Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư và vận tải ITASCO

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN –KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Hồng Yến Giảng viên hướng dẫn : Ths Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT VẬN TẢI ITASCO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Hoàng Yến Giảng viên hướng dẫn : Ths.Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến Mã SV:1412401336 Lớp: QT1807K Ngành: Kế toán-kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền công ty cổ phần vật vận tải ITASCO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) -Lý luận chung vốn tiền tổ chức kế toán vốn tiền doanh nghiệp -Thực trạng công tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần vật vận tải ITASCO -Một vài nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng kế tốn vốn tiền công ty cố phần vật vận tải ITASCO Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn -Số liệu kế tốn năm 2017 -Sổ toán: Nhật ký chung, sổ tài khoản, sổ chi tiết tiền gửi… Địa điểm thực tập tốt nghiệp -Công ty cổ phần vật vận tải ITASCO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền công ty cổ phần vật vận tải ITASCO Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: ………………………………………………………………… Học hàm, học vị: ………………………………………………………… quan công tác: ………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn: ……………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 06 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Hoàng Yến Phạm Văn Tưởng Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NSƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN BẰNG TIỀN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại vốn tiền 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn tiền: 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền: 1.1.4 Vai trò cơng tác kế tốn vốn tiền 1.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tiền mặt quỹ 1.2.2 Nguyên tắc hạch toán tiền mặt quỹ .6 1.2.3 Chứng từ kế toán sử dụng 1.2.4 Quy trình lập luân chuyển phiếu thu, chi 11 1.2.5 Kết cấu tài khoản sử dụng 12 1.2.6.Phương pháp hạch toán kế toán số hoạt động kinh tế chủ yếu: 13 1.2.6.1 Kế tốn tình hình biến động tiền mặt Việt Nam 13 1.2.6.2 Kế tốn tình hình biến động ngoại tệ quỹ 15 1.3 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 17 1.3.1 Khái niệm đặc điểm kế toán tiền gửi ngân hàng: 17 1.3.2 Quy định kế toán tiền gửi ngân hàng 18 1.3.3 Chứng từ sổ sách sử dụng để hạch toán tiền gửi ngân hàng .19 1.3.3.1 Chứng từ sử dụng 19 1.3.3.2 Sổ sách sử dụng 19 1.3.4 Tài khoản sử dụng kết cấu 20 1.3.4.1 Tài khoản sử dụng 20 1.3.4.2 Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 112 20 1.3.5 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu tiền gửi ngân hàng20 1.3.5.1 Kế toán tiền gửi Ngân hàng tiền Việt Nam 20 1.3.5.2 Kế toán tiền gửi Ngân hàng ngoại tệ 21 1.4 VẬN DỤNG SỔ SÁCH TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT VẬN TẢI ITASCO .27 2.Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp .27 2.1: Giới thiệu khái quát công ty 27 2.2: Tổ chức máy Công ty 28 2.3 Tổ chức kế tốn cơng ty 31 2.3.1:Cơ cấu tổ chức phòng kế tốn cơng ty 31 2.3.2.: Chức ,nhiệm vụ 31 2.3.3: Chế độ, sách kế tốn áp dụng cơng ty: .32 2.4 Thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần vật vận tải ITASCO 34 2.4 Kế toán tiền mặt Công ty Cổ phần vậ vận tải ITASCO 34 2.4.2 Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng Cty cổ phần vật vận tải ITASCO .50 2.4.2.1 Chứng từ, tài khoản sử dụng 50 2.4.2.2 Quy trình hạch tốn .51 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT VẬN TẢI ITASCO 63 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền công ty Cổ phần vật vận tải ITASCO 63 3.1.1 Ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền 64 3.1.1.1 Ưu điểm 64 3.1.1.2 Nhược điểm 66 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần vật vận tải ITASCO 67 3.2.1 Ý kiến 1: Hoàn thiện việc tiến hành kiểm quỹ định kỳ đột xuất 67 3.2.2 Ý kiến 2: Hồn thiện việc ứng dụng phần mềm kế tốn .71 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Trong doanh nghiệp, vốn tiền phận thiết yếu vốn sản xuất kinh doanh.Nó mang tính khoản cao ảnh hưởng trực tiếp đến khả năm bắt hội kinh doanh tức thời doanh nghiệp.Do vậy,quản lý tốt vốn tiền yêu cầu bắt buộc để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Kế toán vốn tiền vấn đề nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Mặt khác vốn tiền sở đánh giá thực lực doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh khả tài chính, khả tốn doanh nghiệp từ đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp Xuất phát từ lí trên, đồng thời qua thời thực tập công ty cổ phần vật vận tải ITASCO em sâu vào tìm hiểu thực tế nhận thấy vai trò quan trọng vốn tiền việc sản xuất kinh doanh, cần thiết cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty Trên sở em mạnh dạn chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác vốn tiền công ty cố phần vật vận tải ITASCO” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Về kết cấu phần mở đầu kết luận, phần nội dung đề tài gồm chương chính:  Chương 1: Lý luận chung vốn tiền tổ chức kế toán vốn tiền doanh nghiệp  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền công ty cổ phần vật vận tải ITASCO  Chương 3: Một vài nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng kế tốn vốn tiền công ty cố phần vật vận tải ITASCO SV: Nguyễn Hoàng Yến – MSV: 1412401336 Page KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Khóa luận em hồn thành hướng dẫn, dạy tận tình giảng viên Thạc sĩ Phạm Văn Tưởng với nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu phòng kế tốn Cơng ty cố phần vật vận tải ITASCO Do thời gian hạn nên đề tài em dừng lại việc hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền công ty cổ phần vật vận tải ITASCO, chưa điều kiện tiền hành sâu thêm phần hành kế toán khác trình độ hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót,em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Hoàng Yến SV: Nguyễn Hoàng Yến – MSV: 1412401336 Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN BẰNG TIỀN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại vốn tiền a, Khái niệm Vốn tiền phận tài sản lưu động doanh nghiệp tồn hình thái tiền tệ, tính khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt quỹ doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng, Kho bạc Nhà nước khoản tiền chuyển Với tính lưu hoạt cao – vốn tiền dùng để đáp ứng nhu cầu toán doanh nghiệp, thực việc mua sắm chi phí b, Đặc điểm Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn tiền sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm loại vật hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Đồng thời vốn tiền kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Chính vậy, quy mơ vốn tiền đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí chặt chẽ vốn tiền tính khoản cao, nên đối tượng gian lận sai sót Vì việc sử dụng vốn tiền phải tuân thủ nguyên tắc, chế độ quản lí thống Nhà nước chẳng hạn: lượng tiền mặt quỹ doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không vượt mức tồn quỹ mà doanh nghiệp ngân hàng thỏa thuận theo hợp đồng thương mại… c, Phân loại -Theo hình thức tồn tại, vốn tiền doanh nghiệp chia thành :  Tiền Việt Nam: loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành phép sử dụng làm phương tiện giao dịch thức toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV: Nguyễn Hoàng Yến – MSV: 1412401336 Page KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT VẬN TẢI ITASCO 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty Cổ phần vật vận tải ITASCO Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế,tồn cầu hóa công ty cổ phần vật vận tải ITASCO trải qua nhiều khó khăn,thách thức để tồn phát triển.Công ty với đội ngũ nhân viên lực,nhiệt tình lực đào tạo bản,thường xuyên sáng kiến đóng góp hoạt động kinh doanh,góp phần quan trọng phát triển ,khẳng định vị trí Trong q trình kinh doanh,cơng ty thực tốt kế hoạch nhiệm vụ đề chu kỳ kinh doanh cụ thể đạt doanh thu cao Công ty với cách chủ thể kinh tế, làm việc đóng góp theo quy định nhà nước với mục đích đạt lợi nhuận nhiều nhất,với cạnh tranh doanh nghiệp nước ngồi nước tạo khơng khó khăn cho công ty, đặc biệt làm giá sản phẩm không ổn định Đứng trước nhiều thách thức công ty ln tìm hiểu để biện pháp tối ưu để hạch toán vốn tiền,nhằm đạt hiểu quạ cao thúc đẩy hoạt động kinh doanh công ty Công ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, phòng tài kế tốn thực tồn cơng tác kế tốn công ty, với ghi chép ban đầu , thu thập số liệu giản đơn gửi phòng tài kế tốn, kế tốn trưởng trực tiếp phụ trách phòng kế tốn cơng ty Sinh viên: Nguyễn Hồng Yến – MSV 1412401336 Page 63 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức cách hợp lý hoạt động khoa học,tuân thủ luật nhà nước đề Để khơng ngừng hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty tìm hiểu,phân tích đặc trưng kinh tế thị trường yếu tố khác tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn,để giải pháp hữu hiệu để đạt mục tiêu đề Qua thời gian tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần vật vận tải ITASCO, giúp đỡ tận tình Ban giám đốc cơng ty, phòng kế tốn phòng ban liên quan giúp em trải nhiệm áp dụng kiến thức lí thuyết học ghế nhà trường áp dụng vào thực tế Từ hiểu biết em xin số ý kiến nhận xét cơng tác hạch tốn kế tốn tình hình sản xuất cơng ty cổ phần vật vận tải ITASCO 3.1.1 Ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền 3.1.1.1 Ưu điểm  Về máy quản lý Mô hình quản lý cơng ty xây dựng cách khoa học,hợp lý Cơng ty biện pháp quản lý phân chia phòng ban khác cho đạt hiệu công việc cao tạo điều kiện tốt để khâu,các phận hoạt động,liên kết với nhịp nhàng, tạo điều kiện cho q trình sản xuất kinh doanh cơng ty thuận lợi Ban lãnh đạo người trách nhiệm ln quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 64 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng ty đội ngũ nhân viên giỏi,có trình độ lực tốt ln chế khen thưởng kịp thời khuyến khích người lao động làm việc  Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần vật vận tải ITASCO tổ chức mơ hình tập trung,phòng tài kế tốn thực tồn cơng tác kế tốn cơng ty,các kế tốn viên làm nhiệm vụ ghi chép nghiệp vụ phát sinh ban đầu,thu thập số liệu giản đơn gửi phòng tài kế toán,kế toán trưởng tổng hợp số liệu làm sổ sách kế tốn liên quan thể nói tổ chức phù hợp với quy mô sản xuất,kinh doanh công ty Công ty nhân viên kế tốn giàu kinh nghiệm,có trình độ nhiệt tình nhạy bén,vận dung linh hoạt việc xử lý nghiệp vụ phát sinh tổng hợp thơng tin kế tốn Từ việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lệ chứng từ tiến hành kĩ lưỡng, cẩn thận đảm bảo xác,hợp lý,rõ ràng…Mọi số liệu sau tổng hợp kế toán trưởng kiểm tra Cơng tác hạch tốn cơng ty nói chung cơng tác hạch tốn vốn tiền nói riêng công ty quan tâm chặt chẽ không ngừng hồn thiện  Về hình thức kế tốn Cơng ty cổ phần vật vận tải ITASCO áp dụng hình thức kế tốn “Nhật ký chứng từ”,hình thức đơn giản quy trình hạch tốn phù hợp với quy mơ điều kiện kế tốn cơng ty.Cơng ty thực tốt việc hạch tốn vốn tiền, cung cấp số liệu xác,có thật, kịp thời đầy đủ cần thiết cho việc quản lý, xử lý giúp công ty sử dụng vốn cho hiệu Sinh viên: Nguyễn Hồng Yến – MSV 1412401336 Page 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Về chứng từ,sổ sách kế toán sử dụng Sổ sách công ty ghi cách rõ ràng,rành mạch.Công ty xây dựng hệ thông loại chứng từ kế toán quy định cho nghiệp vụ kinh tế khác đảm bảo tính pháp lý Việc luân chuyển chứng từ thực cách linh hoat,đúng trình tự khoa học thuận lợi cho việc ghi chép kiểm tra sử dụng theo mẫu biểu Bộ tài ban hành Các chứng từ sau tổng hợp bảo quản theo chế độ lưu trữ tài liệu kế toán nhà nước Các nghiệp vụ phát sinh ghi chép hàng ngày nên thơng tin mang tính liên tục,chính xác Cơng ty bảo quản tiền mặt két để đảm bảo tính an tồn tránh tình trạng tham lãng phí Đặc biệt thủ quỹ người trung thực,có lực chuyên môn,thận trọng nghề nghiệp nhân viên kế tốn đảm bảo tính cơng khai rõ ràng Đối với tiền gửi ngân hàng,kế toán liên hệ chặt chẽ quan hệ tốt với ngân hàng công ty làm việc Các chứng từ cập nhật đối chiếu thường xuyên với Ngân hàng giúp quản lý dễ dàng chặt chẽ Qua ta thấy cơng ty đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn tiêu kinh tế,đảm bảo số liệu ln xác,hợp lý,rõ ràng thống 3.1.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng ty tồn số hạn chế cần khắc phục Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Khi giao dịch với doanh nghiệp khác nhiều doanh nghiệp nợ tiền công ty thời gian dài kế tốn khơng tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi,ảnh hưởng việc thu hồi vốnCông tác kiểm định kỳ chưa thủ quỹ kiểm tra thường xuyên cập nhật đối chiếu số liệu kế tốn số thực tế làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý việc quản lý tiền mặt công ty  Hiện công ty chưa phần mềm kế tốn riêng biệt nên việc thực tốn thời gian việc ghi chép,tổng hơp, đặc biệt cuối kỳ kế tốn khối lượng cơng việc lớn làm nhân viên kế toán phải làm thêm 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần vật vận tải ITASCO 3.2.1 Ý kiến 1: Hoàn thiện việc tiến hành kiểm quỹ định kỳ đột xuất Khi sổ sách kế toán sổ quỹ tiền mặt chênh lệch kế tốn thủ quỹ cần kiểm tra đối chiếu lại để tìm sai sót tìm cách xử lý Nếu khơng kiểm quỹ thường xun khơng phát sai sót,chênh lệch sớm thời gian kiểm tra gây mát lớn ảnh hưởng nguồn vốn phải chịu trách nhiệm sai sót Giải pháp: Cần kiểm quỹ thường xuyên theo tháng,q, kiểm tra đột xuất hay bàn giao quỹ,biên kiểm phải ghi rõ số hiệu chứng từ thời điểm kiểm kê.Thủ quỹ cần phải ghi sổ quỹ hàng ngày theo nghiệp vụ phát sinh Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trước kiểm quỹ,thủ quỹ phải kiểm tra sổ quỹ,phiếu thu,phiêu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê,mọi khoản chênh lệch cần phải báo ban giám độc để tìm cách giải Cần kiểm riêng loại tiền chênh lệch cần ghi rõ nguyên nhân thừa thiếu Bảng kiểm quỹ lập thành bản,một thủ quỹ giữ, lưu kế tốn, giúp tăng cường cơng tác quản lý tiền mặt quỹ Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát kiểm chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 111 – Tiền mặt TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát kiểm chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) TK 111 – Tiền mặt Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Mẫu bảng kiểm quỹ: Biên kiểm quỹ dùng cho đồng Việt Nam Đơn vi: …… Mẫu số: 08a-TT (Ban hành theo thông số: 133/2016/QĐ-BTC Bộ phận: …… Ngày 26/8/2016 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM QUỸ Hôm nay, vàogiờngày Chúng gồm: (Dùng cho VNĐ) Số: tháng năm Ông/Bà: Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Đại diện thủ quỹ Đại Ông/Bà: Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo sổ quỹ: x II Số kiểm thực tế x Trong đó: diện III - Loại - Loại - Loại - Chênh lệch (III = I – x II) - Lý do: +Thừa: ………………………………………………………………………… +Thiếu: -Kết luận sau kiểm quỹ Kế toán trưởng Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) Ví dụ: Cuối năm cơng ty tiến hành kiểm quỹ, phát thừa khơng tiền mệnh giá nhỏ Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 69 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đơn vị : Cơng ty Cổ phần vậ vận tải ITASCO Mẫu số 08a - TT (Ban hành theo T Tsố 133/2016/QĐ - BTC Địa : Số Cù Chính Lan-HB-HP ngày 26/8/2016 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: 01 Hôm nay, vào17.giờ ngày 31 tháng 12 năm 2017 Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Nguyễn Thị Thủy Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Bùi Thị Vân Anh Đại diện thủ quỹ Ông/Bà: Nguyễn Văn Trường Đại diện Ban giám đốc Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải A B I Số dư theo sổ quỹ: II Số kiểm thực tế Trong đó: III - Loại: 500.000 - Loại 100.000 - Loại 50.000 -Loại 10.000 -Loại 5.000 -Loại 2.000 -Loại 1.000 Chênh lệch (III = I – II) Số lượng x x 160 01 01 01 01 01 01 x Số tiền 80.167.720 80.168.000 80.000.000 100.000 50.000 10.000 5.000 2.000 1.000 280 - Lý do: +Thừa: +Thiếu: -Kết luận sau kiểm quỹ Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Định khoản: Nợ TK 111 :280 TK 711: 280 3.2.2 Ý kiến 2: Hoàn thiện việc ứng dụng phần mềm kế tốn Việc áp dụng kế tốn thủ cơng thời gian,vẫn sai sót thiếu sót hay nhầm lẫn ( phạm vi cho phép) nên sử dụng phần mềm hỗ trợ cho nhân viên kế tốn nhiều: tiết kiệm thời gian,cơng sức,đơn giản,nhanh gọn dễ nhìn dễ theo dõi, đối chiếu hay kiểm tra Giải pháp: Cơng ty sử dụng phần mềm nhiều doanh nghiệp sử dụng thao tác dễ dàng máy tính tác dụng cao giúp cơng ty hạch tốn xác đơn giản qua ghi sổ kế toán phần mềm Một số phần mềm dễ sử dụng áp dụng nhiều :  Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012  Phần mềm kế toán Fast Accounting  Phần mềm Misa: Phần mềm kế toán MISA hệ thống chương trình máy tính, tự động xử lý thơng tin kế toán từ khâu lập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, ghi chép sổ sách, xử lý thông tin chứng từ, sổ sách theo chế độ kế toán đến khâu in sổ sách kế tốn, báo cáo tài chính, kế tốn quản trị, thống phân tích tài khác A.Ưu điểm phần mềm kế toán MISA - Giao diện thân thiện dể sử dụng, cho phép cập nhật liệu linh hoạt (nhiều hóa đơn 01 Phiếu chi) Bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP sách kế tốn ln tn thủ chế độ kế tốn Hệ thống báo cáo dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý đơn vị - Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều CSDL, nghĩa đơn vị thao tác 01 CSDL độc lập - Điểm đặc biệt MISA mà chưa phần mềm thao tác Lưu Ghi sổ liệu - Tính xác: số liệu tính tốn misa xác, xảy sai sót bất thường Điều giúp kế tốn n tâm - Tính bảo mật: Vì MISA chạy cơng nghệ SQL nên khả bảo mật cao Cho đến phần mềm chạy CSDL SQL; NET;… nguyên quyền (trong số phần mềm viết CSDL Visual fox lại bị đánh cắp quyền dể) -Nếu dùng phần mềm đóng gói giá thành rẻ, chi phí triển khai tiết kiệm thời gian triển khai ngắn dễ dàng Giao diện phần mềm kế tốn Misa Sinh viên: Nguyễn Hồng Yến – MSV 1412401336 Page 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP B Nhược điểm: - Vì SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, máy yếu chương trình chạy chậm chạp - Tốc độ xử lý liệu chậm, đặc biệt cập nhật giá xuất bảo trì liệu - Phân hệ tính giá thành chưa nhà SX ý phát triển - Các báo cáo kết xuất excell xếp không theo thứ tự, điều tốn công cho người dùng chỉnh sửa lại báo cáo C.Tính phần mềm kế tốn MISA MISA phần mềm kế toán thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với tạo thành hệ thống quản trị tài chặt chẽ Phần mềm kế toán MISA phát triển tảng cơng nghệ – Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt tính ưu việt, tự động hóa tất nghiệp vụ kế tốn, liệu tài cập nhật giây, công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp cơng tác hạch tốn kế tốn phần mềm tính sau: -Thể tính xác: Ln tn thủ quy định kế tốn tài chính, tự động xử lý thơng tin đảm bảo tính xác -Tính hiệu cao: khả nâng cấp, sửa đổi bổ xung phù hợp với thay đổi chế độ kế tốn, sách tài mà khơng ảnh hưởng đến liệu có, đảm bảo tính bảo mật an tồn cao -Tính chun nghiệp sâu: Thể nghiệp vụ tài liên kết chặt chẽ với theo hệ thống định Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Phần mềmFast Accounting : -Phần mềm Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp quy mơ vừa nhỏ Fast Accounting phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, 3.000 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác BIT CUP, Sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Giao diện phần mềm FAST A Ưu điểm: - Giao diện dể sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hành Cũng giống MISA, fast hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý (Báo cáo quản trị báo cáo tài chính) - Tốc độ xử lý nhanh - Cho phép kết xuất báo cáo Excell với mẫu biểu xếp đẹp Sinh viên: Nguyễn Hồng Yến – MSV 1412401336 Page 74 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP B Nhược điểm: - Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ (không đáng kể) - Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt data C Tính năng: Phần mềm Fast Accounting 16 phân hệ giúp kế tốn thực phần mềm đạt hiệu cao xác nhất: Hệ thống Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt,tiền gửi,tiền vay Kế toán bán hàng cơng nợ phải thu Kế tốn mua hàng cơng nợ phải trả Kế tốn hàng tồn kho Kế toán TSCĐ Kế toán CCLĐ Báo cáo chi phí theo khoản mục 10 Kế tốn giá thành dự án,cơng trình xây lắp 11 Kế tốn giá thành sản phẩm sản xuất liên tục 12 Kế toán giá thành sản phẩm theo đơn hàng, 13 Báo cáo thuế 14 Báo cáo quản trị trường người dùng tự định nghĩa 15 Quản lý hóa đơn 16 Thuế thu nhập cá nhân Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Kế tốn vốn tiền đóng vai trò vô quan trọng cần thiết, công cụ thiếu quản lý kinh tế giúp cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt tình hình tăng giảm vốn tiền để từ định phát triển phù hợp với Doanh nghiệp Bởi kế tốn vốn tiền phải hồn thiện để cung cấp thơng tin xác cho nhà quản trị Doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần vật vận tải ITASCO với bảo tận tình giúp đỡ phòng kế tốn giáo hướng dẫn em tìm hiểu sâu sắc cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng Cũng thời gian thực tập em nhận thức lý luận phải gắn liền với thực tế, phải vận dụng linh hoạt lý thuyết học cho phù hợp với tình hình thực tế em học nhiều kinh nghiệm bổ ích sau Do hạn chế hiểu biết lý luận, thực tiễn, thời gian thực tập Cơng ty hạn, viết khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong đóng góp bảo thầy để khóa luận em hồn thiện Một lần cho em bày tỏ lòng biết ơn Ban lãnh đạo Cơng ty tồn thể phòng kế tốn cơng ty cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn – thạc sĩ Phạm Văn Tưởng giúp em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – MSV 1412401336 Page 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán Doanh nghiệp – NXB Tài Hà Nội Hướng dẫn thực hành kế tốn Doanh nghiệp Lý thuyết thực hành kế toán tài – NXB Tài Hà Nội Tài liệu, sổ sách kế tốn Cơng ty cổ phần Vật vận tải ITASCO cung cấp Website: www.webketoan.com.vn ` Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến Lớp QT 1807K Page 77 ... tác tổ chức kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần vật tư vận tải ITASCO 34 2.4 Kế toán tiền mặt Công ty Cổ phần vậ tư vận tải ITASCO 34 2.4.2 Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng Cty cổ phần. .. chung vốn tiền tổ chức kế toán vốn tiền doanh nghiệp -Thực trạng công tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần vật tư vận tải ITASCO -Một vài nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng kế tốn vốn tiền công. .. BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ VẬN TẢI ITASCO 63 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền công ty Cổ phần vật tư vận tải ITASCO 63 3.1.1 Ưu điểm, nhược điểm công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư và vận tải ITASCO , Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư và vận tải ITASCO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay