Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH an minh

98 3 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:09

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Bùi Thị Lệ Giảng viên hướng dẫn : Ths.Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH AN MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên : Bùi Thị Lệ Giảng viên hướng dẫn : Ths.Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Lệ Mã SV: 1613401019 Lớp: QTL1001K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH An Minh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp vừa nhỏ - Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương đơn vị thực tập - Đánh giá ưu khuyết điểm trơng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng, đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn số liệu phục vụ cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương năm 2016 cơng ty TNHH An Minh Địa điểm thực tập tốt nghiệpCông ty TNHH An Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH An Minh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Bùi Thị Người hướng dẫn Lệ Ths Phạm Văn Tưởng Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Lý luận chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo tiền lương 1.1 Khái quát tiền lương, khoản trích theo lương kế tốn tiền lương, khoản trích theo lương .3 1.1.1 Khái niệm, chất tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2.Quỹ lương 1.1.1.3 Bản chất 1.1.1.4 Chức 1.1.1.5.Các nguyên tắc tiền lương 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương 1.1.2.1 Ý nghĩa vai trò 1.1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 1.1.3 Nội dung tiền lương khoản trích theo lương 11 1.1.3.1 Nội dung tiền lương 11 1.1.3.2 Nội dung khoản trích theo lương 12 1.1.3.3 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương .15 1.2 Kế tốn chi tiết tiền lương khoản trích theo lương .15 1.2.1 Phân loại lao động doanh nghiệp 15 1.2.2 Hạch toán thời gian lao động 16 1.2.3 Số lượng lao động 18 1.2.4 Kết lao động 18 1.2.5 Thanh toán lương với người lao động 19 1.2.6 Trích trước tiền lương nghỉ phép 19 1.2.7 Các hình thức trả lương, tính khoản trích theo lương phân bổ tiền lương, khoản trích theo lương .20 1.2.7.1 Các hình thức trả lương .20 1.2.7.2 Tính khoản trích theo lương 25 1.3 Kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 25 1.3.1 Các chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán 25 1.3.1.1 Chứng từ sử dụng 25 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng 26 1.4 Các hình thức ghi sổ kế toán 33 1.4.1 Hình thức Nhật ký - Sổ 33 1.4.2 Hình thức Nhật ký chung 33 1.4.3 Chứng từ ghi sổ: 34 1.4.4 Hình thức Kế tốn máy 34 Chương Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH An Minh 36 2.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty tnhh an minh 36 2.1.1 Ngành nghề kinh doanh 37 2.1.2 Bộ máy quản lý Công ty 38 2.1.3.Tổng số nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ xe làm việc đơn vị tính đến thời điểm kiểm tra; việc thực chế độ sách người lao động; 39 2.1.3.1 Bộ phận quản lý, theo dõi điều kiện an toàn giao thông 40 2.1.3.2 Đăng ký khai; niêm yết giá cước; .40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 42 2.1.5 Đặc điểm tổ chức sổ kế tốn Cơng ty 43 2.1.6 Các sách phương pháp kế toán áp dụng 45 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty tnhh an minh 45 2.2.1 Đặc điểm lao động , công tác quản lý lao động , đặc điểm công tác chi trả lương công ty 45 2.2.2 Các hình thức tiền lương phạm vi áp dụng cơng ty 46 2.2.2.1 Cách tính lương cho phận gián tiếp 47 2.2.2.2 Cách tính lương cho phận lao động trực tiếp 48 2.2.4 Hạch toán lao động 49 2.2.4.1 Hạch toán thời gian lao động 49 2.2.4.2 Hạch toán kế toán lao động 50 2.2.5 Cách tính lương khoản trích theo lương 50 2.2.5.1 Cách tính lương khoản khấu trừ lương 50 2.2.6 Cách tính trợ cấp BHXH 58 2.2.7.Trình tự hạch tốn chi tiết tiền lương khoản trích theo lương cơng ty hạch tốn tiền lương cho cơng nhân viên 61 2.2.8 Trình tự hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 71 Chương Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH An Minh 77 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH An Minh 77 3.1.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn Cơng ty 77 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty tnhh an minh 80 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 80 3.2.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương .82 3.2.2.1 Giải pháp 1: Về tiền lương: 82 3.2.2.2 Giải pháp 2: Công tác quản lý cán công nhân viên 82 3.2.2.3 Giải pháp 3: : Mở sổ chi tiết cho tài khoản 154 83 Mở sổ chi tiết cho tài khoản 154 .84 3.2.2.4 Giải pháp 4: Lập bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 85 3.2.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao thu nhập cho CBCNV .87 3.2.2.6 Giải pháp 6: Xây dựng chế độ tiền thưởng hợp lý 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết đề tài Tiền lương phần thu nhập người lao động sở số lượng chất lượng lao động thực công việc thân người lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp người lao động Đối với doanh nghiệp tiền lương khoản chi phí sản xuất Việc hạch tốn tiền lương doanh nghiệp phải thực cách xác, hợp lý Tiền lương trả với thành lao động kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trình lao động Ngồi tiền lương mà người lao động hưởng khoản tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ quỹ xã hội mà người lao động hưởng, thể quan tâm xã hội, doanh nghiệp đến thành viên doanh nghiệp Tiền lương vấn đề xã hội quan tâm ý ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương phần khơng nhỏ chi phí sản xuất Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý tạo động lực tăng suất lao động Tiền lương có vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động Chi phí nhân cơng chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng số chi phí sản xuất doanh nghiệp Vì doanh nghiệp cần phải tăng cường cơng tác quản lí lao động, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cần xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân cơng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đối với lao động tiền lương có ý nghĩa vơ quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế, tiền lương thể trình Sinh viên : Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP phân phối cải vật chất người lao động làm Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vửa khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm với công việc thực việc làm cần thiết Chính sách tiền lương vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp “ Công ty trách nhiệm hữu hạn An Minh” với nhiệm vụ cơng ty trách nhiệm xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán đúng, đủ toán kịp thời ý nghĩa to lớn mặt kinh tế mặt trị Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em chọn đề tài : Kế toán tiền lương khoản trích theo lươngCơng ty trách nhiệm hữu hạn An Minh “ - Phương pháp tổng hợp sử dụng để tổng hợp kiên thức, thông tin, số liệu phục vụ đề tài Bài viết tổng hợp kiên thức liên quan đến cơng tác kế tốn tiền lương khaonr trích theo lương doanh nghiệp theo định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng năm 2006 Số liệu trích dẫn để minh họa viết lấy khoản thời gian từ ngày 01/12/2016 đến 31/12/2016  Kết cấu đề tài Gồm chương: Chương 1: Lý luận chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH An Minh Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH An Minh Sinh viên : Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bảng 17: Trích sổ TK 338 Đơn vị : Cơng ty TNHH AN Minh Địa : Phường Máy Tơ - NQ-HP Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo 48 /2006//TT BTC ngày 14/9/2016 Bộ tài chính) SỔ CÁI Số hiệu tài khoản: 338 Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác Tháng 12 năm 2016 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A 30/12 30/12 Diễn giải Số hiệu NT B C D Số dư đầu kỳ 30/12 Tính lương chế độ BH cho CNV Thu tiền trợ cấp BHXH quan BHXH chi Trích khoản bảo hiểm vào chi phí DN Trích khoản BH trừ vào lương nhân viên Nộp tiền BH cho quan Bảo hiểm Trích nộp cho cấp Chi tiêu kinh phí CĐ đơn vị BH100 PC182 30/12 31/12 BL103 31/12 31/12 BL101 31/12 31/12 PC194 31/12 31/12 PC195 31/12 31/12 PC106 31/12 Cộng Số dư cuối kỳ Số hiệu TK đối ứng E Số tiền Nợ Có 1,520,450 191,365 334 111 191,365 154 642 17,458,776 6,432,000 334 10,452,215 111 32,352,093 111 995,449 111 1,100,500 34,639,407 34,534,356 1,415,399 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng Thủ quỹ Giám đốc (đã ký) (đã ký) (đã ký) Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH An Minh 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH An Minh 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế tốn Cơng ty Trong q trình thực tập Công ty TNHH An Minh, kiến thức học kết hợp với thực tế công việc em tìm cho nhiều học kinh nghiệm bổ ích cách quản lý, hạch tốn kế tốn Về em thấy công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp, phát huy hết lực Quá trình sản xuất kinh doanh phát triển, tổng số vốn kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận Kế tốn cơng cụ quản lý sắc bén thiếu hệ thống quản lý kinh tế tài đơn vị phạm vi toàn kinh tế quốc dân Như bao doanh nghiệp khác, Công ty TNHH An Minh Đội ngũ kế toán Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, họ đặt nhiệm vụ giao lên hết nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh gọn xác - Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH An Minh gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh Công ty Các cán kế tốn bố trí hợp lý phù hợp với trình độ khả người Mỗi phần hành kế tốn phân cơng cụ thể.Việc phân chia nhiệm vụ phận máy kế toán giúp cho việc hạch toán kế toán đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Công ty quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên phòng kế tốn, đội ngũ kế tốn cơng ty tương đối vững mạnh, có chun mơn kinh nghiệm công việc - Công ty sử dụng hình thức kế tốn Nhật Ký Chung Đây hình thức phù hợp với quy mơ tính chất sản xuất kinh doanh Công ty, thuận lợi cho việc phân cơng lao động kế tốn, tránh việc ghi chép trùng lặp, tạo thống kế toán tổng hợp kế toán khoản mục chi tiết.Việc ghi chép sổ sách tiến hành thường xuyên, liên tục Chứng từ kế toán cập nhật đầy đủ kịp thời, tổ chức hệ thống luân chuyển chứng từ qua phận khoa học hợp lý thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu sổ Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 77 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP sách Với hình thức việc lập báo cáo tài thực cách nhanh chóng, xác Bên cạnh cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn hỗ trợ cho việc ghi chép, tính tốn lưu trữ tài liệu kế tốn phù hợp xác Cùng với đời phát triển Cơng ty, cơng tác quản lý kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn Cơng ty nói riêng khơng ngừng củng cố hồn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực cơng tác quản lý hạch tốn kinh doanh Cơng ty 3.1.2 Nhận xét cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Như biết tiền lương chiếm vị trí quan trọng đời sống CBCNV đa phần thu nhập họ phụ thuộc vào đồng lương Mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng say lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc Chính mà cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương đóng vai trò quan trọng q trình kinh doanh Công ty, nhân tố giúp cho Công ty hoàn thành kế hoạch đặt Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH An Minh, sở lý luận kiến thức em học em xin nêu lên nhận xét cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty sau: Ưu điểm: - Trong q trình tính lương ln đảm bảo tính xác, thống tháng tháng năm Phương pháp tính lương đơn giản, dễ hiểu, dễ làm Việc ghi chép số liệu từ chứng từ gốc vào sổ sách kế toán đảm bảo tính xác, hợp lý quy định Cơng ty áp dụng hai hình thức trả lương phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh Công ty Trả lương theo thời gian áp dụng cho khối văn phòng thuận lợi cho việc theo dõi thời gian hiệu công việc Trả lương theo doanh thu nhân viên lái xe phụ xe nhằm khuyến khích người lao động làm việc có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ công việc Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương thực theo quy định Nhà nước Công ty sử dụng hệ thống sổ sách,chứng từ kế toán với chế độ kế tốn Một số mẫu sổ Cơng ty có điều chỉnh lại theo yêu cầu công tác song đảm bảo quy định Nhà nước có tính thống cao - Cơng tác quản lý nhân chặt chẽ, có đối chiếu việc chấm cơng với thống lao động đảm bảo tính cơng người lao động Với CBCNV nghỉ hưởng BHXH theo dõi sát xao, chứng từ phải đầy đủ chữ ký phận liên quan tốn, có xem xét cẩn thận cho trường hợp để xét đóng tỷ lệ hưởng BHXH - Các chứng từ trình bày quy định, có đầy đủ chữ ký, đảm bảo xác, khơng bị tẩy xố, việc thu thập xử lý chứng từ cẩn thận, khoa học, hợp lý thuận lợi cho q trình tính tốn kiểm tra cần - Việc toán khoản phải trả, phải thu rõ ràng, theo chế độ quy định Việc toán trả lương cho CBCNV tiền mặt, trả lương thời hạn quy định Công ty trả lương cho CBCNV lần tháng, thời gian, khơng chậm, thiếu lương Do tạo tin tưởng, tâm lý thoải mái kích thích người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, hăng say làm việc cống hiến cho đơn vị - Chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ln tính tốn xác, đầy đủ theo tỷ lệ Nhà nước quy định, phân bổ cho đối tượng vào chi phí sản xuất kinh doanh nộp cho quan quản lý theo thời gian quy định Nhược điểm: - Kế toán theo dõi tiền lương vào bảng chấm cơng mà phòng ban cơng ty gửi để xác định ngày công làm việc thực tế CBCNV tháng từ làm sở để tính tiền lương phải trả cho người lao động Tuy nhiên bảng chấm công thể số ngày làm số ngày nghỉ mà việc sớm muộn chưa đánh giá chất lượng công tác CBCNV Phần lương mà người lao động nhận không gắn liền với kết lao động mà họ tạo nên khơng khuyến khích CBCNV tích cực làm việc, dễ tạo nên tư tưởng đối phó làm cho đủ ngày công mà không trọng đến chất lượng suất lao động Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Hiện nay, Công ty trả lương cho người lao động tiền mặt Với khối lượng tiền lớn dễ gây nên nhầm lẫn, sai sót, mát trình chi trả cho người lao động Việc toán tiền lương nhiều thời gian, không khoa học, không đáp ứng nhu cầu CBCNV - Đối với việc tính thuế thu nhập cá nhân, kế tốn khơng tính thuế cho CBCNV có mức lương thuộc diện chịu thuế tháng mà đến năm tài sau thực việc tính thuế thu nhập người lao động phải nộp Tiền thuế thu nhập cá nhân CBCNV năm mà tính lần việc tính tốn phức tạp dễ gây nên sai sót, nhầm lẫn chi phí thuế TNCN tương đối lớn - Không lập bảng phân bổ lương BHXH - Chưa mở sổ chi tiết cho TK 154 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty tnhh an minh 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Trong kinh tế thị trường sức lao động coi hàng hố việc xác định giá trị có ý nghĩa vô quan trọng không với người lao động , người sử dụng lao động mà với xã hội Để trình sản xuất diễn liên tục người lao động phải tái sản xuất sức lao động Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động dùng để bù đắp sức lao động mà họ bỏ Mặt khác tiền lương kích thích đảm bảo người lao động làm việc có hiệu quả, có suất cao tiền lương tăng lên ngược lại Mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mong muốn thu nhận thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết có khả tạo thời phát huy chủ động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Muốn tồn phát triển doanh nghiệp cần phải tạo sản phẩm tốt, giá hợp lý tạo lợi cạnh tranh Để làm điều doanh nghiệp khơng cách khác tối thiểu hố chi phí sản xuất từ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 80 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Kế tốn cơng cụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế, động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày phát triển làm ăn có hiệu Vì hồn thiện cơng tác kế tốn mục tiêu hàng đầu cần thiết doanh nghiệp Trong thơng tin mà kế tốn cung cấp thơng tin tiền lương hoản trích theo lương có vị trí quan trọng hệ thống kinh tế tài phận cấu thành phí sản xuất kinh doanh Ngồi kế tốn tiền lương khoản trích theo lương giúp cho việc cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động nâng cao suất lao động Cho nên việc tính tốn phân bổ tiền lương khoản trích theo lương phải thực đắn tính đầy đủ chế độ tiền lương toán kịp thời Mỗi doanh nghiệp có hình thức, quan niệm, cách thức khác nhau, xong doanh nghiệp mong muốn có cách thức tính, chi trả, hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính thay đổi kinh tế, đặc thù sản xuất kinh doanh, tiền lương khoản trích theo lương có tồn mà nhà quản lý đã, cố gắng nỗ lực mong muốn khắc phục tồn để hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương đắn giúp cho việc hạch toán kinh doanh doanh nghiệp vào nề nếp, giảm bớt chi phí khơng cần thiết Nó cho doanh nghiệp xác định đắn chi phí sản xuất chi phí kinh doanh Từ xác định đắn thu nhập doanh nghiệp, ngồi giúp doanh nghiệp cân đối chi phí kết tạo cho hiệu kinh tế tăng lên giúp cho doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với ban ngành có liên quan Đối với đảm bảo tốn tiền lương đầy đủ, xác làm tăng thu nhập cho người lao động cho doanh nghiệp Với đổi kinh tế thị trường, Công ty tổ chức lại máy quản lý, cải tiến trình sản xuất kinh doanh đồng thời tổ chức lại máy kế toán doanh nghiệp Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 3.2.2.1 Giải pháp 1: Về tiền lương: *Tiền lương mặt khoản thù lao người lao động; mặt khác tạo nên khoản chi phí lớn cho cơng ty Do việc tính đúng, đủ, hợp lý việclàm quan trọng Tuy nhiên việc tính lương cho cơng ty Vận tải không dễ dàng, Nhưng công ty sử dụng phương pháp tính thủ cơng; việc tốn nhiều thời gian sức lực cho cán kế tốn Cơng ty nên bỏ khoản chi phí để lắp đặt phần mềm thật phù hợp Phần mềm trước hết phải phần mềm dạng mở, dễ dàng thiết kế thêm theo ý cán kế tốn; cho phù hợp với tình hình tính lương thực tế công ty 3.2.2.2 Giải pháp 2: Công tác quản lý cán công nhân viên Con người ln nhân tố động nhất, cách mạng Vì việc đào tạo đội ngũ lao động kế cận có tay nghề phải ý quan tâm hàng đầu +Các cán kế toán phải thường xuyên nâng cao học hỏi tiếp thu quan niệm quản lý tiên tiến kế tốn nói chung mảng tiền lương nói riêng Để tiếp thu, thực cơng tác kế tốn máy; Đồng thời có định đắn để nâng cao đời sống vật chất,tinh thần cho CNV + Liên tục nâng cao tay nghề đội ngũ lao động sản xuất trực tiếp có thơng qua nhiều hình thức như: bồi dưỡng, đào tạo - Giữa cán kế toán tiền lương CNV nên có gặp trực tiếp, nghe báo cáo nguyện vọng CNV để xây dựng phương pháp tính lương cho phù hợp với thời kỳ Mặc dù quỹ lương công ty bội chi điều tốt việc xác định quỹ lương kế hoạch, thực cách trả lương cho cán công nhân viên công ty có số vấn đề cần xem xét: - Mặc dù lương phận trực tiếp sản xuất cao mức lươngđó chưa tương xứng với công việc họ làm Trong lương phận gián tiếp sản xuất lại cao - Về thực tế suất lao động bình quân tiền lương bình qn sản xuất tăng khơng nhiều so với kế hoạch suất lao động bình qn, tiềnlương bình qn sản xuất khác lại có tốc độ tăng cao Cơng ty cần xem xétđể cân xứng hai phận - Cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất vận tải hoạt động sản xuất mang lại nguồn lợi chủ yếu cho công ty.Do tầm quan trọng công Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP tác tổ chức lao động tiền lương nên công tác tổ chức lao động tiền lương công ty TNHH An Minh cần phải: - Tuyển chọn bố trí lao động khoa học hợp lý để thực công việc để từ giảm biên chế phận gián tiếp - Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc nhằm nâng cao năngsuất lao động, nâng cao thu nhập - Trả lương tương xứng với công việc mà người lao động hưởng để nângcao nỗ lực thành tích lao động họ - Đánh giá thường xuyên công mức độ hoàn thành nhiệm vụ người lao động giúp họ làm việc tốt - Tăng lương cho người lao động theo chế độ sách 3.2.2.3 Giải pháp 3: : Mở sổ chi tiết cho tài khoản 154 Cơ sở giải pháp :Vì doanh nghiệp chưa mở sổ chi tiết cho TK 154 phí sản xuất kinh doanh phát sinh hạch tốn chung Trong doanh nghiệp có nhiều chi phí riêng biệt như: chi phí nhân nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung Vì vậy, chưa phản ánh xác mục chi phí để thực chức kiểm tra, quản lý sử dụng chi phí phận kế hoạch thiết lập Mục đích : - Thơng qua số liệu kế tốn giúp nhà quản lý kiểm sốt loại chi phí hoạt động đơn vị cách khách quan đồng thời làm sở hoạch định chi phí cho kỳ - Theo dõi chi tiết chi phí tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Ý nghĩa : Từ bảng số liệu cung cấp thông tin chi tiết mục chi phí để phân tích chi phí nhằm thực chức hoạch định kiểm sốt chi phí doanh nghiệp, có chi phí nhân cơng trực tiếp: điều chỉnh cân đối chi phí tiền cơng với tình hình hoạt động doanh nghiệp cho phù hợp Căn vào nội dung nghiệp vụ phát sinh để ghi vào cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý tài khoản doanh nghiệp, ta lập sổ chi tiết TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh sau : Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Mở sổ chi tiết cho tài khoản 154 Bảng số 18: Sổ chi tiết TK154 Mẫu số S18-DNN Đơn vị: Công Ty TNHH An Minh (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Địa chỉ: Phường Mái Tơ, Ngơ Quyền, Hải Phòng SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 154 Tháng 12/2016 Chứng từ SH NT BL101 31/12 BL103 31/12 Sinh viên Bùi Thị Lệ Diễn giải Tiền lương phải trả cho CNV Trích khoản bh vào chi phí DN TKĐƯ Số tiền Ghi Nợ TK 154 334 87,490,800 338 17,458,898 Cộng Người lập biểu 154,949,698 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) GVHD: Phạm Văn Tưởng 84 CPNVLTT CPNCTT 87,490,800 CPSXC 17,458,898 154,949,698 Giám đốc Cơng ty (Ký, họ tên) KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2.2.4 Giải pháp 4: Lập bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương Cơ sở giải pháp: Bảng tốn tiền lương tồn công ty thể lương tất công nhân danh sách mà chưa chi tiết cho khoản chi phí chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí nhân cơng trực tiếp,các khoản trích bảo hiểm cơng ty nên lập bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương để giúp cho việc định khoản xác định chi phí phận khác làm thực tế giúp đối chiếu với bảo hiểm xem có hạch tốn khơng Mục đích: Bảng lập để tập hợp phân bổ tiền thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công khoản phụ cấp) có loại: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Cơ sở lập bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội: Dựa vào bảng toán lương, toán làm đêm, làm thêm tập hợp phân loại chứng từ theo đối tượng sử dụng tính tốn số tiền để ghi vào bảng phân bổ theo dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 có TK 335 Dựa vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hành) theo đối tượng sử dụng tính số tiền phải trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn để ghi vào dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386) Ýnghĩa: - Tập hợp khoản tiền công tiền lương thực tế người lao động - Phân bổ tiền lương theo khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, tiền cơng đồn, - Sử dụng số liệu bảng để kế toán ghi vào bảng sổ kế tốn có liên quan, - Đồng thời từ tính giá thành, giá tiền sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Dựa vào nội dung số liệu phù hợp ta lập bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương sau: Sinh viên Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 85 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bảng số 19: Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương Đơn vị : Cty TNHH An Minh Địa : 2A Điện Biên Phủ - Phường Máy Tơ - NQ-HP BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Tháng 12 năm 2016 TK 642- CPQLDN TK 334- Phải trả người lao động Các Cộng có TK Lương khoản BHXH 334 khác 29,735,000 3,655,000 33,390,000 4,824,000 TK154- CPNCTT 87,490,800 Nợ TK 334 - - - 117,225,800 - 125,880,800 25,881,674 4,479,521 1,990,948 1,990,898 34,342,991 STT Bộ phận ghi nợ TK Tổng cộng 5,000,000 92,490,800 TK 338 - Phải trả khác BHYT BHTN KPCĐ Cộng có TK 338 có TK 335 804,000 268,000 536,000 6,432,000 - 39,822,000 - 109,949,576 13,094,082 2,182,347 727,449 7,963,592 Cộng 1,493,174 995,449 1,454,898 17,458,776 10,452,215 Tổng cộng 10,452,215 - 160,223,791 Người lập biểu Kế tốn trưởng Giám đốc cơng ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 86 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao thu nhập cho CBCNV Trong thời kỳ tiền lương CBCNV công ty chưa cao Vì cơng ty cần tiến hành tăng tiền lương cho người lao động để đảm bảo tái sản xuất sức lao động dù môi trường công ty kinh doanh lãi nhiều hay lãi Việc xác định lợi nhuận công ty thực sau việc xác định quỹ lương trả cho CBCNV Để thực điều cơng ty cần có biện pháp tăng quỹ lương công ty ngày lớn tức tăng nguồn tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động sau: - Mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng sản phẩm cơng trình hồn thành ngành thời gian tới - Nâng cao mức sống người lao động, sử dụng hiệu đòn bẩy tiền lương, phân phối quỹ lương nội đảm bảo vừa kích thích sản xuất phát triển vừa đảm bảo công công ty 3.2.2.6 Giải pháp 6: Xây dựng chế độ tiền thưởng hợp lý Thưởng hồn thành kế hoạch thưởng tiết kiệm chi phí: thưởng thêm tiền cho người lao động hoàn thành kế hoạch xây dựng trước thời hạn giao thời hạn giao với cơng trình tiêu chuẩn để công ty thực hợp đồng kinh doanh, từ mang lại uy tín thương hiệu cho cơng ty Sinh viên: Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 87 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính tốn đắn phân bổ đắn, xác khoản tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ hấp giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động tăng lợi nhuận cho Công ty để Công ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế tốn thực tốt chức quản lý lao động tiền lương kế tốn cần phải biết kết hợp mơ hình hạch tốn dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đưa phương thức quản lý tốt Để trở thành cơng cụ có hiệu lực, tổ chức hạch tốn nói chung đặc điểm tổ chức kế tốn “tiền lương khoản trích theo lương”phải khơng ngừng cải tiến hồn thiện để phản ánh đầy đủ xác việc trả lương cho phận cá nhân người lao động theo quy chế chủ yếu phụ thuộc vào suất, chất lượng hiệu công tác, giá trị cống hiến phận cá nhân người lao động, khơng phân phối bình qn Đối với lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao đóng góp vai trò quan trọng cho viêc hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mức tiền lương thu nhập phải trả thoả đáng Đối với lao động công việc chuyên môn, nghiệp vụ giản đơn, phổ biến mức lương trả cần cân mức lương đơn vị địa bàn, không tạo chênh lệch bất hợp lí, gây cơng Kế tốn phải ln kịp thời nắm bắt chế độ ban hành nhà nước tài Xây dựng quy chế, quy định việc luân chuyển chứng từ, thống hạch tốn kế tốn, quy chế tài công ty để làm tốt công tác quản lí doanh nghiệp Cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty, đặc biệt kế tốn hạch tốn chi phí “tiền lương khoản trích theo lương” có nhiều ưu điểm, mở sổ sách theo dõi chi tiết, hạch tốn đầy đủ xác, chi tiết đến phận, phân xưởng, công đoạn sản xuất, giúp lãnh đạo cơng ty nắm bắt xác phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp thuận lợi, cho việc phân tích hiệu sản xuất kinh doanh, hiệu sử dụng nguồn lực vốn kinh doanh cơng ty Từ đề biện pháp thích Sinh viên: Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 88 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP hợp để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, lần tiếp xúc với việc tìm hiểu công việc thực tế kiến thức thực tế hạn chế nên khố luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đánh giá, góp ý thầy mơn để khố luận em hồn chỉnh sát với thực tế Cuối em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Phạm Văn Tưởng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo phòng kế tốn Cơng ty TNHH An Minh nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em trình thực tập hồn thành khố luận tốt nghiệp ./ Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆN Bùi Thị Lệ Sinh viên: Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 89 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp - NXB Bộ tài năm 2016 Hệ thống kế toán doanh nghiệp chế độ kế toán - NXB tài năm 1995 Kế tốn doanh nghiệp - Học viện Tài Giáo trình kế tốn – Đại học kinh tế quốc dân (chủ biên PTS Đặng Thị Loan) Chế độ tiền lương Việt Nam - NXB Bộ tài Các chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chứng từ bảng biểu Cơng ty TNHH An Minh Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế - NXB thống năm 2001 Tài liệu tham khảo phòng thư viện trường 10 Một số tạp chí kế tốn - kiểm toán Trang web: luanvan.net, TaiLieu.VN: Thư Viện chia sẻ, download, upload loại Tài liệu, eBook, Sách, Biểu mẫu, Văn Bản, Giáo trình trực tuyến Việt Nam, Sinh viên: Bùi Thị Lệ GVHD: Phạm Văn Tưởng 90 ... cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH An Minh Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác. .. hợp tiền lương khoản trích theo lương 71 Chương Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH An Minh 77 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tiền. .. Chương 1: Lý luận chung công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo tiền lương 1.1 Khái quát tiền lương, khoản trích theo lương kế tốn tiền lương, khoản trích theo lương .3 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH an minh , Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH an minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay