Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PVOIL hải phòng

104 0 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN- KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Thị Huệ Giảng viên hướng dẫn: Th.S Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Thị Huệ Giảng viên hướng dẫn: Th.S Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ Mã SV: 1412401072 Lớp: QT806K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿14 Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ࿿࿿࿿ Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế toán đơn vị thực tập Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿15 Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn năm 2017 Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng ࿿࿿࿿ Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Hòa Thị Thanh Hương Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 06 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Huệ Th.S Hòa Thị Thanh Hương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài QĐ-BTC Quyết định Bộ tài BTC Bộ tài HĐKD Hoạt động kinh doanh TT-BTC Thơng tư Bộ tài BCĐKT Bảng cân đối kế toán TSCĐ Tài sản cố định DN Doanh nghiệp TK Tài khoản 10 HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh 11 SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ Biểu số 1.1 Bảng Cân đối kế tốn theo Thơng tư 200/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 13 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 36 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 42 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung 45 Sơ đồ 2.4 Quy trình lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 46 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 0024875 48 Biểu số 2.2: Sổ nhật ký chung 49 Biểu số 2.3: Sổ tài khoản 156 50 Biểu số 2.4 Sổ tài khoản 333 51 Biểu số 2.5 Sổ tài khoản 131 52 Biểu số 2.7 Bảng tổng hợp phải thu khách hàng .54 Biểu số 2.8 Sổ tài khoản 331 55 Biểu số 2.9 Bảng tổng hợp phải trả người bán 56 Sơ đồ 2.5 Bút toán kết chuyển 57 Biểu số 2.10 Bảng cân đối tài khoản 59 Biểu số 2.11 Bảng cân đối kế toán 70 BIỂU SỐ 3.1 BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CẤU TÀI SẢN 81 BIỂU SỐ 3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CẤU NGUỒN VỐN 84 BIỂU SỐ 3.3 KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHỊNG .86 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN THEO THƠNG TƯ 200/2014/TT-BTC 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài doanh nghiệp theo thơng tư 200/2014/TT-BTC .2 1.1.1 Báo cáo tài ý nghĩa Báo cáo tài 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài 1.1.1.2 Đặc điểm Báo cáo tài 1.1.1.3 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế 1.1.1.4 Mục đích Báo cáo tài 1.1.1.5 Ý nghĩa tác dụng Báo cáo tài .3 1.1.2 Yêu cầu nguyên tắc lập Báo cáo tài 1.1.2.1 Những yêu cầu lập Báo cáo tài 1.1.2.2 Nguyên tắc lập Báo cáo tài 1.1.3 Hệ thống Báo cáo tài Doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-TC 1.1.3.1 Hệ thống Báo cáo tài Doanh nghiệp .7 1.1.3.2 Đối tượng lập BCTC kỳ lập BCTC thời hạn nộp BCTC nơi nhận BCTC 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán (CĐKT) theo thông tư 200/TT-BTC 10 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/TT-BTC 10 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 10 1.2.1.2 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế tốn 10 1.2.1.3 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế tốn theo Thơng tư 200/TT-BTC 11 Biểu số 1.1 Bảng Cân đối kế tốn theo Thơng tư 200/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 13 1.2.2 sở liệu trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán .16 1.2.2.1 sở liệu lập Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 16 1.2.2.3 Phương pháp lập tiêu Bảng cân đối kế toán( Mẫu B01-DN) 16 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 27 1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích bảng cân đối kế tốn 27 1.3.2 Các phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán 28 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng CĐKT 29 1.3.3.1 Đánh giá tình hình tài cơng ty thơng qua tiêu bảng cân đối kế toán 29 1.3.3.2 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp thông qua tỉ số khả toán 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHỊNG 32 2.1 Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 32 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh mục tiêu hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 33 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 34 2.1.3.1 Thuận lợi 34 2.1.3.2 Khó khăn 34 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 3.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn tài Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Báo cáo tài nói chung Bảng cân đối kế tốn nói riêng giúp ích nhiều cho cơng tác quản lý cơng ty nhà quản trị Vì thơng tin mà Bảng cân đối kế tốn mang lại điểm mạnh điểm yếu tài Cơng ty để giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa định đắn kế hoạch việc tạo lập sử dụng hiệu nguồn vốn sử dụng vốn tình hình tài sản cơng ty tương lai Đây sở để không ngừng nâng cao khả tài Cơng ty-một lợi lớn Công ty hoạt động kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt Một tài lành mạnh bên cạnh việc giúp cho hoạt động kinh doanh Công ty ổn định mà nâng cao uy tín Cơng ty thị trường việc thu hút vốn đầu tư vốn vay tìm kiếm bạn hàng từ trở nên dễ dàng Cơng ty thối mái việc mở rộng quy mô chất lượng mặt hàng kinh doanh Tại Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng chưa tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn Do Cơng ty cần hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán theo quy định chế độ kế toán hành để đáp ứng yêu cầu nhà quản lý đối tượng khác quan tâm Bởi hồn thiện cơng tác lập phân tích BCĐKT việc cần thiết Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 3.3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thực tế quan sát tìm hiểu cơng tác hạch tốn kế tốn lập báo cáo tài đơn vị em thấy Cơng tác kế tốn Cơng ty tuân thủ theo quy định chế độ nhà nước.Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm số nhược điểm cần khắc phục Dưới góc độ sinh viên vận dụng kiến thức học áp dụng vào thực tế Công ty em mạnh dạn đưa sơ kiến nghị nhằm hồn thiện 3.3.2.1 Ý kiến thứ 1: Công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn Theo em Công ty cần thực coi trọng tiến hành cách chi tiết đầy đủ cơng tác phân tích báo cáo tài mà trước hết Bảng cân đối kế toán Để Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 78 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng phân tích Bảng cân đối kế tốn đầy đủ cơng ty thực theo quy trình phân tích sau: Quy trình tổ chức cơng tác phân tích: Bước 1: Lập kế hoạch Chỉ rõ nội dung phân tích Chỉ rõ tiêu cần phân tích khoảng thời gian mà tiêu bắt đầu kết thúc Chỉ rõ khoảng thời gian bắt đầu kết thúc q trình phân tích Xác định chi phí cần thiết người thực cơng việc phân tích Bước 2: Thực q trình phân tích Nguồn số liệu phục vụ cho cơng tác phân tích phải kiểm tra tính xác thực nội dung phương pháp tính tiêu phải thống theo quy định chế độ kế toán hành liên quan đến tiêu cần phân tích như: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty năm gần với năm cần phân tích số liệu cơng ty ngành… Xử lý số liệu: Do số liệu lấy từ nhiều nguồn khác trước tính tốn tiêu đánh giá tình hình phải đối chiếu kiểm tra tính trung thực hợp lý số liệu đưa vào tính tốn lựa chon phương pháp thích hợp với mục tiêu đề đảm bảo đánh giá tình hình xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố cung cấp thông tin cần thiết phục vụ yêu cầu quản lý Đây khâu quan trọng định chất lượng cơng tác phân tích Báo cáo tài Lập bảng tính chênh lệch số đầu kỳ cuối kỳ kỳ phân tích kỳ kế hoạch tiêu Bảng cân đối kế toán Xây dựng hệ thống hệ số tài liên quan Khi phân tích cần trọng tiêu biến động lớn đồng thời đặt mối liên hệ với tiêu khác liên quan để đưa đánh giá xác khách quan tồn diện tình hình tài cơng ty Bước 3: Lập báo cáo phân tích Đánh giá ưu điểm nhược điểm chủ yếu công tác quản lý công ty Chỉ nguyên nhân nhân tố tác động tiêu cực tích cực đến kết Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 79 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng - Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục tồn thiếu sót phát huy ưu điểm đồng thời khai thác khả tiềm tàng bên công ty Trên sở kiến thức học cơng tác phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thơng qua bảng cân đối kế toán năm 2017 tiến hành sau: Phân tích cấu biến động tài sản CN/ĐN Công ty Tài sản doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng thể lực sản xuất tương lai doanh nghiệp Tài sản nhiều hay tăng hay giảm phân bổ cho khâu q trình sản xuất hợp lý hay không ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng kế tốn cơng ty nên tiến hành nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn nhằm đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản hợp lý hay khơng? Căn vào Bảng cân đối kế tốn năm 2017 cơng ty ta lập Bảng phân tích cấu biến động tài sản (Biểu số 3.1) Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 80 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng BIỂU SỐ 3.1 BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CẤU TÀI SẢN Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn Cuối năm Đầu năm Chênh lệch (±) Số tiền Tỷ lệ (%) +33.302.615.240 25.67 Tỷ trọng (%) Cuối năm Đầu năm 55.96 50.88 163.017.945.990 129.715.330.750 647.936.894 1.001.276.790 -353.339.896 -35.92 0.22 0.39 - - - - - - 115.708.438.231 100.813.349.261 +14.895.088.970 +14.75 39.72 39.54 46.661.570.865 27.300.161.346 +19.361.409.519 +70.92 16.02 10.71 - 600.543.353 -600.543.353 +100 - 0.24 128.295.066.521 125.228.049.431 +3.067.017.090 +2.45 44.04 49.12 - 135.000.000 (135.000.000) -100 - 0.05 98.793.606.608 80.754.650.987 +18.038.955.621 +22.34 33.91 31.68 III Bất động sản đầu tư - - - - - - IV Tài sản dở dang dài hạn - 19.971.059.714 -19.971.059.714 -100 7.83 V Đầutài dài hạn - - - - - - 29.501.459.913 24.367.338.730 +5.134.121.183 +21.07 10.13 9.56 291.313.012.511 254.943.380.181 +36.369.632.330 +14.27 100 100 I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầutài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định VI Đầu tư dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 81 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Nhận xét: Qua kết tính tốn ta thấy: Tổng tài sản năm 2017 cuối năm so với đầu năm tăng 36.369.632.330 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 14.27% Điều chứng tỏ mơ vốn doanh nghiệp tăng lên hay nói cách khác trình độ sử dụng vốn doanh nghiệp tăng lên Sự tăng lên chủ yếu “hàng tồn kho”, “tài sản cố định”, “các khoản phải thu ngắn hạn” tăng Đi sâu vào phân tích ta thấy “Tài sản ngắn hạn” chiếm tỷ trọng lớn Tổng tài sản xu hướng tăng cuối năm Đây số phù hợp với đặc điểm kinh doanh xăng dầu Cụ thể: đầu năm chiếm 50,88% cuối năm chiếm 55,96% Tài sản ngắn hạn tăng “hàng tồn kho” “các khoản phải thu ngắn hạn tăng Chỉ tiêu “hàng tồn kho” cuối năm với đầu năm tăng 19.361.409.519 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 70,92%, chiếm tỷ trọng 16,02% tổng tài sản cuối năm tăng 5,31% so với đầu năm Nguyên nhân năm 2017 công ty mở thêm số cửa hàng xăng dầu nên lượng xăng dầu tăng 70,92% chiếm 16,02% tổng tài sản Con số tăng hợp lý Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” cuối năm so với đầu năm tăng 14.895.088.970 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 14.75% Tuy nhiên ta nhận thấy cấu tiêu “các khoản phải thu ngắn hạn” chiếm tỷ trọng cao 39.72% chứng tỏ Công ty bị chiếm dụng vốn nhiều Công ty cần biện pháp phù hợp để thu hồi khoản nợ đọng nhanh chóng góp phần nâng cao hiệu đồng vốn Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn” cuối năm so với đầu năm tăng 3.067.017.090 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 2.45%, chiếm 44.05% tổng giá trị tài sản Do tốc đọ tăng tài sản ngắn hạn nhanh tài sản dài hạn nên tỷ trọng tài sản dài hạn cuối năm 2017 giảm so với đầu năm chiếm 44,5% cuối năm giảm 5,07% so với đầu năm Chỉ tiêu tăng số tuyệt đối chủ yếu “ Tài sản cố định” năm công ty mở rộng tu sửa số cửa hàng xăng dầu mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 82 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng b Phân tích biến động cấu nguồn vốn CN/ĐN Cơng ty Phân tích nguồn vốn nội dung quan trọng công tác phân tích tài doanh nghiệp cấu biến động nguồn vốn ảnh hưởng lớn đến khả tự đảm bảo mặt tài doanh nghiệp mức độ tự chủ động kinh doanh hay khó khăn mà cơng ty gặp phải Cũng giống phân tích biến động cấu tài sản để phân tích nội dung ta vào Bảng cân đối kế tốn năm 2017 ta bảng phân tích biến động cấu nguồn vốn (Biểu số 3.2) Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 83 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng BIỂU SỐ 3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CẤU NGUỒN VỐN Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm Chênh lệch Số tiền Tỷ trọng Tỷ lệ Cuối năm Đầu năm A Nợ phải trả 198.721.351.408 163.092.743.637 35.628.607.771 21,85 68,22 63.97 I Nợ ngắn hạn 194.123.851.408 157.617.743.637 36.506.107.771 23,16 66,64 61.82 4.597.500.000 5.475.000.000 (877.500.000) -16,03 1,58 2,15 B Vốn chủ sở hữu 92.591.661.103 91.850.636.544 741.024.559 0,81 31,78 36,03 I Vốn chủ sở hữu 92.591.661.103 91.850.636.544 741.024.559 0,81 31,78 36,03 291.313.012.511 254.943.380.181 36.369.632.330 14.27 100 100 II Nợ dài hạn TỔNG NGUỒN VỐN Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 84 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Nhận xét: Thơng qua số liệu tính tốn biểu số 3.2 ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2017 cuối năm so với đầu năm tăng 365.369.632.330 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 14.27% Điều cho thấy khả huy động nguồn vốn Cong ty tăng lên, Cơng ty điều kiện mở rộng quy mơ kinh doanh Nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố “nợ phải trả” “ vốn chủ sở hữu”, nhiên nguồn vốn tăng phần lớn “nợ phải trả tăng” Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” cuối năm so với đầu năm tăng 827.826.479 đồng tăng không đáng kể, tỷ lệ tăng 0,81% Vốn chủ sở hữu tăng “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng” Điều chứng tỏ năm qua hoạt độngknh doanh cơng ty lãi, giúp cơng ty tăng thêm khoản vốn cho hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu “Nợ phải trả” cuối năm so với đầu năm tăng 35.628.607.771 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 21,85% Chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn 68,22% cuối năm tăng 4,25% so với đầu năm Đi sâu vào phân tích ta thấy “Nợ phải trả” tăng “Phải trả người bán”, “Người mua trả tiền trước”,“Thuế khoản phải nộp nhà nước”, “Chi phí phải trả” tăng Điều cho thấy khách hàng cung cấp tin tưởng công ty, đồng ý bán chịu trả trước tiền cho công ty Tuy nhiên Công ty cần phải toán khoản nộp vào ngân sách nhà nước nợ người bán đến hạn trả để đảm bảo tin tưởng, uy tín bạn hàng Bên cạnh đó, ta thấy cấu tiêu Nợ phải trả chiếm tỷ lệ cao: 68,22% Tổng nguồn vốn cuối năm Điều chứng tỏ công ty sử dụng nguồn vốn lớn từ bên ngồi để phục vụ q trình sản xuất kinh doanh cấu vốn chủ sở hữu lại thấp nhiều chiếm 31,78% tức chiếm chưa đến 1/3 tổng nguồn vốn khó khăn cơng ty, cho biết khả tự chủ tài cơng ty yếu, thực lực tài công ty chưa mạnh, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động công ty Do Cơng ty cần kế hoạch hạn chế tình trạng để khơng ảnh hưởng tới uy tín cơng ty Xét thực tế, độ ổn định trình sản xuất kinh doanh độ an tồn tốn, ngun tắc cân tài đòi hỏi: Tài sản dài hạn phải tài trợ nguồn vốn dài hạn tài sản ngắn hạn tài trợ nguồn vốn ngắn hạn.Với tình hình công ty đến cuối năm 2017 thực lực tài Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 85 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng cơng ty chưa mạnh chưa đảm bảo nguyên tắc sử dụng vốn kinh doanh Cụ thể: Ta xem xét việc sử dụng vốn công ty năm 2017: Nguồn vốn dài hạn CN = Nợ dài hạn CN + Vốn chủ sở hữu CN 4.597.500.000 + 92.591.661.103 = 97.189.161.103 đ Tài sản dài hạn CN = 128.295.930.555 đ Như vậy, Nguồn vốn dài hạn nhỏ Tài sản dài hạn 31 tỷ, điều cho thấy Cơng ty chưa tuân thủ nguyên tắc sử dụng vốn kinh doanh Nguồn vốn dài hạn không đủ tài trợ cho tài sản dài hạn 31 tỷ số lớn rủi ro tốn cơng ty thời gian tới c Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Để đánh giá cách tồn diện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Việc phân tích khơng dừng lại phân tích tình hình biến động cấu tài sản- nguồn vốn mà cần phải sâu phân tích thêm số tiêu tài thể rõ lực tài Cơng ty Để tiến hành nội dung ta phân tích hệ số sau: (Biểu số 3.3) BIỂU SỐ 3.3 KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHỊNG Chỉ tiêu Cách tính Hệ số toán tổng quát Hệ số toán nợ ngắn hạn ổ ổ ổ ề ả ợ ℎả ổ Hệ số toán nhanh ả ợ ợ Cuối năm Chênh lệch 1,56 1.47 -0.09 0,82 0.84 0,02 0.006 0.003 -0.003 ả ắ ℎạ ắ ℎạ ℎ ả ươ ổ Đầu năm đươ ề ắ ℎạ Qua bảng ta thấy Hệ số toán tổng qt, hệ số tốn nhanh cơng ty giảm Hệ số toán tổng quát cuối năm 2017 1,47 lần giảm 0,09 lần so với đầu năm Hệ số cho biết đồng tiền vay 1,47 đồng tài sản đảm bảo Tuy hệ số cuối năm so với đầu năm giảm lớn Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 86 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng cho thấy với tổng tài sản doanh nghiệp đảm bảo khả toán tổng quát Hệ số toán nợ ngắn hạn cuối năm 2017 0,84 lần tăng 0,02 lần so với đầu năm Hệ số ý nghĩa đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 0,84 đồng tài sản ngắn hạn Hệ số nhỏ cho thấy doanh nghiệp không đảm bảo đáp ứng khoản vay ngắn hạn Hệ số báo hiệu khó khăn tiềm ẩn tài Cơng ty tương lai Hệ số toán nhanh Phản ánh khả tốn Cơng ty khoản vay ngắn hạn khoản tiền tương đương tiền Thông qua hệ số nhà cung cấp định nên bán chịu cho khách hàng không Ta thấy hệ số tốn nhanh cơng ty mức thấp Đầu năm 2017 0.006 cuối năm 2017 0.003 lần giảm 0.003 lần so với đầu năm Điều cho thấy khả toán nhanh công ty không đảm bảo Do khoản vay ngắn hạn mà khoản phải trả cho khách hàng lớn Để đảm bảo khoản vay hạn trả, Cơng ty cần biện pháp thu hồi nợ bán hàng sách chiết khấu tốn khách hàng tốn hạn Tóm lại Thơng qua việc phân tích ta thấy tình hình tài Cơng ty điểm xấu, đáng báo động Cơng ty cần đưa sách quản lý tài sản tốt để tăng khả toán khoản nợ Qua ta thấy việc phân tích Bảng cân đối nói riêng báo cáo tài nói chung thời điểm cuối niên độ kế toán cần thiết để Doanh nghiệp định hướng đắn tương lai 3.3.2.2 Ý kiến thứ 2: Công ty cần nâng cao trình độ cho kế tốn viên Các nhân viên kế tốn cơng ty trình độ chun mơn chưa đồng dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng phần hành kế tốn, khó tránh khỏi vướng mắc việc tổng hợp lên số liệu Báo cáo tài Cơng ty cần đưa sách nâng cao trình độ chun mơn kế tốn viên cho nhân viên tham gia lớp học nghiệp vụ kế tốn, tìm hiểu sâu hoạt động kế toán Nắm bắt kịp thời văn luật, nghị định, thông tư để áp dụng thực Cơng ty Đối với phòng kế tốn cần phải phân cơng cơng việc phù hợp với lực kế toán viện Mỗi phần hành kế tốn tốn viên đảm nhệm theo dõi Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 87 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 3.3.2.3 Ý kiến thứ 3: Công ty nên tăng cường công tác thu hồi nơ đọng Từ việc phân tích biến động cấu tài sản phân tích biến động cấu nguồn vốn ta thấy Công ty chưa tuân thủ nguyên tắc sử dụng vốn kinh doanh Nguồn vốn dài hạn không đủ tài trợ cho tài sản dài hạn 31 tỷ đồng gây cho công ty rủi ro tốn thời gian tới Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn lại rât lớn gần 116 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn 39,72% tổng tài sản, gần 40% tổng tài sản công ty bị chiếm dụng, làm cho công ty phải vay chiếm dụng nhà cung cấp nợ đọng thuế với Nhà nước Nếu công ty thu hồi tốt công nợ giảm khoản vay giảm lãi vay giảm CFSX góp phần tăng lãi hoạt động SXKD đồng thời giảm tỷ trọng nợ phải trả, tăng tỷ trọng vốn CSH giúp công ty tuân thủ nguyên tắc sử dụng vốn kinh doanh giảm thiểu rủi ro toán Việc thu hồi nợ biện pháp làm giảm tỷ trọng khoản thu đồng thời tiền thu tăng làm tăng vốn sản xuất kinh doanh giảm khoản vay làm tăng lợi nhuận cho công ty Từ tình hình tài cải thiện giúp công ty phát triển bền vững Biện pháp: Phân công chuyên trách cán thu hồi nợ Thường xuyên đôn đốc khách hàng tốn cho chế độ thưởng phạt minh bạch để nhân viên lấy làm động lực phấn đấu trách nhiệm với cơng việc giao phó Sử dụng linh hoạt khâu chiết khấu toán cho khách hàng, thúc đẩy khách hàng trả nợ nhanh tự giác nơi khách hàng Tạo cho họ tâm lý ưu tiên, ưu đãi đối tác với công ty 3.3.2.4 Ý kiến thứ 4: Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn ứng dụng hạch tốn kế tốn Trong thời kỳ cơng nghệ thông tin ngày bùng nổ đại việc đưa ứng dụng phần mềm kế toán để hạch toán cần thiết mang lại hiệu lớn, tính xác tính kinh tế cao Do vậy, Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn phù hợp với đặc điểm kinh doanh loại hình doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quản lý tiết kiệm thời gian, công sức Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 88 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng việc ghi sổ, tính tốn số liệu Các phần mềm kế tốn nhiều công ty sử dụng này: Phần mềm kế tốn MISA FAST 3Tsoft…Các phần mềm nhiều tiện ích phù hợp với hoạt động Công ty: đơn giản, dễ sử dụng, tốc độ xử lý thông tin nhanh, dễ dàng phát sai sót, đảm bảo độ xác thơng tin xử lý Em xin giới thiệu số phần mềm kế toán sử dụng phổ biến nay: Phần mềm kế toán MISA Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính năng: Dễ dàng sử dụng Cập nhật chế độ kế toán tài Sử dụng nhiều hình ảnh nghiệp vụ giúp cho người sử dụng dễ dàng hình dung quy trình hạch tốn kế Giá bán phần mềm MISA SME.NET 2017 gói Enterprise với đầy đủ 16 phân hệ (Quỹ Thủ Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng Quản lý hoá đơn Thuế Kho Thủ Kho Tài sản cố định Công cụ dụng cụ Tiền lương Giá thành Hợp đồng Ngân sách Tổng hợp) : 12.950.000 đồng Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017: Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 89 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng PHẦN MỀM KẾ TỐN 3TSoft 3Tsoft phần mềm kế toán thiết kế dùng cho doanh nghiệp lớn vừa nhỏ 3Tsoft sử dụng công nghệ đại NET+Microsoft SQL Server Phần mềm tốc độ xử lý nhanh gọn nhẹ phím tắt đồng phần hành giúp người dùng cắt giảm hầu hết thao tác “Nút bấm” “Click chuột”…nâng cao tốc độ tác nghiệp tiết kiệm thời gian Bản quyền kép cho phép chép nhiều chứng từ sử dụng chung cho liệu thuế- nội Công ty mẹ - chi nhánh Không giới hạn số máy tính sử dụng số người sử dụng Không giới hạn số công ty phần mềm Cho phép kết nối liệu qua internet Cho phép cập nhật 100% liệu excel bao gồm: Phiếu thu-chi nhậpxuất danh mục đối tượng vật tư hàng hóa số dư đầu kỳ tồn kho cuối kỳ Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 90 Hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng - Phần mềm đa ngơn ngữ: Tiếng Việt Anh-Việt Việt-Nhật Việt-Trung.Việt –Hàn Linh hoạt sửa mẫu báo cáo in ấn chứng từ sổ sách cách dễ dàng Chức kiểm tra sai sót sửa chữa báo cáo; chứng từ cách nhanh chóng tiện ích Vận dụng linh hoạt cho loại hình dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Gía thành cực thấp với phiên tiếng Việt với mức phí 2.000.000 đồng Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế tốn 3Tsoft: Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 91 Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng KẾT LUẬN Qua q trình lý luận tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng, đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng” hồn thành khái quát số vấn đề sau: Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa lý luận Cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn theo Thơng tư số 200/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ tài Về mặt thực tiễn: Đã phản ánh thực tế Cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Đã đánh giá ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Đã đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện Cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Vì thời gian hạn nên khóa luận em dừng việc phân tích khái qt tình hình tài thơng qua tiêu Bảng cân đối kế toán khả toán mà chưa vào phân tích sâu hiệu sử dụng vốn, phân tích nguồn tài trợ Trong q trình viết khơng tránh khỏi sai sót em mong góp ý bổ sung từ thầy để viết em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn Th.S Hòa Thị Thanh Hương hướng dẫn bảo tận tình cho em với chị phòng kế tốn giúp em hồn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng Ngày 01 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Huệ Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ - Lớp QT1806K Page 92 ... cơng tác Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 78 3.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn tài Cơng ty Cổ phần Xăng. .. 2.2.3.5 Bước 5: Lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng .61 2.2.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng ... 2.2.2 Quy trình lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng 46 2.2.3 Thực tế lập bảng Cân đối kế toán Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PVOIL hải phòng , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PVOIL hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay