Hoàn thiện công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại yết kiêu

100 1 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : La Thị Hải Anh Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Mai Quyên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIẾM TOÁN Sinh viên : La Thị Hải Anh Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Mai Quyên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: La Thị Hải Anh Lớp: QT1803K Mã SV: 1412401216 Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn xác định doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chí phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu kế tốn năm 2016 Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Nhiệm vụ của cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ .9 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu .9 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 16 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 19 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác .21 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh .23 1.4 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TỐN VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 26 1.4.1 Hình thức kế tốn nhật ký chung 27 1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ 28 1.4.3 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 30 1.4.4 Hinh thức kế toán máy vi tính 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU 34 2.1.1Quá trình hình thành phát triển .34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty .35 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu .35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU 39 2.2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng cơng ty 39 2.2.2 Kế toán giá vốn bán hàng 46 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 54 2.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 59 2.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác .64 2.2.6 Xác định kết kinh doanh 64 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU 73 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU 73 3.1.1 Ưu điểm 73 3.1.2 Một số mặt hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 75 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾT KIÊU 76 3.2.1 Tầm quan trọng việc hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 76 3.2.2 Ý nghĩa việc hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh .76 3.2.3 Nguyên tắc điều kiện tiến hành hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 77 3.2.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 77 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 90 DANH MỤC BẢNG Biểu 2.1a: Bảng cước vận chuyển 42 Biểu 2.1b: Hóa đơn GTGT số 814 43 Biểu 2.2: Nhật ký chung 44 Biểu 2.3: Sổ TK 511 45 Biểu 2.4: Nhật ký chung 50 Biểu 2.5: Sổ TK 154 51 Biểu 2.6: Phiếu kế toán 52 Biểu 2.7: Sổ TK 632 53 Biểu 2.8: Giấy báo có 56 Biểu 2.9: Nhật ký chung 57 Biểu 2.10: Sổ TK 515 58 Biểu 2.11: Hóa đơn 61 Biểu 2.12: Phiếu chi 121 62 Biểu 2.13: Sổ TK 642 63 Biểu 2.14: Phiếu kế toán 66 Biểu 2.15: Phiếu kế toán 66 Biểu 2.16: Phiếu kế toán 68 Biểu 2.17: Sổ TK 821 69 Biểu 2.18: Sổ TK 911 71 Biểu 2.19: Báo cáo kết kinh doanh .72 Biểu 3.1: Sổ TK 635 82 Biểu số 3.2 : Mẫu sổ chi tiết doanh thu .84 Biểu số 3.3 : Sổ chi tiết doanh thu .85 Biểu số 3.4: Mẫu sổ chi tiết giá vốn 86 Biểu số 3.5: Sổ chi tiết giá vốn loại hình vận tải .87 Biểu số 3.6: Sổ chi tiết giá vốn loại hình thuê vận tải .88 Biểu số 3.7: Sổ chi tiết doanh thu thuê vận tải 89 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu 12 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng theo phương pháp khai thường xuyên 14 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm định kỳ 15 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 18 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch tốn giá chi phí quản lý kinh doanh 20 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác chi phí khác .22 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh 24 Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung 27 Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ .28 Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 30 Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế tốn theo Hình thức kế tốn máy vi tính 32 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu 35 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức kế toán công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu .36 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật kí chung cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu 38 Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế tốn doanh thu Cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu 41 Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch tốn giá vốn hàng bán Cơng ty 47 Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch tốn doanh thu hoạt động tài 55 Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch chi phí quản lý kinh doanh Công ty 60 Sơ đồ 2.8: Quy trình hạch tốn xác định kết kinh doanh Công ty 65 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Ngày kinh tế giới đà phát triển với trình độ ngày cao kinh tế Việt nam hội nhập với kinh tế khu vực giới Một quốc gia muốn phát triển khơng đường khác phải hòa nhập Kể từ thực sách kinh tế mở, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước giới, doanh nghiệp phát triển đa dạng mạnh mẽ, bước đầu tham gia vào thương trường quốc tế Để đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp, biện pháp nhà quản lý đặc biệt quan tâm cơng tác kế tốn tài Trong cơng tác quản lý kinh tế cơng tác kế tốn cơng cụ quản lý quan trọng doanh nghiệp, với thơng tin mà kế tốn cung cấp nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ tình hình quản lý doanh nghiệp mình, đồng thời phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn, lao động nguồn lực đầu vào doanh nghiệp, qua sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực mà tăng kết kinh doanh doanh nghiệp Đây biện pháp để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp, ngồi nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu doanh nghiệp thị trường Từ ý nghĩa vai trò cơng tác kế tốn, qua việc áp dụng kiến thức học thời gian tìm hiểu cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu em xin trình bày khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận em gồm ba chương:  Chương 1: Lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Mặc dù cố gắng cố gắng tìm hiểu nhận giúp đỡ nhiệt tình ban Giám đốc, cán nhân viên phòng kế tốn với bảo giáo - ThS Phạm Thị Mai Quyên, em nắm bắt phần Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp tình hình thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Tuy nhiên, trình độ lý luận thời gian tiếp cận thực tế hạn chế nên khóa luận em khơng tranh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Nguyên tắc điều kiện tiến hành hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Việc hoàn thiện hạn chế cần dựa vào nguyên tắc sau: Nguyên tắc thống Đảm bảo thống từ trung ương đến sở Đảm bảo thống tiêu mà kế toán phản ánh Đảm bảo thống chứng từ, tài khoản, sổ sách phương thức hạch toán  Thực chế dộ nhà nước  Tiếp cận chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Đảm bảo cung cấp xác, kịp thời mặt hoạt động tài doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp  3.2.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu em có hội tiếp cận đối chiếu cơng tác kế tốn thực tế với lý thuyết học trường Em xin đưa số đê xuất hồn thiện hạn chế tồn cơng ty sau: 3.2.4.1 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt cho kế tốn viên hồn thành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường ngày có nhiều phần mềm kế toán như: * Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 Cơng ty thực chế độ kế toán theo Quyết định 48 ban hành ngày 14/9/2006 Từ 2017 chuyển sang thông tư 133/2016/TT-BTC, phần mềm kế tốn Misa 2017 có hỗ trợ doanh nghiệp làm theo thông tư 133/2016/TT-BTC MISA SME.NET 2017 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đày đủ nghiệp vụ kế toán: quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý hóa đơn, thuế, kho,…phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 77 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Các phân hệ MISA: MISA SME.NET 2017 không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm trọng đến việc làm sản phẩm đẹp giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình cơng việc thực tế doanh nghiệp trực quan dễ hiểu cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép doanh nghiệp cài nhiều máy tính với chi phí hợp lý * Phần mềm kế toán FAST Accounting 11 Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 78 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Giá: 6.000.000 - 8.000.000 Chức năng: Phần mềm Fast accounting ( phiên 11) mang tính trội chạy mạng nhiều người sử dụng máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý số liệu ( tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản phẩm ), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi so sánh số liệu kỳ kế toán, quản lý số liệu nhiều sở, tiện ích nhập số liệu ( chuyển từ hình nhập số liệu sang hình nhập số liệu khác bẳng thao tác kích chuột phải, xem báo cáo nhập liệu, giao diện hai ngôn ngữ Anh Việt ) Đây dòng sản phẩm truyền thống Fast dòng sản phẩm doanh nghiệp dùng nhiều Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 79 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.4.2.2 Hồn thiện việc áp dụng chiết khấu tốn cho khách hàng Cơng ty nên áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng, bời sử dụng sách giúp cho khách hàng nhanh chóng tốn tiền hàng trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu + Phương pháp xác định: Mức chiết khấu tốn cơng ty xây dựng dựa thực tế cơng ty, kham khảo số doanh nghiệp khối ngành tương đồng quy mô Tỷ lệ chiết khấu tốn kế tốn ước tính vào quy mơ nợ, tình hình tốn, thời gian trả trước nợ tỉ lệ lãi suất ngân hàng Khoản chiết khấu tốn áp dụng với khách hàng nợ lớn toán tiền trước thời hạn quy định, khoản chiết khấu toán hạch tốn vào TK 635 – Chi phí hoạt động tài + Phương pháp hạch tốn: o Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK635 : Chi phí hoạt động tài Có TK 111,112,131… o Cuối kì kết chuyển chi phí hoạt động tài sang TK911 Nợ TK911 : Xác định kết kinh doanh Có TK 635: Chi phí hoạt động tài Căn vào tình hình thực tế cơng ty qua tìm hiểu, em biết lãi suất tiền gửi ngân hàng ACB năm 2016 0,4%/tháng khoản gửi nhỏ 200.000.000 đồng Em xin đề xuất tỷ lệ chiết khấu toán sau: + Khách hàng toán trước hạn từ đến 15 ngày: 0,6%/tháng + Khách hàng toán trước hạn từ 16 đến 30 ngày: 0,8%/tháng + Khách hàng toán trước hạn 30 ngày 1%/tháng VD: Ngày 03/12/2016 cơng ty vận chuyển cho Huy Hồng cont 40’ với cước vận chuyển 22.440.000( Cả VAT) Hạn tốn 23/12 Đến ngày 13/12 Huy Hồng tốn hết tiền mặt Huy Hồng toán sớm trước 10 ngày, khách hàng hưởng mức chiết khấu toán 0,6% Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 80 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 0.6%*10  Số tiền chiết khấu = Định khoản: 31 * 22.440.000 = 43.432 đồng Nợ TK 635: 43.432 Có TK 111:43.432 Kết chuyển: Nợ TK 911: 43.432 Có TK 635: 43.432 Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 81 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Biểu 3.1: Sổ TK 635 Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty TNHH Thương Mại Yết Kiêu Số 113, tổ 5, khu 1, Phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số S03b - DNN Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC SỔ CÁI Năm 2016 Loại TK: Chi phí tài Số hiệu: 635 Ngày Chứng từ tháng Số hiệu Ngày ghi sổ tháng … … … 13/12 PT120 13/12 … 31/12 … PKT33 … 31/12 Đơn vị tính : VNĐ Số tiền Diễn giải Số dư đầu kỳ … Chiết khấu toán cho Hồng Huy … Kết chuyển chi phí tài TKĐƯ Nợ … … 43.432 111 … 911 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Có … … … 43.432 3.366.000 3.366.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 82 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.4.3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế tốn chi tiết nhắm xác định xác kết kinh doanh theo tình hình dịch vụ cơng ty Khi hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ cơng ty cần hạch tốn chi tiết doanh thu loại hình dịch vụ cung cấp nhằm nắm bắt chi tiết doanh thu loại dịch vụ Từ đó, cấp lãnh đạo đưa chiến lược kinh doanh: marketing, tìm kiếm thị trường, tìm đối tác Thơng qua doanh thu, giá vốn tính lợi nhuận gộp loại hình dịch vụ: từ đưa chiến lược phát triển theo loại hình dịch vụ VD 3.1: Lấy lại ví dụ chương (trang 41) với việc ghi sổ nhật ký chung, sổ TK 511 kế toán ghi vào sổ chi tiết doanh thu giá vốn mở cho loại dịch vụ vận tải Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 83 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Biểu số 3.2 : Mẫu sổ chi tiết doanh thu Khóa luận tốt nghiệp SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):… Năm… Quyển sổ Đơn vị tính: … Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Diễn giải TKĐƯ Số lượng D E Doanh thu Đơn giá Thành tiền 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lợi nhuận gộp - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Ngày …tháng… năm… Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 84 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Biểu số 3.3 : Sổ chi tiết doanh thu Khóa luận tốt nghiệp SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): vận tải Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B 03/12 HĐ0000814 C 03/12 Diễn giải TKĐƯ Số lượng D … Cước vận chuyển Huy Hoàng … Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lợi nhuận gộp E Doanh thu Đơn giá Thành tiền 3=1x2 131 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) 22.250.000 4.932.740.000 4.932.740.000 4.213.440.477 719.299.523 - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 85 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.4: Mẫu sổ chi tiết giá vốn Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Địa chỉ: Số 113, tổ 5, khu 1, Phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số S17 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư)… Tài khoản: 632 Năm:… Ngày tháng ghi sổ … Đơn vị tính: … Số tiền Chứng từ Số hiệu … Diễn giải Ngày tháng … … TKĐƯ … Nợ Có … … Cộng phát sinh Người ghi sổ (Ký tên) Kế toán trưởng (ký tên) Ngày…tháng… năm… Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 86 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.5: Sổ chi tiết giá vốn loại hình vận tải Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Số 113, tổ 5, khu 1, Phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số S17 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): vận tải Tài khoản: 632 Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày Chứng từ Số tiền tháng Diễn giải TKĐƯ Số hiệu Ngày Nợ Có ghi sổ tháng … … … HĐ0000 3/12 814 31/12 PKT33 31/12 3/12 … Vân chuyển cho công ty Huy Hồng Kết chuyển giá vốn loại hình vận tải … 154 Cộng phát sinh Người ghi sổ (Ký tên) Kế toán trưởng (ký tên) … 20.250.000 … 4.213.440.477 4.213.440.477 4.213.440.477 911 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 87 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp VD: Ngày 21/12/2016 cơng ty thuê bên công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập Ngọc Diệp vận chuyển lô hàng cho công ty TNHH Công nghiệp thương mại Hà Thái với giá cước 5.530.000 ( chưa VAT) Trong chi phí thuê Ngọc Diệp 5.100.000 ( chưa VAT) Hà Thái tốn tiền mặt Cơng ty chuyển khoản toán tiền cước vận chuyển cho Ngọc Diệp Biểu số 3.6: Sổ chi tiết giá vốn loại hình th vận tải Cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Số 113, tổ 5, khu 1, Phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số S17 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): thuê vận tải Tài khoản: 632 Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số tiền Diễn giải Số hiệu Ngày tháng … 21/12 … HĐ000 0314 … 21/12 … Thuê Ngọc Diệp vận chuyển cho Hà Thái 31/12 PKT33 31/12 Kết chuyển giá vốn loại hình vận tải TKĐƯ … Cộng phát sinh Người ghi sổ (Ký tên) Kế toán trưởng (ký tên) 112 Nợ Có … 5.100.000 … 881.408.951 881.408.951 881.408.951 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 88 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Biểu số 3.7: Sổ chi tiết doanh thu thuê vận tải Khóa luận tốt nghiệp SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): thuê vận tải Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B Diễn giải C TKĐƯ D E … 21/12 HĐ0000943 21/12 Thuê Ngọc Diệp vận 111 chuyển cho Hà Thái … Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lợi nhuận gộp - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Số lượng Doanh thu Đơn Thành tiền giá 3=1x2 5.350.000 1.032.340.227 1.032.340.227 881.408.951 150.931.276 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) 89 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Về lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ Về thực tiễn, đề tài mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu cách khách quan trung thực thông qua số liệu năm 2016 minh chứng cho lập luận đưa Qua q trình tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu, em thấy cơng ty có nhiều bước tiến vượt bậc nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác tổ chức sản xuất kinh doanh điều kiện nay.Công ty động việc chuyển đổi chế, không ngừng đáp ứng nhu cầu khách hàng chiếm uy tín thị trường quản lý sản xuất kinh doanh đóng góp quan trọng cơng tác kế tốn Bên cạnh cơng ty có đội ngũ cán lãnh đạo kế toán đầy lực, kinh nghiệm, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, máy kế toán tổ chức phù hợp với yêu cầu công tác quản lý trình độ lực cán nhân viên kế tốn Cơng ty đơn vị chuyên dịch vụ vận chuyển, kỳ có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh Vì vậy, việc sử dụng hình thức sổ kế tốn nhật ký chung hợp lý cung cấp thơng tin kịp thời, thuận tiện cho việc phân công công việc Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty đầy đủ quy định, từ phần hành kế tốn thực dễ dàng Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu - Công ty cần áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng để thu hồi nợ nhanh chóng tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 90 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Công ty nên tăng cường công tác quản lý công nợ cách ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ghi chép nhanh hiệu - Cơng ty nên hồn thiện hệ thống sổ sách để xác định xác kết kinh doanh theo tình hình dịch vụ cơng ty Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế cơng ty nên có thực tế khả thi Dưới góc độ sinh viên thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm, trình độ nhận thức hạn chế nên viết em không tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để báo cáo khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 02 tháng 06 năm 2018 Sinh viên La Thị Hải Anh Sinh viên: La Thị Hải Anh - Lớp QT1803K 91 ... tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 75 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại. .. chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Yết Kiêu - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại yết kiêu , Hoàn thiện công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại yết kiêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay