Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH an minh

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Lê Cơng Mạnh Linh Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CƠNG TY TNHH AN MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Lê Công Mạnh Linh Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Công Mạnh Linh Lớp: QTL1001K Mã SV: 1613401011 Ngành: Kế toán-Kiểm Toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, mối quan hệ toán doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân doanh nghiệp các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán ln trọng Có thể nói, kế toán toán đóng vai trò quan trọng quá trình kinh doanh doanh nghiệp, giúp các nhà quản lí theo dõi chặt chẽ tình hình tăng, giảm vốn, đồng thời có biện pháp giải quyết kịp thời rủi ro không may xảy với doanh nghiệp lúc Vì số điều quyết định đến tồn phát triển doanh nghiệp phải tổ chức tốt các nghiệp vụ kế toán toán, phân tích tình hình khả toán khách hàng thân doanh nghiệp để từ có thể nắm bắt làm chủ tình hình tài mình, thơng qua có biện pháp tích cực xử lý tốt tình hình cơng nợ Nhận thức tầm quan trọng công tác hạch toán toán với sở lý luận thầy cô trang bị cho trường học với kiến thức hiểu biết thực tế thu thập Cơng ty TNHH An Minh quá trình thực tập Với giúp đỡ, bảo tận tình các anh chị công ty đặc biệt hướng dẫn Ths Nguyễn Thị Thuý Hồng; em mạnh dạn tìm hiểu lựa chọn đề tài khóa luận: “Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, nắm vững lý luận chung kế toán phải thu, phải trả nói chung phải thu khách hàng, phải trả người bán nói riêng nhằm tránh hao hụt vốn, điều chỉnh tình hình tài doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh - Với việc nghiên cứu lý luận mô tả thực trạng cơng tác kế toán toán có thể đưa đề xuất hợp lý để giúp cơng ty hồn thiện cơng tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Công ty TNHH An Minh Về thời gian: số liệu phân tích lấy năm 2017 (chi tiết tháng 12 năm 2017) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp sử dụng để tổng hợp các kiến thức, thông tin, số liệu phục vụ đề tài Bài viết tổng hợp các kiến thức liên quan đến công tác kế toán toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC Số liệu lấy để minh họa viết lấy khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 - Phương pháp phân tích sử dụng để thực việc phân tích thơng tin doanh nghiệp áp dụng so với chế độ kế toán hành nhằm phục vụ mục tiêu đề tài thông tin liên quan đến phân chia công nợ theo thời gian, phương pháp ghi chép sổ sách kế toán - Phương pháp chuyên gia: tham khảo, hỏi ý kiến nhà quản lý người có liên quan vấn đề cần tìm hiểu đề tài hỏi vấn đề áp dụng công nghệ thông tin vào công tác ghi chép sổ sách kế toán, công tác theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán Kết cấu đề tài Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm có chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH An Minh Chương 3: Một số biện pháp nhằm tăng cường cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm toán 1.1.1 Khái niệm tốn hình thức tốn  Thanh toán: chuyển giao tài sản bên (người công ty, tổ chức) cho bên kia, thường sử dụng trao đổi sản phẩm dịch vụ giao dịch có ràng buộc pháp lý  Phương thức toán: Dạng thức toán đơn giản cổ xưa hàng đổi hàng, thế giới đại hình thức toán bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, ghi nợ, tín dụng, séc…là cách thức nhận trả tiền hàng giao dịch mua bán các cá nhân, các đơn vị, các doanh nghiệp với nhau, hai bên đồng thời thống phương thức toán áp dụng cho giao dịch Trong giao dịch thương mại toán phải kèm với hóa đơn biên nhận Có hai nhóm phương thức toán là: toán tiền mặt toán không tiền mặt * Phương thức toán tiền mặt: Là bên mua xuất tiền mặt khỏi quỹ để toán trực tiếp cho người bán nhận vật tư hàng hóa, chủ yếu áp dụng cho giao dịch phát sinh với số tiền nhỏ, nghiệp vụ đơn giản khoảng cách đại lý hai bên hẹp *Phương thức toán không tiền mặt: Phương thức ngày sử dụng phổ biến tiết kiệm thời gian chi phí giảm đáng kể lượng tiền lưu thông Phương thức toán không tiền mặt bao gồm phương thức toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, phương thức toán nhờ thu phiếu trơn, phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ, phương thức tín dụng chứng từ…  Phương thức tốn ủy nhiệm chi phương thức toán qua ngân hàng thường các doanh nghiệp sử dụng các đối tượng có quan hệ bn bán với doanh nghiệp từ trước quốc gia Đây phương thức có lợi cho doanh nghiệp thủ tục đơn giản  Phương thức nhờ thu phiếu trơn phương thức toán mà người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền người mua sở hối phiếu lập chứng từ gửi hàng gửi thẳng cho người mua không thông qua ngân hàng  Phương thức tín dụng chứng từ thỏa thuận ngân hàng mở thư tín dụng theo yêu cầu người mở thư tín dụng cam kết hay cho phép ngân hàng khác chi trả chấp nhận hối phiếu cho người phạm vi số tiền thư tín dụng người xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định đề thư tín dụng  Phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ phương thức người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền người mua khơng có vào hối phiếu mà vào chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện người mua trả tiền chấp nhận trả tiền hối phiếu ngân hàng trao chứng từ gửi hàng cho người mua để nhận hàng 1.1.2 Nhiêm vụ kế toán toán: Quản lý các khoản thu, chi; kiểm soát hoạt động thu ngân, theo dõi quản lý quỹ tiền mặt 1.2 Nội dung kế toán toán với người mua (khách hàng) 1.2.1 Nguyên tắc kế toán toán với người mua  Nợ phải thu khách hàng cần hoạch toán chi tiết cho đối tượng ghi chép theo lần toán Đối tượng phải thu các khách hàng có quan hệ kinh tế chủ yếu với doanh nghiệp mua sản phẩm hàng hóa nhận lao vụ dịch vụ  Không phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ bán sản phẩm hàng hóa,cung cấp lao vụ dịch vụ thu tiền ngay(tiền mặt séc thu qua ngân hàng)  Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán tiến hành phân biệt các khoản nợ, loại khoản nợ có thể trả hạn, khoản khó đòi khơng có khả thu hồi để xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi có biện pháp xử lí  Trong quan hệ bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp lao vụ dịch vụ theo thỏa thuận doanh nghiệp với khách hàng, nếu hàng hóa giao, lao vụ cung cấp không theo hợp đồng kinh tế người mua có thể u cầu giảm giá trả lại số hàng giao 1.2.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng kế toán toán với người mua a Chứng từ sử dụng Trong quá trình bán hàng toán cơng ty sử dụng các chứng từ sau: - Hợp đồng bán hàng: Là hợp đồng kí kết cơng ty bên mua Trong hợp đồng quy định quyền trách nhiệm bên xác định bên xác minh tính có thực, hợp lí nghiệp vụ toán với người mua Hợp đồng quy định rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, phương thức toán, thời hạn toán các vấn đề khác liên quan - Hóa đơn GTGT: theo mẫu Bộ tài ban hành, hóa đơn GTGT lập thành liên, liên 1: lưu cuống, liên 2: giao cho khách hàng, liên 3: nội để ghi sổ - Phiếu thu: kế toán thu tiền lập phát sinh nghiệp vụ nộp tiền vào quỹ tiền mặt Phiếu thu lập làm liên có chữ kí người lập phiếu kế toán trưởng Một liên giao cho người nộp tiền, liên lưu cuống, liên lại thủ quỹ giữ để ghi sổ quỹ sau chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán - Giấy báo có(giấy chuyển khoản) có tiền trả vào tài khoản công ty, ngân hàng phát hành giấy báo có gửi cơng ty thơng báo cho công ty khoản tiền nhập vào tài khoản công ty… b Tài khoản sổ sách sử dụng - Tài khoản 131: Phải thu khách hàng Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 131 Bên Nợ: - Số tiền phải thu khách hàng phát sinh kỳ bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng - Đánh giá lại các khoản phải thu ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam) Bên Có: - Số tiền khách hàng trả nợ - Số tiền nhận ứng trước, trả trước khách hàng - Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau giao hàng khách hàng có khiếu nại; - Doanh thu số hàng bán bị người mua trả lại (có th́ GTGT khơng có th́ GTGT); - Số tiền chiết khấu toán, chiết khấu thương mại cho người mua - Đánh giá lại các khoản phải thu ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam) Số dư bên Nợ: - Số tiền phải thu khách hàng - Tài khoản có thể có số dư bên Có Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, số thu nhiều số phải thu khách hàng chi tiết theo đối tượng cụ thể Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo đối tượng phải thu tài khoản để ghi hai tiêu bên "Tài sản" bên "Nguồn vốn" 1.2.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người mua Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán tổng hợp khoản phải thu cuả khách hàng CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH AN MINH 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng Cơng ty TNHH An Minh 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Tổ chức quản lý kinh doanh Cơng ty áp dụng mơ hình kế toán tập trung, chứng từ sổ sách tập trung phòng kế toán chịu kiểm tra trực tiếp từ kế toán trưởng Vì số liệu luân chuyển qua các chứng từ, sổ sách Một cách xác, rõ ràng, trình tự Bộ máy quản lý cơng ty tương đối gọn nhẹ, các phòng ban chịu giám sát lãnh đạo, phân công công việc theo hướng chuyên môn hoá làm giảm áp lực cho ban lãnh đạo Nền kinh tế Việt Nam đà tăng trưởng khá nhanh ổn định, tạo hội to lớn để công ty mở rộng quy mô kinh doanh phạm vi hoạt động kinh doanh Và nay, kinh tế Việt Nam thức bước vào cánh cửa hội nhập, tạo thế lực cho các doanh nghiệp Việt Nam, tránh tình trạng bị phân biệt đối xử, hưởng ưu đãi thương mại Mở hội phát triển bền vững cho các doanh nghiệp 3.1.1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Phòng kế toán với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi Hiện với yêu cầu nâng cao công tác kế toán, phòng kế toán thường xuyên trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán kế toán, tất các cán kế toán có trình độ đại học, ln phấn đấu đạt hiệu cao cơng tác kế toán góp phần đem lại hiệu kinh tế cao công ty Tổ chức công tác kế toán thực tốt theo chế độ kế toán ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán cơng ty sử dụng nhìn chung phù hợp với chế độ kế toán hành, phù hợp với đặc điểm công ty, phần đáp ứng yêu cầu quản lý  Hệ thống tài khoản Công ty TNHH An Minh áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Công ty cập nhật thay đổi chế độ kế toán đặc biệt chuẩn mực các thông tư hướng dẫn, các quy định Nhà nước  Hệ thống chứng tư Chứng từ mà công ty sử dụng để hạch toán dùng theo mẫu biểu mà Bộ tài ban hành từ: phiếu thu, phiếu chi, HĐGTGT, giấy đề nghị toán Những thông tin các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép cách đầy đủ, xác, tạo điều kiện cho việc đối chiếu kiểm tra số liệu thực tế số liệu sổ sách kế toán Các chứng từ lưu trữ cẩn thận theo loại, hợp đồng thuận lợi cho việc tìm kiếm, đối chiếu số liệu  Hệ thống sổ sách Cơng ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung, hình thức tương đối đơn giản, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ thu nhận xử lý, tổng hợp cung cấp thông tin phù hợp với lực, trình độ điều kiện kỹ thuật tính toán yêu cầu quản lý Công ty, giúp cho việc kiểm soát thông tin đảm bảo yêu cầu dễ tìm, dễ thấy Như vậy, hình thức nhật ký chung đáp ứng yêu cầu hạch toán kế toán quản lý Công ty Nhìn chung, tổ chức kế toán toán Cơng ty TNHH An Minh phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho hành, tuân thủ các quy định nhà nước hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách chứng từ, đảm bảo thống giúp nhà nước có thể kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp  Về hạch toán kế toán tốn Cơng tác hạch toán kế toán toán ln hồn thành lúc, cơng ty mở sổ chi tiết để theo dõi công nợ đối tượng người mua, người bán Theo dõi chi tiết giúp cho việc hạch toán tổng hợp cách nhanh chóng, kịp thời, kế toán có thể cung cấp cho người quản lý thơng tin xác tình hình cơng nợ cơng ty, nhà quản lý có thể nắm bắt tình hình tài cơng ty đưa các hoạch định chiến lược cho công tyCông tác thu hồi công nợ Để công tác thu hồi công nợ tiến hành kịp thời, xác kế toán cơng nợ phân công tiến hành kiểm soát, lập hồ sơ, lưu hồ sơ, tổ chức thu đòi cơng nợ cách chặt chẽ thường xuyên, có quản lý góp ý mực phận quản lý Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ toán tốt, các cán kế toán cơng nợ ln có linh hoạt tìm hiểu thơng tin tiếp cận khách hang 3.1.2 Hạn chế Về việc tổ chức cơng tác kế toán nói chung tổ chức cơng tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh theo chế độ kế toán hành nhiên không tránh khỏi số thiếu sót cần khắc phục 3.1.2.1.Về cơng tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Hiện cơng ty khơng tiến hành trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi thực tế có phát sinh đơn vị Cơng ty khơng tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khơng phản ánh tình hình tài sản đơn vị làm ảnh hưởng đến tài doanh nghiệp các khoản nợ phải thu khó đòi thực tế khơng đòi tương lai Sau bảng báo cáo tình hình cơng nợ phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2017 Công ty TNHH An Minh Công ty TNHH An Minh Địa chỉ: 2A Điện Biên Phủ - Phường Máy - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng Báo cáo tình hình cơng nợ phải thu khách hàng Đến ngày 31/12/2017 T Dư nợ đến Tên công ty T 31/12/2016 Chưa đến hạn toán Đến hạn toán Quá hạn toán Ghi DNTN An Hòa 38.167.000 38.167.000 tháng Công ty TNHH Tân Dương 20.600.000 20.600.000 năm tháng Công ty TNHH XD&TM Bắc Sơn 26.980.000 26.980.000 năm tháng Công ty CPXD số 60.368.970 60.368.970 Cơng ty CP Hòa Lạc 100.670.000 55.890.320 Công ty CPXD Hải Thiên 76.090.890 76.090.890 Công ty XD Sơn Tùng 132.340.560 132.340.560 … … … Tổng cộng 789.908.120 Người ghi sổ Kế toán (Ký, họ tên) trưởng … 310.764.450 66.779.680 … 395.376.670 … 83.767.000 Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH An Minh, 2017) 3.1.2.2 Về phương pháp ghi chép sổ sách kế tốn Việc áp dụng cơng nghệ thơng tin cơng ty nhiều hạn chế, với khối lượng công việc khá nhiều công tác kế toán công ty chủ yếu thủ công, công ty chưa áp dụng kế toán máy để thuận lợi cho việc theo dõi các nghiệp vụ kinh tế nên việc cung cấp báo cáo số liệu có lúc hạn chế thiếu tính kịp thời, làm ảnh hưởng đến hiệu làm việc công ty … 3.1.2.3 Về việc vận dụng sách chiết khấu tốn công tác thu hồi vốn Nguồn thu từ khách hàng nguồn để trả nợ cho người bán trang trải các hoạt động công ty đồng thời có thu tiền bán hàng cơng ty bắt đầu chu trình kinh doanh Cơng ty TNHH An Minh có doanh thu tương đối lớn có đến gần 60% toán sau chiết khấu toán lại không sử dụng cách linh hoạt Chiết khấu toán lợi ích mà khách hàng khơng thể bỏ qua xác định thời điểm trả nợ Do công cụ đắc lực việc xúc tiến quá trình thu hồi nợ Cũng huy động vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh Căn vào nghiên cứu thực tiễn tình hình hạch toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh sở, yêu cầu, nguyên tắc hồn thiện cơng tác kế toán em xin đưa số kiến nghị hồn thiện cơng tác kế toán toán với khách hàng, nhà cung cấp sau: Kiến nghị 1: Trích lập dự phòng phải thu khó đòi Việc lập dự phòng phải thu khó đòi giúp cho doanh nghiệp hạn chế tối đa số tổn thất phải chịu có khách hàng xảy cố khơng thể đòi nợ Căn để trích lập dự phòng dựa vào văn pháp luật thông tư số 228/2009 – BTC, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 36/2011 – BTC thơng tư số 89/2013 – BTC Nợ khó đòi hay gọi nợ xấu các khoản nợ chuẩn, có thể quá hạn bị nghi ngờ khả trả nợ lẫn khả thu hồi vốn chủ nợ, điều thường xảy các nợ tuyên bố phá sản tẩu tán tài sản Nợ xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi gốc thường quá ba tháng vào khả trả nợ khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp Gồm có: Nợ phải thu quá hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ các cam kết nợ khác Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị các quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết Những khoản nợ quá hạn từ năm trở lên coi nợ khơng có khả thu hồi Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy tuổi nợ quá hạn các khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng chứng minh các khoản nợ khó đòi nói Trong đó:  Đối với nợ phải thu quá hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu quá hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu quá hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu quá hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu quá hạn từ năm trở lên - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị các quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng chi tiết để làm hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp Việc trích lập dự phòng thế hạch toán theo tài khoản 229(3), tài khoản dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng hồn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi vào cuối niên độ kế toán Kết cấu tài khoản 229(3): dự phòng tổn thất tài sản Bên Nợ: - Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi - Xoá các khoản nợ phải thu khó đòi Bên Có: Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Số dư bên Có: Số dự phòng các khoản phải thu khó đòi có cuối kỳ Các nghiệp vụ liên quan đến trích, lập dự phòng xử lý dự phòng thể sơ đồ 3.1 sau đây: TK 229(3): Dự phòng phải thu khó đòi TK131, 138 TK 642 (3a) (1) (2) (3b) TK 711 TK 229(3) (6) (5) Chú giải: (1): Lập dự phòng phải thu khó đòi (theo số chênh lệch phải lập kỳ lớn số lập kỳ trước chưa sử dụng hết) (2): Hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi (Theo số chênh lệch kỳ nhỏ số lập kỳ trước chưa sử dụng hết) (3a): Xóa sổ nợ phải thu khó đòi (đã lập dự phòng) (3b): Xóa sổ nợ phải thu khó đòi (phần tính vào chi phí) (6): Tiền thu từ việc bán nợ cho công ty mua bán nợ (5): Nợ khó đòi có thể đòi (sau đánh giá lại tình trạng nợ) Cơng ty TNHH An Minh Địa chỉ: 2A Điện Biên Phủ - Phường Máy - Quận Ngơ Quyền - Hải Phòng BẢNG TÍNH TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Năm 2017 STT Tên khách hàng Số tiền nợ Thời gian hạn Tỷ lệ trích Số tiền trích Xí nghiệp tư nhân khí An Hòa 38.167.000 tháng 30% 11.650.100 Công ty TNHH Tân Dương 20.600.000 năm tháng ngày 50% 10.300.000 Công ty TNHH XD&TM Bắc Sơn 26.980.000 năm tháng 70% 17.686.000 … Tổng cộng 83.767.000 X x 39.236.100 Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày tháng năm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nhìn vào báo cáo có thể thấy Cơng ty cần trích lập dự phòng năm 2016 các khoản nợ sau: - Xí nghiệp tư nhân khí An Hòa theo biên đối chiếu cơng nợ ngày 31/12/2017 khoản nợ 38.167.000 đồng có hạn toán ngày 31/03/2017, quá hạn toán tháng - Công ty TNHH Tân Dương theo biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2017 khoản nợ 20.600.000 có hạn toán ngày 29/11/2016, quá hạn năm tháng ngày - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bắc Sơn theo biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2017 khoản nợ 26.980.000 có hạn toán ngày 30/06/2015, quá hạn năm tháng Mặc dù các khoản nợ quá hạn Công ty không tiến hành trích lập dự phòng khơng tiến hành xử lý xóa sổ, việc khơng trích lập nợ phải thu khó đòi có thể dẫn đến ảnh hưởng mặt tài cơng ty mà tương lai công ty không thu hồi nợ Kế toán tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dựa Báo cáo tình hình cơng nợ sau: - Số dự phòng nợ phải thu khó đòi: 38.167.000 x 30% = 11 650.100 20 600.000 x 50% = 10.300.000 26 980 000 x 70% = 17 686 000 Căn vào số liệu kế toán ghi: Nợ TK 642: Có TK 2293: 39.236.100 39.236.100 Từ nghiệp vụ ghi vào Sổ nhật ký chung, Sổ cái các sổ sách kế toán khác có liên quan Biểu số 3.1: Trích Sổ nhật ký chung Đơn vị: Công ty TNHH An Minh Mẫu số: S03a-DNN (Ban hành Địa chỉ: 2A Điện Biên Phủ - Phường Máy Quận Ngơ Quyền - Hải Phòng theo TT 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC Hải Phòng SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12/2017 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ SH 15/12 22/12 15/12 HĐ2529 Diễn giải NT HĐ2509 SH TK 131 511 ty Daiso VN 3331 Vận chuyển hàng cho công ty B&B Nợ Vận chuyển tour du lịch cho công 22/12 ĐƯ Số phát sinh 131 511 Có 49.500.000 45.000.000 4.500.000 2.310.000 2.100.000 3331 31/12 31/12 Dự phòng khoản thu khó đòi 642 229.3 Tổng cộng 210.000 39.236.100 39.236.100 856 364 541 856 364 541 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH An Minh, 2017) Biểu số 3.2: Trích Sổ Cái Đơn vị: Cơng ty TNHH An Minh Mẫu số: S03b-DNN (Ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC Địa chỉ: 2A Điện Biên Phủ - Phường Máy - ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Quận Ngô Quyền - Hải Phòng BTC SỔ CÁI Tháng 12 năm 2017 Tên tài khoản: Dự phòng tổn thất tài sản Số hiệu: TK 229 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối Số tiền Nợ Có ứng Số dư đầu tháng 12 Số phát sinh 31/12 31/12 Dự phòng khoản thu khó đòi 642 39.236.100 Cộng số phát sinh 39.236.100 Số dư cuối tháng 12 39.236.100 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH An Minh, 2017)  Kiến nghị 2: Tin học hóa cơng tác kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế toán thủ cơng làm giảm tiến độ cơng việc, doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế toán máy để việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc quản lý số liệu thực nhanh chóng, gọn nhẹ hiệu Trong thời đại hầu hết các công ty áp dụng hình thức kế toán máy nên cơng ty nên tiếp thu tiến để giúp cho việc quản lý các nghiệp vụ kinh tế phận kế toán ban lãnh đạo công ty dễ dàng Để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đượchiệu cơng tác quản lý đóng vai trò khá quan trọng Trước áp dụng phần mềm kế toán công ty cử nhận viên đào tạo để tiếp cận với phần mềm kế toán, có kiến thức phần mềm kế toán để áp dụng cơng ty Nếu cơng ty hồn thiện máy kế toán áp dụng phương pháp kế toán máy hiệu cơng việc cao hơn, việc cung cấp thông tin số liệu xác nhanh chóng giúp các nhà quản lý đưa phương pháp lãnh đạo công ty tốt làm cho công ty đạt lợi nhuận cao KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Về lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Về thực tiễn, đề tài mơ tả phân tích thực trạng công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh cách khách quan, trung thực thông qua số liệu tháng 12 năm 2017 minh chứng cho các lập luận đưa Qua quá trình thực tập tiếp cận thực tế công ty, em nhận thấy công tác kế toán hàng hóa cơng ty có số ưu điểm hạn chế sau: - Ưu điểm:  Bộ máy kế toán cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, khá gọn nhẹ có tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học  Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014  Về công tác kế toán thực khá chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị, cung cấp thơng tin nhanh xác tình hình cơng nợ - Hạn chế:  Cơng ty chưa tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  Cơng tác ghi chép sổ sách kế toán chưa hiệu Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý công nợ Công ty TNHH An Minh: - Cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để đảm bảo để ngun tắc thận trọng kế toán - Công ty nên tăng cường công tác quản lý công nợ cách ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ghi chép nhanh hiệu Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế cơng ty nên có thực tế khả thi TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp 1- Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp 2- Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài Cơng ty TNHH An Minh (2017), Sổ sách kế tốn Cơng ty ... kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh Chương 3: Một số biện pháp nhằm tăng cường cơng tác kế. .. tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH An Minh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm toán 1.1.1 Khái niệm toán hình... - HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CƠNG TY TNHH AN MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Lê Công Mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH an minh , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH an minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay