Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh quanh tại công ty TNHH hiển hòa

99 5 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TỐN KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỂN HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THƠNG NGÀNH : KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Mã SV : 1613401006 Lớp : QTL 1001 Ngành : Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài : Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh quanh cơng ty TNHH Hiển Hòa NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận , thực tiễn , số liệu cần tính tốn vẽ) - Những vấn đề chung kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Mô tả, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hạch toán kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 - Kiến nghị, phương hướng , giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Hiển Hòa Các số liệu cần thiết để thiết kế , đánh giá - Số liệu tình hình kinh doanh Cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 - Số liệu thực trạng kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Hiển Hòa Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH Hiển Hòa …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:……………………………………… Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên:… Học hàm, học vị:… Cơ quan công tác:… Nội dung hướng dẫn:… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 25 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 05 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Nguyễn Thị Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm luận án tốt nghiệp …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận( so với yêu cầu đề nhiệm vụ luận án tốt nghiệp mặt lí luận, thực tiễn, tính tốn số liệu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cho điểm cuả cán hướng dẫn ( ghi số chữ ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày…… tháng…… năm 2018 Cán hướng dẫn LỜI MỞ ĐẦU Trước biến đổi sâu sắc kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước quốc tế ngày khốc liệt Việt Nam nhập tổ chức thương mại giới (WTO), điều đem lại nhiều hội thử thách lớn cho doanh nghiệp Do doanh nghiệp cần có biện pháp phát huy tiềm doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh để đạt hiệu kinh tế cao Bởi vậy, hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại nói riêng ln đạt với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lí làm sở cho thơng tin kế tốn cung cấp đảm bảo tính đắn đáng tin cậy.Xuất phát từ tầm quan trọng doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh với vận dụng lí luận học trường kết hợp thực tế công ty TNHH Hiển Hòa, đặc biệt giúp đỡ tận tình Thạc sĩ Phạm Thị Nga với cán nhân viên cơng ty em chọn đề tài “ Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Hiển Hòa ” làm khóa luận tốt nghiệp Nội dung khóa luận tốt nghiệp em kết cấu gồm chương: Chương : Những vấn đề lí luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương : Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty trách nhiệ hữu hạn hiển hòa Chương : Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hiển hòa Với thời gian thực tập cơng ty TNHH Hiển Hòa chưa nhiều, kiến thức thực tế hạn chế, phạm vi đề tài rộng Em hy vọng ý kiến viết đóng góp phần nhỏ để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Phương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qủa kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Những khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.3.1 Doanh thu phân loại doanh thu 1.1.3.2 Chi phí phân loại chi phí 1.1.3.3 Kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4 Yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng , cung cấp dịch vụ 1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài .12 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 14 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lí kinh doanh 17 1.2.5 Kế toán chi phí tài 20 1.2.6 Kế tốn chi phí khác 22 1.2.7 Kế toán thu nhập khác doanh nghiệp 24 1.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 25 1.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 27 1.4 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế toán 29 1.4.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung .29 1.4.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – chứng từ 31 1.4.3 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ ghi sổ 32 1.4.5 Hình thức chứng từ ghi sổ 33 1.4.6 Hình thức kế tốn máy 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH HIỂN HỊA .35 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH Hiển Hòa 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Chức năng, ngành nghề kinh doanh 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 36 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 37 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hiển Hòa 40 2.2.1 Kế toán doanh thu, thu nhập 40 2.2.1.1 Đặc điểm doanh thu công ty 40 2.2.1.2 Tài khoản, chứng từ sử dụng 40 2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 41 2.2.3.Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 52 2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài 57 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doamh .65 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH HIỂN HỊA 78 3.1.Nhận xét chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hiển Hồ 78 3.1.1 Những ưu điểm 78 3.1.2 Một số mặt hạn chế 80 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hiển Hòa 81 3.2.1.Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 81 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện .81 3.2.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 82 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp GTGT Gía trị gia tăng KC Kết chuyển PP Phương pháp TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTĐB Tiêu thụ đặc biệt VNĐ Việt Nam đồng Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Biểu số 26: Trích phiếu kế tốn Đơn vị: Cơng ty TNHH Hiển Hòa Địa chỉ: Số 103 Phan Bội Châu , Phường Phan Bội Châu , TP HP PHIẾU KẾ TOÁN Số 13 STT Diễn giải Kết chuyển thuế TNDN TKĐU Số tiền Nợ Có 911 821 110.508.157 Cộng Kèm theo chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) 75 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Biểu số 2.27 : Trích phiếu kế tốn Đơn vị: Cơng ty TNHH Hiển Hòa Địa chỉ: Số 103 Phường Phan Bội Châu , Quận Hồng Bàng , TP HP PHIẾU KẾ TOÁN Số 14 STT Diễn giải Kết chuyển lãi TKĐU Số tiền Nợ Có 911 421 442.032.628 Cộng Kèm theo chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) 76 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đơn vị: Cơng ty TNHH Hiển Hòa Mẫu số S03a-DNN Địa : Số 103 Phan Bội Châu , Phường Phan Bội Châu, ( Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC Quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng Ngày 14/09/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Năm 2016 Đơn vị : Đồng Chứng từ SH Diễn giải Số phát sinh TKĐƯ NT Nợ Có Số dư đầu kỳ PKT 07 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng cc dịch vụ 511 1.571.200.000 PKT08 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 515 49.452.395 PKT09 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 602.000.000 PKT11 31/12 Kết chuyển chi phí hoạt động tài 635 56.662.392 PKT10 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 642 409.449.218 PKT 13 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 821 110.508.157 PKT 14 31/12 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 421 442.032.628 Cộng số phát sinh 1.620.642.395 1.620.642.395 Số dư cuối kỳ Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký,họ tên ) (ký,họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT Ngày 31 thán12 năm 2016 Giám đốc (ký,họ tên,đóng dấu) 77 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH HIỂN HỊA  3.1.Nhận xét chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Hiển Hồ Trong năm vừa qua, cơng ty TNHH Hiển Hoà trải qua giai đoạn thuận lợi khó khăn, bước thăng trầm nhiều biến động thị trường Tuy nhiên công ty gặt hái nhiều thành tích to lớn, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa Doanh thu tiêu thụ tăng qua năm Có thành tích trên, cơng ty khơng ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác triệt để vùng thị trường tiềm năng, đồng thời có biện pháp thỏa đáng khách hàng quen thuộc nhằm tạo gắn bó để tạo nguồn cung cấp hàng hóa dồi thị trường tiêu thụ hàng hóa ln ổn định Ngồi ra, để đạt kết phải có cố gắng nỗ lực khơng ngừng tất thành viên cơng ty, có đóng góp khơng nhỏ phòng tài kế tốn Với cách bố trí cơng việc khoa học hợp lý nay, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa cơng ty TNHH Hiển Hoà vào nề nếp kết định 3.1.1 Những ưu điểm a) Đánh giá chung cơng tác kế tốn cơng ty Về tổ chức máy kế tốn cơng tycơng ty có quy mơ nhỏ, chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ, việc áp dụng mơ hình tổ chức cơng tác kế toán tập trung phù hợp Mỗi kế tốn đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ đạo tập trung thống kế tốn trưởng, đảm bảo chun mơn hóa cán kế tốn, đồng thời phát huy trình độ người Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 78 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Về nhân sự, phận kế tốn có ba người gồm kế toán trưởng kế toán viên thủ quỹ phù hợp với khối lượng cơng việc kế tốn cơng ty Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn “ Nhật kí chung” phù hợp Đây hình thức sổ kế tốn đơn giản, giúp cho kế toán thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế tốn tiết kiệm thời gian công sức, tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời Về chứng từ kế toán sử dụng + Các chúng từ sử dụng q trình hạch tốn ban đầu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế sở pháp lý nghiệp vụ + Các chứng từ sử dụng mẫu tài ban hành, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi đầy đủ, xác vào chứng từ + Các chứng từ kiểm tra giám sát chặt chẽ, hồn chỉnh xử lý kịp thời + Cơng tykế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, chứng từ phân loại, hệ thống hóa theo nghiệp vụ, trình tự thời gian trước vào lưu trữ Về sổ sách kế toán sử dụng + Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn tài ban hành Để phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty, kế tốn mở tài khoản cấp nhằm phản ánh cách chi tiết, cụ thể tình hình biến độnh loại tài sản cơng ty giúp cho kế tốn thuận tiện cho việc ghi chép cách đơn giản, rõ rang mang tính thuyết phục, giảm nhẹ phần khối lượng cơng việc kế tốn, tránh chồng chéo cơng việc ghi chép kế tốn + Công ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch tốn hàng tồn kho hợp lý, cơng ty kinh doanh nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan nhiều đến hàng hóa, khơng thể định kỳ kiểm tra hạch tốn Nói tóm lại, tổ chức hạch tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ nội dung quan trọng cơng tác kế tốn hàng hóa cơng ty Nó liên quan Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 79 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp đến khoản thu nhập thực tế nộp cho ngân sách nhà nước, đồng thời phản ánh vận động Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: + Về cơng tác tổ chức kế tốn doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng cung cấp dịch vụ kế toán ghi nhận doanh thu cách kịp thời, xác, đảm bảo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh Việc theo dõi hạch toán doanh thu sở quan trọng để bư ớc xác định kết kinh doanh để từ có kế hoạch đắn hoạt động kinh doanh công ty + Về công tác kế tốn chi phí: Chi phí vấn đề mà nhà quản lí ln phải quan tâm, cân nhắc ln tìm cách đề quản lí chặt chẽ chi phí nhằm tránh lãng phí, làm giảm lợi nhuận Bởi vậy, cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty bước đầu đảm bảo tính xác, đầy đủ kịp thời phát sinh + Về công tác kế tốn xác định kết kinh doanh: Cơng tác kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh công ty phần đáp ứng yêu cầu Ban giảm đốc công ty việc cung cấp thơng tin tình hình kinh doanh cơng ty cách kịp thời xác Việc ghi chép dựa khoa học chế độ kế tốn hành tình hình cơng ty 3.1.2 Một số mặt hạn chế Bên cạnh kết cơng tác tổ chức kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ mà kế tốn cơng ty đạt được, có tồn mà cơng ty có khả cải tiến hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý công ty Mặc dù bản, Công ty tổ chức tốt việc hạch tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ số nhựơc điểm sau: Về việc ứng dụng công nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn Cơng tác kế toán thực Excel phần giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn khơng áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn nên nhà quản trị nhân viên kế tốn gặp khơng khó khăn Cụ thể: Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 80 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp + Với nhà quản trị phải phân chia phận kế toán cho kế toán phụ trách phần hành kế toán Mặt khác muốn xem báo cáo thời điểm phải đợi kế tốn cập nhật tính tốn đầy đủ thơng tin tổng hợp nhà quản trị khơng thể kiểm sốt tra cứu thơng tin nhanh chóng + Với nhân viên kế tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải hạch toán vào chứng từ, sổ sách liên quan nên phải cập nhật thông tin nhiều lần cho nghiệp vụ, tổng hợp thông tin khó khăn dễ nhầm lẫn phải tính tốn tay, đặc biệt làm báo cáo tài vất vả Về tài khoản sử dụng Công ty phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho toàn hàng tiêu thụ vào cuối tháng, nhiên khơng phân bổ chi phí cho mặt hàng tiêu thụ, khơng xác định xác kết tiêu thụ mặt hàng để từ có kế hoạch kinh doanh phù hợp Về công tác bán hàng Đối với việc bán hàng công ty gộp chung mặt hàng với nhau, không ghi riêng sản phẩm Như khó quản lí hàng hóa cụ thể 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hiển Hòa 3.2.1.Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh , doanh thu xác định kết kinh doanh khâu cuối kết thúc trình kinh doanh cơng ty có vai trò quan trọng.Thực trạng kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa thể đầy đủ nhiệm vụ Xác định doanh thu kết hoạt động công ty cho biết doanh nghiệp hoạt động sao, hiệu hay không hiệu Đồng thời sở cán , lãnh đạo điều chỉnh hoạt động kinh doanh mình, để tăng doanh thu hạ chi phí Mặt khác, xác định mục tiêu, chiến lược phát triển, phương hướng hoạt động cơng ty tương lai Do hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 81 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Phương hướng hồn thiện kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, muốn có tính khả thi cấn đáp ứng u cầu sau : + Hồn thiện sở tơn trọng chế tài , tơn trọng chế độ kế tốn Mỗi quốc gia phải có chế quản lí tài xây dựng hệ thóng kế tốn thống phù hợp với chế tài chính.Việc to0or chức cơng tác kế tốn đơn vị kinh tế cụ thể phép vận dụng cải tiến không bắt buộc phải dập khuôn hồn tồn theo chế độ khn khổ phải tơn trọng chế đọ, tơn trọng chế + Hồn thiện sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp + Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng thơng tin kịp thời , xác phù hợp với u cầu quản lí + Hồn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí mục đích doanh nghiệp kinh doanh có lãi đem lại hiệu + Trên sở yêu cầu việc hoàn thiện thực trạng kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh em xin nêu số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty 3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán để xác định lợi nhuận gộp mặt hàng Công ty nên mở sổ chi tiết cho TK 511 cho loại sản phẩm, hàng hóa để xác định lợi nhuận cụ thể cho mặt hàng, giúp cung cấp thông tin xác cho ban quản trị đưa sách hợp lý, đẩy mạnh q trình tiêu thụ sản phẩm, làm tăng thu nhập kỳ Ví dụ minh họa : Tiếp tục ví dụ chương trang 46 Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 82 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đơn vị :Cơng ty TNHH Hiển Hòa Địa : 103 Phan Bội Châu – HB - HP Mấu số S02 A – DN (Ban hành theo QĐ số :48/2006/QĐ-BTC Ngày 19/04/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tên sản phẩm : Máy tính xách tay Năm 2016 Chứng từ SH Diễn giải TKĐƯ NT Đơn vị : Đồng Doanh thu Sl ĐG TT Các khoản giảm trừ … …… ……………… …… … ………… HĐGTGT 0000284 15/10 Xuất bán cho cty XM Thăng 131 04 18.000.000 ……… …… ………… ……… 72.000.000 Long ……… ……… …………… Cộng phát sinh 215 …… ………… 571.000.000 Ngày 31 tháng12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên ) (ký,họ tên) (ký,họ tên,đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 83 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đơn vị :Cơng ty TNHH Hiển Hòa Mấu số S02 A - DN Địa : 103 Phan Bội Châu - HB - HP (Ban hành theo QĐ số :48/2006/QĐ-BTC Ngày 19/04/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tên tài khoản : Giá vốn hàng bán máy tính xách tay Năm 2016 Chứng từ SH NT … …… PXK 07 Diễn giải TKĐƯ Gía vốn Sl ………… 15/10 Xuất bán máy tính xách tay …… 156 …… ……… ……………… ……… Cộng phát sinh …… 04 215 ĐG TT ………… …………… 9.000.000 36.000.000 145.200.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký,họ tên ) (ký,họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT Giám đốc (ký,họ tên,đóng dấu) 84 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Tác dụng việc mở sổ chi tiết cho tài khoản 511 632: Giúp phân biệt đƣợc loại doanh thu, điều giúp nhà quản lý đánh giá đƣợc doanh thu mặt hàng có hiệu hơn, từ có sách, biện pháp nên tăng doanh thu sản phẩm, hàng hóa nên giảm doanh thu sản phẩm, hàng hóa Ban quản trị xây dựng kế hoạch doanh thu cho loại Ý kiến 2: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy Thị trường ngày phát triển quy mơ doanh nghiệp ngày mở rộng, tính chất hoạt động ngày cao làm cho nhu cầu nhận xử lý thông tin ngày trở nên khó khăn, phức tạp để tăng hiệu cơng tác kế tốn, cơng ty nên áp dụng phần mềm kế tốn để tiết kiệm thời gian,cơng sức Phần mềm kế tốn cung cấp tức số liệu báo cáo kế toán nào, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí tăng cường tính chuyên nghiệp nhân làm gia tăng giá trị chất lượng mắt đối tác, khách hàng Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt cho kế tốn viên hồn thành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường có nhiều phần mềm kế tốn như: + Phần mềm kế toán MISA + Phần mềm kế toán FAST ACCOUTING + Phần mềm kế toán SMART Nhưng với công ty vừa nhỏ lại đa dạng mặt hàng kinh doanh Cơng ty TNHH Hiển Hòa em nghĩ công ty nên dùng phần mềm Misa Phần mềm kế toán Misa: Là giải pháp linh hoạt cho doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng trường hợp sau: Doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp thương mại đơn giản, mức độ quản lý không phức tạp, doanh nghiệp có yêu cầu quản trị cao mơ hình hoạt động lớn mức tương đối, doanh nghiệp thực kinh doanh nhiều lĩnh vực Phần mềm kế tốn Misa có ưu điểm dễ sử dụng giao diện trực quan thân thiện với người dùng, người bắt đầu sử dụng phần mềm thấy thoải mái, không nhức mắt, cho phếp cập nhật liệu nhiều hóa đơn phiếu chi cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành Về điểm trội Misa chức lưu ghi sổ liệu quan trọng, công nghệ bảo mật liệu cao phần mềm Misa chạy sở liệu SQL tính xác việc xử lý số liệu tính tốn xác Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 85 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Dưới giao diện phần mềm kế tốn MISA.MSE.2016 * Với quy mơ Cơng ty TNHH Hiển Hòa nên sử dụng Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 – phần mềm kế tốn nâng cấp với nhiều tính tiện dụng so với phần mềm kế toán cũ Em xin giới thiệu Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 mà cơng ty sử dụng với nhiều tính dễ sử dụng tiện lợi Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 13 phân hệ, thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn sở hữu làm chủ đƣợc hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Với MISA SME.NET 2017 daonh nghiệp kiểm sốt số liệu trực tuyến đâu, thông qua Internet - Cập nhật chế độ tài - Đáp ứng phương pháp tính giá thành cho Doanh nghiệp sản xuất: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước liên tục - Xuất báo cáo thuế theo định dạng XML, khai thuế qua mạng trực tiếp qua MTAX.VN Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 86 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp - Lập kế hoạch thu hồi cơng nợ, phân tích hiệu chiến dịch thu nợ, quản trị công nợ theo loại, hạn nợ - Bổ sung phân hệ Thủ quỹ, Thủ kho giúp tiết kiệm 90% thời gian, công sức cho thủ quỹ, thủ kho - Phân hệ bán hàng cho phép người sử dụng theo dõi, hạch toán quản lý chứng từ liên quan đến bán hàng, thành phẩm, dịch vụ Chức sổ chi tiết bán hàng hữu ích, tiện lợi cho phép ngƣời dùng xem tất sổ chi tiết mặt hàng từ việc quản lý mặt hàng dễ dàng - Về phân hệ kho giúp người dùng khai báo danh mục kho vật tư hàng hóa, CCDC doanh nghiệp để theo dõi quản lý vật tư hàng hóa, CCDC theo kho - Dự báo dòng tiền tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn - Tăng tốc độ xử lý liệu, xem sổ sách, báo cáo nhập liệu nhanh gấp lần Ý kiến 3: Cập nhật điểm thơng tư 133 kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Ngày 26 tháng năm 2016, Bộ tài ban hành Thơng tư 133/TTBTC, hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghệp vừa nhỏ (thay Quyết định 48/2006/BTC ban hành ngày 14/09/2006) có hiệu lực từ 01/01/2017 Về tài khoản : - Bỏ tài khoản 521- “các khoản giảm trừ doanh thu” thay vào tài khoản 511- “ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” - Bỏ tài khoản 641- “ chi phí bán hàng “ thay vào tài khoản 642- “ chi phí quản lí doanh nghiệp” Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 87 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Hiển Hòa” giải số vấn đề sau: Về mặt lý luận: - Đưa vấn đề chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo Quyết định 48/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trởng Bộ Tài Đưa lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: - Đề tài phản ánh thực tế công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Hiển Hòa - Đề tài đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Đề tài đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Hiển Hòa Do thời gian thực tập có hạn, vốn kiến thức khoa học hạn hẹp, nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý giúp đỡ thầy cơ, ban giám đốc bạn để kháo luận em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ThS.Phạm Thị Nga, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo cán kế tốn phòng kế tốn tai Cơng ty TNHH Hiển Hòa giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày… tháng… năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Phương Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 88 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết thực hành kế toán tài VAT – TS Võ Văn Cơng Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán – TS Võ Văn Nhị Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) – Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất tài Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 2) – Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế toán, sơ đồ kế toán – Nhà xuất tài Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán – TS Nghiêm Văn Lợi Kế tốn thương mại dịch vụ - PGS.TS Ngơ Thế Chi Tài liệu tham khảo phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa Sinh viên: Nguyễn Thị Phương - QT 89 ... CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH HIỂN HÒA 78 3.1.Nhận xét chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Hiển. .. VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Những vấn đề chung tổ chức công tác kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh. .. luận tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương : Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty trách nhiệ hữu hạn hiển hòa Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh quanh tại công ty TNHH hiển hòa , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh quanh tại công ty TNHH hiển hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay