Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển đức thịnh

89 1 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đặng Thị Trang Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH Sinh viên : Đặng Thị Trang Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Trang Lớp: QT1802K Mã SV: 141240106 Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa BĐSĐT CP CPBH CPQL GTGT TNDN TTĐB Bất động sản đầu tư Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Giá trị gia tăng Thu nhập doanh nghiệp Tiêu thụ đặc biệt K/C TNHH Kết chuyển Trách nhiệm hữu hạn SP, HH TSCĐ BHXH BHYT BHTN KPCĐ HĐ SXKD CKTM NSNN Sản phẩm, hàng hóa Tài sản cố định Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đoàn Hoạt động sản xuất kinh doanh Chiết khấu thương mại Ngân sách nhà nước MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ .2 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ .2 1.1.1.Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.1.1.1 Doanh thu 1.1.1.2 Chi phí 1.1.1.3 Xác định kết kinh doanh 1.1.2 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng .7 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 1.2.2 Kế tốn chi phí hoạt động kinh doanh 11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 11 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 11 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 11 1.2.3 Kế tốn doanh thu chi phí tài 14 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 14 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 14 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 15 1.2.4 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 16 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 16 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 16 1.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 18 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 18 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 18 1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn vào cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 20 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 21 1.3.4 Hình thức kế tốn Máy vi tính 23 1.4 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 133 SO VỚI QĐ48 TRONG KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH 26 2.1.Khái quát chung công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 26 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 27 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn cơng ty q trình hoạt động 27 2.1.4 Những thành tích mà công ty đạt năm gần (2015-2016) 27 2.1.5 Mơ hình tổ chức máy quản lý công ty 29 2.1.6 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 31 2.1.6.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 31 2.1.6.2 Hình thức kế tốn,chính sách phương pháp kế tốn áp dụng cơng ty 32 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vận tải biển Đức Thịnh 33 2.2.1 Kế tốn doanh thu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 33 2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh 42 2.2.1.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 50 2.2.2 Kế tốn doanh thu chi phí tài 56 2.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty CP vận tải biển Đức Thịnh 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH 66 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty cp vận tải biển đức thịnh 66 3.1.1 Ưu điểm .66 3.1.2 Một số mặt hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty 67 3.2.1 Ứng dụng phần mềm kế toán 69 3.2.2 Áp dụng sách chiết khấu thương mại 72 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .79 Kết luận 79 Kiến nghị 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung áp dụng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 20 Biểu 2.3: Giấy báo ngân hàng 37 Biểu số 2.5: Sổ tổng hợp bán hàng 39 2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh 42 Biểu số 2.9: Phiếu xuất kho 45 Biểu số 2.10: Sổ chi tiết giá vốn 46 Biểu số 2.11: Sổ tổng hợp giá vốn 47 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hòa chung xu phát triển mặt , kinh tế nước ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí Một cơng cụ khơng thể thiếu để định phát triển cơng tác hạch tốn kế tốn Hạch tốn kế tốn phận cấu thành quan trọng hệ thống cơng cụ quản lý kế tài khơng vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm sốt hoạt động kinh tế mà vô quan trọng hoạt động doanh nghiệp Cơng tác hạch tốn kế tốn vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, phát huy tác dụng cơng cụ sắc bén, hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh điều kiện kinh tế Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh công ty cổ phầnchuyêncung cấpnguyên vật liệu, phụ giacho nhà máy sản xuất xi măng Do cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh quan trọng công ty.Nhận thức tầm quan trọng mà thời gian thực tập cơng ty em định lựa chọn đề tài: “ Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh ” cho khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương:  Chương 1: Lý luận chung tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Do trình độ lý luận thời gian tiếp cận hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đặng Thị Trang Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.1.1.1 Doanh thu Theo chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu thu nhập khác ” ban hành công bố theo định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng tài chính, doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Các loại doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản thu, phụ thu bên giá bán (cơng vận chuyển, chi phí lắp đặt,…)  Theo chuẩn mực kế toán số 14 doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: + Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua + Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng + Tiêu thụ theo phương thức trực tiếp: Theo phương thức người bán giao hàng cho người mua kho, quầy phân xưởng sản xuất Khi người Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty cp vận tải biển đức thịnh Trong kinh tế thị trường ngày nay, doanh nghiệp chịu tác động không nhỏ đến từ biến động kinh tế Vì vậy, doanh nghiệp tồn phát triển đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải chiến lượckinh doanh đắn Để phục vụ cho công tác quản lý, nhà quản trị đưa định xác góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Để làm điều việc tổ chức máy kế tốn góp phần khơng nhỏ Trong thời gian thực tập Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh nói riêng cơng ty ưuđiểm nhược điểm sau: 3.1.1 Ưu điểm a) Đánh giá chung công tác kế tốn cơng ty Về tổ chức máy kế tốn cơng tycơng ty quy mô nhỏ, chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ, việc áp dụng mơ hình tổ chức cơng tác kế toán tập trung phù hợp Mỗi kế toán viên đảm nhận chức nhiệm vụ đạo tập trung thống kế tốn trưởng, đảm bảo chun mơn hố cán kế toán, đồng thời phát huy trình độ nhân viên Về nhân sự, phận kế tốn ba người gồm kế tốn trưởng hai kế toán viên phù hợp với khối lượng cơng việc kế tốn cơng ty Thêm vào đó, đội ngũ kế tốn bề dày kinh nghiệm, vững vàng kiến thức chuyên môn giúp cho công tác kế tốn cơng ty đạt hiệu cao Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung” phù hợp Đây hình thức sổ kế tốn đơn giản, giúp cho kế toán thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế tốn mà tiết kiệm thời gian công sức, tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời Với hỗ trợ kế toán máy Excel, việc Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 66 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian cơng sức Về sổ sách kế toán sử dụng Sổ sách kế toán cơng ty lập rõ ràng, xác, theo mẫu hướng dẫn Nhà nước Không cứng nhắc theo mẫu sổ kế toán quy định, kế toán cơng ty sáng tạo, tìm tòi lập sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế, yêu cầu quản lý công ty tuân thủ theo quy định, phản ánh đúng, xác, minh bạch nội dung nghiệp vụ kinh tế, tăng hiệu giám sát, quản lý đối chiếu Về chứng từ kế toán sử dụng Công ty sử dụng chứng từ theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTCngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) Chứng từ kế tốn liên quan đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh như: hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, bảng khấu hao, phân bổ,…của công ty lập rõ ràng, xác theo nội dung quy định mẫu Về cơng tác kế tốn doanh thu: nghiệp vụ bán hàng kế toán ghi nhận vào doanh thu cách kịp thời đầy đủ, xác nội dung Khi bán hàng kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT thành liên: liên lưu quyển, liên giao cho khách hàng, liên lưu nội làm để ghi sổ kế tốn Về cơng tác kế giá vốn: cơng ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xun, tính giá xuất kho theo phương pháp bình qn gia quyền kỳ tạo điềukiện thuận lợi chocơngtáchạch tốngiávốn Về công tác xác định kết hoạt động kinh doanh: kế toán quản lý, theo dõi tốt khoản doanh thu, chi phí đề cập cơng tác kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh thực cách dễ dàng, cung cấp cho giám đốc thông tin kế tốn xác, kịp thời, qua nâng cao hiệu kinh doanh công ty 3.1.2 Một số mặt hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty Bên cạnh ưu điểm đề cập công ty CP vận tải biểnĐức Thịnh tồn mặt hạn chế sau đây: Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 67 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế tốn Cơng tác kế tốn thực Excel phần giảm bớt khối lượng công việc cho kế tốn khơng áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn nên nhà quản trị nhân viên kế tốn gặp khơng khó khăn Cụ thể: - Với nhà quản trị phải phân chia phận kế toán cho kế toán phụ trách phần hành kế toán Mặt khác muốn xem báo cáo thời điểm phải đợi kế tốn cập nhật tính tốn đầy đủ thơng tin tổng hợp nhà quản trị khơng thể kiểm sốt tra cứu thơng tin nhanh chóng, tức thời - Với nhân viên kế tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải hạch toán vào chứng từ, sổ sách liên quan nên phải cập nhật thông tin nhiều lần cho nghiệp vụ, tổng hợp thơng tin khó khăn dễ nhầm lẫn phải tính tốn tay, đặc biệt làm báo cáo tài vất vả Về tổ chức hệ thống sổ kế tốn Cơng ty không mở sổ nhật ký chuyên dùng sổ nhật ký bán hàng sổ nhật ký thu tiền; điều gây khó khăn cho việc theo dõi tình hình tốn khách hàng, hình thức bán hàng thu tiền sau việc đối chiếu sổ sách kế tốn, cơng việc dồn vào sổ Nhật ký chung Về việc áp dụng sách ưu đãi khách hàng Hiện cơng ty khơng nhiều sách ưu đãi kinh doanh Đó việc cho khách hàng hưởng khoản chiết khấu như: chiết khấu thương mại, Thực tế cho thấy sách ưu đãi kinh doanh biện pháp kích thích nhu cầu khách, thu hút nhiều khách hàng nâng cao lực cạnh tranh công ty, đẩy tăng doanh số tiêu thụ rút ngắn vòng quay vốn, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Điều kinh tế thị trường cần thiết cho tồn doanh nghiệp Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 68 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vận tải biển đức thịnh 3.2.1 Ứng dụng phần mềm kế toán Thị trường ngày phát triển quy mơ doanh nghiệp ngày mở rộng, tính chất hoạt động ngày cao làm cho nhu cầu nhận xử lý thông tin ngày trở nên khó khăn, phức tạp để tăng hiệu cơng tác kế tốn, cơng ty nên áp dụng phần mềm kế tốn để tiết kiệm thời gian,cơng sức Phần mềm kế tốn cung cấp tức số liệu báo cáo kế toán nào, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí tăng cường tính chuyên nghiệp nhân làm gia tăng giá trị chất lượng mắt đối tác, khách hàng Ưu điểm việc sử dụng phần mềm kế toán máy hạch tốn kế tốn: - Ít tốn thời gian: Phần mềm kế toán thiết kế giúp doanh nghiệp giải tất phép tính phức tạp mà cần nhập số liệu làm thao tác Đây khía cạnh tốt sử dụng phần mềm kế tốn - Chính xác: Các chương trình kế tốn độ xác cao gây lỗi Sai xót doanh nghiệp gặp phải nhập sai liệu thông tin sai lệch từ đầu - Dễ sử dụng: Phần hết phần mềm kế toán dễ sử dụng dễ hiểu Doanh nghiệp cần thời gian cài đặt chương trình nhập liệu vào hệ thống.Mỗi phần mềm kế tốn phần hướng dẫn cài đặt sử dụng nên kế tốn doanh nghiệp sử dụng dễ dàng Đối với nhà quản lý: - Tiết kiệm thời gian quản lý tài cho nhà quản lý - Nắm thông tin tức thời từ hoạt động công ty truy cập trực tiếp chương trình phần mềm - thơng tin thể dạng bảng biểu, số thống kê, đồ họa minh họa - Nhà quản lý khả truy xuất trực tiếp phầm mềm để xem báo cáo, thơng tin, hồn tồn chủ động với số liệu kế tốn tài Đối với phận kế tốn tài chính: - Thực chức kế tốn quản trị phục vụ yêu cầu nhà quản lý - Hỗ trợ tối đa cơng tác hạch tốn, làm sổ sách theo quy định - giải pháp, quy trình chuẩn kế tốn tài tn thủ hồn tồn theo quy định tài pháp luật Việt Nam Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 69 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - thể trả lời nhanh câu hỏi nhà quản lý liên quan đến số như: doanh thu, chi phí, lãi - lỗ, tiền quỹ, ngân hàng, cơng nợ, kho hàng hóa… - Luôn chủ động công việc hàng ngày, hàng tháng Đối với phận khác: Quan hệ phòng trở nên thuận tiện hơn, phối hợp thơng tin phòng ban tránh cơng việc trùng lặp Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn để tạo điều kiện tốt cho kế toán viên hồn thành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường nhiều phần mềm kế toán như: Phần mềm kế toán MISA Phần mềm Misa giải pháp cho loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng trường hợp: doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp thương mại quy mơ đơn giản, mức độ quản lý khơng phức tạp hay doanh nghiệp yêu cầu quản trị cao mơ hình hoạt động lớn mức độ tương đối doanh nghiệp thực kinh doanh nhiều lĩnh vực Phần mềm Misa ưu điểm dễ sử dụng giao diện trực quan thân thiện với người dùng, người bắt đầu sử dụng phần mềm cảm thấy thoải mái, không nhức mắt, cho phép cập nhật liệu nhiều hóa đơn phiếu chi cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ theo quy định ban hành.Và điểm trội Misa chức thao tác lưu ghi sổ liệu nhanh chóng; cơng nghệ bảo mật liệu cao Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 70 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế toán FAST ACCOUTING Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp quy mơ vừa nhỏ Fast Accounting chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet Đặc biệt Fast Accounting cho phép chạy web-based giúp cho người sử dụng khơng phải cài đặt phần mềm máy tính, cần truy cập qua địa web, gõ tên mật làm việc bình thường Điều tạo thuận lợi làm việc từ xa mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh,… Hiện Fast nhiều sản phẩm phù hợp với loại hình doanh nghiệp: Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 71 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế tốn SMART Phần mềm kế toán Smart phù hợp với doanh nghiệp Xây dựng, Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, XNK,… 3.2.2 Áp dụng sách chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán cam kết mua bán hàng Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại giúp kích thích việc khách hàng mua với số lượng lớn làm tăng khả tiêu thụ hàng Chính sách chiết khấu thương mại cơng ty thực theo cách sau: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu thương mại doanh nghiệp ngành - Chính sách chiết khấu thương mại xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp Quy định hoạch toán chiết khấu thương mại - Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng lần cuối Khoản chiết khấu không hoạch toán vào TK 5211 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng số chiết khấu thương mại người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hóa đơn lần Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 72 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp cuối chiết khấu thương mại cho người mua chiết khấu thương mại ghi ngồi hóa đơn Khoản chiết khấu thương mại hoạch toán vào TK 5211 Phương pháp hạch toán Tài khoản sử dụng: TK 5211 - Chiết khấu thương mại Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ kế toán ghi: Nợ TK 5211 – Chiết khấu thương mại (Số tiền trừ thuế GTGT phải nộp) Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp TK111,112, 131 Cuối tháng kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp nhận cho người mua sang TK 511 để xác định doanh thu Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 5211 – Chiết khấu thương mại Ví dụ:Ngày 14/11/2016, xuất bán hàng cho công ty Cổ phần - HĐ 0000233 với số tiền 221.760.000 (giá gồm thuế VAT 10%) Khách hàng toán tiền mặt Khi khách hàng mua hàng với số lượng lớn cơng ty cho khách hàng hưởng chiết thương mại 5% trả tiền mặt Áp dụng vào hóa đơn bán hàng số 0000233 Kế toán định khoản sau: Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 1111: 221.760.000 TK 5111: 201.600.000 TK 3331: 20.160.000 Khoản chiết khấu thương mại phát sinh: Nợ TK 5211: 10.080.000 Nợ TK 3331: 1.008.000 TK 1111: 11.088.000 Kết chuyển chiết khấu thương mại: Nợ TK 5111: 10.080.000 TK 5211: 10.080.000 Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 73 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.1: Hóa đơn GTGT số 0000233 HĨA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/001 Liên 3: Nội Ký hiệu: AA/16P Ngày 14 tháng 11 năm 2016 Số: 0000233 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CP VTB ĐỨC THỊNH Mã số thuế: 0200949028 Địa chỉ: Thôn Thủy An, Xã Thủy Đường, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Điện thoại:………………… Sốtài khoản:………………………………………………………………… Họ tên người mua hàng:………………………………………………… Tên đơn vị: Công ty CP khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương Mã số thuế: 0800282498 Địa chỉ: Kinh Môn – Hải Dương Hình thức tốn: ….CK… Sốtài khoản:……………………………… STT A 01 Tên hàng óa, dịch vụ B Đất giàu sắt Đơn ị tính C Tấn Số ượng 900 Đơn giá Thành tiền 224.000 3=1x2 201.600.000 Cộng tiền hàng: Tiền thuế GTGT: 201.600.000 Thuế suất GTGT: 10% 20.160.000 Tổng cộng tiền toán 221.760.000 Số tiền viết chữ: Hai trăm hai mốt triệu bẩy trăm sáu mươi ngàn đồng Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ( Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao nhận hóa đơn) Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 74 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.2: Phiếu chi số 14 Đơn vị: Công ty CP VTB Đức Thịnh Địa chỉ: Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) Số: 072 Ngày 14 tháng 11 năm 2016 Nợ TK 5211: 10.080.000 Nợ TK 3331: 1.008.000 TK 1111: 11.088.000 Họ tên người nộp tiền: Trần Thị Lụa Địa chỉ: Công ty KS Hải Dương Lý chi: Chiết khấu cho công ty KS Hải Dương Số tiền: 11.088.000 Viết chữ: Mười triệu không trăm tám mươi tám ngàn đồng./ Kèm theo: chứng từ gốc Ngày 14 tháng 11 năm 2016 Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 75 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.3: Phiếu hạch toán số 72 Đơn vị: Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh Địa chỉ: Thủy Đường, Thủy Ngun, Hải Phòng PHIẾU HẠCH TỐN Số: 72 ĐVT: Đồng TKĐƯ Stt Diễn giải Số tiền Nợ Chiết khấu cho công ty CP KS Hải Dương Cộng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 511 Ghi 521 10.080.000 10.080.000 Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) 76 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.4: Sổ nhật ký chung Đơn vị: Công ty cổ phần Vận tải biển Đức Thịnh Địa chỉ: Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng Mẫu số S03a - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 11 năm 2016 Chứng từ SH NT ghi sổ Diễn giải HĐGTGT 0000233 14/11 Nợ Hải Dương Chiết khấu cho công ty KS 14/11 PC 72 14/11 30/11 30/11 PC56 PHT 72 Hải Dương ………… Thanh toán tiền cước điện thoại HĐGTGT 0219057 30/11 Số tiền SHTK NT …………… Doanh thu bán hàng cho Cty KS 14/11 ĐVT: đồng theo HĐ 0219057 30/11 Kết chuyển chiết khấu thương mại ………… Cộng Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) 1111 5111 3331 5211 3331 1111 221.760.000 642 1331 1111 5111 5211 585.904 58.590 201.600.000 20.160.000 10.080.000 1.008.000 11.088.000 644.494 10.080.000 10.080.000 355.569.587.230 355.569.587.230 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Thủ quỹ (Ký, ghi rõ họ tên) 77 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.5: Sổ TK 521 Đơn vị: Công ty cổ phần Vận tải biển Đức Thịnh Địa chỉ: Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng Mẫu số S03b - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Các khoản giảm trừ doanh thu Số hiệu: 521 Tháng 11 năm 2016 ĐVT: đồng NT ghi sổ Chứng từ SH NT Số tiền Diễn giải TKĐƯ Nợ Dư đầu tháng 14/11 30/11 PC 072 PHT 20 14/11 Chiết khấu cho công ty 1111 30/11 KS Hải Dương Kết chuyển chiết khấu 5111 thương mại Cộng SPS 10.080.000 10.080.000 10.080.000 10.080.000 Dư cuối tháng Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) 78 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Về lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Về thực tiễn, đề tài mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh cách khách quan, trung thực thông qua số liệu tháng 11 năm 2016 minh chứng cho lập luận đưa Qua trình thực tập tiếp cận thực tế công ty, em nhận thấy cơng tác kế tốncủa cơng ty số ưu điểm hạn chế sau: - Ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hh́nh thức tập trung, gọn nhẹ tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học  Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC Về công tác kế toán thực chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị, cung cấp thơng tin nhanh xác tình hình cơng nợ - Hạn chế:  Công ty chưa áp dụng sách ưu đãi bán hàng  Cơng tác ghi chép sổ sách kế toán chưa hiệu Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý công nợ Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh: - Công ty nên áp dụng phần mềm kế tốn để cơng tác kế tốn hiệu nhanh - Áp dụng sách chiết khấu thương mại để thu hút khách hàng Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế cơng ty nên thực tế khả thi Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 79 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2012), Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2012), Chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế tốn sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài Cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh, Sổ sách kế tốn Cơng ty, (2016) Sinh viên: Đặng Thị Trang - Lớp: QT1802K 80 ... HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH 66 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết. .. công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh. .. CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH 26 2.1.Khái quát chung công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 26 2.1.1 Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển đức thịnh , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển đức thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay