Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH máy thủy thế tường

98 3 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giảng viên hướng dẫn : ThS Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MÁY THỦY THẾ TƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TỐN Sinh viên :Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giảng viên hướng dẫn:ThS Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp Mã SV: 1412401140 Lớp: QT1803K Ngành: Kế toán - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH máy thủy Thế Tường NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài doanh nghiệp  Phản ánh thực tế công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường  Đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty nói riêng từ sở đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng tác lập, phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sử dụng số liệu năm 2016 phục vụ cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH máy thủy Thế Tường Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH máy thủy Thế Tường CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Ninh Thị Thùy Trang Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Khoa QTKD - Trường ĐHDL Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH máy thủy Thế Tường Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài doanh nghiệp 1.1.1 Báo cáo tài cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài (BCTC): 1.1.1.2 Sự cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế: 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1 Mục đích Báo cáo tài 1.1.2.2 Vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.5.1 Cơ sở dồn tích 1.1.5.2 Hoạt động liên tục 1.1.5.3 Tính quán 1.1.5.4 Trọng yếu tập hợp 1.1.5.5 Bù trừ 1.1.5.6 Có thể so sánh 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 1.1.6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài 1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài 1.1.6.5 Nơi nộp BCTC Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính: 1.1.7 Hệ thống báo cáo tài (Theo Thơng tư 200/2014 TT-BTC ) 10 1.1.7.1 Báo cáo tài năm 10 1.1.7.2 Báo cáo tài niên độ 10 1.1.7.3 Báo cáo tài hợp 10 1.1.7.4 Báo cáo tài tổng hợp 12 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán 13 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 18 1.2.2.1 Cơ sở số liệu Bảng cân đối kế toán 18 1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 18 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 27 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 27 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 27 1.3.2.1 Phương pháp so sánh 27 1.3.2.2 Phương pháp tỷ lệ 28 1.3.2.3 Phương pháp cân đối 28 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 28 1.3.3.1 Đánh giá tình hình tài doanh nghiệp thông qua tiêu chủ yếu BCĐKT 28 1.3.3.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua khả tốn 31 PHẦN 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MÁY THỦY THẾ TƯỜNG 33 2.1 Tổng quát Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 33 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 33 2.1.2 Chức năng, ngành nghề kinh doanh công ty TNHH Máy Thuỷ Thế Tường 33 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty q trình hoạt động 34 2.1.4 Mơ hình tổ chức máy cơng ty TNHH Máy Thuỷ Thế Tường 36 2.1.4.1 Sơ đồ khối máy quản lí cơng ty 36 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ 37 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 38 2.1.5.1 Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 38 2.1.5.2 Chức nhiệm vụ 38 2.1.5.3 Hình thức kế tốn, chế độ sách phương pháp kế tốn áp dụng công ty 40 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 42 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường .42 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường .42 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 42 2.3 Thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 66 PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐNTẠI CƠNG TY TNHH MÁY THỦY THẾ TƯỜNG 67 3.1 Một số định hướng phát triển Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường thời gian tới 67 3.2 Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 67 3.2.1 Những ưu điểm 67 3.2.2 Mặt hạn chế 70 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 71 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán 71 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế toán 71 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường nên thực công tác phân tích Bảng cân đối kế tốn 77 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Mẫu bảng cân đối kế toán (Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC) 16 Biểu 1.2: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN 30 Biểu 1.3: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN 31 Bảng 2.1 : Bảng danh mục hàng hóa Cơng ty TNHH Máy Thuỷ Thế Tường 35 Biểu số 2.1:Phiếu thu 43 Biểu số 2.2: Giấy báo nợ ngân hàng 44 Biểu số 2.3: Trích Sổ Nhật ký chung năm 2016 .45 Biểu số 2.4: Sổ quỹ tiền mặt tháng 12 .46 Biểu số 2.5: Sổ tài khoản 111 47 Biểu số số 2.6: Trích Sổ 511 49 Biểu số số 2.7:TríchSổ chi tiết bán hàng 50 Biểu số số 2.8: Trích Sổ 632 51 Biểu số số 2.9: Trích Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 52 Biểu 2.10 : Bảng cân đối số phát sinh năm 2016 56 Biểu 2.11: Bảng cân đối kế toán năm 2016 .64 Biểu 3.1: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 74 Biểu 3.2: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 75 Biểu 3.3: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting .76 Biểu 3.4: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 80 Biểu 3.5: Bảng phân tích tình hình biến động cõ cấu nguồn vốn Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 82 Biểu 3.6: Bảng phân tích khả toán 83 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ : Bộ máy tổ chức quản lý Công ty 36 Sơ đồ : Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thuỷ Thế Tường 38 Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 41 Sơ đồ 4: Tổng hợp bút tốn kết chuyển Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 53 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN  Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 16 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế toán mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh Phần mềm dễ sử dụng ln cập nhật chế độ tài Đặc biệt hơn, phần mềm đáp ứng linh hoạt biểu mẫu chứng từ, báo cáo thu nhập đặc thù doanh nghiệp theo TT133/2016/TT-BTC TT200/2014/TT-BTC (Biểu 3.1)  Phần mềm kế toán BRAVO 7.0 Phần mềm kế tốn Bravo có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, Ðặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng (Biểu 3.2)  Phần mềm kế toán Fast Accounting Ðây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính nãng tiện ích Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp, cho phép quản lý số liệu liên năm, quản lý số liệu nhiều đơn vị nhiều thời kỳ khác Ngồi ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo (Biểu 3.3) Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Cơng ty, em thấy phần mềm kế toán MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn Vì vậy, áp dụng phần mềm q trình hạch tốn kế tốn thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế toán Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 73 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Biểu 3.1: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Biểu 3.2: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Biểu 3.3: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 76 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường nên thực công tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Báo cáo tài nói chung Bảng cân đối kế tốn nói riêng có vai trò quan trọng Nó cung cấp thơng tin kinh tế, tài chủ yếu, giúp cho nhà quản trị đánh giá tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời đưa định chuẩn xác trình kinh doanh tương lai Mà số liệu BCĐKT nguồn quan trọng cho việc đề định quản lý Do đó, Cơng ty cần coi trọng tiến hành phân tích BCĐKT cách chi tiết, đầy đủ Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Công ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau:  Bước 1: Lập kế hoạch phân tích - Chỉ rõ nội dung phân tích - Chỉ rõ tiêu cần phân tích - Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc q trình phân tích - Xác định người thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích  Bước 2: Thực cơng tác phân tích Thực cơng việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đề Sau tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết  Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc q trình phân tích) - Đánh giá ưu điểm nhược điểm kỳ doanh nghiệp - Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích - Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục thiếu sót, phát huy mặt tốt, đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn năm 2016 sau: a, Phân tích biến động cấu tài sản Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường Phân tích biến động cấu tài sản, nguồn vốn đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản, nguồn vốn Cơng ty có hợp lý hay chưa? Từ nhà quản lý Cơng ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp, giúp cho công tác quản lý Công ty ngày hiệu Căn vào Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường năm 2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: (Biểu 3.4) Qua bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Biểu 3.4 có số nhận xét sau: Tổng tài sản công ty cuối năm so với đầu năm giảm xuống 1.442.432.893 đồng, tương ứng với giảm với tỷ lệ 17.32%.Tổng tài sản giảm tài sản dài hạn tăng tài sản ngắn hạn giảm, cụ thể: Tài sản dài hạn tăng 441.809.572 đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 24.64%), tài sản ngắn hạn giảm 1.884.242.460 đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm 28.83%) Điều cho thấy quy mơ vốn công ty giảm xuống.Tổng tài sản giảm xuống TSDH tăng nên tỷ trọng Tài sản dài hạn tăng 10.92% TSNH giảm xuống nên tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống với tỷ trọng 10.92% Để đánh giá xác việc tăng giảm quy mơ tài sản, cấu tài sản có hợp lý hay khơng ta cần sâu phân tích loại, tiêu tài sản.Theo số liệu thểtỷ trọng “Tài sản dài hạn” tăng, “Tài sản ngắn hạn” giảm xuống nên làm cho tổng tài sản Công ty giảm Đầu năm tài sản ngắn hạn chiếm 78.47% đến cuối năm 2016 tài sản ngắn hạn 67.55% Mức giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm 10.92% chủ yếu giảm tỷ trọng tiêu “ hàng tồn kho ” giảm với tỷ trọng Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 20.42% công ty giảm tỷ trọng chủ yếu hàng hóa kho biểu tốt cơng ty cần phát huy thời gian tới Tuy nhiên, gia tăng tỷ trọng tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” tăng với tỷ trọng 3.26% công ty tăng tỉ trọng chủ yếu khoản phải thu khách hàng trả trước cho người bán Các khoản phải thu ngắn hạn khác thuyết minh BCTC gồm lãi tiền gửi, cổ tức phải thu, lãi trái phiếu lãi cho vay, ….Việc ứng trước tiền hàng làm cho uy tín công ty trước bạn hàng ngày lớn thể tiềm lực tài cơng ty ngồi thị trường việc ứng trước tiền hàng vơ hình chung cơng ty tự làm cho bị cơng ty khác chiếm dụng vốn Vì vậy, Cơng ty cần phải đưa phương án biện pháp nâng cao nghiệp vụ đòi nợ tồn đọng nhanh chóng để thu hồi vốn nhanh Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương tiền”với tỷ trọng tăng 5.73% thể Công ty sử dụng tiền để mở rộng quy mô kinh doanh Đây việc làm tốt, nhiên phải đánh giá thực lực công ty để việc mở rộng quy mô kinh doanh đạt hiệu cao Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn” cuối năm tăng so với đầu năm 441.809.572 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 24.64%, đồng thời ứng với tỷ trọng tăng 10.92% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” tăng Cụ thể: “Tài sản cố định” tăng 441.809.572 đồng so với đầu năm (tương ứng với tỷ lệ 24.64%) Chỉ tiêu tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn là công ty thành lập, trang thiết bị chưa đầy đủ Từ cho thấy năm vừa qua Cơng ty có nhiều quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh Đây biểu tốt, doanh nghiệp cần cố gắng phát huy thời gian tới Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Biểu 3.4: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường Ðơn vị tính: VNÐ Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm A – Tài sản ngắn hạn 6.536.620.842 4.652.378.380 -1.884.242.460 -28.83 78.47 67.55 578.459.380 872.654.550 +294.195.170 +50.85 6.94 12.67 - - - - - - 110.084.421 5.756.142.541 315.221.800 3.352.481.830 +205.137.379 -2.403.660.711 +86.34 -41.76 1.32 69.10 4.58 48.68 91.934.500 1.793.015.185 1.793.015.185 112.020.200 2.234.824.757 2.234.824.757 +20.085.700 +441.809.572 +441.809.572 +21.85 +24.64 +24.64 1.10 21.53 21.53 1.63 32.45 32.45 - - - - - - III.Tài sản ĐTTC dài hạn - - - - - - IV.Tài sản dài hạn khác - - - - - - 8.329.636.030 6.887.203.137 -1.442.432.893 -17.32 100 100 I.Tiền khoản TĐ tiền II.Các khoản ĐTTC ngắn hạn III.Các khoản phải thu ngắn hạn IV.Hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác B – Tài sản dài hạn I.Tài sản cố định II.Bất động sản đầu tư Tổng cộng tài sản Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Chênh lệch (±) Tỷ trọng Số tiền (đ) Tỷ lệ Số Số (%) đầu cuối năm năm (%) (%) Page 80 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường Cơng tác đánh giá tình hình tài Cơng ty khơng đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường (Biểu 3.5) Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ Cơng ty Thơng qua số liệu tính tốn Biểu 3.5 ta thấy Tổng nguồn vốn cuối năm so với đầu năm tăng 1.686.671.463 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 51.05% Ðiều chứng tỏ năm khả đáp ứng nhu cầu vốn Cơng ty tăng lên, Cơng ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Sự tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Nhưng nguồn vốn cuối năm tăng so với đầu năm chủ yếu “ Nguồn vốn chủ sở hữu ” tăng mạnh Cụ thể: Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” cuối năm tăng so với đầu năm 1.758.296.793 đồng, tương ứng với tỷ lệ 73.21% Ði sâu vào phân tích ta thấy, năm 2016 cơng ty mở rộng thị trường, tìm kiếm nhiều khách hàng dẫn đến lượng hàng hóa cơng ty tiêu thụ tốt, điều làm cho doanh thu cơng ty năm vừa lớn Điều chứng tỏ năm 2016 Cơng ty làm ăn có lãi so với năm qua Do làm cho vốn chủ sở hữu tăng Ðây biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy kỳ tới Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty đầu năm 902.036.000 đồng, chiếm tỷ trọng 27.30% tổng số nguồn vốn Ðến cuối năm tiêu giảm xuống 830.410.670 đồng, chiếm 16.64% Ðiều chứng tỏ Cơng ty toán khoản nợ vay mà khoản nợ vay giảm xuống Hàng Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN tồn kho giảm xuống chi tiết Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” đầu năm 5,756,142,541đồng chiếm tỷ trọng 69.10% tổng tài sản, cuối năm 3,352,481,830đồng chiếm tỷ trọng 48.68% Vậy Hàng tồn kho năm 2016 so với năm trước giảm 2.403.660.711 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 41.76% Do năm 2016 Cơng ty xây dựng tốt uy tín tình cảm khách hàng nên tiêu thụ thêm nhiều hàng hóa, dẫn tới hàng tồn kho giảm Đây coi biểu tốt Công ty năm 2016 Doanh nghiệp cần cố gắng phát huy thời gian tới Biểu 3.5: Bảng phân tích tình hình biến động cõ cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường Chỉ tiêu A – Nợ phải trả I.Nợ ngắn hạn II.Nợ dài hạn B – Vốn chủ sở hữu I.Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Số đầu năm Số cuối năm 902.036.000 830.410.670 -71.625.330 -7.9 27.30 16.64 842.036.000 60.000.000 770.410.670 30.000.000 -71.625.330 -30.000.000 -8.5 -50 25.49 1.82 15.44 0.6 2.401.798.349 4.160.095.142 +1.758.296.793 +73.21 72.7 83.36 2.401.798.349 4.160.095.142 +1.758.296.793 +73.21 72.7 83.36 3.303.834.349 4.990.505.812 +1.686.671.463 +51.05 100 100 Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Chênh lệch (±) Tỷ trọng Số tiền (đ) Tỷ lệ Số Số (%) đầu cuối năm năm (%) (%) Page 82 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN c) Một số tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số số tài Phân tích số liệu Bảng cân đối kế toán (Biểu 2.11), ta lập Bảng phân tích khả tốn Công ty sau (Biểu 3.6): Biểu 3.6: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số tốn tổng qt Hệ số toán nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh Tổng tài sản Nợ phải trả Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tổng nợ ngắn hạn Cuối năm (lần) 8.29 Đầu năm (lần) 9.23 Chênh lệch (lần) (0.94) 0.15 0.11 0.04 1.13 0.69 0.44 * Hệ số toán tổng quát: Năm 2016 hệ số 8.29 thấp so với năm 2015 0.94 Hệ số cho biết năm 2016, đồng tiền vay có 8.29 đồng tài sản đảm bảo Tuy giảm hai năm hệ số toán tổng quát lớn chứng tỏ Cơng ty có đủ khả toán khoản vay * Hệ số toán nợ ngắn hạn: Mức độ đảm bảo ‘Tài sản ngắn hạn’ với ‘Nợ ngắn hạn’ thể qua hệ số sau Năm 2015, đồng ‘ Nợ ngắn hạn’ đảm bảo 0.11 đồng ‘Tài sản ngắn hạn’, sang năm 2016 đồng ‘Nợ ngắn hạn’ đảm bảo toán 0.15 đồng ‘Tài sản ngắn hạn’ Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2016 cao so với năm 2015,mặc dù tăng nhẹ nói dấu hiệu báo trước thuận lợi tài mà doanh nghiệp gặp tương lai * Hệ số toán nhanh: Có thể hệ số tốn nhanh thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0.69 năm 2015 tăng lên 1.13 vào năm Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 2016 Hệ số năm 2016 lớn cho thấy Công ty khơng gặp vấn đề việc tốn nợ đến hạn tốn  Qua q trình phân tích BCĐKT, giúp cho ta nhận thấy tình hình tài doanh nghiệp có chiều hướng tương đối khả quan, Công ty cần cố gắng việc quản lý tài sản để tăng khả tốn khoản nợ đến hạn Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm giúp tìm hướng giải đắn hữu ích tương lai doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 84 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn, em nhận thấy vai trò quan trọng thơng tin mà Bảng cân đối kế tốn mang lại, thơng tin tài từ việc phân tích tiêu Bảng cân đối kế tốn Ban giám đốc Công ty đối tượng quan tâm khác Vì vây, em chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường” làm đề tài khóa luận Ðề tài giải số vấn đề sau:  Về mặt lý luận: Ðã hệ thống hóa lý luận cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài doanh nghiệp  Về mặt thực tiễn: - Phản ánh thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường - Từ đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty nói riêng cơng ty - Đồng thời đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng tác lập, phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường: * Giải pháp thứ : Nâng cao trình độ cho nhân viên kế tốn * Giải pháp thứ hai : Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường nên áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác hạch tốn kế tốn * Giải pháp thứ ba : Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 85 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính, Nhà xuất Tài 2.Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn Doanh nghiệp 3.Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế tốn số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài 4.Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014của Bộ Tài hướng dẫn chế độ kế tốn Doanh nghiệp 5.Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài Các khóa luận anh chị khóa trước Các trang web phần mềm kế toán: www.misa.com.vn ; www.fast.com.vn ; www.bravo.com.vn ; www.simba.com.vn v v 8.Thông tin từ website www.webketoan.com, www.vatgia.com … Nguyễn Thị Ngọc Diệp- QT1803K Page 86 ... CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MÁY THỦY THẾ TƯỜNG PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐNTẠI CƠNG TY TNHH MÁY THỦY THẾ... Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Máy Thủy Thế Tường 42 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường .42 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty TNHH Máy Thủy Thế Tường. .. 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1.2 Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH máy thủy thế tường , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH máy thủy thế tường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay