Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần vận tải biển đức thịnh

94 6 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Diệu Hà Giảng viên hướng dẫn: Ths Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Diệu Hà Giảng viên hướng dẫn: Ths Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà Mã SV: 1412401022 Lớp: QT1802K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích BCĐKT doanh nghiệp sản xuất kinh doanh  Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích BCĐKT đơn vị thực tập  Đánh giá ưu khuyết điểm công tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng,trên sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sưu tầm,lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác lập phân tích BCĐKT năm 2016 Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Văn Hồng Ngọc Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 04 tháng 06 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Diệu Hà Ths Văn Hồng Ngọc Hải Phòng, ngày tháng năm Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Văn Hồng Ngọc Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đơn vị cơng tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Nguyễn Thị Diệu Hà Chuyên ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp  Chịu khó học hỏi, tích cực sưu tầm, lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài  Ham học hỏi, cầu tiến bộ, thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn  Luôn đảm bảo tiến độ đề tài theo thời gian quy định  trách nhiệm cao với cơng việc giao  khả tự nghiên cứu làm việc độc lập Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…)  Khóa luận tốt nghiệp bố cục hợp lý, logic, khoa học  Đã khái quát hóa lý luận vấn đề liên quan đến công tác lập phân tích BCĐKT  Nắm bắt tình hình chung đơn vị thực tập: Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh  Nắm bắt phản ánh quy trình lập phân tích BCĐKT Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh  Số liệu phù hợp với quy định  Đề xuất số biện pháp tính khả thi, phù hợp với đề tài, giúp đơn vị hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) theo định 48/2006/QĐ-BTC 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài công tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 10 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 10 1.2.2 sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 17 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 25 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 25 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 25 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH 31 2.1 Một số nét đặc trưng,cơ công ty CP vận tải biển Đức Thịnh 31 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 31 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 31 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty q trình hoạt động 32 2.1.4 Những thành tíchcơng ty đạt năm gần (2015 - 2016) 32 2.1.5 Mơ hình tổ chức máy công ty 34 2.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 35 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 38 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty cỏ phần vận tải biển Đức Thịnh 38 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 39 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh 39 2.3 Thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 66 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐỨC THỊNH .67 3.1 Một số định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh thời gian tới 67 3.2 Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 67 3.2.1 Những ưu điểm .67 3.2.2 Mặt hạn chế 68 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 69 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán 69 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế toán 70 3.3.3 Ý kiến thứ ba : Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế toán 78 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC Báo cáo tài 2.QĐ-BTC Quyết định Bộ tài 3.BTC Bộ Tài 4.HĐKD Hoạt động kinh doanh 5.TT-BTC Thông tư Bộ Tài 6.BCĐKT Bảng cân đối kế tốn 7.TSCĐ Tài sản cố định 8.DN Doanh nghiệp 9.TK Tài khoản 10.NĐ-CP Nghị định Chính Phủ 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12.NH Ngắn hạn 13 SXKD Sản xuất kinh doanh KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, kế tốn trở thành cơng cụ đặc biệt quan trọng Bằng hệ thống khoa học kế tốn thể tính ưu việt việc bao qt tồn tình hình tài q trình sản xuất kinh doanh cơng ty cách đầy đủ, xác Cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, để hòa nhập với kinh tế thị trường, Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh ln trọng cơng tác hạch tốn kế tốn cho ngày hồn thiện đạt kết tốt Bảng cân đối kế tốn vai trò quan trọng, báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế tốn việc phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp đối tượng quan tâm thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Qua q trình thực tập Cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh, nhận thấy cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn chưa tiến hành trình lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty gặp số hạn chế nên cơng tác kế tốn chưa cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài doanh nghiệp, dẫn đến nhà quản trị chưa đưa định quản trị đắn Cộng thêm với việc nhận thức tầm quan trọng việc lập phân tích Bảng cân đối kế toán, em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh” Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp Chương 2: Thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Chương 3: Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG Phân tích biến động cấu tài sản,nguồn vốn đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản,nguồn vốn Cơng ty hợp lý hay chưa? Từ nhà quản lý Cơng ty ngày hiệu Căn vào Bảng cân đối kế tốn cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh năm 2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: ( Biểu 13) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG Biểu 13: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Đơn vị tính : VNĐ Chênh lệch (±) Tỷ trọng Số năm 2016 Số năm 2015 Chỉ tiêu Số tiền (đ) Tỷ lệ Số năm 2016 Số năm 2015 (%) (%) (%) A – Tài sản ngắn hạn 9.937.594.663 11.710.511.761 (1.772.917.097) (15,14) 53,41 58,59 I.Tiền tiền khoản TĐ II.Các khoản ĐTTC ngắn hạn 1.622.077.946 961.270.844 100.000.000 100.000.000 660.807.102 68,74 8,72 4,81 0,54 0,50 38,50 49,07 5,65 46,59 46,59 100 4,21 41,41 41,41 100 III.Các khoản phải thu 7.163.334.717 9.807.674.232 (2.644.339.515) (26,96) ngắn hạn IV.Hàng tồn kho 1.052.182.000 841.566.685 210.615.315 25,03 V.Tài sản ngắn hạn khác B – Tài sản dài hạn 8.669.324.269 8.276.986.091 392.338.178 4,74 I.Tài sản cố định 8.669.324.269 8.276.986.091 392.338.178 4,74 II.Bất động sản đầu tư III.Tài sản ĐTTC dài hạn IV.Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 18.606.918.932 19.987.497.852 (1.380.578.920) (10,4) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG Nhận xét : Qua bảng phân tích ta thấy: Năm 2016,tổng tài sản công ty quản lý sử dụng 18.606.918.932 đồng,trong tài sản ngắn hạn 9.937.594.663 đồng chiếm 53.41% ,tài sản dài hạn 8.669.324.269 đồng chiếm 46,59% • Năm 2015,tổng tài sản cơng ty 19.987.497.852 đồng,trong tài sản ngắn hạn 11.710.511.761 đồng chiếm 58,59%, tài sản dài hạn 8.276.986.091 đồng chiếm 41,41%  Năm 2016 so với năm 2015 tổng tài sản giảm mạnh (1.380.578.920) đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 10,4% Trong đó,tài sản ngắn hạn giảm ( 1.772.917.097) đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 15,14%, tài sản dài hạn tăng nhẹ 392.338.178 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4,74 % Điều cho thấy quy mô tài sản công ty giảm năm vừa qua Nhưng để thấy rõ phát triển cơng ty,chúng ta cần nhìn vào khoản mục phần tài sản để thấy rõ thay đổi kết cấu tài sản công ty phù hợp Tài sản ngắn hạn: • Tài sản ngắn hạn năm 2015 11.710.511.761 đồng chiếm 58,59% , tài sản ngắn hạn năm 2016 9.937.594.663 đồng chiếm 53,41%,tương ứng với tỷ lệ giảm 15,14% • Chỉ tiêu “ Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2015 9.807.674.232 đồng chiếm tỷ trọng 49,07% tổng tài sản,năm 2016 7.163.334.717 đồng, chiếm tỷ trọng 38,50% tổng tài sản Vậy Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2016 so với năm trước giảm 2.644.339.515 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 26,96% Điều cho ta thấy công tác thu hồi nợ năm 2016 tốt năm 2015 • Chỉ tiêu “ Tiền khoản tương đương” năm 2016 so với năm 2015 tăng 660.807.102 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 68,74%.Xét góc độ khả tốn biểu tốt cơng ty lượng tiền dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu tốn Cơng ty,nhất doanh nghiệp nhu cầu tốn Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu sử dụng vốn giảm • Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2015 841.566.685 chiếm tỷ trọng 4,21% tổng số tài sản,năm 2016 1.052.182.000 đồng chiếm tỷ trọng Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG 5,65%.Vậy hàng tồn kho năm 2016 so với năm trước tăng 210.615.315 đồng tương ứng với tỷ lệ 25,03%.Do năm 2016 Công ty mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa bán,dẫn tới hàng tồn kho tăng.Đây coi biểu tốt Công ty năm 2016 Nhìn tổng thể vào tài sản ngắn hạn công ty năm vừa qua,ta thấy khoản phải thu ngắn hạn giảm số tiền lẫn tỷ trọng,hàng tồn kho tăng số tiền lẫn tỷ trọng,tiền khoản tương đương tăng số tiền lẫn tỷ trọng thể nói cơng ty năm vừa qua nhiều thay đổi chiến lược kinh doanh mình.Nhưng cần khắc phục tiêu “các khoản phải thu ngắn hạn” để năm tới phát triển mạnh Tài sản dài hạn: • Tài sản dài hạn công ty năm 2015 8.276.986.091 đồng chiếm 41,41%,năm 2016 8.669.324.269 đồng chiếm 46,59% Vậy năm qua tài sản dài hạn tăng 392.338 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4,74%.Tài sản dài hạn tăng hoàn toàn tài sản cố định tăng Điều cho thấy năm vừa qua Công ty quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh nhiên công ty thương mại,vận tải việc đầu tư nhiều tài sản cố định khơng cần thiết b , Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Công tác đánh giá tình hình tài Cơng ty khơng đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy,để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vón Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh ( Biểu 14) Phân tích cấu nguồn vốn thấy,để vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn.Qua thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ Công ty Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG Căn vào Bảng cân đối kế tốn cơng ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh năm 2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn sau: ( Biểu 14) Biểu 14 : Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Đơn vị tính : VNĐ Chênh lệch (±) Số năm 2016 Số năm 2015 Chỉ tiêu A – Nợ phải trả Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) Tỷ trọng Số năm Số năm 2016 2015 (%) (%) 5.545.588.901 7.856.056.224 (2.310.467.323) (66,31) 29,8 39,3 III Nợ ngắn hạn 4.124.055.190 4.542.522.513 (418.467.323) (9,21) 22,16 22,72 IV Nợ dài hạn 1.421.533.711 3.313.533.711 (1.892.000.000) (57,10) 7,64 16,58 B – Vốn chủ sở hữu 13.061.330.031 12.131.441.628 929.888.410 7,67 70,2 60,7 II Vốn chủ sở hữu 13.061.330.031 12.131.441.628 929.888.410 7,67 70,2 60,7 Tổng cộng nguồn vốn 18.606.918.932 19.987.497.852 100 100 (1.380.578.920) (58,64) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG Nhận xét : Thơng qua số liệu tính tốn Biểu 14 ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2016 so với năm 2015 giảm 1.380.578.920 đồng, tương ứng với tỉ lệ giảm 58,64% Điều chứng tỏ năm 2016 khả đáp ứng nhu cầu nguồn vốn Công ty giảm xuống, cơng ty chưa thể phát triển mở rộng thêm quy mô kinh doanh.Sự tăng giảm nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu.Nhưng nguồn vốn năm 2016 giảm Nợ phải trả giảm mạnh Cụ thể: Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty năm 2105 7.856.056.224 đồng chiếm tỷ trọng 39,3% tổng số nguồn vốn.Đến năm 2016 tiêu giảm xuống 5.545.588.901 đồng chiếm tỷ trọng 29,8 % Từ chứng tỏ Cơng ty toán khoản nợ vay tăng lên xem chiều hướng tốt doanh nghiệp,cần phát huy “Vốn chủ sở hữu” năm 2016 tăng so với năm 2016 929.888.410 đồng,tương ứng với tỷ lệ 7,67% Đi sâu vào phân tích ta thấy, năm 2016 cơng ty mở rộng thị trường,tìm kiếm nhiều khách hàng dẫn đến lượng hàng hóa cơng ty tiêu thụ tốt,điều làm cho doanh thu công ty năm vừa lớn.Bên cạnh đó,năm vừa qua cơng ty sách quản lý chi phí,thắt chặt chi tiêu,giảm tối đa khoản chi phí cơng ty.Kết hợp hai điều làm cho lợi nhuận sau thuế công ty tăng lên đáng kể,điều chứng tỏ năm 2016 cơng ty làm ăn lãi so với năm qua.Do làm cho vốn chủ sở hữu tăng.Đây biểu tốt,doanh nghiệp cần phát huy kỳ tới Vậy qua phần phân tích trên, ta thấy cấu tài sản, nguồn vốn công ty hợp lý so với năm trước Công ty cần phát huy thêm để năm tới phát triển đạt doanh thu cao Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG c , Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số tiêu tài Từ số liệu bảng cân đối kế toán (Biểu 12),ta lập Bảng phân tích khả tốn Cơng ty sau ( Biểu 15) Biểu 15: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Năm 2016 (lần) Năm 2015 (lần) Chênh lệch (lần) 3,355 2,544 0,811 1, Hệ số toán tổng quát Tổng tài sản Nợ phải trả 2, Hệ số toán nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn 2,410 2,577 (0,167) 3, Hệ số toán nhanh Tiền khoản tương đương 0,393 0,212 0,181 Nợ ngắn hạn *Hệ số toán tổng quát: Năm 2016 cao so với năm 2015 0,811 Năm 2016 3,355 năm 2015 2,544 Hệ số cho biết năm 2016 đồng tiền vay 3,355 đồng tài sản đảm bảo Cả hai hệ số lớn chứng tỏ Cơng ty đủ khả toán khoản vay *Hệ số toán nợ ngắn hạn: Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn Năm 2015,cứ đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 2,577 đồng Tài sản ngắn hạn, năm 2016 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 2,410 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2016 thấp so với năm 2015 hai hệ số lớn nên đảm bảo khả toán nợ ngắn hạn công ty Nhưng công ty kéo dài tình trạng dài hạn dấu hiệu báo trước khó khăn tiềm ẩn tài mà doanh nghiệp gặp phải tương lai *Hệ số tốn nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,212 năm 2015 tăng lên 0,393 năm 2016 Hệ số Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG nhỏ tình trạng thời gian ngắn hạn nên cơng ty đưa phương hướng khắc phục việc tốn nợ đến hạn Tóm lại: Thơng qua việc phân tích,ta thấy tình hình tài doanh nghiệp tạm ổn Công ty cần cố gắng quản lý tài sản tốt để tăng khả toán khoản nợ đến hạn.Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm tìm hướng giải đắn tương lai 3.3.3 Ý kiến thứ ba : Công ty Cổ phần vận tải biển Đức Thịnh nên áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác hạch tốn kế tốn Trong thời buổi kinh tế thị trường nay,việc cung cấp thông tin đòi hỏi xác kịp thời.Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều,nhưng cơng ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng.Điều tạo thêm gánh nặng cho kế tốn viên,và xảy sai sót q trình hạch tóan,đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường nhiều phần mềm kế tốn dành cho doanh nghiệp,vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp.Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng MISA,FAST Accounting,LinkQ,BRAVO,….v v…  Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 16 phân hệ,được thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ,với mục đích giúp cho doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí,khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán ,quản lý nghiệp vụ phát sinh mình.Phần mềm dễ sử dụng ln cập nhật chế độ tài nhất.Đặc biệt hơn,phần mềm đáp ứng linh hoạt biểu mẫu chứng từ,báo cáo thu nhập đặc thù doanh nghiệp theo TT133/2016/TT-BTC TT200/2014/TT-BTC (Biểu 16) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG Biểu 16 : Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017  Phần mềm kế toán LinkQ Ngay sau Misa phần mềm kế tốn LinkQ thích hợp dành cho cá nhân lẫn môi trường doanh nghiệp Cũng Misa, LinkQ tích hợp cơng cụ quản lý tập trung để bạn biết xác số liệu kế tốn cơng ty, cho khả kết nối sở liệu từ xa, mở nhiều cửa sổ khác nhau, đồng thời xuất liệu tập tin mở ứng dụng Office LinkQ xứng đáng phần mềm kế toán miễn phí mà bạn nên sử dụng (Biểu 17) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG Biểu 17: Giao diện làm việc phần mềm kế toán LinkQ  Phần mềm kế toán FAST Accounting Đây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ.Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích.Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền,quản lý cơng nợ,quản lý hàng tồn kho,cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp,cho phép quản lý số liệu liên năm,quản lý số liệu nhiều đơn vị nhiều thời kỳ khác nhau.Ngồi ra,phần mềm tính đa tác vụ,tự động hóa xử lý số liệu,tiện ích nhập liệu,hỗ trợ tốc độ lập báo cáo (Biểu 18) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 80 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG Biểu 18:Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting  Phần mềm kế toán BRAVO 7.0 Phần mềm kế tốn Bravo nhiều tính trội,cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế tốn,nắm rõ việc thu,mua,bán hàng hóa,quản lý tài sản hàng tồn kho,tính giá thành sản phẩm,…Đặc biệt,phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu,có chức tìm tự sửa lỗi liệu,tự lưu số liệu theo lịch lập.Hơn nữa,người dùng điều chỉnh tự do,tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng (Biểu 19) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 81 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG Biểu 19:Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 7.0 Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng,có thể sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ,đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Cơng ty,em thấy phần mềm kế toán MISA phù hợp nhất.Bên cạnh tính hữu hiệu,giá hợp lý,MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn.Vì vậy,áp dụng phần mềm q trình hạch tốn kế tốn thuận tiện nhiều,giảm áp lực nhân viên kế toán Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Ðề tài giải số vấn đề sau:  Về mặt lý luận: Ðã hệ thống hóa lý luận phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp  Về mặt thực tiễn: Phản ánh thực tế số liệu Bảng cân đối kế tốn cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh cách khách, trung thực qua số liệu minh họa năm 2016 Qua q trình thực tập cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh em thấy cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng cơng ty vài ưu nhược điểm sau: Ưu điểm: - Bộ máy kế toán cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung,khá gọn nhẹ tính hồn thiện tương đối cao,hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học - Về hệ thống sổ sách: Công ty áp dụng hệ thống sổ sách, bảng biểu theo Thông tư 48/2006/TT-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ tài - Quy trình ln chuyển chứng từ thực theo quy định phát sinh nghiệp vụ, kế tốn kiểm tra tính thực nghiệp vụ sau ghi vào chứng từ, chứng từ luân chuyển qua phận liên quan cuối đưa vào lưu trữ Nhược điểm: - Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp người phụ trách kiểm tra Báo cáo tài chính, đóng góp ý kiến với lãnh đạo công ty nên khối lượng cơng việc nhiều Trình độ chun mơn tất kế toán chưa đồng đều: kế toán trưởng người khả kinh nghiệm nhân viên vào lực chun mơn kém, thiếu kinh nghiệm xử lý tình Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHỊNG - Cơng ty chưa tiến hành phân tích Báo cáo tài đặc biệt Bảng cân đối kế tốn Vì định nhà quản lý đưa chưa khoa học Kiến nghị Trên sở thực trạng cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty, đề tài đưa số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Cụ thể: - Công ty nên nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ kế tốn - Cơng ty nên tổ chức cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn để cơng ty chủ động thời gian, nhân lực, nội dung phân tích đáp ứng u cầu cung cấp thơng tin tình hình tài cho nhà quản lý - Cơng ty nên tiến hành phân tích tình hình biến động cấu tài sản, nguồn vốn Qua phân tích ban quản trị công ty trả lời câu hỏi cấu vốn, nguồn vốn công ty hợp lý chưa hợp lý Để từ làm sở khoa học cho việc đưa định quản lý Các đề xuất nói xuất phát từ thực tế cơng ty nên tính thực tiễn khả thi cao Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 84 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG DHDL HẢI PHÒNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Nguyễn Văn Công , Chuyên khảo Báo cáo tài lập,đọc,kiểm tra,phân tích Báo cáo Tài chính, Nhà xuất Tài (2005) 2, Quyết định 48 (2006),Bộ Tài 3, Bộ tài (2003),Chuẩn mực Kế tốn số 21 – Trình bày báo cáo Tài chính,theo định số 234 (2003),Bộ Tài 4, Thơng tư 138 (2011), Bộ Tài 5,Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh, Tài liệu,số sách,Báo cáo tài (2016) Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Hà - QT1802K 85 ... tác phân tích Bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 66 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN... lập bảng CĐKT Công ty cỏ phần vận tải biển Đức Thịnh 38 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh 39 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh. .. ngành: Kế toán - Kiểm tốn Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần vận tải biển đức thịnh , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần vận tải biển đức thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay