Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thế kỷ mới

102 1 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Dương Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Dương Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương Mã SV: 1412401080 Lớp: QT1802K Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thế Kỷ Mới MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .3 1.1 Nội dung tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp .3 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu: .4 1.3 Nguyên tắc kế toán doanh thu 1.4 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.5 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 10 1.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán: .12 1.5.4 Kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: 17 1.5.4.1 Kế tốn chi phí bán hàng 17 1.5.4.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: 17 1.6 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí kết hoạt động tài 20 1.6.1 Nội dung kế tốn doanh thu hoạt động tài 20 1.6.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 22 1.7 Nội dung kế tốn thu nhập, chi phí hoạt động khác 24 1.7.1 Kế toán thu nhập hoạt động khác 24 1.7.2 Kế tốn chi phí hoạt động khác 26 1.8 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh toàn doanh nghiệp 28 1.9 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí kết hoạt động kinh doanh theo hình thức kế tốn 31 1.9.1 Hình thức Nhật ký chung 31 1.9.2 Hình thức Nhật ký – Sổ 32 1.9.3 Đặc điểm kế tốn tốn theo hình thức Nhật ký – Chứng từ: 33 1.9.4 Đặc điểm kế toán toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 34 1.9.5 Đặc điểm kế tốn tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 36 2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới .36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới .36 2.1.2 Đối tượng kỳ hạch tốn doạnh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 39 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 43 2.2.1 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 43 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43 2.2.1.2 Nội dung hạch toán kế tốn giá vốn hàng bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 52 2.2.1.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 60 2.2.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 68 2.2.3 Nội dung kế tốn doanh thu khác, chi phí khác công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 75 2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 75 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 84 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 84 3.1.2 Hạn chế 86 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 86 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 87 3.4 Nội dung hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 88 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nay, muốn tồn phát triển lâu dài doanh nghiệp cần phải chủ động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản lý, nắm bắt cách nhanh chóng chuẩn xác thông tin, đặc biệt thông tin kinh tế Những thơng tin có kế tốn thu thập, tổng hợp cung cấp được, thông qua hệ thống báo cáo tài kế tốn cung cấp ta biết tình hình tài doanh nghiệp Đồng thời, sở để quan thuế, đối tác làm ăn tổ chức tài xem xét làm việc hợp tác Việc tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp có nhiều khâu quan trọng, cơng tác tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khâu hạch toán kế toán doanh nghiệp Bởi cho biết sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ nào, chi phí q trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp đạt Những thông tin từ giúp cho nhà quản lý đưa đối sách phù hợp Vì vậy, để kế toán đặc biệt kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phát huy hết vai trò chức nó, cần phải biết tổ chức công tác cách hợp lý, khoa học thường xuyên Với nhận thức đó, từ kiến thức chuyên ngành học trường với giúp đỡ Thạc sỹ Nguyễn Đức Kiên, kết hợp với việc tìm hiểu thực tế Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới, em định chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện tổ tức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu : Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp kế toán - Phương pháp thống kê, so sánh Kết cấu khố luận Kết cấu khóa luận phần mở đầu kết luận gồm 03 chương: Chương : Lý luận chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Chương : Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Nội dung tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp - Bán hàng: trình doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm doanh nghiệp sản xuất hay hàng hóa doanh nghiệp mua để bán cho khách hàng khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh nghiệp - Sản phẩm sản xuất: sản phẩm doanh nghiệp tự làm để sử dụng, hay để trao đổi thương mại - Sản phẩm tiêu thụ: thực mục đích sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng Nó khâu lưu thơng hàng hố, cầu nối trung gian bên sản xuất phân phối bên tiêu dùng - Doanh thu: Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Các khoản thu hộ bên thứ ba nguồn lợi kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nên không coi doanh thu Các khoản vốn góp cổ đơng chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu không Doanh thu Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền doanh nghiệp thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng trừ khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán ) kỳ báo cáo, làm tính kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Các hoạt động kinh doanh kết kinh doanh doanh nghiệp + Hoạt động sản xuất kinh doanh: hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp mua hay sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng + Hoạt động tài chính: hoạt động đầu tư tài ngắn hạn dài hạn với mục đích sinh lời + Hoạt động khác: hoạt động xảy ngồi dự kiến, mang tính chất khơng thường xun doanh nghiệp - Kết kinh doanh doanh nghiệp: kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ; hoạt động tài hoạt động khác biểu qua tiêu lợi nhuận hoạt động kinh doanh 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu:  Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua; - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu quyền kiểm sốt hàng hóa; - Doanh thu xác định tương đối chắn Khi hợp đồng quy định người mua quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, mua theo điều kiện cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu điều kiện cụ thể khơng tồn người mua khơng quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác); - Doanh nghiệp thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng  Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: - Doanh thu xác định tương đối chắn Khi hợp đồng quy định người mua quyền trả lại dịch vụ mua theo điều kiện cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu điều kiện cụ thể khơng tồn người mua không quyền trả lại dịch vụ cung cấp; - Doanh nghiệp thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; - Xác định phần cơng việc hoàn thành vào thời điểm báo cáo; Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu số 2.34 Trích sổ TK 421 Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Số 11 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 Đơn vị tính: đồng NT GS Chứng từ SH Diễn giải NT TK ĐƯ Số tiền Nợ Có Số dư đầu năm 87.315.607 Số phát sinh … 31/12 PKT23 31/12 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 835.707.018 911 Cộng số phát sinh 835.707.018 300.000.000 Số dư cuối năm 623.022.625 Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ( Nguồn: Phòng kế tốn - Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 82 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu số 2.35: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Số 11 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2007 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 01 02 22.086.662.050 19.455.678.124 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán 10 11 22.086.662.050 18.442.335.240 19.455.678.124 17.553.867.356 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 20 21 3.644.326.810 30.342.997 1.901.810.768 46.450 Chi phí tài 22 346.275.500 112.886.451 -Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 23 24 25 2.283.760.534 1.713.878.940 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 15 Chi phí thuế thu nhập hành 30 31 32 40 1.044.633.773 75.091.827 50 51 1.044.633.773 208.926.755 75.091.827 15.018.365 16 Chi phí thuế thu nhập hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 52 835.707.018 60.073.462 Người lập biểu 60 Hải phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2018 Kế toán trưởng Giám đốc ( Nguồn: Phòng kế tốn - Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 83 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải Trong thời kì kinh tế phát triển nay, cơng ty có bước tiến xa lĩnh vực hoạt động Vì vậy, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh ngày cần phải hoàn thiện Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới đạt ưu điểm song tồn số nhược điểm Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải tìm cách phát huy điểm mạnh hạn chế, khắc phục điểm yếu để cơng tác kế tốn ngày hiệu 3.1.1 Ưu điểm - Về cấu tổ chức máy quản lý: + Công ty tổ chức máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh Các phòng ban hoạt động hiệu quả, cung cấp thơng tin kịp thời, nhanh chóng cho cấp quản lý + Đội ngũ cán công nhân viên động, ham học hỏi, có trình độ máy lãnh đạo có lực, ln quan tâm đến cán nhân viên công ty - Về tổ chức máy kế tốn: + Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung phù hợp với yêu cầu quản lý công ty thời kỳ + Nhận phòng kế tốn xếp hợp lý, khoa học, phân công nhiệm vụ rõ ràng; nhân viên kế toán phụ trách tự chịu trách nhiệm phần hành kế toán giao tất chịu đạo tồn diện, tập trung thống kế tốn trưởng Kế tốn trưởng có quyền hạn kiểm tra, giám sát toàn Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 84 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng cơng tác kế tốn cơng ty Đội ngũ kế tốn cơng ty người có trình độ chun mơn, kinh nghiệm lâu năm, nên phản ánh nhanh chóng, kịp thời, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán, đảm bảo cung cấp thơng tin kế tốn hiệu quả, phục vụ tốt cơng tác quản lý - Về hình thức sổ kế tốn: Cơng ty hạch tốn ghi sổ theo hình thức “Nhật ký chung”, hình thức kế tốn đơn giản, phổ biến, phù hợp với hoạt động kinh doanh diễn công ty Đồng thời, nghiệp vụ kế toán phát sinh phản ánh rõ ràng sổ Nhật ký chung, sổ sổ chi tiết theo trình tự thời gian giúp thơng tin kế toán cập nhật thường xuyên, liên tục đầy đủ - Về hệ thống chứng từ, tài khoản báo cáo tài + Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh, với mẫu Bộ tài quy định Quy trình ln chuyển chứng từ nhanh chóng, kịp thời + Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới sử dụng tài khoản hệ thống tài khoản ban hành theo thông tư số 200/2014/QĐ-BTC + Về báo cáo tài chính: Các báo cáo tài lập theo mẫu biểu quy định đảm bảo tính xác, kịp thời cung cấp thơng tin phục vụ cơng tác quản lý kinh tế tài cơng ty  Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: + Tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty áp dụng theo chế độ kế tốn ban hành theo thơng tư số 200/2014/QĐ-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ tài chuẩn mực kế tốn liên quan chuẩn mực kế toán số 14 doanh thu thu nhập khác, chuẩn mực số 17 thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty thường xuyên cập nhật kịp thời thay đổi chế độ kế tốn, giúp cho Cơng ty tiến hành cơng tác kế tốn cách xác, phù hợp + Về tổ chức kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng cung cấp dịch vụ kế toán ghi nhận doanh thu cách kịp thời, xác, đầy đủ, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 85 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thu + Về tổ chức kế tốn chi phí: Các chi phí phát sinh cơng ty ghi chép cách đầy đủ, xác; giúp công ty quản lý chặt chẽ khoản chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh; từ đưa biện pháp điều chỉnh chi phí cách hợp lý để tăng lợi nhuận công ty + Về tổ chức kế toán xác định kết kinh doanh: Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh phần đáp ứng yêu cầu ban lãnh đạo công ty việc cung cấp thông tin kịp thời, xác tình hình kinh doanh công ty 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới bộc lộ hạn chế sau: Thứ nhất, công tác ghi chép sổ sách kế tốn: Cơng tác kế tốn đơn vị thực cách thủ cơng, tiến hành tay có hỗ trợ Excel việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, luân chuyển chứng từ chậm, dễ gặp phải sai sót, giảm hiệu cơng việc Thứ hai, hệ thống sổ sách kế toán: Công ty không lập sổ chi tiết tài khoản 511, 632 nên khó theo dõi doanh thu, giá vốn hoạt động công ty Công ty không lập sổ tiết tài khoản 642 nên khó theo dõi nội dung khoản mục chi phí phát sinh kỳ, từ cơng tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp chưa hiệu 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nước ta trình đổi mới, trình cạch tranh khốc liệt, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm lợi nhuận cao Các nhà quản lý phải sang suốt việc lựa chọn định kinh doanh, kế toán công cụ thiếu việc đưa định kinh tế tài chính, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh trước Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 86 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tiên lợi ích hiệu thân doanh nghiệp Sau lợi ích hiệu quản lý nhà nước Trong cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành kế toán kế thừa nhiều kết phần hành kế tốn khác, việc hồn thiện phải mang tính tồn diện, tổng thể Việc hồn thiện có ý nghĩa lớn Đối với cơng tác kế tốn hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh góp phần nâng cao tính hài hòa, chặt chẽ phần hành kế toán doanh nghiệp, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực người Bất kỳ nhà quản lý mong muốn có nguồn thơng tin xác, kịp thời để đưa định xác nhất, nguồn thơng tin kế tốn ln quan tâm hàng đầu, hồn thiện kế tốn kết kinh doanh tăng cường hiệu quản lý, tăng hiệu kinh doanh Vì vậy, hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp tất yếu khách quan đòi hỏi doanh nghiệp ln có ý thức việc tìm giải pháp hồn thiện tích cực phù hợp với biến động kinh tế thị trường 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Để đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày cao việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Thế Kỷ Mới phải đảm bảo yêu cầu sau: - Hồn thiện sở tơn trọng chế quản lý tài chính, chế độ kế tốn Việt Nam hành, phù hợp với thông tư, nghị định Nhà nước Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị cụ thể phép vận dụng cải biến cho phù hợp với tình hình đơn vị - Hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực, quy mô mà doanh Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 87 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng nghiệp lựa chọn theo chế độ, định phù hợp với Khi áp dụng phù hợp, cơng tác kế tốn trở nên đơn giản hiệu Hoàn thiện cơng tác kế tốn mục tiêu cuối nhằm giảm bớt phức tạp, giảm bớt khối lượng cơng việc kế tốn phải đảm bảo phù hợp với chế độ Hoàn thiện phải phù hợp với đặc trưng doanh nghiệp đặc biệt phù hợp với trình độ lực đội ngũ nhân viên phòng kế tốn - Hồn thiện phải đảm bảo đáp ứng thông tin cách kịp thời, xác, góp phần làm tăng tính hiệu cho công tác quản lý doanh nghiệp Đặc biệt thơng tin kế tốn nội xác, kịp thời định quản trị khả thi giúp cho doanh nghiệp bắt kịp với phát triển kinh tế thị trường Thông tin kế tốn có sau hồn thiện phải tốt hơn, chuẩn hơn, đầy đủ so với trước - Hồn thiện phải đảm bảo tính khả thi dựa nguyên tắc tiết kiệm mà hiệu Tiết kiệm để chi phí bỏ thấp mà hiệu thu cao việc hồn thiện thực có kết tốt Ngược lại, để hồn thiện cơng tác kế tốn mà chi phí bỏ q lớn lợi ích thu lại khơng đủ bù đắp khơng khả thi 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Trong q trình thực tập Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới ngồi mặt tích cực tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có mặt hạn chế trình bày Vì vậy, em xin đưa số kiến nghị để phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty sau:  Kiến nghị 1: Sử dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn Tại Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới, cơng tác hạch tốn kế tốn thực thủ cơng Máy tính dùng để soạn thảo văn bản, kẻ mẫu sổ sách ứng dụng Excel tính lương bảng toán lương, khấu hao TSCĐ hàng tháng Khi sử dụng phần mềm kế toán, việc kiểm tra, xử lý cung cấp thông tin kinh tế tài nhanh chóng, xác, kịp thời, tiết kiệm sức lao động mà Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 88 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng hiệu công việc cao, liệu lưu trữ bảo quản thuận lợi, an tồn Vì vậy, Công ty cần quan tâm việc đầu tư phần mềm kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Công ty nên mua số phần mềm kế toán hiệu có mặt thị trường: Misa, Fast, Smart Cơng ty đặt hàng với cơng ty cung cấp phần mềm để họ viết phần mềm kế toán theo yêu cầu công ty Dưới số phần mềm cơng ty tham khảo: * Phần mềm kế toán Fast Acounting: http://www.fast.com.vn Fast Accounting phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, có 13.000 khách hàng Fast Accounting với phiên đáp ứng cho loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất Phần mềm phát triển công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình C#.NET, sở liệu SQL Server, chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 89 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng *Phần mềm kế tốn MISA : http://www.misa.com.vn/ MISA SME.NET 2017 phần mềm cải tiến cho phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán MISA SME.NET 2017 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất Phần mềm tự động lập báo cáo thuế có mã vạch quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, đặt in, điện tử theo quy định Tổng cục Thuế Kết nối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến quan Thuế Kiến nghị 2: Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn Việc công ty không mở sổ chi tiết bán hàng giá vốn nên không xác định lãi gộp loại hình kinh doanh dịch vụ làm cho khó khăn cơng tác điều hành, quản lý kinh doanh Bên cạnh đó, cơng ty khơng mở sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tố chi phí nên gây khó khăn cho cơng tác quản trị chi phí Để phục vụ cho cơng tác hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí, kết kinh doanh công ty nên mở sổ chi tiết bán hàng, giá vốn cho hoạt động kịnh Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Page 90 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng doanh dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp dịch vụ giúp cho nhà quản trị thấy tình hình kinh doanh dịch vụ Từ giúp nhà quản lý doanh nghiệp định xem nên mở rộng kinh doanh hoạt động nào, thu hẹp hay ngừng kinh doanh hoạt động nào Biểu 3.1 : Mẫu sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: … Địa chỉ: … Mẫu số S17-DN Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):… Năm:… Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Diễn giải D Số phát sinh TK Doanh thu đối Số Đơn Thành ứng lượng giá tiền E 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5211, 5212,5213) Cộng số phát sinh - Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Lãi gộp - Sổ có trang, đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Ngày … tháng … năm… Giám đốc (Ký, họ tên) Page 91 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu số 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI Địa : Số 11 Đà Nẵng –Ngô Quyền - Hải Phòng Mẫu số S18-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ - BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán Tên sản phẩm, dịch vụ: Dịch vụ vận tải Năm 2017 Ngày Chứng từ tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C D TK đối ứng Tổng số tiền E Ghi Nợ tài khoản Chia Nhiên Nhân Khấu liệu công hao … Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … Cộng số phát sinh kỳ Ghi Có TK… Số dư cuối kỳ Sổ có trang, đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm… Giám đốc (Ký, họ tên) Page 92 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Để việc theo dõi quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp thực tốt kế tốn cơng ty nên mở chi tiết tài khoản 642 nhằm theo dõi chi phí phát sinh theo yếu tố ứng với yếu tố chi phí tài khoản mở chi tiết tương ứng:  Tài khoản 642 mở chi tiết thành tài khoản cấp như: - TK 6421 : Chi phí nhân viên quản lý(lương khoản trích theo lương) - TK 6423: Chi phí cơng cụ dụng cụ, đồ dùng - TK 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định - TK 6426: Chi phí dự phòng - TK 6427: Chi phí dịch vụ mua (tiền điện, tiền nước…) - TK 6428 : Chi phí tiền khác (chi phí tiếp khách, cơng tác phí…) Qua việc mở chi tiết tài khoản chi phí trên, giúp cho cơng ty dễ dàng theo dõi cách chi tiết khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ kế toán Từ đó, giúp nhà quản trị thấy khoản chi phí phát sinh nhiều, vượt mức để đưa giải pháp kịp thời để giúp tiết kiệm chi phí cách hiệu quả, tránh lãng phí, nâng cao lợi nhuận cho cơng ty Bên cạnh việc theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tố để phục vụ cho công tác quản trị chi phí, doanh nghiệp phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết cho mặt hàng, dịch vụ Điều giúp cho doanh nghiệp đưa định chuẩn xác Chi phí QLDN cho hoạt động Doanh thu tiêu thụ hoạt động = X Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Tổng chi phí QLDN Page 93 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu số 3.3: Sổ chi phí quản lý doanh nghiệp Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI Địa : Số 11 Đà Nẵng –Ngô Quyền - Hải Phòng Mẫu số S18-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ - BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 2017 Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C TK đối Diễn giải D ứng E Tổng số tiền Ghi Nợ tài khoản Chia 6421 6422 6423 6424 … Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … Cộng số phát sinh kỳ Ghi Có TK… Số dư cuối kỳ Sổ có trang, đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương – QT1802K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm… Giám đốc (Ký, họ tên) Page 94 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh có vị trí quan trọng cơng tác kế tốn Doanh nghiệp Việc xác định, phản ánh kịp thời, xác, chi tiết, cụ thể doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh giúp cho nhà quản trị nắm tình hình tài cơng ty đưa phương hướng phát triển đắn doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh nói riêng Có thể nói, khóa luận nêu vấn đề sau: Về lý luận, viết hệ thống hóa cách chi tiết đầy đủ vấn đề lý luận công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nghiệp theo quy định hành Về thực tiễn, viết trình bày chi tiết cụ thể thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh Cơng ty Bài viết có số liệu minh họa cụ thể (Năm 2017) Về mặt giải pháp, viết đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh Công ty, sở tác giả đưa giải pháp hồn thiện có tính khả thi tương đối phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Vì thời gian thực tập, hiểu biết trình độ nghiệp vụ hạn chế nên viết em nhiều thiếu sót Em kính mong thầy bảo, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt khóa luận Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, anh chị phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới tạo điều kiện hướng dẫn tận tình thầy giáo ThS Nguyễn Đức Kiên để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Ngọc Dương Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương - QT1802K 95 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế tốn sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế tốn tài chính, NXB Thống kê TS Phan Đức Dũng (Năm 2011), Nguyên lý kế tốn, NXB Lao động xã hội Thơng tư 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ tài Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới (2017) Sổ sách kế tốn Cơng ty Các tài liệu khác mạng internet Sinh viên: Nguyễn Ngọc Dương - QT1802K 96 ... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Chương : Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Sinh... luận chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới - Đề xuất... hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 75 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thế kỷ mới , Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay