 821 568.438.636 31/12 PKT33 31/12 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 421 2.582.636.324 Cộng luỹ kế từ đầu năm 96.443.818.296 96.443.818.296 Số dư cuối năm (Nguồn: Phòng kế tốn Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 92 Biểu số 2.32 Trích sổ TK 821 Cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh Địa chỉ: Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài TRÍCH SỔ CÁI Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Thuế TNDN Số hiệu: 821 Đơn vị tính: VND NT Chứng từ GS SH Diễn giải NT SH TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm Số phát sinh 31/12 PKT31 31/12 Thuế TNDN phải nộp 3334 31/12 PKT32 31/12 911 Kết chuyển chi phí thuế TNDN Cộng luỹ kế từ đầu năm 568.438.636 568.438.636 568.438.636 568.438.636 Số dư cuối năm (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh) 93 Biểu số 2.33 Trích sổ TK 421 Công ty TNHH thiết bị Nhật Anh Địa chỉ: Số 64 ngõ 210, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận ba Đình, Hà Nội Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài TRÍCH SỔ CÁI Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 Đơn vị tính: VND NT GS Chứng từ SH Diễn giải NT SH TKĐƯ Số phát sinh Nợ Số dư đầu năm Có 4.252.052.144 Số phát sinh … … 31/12 PKT33 … … … 31/12 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 911 … 2.582.636.324 Cộng luỹ kế từ đầu năm 2.000.484.189 Số dư cuối năm 2.000.484.189 (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh) Biểu số 2.34 Trích bảng cân đối số phát sinh Biểu số 2.35 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Lấy gốc 94 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 3.1.1 Ưu điểm  Về máy kế toán: + Bộ máy kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung, phù hợp với quy mơ, đặc điểm loại hình sản xuất kinh doanh cơng ty Hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chỗ cơng ty Hạn chế khó khăn việc phân cơng lao động, chun mơn hóa cơng việc, tạo điều kiện nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn viên cơng ty  Về hạch tốn ghi sổ: + Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung Hình thức đơn giản, sổ sách kế toán mở phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty Đồng thời, nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh, theo dõi theo trình tự thời gian giúp thơng tin kế tốn cập nhật thường xuyên  Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: + Các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh liên quan đến doanh thu cập nhật đặn hàng ngày, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu + Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí ghi chép cẩn thận, kịp thời nhằm tránh tình trạng chi khống, lãng phí ảnh hưởng đến kết kinh doanh + Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh phần đáp ứng việc cung cấp thơng tin liên quan đến tình hình kinh doanh công ty, giúp ban lãnh đạo công ty đưa định kinh doanh đắn 95 3.1.2 Hạn chế 3.1.2.1 Về ứng dụng phần mềm kế tốn Cơng ty chưa áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên kế toán phải làm excel Do khối lượng công việc hàng ngày phát sinh nhiều gây khó khăn cơng cho kế tốn tác kế tốn, công việc bị chậm gây áp lực cơng việc cho kế tốn Vì cơng ty nên đầu tư phần mềm kế tốn phù hợp với tính chất công việc doanh nghiệp, để tăng hiệu cơng tác kế tốn 3.1.2.2 Về cơng tác theo dõi chi tiết doanh thu giá vốn hàng bán Hiện công ty chưa theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng hóa nên việc đánh giá hiệu kinh doanh với sản phẩm gặp khó khăn 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, có nhiều cơng cụ khác kế tốn cơng cụ hữu hiệu kinh tế thị trường đầy rủi ro tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận tiết kiệm chi phí đến mức Mặt khác, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh chưa thực hồn thiện, tồn nhiều thiếu sót khiến hoạt động doanh nghiệp chưa phát huy hết hiệu tối đa Bởi việc hoàn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nói riêng cần thiết Cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh hiệu giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động tiêu thụ hàng hóa sử dụng khoản chi phí, đồng thời giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kì cách xác kịp thời Từ giúp nhà quản lý xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp định đầu tư đắn, 96 đưa doanh nghiệp ngày phát triển 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh  Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác dịnh kết kinh doanh công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh phải đảm bảo yêu cầu sau: + Cung cấp số liệu, thông tin doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cách trung thực, khách quan dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi công tác kiểm tra + Đảm bảo tiết kiệm có hiệu thiết thực, khả thi + Đảm bảo nguyên tắc thống hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán phương pháp hạch toán tiêu mà kế toán phản ánh + Đảm bảo thực chế độ kế tốn nhà nước ban hành  Để hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh, doanh nghiệp cần tìm biện pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót đồng thời phát huy ưu điểm đạt công tác hạch tốn 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh 3.4.1 Kiến nghị 1: Về việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn diễn cách thuận lợi nhân viên kế tốn khơng có trình độ chun mơn, hiểu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bên cạnh phải có kiến thức công nghệ mới, áp dụng khoa học công nghệ vào công việc Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào cơng tác kế tốn việc sử dụng phần mềm kế tốn chun nghiệp Hiện có nhiều phần mềm kế toán phần mềm kế tốn MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA, Cơng ty nên chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm Cơng ty Việc áp dụng phần mềm kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho cơng tác quản trị ban Giám đốc Giúp ban Giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh 97 Các phần mềm kế tốn có chức lưu trữ báo cáo với mục đích khác nhau, theo dõi cơng nợ, tốn cho nhà cung cấp quản lý bảng lương nhân viên, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra nhà quản lý thuận lợi dễ dàng Một số giao diện phần mềm: Hình 1: Giao diện phần mềm kế tốn MISA 98  Thông tin giá: Biểu 3.2: Bảng báo giá phần mềm kế tốn MISA SME.NET2015 Gói sản Stt phẩm/dịch vụ Đơn vị tính Giá Mơ tả chi tiết Express Gói Miễn phí Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 150 chứng từ/năm Starter Gói 2,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 1000 chứng từ/năm Standard Gói 6,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - 11 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Professional Gói 8,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - 13 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Enterprise Gói 10,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng (Theo thông tin đơn vị cung cấp: Công ty CP Misa) 3.4.2 Kiến nghị 2: Tiền lương làm trích khoản theo lương cho người lao động công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Hiện công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh lấy trích khoản theo lương mức lương tối thiểu vùng Mà theo định mới: từ ngày 1/7/2017, vào điểm điều trích định số 595/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam ban hành trích BHXH mức lương phụ cấp theo quy định pháp luật lao động ghi hợp đồng lao động Nếu cơng ty đóng bảo hiểm cho người lao động dưa khoản lương ký hợp đồng doanh nghiệp phải chịu thêm khoản chi phí thu nhập người lao động giảm khoản đáng kể ngược lại quyền lợi hưởng chế độ BHXH người lao động cải thiện nhiều, làm tăng lợi ích người lao động tuổi hưu 99 Chính nên em khiến nghị cơng ty nên áp dụng quy định để tăng quyền lợi hưởng bảo hiểm người lao động góp phần mang lại giá trị an sinh lâu bền cho xã hội vừa đảm bảo thực quy định Nhà nước 3.4.3 Kiến nghị 3: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí Để hồn thiện hệ thống kế tốn cơng ty nên lập sổ chi tiết để tiện theo cho khoản doanh thu chi phí, đồng thời nắm rõ tình hình phát sinh, tăng giảm loại doanh thu, chi phí Từ đó, giúp cho ban lãnh đạo cơng ty có giải pháp cụ thể để quản lý điều hành công ty cách hiệu Đề xuất mẫu sổ: Sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.3) Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu 3.4) 100 Biểu 3.3 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Địa chỉ: Mẫusố: S35-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Tháng….Năm… Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Doanh thu Diễn giải D TKĐƯ E Số lượng Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn giá Thành tiền 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác Ngày … tháng … năm Giám đốc (Ký, họ tên) Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (như biểu số 3.4) tạo điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng mặt hàng mở sổ chi tiết bán hàng 101 Biểu số 3.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số S36-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ KINH DOANH NTG S A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C (Dùng cho TK 642, 632…) Tài khoản: Tên sản phẩm dịch vụ: TK Diễn giải ĐƯ Tổng D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK Số dư cuối kỳ Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) E Ghi nợ TK Chia …… … … … Ngày … tháng … năm… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 3.4.4 Kiến nghị 4: Về phương pháp phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Dựa vào sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn hàng bán phân bổ chi phí quản lý kinh doanh, kế tốn xác định xác kết kinh doanh cho mặt hàng Việc phân bổ nên theo tiêu thức doanh thu tiêu thụ mặt hàng, sau: Chi phí kinh doanh = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm cho sản phẩm Tổng doanh thu bán hàng x Tổng chi phí 102 Chi phí bán hàng, chi phi quản lý doanh nghiệp mặt hàng i phân bổ theo công thức: Tổng chi phí bán hàng Chi phí bán hàng = Tổng doanh thu tất mặt hàng Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp = Tổng doanh thu tất mặt hàng Doanh thu x mặt hàng i Doanh thu x mặt hàng i Việc xác định xác kết kinh doanh sản phẩm giúp cho công ty xác định sản phẩm kinh doanh hiệu quả, sản phẩm kinh doanh không đạt hiệu Khi nhận định kết kinh doanh mặt hàng giúp công ty xem xét giảm bớt mặt hàng có kết kinh doanh để tập trung kinh doanh mặt hàng đạt kết kinh doanh cao nhằm gia tăng thêm lợi nhuận 103 KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vị trí quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển công ty Qua thời gian thực tập công ty, với kiến thức học trường Đại học Dân lập Hải Phòng, bảo tận tình thầy cô giáo trường, đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo, Th.s Nguyễn Đức Kiên – Giảng viên hướng dẫn, với cán kế tốn, nhân viên cơng ty TNHH Thiết bị Nhật Anh, em vận dụng lý thuyết, tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, học tập thêm học kinh nghiệm làm việc quý báu Bài viết đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thiết bị Nhật Anh như: - Kiến nghị việc áp dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho - Kiến nghị việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn - Kiến nghị hạch tốn chi tiết doanh thu, chí phí xác định kết kinh doanh - Kiến nghị tính khoản theo lương Do thời gian thực tập có hạn trình độ hiểu biết hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong góp ý giúp đỡ thầy cơ, cán phòng kế tốn cơng ty để khóa luận em hồn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh nói chung ngành Kế toán – Kiểm toán trường đại học Dân lập Hải Phòng nói riêng, gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Đức Kiên, cán kế tốn cơng ty TNHH Thiết bị Nhật Anh giúp đỡ em hoàn thành đợt thực tập khóa luận 104 Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 1) — Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Giao thơng vận tải Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) –Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế tốn, sơ đồ kế tốn, NXB Giao thơng vận tải TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế tốn tài chính, NXB Thống TS Phan Đức Dũng (Năm 2011), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động xã hội 105 ... doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị Nhật. .. trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Chương : Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công. .. chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH thiết bị Nhật Anh - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị nhật anh , Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị nhật anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay