Hoàn thiện công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên đất quảng

108 1 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Trịnh Thị Hồi Linh Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT QUẢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIẾM TỐN Sinh viên : Trịnh Thị Hồi Linh Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trịnh Thị Hoài Linh Lớp: QT1803K Mã SV: 1412401254 Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn xác định doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chí phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu kế tốn năm 2016 Cơng ty TNHH thành viên Đất Quảng Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH thành viên Đất Quảng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Trịnh Thị Hồi Linh Th.S Phạm Thị Nga Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Phạm Thị Nga Đơn vị công tác: Khoa QTKD – Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Trịnh Thị Hoài Linh Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết Chuyên ngành: Kế toán – kiểm tốn kinh doanh Cơng ty TNHH thành viên Đất Quảng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng - Tập hợp vấn đề lý luận kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế toán hành - Khảo sát thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng năm 2016 - Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng năm 2016 xây dựng giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Ý thức tốt, nghiêm túc cầu thị nghiên cứu - Hoàn thành tiến độ Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Khóa luận giải yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Số liệu minh họa chi tiết, rõ ràng - Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực trạng phân tích có tính khả thi Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Tổng quan cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Tầm quan trọng việc tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ .3 1.1.2 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3.1 Doanh thu .5 1.1.3.3 Xác định kết kinh doanh 11 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp vừa nhỏ 12 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 12 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 12 1.2.1.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán 13 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 14 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 14 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 14 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 15 1.2.3 Kế toán doanh thu tài chi phí tài .17 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 17 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 17 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 18 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 19 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 19 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 19 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 22 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 22 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 22 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 23 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 24 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 24 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 24 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 26 1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 26 1.3.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 27 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ 27 1.3.3 Hình thức kế tốn Nhật ký – Chứng từ 28 1.3.4 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 29 1.3.4 Hình thức kế tốn máy tính, kế tốn sử dụng phần mềm kế toán 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT QUẢNG 32 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH thành viên Đất Quảng .32 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh .34 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 34 2.1.2.2 Sản phẩm 35 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình kinh doanh sản phẩm 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH MTV Đất Quảng .38 2.1.4.1 Tổ chức hệ thống kế tốn, sách phương pháp kế toán áp dụng 38 2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 39 2.1.4.3 Hệ thống sổ sách kế toán 41 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Đất Quảng .42 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 42 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty 42 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 43 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 43 2.2.1.4 Quy trình hạch tốn 43 2.2.1.5 Ví dụ minh họa .44 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 49 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán công ty 49 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 49 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 49 2.2.2.4 Quy trình hạch tốn 49 2.2.2.5 Ví dụ minh họa .50 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 54 2.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài .54 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 54 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 54 2.2.3.4 Quy trình hạch tốn 54 2.2.3.5 Ví dụ minh họa .55 2.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp .58 2.2.4.1 Nội dung .58 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng 58 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 58 2.2.4.4 Quy trình hạch toán 58 2.2.4.5 Ví dụ minh họa 59 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 72 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Đất Quảng 72 2.2.6.1 Nội dung xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Đất Quảng 72 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng 73 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng 73 2.2.6.4 Quy trình hạch tốn 73 2.2.6.4 Xác định kết kinh doanh cuối kỳ 74 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT QUẢNG 82 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty .82 3.1.1 Ưu điểm 83 3.1.2 Hạn chế 83 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Đất Quảng 84 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thành cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 84 3.2.2 Điều kiện thực biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 84 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 85 3.2.3.1 Chuyển đổi chế độ kế tốn sang Thơng tư 133 85 3.2.3.2 Tiến hành theo dõi chi tiết bán hàng cách lập sổ chi tiết .94 3.2.3.3 Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ 94 3.2.3.4 Một số giải pháp khác 94 KẾT LUẬN 95 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 1.30: Trích sổ tài khoản 911 Mẫu số: S03b – DN Đơn vị: Công ty TNHH Một Thành Viên Đất Quảng Địa chỉ: Lô 88, Khu đô thị Đông Ga Giếng Đáy, P.Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Năm 2016 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu tài khoản: 911 Đơn vị :VNĐ NT Ghi Sổ Chứng từ SH Ngày tháng Diễn giải SH TK Đ/Ư Số tiền Nợ Có Số phát sinh kỳ 31/12 PKT31 31/12 K/c doanh thu bán hàng 511 9.118.712.540 31/12 PKT32 31/12 K/c doanh thu HĐTC 515 58.606 31/12 PKT33 31/12 K/c giá vốn 632 8.944.272.603 31/12 PKT34 31/12 K/c chi phí bán hàng 641 48.000.000 31/12 PKT35 31/12 K/c chi phí QLDN 642 99.522.733 31/12 PKT37 31/12 K/c thuế TNDN 821 5.395.162 31/12 PKT38 31/12 K/c lãi 421 21.580.648 Cộng số phát sinh 9.118.771.146 9.118.771.146 - Sổ có trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Trích phòng kế tốn cơng ty TNHH MTV Đất Quảng) Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 81 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT QUẢNG 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Công ty TNHH MTV Đất Quảng doanh nghiệp vừa nhỏ có chỗ đứng định thị trường, có chuyển biến tích cực hoạt động kinh doanh Với kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh tế khác nhau, nhiều công ty không đứng vững dẫn đến phá sản, giải thể Do nhận thức chuyển động kinh tế phân tích đắn nhu cầu thị trường, cơng ty có phương hướng, giải pháp kinh tế hiệu khắc phục khó khăn phát huy mạnh mà cơng ty có để bắt kịp với phát triển kinh tế nước quốc tế Cơng ty đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới, không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán công nhân viên Năm 2016 so với năm 2015 doanh thu có cải tiến tăng lên Tất thành đạt có vươn lên không ngừng đổi công ty mà trước hết động sáng tạo ban giám đốc đội ngũ nhân viên với đồn kết đồng lòng cơng ty Qua thời gian thực tập Công ty, em tìm hiểu, làm việc tiếp xúc với thực tế cơng tác quản lý kế tốn nói chung cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, với giúp đỡ tận tình cơng ty anh chị phòng kế tốn tạo điều kiện giúp em học tập làm quen với thực tế củng cố them kiến thức học nhà trường Qua em xin phéo đưa số ý kiến kiến nghị cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1.1 Ưu điểm Trong q trình thực tập, em nhận thấy cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Đất Quảng có ưu điểm sau:  Về tổ chức máy kế toán Việc tổ chức máy kế toán theo mơ hình tập trung cơng ty có nhiều ưu điểm Các nhân viên kế tốn ln đảm bảo việc kiểm tra đối chiếu số liệu phần hành, đồng thơi nâng cao trình độ chun mơn nhân viên kế toán Kế toán trưởng kịp hời theo dõi xác tình hình biến động bán hàng hàng hóa xu hướng hàng hóa thị trường Tính tốn xác thu nhập chi phí phát sinh hoạt động bán hàng hoạt động tài chính, hoạt động khác Với mơ hình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty dễ thực theo dõi Đồng thời ban lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động cơng ty từ quản lý đề chiến lược kinh doanh phù hợp kỳ Các thành viên phòng tốn có trình độ chun mơn, có trách nhiệm với cơng việc  Về tổ chức hệ thống sổ sách Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để ghi sổ kế tốn Đấy hình thức kế tốn đơn giản, dễ thực hiên, hệ thống sổ sách gọn nhẹ, thích hợp với đơn vị hạch tốn  Về cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác dịnh kết kinh doanh  Về cơng tác kế tốn doanh thu: nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng kế toán ghi nhận kịp thời, xác, đầy đủ Giúp xác định kết kinh doanh cách hợp lý, cung cấp thông tin xác  Về cơng tác kế tốn chi phí: khoản chi phí phát sinh kỳ công ty quản lý cách chạt chẽ, đảm bảo tính hợp lý cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận  Về công tác xác định kết kinh doanh: đáp ứng yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty Các kế tốn có trách nhiệm với cơng việc, kết kinh doanh tính tốn cách xác theo chế độ kế tốn Bộ tài ban hành, qua phản ánh xác thực hoạt động kinh doanh Công ty 3.1.2 Hạn chế Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 83 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Bên cạnh ưu điểm trên, cơng tác kế tốn khó tránh khỏi hạn chế cần khắc phục Sau hạn chế Công ty:  Về tổ chức, vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn Cơng ty tổ chức vận dụng theo hệ thống chứng từ tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ tài Về cơng ty tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn khơng sai phải thông báo cho quan thuế, nhiên công ty TNHH MTV Đất Quảng công ty vừa nhỏ Công ty nên áp dụng thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ tài Thơng tư áp dụng doanh nghiệp vừa nhỏ (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế theo quy định pháp luật  Về hình thức kế tố.n Cơng ty áp dụng kế tốn thủ cơng dùng excel nên đơi có sai sót số liệu, cơng ty nên áp dụng sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm giúp kế tốn hạch tốn xác hơn, đảm bảo tính xác kịp thời  Về quy trình luân chuyển chứng từ hạch toán kế toán Về bản, chứng từ luân chuyển phòng ban trình tự nhiên, phòng ban khơng có phiếu giao nhận chứng từ, xảy mát chứng từ khơng biết quy trách nhiệm cho để xử lý 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Đất Quảng 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thành cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong chế thị trường nhiều biến động với cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp thành bại doanh nghiệp điều tất yếu Do vậy, doanh nghiệp cần thơng tin xác, đầy đủ, kịp thời tình hình lỗ lãi doanh nghiệp Từ đó, doanh nghiệp đưa biện pháp để giải quyết, khắc phục vấn đề nảy sinh trình kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2 Điều kiện thực biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 84 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng ty cần củng cố đào tạo thêm đội ngũ nhân viên kế tốn khơng nắm vững nghiệp vụ kinh tế, luật kinh tế, tài doanh nghiệp mà có hiểu biết vè phần mềm kế tốn phân tích, phản ánh, xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị lập Báo cáo tài Hơn nữa, nhân viên kế tốn phải người có trách nhiệm, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đảm bảo cung cấp thơng tin xác, đầy đủ, kịp thời mặt hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp, phục vụ kịp thời cho đạo trình kinh doanh 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Trước u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty cho phù hợp với chế độ Nhà nước, phù hợp với trình độ chun mơn cán kế tốn cơng ty Qua q trình thực tập cơng ty, sở tìm hiểu, nghiên cứu tình hình thực tế vấn đề lý luận học, em nhận thấy cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty hạn chế mà khắc phục phần hành hồn thiện 3.2.3.1 Chuyển đổi chế độ kế tốn sang Thơng tư 133 a) Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa Theo quy định Khoản Điều Nghị định số 56/2009/NĐ-CP sau: Điều Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể sau: Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 85 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Quy mô Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa siêu nhỏ Khu vực Số lao động Tổng nguồn vốn I Nông, lâm nghiệp thủy sản II Công nghiệp xây dựng 10 người trở 20 tỷ đồng xuống trở xuống 10 người trở 20 tỷ đồng xuống trở xuống III Thương 10 người trở 10 tỷ đồng mại dịch vụ xuống trở xuống Số lao động Tổng nguồn Số lao động vốn từ 10 người đến 200 người từ 10 người đến 200 người từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ 200 người đến 300 người từ 200 người đến 300 người từ 10 người đến 50 người từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ 50 người đến 100 người" Hiện công ty TNHH thành viên Đất Quảng áp dụng chế độ kế tốn theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ nên với việc ban hành TT133/2016/BTC -TT hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp nhỏ vửa Cơng ty nên chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa theo qui định Điều TT 133 áp dụng từ đầu năm tài thơng báo cho quan thuế b) Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 Bộ tài chính: Điều Phạm vi điều chỉnh Thơng tư hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập trình bày Báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước Điều Đối tượng áp dụng thông tư 133/2016  Thông tư áp dụng doanh nghiệp nhỏ vừa (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế theo quy định pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định pháp luật chứng khoán, Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 86 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định Luật Hợp tác xã theo quy địnhDoanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa thuộc lĩnh vực đặc thù điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khốn … Bộ Tài ban hành chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù c) Nguyên tắc áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC  Doanh nghiệp nhỏ vừa lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài văn sửa đổi, bổ sung thay phải thông báo cho quan thuế quản lý doanh nghiệp phải thực quán năm tài  Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa theo Thơng tư phải thực từ đầu năm tài phải thơng báo lại cho quan Thuế  Doanh nghiệp vừa nhỏ vào nguyên tắc kế toán, nội dung kết cấu tài khoản kế toán quy định Thơng tư để phản ánh hạch tốn giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý đơn vị  Trường hợp năm tài doanh nghiệp có thay đổi dẫn đến khơng thuộc đối tượng áp dụng theo quy định Điều Thông tư áp dụng Thơng tư hết năm tài phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định pháp luật kể từ năm tài d) Thủ tục chuyển đổi chế độ kế toán Khi DN áp dụng chế độ kế tốn theo Thơng tư mà muốn chuyển sang áp dụng chế độ kế tốn theo Thơng tư khác phải làm cơng văn thơng báo chuyển đổi chế độ kế tốn gửi lên quan thuế Sinh viên: Trịnh Thị Hoài Linh – QT1803K 87 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng Ty TNHH MTV Đất Quảng Sè: 0401/CV-2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ***** Hạ Long, ngày 02 tháng 01 năm 2017 THÔNG BÁO (Về việc áp dụng chế độ kế tốn doanh nghiệp) Kính gửi: CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một thành viên Đất Quảng Mã số thuế: 5701721739 Địa trụ sở chính: Lơ 88, khu đô thị Đông Ga Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0313833761 Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19 tháng 08 năm 2014 Ngành, nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị khác xây dựng Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nên từ năm 2017 doanh nghiệp chúng tơi áp dụng chế độ kế tốn doanh nghiệp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nội dung chuyển đổi: Nội dung Đã đăng ký Đổi Thành Chế độ sổ sách kế toán Thơng tư 200/2014/TTBTC chế độ kế tốn Thơng tư 133/2016/TTBTC Chế độ Kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Hình thức kế tốn Nhật ký chung Nhât ký chung Vậy xin thông báo để Quý Cục biết Nơi nhận: Công Ty TNHH MTV Đất Quảng - Như (Ký tên đóng dấu) - Lưu VP Nguyễn Tường Quảng Sinh viên: Trịnh Thị Hoài Linh – QT1803K 88 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP e) Thay đổi tài khoản sử dụng số mẫu chứng từ, sổ sách theo TT 133 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Tài khoản đầu Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá Khơng có TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động Khơng có sản đầu tư Tài khoản đầu TK 611: Mua hàng (có tài khoản chi tiết) - 6111: Mua NVL - 6112: Mua hàng hóa TK 611: Mua hàng (khơng có tài khoản chi tiết TK 621: Chi phí NVL trực tiếp TK 622: Chi phí nhân cơng trực tiếp TK 623: Chi phí sử dụng máy thi cơng (TK chi tiết 6231, 6232, 6233, 6234, 6237, 6238) TK 631: Giá thành sản xuất TK 627: Chi phí chung (6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278) TK 641: Chi phí bán hàng (6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6417, 6418) TK 642: Chi phí quản lý TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp - 6421: Chi phí nhân viên quản lý - 6422: Chi phí vật liệu quản lý (6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428) doanh nghiệp - 6421: Chi phí bán hàng - 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản đầu TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - 8211: CP thuế TNDN hành - 8212: CP thuế TNDN hỗn lại Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (khơng có tài khoản chi tiết) 89 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đơn vị: Mẫu sổ S03a-DNN Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm Đơn vị tính:………… Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Diễn giải Số hiệu Ngày, tháng B C Đã ghi sổ STT dòng D Số hiệu TK đối ứng E G H x x x Số phát sinh Nợ Có Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 90 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đơn vị: ………………………… Địa chỉ: ………………………… Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Năm Tên tài khoản ……… Số hiệu………… Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Diễn giải D Nhật ký chung Trang sổ STT dòng E G Số hiệu TK đối ứng H Số tiền Nợ Có - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng - Cộng Số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 91 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng Ty: … Mẫu số 02 – TT Địa chỉ: ……… ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài ) PHIẾU CHI Ngày tháng Số: Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: Kèm theo: Giám đốc (ký, họ tên) năm TK Nợ Quyển số: ……… Số: ……… TK Có Số tiền (Viết chữ): Kế toán trưởng (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) Người lập phiếu (ký, họ tên) Ngày tháng năm Người nhận tiền (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 92 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Công Ty: … Mẫu số 02 – TT Địa chỉ: ……… ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài ) PHIẾU THU Ngày tháng Số: Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: Kèm theo: Giám đốc (ký, họ tên) năm TK Nợ Quyển số: ……… Số: ……… TK Có Số tiền (Viết chữ): Kế tốn trưởng (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) Người lập phiếu (ký, họ tên) Ngày tháng năm Người nhận tiền (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Sinh viên: Trịnh Thị Hoài Linh – QT1803K 93 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2.3.2 Tiến hành theo dõi chi tiết bán hàng cách lập sổ chi tiết Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết bán hàng theo đối tựng sản phẩm Điều giúp cho kế tốn dễ dàng quản lý mặt hàng đồng thời giúp cho ban điều hành công ty đánh giá hoạt động bán hàng, tình hình tiêu thụ kết bán hàng chi tiết sản phẩm Từ đưa định cụ thể xác giúp cho cơng ty ngày hồn thiện đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.2.3.3 Hồn thiện cơng tác luân chuyển chứng từ Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ phòng ban, phận: Cơng ty TNHH MTV Đất Quảng Lô 88 khu đô thị Đông Ga, phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Tháng…năm… Ngày, tháng Loại chứng từ Ngày tháng Số tiền chứng từ chứng từ Ký tên Bên giao Bên nhận 3.2.3.4 Một số giải pháp khác Bộ phận kế tốn thường xun có buổi họp để trao đổi, phổ biến kiến thức chuyên môn, cập nhập thông tin kế tốn để có phối hợp nhịp nhàng, ăn ý nhân viên kế toán, nhắm nâng cao suất lao động, phù hợp với giai đoạn tăng cường hoạt động kinh doanh công ty Công ty nên tiếp nhận chuẩn mực kế toán quốc tế, chọn lọc áp dụng phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp chuẩn mực kế toán Việt Nam Hiện cơng ty mới phân tích kết hoạt động kinh doanh mức so sánh chênh lệch tiêu báo cáo tài Bộ phận kế tốn nên đề suất lên Ban quản lý công ty việc cung cấp phần mềm kế tốn Sinh viên: Trịnh Thị Hồi Linh – QT1803K 94 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Qua kết kinh doanh doanh nghiệp người quản lý thấy tình hình kinh doanh cơng ty thấy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu hay khơng Điểm cần phát huy, điểm cần khắc phục từ đưa định đắn nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh, đẩy mạnh việc kinh doanh công ty Sau thời gian thực tập tham gia vào cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Một Thành Viên Đất Quảng, em tiếp thu nhiều kiền thức thực tế chuyên ngành kế tốn theo học, bên cạnh áp dụng so sánh lí thuyết học nhà trường thực tiễn làm việc công ty Từ thấy ngồi kiến thức học trường lớp, em cần cố gắng học hỏi thêm thật nhiều từ thực tế người trước Với kiến thức nhiều hạn chế khả tìm hiểu thực tế chưa cao nên viết em nhiều thiếu sót Kính mong nhận thông cảm thầy cô giáo Cuối em xin chân thành cảm ơn Cô giáo ThS Phạm Thị Nga toàn thể cán nhân viên kế tốn Cơng ty TNHH Một Thành Viên Đất Quảng giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 02 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Trịnh Thị Hoài Linh Sinh viên: Trịnh Thị Hoài Linh – QT1803K 95 ... cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng năm 2016 - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thành. .. tốn doanh thu, chi phí xác định kết Chuyên ngành: Kế toán – kiểm toán kinh doanh Công ty TNHH thành viên Đất Quảng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thành viên Đất Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên đất quảng , Hoàn thiện công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên đất quảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay