Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đồi kế toán tại công ty thiết bị phụ tùng hải phòng

97 4 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TỐN KIỂM TOÁN Sinh viên : Lều Thị Hương Mai Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Lều Thị Hương Mai Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Mã SV: 1412407016 Lớp: QTL 1001K Ngành: Quản trị kinh doanh Tên đề tài: Hồn Thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đồi kế tốn cơng ty Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn Thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đồi kế tốn cơng ty Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 05 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Lều Thị Hương Mai Phạm Thị Kim Oanh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .10 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài 1.1.1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1 Mục đích Báo cáo tài 1.1.2.2 Vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài .6 1.1.5.1 Hoạt động liên tục 1.1.5.2 Cơ sở dồn tích 1.1.5.3 Tính quán 1.1.5.4 Trọng yếu tập hợp .7 1.1.5.5 Bù trừ 1.1.5.6 Có thể so sánh 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 1.1.6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài .8 1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài 1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài 1.1.6.5 Nơi nhận báo cáo tài .9 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán .9 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán .9 1.2.1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán 1.2.1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán 10 1.2.1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán .10 Biểu 1.1: Mẫu bảng cân đối kế tốn (Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thơng tư số 138/2011/TT-BTC) 12 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán .16 1.2.2.1 Cơ sở số liệu Bảng cân đối kế toán 16 Căn vào BCĐKT cuối niên độ kế toán năm trước 16 1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 16 Sơ đồ 1.1: Quy trình lập Bảng cân đối kế tốn .16 1.2.2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 23 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 23 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 23 1.3.2.1 Phương pháp so sánh: Đây phương pháp sử dụng phổ biến phân tích kinh tế Dùng để xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu kinh tế Trong phương pháp thường dùng kỹ thuật so sánh sau: 23 1.3.2.2 Phương pháp tỷ lệ 24 1.3.2.3 Phương pháp cân đối 24 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn 24 1.3.3.1 Đánh giá tình hình tài doanh nghiệp thông qua tiêu chủ yếu BCĐKT 24 Biểu 1.2: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU TÀI SẢN 25 Biểu 1.3: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN 26 1.3.3.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua khả toán 26 1.4.1 Sự thay đổi thông tư 133 với định 48 27 1.4.1 Sự giống Thông Tư số 133/2016/TT-BTC Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 27 1.4.2 Sự khác Thông Tư 133/2016/TT-BTC Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 27 CHƯƠNG 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH 31 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY .31 CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HẢI PHÒNG .31 1.1 Tổng quát Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 31 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 31 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 31 1.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng năm gần 32 1.1.3.1 Những thuận lợi công ty 32 1.1.3.2 Khó khăn mà công ty gặp phải 32 1.1.3.3 Những thành tíchcơng ty đạt năm gần .32 Biểu 2.1: Một số tiêu kết kinh doanh Công ty năm gần 34 1.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 35 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 35 1.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 36 1.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty 36 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 37 1.1.5.2 Chế độ kế tốn sách kế tốn Cơng ty 38 1.2.5.3 Hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty .38 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 39 1.2 Thực trạng cơng tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 40 1.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 40 1.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 40 1.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 40 Biểu 2.2: Phiếu chi 42 Biểu 2.3: Giấy nộp tiền 43 Biểu 2.4: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 .44 Biểu 2.5: Trích Sổ TK 111 năm 2016 45 Biểu 2.6: Trích Sổ TK 112 năm 2016 46 Biểu 2.7: Trích Sổ quỹ tiền mặt năm 2016 47 Biểu 2.8: Trích Sổ TK 131 năm 2016 49 Biểu 2.9: Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng năm 2016 50 Biểu 2.10: Trích Sổ TK 331 năm 2016 51 Biểu 2.11 : Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán năm 2016 52 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp bút tốn kết chuyển Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng năm 2016 .53 Biểu 2.12: Bảng cân đối số phát sinh năm 2016 56 Biểu 2.13: Bảng cân đối kế toán năm 2016 63 2.3 Thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 66 CHƯƠNG 67 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 67 3.1 Một số định hướng phát triển Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng thời gian tới 67 3.2 Những ưu điểm hạn chế công tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng .68 3.2.1 Những ưu điểm 68 3.2.1 Những hạn chế .69 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 70 3.2.2 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kế tốn.70 3.2.3 Ý kiến thứ hai: Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn 71 Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 74 Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng .77 Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn 79 3.2.4 Ý kiến thứ 3: Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế toán 80 Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 81 Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting 82 Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán BRAVO 7.0 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài QĐ-BTC Quyết định Bộ tài BTC Bộ Tài 4.TT-BTC Thơng tư Bộ Tài HĐKD Hoạt động kinh doanh BCĐKT Bảng cân đối kế toán 7.TSCĐ Tài sản cố định DN Doanh nghiệp 9.TK Tài khoản 10 NĐ-CP Nghị định Chính Phủ 11 CP Cổ phần 12 NH Ngắn hạn 13 SXKD Sản xuất kinh doanh Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Về nội dung phân tích cần xem xét thêm số tiêu để thấy rõ tình hình tài cơng ty Phương pháp phân tích ngồi so sánh cần phải kết hợp với phương pháp khác để có nhìn tồn diện Đồng thời kết phân tích cần thể thêm phân tích chi tiết vềnhân tố ảnh hưởng, nguyên nhân… Công ty nên xây dựng bước để tiến hành phân tích Việc đưa quy trình cho việc phân tích tạo điều kiện thuận lợi cho trình phân tích, q trình kiểm tra, giám sát sử dụng thơng tin từ phân tích Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Công ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau:  Bước 1: Lập kế hoạch phân tích - Chỉ rõ nội dung phân tích - Chỉ rõ tiêu cần phân tích - Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc trình phân tích - Xác định người thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích  Bước 2: Thực cơng tác phân tích Thực cơng việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích theo mục tiêu đề Sau tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết  Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc q trình phân tích) - Đánh giá ưu điểm nhược điểm chủ yếu công tác quản lý doanh nghiệp - Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích - Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục nhược điểm, thiếu sót Bên cạnh đó, phát huy điểm mạnh; đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 72 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng  Bước 4: Tổ chức cơng bố kết phân tích Sau hồn thành q trình phân tích, cần tổ chức hội nghị công bố kết phân tích đạt để đối tượng có nhu cầu dễ dàng tiếp cận với nguồn thơng tin Từ ý kiến đóng góp trên, em xin đưa thêm số tiêu phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng: a, Phân tích biến động cấu tài sản Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Tài sản doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng Nó thể lực kinh doanh tương lại doanh nghiệp Tài sản nhiều hay ít, phân bổ sử dụng ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng phận kế tốn cần phải tiến hành thực nội dung phân thích cấu biến động tài sản doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tăng giảm tài sản, tình hình phân bổ tài sản hợp lý hay khơng Căn vào Bảng cân đối kế toán năm 2016 cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng, ta lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau (Biểu 3.1) Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 73 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Tỷ lệ Số tiền (đ) (%) Tỷ trọng Số đầu Số cuối năm năm (%) (%) A - Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản TĐ tiền II Các khoản ĐTTC ngăn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn I Tài sản cố định 17.252.157.294 1.307.600.328 7.226.879.102 7.720.599.420 997.078.444 445.962.421 387.063.405 14.814.501.226 2.111.887.357 11.570.450.484 876.684.875 255.478.510 1.324.687.358 1.292.997.919 (2.437.656.068) 804.287.029 4.343.571.382 (6.843.914.545) (741.599.934) 878.724.937 905.934.514 (14.13) 61.51 60.1 (88.64) (74.38) 197.04 234.05 97.48 7.39 40.84 43.62 5.63 2.52 2.19 II Bất động sản đầu tư III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản 58.899.016 17.698.119.715 31.689.439 16.139.188.584 (27.209.577) (1.558.931.131) (46,2) (8.81) 0.33 100 Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 74 91.79 13.09 71.69 5.43 1.58 8.21 8.01 0.20 100 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Nhận xét: Qua số liệu tính tốn Biểu 3.1 ta có số nhận xét sau: Tổng tài sản năm 2015 so với năm 2014 giảm 1.558.931.131 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 8,81% Tuy Tài sản dài hạn tăng tăng không đáng kể nên làm cho Tổng tài sản Công ty giảm Tài sản ngắn hạn năm 2015 giảm so với năm 2014 2.437.656.068 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 14,13% Nguyên nhân giảm chủ yếu do“Hàng tồn kho giảm” Cụ thể: Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2014 7.720.599.420 đồng chiếm tỷ trọng 43,62% tổng tài sản; năm 2015 876.684.875 đồng chiếm tỷ trọng 5,43% Vậy Hàng tồn kho năm 2015 so với năm trước giảm 6.843.914.545 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 88,64 % Sở dĩ có tăng lên năm 2015 công ty mở rộng thị trường kinh doanh làm cho tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty gặp nhiều thuận lợi Đây coi biểu tốt công ty năm 2015 Sản phẩm tiêu thụ nhiều cơng ty khơng phải dự trữ hàng tồn kho, mà giảm ứ đọng vốn cho công ty, không thêm chi phí bảo quản, cất giữ hay quản lý Trong thời gian tới, cơng ty nên tích cực phát huy ưu điểm để đẩy mạnh việc giảm tỷ trọng khoản mục Tổng tài sản Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” giảm so với năm trước 741.599.934 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 74,38% Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương tiền”năm 2015 so với năm 2014 tăng 804.287.029 đồng tương đương với 61,51% Xét góc độ khả tốn biểu tốt cơng ty có lượng tiền dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu tốn cơng ty, doanh nghiệp có nhu cầu tốn Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu sử dụng vốn giảm Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2015 tăng 4.343.571.382 đồng so với năm 2014, tương ứng với tỷ lệ 60,1% Nguyên nhân doanh nghiệp thực sách bán chịu cho khách hàng dài hơn, mà hàng tồn kho giảm khoản phải thu lại tăng lên Đây coi điểm yếu công ty việc chưa đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, để khách hàng chiếm dụng nhiều vốn mình, làm cho nguồn vốn để quay vòng Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 75 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng kinh doanh ngày giảm đi, khiến công ty bị lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay Do đó, thời gian tới, cơng ty nên có sách thu hồi nợ, sách chiết khấu tốn sách trích lập dự phòng phải thu khó đòi để khắc phục yếu điểm Tài sản dài hạn cuối năm tăng 878.724.937 đồng so với đầu năm, tương đương với tỷ lệ tăng 197,04% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” tăng Cụ thể: “Tài sản cố định” tăng 905.934.514 đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 234,05% Sở dĩ có tăng lên năm 2016, công ty mua thêm ô tơ số máy tính Điều cho thấy năm vừa qua, công ty quan tâm tới việc đầu tư sở vật chất, mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ cho việc kinh doanh Mặc dù Tài sản cố định tăng mạnh chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản công ty (8,01%) Tỷ lệ hợp lý công ty hoạt động lĩnh vực thương mại.Đây biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy thời gian tới b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Cơng tác đánh giá tình hình tài Cơng ty khơng đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng (Biểu 3.2) Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 76 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm A - Nợ phải trả 7.580.493.567 I Nợ ngắn hạn 7.580.493.567 II Nợ dài hạn Số tiền (đ) Tỷ trọng Tỷ lệ (%) Số đầu năm (%) Số cuối năm (%) 5.938.728.757 (1.641.764.810) (21.66) 42.83 36,80 5.938.728.757 (1.641.761.810) (21.66) 42.83 36,80 - - - - - - B - Vốn chủ sở hữu 10.117.626.148 10.200.459.827 82.833.679 4.77 57.17 63,20 I Vốn chủ sở hữu 10.117.626.148 10.200.459.827 82.833.679 4.77 57.17 63,20 Tổng cộng nguồn vốn 17.698.119.715 16.139.188.584 (1.558.931.131) (8.81) 100 100 Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 77 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Nhận xét: Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ cơng ty Thơng qua số liệu tính toán Biếu 3.2 ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2015 so với năm 2014 giảm 1.558.931.131 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 8,81% Điều chứng tỏ năm 2016 khả đáp ứng nhu cầu vốn cơng ty chưa tăng lên, cơng ty chưa có điều kiện mở rộng quy mơ hoạt động kinh doanh Việc nguồn vốn giảm phụ thuộc vào hai yếu tố “Nợ phải trả” “Vốn chủ sở hữu” chủ yếu yếu tố “Nợ phải trả giảm” Cụ thể: “Nợ phải trả” năm 2016 giảm so với năm 2015 1.641.761.810 đồng, tương ứng với tỷ lệ 21,66% Đi sâu vào phân tích ta thấy Nợ phải trả giảm “Phải trả cho người bán”cuối nămgiảm so với đầu năm Điều chứng tỏ năm 2016 khả toán công ty đảm bảo kỳ hoạt động kinh doanh có hiệu Do làm cho Nợ phải trả giảm Trong thời gian tới doanh nghiệp cần tích cực phát huy ưu điểm Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” công ty năm 2014 10.117.626.148 đồng, chiếm tỷ trọng 57,17% tổng số nguồn vốn Đến năm 2016 tiêu tăng lên 10.200.459.827 đồng, chiếm tỷ trọng 63,20% Nguyên nhân làm cho Vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu do“Lợi nhuận sau thuế” cuối năm có thay đổi so với đầu năm Cụ thể: “Lợi nhuận sau thuế” cơng ty tính đến thời điểm cuối năm 2015 (196.235.826) đồng đến cuối năm 2016 số lỗ giảm 82.833.679 đồng xuống (113.402.147) đồng Đây xem chiều hướng tốt chứng tỏ năm vừa qua, cơng ty có sách để thúc đẩy tăng trưởng phát triển doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp ngày lên c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế tốn (Biểu 2.12), ta lập Bảng phân tích khả tốn Cơng ty sau (Biểu 3.3): Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 78 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số ổ ợ ℎả ả toán nhanh ợ ề Chênh lệch (lần) 0,3829 2,4946 2,2759 0,2187 0,3556 0,172 0,1836 ả ắ ℎạ toán nợ ngắn hạn Hệ số Năm 2015 (lần) 2,3347 ả toán tổng quát Hệ số Năm 2016 (lần) 2,7176 ℎ ả ươ ợ ắ ℎạ đươ ắ ℎạ Nhận xét: Trách nhiệm quản lý đòi hỏi nhà quản lý thường xuyên phải giám sát hoạt động công ty Giám đốc phải nắm bắt tình hình cơng ty có đủ khả tốn hay khơng, tức cơng ty có đảm bảo có đủ vốn để toán hạn nghĩa vụ tài hay khơng Các nhà quản lý ln bận tâm sức mạnh tài cơng ty Một cách để xác định khả taosn phân tích hệ số tài Việc phân tích giúp ta thấy điều kiện tài Cơng ty Nó giúp nhà quản lý nhà đầu tư xác định cơng ty có tình trạng rủi ro hay khả toán hay không Các ngân hàng sử dụng hệ số để xem xét mức tín dụng mà cơng ty hưởng Qua Biểu 3.3 ta thấy đầu năm cuối năm, công ty đảm bảo khả toán khoản nợ Cụ thể:  Hệ số toán tổng quát:Năm 2016 2,7176 cao so với năm 2015 2,3347 Hệ số cho biết đầu năm, đồng tiền vay có 2,7176 đồng đảm bảo cuối năm đồng vay có 2,7176 đồng đảm bảo Cả hai hệ số lớn chứng tỏ công ty có đủ khả tốn khoản vay Hệ số toán nợ ngắn hạn:Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn.Năm 2015, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 79 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng tốn 2,2759 đồng Tài sản ngắn hạn Sang năm 2016, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 2,4946 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán Nợ ngắn hạn năm 2016 cao so với năm 2015 hai hệ số lớn Điều chứng tỏ khả toán khoản nợ ngắn hạn cơng ty tốt Hệ số tốn nhanh:Đây coi thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,172 thời điểm cuối năm 2014 tăng lên 0,3556 vào đầu năm 2015 Tuy hệ số năm 2016 cao năm 2015 hai hệ số nhỏ Có thể nói cơng ty gặp khó khăn việc tốn nợ đến hạn đến lúc cần, cơng ty buộc phải sử dụng biện pháp bất lợi bán tài sản với giá thấp để trả nợ Tóm lại: Thơng qua việc phân tích ta thấy tình hình tài doanh nghiệp có chiều hướng tốt lên Trong thời gian tới, công ty cần cố gắng phát huy ưu điểm Bên cạnh đó, cơng ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn để đưa đắn trình kinh doanh tương lai 3.2.4 Ý kiến thứ 3: Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thông tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Công ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng Điều tạo thêm gánh nặng cho kế toán viên, xảy sai sót q trình hạch tốn, đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO 7.0, Smart…  Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 16 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ, siêu nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 80 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng học kế tốn mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh mình.Với giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình thực tế doanh nghiệp, trực quan dễ hiểu cho người sử dụng Bên cạnh đó, phần mềm sử dụng giải pháp kỹ thuật để tăng cường tính an tồn bảo mật cho sở liệu Đặc biệt hơn, phần mềm đáp ứng linh hoạt biểu mẫu chứng từ, báo cáo thu nhập đặc thù doanh nghiệptheo TT133/2016/TT-BTC TT200/2014/TT-BTC (Biểu 3.4) Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 81 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải PhòngPhần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hỗ trợ cơng tác kế tốn nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ tin dùng Với việc tích hợp 16 phân hệ khác nhau, Fast Accounting giúp người dùng quản lý tốt công việc như: kế toán tiền mặt, kế toán bán hàng quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, tài sản cố định, báo cáo chi phí theo khoản mục, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp Bên cạnh đó, Fast Accounting cho phép người dùng truy cập qua internet với tốc độ nhanh lúc nơi, giảm chi phí đáng kể cho đầu tư hạ tầng Ngoài ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo Sử dụng Fast Accounting giúp quy trình làm việc gọn gàng nâng cao hiệu (Biểu 3.5) Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 82 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải PhòngPhần mềm kế toán BRAVO 7.0 (ERP-VN) Đây phần mềm kế tốn có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu - chi, mua-bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho,tính giá thành sản phẩm Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng Tuy nhiên, phần mềm viết riêng cho doanh nghiệp doanh nghiệp phải trả chi phí lớn nhiều so với việc mua sản phẩm trọn gói Dưới giao diện làm việc phần mềm (Biểu 3.6) Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế toán BRAVO 7.0 Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 83 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Hiện việc hạch tốn sổ sách tay khơng nhiều người áp dụng thay vào phần mềm kế toán chuyên dụng giúp tiết kiệm thời gian công sức làm việc cho người kế tốn.Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Cơng ty, em thấy phần mềm kế tốn MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn Vì vậy, áp dụng phần mềm q trình hạch tốn kế tốn thuận tiện nhiều cơng ty nói chung giảm thiểu áp lực nhân viên kế tốn nói riêng Trong thời gian tới, công ty nên sớm áp dụng phần mềm vào cơng tác kế tốn để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 84 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn, em nhận thấy vai trò quan trọng thơng tin mà Bảng cân đối kế tốn mang lại, thơng tin tài từ việc phân tích tiêu Bảng cân đối kế tốn Ban giám đốc Cơng ty đối tượng quan tâm khác Vì vây, em chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng” làm đề tài khóa luận Đề tài giải số vấn đề sau:   Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: Đề tài phản ánh thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Từ đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty nói riêng Đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng tác lập, phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn sau : Chế độ kế tốn sách kế tốn Cơng ty Hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty Kiểm tra tính có thật chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ kế toán Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lều Thị Hương Mai Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 85 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Quyết định 48/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Trưỏng Bộ Tài Chính Bộ Tài (2011), Thơng tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 Bộ Tài hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế tốn số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Nguyễn Văn Cơng (2005), Chun khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính,Nhà xuất Tài Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài Sinh viên: Lều Thị Hương Mai Lớp : QTL1001K 86 ... trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 40 1.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 40 1.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty. .. hai: Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế toán 71 Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng. .. trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Hải Phòng 66 CHƯƠNG 67 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đồi kế toán tại công ty thiết bị phụ tùng hải phòng , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đồi kế toán tại công ty thiết bị phụ tùng hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay