Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần điện cơ hải phòng

78 4 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Mai Thị Thu Hương Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Mai Thị Thu Hương Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Mai Thị Thu Hương Mã SV: 1613401009 Lớp: QTL1001K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Khái quát hóa vấn đề lý luận tổ chức cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp - Phản ánh thực trạng công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng - Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng, sở đưa biện pháp hồn thiện Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Mai Thị Thu Hương Ths Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn tiền doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm phân loại vốn tiền 1.1.3 Nhiệm vụ nguyên tắc hạch toán vốn tiền: .4 1.1.3.1 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền: .4 1.1.3.2 Nguyên tắc hạch toán vốn tiền: 1.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp: .6 1.2.1 Kế toán tiền mặt quỹ: 1.2.1.1 Quy định kế toán tiền mặt quỹ: 1.2.1.2 Chứng từ sử dụng: 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng: 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán : 1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 10 1.2.2.1 Quy định kế toán tiền gửi ngân hàng : .10 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng: 10 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng : 11 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán: 11 1.2.3 Kế toán tiền chuyển: .14 1.2.3.1 Nội dung kế toán tiền chuyển: .14 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng: 14 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng: .14 1.2.3.4 Phương pháp hạch toán : 15 1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế tốn vào cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp: 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HẢI PHỊNG 23 2.1 Khái quát chung công ty 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 23 2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần điện Hải Phòng 26 2.1.3 Đặc điểm, cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần điện Hải Phòng 27 a Mơ hình tổ chức máy quản lý Công ty : .27 b Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: .27 2.1.4 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 29 2.1.4.1.Tổ chức Bộ máy kế tốn : 29 2.1.4.2.Các sách phương pháp kế tốn áp dụng Công ty: 30 2.1.4.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán : 30 2.1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ kế tốn Cơng ty: .30 2.1.4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Công ty: 31 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 32 2.2.1 Kế toán tiền mặt quỹ: 32 2.2.1.1 Chứng từ tài khoản sử dụng : 32 2.2.1.2 Quy trình hạch tốn tiền mặt quỹ công ty: 32 2.2.1.3 Một số ví dụ minh họa 33 2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng: 44 2.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng: 44 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng: .44 2.2.2.3 Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng: 44 2.3.2.4 Một số ví dụ minh họa: 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HẢI PHÒNG 53 3.1.Đánh giá chung công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 53 3.1.1 Ưu điểm: 53 3.1.2 Hạn chế công tác kế toán vốn tiền : 56 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 57 3.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý kiểm tiền mặt : 57 3.2.2.Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán 60 3.2.3 Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ: 63 3.2.4 Một số giải pháp khác: .64 KẾT LUẬN .66 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VNĐ) Sơ đồ 1.2 : KẾ TOÁN TIỀN MẶT (NGOẠI TỆ) .9 Sơ đồ 1.3 : KẾ TOÁN ĐÁNH GIÁ LẠI VÀNG, TIỀN TỆ (TK 1113) 10 Sơ đồ 1.4: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VNĐ) 12 Sơ đồ 1.5 : KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (Ngoại tệ) 13 Sơ đồ 1.6 : KẾ TOÁN ĐÁNH GIÁ LẠI VÀNG, TIỀN TỆ (TK 1123) 14 Sơ đồ 1.7 : KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN 16 Sơ đồ 1.8 : Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký - Sổ .17 Sơ đồ 1.9 : Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ: .18 Sơ đồ 2.0 : Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký - Chứng từ 20 Sơ đồ 2.1: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký chung 21 Sơ đồ 2.2: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Kế tốn máy: .22 Sơ đồ 2.3 :Trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty 31 Sơ đồ 2.4 : Quy trình hạch tốn tiền mặt quỹ 33 Sơ đồ 2.5 : Quy trình hạch tốn tiền gửi ngân hàng 35 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu số 2.1 : Phiếu thu số 250 35 Biểu số 2.2 : Phiếu thu số 261 36 Biểu số 2.3 : Giấy đề nghị tạm ứng 37 Biểu số 2.4 : Phiếu chi số 280 38 Biểu số 2.5 : Hóa đơn giá trị gia tăng số 0001885 39 Biếu số 2.6 : Phiếu chi số 292 40 Biểu số 2.7 : Sổ quỹ tiền mặt .41 Biểu số 2.8 : Trích Sổ Nhật ký chung 42 Biểu số 2.9 : Sổ 43 Biểu số 2.10 : Giấy báo 47 Biểu số2.11 : Giấy báo nợ 48 Biểu số 2.12 : Phiếu thu số 286 49 Biểu số 2.13 : Giấy báo 50 Biểu số 2.14 : Trích Sổ Nhật ký chung 51 Biểu số 2.15 : Trích Sổ TK 112 52 Biểu số 2.16 : Bảng kiểm quỹ .59 Biểu số 2.17 : Sổ giao nhận chứng từ 64 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HẢI PHỊNG 3.1.Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng Ngay từ ngày đầu thành lập công ty gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp non trẻ ngành kinh doanh quạt điện kinh nghiệm trở thành hạn chế lớn Bước đầu hoạt động công ty bán lẻ cho đại lý, cửa hàng nhận cơng trình, hạng mục cơng trình quy mô nhỏ khiêm tốn, với nỗ lực không ngừng cán bộ, công nhân viên công ty cơng ty đạt thành tựu đáng kể Vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa học hỏi kinh nghiệm công ty bạn, Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng trở thành doanh nghiệp thân thiết với gia đình sản phẩm Với phương châm hoạt động đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ yêu cầu khách hàng cơng ty gắng để khẳng định vị trí thị trường lòng tin người tiêu dùng 3.1.1 Ưu điểm: *Về mơ hình quản lý kinh doanh: Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần điện Hải Phòng thực chế độ thủ trưởng, mục tiêu phấn đấu công ty tinh giảm máy quản lý để đổi nâng cao trình độ quản lý, tăng hiệu suất làm việc đạt tới mức độ cao nhất, đồng thời nâng cao tính hiệu cơng tác quản lý cơng ty Trình độ nghiệp vụ cán quản lý ngày nâng cao.Điều chứng tỏ nhạy bén quản lý cố gắng tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty Trong hoạt động kinh doanh, công ty thực xuất sắc kế hoạch kinh doanh nhiệm vụ đề thời kỳ xác định *Về tổ chức máy kế toán: Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 53 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp + Tổ chức máy kế tốn Cơng ty hợp lý, cơng tác kế toán thực theo chế độ kế tốn chế độ quản lý hành, trình tự luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Đảm bảo thuận tiện cho kế toán đối chiếu kiểm tra số liệu, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh + Vốn tiền quản lý chặt chẽ, thơng tin kịp thời xác nghiệp vụ thu, chi, tồn quỹ vào sổ sách theo trình tự chứng từ sử dụng theo mẫu BTC ban hành + Trình độ nhân viên không ngừng nâng cao, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo nhịp nhàng lý thuyết thực tế công ty, biết áp dụng phương thức hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời giảm khối lượng công việc ghi chép thừa để đạt hiệu cao Mỗi nhân viên kế tốn sử dụng máy vi tính nên cơng việc kế tốn thực nhanh chóng, số liệu ln xác * Về hạch toán kế toán : + Về chứng từ kế toán : Các thủ tục chứng từ liên quan đến việc hạch toán vốn tiền thực đầy đủ Từ cơng việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lý chứng từ tiến hành cách cẩn thận, đảm bảo số liệu phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng dễ hiểu Trong công tác theo dõi Vốn tiền, kế toán Vốn tiền tiến hành chặt chẽ theo quy định luân chuyển chứng từ Chứng từ lưu trữ đóng theo thứ tự để thuận lợi cho việc kiểm tra, tra Tổ chức hệ thống BCTC Báo cáo thống nội đầy đủ kịp thời để lãnh đạo nắm bắt tình hình nhanh chóng + Về sổ sách kế tốn : Sổ sách kế toán lập ghi chép rõ ràng, rành mạch Việc lưu trữ thông tin lập sổ sách thực máy vi tính in với lựa chọn sổ sách cần thiết phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, quản lý Nên doanh nghiệp trực tiếp giảm phần chi phí, đồng thời giảm số lượng chứng từ sổ lưu trữ kho Kế toán tổng Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 54 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp hợp mở đầy đủ số sách cần thiết để theo dõi tình hình thu chi tiền mặt (TK 111), tiên gửi ngân hàng (TK 112) : Sổ quỹ tiền mặt, sổ Nhật ký chung, sổ TK 111, TK 112 Điều thể việc tổ chức hạch toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng Các số liệu sổ sách tính đối chiếu cao, đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh + Về hệ thống tài khoản áp dụng : Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi biến động Vốn tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định chi tiết tối đa cho loại tiền Sự chi tiết cho phép Ban lãnh đạo nắm bắt số liệu cụ thể chi tiết Vốn tiền, từ định cách xác hợp lý * Về tổ chức kế toán vốn tiền : + Hệ thống chứng từ kế toán : việc quản lý chứng từ khoản thu, chi đảm bảo nguyên tắc + Công tác kế toán vốn tiền : việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh tiến hành đầy đủ kịp thời Cuối quý thực việc kiểm tra quỹ đối chiếu số dư nhằm hạn chế sai sót, hạn chế việc gian lận quản lý tiền mặt + Vốn tiền loại tài sản đặc biệt trình quản lý vốn tiền Công ty chặt chẽ ; + Tiền mặt để két an toàn, chống trộm, chống cháy, đảm bảo tính an tồn cao + Mọi biến động vốn tiền làm đầy đủ thủ tục chứng từ hợp lý, hợp pháp, hợp lệ + Việc sử dụng chi tiêu vốn tiền sử dụng mục đích, chế độ + Kế toán tiến hành quản lý cách chặt chẽ tiền mặt quỹ, thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng, liên hệ chặt chẽ, theo dõi chứng từ liên quan đến tiền gửi Ngân hàng, vào sổ sách theo trình tự chứng từ theo mẫu BTC ban hành Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 55 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Lãnh đạo với kế tốn trưởng ln giám sát chặt chẽ tình hình thu, chi tiền mặt, quản lý tiền gửi Ngân hàng, đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn khoa học hợp lý, rõ ràng tiêu kinh tế, đáp ứng tính liên tục hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Như vậy, với việc tổ chức công tác vốn tiền đáp ứng nhu cầu Công ty đề : đảm bảo tính thống mặt phạm vi phương pháp tính toán tiêu kinh tế, đảm bảo số liệu kế tốn ln trung thực, hợp lý, rõ ràng * Về đội ngũ cán công nhân viên : Tại Công ty, ban lãnh đạo thường xuyên trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán kế toán nhằm nâng cao máy kế tốn, tạo nên máy hồn chỉnh thực tốt cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng Nhờ chiến lược đó, mà Cơng ty đội ngũ cán kế tốn lực, trình độ với tinh thần trách nhiệm cao 3.1.2 Hạn chế công tác kế toán vốn tiền : Bên cạnh ưu điểm trên, Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng tồn hạn chế yếu tố chủ quan khách quan định tác động bên cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng  Về việc kiểm quỹ : Công ty cần phải tiến hành việc kiểm quỹ định kỳ vào ngày cuối hàng tháng, hàng quý cuối năm cần thiết kiểm đột xuất bàn giao quỹ Việc kiểm quỹ cần thực cho loại tiền quỹ doanh nghiệp để biết số tiền thực tế quỹ số tiền ghi sổ thời điểm kiểm Do đơn vị chưa định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể kế hoạch toán cơng nợ thống nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt quỹ đơn vị khơng ổn định, lúc q lúc lại q nhiều, điều gây khó Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 56 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp khăn cho Công ty việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh gây ứ đọng vốn vòng quay vốn bị chậm lại  Về việc đại hóa cơng tác kế tốn: Cơng ty chưa đưa phần mềm kế tốn vào sử dụng phòng kế tốn trang bị máy tính đầy đủ Nhưng dừng lại Excel khơng sử dụng phần mềm kế tốn.Vì việc sử dụng phần mềm kế toán cần thiết Sử dụng phần mềm tiết kiệm thời gian công sức lao động đem lại hiệu làm việc cao Giảm tải khối lượng công việc vào kỳ kế tốn khối lượng cơng việc tương đối lớn Do sử dụng phần mềm kế toán giảm nhẹ áp lực công việc thời gian làm việc cho kế toán  Về việc luân chuyển chứng từ: Chứng từ kế toán quan trọng đến cơng tác quản lý tài Việc ln chuyển từ cơng ty chưa quy định cụ thể, khơng sổ sách giao nhận nên việc tập hợp số liệu, chứng từ sổ sách chậm, dễ gây mát dẫn đến việc chậm chễ việc định nhà quản lý 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng Là sinh viên thực tập cơng ty, giúp đỡ thầy anh chị nhân viên phòng kế tốn, e xin mạnh dạn đưa vài ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Vốn tiền Cơng ty 3.2.1 Hồn thiện công tác quản lý kiểm tiền mặt : Để khác phục nhược điểm nêu : theo em Công ty nên xây dựng định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể kỳ hạch toán vào kế hoạch thu chi tiền mặt kỳ Định mức xê dịch kỳ hạch tốn, khơng phép tăng q cao thấp gây tình trạng bất ổn quỹ tiền mặt Bên cạnh cơng ty cần lập kế hoạch thu hồi tốn cơng nợ cho số tiền phải trả nợ số tiền nợ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo nhu cầu thu – chi tiền mặt công ty Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 57 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Kế toán nên tiến hành kiểm quỹ định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm đột xuất nhu cầu bàn giao quỹ để xác định số chênh lệch (nếu có) tiền Việt Nam tồn quỹ thực tế với Sổ quỹ để từ tăng cường quản lý quỹ làm sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán chênh lệch Khi tiến hành kiểm quỹ, phải lập ban kiểm kê, thủ quỹ kế toán tiền mặt kế toán toán thành viên Trước kiểm quỹ, thủ quỹ phải ghi Sổ quỹ tất phiếu thu, phiếu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm Mọi khoản chênh lệch phải báo cáo Giám đốc xem xét Khi tiến hành kiểm quỹ Ban kiểm quỹ phải lập Bảng kiểm quỹ thành hai : + Một lưu thủ quỹ + Một lưu kế toán quỹ tiền mặt kế toán toán Bản kiểm quỹ lập theo mẫu sau : Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 58 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 2.16 : Bảng kiểm quỹ Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện HP Địa : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân –HP Mẫu số 08a-TT Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/14/2014 Bộ tài BẢNG KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Hơm nay, vào ngày tháng năm Chúng gồm: - Ông/Bà: - Ông/Bà: Số: đại diện kế toán đại diện thủ quỹ Ông/Bà: đại diện Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng ( tờ ) Số tiền A B x x I II Số dư theo sổ quỹ: Số kiểm thực tế: Trong đó: - Loại III - Loại - Loại - Loại - Chênh lệch (III = I – II): x - Lý do: + Thừa: + Thiếu: - Kết luận sau kiểm quỹ: Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 59 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2.Cơng ty nên ứng dụng phần mềm kế toán Trước làm thủ cơng kế tốn viên cộng sổ kế tốn sai tất báo cáo tài liên quan phải xem xét lập lại từ đầu mà thời gian tiêu tốn cho vài ngày tới vài tuần để hồn thành với trợ giúp loại phần mềm kế tốn, người sử dụng giảm tối đa thời gian bỏ vào việc chỉnh sửa liệu, sổ sách, báo cáo từ vài ngày xuống vài phút Ngồi ra,cơng tác kế tốn thủ cơng thơng thường u cầu nhiều vấn đề nhân làm kế toán Mặt khác, phần mềm kế tốn lập trình tự động hóa hồn tồn nên cơng đoạn tính tốn, lưu trữ, tìm kiếm kết xuất báo cáo rút ngắn nhiều giúp cơng ty tiết kiệm tối đa hóa khoản chi phí nhân lẫn thời gian Ngồi ra, Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng phòng ban trang bị đầy đủ máy vi tính đến cơng nhân viên cơng ty, điều tiền đề thuận lợi để phát triển, áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn giúp giảm thiểu sai sót đến mức thấp sai sót xảy ra, tiết kiệm thời gian công sức cho cong nhân viên Hiện nay, thị trường nhiều phần mềm kế tốn phù hợp với mơ hình kinh doanh cơng tycơng ty tham khảo : MISA, Smart Pro… *Phần mềm kế toán MISA:đây phần mềm kế toán nâng cấp với nhiều tính tiện dụng so với phần mềm kế toán cũ  Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng, triển khai dễ dàng, nhanh chóng  Giá hợp lý giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư  Hệ thống báo cáo đa dạng, đáp ứng nhu c ầu quản lý đơn vị; Bổ sung phân hệ Thủ quỹ, Thủ kho giúp tiết kiệm 90% thời gian, công sức cho thủ quỹ, thủ kho  Các liệu tính tốn MISA đảm bảo độ xác, phần trăm xảy sai sót tương đối thấp  Tính bảo mật cao Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 60 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Dự báo dòng tiền tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn  Tăng tốc độ xử lý liệu, xem sổ sách, báo cáo nhập liệu nhanh gấp lần  Dưới hình ảnh cho MISA.MSE.2017 * Phần mềm kế toán LinkQ - Phần mềm kế toán LinkQ phần mềm xây dựng cơng cụ lập trình tiên tiến C#.NET, sở liệu SLQ Server tích hợp Font chuẩn Unicode - Mơ hình cấp liệu cho phép tập hợp quản lý theo sơ đồ Tổng công tycông ty thành viên chi nhánh - Tính linh động, dễ chỉnh sửa: Cho phép người dùng khai báo thêm trường thông tin để theo dõi - Theo dõi hạch toán song song nhiều loại tiền tệ - Cho phép làm việc nhiều cửa sổ thời điểm, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ nhiều phân hệ khác - Giao diện báo cáo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa ngôn ngữ khác người dùng tự định nghĩa Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 61 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Kết xuất liệu office dễ dàng, kết xuất trực tiếp qua HTTK, iHTKK, TaxOnline - Tích hợp nhiều hệ điều hành như: Winxp, Vista, Win - thể kết nối liệu từ xa (trường hợp bán hàng showroom, chi nhánh, cơng ty ) Dưới hình ảnh cho phần mềm kế tốn LinkQ *Phần mềm kế toán Smart Pro:  Phần mềm kế tốn đơn giản, dễ sử dụng, thao tác  Nhập liệu nhanh thao tác ngắn gọn hình nhập liêu nhập liệu nhanh áp dụng cơng nghệ hình nhập liệu mà khơng chia theo phân hệ, dễ quản lý, bảo trì & nâng cấp chỉnh sửa theo biểu mẫu báo cáo Bộ Tài Chính  Cơng nghệ lọc liệu thơng minh, xử lý nhanh, tốn tài nguyên máy Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 62 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Với quy mô Công ty Cổ phần Điện Hải Phòng nên sử dụng Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 - phần mềm kế toán nâng cấp với nhiều tính tiện dụng so với phần mềm kế toán cũ, giao diện đơn giản, dễ sử dụng giá hợp lý 3.2.3 Hồn thiện cơng tác luân chuyển chứng từ: Để việc luân chuyển chứng từ nhanh chóng tránh mát Cơng ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ qua phòng, phận bắt buộc chữ ký bên.Đồng thời nâng cao trách nhiệm việc bảo quản chứng từ Sổ giao nhận chứng từ theo mẫu sau : Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 63 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 2.17 : Sổ giao nhận chứng từ SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Ngày, tháng giao nhận Số hiệu chứng từ Ngày tháng chứng từ Số tiền chứng từ Ký tên Bên giao Bên nhận 3.2.4 Một số giải pháp khác: Về công tác quản lý: Cần cải tiến trang thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất Đổi máy móc thiết bị hiệnđạiđể cho đời sản phẩm tinh tế nhất.Tích cực bảo dưỡng máy móc thiết bị cách thường xuyên, đầu tư vào tài sản phục vụ sản xuất.Đầu tư nâng cấpđường điện cao ápđểổnđịnh sản xuất Ngồi ra, tính chất dây truyền sản xuất nhiều máy móc.Mỗi sản phẩm sản xuất nhiều cơng đoạn cần phải bố trí hợp lý khâu, máy công đoạn sản xuất liên quan.Đồng thời tổ chức phân cơng phục vụ nơi làm việc, vận chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm cho thuận tiệnđảm bảo trình sản xuấtđược liên tục hiệu Trang bịđầyđủ hệ thống quạt gió, máy hút bụi cho phân xưởngđể tránh tình trạng nóng bụi bẩn làmảnh hưởngđến sức khoẻ cơng nhân, tạođiều kiện thuận lợi tăng khả lao động dẫn tới tăng thoả mãn công việc tăng suất lao động Bên cạnh giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền, Cơng ty cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên kế toán đáp ứng chất lượng quản lý cơng tác kế tốn Ngồi Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 64 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp ta, em xin đưa thêm số ý kiến đóng góp quản lý, tổ chức phương thức hạch tốn Cơng ty Thường xuyên củng cố máy quản lý Công ty cho gọn nhẹ mà đạt hiệu cao nhất, tổ chức phân công rõ ràng công việc cụ thể phòng ban nhân viên Cơng ty để tránh tình trạng người làm, kẻ chơi Đổi đầu tư trang thiết bị, máy móc đại cho việc sản xuất Cơng ty, từ ln hồn thành sản lượng mà Công ty đề Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 65 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền ty Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng” đề cập vấn đề lý luận thực tiễn sau:  Về mặt lý luận: Đưa vấn đề tổng quan vốn tiền kế tốn vốn tiền doanh nghiệp, theoThơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ tài  Về mặt thực tiễn:  Phản ánh thực trạng tổ chức hạch toán kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng với tài liệu số liệu năm 2017  Đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng: - Cơng ty nên thực kiểm quỹ - Công ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn - Cơng ty nên lập Sổ giao nhận chứng từ Thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng kết thúc, khoảng thời gian ngắn ngủi em học hỏi nhiều điều bổ ích, kinh nghiệm thực tế kiến thức chun mơn, điều mà trước em chưa biết biết mơ hồ qua đợt thực tập vừa qua làm sáng tỏ giúp em hiểu sâu kiến thức chưa nắm vững Đặc biệt, giúp em hiểu biết thêm cơng tác kế tốn, thấy khó khăn vất vả cơng việc qua làm cho em thêm yêu nghề vững tin vào công việc mà thân lựa chọn Một lần nữa, em xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn -Ths Nguyễn Thị Mai Linh, ban lãnh đạo phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng giúp em nhiều để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này.Mặcdù cố gắng với hết khả mình, kiến thức lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên viết tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong tiếp thu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bảo thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Mai Thị Thu Hương Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 66 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2016), Chế độkếtốn doanh nghiệp 1Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài Bộ tài (2016), Chế độkếtốn doanh nghiệp 2Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế tốn sơ đồ kế tốn, Nhàxuất Tài Cơng ty cổ phần điện Hải Phòng (2017), Sổsách kếtốn Cơng ty Tài liệu tham khảo khác thư viện Sinh viên: Mai Thị Thu Hương - Lớp: QTL1001K Page 67 ... chức cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp - Phản ánh thực trạng công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng - Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải. .. cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ. .. cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Điện Hải Phòng 57 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý kiểm kê tiền mặt : 57 3.2.2 .Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán 60 3.2.3 Hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần điện cơ hải phòng , Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần điện cơ hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay