Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuân hà

88 1 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Lương Thị Kim Anh Giảng viên hướng dẫn: Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Lương Thị Kim Anh Giảng viên hướng dẫn: Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lương Thị Kim Anh Mã SV: 1613401008 Lớp: QTL1001K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện công tác vốn tiền Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác vốn tiền doanh nghiệp  Tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán vốn tiền đơn vị thực tập  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán  Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ cơng tác kế tốn vốn tiền năm 2016 Công ty TNHH Xuân Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải hòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác vốn tiền Cơng ty TNHH Xuân Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 133 1.1.Tổng quan kế toán vốn tiền doanh nghiệp: 1.1.1.Khái niệm đặc điểm vốn tiền doanh nghiệp: 1.1.2.Phân loại vốn tiền doanh nghiệp: .2 1.1.2.1.Theo hình thức tồn tại, vốn tiền bao gồm: 1.1.2.2.Theo trạng thái tồn tại, vốn tiền doanh nghiệp bao gồm: 1.1.3.Vai trò kế tốn vốn tiền doanh nghiệp: 1.1.4.Nhiệm vụ kế toán vốn tiền doanh nghiệp 1.2.Nhiệm vụ kế toán vốn tiền doanh nghiệp theo QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC : 1.2.1.Kế toán tiền mặt quỹ doanh nghiệp: 1.2.1.1.Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt doanh nghiệp: 1.2.1.2.Chứng từ sử dụng kế toán tiền mặt: .7 1.2.1.3.Tài khoản sử dụng kế toán tiền mặt: 1.2.1.4.Phương pháp hạch toán tiền mặt : 1.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp : 13 1.2.2.1.Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp: 13 1.2.2.2.Chứng từ sử dụng kế toán tiền gửi ngân hàng : 15 1.2.2.3.Tài khoản sử dụng kế toán tiền gửi ngân hàng: 16 1.2.2.4.Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp: 16 1.2.3.Kế toán tiền chuyển doanh nghiệp :Error! Bookmark not defined 1.2.3.1.Nguyên tắc hạch toán tiền chuyển doanh nghiệp : Error! Bookmark not defined 1.2.3.2.Chứng từ sử dụng kế toán tiền chuyển :Error! Bookmark not defined 1.2.3.3.Tài khoản sử dụng kế toán tiền chuyển :Error! Bookmark not defined 1.2.3.4.Phương pháp hạch toán kế toán tiền chuyển doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3.Các hình thức ghi sổ doanh nghiệp : 22 1.3.1.Hình thức kế toán Nhật ký chung : 22 1.3.1.1.Đặc trưng : 22 1.3.2.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 23 1.3.2.1.Đặc trưng bản: 23 1.3.2.2.Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Chứng từ ghi sổ : 24 1.3.3.Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ : 25 1.3.4.Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ : 26 1.3.5.Hình thức kế tốn máy tính : .28 CHƯƠNG 2:THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUÂN 306 2.1.Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Xuân : .30 2.1.1.Giới thiệu chung Công ty TNHH Xuân Hà: .30 2.1.2.Quá trình phát triển Công ty TNHH Xuân : 30 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ, cấu máy tổ chức Công ty TNHH Xuân Hà: 31 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty 32 2.1.4.Thuận lợi khó khăn Công ty TNHH Xuân Hà: .33 2.1.5 Đặc điểm cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Xuân : 34 2.1.5.1 Đặc điểm Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH Xn Hà: .34 2.1.5.2.Hình thức ghi sổ sách kế tốn áp dụng Cơng ty TNHH Xn Hà: 35 2.2.Thực tế công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Xn : .36 2.2.1.Thực tế cơng tác kế tốn tiền mặt Công ty TNHH Xuân Hà: .36 2.2.1.1.Chứng từ sử dụng công ty : 36 2.2.1.2.Tài khoản sử dụng công ty: 36 2.2.1.3.Sổ sách sử dụng công ty : 37 2.2.1.4.Quy trình hạch tốn cơng ty: 37 2.2.1.5.Ví dụ minh họa kế tốn tiền mặt công ty: 38 2.2.Thực tế cơng tác kế tốn tiền gửi ngân hàng Công ty TNHH Xuân Hà: 50 2.2.2.1.Chứng từ sử dụng công ty: .50 2.2.2.2.Tài khoản sử dụng công ty : 50 2.2.2.3.Sổ sách sử dụng công ty : 51 2.2.2.4.Quy trình hạch tốn cơng ty : 51 2.2.2.5.Ví dụ minh họa tình hình tăng, giảm tiền gửi ngân hàng : .51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUÂN 60 3.1.Đánh giá chung tình hình tổ chức quản lý kinh doanh, tổ chức kế tốn kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Xuân .60 3.2.Ưu điểm kế toán vốn tiền : .61 3.3.Hạn chế kế toán vốn tiền : 62 3.4.Một số ý kiến nhằm Hoàn thiện công tác vốn tiền Công ty TNHH Xuân : 63 3.4.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện .63 3.4.2 Mục đích, yêu cầu, phạm vi hoàn thiện 63 3.4.3.Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty TNHH Xuân 64 3.4.3.1.Công ty nên sử dụng tài khoản 113 - “Tiền chuyển” Error! Bookmark not defined 3.4.3.2.Công ty nên tăng cường hình thức tốn khơng dùng tiền mặt : Error! Bookmark not defined 3.4.3.3.Công ty nên thực việc kiểm kê quỹ: 64 3.4.3.4.Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán .72 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu Sơ đồ 1.2.Quy trình luân chuyển phiếu chi Sơ đồ 1.3.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt Tiền Việt Nam 10 Sơ đồ 1.4.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt Ngoại tệ 11 Sơ đồ 1.5.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt vàng tiền tệ .12 Sơ đồ 1.6.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng ( tiền Việt Nam ) 17 Sơ đồ 1.7.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 18 Sơ đồ 1.8.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng vàng tiền tệ 19 Sơ đồ 1.9.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền chuyển.Error! Bookmark not defined Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Nhật kí chung 23 Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Chứng từ ghi sổ 25 Sơ đồ 1.12.Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Nhật kí - Chứng từ 26 Sơ đồ1.13 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Nhật ký - Sổ 27 Sơ đồ 1.14.Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Kế tốn máy 28 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty 32 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 34 Sơ đồ 2.3: Hình thức ghi sổ kế tốn công ty 35 Sơ đồ 2.4.Sơ đồ quy trình hạch tốn tiền mặt Công ty TNHH Xuân Hà… 34 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ quy trình hạch tốn kế tốn tiền gửi ngân hàng Công ty TNHH Xuân 51 Sơ đồ 3.1.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền chuyển.Error! Bookmark not defined  Hiện nay, Công ty TNHH Xuân chưa sử dụng phần mềm kế tốn để phục vụ cơng tác kế tốn nên chưa phát huy hết vai trò máy tính cơng tác hạch tốn kế tốn, chưa tiết kiệm thời gian lao động kế toán trưởng nhân viên phòng kế tốn 3.4.Một số kiến nghị nhằm Hồn thiện cơng tác vốn tiền Cơng ty TNHH Xuân 3.4.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện Hiện tại, tổ chức kế toán vốn tiền Cơng ty TNHH Xn chưa hồn thiện gây nhiều khó khăn cho cơng tác quản lý Đối với doanh nghiệp kinh tế thị trường u cầu sống khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao khả cạnh tranh thị trường để tồn phát triển vững mạnh Vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành, tồn phát triển, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Để thực tốt việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền cần phát huy điểm mạnh mà phải hạn chế tồn để việc kinh doanh đạt hiệu cao 3.4.2 Mục đích, u cầu, phạm vi hồn thiện Điều quan trọng doanh nghiệp yếu tố thơng tin chế quản lý có ảnh hưởng lớn tới tổ chức cơng tác kế tốn Chính vậy, cần phải thấy đặc trưng kinh tế thị trường tác động nhân tố khác tới việc tổ chức công tác kế tốn, để tìm biện pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đáp ứng u cầu quản lý doanh nghiệp đặt Muốn vậy, việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng cần phải tuân thủ theo yêu cầu sau: - Phải tuân thủ chế độ tài chính, chế độ kế tốn hành - Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty - Phải đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, xác - Tổ chức cơng tác kế tốn phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 63 3.4.3.Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty TNHH Xuân Sau thời gian tìm hiểu với bảo nhiệt tình thầy cán cơng ty phần hành kế tốn nói chung sâu vào nghiên cứu tình hình thực tế tổ chức kế tốn vốn tiền cơng ty Em hi vọng đóng góp phần cơng sức nhỏ bé nhằm hồn thiện cơng tác kế toán vốn tiền Sau đây, em xin phép đưa vài biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Xuân 3.4.3.1.Công ty nên thực việc kiểm kê quỹ: Nhằm để quản lý chặt chẽ tiền mặt quỹ công ty cần tiến hành việc kiểm kê quỹ định kỳ đột xuất Khi tiến hành kiểm kê quỹ phải lập ban kiểm kê thủ quỹ kế toán tiền mặt thành viên Trước kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất phiếu thu phiếu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê Mọi khoản chênh lệch quỹ phải báo cáo Giám đốc xem xét giải Việc kiểm kê quỹ tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm cần thiết kiểm kê đột xuất bàn giao quỹ Biên kiểm kê phải ghi rõ số lượng loại tiền thời điểm kiểm kê Biên kiểm kê quỹ bao gồm hai bản: - Một lưu quỹ - Một lưu kế toán quỹ tiền mặt kế toán toán - Mẫu bảng kiểm kê quỹ mà cơng ty sử dụng (Biếu số 3.1)  Thực tế tiến hành kiểm kê quỹ xảy trường hợp thừa, thiếu tiền so với sổ sách Trong trường hợp cơng ty xử lý sau :  Trường hợp phát thừa kiểm kê:  Căn vào biên kiểm kê: - Nếu chưa xác định nguyên nhân phải chờ xử lý, vào giá trị khoản tiền thừa: Nợ TK 111 Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác  Khi có định xử lý tiền thừa : Nợ TK 338 Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 64 Có TK 711 Có TK liên quan  Trường hợp phát thiếu kiểm kê:  Căn vào biên kiểm kê :  Khi có định xử lý khoản tiền thiếu (không xác định nguyên nhân), vào định: Nợ TK 1388 - Phải thu khác (Phải thu tiền bồi thường người phạm lỗi) Nợ TK 111, 112 - Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường) Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (nếu trừ tiền lương người phạm lỗi) Có TK 338 – Phải thu khác Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 65 Biểu số 3.1.Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT Đơn vị: (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 BTC) Bộ phận: BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: Hôm nay, vào ngày tháng năm Chúng gồm: - Ông/Bà: - Ông/Bà: đại diện kế toán đại diện thủ quỹ - Ông/Bà: đại diện Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng ( tờ ) Số tiền A B x x I II Số dư theo sổ quỹ: Số kiểm kê thực tế: Trong đó: - Loại III - Loại - Loại - Loại - Chênh lệch (III = I – II): x - Lý do: + Thừa: + Thiếu: - Kết luận sau kiểm kê quỹ: Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ (Ký, họ tên) Page 66 3.4.3.2.Công ty nên sử dụng tài khoản 113 - “Tiền chuyển” Tài khoản 113- “Tiền chuyển “ khoản tiền doanh nghiệp nộp vào Ngân hàng, kho bạc Nhà nước, gửi qua bưu điện để chuyển qua Ngân hàng chưa nhận giấy báo Có, trả cho đơn vị khác hay làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng để trả cho đơn vị khác chưa nhận giấy báo Nợ hay bảng kê Ngân hàng Hiện nay, công ty không sử dụng tài khoản để hạch toán Doanh nghiệp thường không sử dụng tài khoản mà chờ giao d ịch chuyển tiền hồn thành hạch tốn Tuy nhiên, rơi vào cuối kỳ kế toán hàng tháng hay năm ảnh hưởng nhiều Trường hợp cuối tháng lên báo cáo tài mà có phát sinh tiền khách hàng chuyển (nhưng chưa tới, nhận vào ngày đầu tháng sau) Nếu nghiệp vụ khơng sử dụng 113 số dư cơng nợ cuối năm báo cáo tài khơng xác gặp khó khăn xác nhận số dư cơng nợ với khách hàng có kiểm tốn Vì Cơng ty nên đưa TK vào hạch tốn kế tốn vốn tiền để đảm bảo tính xác, câp nhật tiền - Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 113 “Tiền chuyển”: Phát sinh bên nợ:  Các khoản tiền mặt séc tiền Việt Nam, ngoại tệ nộp vào ngân hàng gửi bưu điện để chuyển vào ngân hàng chưa nhận giấy báo có  Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền chuyển cuối kỳ Phát sinh bên có:  Số kết chuyển vào TK 112 - “ Tiền gửi ngân hàng” tài khoản có liên quan  Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền chuyển cuối kỳ Số dư bên nợ: Khoản tiền chuyển cuối kỳ Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 67 Kế toán tổng hợp tiền chuyển thể qua sơ đồ sau ( Sơ đồ 3.1) 111, Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 113 Nhưng chưa nhận giấy báo Có 112 Nhận giấy báo Có ngân hàng số tiền gửi vào Ngân hàng 131 331 Thu nợ khách hàng nộp thẳng vào NH Nhận giấy báo Nợ ngân hàng chưa nhận giấy báo Có số tiền trả cho người bán 511,515,711 Thu nộp tiền thẳng vào ngân hàng chưa nhận giấy báo Có 333 (3331) Thuế GTGT 413 Đánh giá lại số dư ngoại tệ thời điểm báo cáo ngoại tệ chuyển (chênh lệch tỷ giá tăng) 413 Đánh giá lại số dư ngoại tệ thời điểm báo cáo ngoại tệ chuyển (chênh lệch tỷ giá giảm) Sơ đồ 3.1.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền chuyển Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 68 3.4.3.3 Công ty nên mở sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng: Do công ty mở hai tài khoản ngân hàng để theo dõi cách xác thuận tiện số dư tài khoản cho ngân hàng công ty nên mở sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng bảng tổng hợp chi tiết theo tài khoản Như vạy công ty dễ dàng việc quản lý kiểm tra khoản tiền ngân hàng Đề xuất mẫu bảng sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng ( Biểu số 3.2) bảng tổng hợp chi tiết theo tài khoản ( Biểu số 3.3) Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 69 Biểu số 3.2 : Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng Đơn vị: Công ty TNHH Xuân Địa chỉ: Số 22 lô 8a, Lê Hồng Phong,HP Mẫu số: S06-DNN (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIÊT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Nơi mở tài khoản giao dịch:………… Đơn vị tính: VNĐ STT A Chứng từ SH NT B C Diễn Giải TKĐƯ Thu Số tiền Chi D E Số dư đầu kì Còn lại 100,000,000 Số phát sinh GBC00002 GBN00001 31/05 31/05 Cơng ty hoa mai tốn hợp đồng Chuyển tiền toán cho nhà cung cấp 5111 31,200,000 331 Cộng số phát sinh 131,200,000 1,500,000 31,200,000 129,700,000 1,500,000 Số dư cuối kì 129,700,000 Ngày 31 tháng năm2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Page 70 Biểu số 3.3 Bảng tổng hợp chi tiết theo tài khoản Đơn vị:……………………………… Địa chỉ:……………………………… BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT THEO TÀI KHOẢN Tài khoản:…………… Số hiệu:……………… Tháng… Năm ……… Số dư đầu kỳ STT Đối tượng Nợ Có Tổng SPS kỳ Nợ Có Số dư cuối kỳ Nợ Có Tổng cộng Ngày ….tháng….năm Người ghi sổ (Ký, họ tên Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên,đóng dấu) Page 71 3.4.3.4.Công ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn Trước làm thủ cơng kế tốn viên cộng sổ kế tốn sai tất báo cáo tài có liên quan phải xem xét lập lại từ đầu mà thời gian tiêu tốn cho vài ngày có tới vài tuần để hồn thành với trợ giúp loại phần mềm kế toán, người sử dụng giảm tối đa thời gian bỏ vào việc chỉnh sửa liệu, sổ sách, báo cáo từ vài ngày xuống vài phút Ngồi ra, cơng tác kế tốn thủ cơng thơng thường u cầu nhiều vấn đề nhân làm kế toán Mặt khác, phần mềm kế toán lập trình tự động hóa hồn tồn nên cơng đoạn tính tốn, lưu trữ, tìm kiếm kết xuất báo cáo rút ngắn nhiều giúp công ty tiết kiệm tối đa hóa khoản chi phí nhân lẫn thời gian Ngồi ra, Cơng ty TNHH Xuân phòng ban trang bị đầy đủ máy vi tính đến cơng nhân viên công ty, điều tiền đề thuận lợi để phát triển, áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác hạch tốn giúp giảm thiểu sai sót đến mức thấp sai sót xảy ra, tiết kiệm thời gian công sức cho cong nhân viên Hiện nay, thị trường có nhiều phần mềm kế tốn phù hợp với mơ hình kinh doanh cơng tycơng ty tham khảo : MISA, Smart Pro… *Phần mềm kế toán MISA: phần mềm kế toán nâng cấp với nhiều tính tiện dụng so với phần mềm kế toán cũ  Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng, triển khai dễ dàng, nhanh chóng  Giá hợp lý giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư  Hệ thống báo cáo đa d ạng, đáp ứng nhu c ầu quản lý đơn vị; Bổ sung phân hệ Thủ quỹ, Thủ kho giúp tiết kiệm 90% thời gian, công sức cho thủ quỹ, thủ kho  Các liệu tính tốn MISA đảm bảo độ xác, phần trăm xảy sai sót tương đối thấp  Tính bảo mật cao  Dự báo dòng tiền tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn  Tăng tốc độ xử lý liệu, xem sổ sách, báo cáo nhập liệu nhanh gấp lần Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 72 Dưới hình ảnh cho MISA.MSE.2015 * Phần mềm kế tốn LinkQ - Phần mềm kế toán LinkQ phần mềm xây dựng cơng cụ lập trình tiên tiến C#.NET, sở liệu SLQ Server tích hợp Font chuẩn Unicode - Mơ hình cấp liệu cho phép tập hợp quản lý theo sơ đồ Tổng công tycông ty thành viên chi nhánh - Tính linh động, dễ chỉnh sửa: Cho phép người dùng khai báo thêm trường thông tin để theo dõi - Theo dõi hạch toán song song nhiều loại tiền tệ - Cho phép làm việc nhiều cửa sổ thời điểm, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ nhiều phân hệ khác - Giao diện báo cáo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa ngôn ngữ khác người dùng tự định nghĩa Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 73 - Kết xuất liệu office dễ dàng, kết xuất trực tiếp qua HTTK, iHTKK, TaxOnline - Tích hợp nhiều hệ điều hành như: Winxp, Vista, Win - Có thể kết nối liệu từ xa (trường hợp bán hàng có showroom, chi nhánh, cơng ty ) Dưới hình ảnh cho phần mềm kế toán LinkQ *Phần mềm kế toán Smart Pro:  Phần mềm kế toán đơn giản, dễ sử dụng, thao tác  Nhập liệu nhanh thao tác ngắn gọn hình nhập liêu nhập liệu nhanh áp dụng công nghệ hình nhập liệu mà khơng chia theo phân hệ, dễ quản lý, bảo trì & nâng cấp chỉnh sửa theo biểu mẫu báo cáo Bộ Tài Chính  Cơng nghệ lọc liệu thơng minh, xử lý nhanh, tốn tài nguyên máy Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 74 Với quy mô Cơng ty TNHH Xn nên sử dụng Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - phần mềm kế toán nâng cấp với nhiều tính tiện dụng so với phần mềm kế toán cũ, giao diện đơn giản, dễ sử dụng giá hợp lý Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 75 KẾT LUẬN Khóa luận: “Hồn thiện công tác vốn tiền ty TNHH Xuân Hà” đề cập vấn đề lý luận thực tiễn sau:  Về mặt lý luận: Đưa vấn đề tổng quan vốn tiền kế toán vốn tiền doanh nghiệp, theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Bộ tài  Về mặt thực tiễn:   - Phản ánh thực trạng tổ chức hạch toán kế toán vốn tiền ty TNHH Xuân với tài liệu số liệu năm 2016 Đưa số kiến nghị nhằm Hồn thiện cơng tác vốn tiền ty Công ty nên thực kiểm kê quỹ Công ty nên mở sổ chi tiết tài khoản Công ty nên sử dụng tài khoản 113 - Tiền chuyển Cơng ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn Mặc dù cố gắng với hết khả mình, kiến thức lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên viết tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong tiếp thu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bảo thầy để khóa luận hồn thiện Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Lương Thị Kim Anh Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển1) – Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất tài Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 2) – Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế toán, sơ đồ kế toán - Nhà xuất tài 3.Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán – TS.Võ Văn Nhị 4.Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – NXB Lao động 5.Lý thuyết thực hành kế tốn tài VAT – TS Võ Văn Cơng 6.Tài liệu tham khảo Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Xn Lương Thị Kim Anh – Lớp QTL1001K Page 77 ... tốn vốn tiền Cơng ty TNHH Xuân Hà .60 3.2.Ưu điểm kế toán vốn tiền : .61 3.3 .Hạn chế kế toán vốn tiền : 62 3.4.Một số ý kiến nhằm Hoàn thiện công tác vốn tiền Công ty TNHH Xuân. .. TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUÂN HÀ 306 2.1.Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Xuân Hà : .30 2.1.1.Giới thiệu chung Công ty TNHH Xuân Hà: .30 2.1.2.Quá trình phát triển Công. .. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lương Thị Kim Anh Mã SV: 1613401008 Lớp: QTL1001K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện công tác vốn tiền Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà NHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuân hà , Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuân hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay