Hoàn thiện tổ chức kế toàn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch phúc hoàng kim

118 7 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Phương Thoa : ThS Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HỒNG KIM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Phương Thoa : ThS Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa Mã SV:1312404007 Lớp: QT1701K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tồn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Những vấn đề chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Một số khái quát 1.2.2 Phân loại hoạt động kinh doanh phương thức xác định kết kinh doanh hoạt động doanh nghiệp thương mại 1.2.3 Nhiệm vụ kết tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.3 Nội dung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu .7 1.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.3.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 11 1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán 13 1.3.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 17 1.3.4 Kế tốn doanh thu tài chi phí tài .19 1.3.4.1 Kế tốn doanh thu tài 19 1.3.4.2 Kế tốn chi phí tài 21 1.3.5 Kế tốn thu nhập khác, chi phí khác .22 1.3.5.1 Kế toán thu nhập khác 22 1.3.5.2 Kế tốn chi phí khác .24 1.3.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 25 1.4 Tổ chức sổ sách kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 29 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 29 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 29 2.1.2 Những thuận lợi, khó khăn thành tích mà cơng ty đạt năm gần 31 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 34 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM .38 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim .38 2.2.2 Nội dung hạch toán kế toán giá vốn hàng bán công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim .48 2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp 59 2.2.4 Kế tốn doanh thu tài chính, chi phí tài công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim .69 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 84 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 84 3.1.1 Kết đạt .84 3.1.2 Hạn chế 86 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 86 3.2.1 Việc hồn thiện hạch tốn doanh thu - chi phí 86 3.2.2 Về việc áp dụng sách bán hàng Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim 91 3.2.3 Về việc sử dụng phần mềm vào công tác kế toán 92 KẾT LUẬN 97 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày nay, doanh nghiệp phải cạnh tranh vô cùng gay gắt Để tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp phải tối ưu hóa hiệu ng̀n lực, vận dụng tối đa sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận Điều phụ thuộc nhiều vào cơng tác tổ chức kiểm sốt chi phí, doanh thu tính tốn kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sau thời gian thực tập ở Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Hồng Kim em thấy cơng tác kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng phận quan trọng việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, kịp thời góp phần tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho trình kinh doanh đờng thời ảnh hưởng lớn đến tình hình thực tài doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có nhìn tồn diện đắn tình hình kinh doanh Xuất phát từ thực tiễn nên q trình thực tập Cơng Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Hoàng Kim em định sâu nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Hoàng Kim” làm khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận tốt nghiệp gờm chương: CHƯƠNG 1: Những vấn đề lí luận chung doanh thu, chí phí và xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại CHƯƠNG 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Hoàng Kim CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Hoàng Kim Vì thời gian thực tập cơng ty chưa nhiều, kiến thưc thực tế hạn chế, em hy vọng ý kiến sẽ đóng góp phần nhỏ để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Hoàng Kim Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp phải cạnh tranh với vô cùng gay gắt Do đó, để kinh doanh hiệu doanh nghiệp cần kiểm sốt chặt chẽ doanh thu, chi phí để biết kinh doanh mặt nào, lĩnh vực đạt hiệu cao, đờng thời xem xét, phân tích mặt hạn chế Từ đẩy mạnh việc kinh doanh nhằm đạt hiệu tốt Chính kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân nói chung, doanh nghiệp nói riêng  Đối với doanh nghiệp: Việc tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp doanh nghiệp:  Xác định kết hoạt động doanh nghiệp  Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Làm thực nghĩa vụ với Nhà Nước, thực việc phân phối tái đầu tư sản xuất kinh doanh  Kết hợp thông tin thu thập với thông tin khác để đề chiến lược, giải pháp kinh doanh đạt hiệu cao tương lai  Đối với nhà đầu tư: Thông qua tiêu doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp báo tài nhà đầu tư sẽ phân tích đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp để có sách đầu tư đắn  Đối với nhà cung cấp: Kết kinh doanh, lịch sử toán để định cho doanh nghiệp chậm toán trả góp Chính vậy, tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp việc cần thiết, giúp người quản lý tổ chức, cá nhân cần thơng tin doanh nghiệp nắm bắt cách khái quát tình hình doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Khóa luận tốt nghiệp  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Đối với tở chức trung gian tài chính: Các số liệu doanh thu, chi phí kết kinh doanh làm đề định cho vay vốn đầu tư  Đối với nhà nước: Việc tổ chức kết tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng Nhà Nước:  Trên sở số liệu doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp để quan thuế xác định khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia Từ đó, Nhà Nước tái đầu tư vào sở hạ tầng,đảm bảo trị - an ninh – xã hội tốt  Thơng báo tình hình thực nghĩa vụ nhà nước doanh nghiệp, nhà hoạch định sách quốc gia sẽ có sở để đề giải pháp phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thông qua sách tiền tệ, sách thuế khoản trợ cấp,trợ giá  Riêng doanh nghiệp có ng̀n vốn Nhà Nước, việc xác định doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đem lại nguồn thu cho ngân sách mà đảm bảo ng̀n đầu tư Nhà Nước khơng bị thất thoát 1.2 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Một số khái quát  Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu    kì kết quả, phát sinh từ hoạt động kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu được, sẽ thu từ giao dịch bán hàng hóa bao gờm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá ( có) Doanh thu khoản doanh thu bán hàng sau trừ khoản giảm trừ như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán Doanh thu tài khoản thu từ hoạt động tài doanh nghiệp như: tiền lãi, tiền quyền, cổ tức, lợi nhuận chia doanh thu tài khác doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Doanh thu nội lợi ích kinh tế thu từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đơn vị trực thuộc hạch tốn phụ thuộc cùng cơng ty, tổng cơng ty tính theo giá bán nội  Các khoản giảm trừ doanh thu khoản làm giảm thu nhập doanh nghiệp như: chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng, bán hàng bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT đầu trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Thu nhập khác khoản góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động hoạt động tạo doanh thu  Theo ch̉n mực kế tốn Việt Nam doanh thu bao gờm: tổng giá trị lợi ích kinh tế thu sẽ thu kì hạch tốn, phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Các khoản thu nội doanh thu Các khoản vốn góp cổ đông chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh thu  Chi phí: tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kì kế tốn hình thức khoản tiền ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sở hữu Chi phí gờm có: giá vốn hàng vốn, chi phí quản lí kinh doanh ( chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp), chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  Giá vốn giá trị thực tế xuất kho sản phẩm, hàng hóa gờm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán kì doanh nghiệp thương mại, giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh tính vào giá vốn hàng bán  Chi phí quản lý kinh doanh chi phí chung doanh nghiệp Chi phí quản lý kinh doanh bao gờm: chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp  Chi phí bán hàng: chi phí phát sinh trình bán hàng doanh nghiệp như: lương nhân viên bán hàng, chi phí bốc dỡ hàng hóa, chi phí chuyển hàng, chi phí kho bãi lưu trữ hàng hóa Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí quản lý chung doanh nghiệp     như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, lương nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí văn phòng, khấu hao tài sản dùng cho quản lý Chi phí tài phản ảnh khoản chi phí hoạt động tài bao gờm khoản chi phí lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí vay cho vay vốn, khoản lỗ phát sinh bán ngoại tệ Chi phí khác khoản chi phí phát sinh cho kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thơng thường doanh nghiệp Chi phí khác doanh nghiệp bao gờm: chi phí lý, chi phí nhượng bán TSCĐ,phạt tiền vi phạm hợp đờng kinh tế, giá trị lại TSCĐ lý, nhượng bán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi bao gồm thuế thu nhập hành thuế nhập hỗn lại nhằm mục đích xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm tài hành Kết quả kinh doanh tiêu phản ánh toàn kết kinh doanh, hoạt động tài hoạt động khác mà doanh nghiệp tiến hành kì 1.2.2 Phân loại hoạt động kinh doanh và phương thức xác định kết kinh doanh hoạt động doanh nghiệp thương mại Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gồm hoạt động bản:  Hoạt động sản xuất kinh doanh  Hoạt động tài  Hoạt động khác  Hoạt động sản xuất kinh doanh: hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ ngành sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh phụ Kết DTT BH hoạt động = cung cấp kinh doanh DV Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý kinh doanh - (bao gờm chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng)  Trong đó: DTT bán = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ hàng cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ doanh thu  Hoạt động tài chính: hoạt động đầu tư vốn đầu tư tài ngắn hạn, dài hạn với mục đích kiếm lời Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Năm 2016 Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM Mã số thuế: 0200690833 Địa chỉ: Số 267 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU MÃ THUYẾT SỐ MINH Năm trước Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02 ) 02 10 37.597.067.000 32.857.000.000 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11) 11 20 30.448.537.000 29.110.372.000 7.148.530.000 3.746.628.000 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng Chi phí quản lý kinh doanh 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh[30=20+21-(22+24+25)] 21 22 23 24 25 30 8.927.306 1.826.395.201 4.239.725.603 1.091.336.502 3.284.048 210.141.426 210.141.426 992.381.370 2.039.461.309 507.627.943 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 31 32 40 50 1.091.336.502 507.627.943 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 218.267.300 101.525.589 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 873.069.202 406.102.354 Người lập biểu (Ký, họ tên) IV.08 Năm IV.09 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 37.597.067.000 32.857.000.000 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HỒNG KIM 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 3.1.1 Kết đạt Qua q trình thực tập cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim, em hiểu biết thêm công tác tổ chức kế tốn doanh nghiệp có hội đối chiếu thực tế với lí luận Trong q trình thực tập công ty, em thấy công tác tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty đạt kết sau * Về máy quản lý: Bộ máy quản lý cơng ty bố trí cách đơn giản, hợp lý Các phòng ban phân chia theo chức mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cùng hoạt động theo chế chung, mục tiêu chung đưa cơng ty phát triển lên * Về máy kế toán: Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung, gọn nhẹ, phù hợp với quy mơ, tình hình kinh doanh yêu cầu quản lý  Mỗi nhân viên kế toán phụ trách tự chịu trách nhiệm phần hành kế toán giao tất chịu đạo toàn diện, tập trung thống kế toán trưởng Kế toán trưởng có quyền hạn kiểm tra, giám sát tình hình thực nhiệm vụ nhân viên đồng thời phải chịu trách nhiệm trước sai sót q trình hạch tốn kế tốn Vì cơng tác kế tốn cơng ty giảm thiểu sai sót, gian lận  Bộ máy kế tốn công ty tổ chức khoa học, thống từ kế toán trưởng xuống nhân viên kế toán Khối lượng công việc giao cho nhân viên rõ ràng, hợp lí, phù hợp với chun mơn người  Phòng kế tốn có quy chế rõ ràng, kế tốn có trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tế cùng tình thần tận tâm, nhiệt tình với công việc Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Kế tốn phản ảnh nhanh chóng, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán * Về tổ chức kế tốn:  Về hình thức sử dụng: Cơng ty áp dụng hình thức Nhật kí chung để ghi sổ sách kế tốn Đây hình thức đơn giản, dễ thực hiện, hệ thống sổ gọn nhẹ thích hợp với quy mô công ty giúp cho việc kiểm sốt thơng tin đảm bảo u cầu cung cấp kịp thời  Về sổ sách kế toán: Các sổ sách công ty thực rõ ràng, đầy đủ, in lưu trữ theo quy định chung Nhà nước Đồng thời việc sắp xếp sổ sách tương đối gọn gàng, ngăn lắp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu  Về chứng từ sử dụng: Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hầu hết chứng từ sử dụng theo mẫu Bộ Tài ban hành theo Thông tư số 200/2014 Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lí nghiệp vụ Hệ thống chứng từ tập hợp, lưu trữ đầy đủ, sắp xếp, kiểm tra cẩn thận đảm bảo tính trung thực, hợp lí, tạo điều kiện cho việc hạch tốn đúng, đủ, kịp thời  Về hệ thống tài khoản: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản tương đối đầy đủ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty chế độ kế tốn theo Thơng tư số 200/2014 Bộ Tài Chính * Về thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh cơng ty nhìn chung theo chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tư số 200/2014  Về kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng kế tốn ghi nhận cách xác, kịp thời đầy đủ, sở quan trọng để bước xác định kết kinh doanh doanh nghiệp để từ có kế hoạch đắn hoạt động kinh doanh cơng ty  Về kế tốn chi phí: Chi phí kinh doanh vấn đề hầu hết doanh nghiệp quan tâm hàng đầu luôn tìm cách để quản lý chi phí cách chặt chẽ nhằm phản ánh tình trạng chi khống, lãng phí, ảnh Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 85 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng hưởng đến kết kinh doanh Chính mà chi phí phát sinh cơng ty kiểm sốt cách chặt chẽ, dảm bảo tính xác, đầy đủ kịp thời phát sinh  Về kế toán xác định kết kinh doanh: Cơng ty tiến hành tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo năm 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt từ việc tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim hạn chế định:  Hạch tốn ở cơng ty hầu hết ghi chép bằng tay Hệ thống máy chưa sử dụng cách hiệu để phục vụ cơng tác kế tốn, cơng ty chưa sử dụng phần mềm việc hạch toán kế tốn  Cơng ty chưa hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí nhằm theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp cho mặt hàng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 3.2.1 Việc hoàn thiện hạch toán doanh thu - chi phí Để hoàn thiện tổ chức kế tốn cơng ty, kiến nghị cơng ty nên mở sổ chi tiết bán hàng để theo dõi doanh thu, chi phí, giá vốn, lợi nhuận mặt hàng từ sẽ giúp cơng ty xem xét, so sánh mặt hàng để đưa chiến lược kinh doanh tốt Bên cạnh đó, cơng ty mở thêm sổ chi phí quản lí kinh doanh nhằm theo dõi chi phí quản lí kinh doanh theo yếu tố Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.1 Sở chi tiết bán hàng Đơn vị: Địa chỉ: Mẫusố: S35-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Tháng….Năm… Ngày Chứng từ tháng ghi sổ Số hiệu A B Các khoản tính trừ Doanh thu Ngày tháng C Diễn giải D Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K TKĐƯ E Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác 3=1x2 Ngày … tháng … năm Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) 87 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.2 Sở chi tiết bán hàng Mẫusố: S35-DN Đơn vị:Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim Địa chỉ:Số 267 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: Tôm Sú Ngày Tháng 12 Năm 2016 Chứng từ tháng ghi sổ Số hiệu A B Ngày tháng C Diễn giải D Số dư đầu kỳ Bán 10Kg tôm sú cho công ty 11/12 PT11/12 11/12 Phương Hà Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Các khoản tính trừ Doanh thu TKĐƯ E 111 Số lượng 10 Thành tiền 3=1x2 200.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 88 Đơn giá Thuế Khác 721.000.000 721.000.000 570.302.900 150.697.100 Tháng 12 năm 2016 2.000.000 Giám đốc (Ký, họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.3 Sở chi phí sản x́t kinh doanh Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số S36-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ KINH DOANH (Dùng cho TK 154, 631, 642, 632…) Tài khoản: Tên sản phẩm dịch vụ: Chứng từ Ghi nợ TK NTG TK Diễn giải Chia Số Ngày S ĐƯ Tổng hiệu tháng … … … … … A B C D E Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK Số dư cuối kỳ Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Ngày … tháng … năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 89 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Mẫu số S36-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Đơn vị: Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim Địa chỉ:Số 267 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng SỔ CHI PHÍ KINH DOANH Tài khoản: 6422 Tên sản phẩm dịch vụ:Chi phí quản lí doanh nghiệp ĐVT: đờng NTGS A Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C Ghi nợ TK Diễn giải D Số dư đầu kỳ Tính lương phải trả T12 Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK 6422 Số dư cuối kỳ Sổ có … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Người ghi sổ 31/12 BLT12 TKĐƯ 31/12 Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K Tổng E 6421 6422 334 65.880.000 65.880.000 6423 6424 6425 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng 90 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2.2 Về việc áp dụng chính sách bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim Hiện Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hồng Kim chưa áp dụng sách bán hàng để thu hút khách hàng thúc đẩy doanh thu công ty Vậy nên em xin kiến nghị cơng ty nên có sách bán hàng, cụ thể sách chiết khấu thương mại với khách hàng mua hàng với số lượng lớn Chiết khấu thương mại khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế cam kết mua bán hàng TH1: Người mua hàng với khối lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hóa đơn giá giảm giá * Ví dụ 1: Ngày 22/12/2016 Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim có chương trình chiết khấu thương mại từ ngày 22/12/2016 đến 31/12/2016 sau: Mua 10kg tôm trị giá 100.000/kg (giá chưa có thuế), sẽ hưởng chiết khấu thương mại 10% Ngày 25/12/2016 Công ty TNHH Đầu tư Thanh Phương mua 10kg tơm theo hợp đờng hưởng chiết khấu thương mai 10% => Giá bán chưa thuế là: 100.000 – 10.000 = 90.000 Định khoản: Nợ TK 112,131: 990.000 Có TK 511: 900.000 Có TK 3331: 90.000 TH2: Người mua nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản CKTM ghi giảm trừ vào giá bán hóa đơn GTGT hóa đơn bán hàng lần cuối * Ví dụ 2: Ngày 20/12/2016 Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim ký hợp đờng với Cơng ty Cổ phần Tồn Thắng: Mua 10kg tơm trị giá 100.000/kg (giá chưa có thuế, chiết khấu thương mại 10% Ngày 20/12/2016: Công ty Cổ phần Tồn Thắng mua 7kg ( Lần mua hàng chưa đủ số lượng chương trình chiết khấu , Công ty Cổ phần thương mại Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 91 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng dịch vụ du lịch Phúc Hồng Kim xuất hóa đơn cho Cơng ty Cổ phần Tồn Thắng với giá 100.000đ) Ngày 25/12/2016: Cơng ty mua 3kg ( Lần mua hàng tính tổng lượng hàng cơng ty Cổ phần Tồn Thắng mua đủ 10kg, Cơng ty Cổ phần Tồn Thắng hưởng chiết khấu thương mại 10%) Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim viết hóa đơn lần cuối cùng sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 10% tồn hợp đờng Tổng tiền chiết khấu là: 10*100.000*10% = 100.000 Định khoản: - Ngày 20/12/2016: Nợ TK 112,131: 770.000 VND Có TK 511: 700.000 VND Có TK 3331: 70.000 VND - Ngày 25/12/2016: Hạch toán doanh thu bán hàng: Nợ TK 112,131: 330.000 VND Có TK 511: 300.000 VND Có TK 3331: 30.000 VND Hạch toán chiết khấu thương mại: Nợ TK 5211: 100.000 VND Nợ TK 3331: 10.000 VND Có TK 112, 131: 110.000 VND 3.2.3 Về việc sử dụng phần mềm vào công tác kế toán Việc sử dụng phần mềm kế tốn máy hạch tốn kế tốn có ưu điểm sau:  Tốn thời gian: khía cạnh tốt sử dụng phần mềm kế toán Phần mềm kế toán thiết kế phù hợp giúp doanh nghiệp giải tất phép tính phức tạp mà cần nhập số liệu thao tác in  Chính xác: Chương trình kế tốn có độ xác cao gây lỗi  Sai sót doanh nghiệp gặp phải nhập sai số thông tin sai từ đầu Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 92 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Dễ sử dụng: Hầu hết phần mềm kế toán dễ sử dụng dễ hiểu Doanh nghiệp cần thời gian cài đặt chương trình nhập liệu vào hệ thống Mỗi phần mềm kế tốn có phần hướng dẫn cài đặt sử dụng nên kê toán doanh nghiệp sử dụng cách dễ dàng Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế tốn như: FAST, CYBER, ACOUTING, MISA, ASOFT, Công ty nên xem xét định mua phần mềm kế toán phù hợp để hỗ trợ cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng Hình 1: Giao diện phần mềm kế toán MISA Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 93 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Thơng tin giá:  Biểu 3.2: Bảng báo giá phần mềm kế toán MISA SME.NET2015 Gói sản Stt phẩm/dịch vụ Express Đơn vị tính Giá Mơ tả chi tiết Gói Miễn phí Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 150 chứng từ/năm Starter Gói 2,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 1000 chứng từ/năm Standard Gói 6,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - 11 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Professional Gói 8,950,000 Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - 13 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng 10,950,000 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Enterprise Gói (Theo thơng tin đơn vị cung cấp: Công ty CP Misa) Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần Misa (MISA JSC) Liên hệ: www.misa.com.vn Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 94 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Phần mềm kế tốn VACOM: Hình 3.2 Giao diện phần mềm kế tốn máy VACOM - Thơng tin gói sản phẩm, thơng tin giá cả: liên hệ đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế toán VACOM Website: www.vacom.com.vn - Phần mềm Kẻ toán Fast accounting Thông tin phần mềnr Fast Accounting phần mềm kế tốn dành cho doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ với phiên đáp ứng cho loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 95 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Giao diện phần mềm Hình 3.3: Giao diện phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING 2015 - Thơng tin giá cả: Giá phần mềm kế tốn FAST Accounting 10.0 dành cho loại hình doanh nghiệp thương mại là: 8.000.000 đồng Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST Liên hệ: www.fast.com.vn -Hiệu quả mang lại thực giải pháp: Khi sử dụng phần mềm kế toán, việc kiểm tra, xử lý cung cấp thơng tin kinh tế tài nhanh chóng, xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí sức lao động, nâng cao hiệu công việc Các liệu lưu trữ bảo quản thuận lợi, an toàn chuyên nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 96 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập tham gia vào công tác kế tốn cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim, em tiếp thu nhiều kiến thức thực tế chuyên ngành kế tốn theo học, bên cạnh áp dụng so sánh lí thuyết học nhà trường cùng thực tiễn làm việc cơng ty Từ đó, thấy ngồi kiến thức học trường lớp phải học hỏi thêm thật nhiều từ kinh nghiệm người trước Trên em tìm hiểu học hỏi thêm từ anh chị phòng kế tốn cơng ty, em trình bày vào khóa luận cách đầy đủ Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế nhiều thiếu xót cùng lực thực tế em hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, mong thầy nhà trường góp ý sửa chữa đóng góp thêm ý kiến cho khóa luận em hoàn thiện Để hoàn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn đến giáo Đờng Thị Nga tận tình hướng dẫn em, cùng với giúp đỡ nhiệt tình anh chị bác phòng kế tốn cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận Sinh Viên Nguyễn Thị Phương Thoa Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thoa – QT1701K 97 ... CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC HOÀNG KIM 84 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH... thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH... thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim .69 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Phúc Hoàng Kim 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toàn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch phúc hoàng kim , Hoàn thiện tổ chức kế toàn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch phúc hoàng kim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay