Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH trung trang

89 5 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Mỹ Liên Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TRUNG TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIẾM TỐN Sinh viên : Đỗ Thị Mỹ Liên Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803K Mã SV: 1412401026 Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH Trung Trang NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa lý luận chung cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn - Mơ tả thực trạng cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu kế tốn năm 2016 Cơng ty TNHH Trung Trang Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH Trung Trang CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Trang Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Đỗ Thị Mỹ Liên Th.S Phạm Thị Kim Oanh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤCLỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONGDOANH NGHIỆP 1.1Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài .7 1.2Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế tốn 14 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán 22 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 22 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT .23 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 24 1.4 Sự khác tiêu Bảng cân đối kế tốn thơng tư 133 định 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tư 138 26 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH TRUNG TRANG 28 2.1 Tổng quát Công ty TNHH Trung Trang 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Trung Trang 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH Trung Trang 29 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Công ty TNHH Trung Trang năm gần .29 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty TNHH Trung Trang 32 2.1.5Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang 34 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang 37 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Trung Trang 37 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Trung Trang 37 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty TNHH Trung Trang .38 2.3Thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH Trung Trang 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TRUNG TRANG .62 3.1Một số định hướng phát triển Công ty TNHH Trung Trang thời gian tới .62 3.2Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty TNHH Trung Trang 62 3.2.1 Những ưu điểm 62 3.2.2 Mặt hạn chế 63 3.3Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang 64 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán .64 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Trung Trang nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn 64 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Trung Trang nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch toán kế toán 73 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình lập Bảng cân đối kế tốn 15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Trung Trang 32 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 34 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung Công ty TNHH Trung Trang 36 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp bút tốn kết chuyển Cơng ty TNHH Trung Trang năm 2016 49 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Mẫu bảng cân đối kế toán (Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC) 12 Biểu 1.2: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN 24 Biểu 1.3: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN 25 Biểu 2.1: Danh sách thành viên góp vốn Biểu 2.2: Một số tiêu kết kinh doanh Công ty năm gần .30 Biểu 2.3: Phiếu chi 39 Biểu 2.4: Giấy nộp tiền 40 Biểu 2.5: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 .41 Biểu 2.6: Trích Sổ TK 111 năm 2016 42 Biểu 2.7 : Trích Sổ TK 112 năm 2016 43 Biểu 2.8: Trích Sổ TK 131 năm 2016 45 Biểu 2.9: Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng năm 2016 46 Biểu 2.10: Trích Sổ TK 331 năm 2016 47 Biểu 2.11 : Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán năm 2016 48 Biểu 2.12 : Bảng cân đối số phát sinh năm 2016 52 Biểu 2.13: Bảng cân đối kế toán năm 2016 .59 Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Trung Trang .68 Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Trung Trang .71 Biểu 3.3: Bảng phân tích khả toán 72 Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 74 Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE 75 Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế tốn Fast Accounting .76 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang vướng mắc việc tổng hợp số liệu để lập BCTC.Phòng kế tốn có người, kế tốn trưởng kế tốn viên Kế tốn trưởng có Đại học kế toán viên học đến Cao đẳng nên chưa thể hoàn toàn đảm nhận việc lập BCTC cáo tài Chính nên kế tốn trưởng khơng thể tâm vào việc phân tích BCTC doanh nghiệp 3.Sau lập BCTC, Công ty chưa tiến hành phân tích BCTC nói chung BCĐKT nói riêng nên chưa thể thấy rõ tình hình tài chính, tình hình biến động tài sản nguồn vốn Cơng ty Vì nên chưa đáp ứng kịp thời thông tin cho nhà quản lý để họ đưa định quản lý tài cách xác đầy đủ nhất, đưa giải pháp khắc phục hạn chế tồn Cơng ty 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Qua thời gian thực tập Công ty, em tìm hiểu ưu nhược điểm cơng tác hạch tốn kế tốn lập Báo cáo tài trình bày Vận dụng kiến thức học, em xin nêu số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH Trung Trang 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế tốn Các nhân viên kế tốn Cơng ty có trình độ chuyên môn chưa đồng đều, dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng phần hành kế tốn, khó tránh khỏi vướng mắc việc tổng hợp số liệu để lập BCTC Cơng ty cần đưa sách nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên kế toán đăng ký cho nhân viên Cơng ty tham gia học lớp nghiệp vụ chun mơn kế tốn, tìm hiểu sâu hoạt động kế tốn phân tích Báo cáo tài để giúp cho cơng tác kế tốn xác hơn, đưa thơng tin đáng tin cậy hữu ích cho nhà quản trị Từ giúp nhà quản lý đưa sách, phương hướng để Cơng ty phát triển tương lai 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Trung Trang nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Báo cáo tài nói chung Bảng cân đối kế tốn nói riêng có vai trò quan trọng Nó cung cấp thơng tin kinh tế, tài chủ yếu, giúp cho nhà quản trị đánh giá tình hình tài kết kinh doanh 64 Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang doanh nghiệp, đồng thời đưa định chuẩn xác trình kinh doanh tương lai Mà số liệu BCĐKT nguồn quan trọng cho việc đề định quản lý Do đó, Cơng ty cần coi trọng tiến hành phân tích BCĐKT cách chi tiết, đầy đủ Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Cơng ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau:  Bước 1: Lập kế hoạch phân tích -Chỉ rõ nội dung phân tích -Chỉ rõ tiêu cần phân tích -Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc q trình phân tích -Xác định người thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích  Bước 2: Thực cơng tác phân tích Thực cơng việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đề Sau tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết  Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc q trình phân tích) -Đánh giá ưu điểm nhược điểm kỳ doanh nghiệp -Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích -Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục thiếu sót, phát huy mặt tốt, đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Công ty TNHH Trung Trang tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán năm 2016 sau: a, Phân tích biến động cấu tài sản Cơng ty TNHH Trung Trang Phân tích biến động cấu tài sản, nguồn vốn đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản, nguồn vốn Cơng ty có hợp lý hay chưa? Từ nhà quản lý Cơng ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp, giúp cho công tác quản lý Công ty ngày hiệu Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 65 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Căn vào Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang năm 2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: (Biểu 3.1) Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 66 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Nhận xét: Qua số liệu tính tốn Biểu 3.1 ta có số nhận xét sau: Tổng tài sản năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.753.062.498 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 5,43% Tuy “Tài sản dài hạn” giảm, “Tài sản ngắn hạn” tăng nhiều nên làm cho tổng tài sản Công ty tăng Tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng so với năm 2015 1.995.816.288 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 6,74% Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu Hàng tồn kho tăng Cụ thể: Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2015 1.753.369.750 đồng chiếm tỷ trọng 5,43% tổng tài sản, năm 2016 6.403.608.488 đồng chiếm tỷ trọng 18,82% Vậy Hàng tồn kho năm 2016 so với năm trước tăng 4.650.238.738 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 265,22% Do năm 2016 Công ty mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa bán, dẫn tới hàng tồn kho tăng Đây coi biểu tốt Công ty năm 2016 Hơn nữa, Công ty cam kết với nhà cung cấp nhập hàng theo đợt để hưởng chiết khấu thương mại Nên đến kỳ Cơng ty nhập hàng hóa với số lượng định, điều thúc đẩy Công ty cần tìm kiếm thêm nhiều thị trường để bán số hàng nhập Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 67 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Trung Trang Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Tỷ lệ Số tiền (đ) A - Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản TĐ tiền II Các khoản ĐTTC ngăn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn I Tài sản cố định II Bất động sản đầu tư III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k (%) Tỷ trọng Số đầu Số cuối năm năm (%) (%) 29.629.002.452 4.223.774.714 23.140.900.968 1.753.369.750 31.624.818.740 5.560.534.338 18.791.788.922 6.403.608.488 1.995.816.288 1.336.759.629 (4.349.112.046) 4.650.238.738 6,74 31,65 (18,79) 265,22 91,79 13,09 71,69 5,43 92,93 16,34 55,22 18,82 510.957.020 2.649.374.716 2.585.995838 868.886.992 2.406.620.926 2.370.183.836 357.929.972 (242.753.790) (215.812.002) 70,05 (9,16) (8,35) 1,58 8,21 8,01 2,55 7,07 6,96 63.378.878 32.278.377.168 36.437.090 34.031.439.666 (26.941.788) 1.753.062.498 (42,51) 5,43 0,20 100 0,11 100 68 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương với tiền” năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.336.759.624 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 31,65% Xét góc độ khả tốn biểu tốt Cơng ty có lượng tiền dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu tốn Cơng ty, doanh nghiệp có nhu cầu tốn Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu sử dụng vốn giảm Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” tăng so với năm trước 357.929.972 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 70,05% Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2016 giảm 4.349.112.046 đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ giảm 18,79% Nguyên nhân doanh nghiệp có sách, kế hoạch thu hồi nợ, làm giảm khoản phải thu khách hàng Đây coi cố gắng lớn Công ty việc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, điều giúp cho Cơng ty ngày có thêm vốn để quay vòng kinh doanh, khơng bị lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay Do đó, thời gian tới Công ty cần phát huy ưu điểm để phấn đấu giảm tỷ trọng khoản mục tổng Tài sản Tuy nhiên tiêu chiếm tỷ trọng cao làm bị chiếm dụng vốn, Cơng ty cần lập kế hoạch tài dài hạn nhằm thực cân đối dòng tiền dài hạn, thực phân tích tình nhằm kiểm tra khả cân đối tài Tài sản dài hạn cuối năm giảm so với đầu năm 242.753.790 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 9,16% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” “Tài sản dài hạn khác” giảm Cụ thể: “Tài sản cố định” giảm 215.812.002 đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 8,35% Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn khác” giảm 13.470.894 đồng so với đầu năm, tương ứng với tỷ lệ 42,51% Điều cho thấy năm vừa qua Công ty chưa quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh Vì thời gian tới Cơng ty nên xem xét đầu tư thêm để nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Trung Trang Cơng tác đánh giá tình hình tài Cơng ty khơng đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Trung Trang (Biểu 3.2) 69 Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ Cơng ty Thơng qua số liệu tính tốn Biểu 3.2 ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.753.062.498 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 5,43% Điều chứng tỏ năm 2016 khả đáp ứng nhu cầu vốn Công ty tăng lên, Cơng ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Sự tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Nhưng nguồn vốn năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu Vốn chủ sở hữu tăng Cụ thể: “Vốn chủ sở hữu” năm 2016 tăng so với năm 2015 1.549.076.214 đồng, tương ứng với tỷ lệ 13,04% Đi sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở hữu tăng lợi nhuận sau thuế tăng, điều chứng tỏ năm 2016 Cơng ty làm ăn có lãi so với năm qua Do làm cho vốn chủ sở hữu tăng Đây biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy kỳ tới Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty năm 2015 11.877.457.514 đồng, chiếm tỷ trọng 36,8% tổng số nguồn vốn Đến năm 2016 tiêu tăng lên 13.426.533.728 đồng, chiếm 39,45% Điều chứng tỏ Cơng ty chưa tốn khoản nợ vay, xem chiều hướng không tốt, doanh nghiệp cần khắc phục thời gian tới Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 70 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Trung Trang Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Số tiền (đ) Tỷ trọng Tỷ lệ (%) Số đầu năm (%) Số cuối năm (%) A - Nợ phải trả 11.877.457.514 13.426.533.728 1.549.076.214 13,04 36,80 39,45 I Nợ ngắn hạn 11.877.457.514 13.426.533.728 1.549.076.214 13,04 36,80 39,45 II Nợ dài hạn - - - - - - B - Vốn chủ sở hữu 20.400.919.654 20.604.905.938 203.986.284 1,00 63,20 60,55 I Vốn chủ sở hữu 20.400.919.654 20.604.905.938 203.986.284 1,00 63,20 60,55 Tổng cộng nguồn vốn 32.278.377.168 34.031.439.666 1.753.062.498 5,43 100 100 Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 71 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế toán (Biểu 2.12), ta lập Bảng phân tích khả tốn Cơng ty sau (Biểu 3.3): Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số ổ toán tổng quát ợ ℎả Hệ số toán nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh ả ợ ề Năm 2015 (lần) 2,7176 Chênh lệch (lần) (0,18) 2,3554 2,4946 (0,14) 0,4141 0,3556 0,06 ả ả ắ ℎạ ắ ℎạ ℎ ả ươ ợ Năm 2016 (lần) 2,5346 đươ ắ ℎạ  Hệ số toán tổng quát: Năm 2016 2,5346 thấp so với năm 2015 2,7176 Hệ số cho biết năm 2016, đồng tiền vay có 2,5346 đồng tài sản đảm bảo Tuy giảm hai năm hệ số lớn chứng tỏ Cơng ty có đủ khả toán khoản vay  Hệ số toán nợ ngắn hạn: Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn Năm 2015, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 2,4946 đồng Tài sản ngắn hạn, năm 2016 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 2,3554 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2016 thấp so với năm 2015, dấu hiệu báo trước khó khăn tiềm ẩn tài mà doanh nghiệp gặp phải tương lai  Hệ số tốn nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,3556 năm 2015 tăng lên 0,4141 vào năm 2016 Hệ số năm nhỏ cho thấy Công ty gặp khó khăn việc tốn nợ đến hạn Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 72 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Tóm lại: Thơng qua việc phân tích, đánh giá ta thấy tình hình tài Cơng ty tốt, nhiên Cơng ty việc bị chiếm dụng vốn, bị khách hàng mua chịu, đặc biệt công ty làm chưa tốt cơng tác thu hồi cơng nợ Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm tìm hướng giải đắn tương lai 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Trung Trang nên áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác hạch tốn kế tốn Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thông tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Công ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng Điều tạo thêm gánh nặng cho kế toán viên, xảy sai sót trình hạch tốn, đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO, Acc Pro, v v Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh Phần mềm dễ sử dụng cập nhật chế độ tài Đặc biêt hơn, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ -CP (Biểu 3.4) Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 73 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012  Phần mềm kế tốn BRAVO 6.3SE Phần mềm kế tốn Bravo có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng (Biểu 3.5) Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 74 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE  Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý cơng nợ, quản lý hàng tồn kho, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp, cho phép quản lý số liệu liên năm, quản lý số liệu nhiều đơn vị nhiều thời kỳ khác Ngoài ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo (Biểu 3.6) Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 75 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH Trung Trang Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế tốn Fast Accounting Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Cơng ty, em thấy phần mềm kế tốn MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn Vì vậy, áp dụng phần mềm trình hạch toán kế toán thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế toán Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 76 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH Trung Trang KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Trung Trang, kiến thức học kết hợp với thực tế công việc em tìm cho nhiều học kinh nghiệm bổ ích cách quản lý, hạch tốn kế tốn Cơng ty Em xin chân thành cảm ơn cảm ơn thầy cô giáo Ban Giám đốc, phòng ban đặc biệt phòng kế tốn tài Cơng ty tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Tuy nhiên, thời gian thực tập có hạn, nhận thức hạn chế em mong bảo, góp ý thầy cô giáo để báo cáo thực tập em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đỗ Thị Mỹ Liên Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 77 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Trung Trang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp Thơng tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011của Bộ Tài hướng dẫn bổ sung chế độ kế tốn Doanh nghiệp Cơng ty TNHH Trung Trang: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài Sinh viên: Đỗ Thị Mỹ Liên Lớp: QT1803k 78 ... ngày kết thúc năm tài 1.2 Bảng cân đối kế tốn phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán. .. cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn - Mơ tả thực trạng cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH. .. .7 1. 2Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH trung trang , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH trung trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay