Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH vận tải duyên hải

90 1 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN- KIỂM TỐN Sinh viên : Lê Gia Trung Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH VẬN TẢI DUN HẢI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Sinh viên : Lê Gia Trung Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Gia Trung Mã SV: 1412401292 Lớp: QT1805K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH vận tải Duyên Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn (BCĐKT) doanh nghiệp vận tải  Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn đơn vị thực tập  Tìm Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn năm 2016 Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Lê Gia Trung ThS Phạm Thị Kim Oanh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài .7 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán .10 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 10 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế tốn .15 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán 23 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 23 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT .23 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn .24 1.4 Sự khác tiêu Bảng cân đối kế toán thông tư 133 định 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tư 138 26 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH VẬN TẢI DUN HẢI .29 2.1 Tổng quát Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải .29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải 30 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải năm gần 30 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải .33 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải .34 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải 37 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải 37 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải.…………………………………………… 37 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải .38 2.3 Thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH VẬN TẢI DUYÊN HẢI 64 3.1 Một số định hướng phát triển Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải thời gian tới 64 3.2 Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải 64 3.2.1 Những ưu điểm .64 3.2.2 Mặt hạn chế 65 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải .66 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán 66 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn 66 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải nên áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác hạch tốn kế tốn 76 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Mẫu bảng cân đối kế toán (Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC) 13 Biểu 1.2: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN 24 Biểu 1.3: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN 25 Biểu 2.2: Một số tiêu kết kinh doanh Công ty năm gần .32 Biểu 2.3: Phiếu chi 39 Biểu 2.4: Giấy nộp tiền 40 Biểu 2.6: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 42 Biểu 2.7: Trích Sổ TK 111 năm 2016 43 Biểu 2.8 : Trích Sổ TK 112 năm 2016 44 Biểu 2.9: Trích Sổ TK 131 năm 2016 46 Biểu 2.10: Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng năm 2016 47 Biểu 2.11: Trích Sổ TK 331 năm 2016 48 Biểu 2.12 : Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán năm 2016 .49 Biểu 2.13 : Bảng cân đối số phát sinh năm 2016 53 Biểu 2.14: Bảng cân đối kế toán năm 2016 61 Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải 69 Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải 72 Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn 74 Biểu 3.4: Bảng phân tích hệ số cấu nguồn vốn cấu tài sản 75 Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015…………………… … 77 Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE 78 Biểu 3.7: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting .79 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC Báo cáo tài 2.QĐ-BTC Quyết định Bộ tài 3.BTC Bộ Tài 4.HĐKD Hoạt động kinh doanh 5.TT-BTC Thơng tư Bộ Tài 6.BCĐKT Bảng cân đối kế toán 7.TSCĐ Tài sản cố định 8.DN Doanh nghiệp 9.TK Tài khoản 10.NĐ-CP Nghị định Chính Phủ 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12.NH Ngắn hạn Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, kế tốn trở thành cơng cụ đặc biệt quan trọng Bằng hệ thống khoa học kế tốn thể tính ưu việt việc bao qt tồn tình hình tài q trình sản xuất kinh doanh cơng ty cách đầy đủ, xác Cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, để hòa nhập với kinh tế thị trường, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải ln trọng cơng tác hạch tốn kế tốn cho ngày hoàn thiện đạt kết tốt Bảng cân đối kế tốn có vai trò quan trọng, báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản có nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán việc phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp đối tượng quan tâm thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải, nhận thấy cơng tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa tiến hành trình lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty gặp số hạn chế nên cơng tác kế tốn chưa cung cấp đầy đủ thơng tin phục vụ hoạt động quản lý tài doanh nghiệp, dẫn đến nhà quản trị chưa đưa định quản trị đắn Cộng thêm với việc nhận thức tầm quan trọng việc phân tích Bảng cân đối kế toán, em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH vận tải Duyên Hải” Mục đích nghiên cứu Đề tài tìm hiểu cách lập phân tích bảng cân đối kế tốn nhằm đánh giá cơng tác quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn Từ đó, sâu, phân tích đánh giá thực trạng tài cơng ty Qua đó, đề giải pháp đẻ hồn thiện cơng tác quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải cho nhà quản trị đánh giá tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời đưa định chuẩn xác trình kinh doanh tương lai Mà số liệu BCĐKT nguồn quan trọng cho việc đề định quản lý Do đó, Cơng ty cần coi trọng tiến hành phân tích BCĐKT cách chi tiết, đầy đủ Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Cơng ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau: • Bước 1: Lập kế hoạch phân tích -Chỉ rõ nội dung phân tích -Chỉ rõ tiêu cần phân tích -Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc q trình phân tích -Xác định người thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích • Bước 2: Thực cơng tác phân tích Thực cơng việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đề Sau tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết • Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc q trình phân tích) -Đánh giá ưu điểm nhược điểm kỳ doanh nghiệp -Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích -Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục thiếu sót, phát huy mặt tốt, đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Công ty TNHH Vận tải Dun Hải tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán năm 2016 sau: a, Phân tích biến động cấu tài sản Cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải Phân tích biến động cấu tài sản, nguồn vốn đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản, nguồn vốn Công ty có hợp lý hay chưa? Từ nhà quản lý Cơng ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp, giúp cho công tác quản lý Công ty ngày hiệu SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 67 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải Căn vào Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải năm 2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: (Biểu 3.1) SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 68 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Tỷ Số tiền (đ) A - Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản TĐ tiền II Các khoản ĐTTC ngăn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn I Tài sản cố định 9.379.518.075 1.145.696.075 10.869.053.329 929.417.315 7.681.151.096 62.622.922 490.047.982 16.629.485.163 12.067.291.030 II Bất động sản đầu tư III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản 4.000.000.000 562.194.133 26.009.003.238 SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K (%) Tỷ trọng lệ Số đầu Số cuối năm năm (%) (%) 9.266.026.683 75.457.281 598.152.050 14.167.479.558 9.208.965.877 1.489.535.254 (216.278.760) 1.584.875.587 12.834.359 108.104.068 (2.462.005.605) (2.858.325.153) 15.88 (18.88) 20.63 20.49 22.06 (14.81) (23.69) 36.06 12.21 81.89 0.67 5.22 63.94 72.57 43.41 8.55 85.25 0.69 5.51 56.59 65.00 4.000.000.000 958.513.681 25.036.532.887 396.319.548 (972.470.351) 70.50 (3.74) 3.38 6.67 69 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải Nhận xét: Qua bảng phân tích ta thấy: Tổng tài sản công ty giai đoạn 20152016 giảm nhẹ từ 26.009.003.238 đồng năm 2015 xuống 25.036.532.887 đồng vào cuối năm 2016, tức giảm 972.470.351 đồng tương đương giảm 3.74% Trong đó: Tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng so với năm 2015 1.489.535.254 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 15,88% Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu Các khoản phải thu ngắn hạn tăng, cụ thể: Các khoản phải thu ngắn hạn: theo phân tích số liệu Bảng cân đối kế tốn Cơng ty khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh Vào cuối năm 2016, tỷ trọng tăng 20,63% so với cuối năm 2015;tức tăng 1.584.875.587 đồng; cấu tổng tài sản tỷ trọng khoản mục lại có tăng nhẹ từ 81,89% vào năm 2015 lên thành 85,25% vào cuối năm 2016 Điều cho thấy cơng ty có điều chỉnh chưa hợp lý dẫn đến việc bị chiếm dụng vốn, bị khách hàng mua chịu Đồng thời cho thấy công ty làm chưa tốt công tác thu hồi công nợ Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương với tiền” năm 2016 so với năm 2015 giảm 216.278.760 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 18.88% Xét góc độ khả tốn biểu chưa tốt Cơng ty chưa có lượng tiền dự trữ để đáp ứng nhu cầu tốn Cơng ty, doanh nghiệp có nhu cầu tốn Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ lại làm cho hiệu sử dụng vốn tăng Hàng tồn kho: Vào cuối năm 2016 tăng 12.834.359 đồng tương đương tăng 20,49% so với cuối năm 2015, cấu năm 2015 2016 đạt 0.67% 0.69% tổng Tài sản Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” tăng so với năm trước 108.104.068 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 22.06% Tài sản dài hạn cuối năm giảm so với đầu năm 2.462.005.605 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 14,81% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” giảm Cụ thể: “Tài sản cố định” giảm 2.858.325.153 đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 23,69% Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn khác” tăng 396.319.548 đồng so với SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 70 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải đầu năm, tương ứng với tỷ lệ 70.50% Điều cho thấy năm vừa qua Công ty chưa quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh Vì thời gian tới Cơng ty nên xem xét đầu tư thêm để nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Vận tải Dun Hải Cơng tác đánh giá tình hình tài Cơng ty khơng đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Biểu 3.2) SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 71 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Tỷ trọng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 A - Nợ phải trả 3.952.651.622 2.768.874.872 (1.183.776.750) (-29,95) 15,20 11,06 I Nợ ngắn hạn 3.952.651.622 2.768.874.872 (1.183.776.750) (-29,95) 15,20 11,06 II Nợ dài hạn - - - - - B - Vốn chủ sở hữu 22.056.351.616 22.267.658.015 211.306.399 0,96 84,80 88,94 I Vốn chủ sở hữu 22.056.351.616 22.267.658.015 211.306.399 0,96 84,80 88,94 Tổng cộng nguồn vốn 26.009.003.238 25.036.532.887 (972.470.351) (3,74) 100 100 SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) - Năm (%) 2015 Năm (%) 2016 72 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả toán khoản nợ Công ty Tổng nguồn vốn công ty năm 2016 giảm so với cuối năm 2015 Nếu cuối năm 2015 nguồn vốn công ty 26.009.003.238 đồng đến cuối năm 2016 nguồn vốn chủ sở hữu cơng ty giảm 25.036.532.887 đồng (tức giảm 972.470.351 đồng tương ứng với tỷ lệ 4%) Trong đó: “Vốn chủ sở hữu” năm 2016 tăng so với năm 2015 211.306.399 đồng, tương ứng với tỷ lệ 0.96% Tuy nhiên, sâu vào phân tích ta thấy lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm , điều chứng tỏ năm 2015 Cơng ty làm ăn hiệu với năm trước Đây biểu chưa tốt, doanh nghiệp cần phải khắc phục năm tới Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty năm 2015 3.952.651.622 đồng, chiếm tỷ trọng 15.2% tổng số nguồn vốn Đến năm 2016 tiêu giảm xuống 2.768.874.872 đồng, chiếm 11,06% Điều chứng tỏ Cơng ty tốn khoản nợ vay, xem chiều hướng tốt, doanh nghiệp cần phát huy thời gian tới SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 73 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn công ty TNHH Vận tải Duyên Hải c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế toán (Biểu 2.12), ta lập Bảng phân tích khả tốn Công ty sau (Biểu 3.3): Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Hệ số Cơng thức tính ổ tốn tổng qt Hệ số ả Hệ số toán nhanh ợ ề ℎ ả ươ ợ Chênh lệch (lần) 1,80 3,8604 2,6108 1,25 0,3357 0,3189 0,02 ả ắ ℎạ toán nợ ngắn hạn Năm 2015 (lần) 7,2395 ả ợ ℎả Năm 2016 (lần) 9,0421 ắ ℎạ đươ ắ ℎạ  Hệ số toán tổng quát: Năm 2016 9,0421 cao so với năm 2015 7,2395 Hệ số cho biết năm 2015, đồng tiền vay có 9,0421 đồng tài sản đảm bảo Cả hai năm hệ số lớn chứng tỏ Cơng ty có đủ khả toán khoản vay  Hệ số toán nợ ngắn hạn: Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn Năm 2015, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 2,6108 đồng Tài sản ngắn hạn, đến năm 2016 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 3,8604 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2016 cao so với năm 2015 cho thấy cơng ty đủ tốn khoản nợ ngắn hạn  Hệ số toán nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,3189 năm 2015 tăng lên 0,3357 vào năm 2016 Hệ số năm mức thấp cho thấy Công ty chưa đảm bảo việc toán nợ đến hạn SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 74 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải Biểu 3.4: Bảng phân tích hệ số cấu nguồn vốn cấu tài sản Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số vốn chủ sở hữu (Hc) ố ℎủ ℎữ ổ ợ ℎả (Hv) ổ 4.Tỷ suất đầu tư vào tài sản ngắn hạn 5.Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn ổ Năm 2016 (lần) Chênh lệch (lần) 0.848 0.889 0.041 0.138 0.111 (0.028) 0.639 0.566 (0.074) 0.361 0.427 0.066 1.326 1.572 0.245 ố Hệ số vốn vay Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn Năm 2015 (lần) à ả ố ả ℎạ ả ả ổ ắ ℎạ ả ố ℎủ ℎữ ả ℎạ Qua bảng ta thấy:  Hệ số nợ (Hv) tiêu tài phản ảnh đồng vốn doanh nghiệp sử dụng đồng vốn vay Nếu hệ số cao tính độc lập tài doanh nghiệp Có thấy, giai đoạn 2015 - 2016, hệ số nợ cơng ty có xu hướng giảm Năm 2015, hệ số 0,14 lần năm 2016 giảm 0,03 xuống 0,11 lần Số liệu cho thấy năm 2015 đồng vốn cơng ty sử dụng có 0,14 đồng vay nợ, năm 2016 0,11 đồng vay nợ Hệ số nợ công ty thấp cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng hết hội chiếm dụng vốn  Tỷ suất tự tài trợ (Hc) cho biết góp vốn chủ sở hữu tổng số vốn doanh nghiệp Trong năm 2015, tỷ suất 0.848 lần, tức đồng vốn cơng ty sử dụng có 0.848 đồng vốn chủ sở hữu Đến năm 2016 tỷ số tăng 0,041 lên thành 0,889 lần, tức đồng vốn cơng ty sử dụng có 0,889 đồng vốn chủ sở hữu Tỷ suất cao cho thấy cơng ty có nhiều nguồn vốn tự có, tính độc lập cao so với chủ nợ SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 75 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên HảiTỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn có xu hướng giảm giai đoạn 2015 -2016 Cụ thể năm 2015 tỷ suất 0.639 lần đến cuối năm 2016 giảm xuống 0.566 lần, tương ứng giảm 11% Điều có nghĩa năm 2015 đồng vốn kinh doanh có 0,639 đồng đầu tư vào tài sản dài hạn, năm 2015 giảm xuống 0,566 đồng Điều cho thấy công ty giảm khoản chi cho mua sắm tài sản cố định  Tỷ xuất đầu tư vào tài sản ngắn hạn có xu hướng tăng Cụ thể năm 2015-2016 tỷ suất năm 2015 0.361 lần đến năm 2015 tăng 0.066 lần lên đến 0.427 lần, tương đương tăng 18% Điều tức năm 2015 đồng vốn kinh doanh có 0.361 đồng đầu tư vào tài sản ngắn hạn năm 2016 đồng vốn kinh doanh có 0.427 đồng đầu tư vào tài sản ngắn hạn  Tỷ suất đầu tư tài trợ tài sản dài hạn cho biết số vốn chủ sở hữu doanh nghiệp dùng để trang bị tài sản cố định Theo bảng ta thấy tỷ suất tự tài trợ công ty tăng Năm 2015 1.326 lần đến cuối năm 2016 1.572 lần, tăng 19% Tỷ suất mức cao, lớn cho thấy khả tài vững mạnh cơng ty, nguồn vốn chủ sở hữu giúp công ty trang bị đầy đủ tài sản dài hạn Qua phân tích trên, thấy cấu tổng tài sản tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tài sản dài hạn có dịch chuyển cấu tiếp tục tăng lên Tóm lại: Thơng qua việc phân tích, đánh giá ta thấy tình hình tài Cơng ty tốt, nhiên Cơng ty việc bị chiếm dụng vốn, bị khách hàng mua chịu; đặc biệt công ty làm chưa tốt công tác thu hồi công nợ Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm tìm hướng giải đắn tương lai 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế tốn Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thơng tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 76 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải Công ty ngày nhiều, Công ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng Điều tạo thêm gánh nặng cho kế tốn viên, xảy sai sót q trình hạch tốn, đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Cơng ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO, Acc Pro, v v Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh Phần mềm dễ sử dụng ln cập nhật chế độ tài Đặc biêt hơn, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ -CP (Biểu 3.5) Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 77 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn công ty TNHH Vận tải Duyên HảiPhần mềm kế toán BRAVO 6.3SE Phần mềm kế toán Bravo có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng (Biểu 3.6) Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE  Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp, cho phép quản lý số liệu liên năm, quản lý số liệu nhiều đơn vị nhiều thời kỳ khác Ngồi ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo (Biểu 3.7) SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 78 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải Biểu 3.7: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Công ty, em thấy phần mềm kế toán MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn Vì vậy, áp dụng phần mềm q trình hạch tốn kế tốn thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế tốn SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 79 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Dun Hải KẾT LUẬN Kết luận Đề tài hệ thống hóa lý luận cơng tác quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn thông qua việc Phân tích Bảng cân đối kế tốn Đề tài vào phân tích thực trạng tác quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn năm 2016 công ty TNHH Vận tải Duyên Hải theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 48/2006 QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính văn sửa đổi, bổ sung từ thấy số ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn đơn vị sau:  Ưu điểm: - Bộ máy kế toán cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ có tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học - Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006  Hạn chế: Về hệ thống sổ kế toán chi tiết hệ thống tài khoản chi tiết: chưa theo dõi tốt công nợ khách hàng dẫn đến việc bị chiếm dụng vốn, chưa làm tốt việc thu hồi công nợ khách hàng Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn công ty TNHH Vận tải Dun Hải: - Cơng ty nên nâng cao trình độ nhân viên kế tốn - Cơng ty nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn theo định kì - Cơng ty nên lập Sổ chi tiết toán với người mua Việc lập sổ giúp công tác quản lý công nợ Công ty khách hàng dễ dàng - Công ty nên đặt yêu cầu khách hàng nên đặt cọc tiền hàng trước đơn hàng;hoặc cơng nợ với khách hàng nhỏ cơng ty đặt mức yêu cầu công nợ tối đa 10 – 15 ngày; với khách hàng lớn công ty đặt mức yêu cầu công nợ tối đa 30 ngày để giảm thiểu việc bị chiếm dụng vốn, bị khách hàng mua chịu; từ đó, quản lý tốt công nợ khách hàng SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 80 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn Doanh nghiệp Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011của Bộ Tài hướng dẫn bổ sung chế độ kế tốn Doanh nghiệp Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài SV LÊ GIA TRUNG – QT1805K 81 ... ngày kết thúc năm tài 1.2 Bảng cân đối kế tốn phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán. .. tế công tác Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH vận tải Duyên. .. trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Vận tải Duyên Hải 37 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải 37 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Vận tải Duyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH vận tải duyên hải , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH vận tải duyên hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay