Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại quang doanh

96 1 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Hồng Hạnh Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Hồng Hạnh Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh Mã SV: 1412401238 Lớp: QT1803K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH Vận tải Dịch vụ Thương mại Quang Doanh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung cơng tác kế tốn tốn - Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế toán toán với người mua người bán Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh - Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác tốn với người mua, người bán Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sưu tầm, lựa chọn từ số liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh - Số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Hồng Hạnh ThS Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Nguyễn Văn Thụ Khoa Quản trị kinh doanh Nguyễn Hồng Hạnh Chun ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ Thương mại Quang Doanh Nội dung hướng dẫn: Hệ thống lý luận, nghiên cứu thực tế đơn vị từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ Thương mại Quang Doanh Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Chăm học hỏi, chịu khó sưu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho viết; - Nghiêm túc, có ý thức tốt q trình làm đề tài tốt nghiệp; - Chủ động nghiên cứu, thực tốt yêu cầu giáo viên hướng dẫn giao cho Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Bài viết sinh viên Nguyễn Hồng Hạnh đáp ứng yêu cầu khoá luận tốt nghiệp Kết cấu khoá luận tác giả xếp khoa học, hợp lý chia làm chương: Chương 1: Trong chương này, tác giả hệ thống hóa cách chi tiết đầy đủ vấn đề lý luận cơng tác kế tốn tốn doanh nghiệp theo quy định hành Chương 2: Trong chương này, tác giả trình bày chi tiết cụ thể thực trạng cơng tác kế tốn tốn Cơng ty Bài viết có số liệu minh họa cụ thể (Năm 2017) Số liệu minh họa viết chi tiết, phong phú có tính logic cao Chương 3: Trong chương này, tác giả đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn tốn Cơng ty, sở tác giả đưa giải pháp hoàn thiện có tính khả thi tương đối phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Ths Nguyễn Văn Thụ QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các hình thức tốn 1.2 Nội dung kế toán toán với người mua 1.2.1 Nguyên tắc kế toán toán với người mua 1.2.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán thamh toán với người mua 1.2.3 Kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến toán với người mua doanh nghiệp 1.3 Nội dung kế toán toán với người bán 11 1.3.1 Nguyên tắc kế toán toán với người bán 11 1.3.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán sử dụng toán với người bán .11 1.3.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người bán 13 1.4 Nội dung kế toán nghiệp vụ tốn có liên quan đến ngoại tệ 15 1.4.1 Tỷ giá quy định sử dụng tỷ giá kế toán .15 1.4.2 Kế toán nghiệp vụ toán với người mua, người bán có liên quan đến ngoại tệ 16 1.5.Vận dụng hệ thống số sách kế tốn vào cơng tác kế toán toán doanh nghiệp 18 1.5.1 Hình thức Nhật ký chung 19 1.5.2 Hình thức Nhật ký- Sổ .20 1.5.3 Đặc điểm kế toán tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ 21 1.5.4.Đặc điểm kế tốn tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính .22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG DOANH 25 2.1 Khái quát chung Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn vân tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 26 2.1.4 Cơng tác kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 28 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán 28 2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp 29 2.1.4.3 Hệ thống sổ sách kế tốn hình thức kế tốn áp dụng công ty .29 2.1.4.4 Tổ chức lập phân tích báo cáo kế tốn 32 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 32 2.2.1 Đặc điểm phương thức tốn hình thức tốn với người mua, người bán Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh .32 2.2.2 Thực trạng kế toán toán với người mua Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh .33 2.2.3 Thực trạng kế toán toán với người bán Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 50 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG DOANH 70 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 70 3.1.1 Ưu điểm 70 3.1.2 Hạn chế 72 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế toán toán với người mua người bán 74 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn toán với người mua, người bán 74 3.4 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 75 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Một doanh nghiệp dù có quy mô nhỏ hay lớn gắn liền với nhiều mối quan hệ như: quan hệ đối tác, quan hệ với quan nhà nước quan hệ nội doanh nghiệp Trong đó, quan hệ đối tác giao dịch trao đổi, bn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp ngun vật liệu Tình hình tài Doanh nghiệp phản ánh tình hình hoạt động Doanh nghiệp có hiệu hay khơng Doanh nghiệp phải xem tình hình tài Doanh nghiệp định kí kết hợp đồng có đủ khả tốn để đảm bảo an tồn hiệu cho Doanh nghiệp Có thể nói rằng, nghiệp vụ tốn có ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp, góp phần trì tồn phát triển Trong thời kỳ kinh tế nhiều biến động nay, đối mặt với nhiều khó khăn thử thách doanh nghiệp nói chung Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh nói riêng cần phải có biện pháp để củng cố phát huy địa vị Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh công ty chuyên hoạt động vận tải nên phải đặc biệt quan tâm đến quan hệ toán với người mua người bán Giải tốt vấn đề công nợ tích cực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Vì vậy, việc hồn thiện cơng tác kế toán toán việc làm thật cần thiết có ý nghĩa Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn vốn kiến thức học trường, em chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua người bán Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu đề tài -Nghiên cứu: Lý luận chung cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán doanh nghiệp - Mô tả: Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Qua nghiên cứu lý luận mơ tả thực trạng đưa đề xuất hợp lý để giúp cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh - Về thời gian: số liệu phân tích lấy năm 2017 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp sử dụng để tổng hợp kiến thức, thông tin, số liệu phục vụ đề tài Bài viết tổng hợp kiến thức liên quan đến cơng tác kế tốn toán doanh nghiệp theo TT200/2014/QĐ – BTC ngày 22/12/2014 Số liệu lấy để minh họa viết lấy khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 - Phương pháp chuyên gia: tham khảo, hỏi ý kiến nhà quản lý người có liên quan vấn đề cần tìm hiểu đề tài hỏi vấn đề áp dụng công nghệ thông tin vào công tác ghi chép sổ sách kế tốn, cơng tác theo dõi cơng nợ phải thu khách hàng Kết cấu khóa luận Nội dung đề tài trình bày chương : Chương : Cơ sở lý luận chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Chương : Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Khóa luận em hồn thành với giúp đỡ, quan tâm tận tình giáo viên hướng dẫn – ThS Nguyễn Văn Thụ, cô chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty Mặc dù thân cố gắng nhiều, xong hạn Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.1:Báo cáo tính hình cơng nợ phải thu đến ngày 31/12/2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ PHẢI THU ĐẾN NGÀY 31/12/2017 STT Tên khách hàng Công ty Cổ Phần Bảo Bình Cơng ty vận tải Sóng Đông … … Công ty dịch vụ Thái Hải … … Công ty TNHH Tùng Sơn … … Tổng cộng Dư nợ cuối kỳ Nợ chưa đến hạn Nợ đến hạn 43.132.550 Nợ khơng đòi 43.132.550 … … … 51.540.000 … … 51.540.000 … … 152.912.100 152.912.100 … … 435.212.330 435.212.330 … … 2.340.292.380 Nợ hạn 1.290.143.995 Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) … 653.201.295 … 390.111.980 … 6.835.110 Hải phòng, ngày ……Tháng ……Năm … Giám đốc (Đã ký tên, đóng dấu) (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh) Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 73 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn tốn với người mua người bán Nền kinh tế thị trường Việt Nam mở nhiều hội cho doanh nghiệp, bên cạnh tồn khơng khó khăn thách thức đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu để tồn Trước biến đổi doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh nói riêng phải khơng ngừng đổi mới, có sách quản lý tốt, thay đổi chế không phù hợp với doanh nghiệp Trong đó, có cơng tác kế tốn đặc biệt cơng tác tốn Nghiệp vụ tốn xảy trình mua hàng trình tiêu thụ, nghiệp vụ tốn có ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động doanh nghiệp, góp phần trì tồn phát triển doanh nghiệp Nên việc hạch toán nghiệp vụ tốn giúp việc quản lý tài chính, cung cấp thơng tin số liệu xác phản ánh trung thực tình hình hoạt động doanh nghiệp Vì cơng ty cần phải khơng ngừng hồn thiện máy kế tốn cơng tác kế tốn tốn 3.3 u cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế toán toán với người mua, người bán Để hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người bán người mua cơng ty phương hướng biện pháp đưa phải đảm bảo số yêu cầu sau đạt hiệu cao : - Hồn thiện cơng tác kế toán phải thực dựa sở tuân thủ sách kinh tế Nhà nước nói chung chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Bộ tài ban hành Nhà nước quản lý kinh tế thông qua công cụ kinh tế vĩ mơ, để tồn phát triển doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải chấp hành đầy đủ quy định nhà nước ban hành Doanh nghiệp phải tuân thủ sách chế độ kế tốn thơng tin kế tốn thống nhất, việc kiểm tra kiểm sốt nhà nước thực Các Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 74 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp thơng tin kế tốn lập nên dựa sở tuân thủ quy định giúp cho việc thu thập thơng tin kế tốn có chất lượng khoa học, hữu ích cho q trình phân tích, đánh giá kiểm tra hoạt động tài cơng ty - Cơng tác kế tốn cần đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ xác cho nhà quản lý, khơng để xảy tình trạng thơng tin bị dồn ứ khơng cung cấp kịp thời cho nhu cầu quản trị nội công ty đối tượng quan tâm khác Đây để thuyết phục chủ đầu tư ngân hàng Những thông tin tốt, sát với thực tế doanh nghiệp giúp công tythành cơng tương lai - Việc cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời quan trọng khơng mà kế tốn đưa thơng tin thiếu xác Các thông tin không thực có giá trị việc định Do việc hồn thiện cơng tác kế tốn khơng đảm bảo tính kịp thời mà tính xác thơng tin kế tốn - Hồn thiện cơng tác kế toán toán với người bán người mua phải hướng tới tiện ích mà máy tính phần mềm kế toán máy đem lại để nâng cao suất lao động hiệu làm việc, giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí đạt kết nhanh chóng 3.4 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Trong trình thực tập Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh ngồi mặt tích cực tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán có mặt hạn chế trình bày Vì vậy, em xin đưa số kiến nghị để phần hồn thiện cơng tác kế tốn tốn công ty sau: Giải pháp 1: Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán Việc áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn xu hướng với ưu điểm mang lại hiệu cao cơng việc Do công ty nên xem xét mua phần mềm kế tốn thơng dụng Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 75 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp MISA, Fast Accounting Với phần mềm cơng việc kế tốn trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng, mang lại hiệu cao việc Dưới vài phần mềm phổ biến nhất: Công ty nên mua số phần mềm kế tốn hiệu có mặt thị trường: Misa, Fast, Smart *Phần mềm kế toán MISA: http://www.misa.com.vn/ MISA SME.NET 2017 phần mềm cải tiến cho phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán MISA SME.NET 2017 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất Phần mềm tự động lập báo cáo thuế có mã vạch quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, đặt in, điện tử theo quy định Tổng cục Thuế Kết nối với dịch vụ khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến quan Thuế Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 76 Đại học Dân lập Hải Phòng * Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế tốn Fast Acounting: http://www.fast.com.vn Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp Fast Accounting phát triển liên tục hồn thiện từ năm 1997, có 13.000 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác Sao Khuê, BIT CUP, sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Fast Accounting với phiên đáp ứng cho loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất Phần mềm phát triển công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình C#.NET, sở liệu SQL Server, chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 77 Đại học Dân lập Hải Phòng * Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế tốn Smart: http://www.smart.com.vn/ Smart Pro phù hợp với công ty SẢN XUẤT, XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VẬN TẢI, DU LỊCH, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, DƯỢC PHẨM, THỦY SẢN, XUẤT NHẬP KHẨU, doanh nghiệp vừa nhỏ, tổng công ty liên hiệp xí nghiệp quản lý trực tiếp hai cấp (cấp tổng công ty công ty thành viên) Đối với công ty, cá nhân làm dịch vụ kế tốn Smart Pro hỗ trợ chức tạo nhiều Database nên thuận lợi để làm nhiều công ty không giới hạn, công ty Database độc lập, không giới hạn số lượng chứng từ nhập Giải pháp 2: Về việc xây dựng biện pháp cụ thể để thu hồi nợ phải thu  Áp dụng sách chiết khấu tốn cho khách hàng toán nhanh, toán trước hạn Chiết khấu toán: biện pháp thúc đẩy việc thu hồi vốn nâng cao hiệu kinh doanh Để thúc đẩy trình thu hồi nợ với biện pháp công ty nên áp dụng hạch toán chiết khấu toán cho khách hàng toán nhanh, toán trước hạn Sẽ giúp thúc đẩy trình thu hồi vốn nhanh Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 78 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Cơ sở xây dựng mức chiết khấu tốn: Cơng ty tham khảo lãi suất huy động lãi suất cho vay ngân hàng để quy định mức chiết khấu toán cho phù hợp Mức chiết khấu toán phải lớn mức lãi suất ngân hàng huy động nhỏ mức lãi suất ngân hàng cho vay Ví dụ: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tháng ngân hàng Vietinbank ngày 31/12/2017 5.7% /năm; lãi suất cho vay ngắn hạn 9,8%/năm Công ty có khoản chiết khấu cho khách hàng sau: - Chiết khấu 0,6%/ tháng khách hàng toán 15 ngày - Chiết khấu 0,7%/ tháng khách hàng toán trước từ 16 đến 30 ngày - Chiết khấu 0,8%/tháng khách hàng toán trước 30 ngày Phương pháp hạch toán: - Số chiết khấu toán phải trả cho khách hàng khách hàng toán tiền nhanh trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu khách hàng, ghi: Nợ TK 635: Số tiền chiết khấu tốn cho khách hàng Có TK 131, 111, 112: ……… Việc cơng ty áp dụng sách chiết khấu tốn giúp khuyến khích khách hàng hợp tác tích cực việc tốn nợ Hạn chế việc khách hàng kéo dài thời gian, khất lần việc toán, gây ảnh hưởng đến nguồn vốn tình hình tài doanh nghiệp  Đối chiếu cơng nợ định kì doanh nghiệp Cơng ty phải thường xun đối chiếu cơng nợ định kì vào cuối tháng để quản lý chặt chẽ mà khơng bỏ sót khoản nợ người mua người bán Kế toán phải theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu, phải trả để có kế hoạch đôn đốc sớm thu hồi khoản nợ để không bị tồn động vốn, lên kế hoạch đế toán khoản nợ người bán tránh để nợ bị hạn Với công nợ phải trả, công ty yêu cầu nhà cung cấp gửi biên đối chiếu công nợ Với công nợ phải thu, cơng ty tham khảo biên đối chiếu công nợ cho khách hàng theo mẫu sau: Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 79 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc 01/BB/… Hải phòng, Ngày … Tháng … Năm … BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ –Căn vào biên giao nhận hàng hóa –Căn vào hợp đồng kinh tế ký kết hai bên Hơm nay, ngày… tháng….năm ……… Tại văn phòng Cơng ty … , chúng tơi gồm có: Bên A (Bên mua): ……………………………… – Địa –MST :…………………………… – Điện thoại – Đại diện : Chức vụ: Bên B (Bên bán): Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh – Địa – Điện thoại – Đại diện : Fax: : : : Ông Đỗ Việt Khánh Fax: Chức vụ: Cùng đối chiếu công nợ đến thời điểm ngày … Tháng… Năm…… Công nợ đầu kỳ: … đồng Số phát sinh kỳ: STT Số CT Ngày CT Diễn giải PS Nợ Ps Có Tổng cộng Số dư cuối kì Kết luận: Tính đến hết ngày tháng … Năm…… bên A phải toán cho Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh số tiền là: – Biên lập thành 02 có giá trị Mỗi bên giữ 01 làm sở cho việc tốn sau hai bên Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận biên đối chiếu công nợ mà Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh không nhận phản hồi từ Q cơng ty cơng nợ coi chấp nhận ĐẠI DIỆN BÊN A Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K ĐẠI DIỆN BÊN B 80 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp 3: Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Hiện nay, Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh có khoản nợ xấu, cơng ty thực hiên đòi nợ nhiều lần chưa thành cơng có khoản nợ xác định khơng đòi Vì vậy, việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi xóa sổ khoản nợ xác định khơng đòi mang ý nghĩa quan trọng Nó giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa tổn thất phải chịu có cố khách hàng khơng thể toán phản ánh đắn tình hình tài doanh nghiệp * Về sở pháp lý việc trích lập dự phòng: Căn để lập trích lập dự phòng thơng tư số 228/2009-BTC, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 34/2011-BTC thông tư số 89/2013-BTC * Điều kiện để trích lập dự phòng: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Các trường hợp xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết + Những khoản nợ năm trở lên coi nợ khơng có khả thu hồi * Mức trích lập dự phòng mà cơng ty áp dụng: từ tháng đến năm: 30%, từ năm đến năm: 50%, từ năm đến năm: 70%, từ năm trở lên: 100% Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 81 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp * Tài khoản sử dụng: Việc trích lập dự phòng hạch tốn theo tài khoản 229 (2293), tài khoản dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng hồn nhập khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi vào cuối niên độ kế tốn * Các nghiệp vụ liên quan đến trích lập dự phòng xử lý dự phòng nợ phải thu khó đòi thể sau: + Cuối năm tài N, doanh nghiệp cần tính tốn mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho năm tài N+1 có phát sinh, kế tốn ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi + Cuối năm tài N +1, số dư nợ hải thu khó đòi cần trích lập kỳ nhỏ so với kỳ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí: Nợ TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642 - Chi tiết hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi + Cuối năm tài N +1, số dư nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ lớn số trích lập kì trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hạch tốn vào chi phí, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi + Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xóa nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112… Có K 711- Thu nhập khác + Các khoản nợ phải thu xác định không đòi phép xóa nợ,ghi: Nợ TK 2293- Dư phòng phải thu khó đòi (Nếu trích lâp dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131- Phải thu khách hàng Có TK 138- Phải thu khác Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 82 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ 3.1: Theo kết tính tốn số tiền cơng ty cần phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 31/12/2017 thể bảng sau: Đơn vị: Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Địa chỉ: Xóm xã Ngũ Lão huyện Thủy Ngun, Hải Phòng BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Tại ngày 31/12/2017 STT Tên Khách Hàng Số Tiền Nợ 43.132.550 Công ty Cổ Phần Bảo Bình Cơng ty vận tải Sóng Đơng Tổng cộng 51.540.000 390.111.980 Người ghi sổ Thời gian hạn năm 2tháng 15 ngày tháng 20 ngày X Tỷ lệ trích Số tiền trích 50% 21.566.275 30% 15.462.000 x 196.655.341 Kế toán trưởng Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) - Tổng số tiền cần phải trích lập dự phòng ngày 31/12/2017 cho khoản nợ hạn là: 195.556.342 đồng Căn vào số liệu trên, kế toán ghi: Nợ TK 642 : 196.655.341 Có TK 229(3) : 196.655.341 - Đối với khoản khách hàng nợ xác định khơng đòi xử lý sau: Số nợ khó đòi khơng thể thu hồi năm 2017 là: 6.835.110 đồng.Cơng ty tiến hành xóa sổ.Kế tốn định khoản: Nợ TK 642: 6.835.110 Có TK 131: 6.835.110 Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 83 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Từ nghiệp vụ trên, kế tốn ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ sổ sách kế tốn khác có liên quan Giải pháp thứ 4: Về toán cho người bán hạn Các khoản nợ phải trả người bán nhìn chung cơng ty tốn hạn Tuy nhiên phát sinh khoản nợ hạn làm ảnh hưởng đến uy tín cơng ty quan hệ tốn Vì vậy, cơng ty cần xây dựng kế hoạch trả nợ nguồn vốn huy động đề toán kịp thời, hạn cho nhà cung cấp trường hợp đến hạn tốn Nếu cơng ty làm điều làm tăng uy tín nhà cung cấp, tạo niềm tin đối tác làm ăn với doanh nghiệp tương lai Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 84 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Kết luận Kế toán toán với người mua, người bán có vị trí quan trọng cơng tác kế tốn Doanh nghiệp Việc xác định, phản ánh kịp thời, xác, chi tiết, cụ thể tình hình tốn với khách hàng giúp cho nhà quản trị nắm tình hình tài công ty đưa phương hướng phát triển đắn doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tốn nói riêng Có thể nói, cơng tác kế tốn tốn cơng có ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ có tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học + Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC  Về cơng tác kế tốn thực chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị, cung cấp thơng tin nhanh xác tình hình cơng nợ Song khơng tránh khỏi hạn chế:  Công tác thu hồi nợ  Cơng tác ghi chép sổ sách kế tốn + Cơng tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi + Cơng tác tốn người bán Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh: Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 85 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Kiến nghị việc xây dựng biện pháp thu hồi nợ phải thu - Kiến nghị đại hóa cơng tác kế tốn - Cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để đảm bảo để ngun tắc thận trọng kế toán - Đảm bảo toán cho người bán thời hạn Tuy nhiên, với thời gian kiến thúc hạn chế nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy (cơ) giáo anh chị kế tốn viên để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh tạo điều kiện hướng dẫn tận tình thầy giáo ThS Nguyễn Văn Thụ để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Hồng Hạnh Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 86 Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế toán, Nhà xuất Tài Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh (2017) Sổ sách kế tốn Cơng ty Các tài liệu khác internet Sinh viên: Nguyễn Hồng Hạnh- QT1803K 87 ... trạng kế toán toán với người bán Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 50 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY. .. luận chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương : Thực trạng công tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh Chương... BÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG DOANH 70 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Quang Doanh 70 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại quang doanh , Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại quang doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay