Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất phúc lâm

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Chu Thị Minh Giang Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT PHÚC LÂM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Chu Thị Minh Giang Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Chu Thị Minh Giang Mã SV: 141240106 Lớp: QT1801K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .3 1.1 Nội dung tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.3 Nguyên tắc doanh thu 1.4 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.5 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 1.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.6 Kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 15 1.6.1 Kế tốn chi phí bán hàng .15 1.6.2 Kế tốn chi phí quản lý 17 1.7 Kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài 19 1.7.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 19 1.7.2 Kế tốn chi phí tài .21 1.8 Kế tốn thu nhập, chi phí hoạt động khác 22 1.8.1 Kế toán thu nhập khác 22 1.8.2 Kế tốn chi phí khác 24 1.9 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh toàn doanh nghiệp 25 1.10 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế toán 27 1.10.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 27 1.10.2 Hình thức kế tốn Nhật ký- Chứng từ 28 1.10.3 Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ .29 1.10.4 Hình thức nhật ký chứng từ ghi sổ .30 1.10.5 Hình thức kế toán máy .31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT PHÚC LÂM .32 2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm 32 2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm 32 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty CP hóa chất Phúc Lâm 33 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn sách kế tốn áp dụng Cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm 35 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm .35 2.1.4.2 Hình thức kế tốn, chế độ sách phương pháp kế tốn áp dụng Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 36 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 37 2.2.1 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm 37 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 37 2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán .47 2.2.1.3 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 58 2.2.2 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 71 2.2.3 Kế tốn doanh thu chi phí khác Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 75 2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm .75 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT PHÚC LÂM 92 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thi, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 92 3.1.1 Ưu điểm 92 3.1.2 Hạn chế 92 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 93 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 93 3.4 Nội dung hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 93 3.4.1 Kiến nghị 1: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 93 3.4.2 Kiến nghị 2: Mở sổ kế tốn chi tiết doanh thu, chi phí phục vụ xác định kết kinh doanh theo mặt hàng 95 3.4.3 Kiến nghị 3: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 101 3.4.4 Kiến nghị 4: Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng 102 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 103 3.5.1 Về phía Nhà nước 103 3.5.2 Về phía doanh nghiệp 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Lợi nhuận tiêu mà doanh nghiệp quan tâm, cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu khơng hiệu đến mức Để đat lợi nhuận cao cơng ty trọng vào tăng doanh thu mà phải kiểm sốt chặt chẽ chi phí, phải tính tốn xác kết kinh doanh Bởi vậy, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vô quan trọng Nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết cuối mà cơng ty đạt Vì thế, việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm cần thiết Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm, em dịp tìm hiểu thực tế biết rõ công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tầm quan trọng việc nâng cao lợi nhuận Chính nắm tầm quan trọng công việc ấy, chấp thuận Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm, vận dụng kiến thức năm ngồi ghế nhà trường với giúp đỡ thầy giáo Nguyễn Đức Kiên, em chọn đề tài “ Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm” làm đề tài tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài  Khái quát vấn đề lý luận công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm  Đưa số biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Đối tượng phạm vi nghiên cứu doanh  Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh  Phạm vi nghiên cứu: Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Phương pháp nghiên cứu  Các phương pháp kế toán  Phương pháp thống so sánh Chu Thị Minh Giang Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Kết cấu khóa luận Khóa luận gồm chương ( Ngồi phần mở đầu kết luận) Chương 1: Lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kế kinh doanh Cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Chu Thị Minh Giang Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Nội dung tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Bán hàng: hoạt động thực hiên trao đổi sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp chuyển cho khách hàng khách hàng đồng ý chấp nhận toán cho doanh nghiệp  Sản phẩm sản xuất: sản phẩm mà doanh nghiệp tự sản xuất để phục vụ cho doanh nghiệp để trao đổi với doanh nghiệp khác thương mại  Sản phẩm tiêu thụ: trình thực mục đích sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi nhu cầu tiêu thụ Nó khâu lưu thơng hàng hóa, cầu nối trung gian bên sản xất phân phối bên tiêu dùng  Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vố chủ sở hữu doanh nghiệp  Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền mà doanh nghiệp thu thu từ nghiệp vụ giao dịch phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng trừ khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, kỳ báo cáo , làm tính kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp    Các hoạt động kinh doanh kết kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh: hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ  Hoạt động tài chính: hoạt động đầu tư tài ngắn hạn dài hạn với mục đích kiếm lợi nhuận  Hoạt động khác: hoạt động xảy dự kiến doanh nghiệp Chu Thị Minh Giang Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Kết hoạt động kinh doanh: kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoạt động tài biểu qua tiêu lợi nhuận hoạt động kinh doanh 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu   Điều kiện ghi nhân doanh thu bán hàng Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua  Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa người kiểm sốt hàng hóa   hàng Doanh thu xác định tương đối chắn Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán  Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Khi đồng thời thoản mãn tiêu chuẩn doanh thu bán hàng ghi nhận    Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu thu tương đối chắn Doanh nghiệp khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ  Doanh nghiệp xác định phần cơng việc hồn thành vào ngày tiến hành lập bảng cân đối kế toánDoanh nghiệp xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí đề hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện nêu  Điều kiện ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia   khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch Doanh thu xác định tương đối chắn Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện 1.3 Nguyên tắc doanh thu  Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ xác định theo giá trị hợp lý khoản thu tiền thu tiền từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chu Thị Minh Giang Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 2.36: Báo cáo kết kinh doanh năm 2016 Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Thơn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Mẫu số B02 -DN (Ban hành theo TT 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2016 STT Chỉ tiêu Mã Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung 10 Mã thuyết minh cấp dịch vụ (10 = 01- 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung Số năm Số năm trước 159.251.389.900 134.431.741.033 159.251.389.900 134.431.741.033 11 20 138.789.568.169 112.933.002.858 20.461.821.731 21.498.738.175 cấp dịch vụ (20 = 10 -11) Doanh thu hoạt động tài 21 8.316.847 15.261.259 Chi phí tài - Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng 22 23 25 10.604.948.789 11.599.983.735 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 5.751.021.837 5.114.716.974 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 30 4.114.167.952 4.799.298.725 doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26) 11 12 13 Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 31 32 40 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50 = 30 + 40) Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại 50 4.114.167.952 4.799.298.725 51 52 822.833.590 959.859.745 60 3.291.334.362 3.839.438.980 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) Lãi cổ phiếu 19 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 15 16 17 Người lập ( Đã ký ) 70 Kế toán trưởng ( Đã ký ) Lập ngày 20 tháng 03 năm 2017 Giám đốc ( Đã ký ) (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm) Chu Thị Minh Giang 91 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT PHÚC LÂM 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thi, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 3.1.1 Ưu điểm  Về công tác quản lý: - Đội ngũ cán bộ, công nhân công ty làm việc chăm chỉ, động, siêng học hỏi - Bộ máy quản lý gọn nhẹ giúp công ty dễ dàng hoạt động quản lý  Về cơng tác kế tốn: - Bộ máy kế tốn cơng ty gọn nhẹ, phân công công việc rõ ràng, người phụ trách mảng riêng đảm bảo công việc phối hợp ăn ý chặt chẽ - Các kế toán thường xuyên kiểm tra đối chiếu sổ sách, số liệu để kịp thời theo dõi hoạt động công ty  Về hệ thống chứng từ sổ sách: - Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn: Nhật ký chung hình thức kế tốn phổ biến đơn giản việc quản lý, phù hợp với quy mơ cơng ty - Phương pháp hạch tốn hành tồn kho: Là phương pháp khai thường xuyên giúp kế tốn dễ dàng quản lý tình hình nhập- xuất- tồn kho  Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí phát sinh ghi chép kịp thời, tỉ mỉ, cẩn thận, đầy đủ - Các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu ghi nhận đảm bảo quy định chế độ kế toán điều kiện ghi nhận doanh thu 3.1.2 Hạn chế Công ty chưa sử dụng phần mềm cho cơng tác kế tốn giúp cho việc xử lý số liệu, lưu trữ số liệu hạn chế Cơng ty khơng hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí nhằm theo dõi doanh thu, chi phí lợi nhuận mặt hàng Cơng ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Chu Thị Minh Giang 92 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Để nâng cao khả cạnh tranh thị trường, nhà quản trị công ty cần sử dụng thông tin kế tốn cung cấp Thơng tin kế tốn nguồn tài nguyên quan trọng Nó làm sở cho trình định phân phối, điều hòa nguồn nhân lực, trợ giúp cơng ty mục đích kinh doanh Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành kế tốn ý nghĩa vai trò quan trọng cơng tác kế tốn cơng ty Vì việc nâng cao công tác quản lý, cung cấp thông tin kịp thời, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm quan trọng 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Để máy kế toán hồn thiện cần phải đảm bảo tiêu chí sau: - Hồn thiện sở tơn trọng chế tài chính, tơn trọng chế độ kế tốn Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị kinh tế cụ thể phép vận dụng cải tiến không bắt buộc hay dập khuôn theo chế độ phải khn khổ - Hồn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh - Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí mục đích doanh nghiệp kinh doanh lãi đem lại hiệu 3.4 Nội dung hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 3.4.1 Kiến nghị 1: Ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn - Lý kiến nghị: Hiện cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm sử dụng Excel cơng tác kế tốn Nhưng ứng dụng Excel làm cho công ty tốn nhiều thời gian nhân lực mà đem lại hiệu không triệt để - Mục tiêu giải pháp: Cải thiện công tác quản lý, thu thập, xử lý số liệu phòng kế tốn Tiết kiệm thời gian khối lượng công việc cho nhân viên kế tốn Chu Thị Minh Giang 93 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Cách thức tiến hành giải pháp: Mua phần mềm kế tốn chun nghiệp Trên thị trường nhiều phần mềm phục vụ cho cơng tác kế tốn: Misa, Vacom, Fast, - Giao diện phần mềm MISA SME.NET 2017 Hình 3.1: Giao diện phần mềm MISA SME.NET 2017 - Bảng giá phần mềm MISA SME.NET 2017 Chu Thị Minh Giang 94 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Bảng 3.1: Bảng báo giá phần mềm MISA SME.NET 2017 STT Gói dịch vụ ĐVT Đơn giá Express Gói Miễn phí Starter Gói 2.950.000 Mơ tả Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017- đầy đủ 16 phân hệ Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 150 chứng từ/ năm Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017- 11 phân hệ Số lượng chứng từ nhập tối đa 1.000 chứng từ/ năm Phần mềm kế toán MISA SME.NET Standard Gói 6.950.000 2017- 11 phân hệ Khơng giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Phần mềm kế tốn MISA SME.NET Professional Gói 9.950.000 2017-13 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Phần mềm kế tốn MISA SME.NET Enterprise Gói 12.950.000 2017- đầy đủ 16 phân hệ Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng (Theo thông tin đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần Misa) - Hiệu giải pháp: Khi sử dụng phần mềm kế tốn việc kiểm tra, xử lý cung cấp thơng tin nhanh chóng , xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, sức lao động nâng cao hiệu công việc Các liệu bảo quản thuận lợi, an toàn chuyên nghiệp 3.4.2 Kiến nghị 2: Mở sổ kế toán chi tiết doanh thu, chi phí phục vụ xác định kết kinh doanh theo mặt hàng - Lý kiến nghị: Công ty CP hóa chất Phúc Lâm chưa mở sổ chi tiết doanh thu, chi phí cho mặt hàng - Mục tiêu giải pháp: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý cụ thể, chi tiết đến mặt hàng nhóm mặt hàng theo dõi doanh thu, giá vốn, thuận lợi gộp chi tiết theo mặt hàng - Cách thức tiến hành giải pháp: Công ty nên mở sổ chi tiết bán hàng (Biểu 3.1) sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Biểu 3.2) Chu Thị Minh Giang 95 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Thơn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Mẫu số: S35 - DN (Ban hành theo TT 200/2014-BTC tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản):…… Tháng… Năm… NTGS A Chứng từ SH NT B Diễn giải C D TKĐƯ E Số lượng Doanh thu Đơn giá Thành tiền Các khoản giảm trừ Thuế Khác (521) Cộng số phát sinh - Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Lãi gộp Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Chu Thị Minh Giang 96 Lớp: QT1801K Ngày… tháng… năm… Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (Biểu 3.2) tạo điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng mặt hàng mở sổ chi tiết bán hàng Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số: S36 - DN Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, (Ban hành theo TT 200/2014-BTC tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản:……… Tên sản phẩm, dịch vụ:… Chứng từ Ghi Nợ tài khoản NTGS Diễn giải TKĐƯ SH NT Tổng tiền Chia …… A B C D …… E - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ - Cộng số phát sinh kỳ - Ghi TK… Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Chu Thị Minh Giang Ngày… tháng… năm… Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 97 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Ví dụ minh họa: Căn vào hóa đơn GTGT số 0000319 (Biểu 2.1) ngày 03/12/2016 xuất bán 32.950 kg Diacalcium Phosphat cho công ty TNHH Cargill Việt Nam, kế toán ghi vào sổ chi tiết 511 (Biểu 3.3) vào phiếu xuất kho 1692 (Biểu 2.9) kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết tài khoản 632 (Biểu 3.4) Chu Thị Minh Giang 98 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.3: Sổ chi tiết bán hàng Cơng ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số: S35 - DN Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, (Ban hành theo TT 200/2014-BTC tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản): Diacalcium Phosphat Tháng 12 Năm 2016 Chứng từ SH NT NTGS A B Diễn giải C D … HĐ 03/12/16 03/12/16 Bán Diacalcium 0000319 Phosphat … Cộng số phát sinh - Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Lãi gộp Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) TKĐƯ E 131 Số lượng Doanh thu Đơn giá Thành tiền 32.950 6.500 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu 3.4: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Chu Thị Minh Giang 99 Lớp: QT1801K Các khoản giảm trừ Khác Thuế (521) 214.175.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Cơng ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số: S36 - DN Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, (Ban hành theo TT 200/2014-BTC tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 632 Tên sản phẩm, dịch vụ: Diacalcium Phosphat Chứng từ Ghi Nợ tài khoản NTGS Diễn giải TKĐƯ Tổng tiền Chia SH NT Giá vốn xuất kho Chi phí thu mua phân bổ A B C D E … 03/12/16 PXK 03/12/16 Xuất hàng theo HĐ 155 154.865.000 154.865.000 01/12 0000319 … - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ - Cộng số phát sinh kỳ - Ghi TK… Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Chu Thị Minh Giang 100 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Hiệu mang lại thực giải pháp: Nếu công ty mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu, chi phí bán hàng cho mặt hàng tạo điều kiện thuận lợi việc theo dõi doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp mặt hàng đưa định đắn: thu hẹp hay mở rộng lĩnh vực kinh doanh mặt hàng công ty 3.4.3 Kiến nghị 3: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Lý kiến nghị: Hiện công ty CP hóa chất Phúc Lâm chưa thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Mục tiêu giải pháp: Thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để kiểm soát việc chênh lệch kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động chênh lệch giá - Công thức tính: Lượng hàng hóa Mức dự phòng giảm giá hàng hóa - = thực tế tồn thời điểm lập báo cáo tài Giá gốc x hàng hóa tồn kho theo sổ kế tốn Giá trị - thể thực hàng hóa tồn Cách hạch tốn:  Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ lớn số trích lập từ kỳ trước Nợ TK 632 TK 229  Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ nhỏ số trích lập từ kỳ trước Nợ TK 229 TK 632 Ví dụ minh họa: Số lượng hàng tồn kho Dicalcium Phosphat thời điểm lập báo cáo tài 5.517.216 kg với đơn giá 4.700 đồng/kg Thực tế, giá thị trường Dicalcium Phosphat 4.130 đồng/kg Tức giá trị mặt hàng giảm so với thị trường 570 đồng/kg Cơng ty sử dụng mẫu bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Chu Thị Minh Giang 101 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu 3.5: Bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho BẢNG TÍNH DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO Theo kế tốn STT Tên hàng hóa Số lượng B … Diacalcium Phosphat Đơn giá A 5.517.216 Thành tiền Theo thị trường Đơn giá 3=1x2 4.700 25.930.914.915 Thành tiền Mức dự phòng cần lập 5=1x4 6=5-3 4.130 22.786.102.080 3.144.812.835 … Cộng 6.075.838.435 Kế toán trưởng Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) - Hiệu giải pháp: Khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho công ty hạn chế rủi ro trình sản xuất, tránh tổn thất kinh tế thay đổi giá hàng hóa thị trường 3.4.4 Kiến nghị 4: Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng - Lý kiến nghị: Công ty CP hóa chất Phúc Lâm chưa phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng - Tiêu thức: Tính theo tiêu thức doanh thu - Cơng thức: Chi phí bán hàng (Chi phí quản lý doanh nghiệp) Phân bổ cho mặt hàng i Chu Thị Minh Giang Tổng chi phí bán hàng (Chi phí quản lý doanh nghiệp) = Tổng doanh thu tất mặt hàng 102 x Doanh thu mặt hàng i Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Hiệu giải pháp: Xác định kết kinh doanh mặt hàng theo dõi chi tiết doanh thu giá vốn 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 3.5.1 Về phía Nhà nước - sách hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp hồn thiện phát triển tổ chức kế toán - Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng 3.5.2 Về phía doanh nghiệp - Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ cơng tác kế tốn Bên cạnh đội ngũ cán kế tốn phải người trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp - Cơng ty phải khả tài phải đầu tư trang thiết bị, máy móc, khoa học cơng nghệ phục vụ cho cơng tác kế tốn - Phân công trách nhiệm cán nhân viên kế toán cách hợp lý, đồng thời xác định mối quan hệ kế toán phần hành phần với việc sử dụng chứng từ, luân chuyển chứng từ, cung cấp số liệu đối chiếu kiểm tra - Doanh nghiệp cần tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng Đây yếu tố định việc bình ổn doanh thu doanh nghiệp Chu Thị Minh Giang 103 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vị trí quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Việc xác định doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triền công ty Qua thời gian thực tập công ty CP hóa chất Phúc Lâm em vận dụng kiến thức học trường vào thực tế sản xuất kinh doanh cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm Bài viết đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm sau: - Kiến nghị việc hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Kiến nghị việc sử dụng phần mềm kế toán - Kiến nghị trích khoản theo lương Với cố gắng thân hướng dẫn Thầy Nguyễn Đức Kiên, bảo, giúp đỡ nhiệt tình chị phòng kế tốn – tài cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Mặc dù cố gắng trải nhiệm thực tế kiến thức chun mơn hạn chế nên em khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì em mong nhận bảo, giúp đỡ từ thầy khoa Quản trị kinh doanh để đề tài khóa luận em hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Thầy Nguyễn Đức Kiên Phòng kế tốn cơng ty CP hóa chất Phúc Lâm giúp đỡ hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ! Chu Thị Minh Giang 104 Lớp: QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (Năm 2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 1)Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Giao thơng vận tải Bộ Tài Chính (Năm 2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 2)Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán, sơ đồ kế tốn, NXB Giao thơng vận tải TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế tốn tài chính, NXB Thống TS Phan Đức Dũng (Năm 2011), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động xã hội Chu Thị Minh Giang 105 Lớp: QT1801K ... tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kế kinh doanh Cơng ty cổ phần. .. HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM 92 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thi, chi phí. .. công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm  Đưa số biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất phúc lâm , Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất phúc lâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay