Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH TM và giao nhận kim lộ

90 6 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thanh Hà Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM GIAO NHẬN KIM LỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Đỗ Thanh Hà Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thanh Hà Lớp: QT1702K Mã SV: 1312401153 Ngành: Kế Tốn - Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu lý luận chung cơng tác kế tốn tốn  Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ  Đánh giá ưu khuyết điểm công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn từ số liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Phương Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Đỗ Thanh Hà Ths Trần Thị Thanh Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Có ý thức tự giác trog cơng việc, nghiêm túc, thẳng thắn có khả tiếp cận với thực tiễn doanh nghiệp - Chịu khó nghiên cứu lý luận thực tiễn, mạnh dạn đề xuất phương hướng giải pháp để hoàn thành đề tài nghiên cứu - Thái độ làm việc nghiêm túc, có khả làm việc theo nhóm làm việc độc lập - Tuân thủ yêu cầu tiến độ thời gian, nội dung nghiên cứu đề tài, nghiên cứu giáo viên hướng quy định Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu ): - Về mặt lý luận: Tác giả hệ thống vấn đề lý luận dối tượng nghiên cứu - Về mặt thực tế: Tác giả mơ tả phân tích thực trạng đối tượng , nghién cứu theo trạng chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam - Những giải pháp mà tác giả đề xuất gắn với thực tiễn sản xuất - kinh doanh, có giá trị mặt lý luận có tính khả thi việc kiện tồn cơng tác kế tốn đơn vị thực tập - Những số liệu minh họa khóa luận có tính logic dòng chảy số liệu kế tốn có độ tin cậy Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Bằng số: .Bằng chữ: Hải Phòng, ngày 14 tháng năm 2018 Cán hướng dẫn Ths Trần Thị Thanh Hương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Phương thức tốn hình thức tốn 1.2 Nội dung kế toán toán với người mua 1.2.1 Nguyên tắc toán với người mua 1.2.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán sử dụng toán với người mua 1.2.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người mua 1.3 Nội dung kế toán toán với người bán 13 1.3.1 Nguyên tắc kế toán toán với người bán 13 1.3.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán sử dụng toán với người bán 13 1.3.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người bán 16 1.4 Nội dung kế toán nghiệp vụ tốn có liên quan đến ngoại tệ 20 1.4.1 Tỷ giá quy định sử dụng tỷ giá kế toán 20 1.4.2 Kế toán nghiệp vụ toán với người mua, người bán có liên quan đến ngoại tệ 21 1.5 Nhiệm vụ công tác kế toán toán với người mua, người bán 22 1.6 Đặc điểm kế tốn tốn theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung 22 1.6.1 Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung 22 1.6.2 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật Ký Chung 23 2.1 Khái quát công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 25 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 25 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 26 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn cơng ty q trình hoạt động định hướng phát triển tương lai 26 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 27 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 28 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 28 2.1.5.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 29 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tốn với người mua, người bán cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 31 2.2.1 Kế toán tốn với người mua cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 31 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN KIM LỘ 57 3.1 Đánh giá thực trạng toán với người mua, người bán công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 57 3.1.1 Ưu điểm 57 3.1.2 Hạn chế 58 3.2 Hồn thiện cơng tác kế toán toán với người mua, người bán công ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 59 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn toán với người mua, người bán 59 3.4 Nội dung giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn với người mua, người bán cơng ty TNHH thương mại giao nhận Kim Lộ 60 3.4.1 Giải pháp 1: Tăng cường quản lý công nợ 60 3.4.2 Giải Pháp 2: Áp dụng sách chiết khấu tốn 65 3.4.3 Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi 67 3.4.4 Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán quản lý khách hàng 72 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Cụm Từ đầy đủ Chữ viết tắt Trách nhiệm hữu hạn Đơn vị tính ĐVT Tài sản cố định TSCĐ Giá trị gia tăng GTGT Tiêu thụ đặc biệt TTĐB Tài khoản TK Bán hàng BH Cung cấp dịch vụ Phương pháp 10 Giá vốn hàng bán 11 Thành phẩm 12 Số hiệu tài khoản đối ứng 13 Ngày tháng ghi sổ NTGS 14 Giấy báo có GBC 15 Giấy báo nợ GBN 16 Số thứ tự STT 17 Số hiệu SH 18 Ngày tháng NT 19 Thương mại TM TNHH CCDV PP GVHB TP SHTKĐƯ Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Khóa luận tốt nghiệp Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Một doanh nghiệp dù có quy mơ nhỏ hay lớn gắn liền với nhiều mối quan hệ như: quan hệ với đối tác, quan hệ với quan nhà nước quan hệ với nội doanh nghiệp, Trong đó, quan hệ với đối tác giao dịch trao đổi, bn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp nguyên vật liệu Trong thời kì kinh tế nhiều biến động nay, nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Nên việc giải tốt vấn đề cơng nợ cách tích cực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát triển Vì kế tốn tốn xác định khâu trọng tâm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Cho nên việc hồn thiện cơng tác kế tốn tốn quản lý công nợ việc làm thực cần thiết có ý nghĩa doanh nghiệp Cần nắm vững khoản phải thu khách hàng, điều chỉnh tình hình tài chính, chủ động giao dịch, trì tốt quan hệ với đối tác đảm bảo không vi phạm pháp luật, phát triển mối quan hệ doanh nghiệp Mặt khác, vào khoản phải thu ta đánh giá tình hình tài doanh nghiệp khả toán khả huy động vốn, tình hình chiếm dụng vốn bị chiếm dụng vốn Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn tốn cùng vốn, kiến thức học trường, nên em chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán tại công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ” Trong trình viết hạn chế hiểu biết nên nhiều thiếu sót em mong góp ý thầy bạn để hiểu sâu nghiệp vụ tốn so sánh thực tế cơng ty với lý thuyết học Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 635: Chi phí tài - Năm 2017, doanh nghiệp chủ yếu giao dịch qua tài khoản ngân hàng viettinbank Tại thời điểm mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Công Thương năm 2017 7% / năm, mức lãi suất cho vay 11%/ năm Để khuyến khích khách hàng tốn sớm, doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán cao mức lãi suất tiết kiệm, không vượt mức lãi suất cho vay ngân hàng Doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán 9%/ năm dựa theo lãi suất ngân hàng TMCP Công Thương  Chiết khấu toán hưởng = Tổng số tiền toán trước hạn x Tỷ lệ chiết khấu x Số ngày tốn trước hạn Ví dụ minh họa Ngày 10/ 09/ 2017 vận chuyển hàng cho công ty TNHH sx TM Việt Hưng Chiến số tiền 495.000.000 chưa thu tiền Định khoản: Nợ TK 131: 495.000.000 Có TK 511: 450.000.000 Có TK 3331: 45.000.000 Ngày 20 /09/ 2017 Công ty TNHH sx TM Việt Hưng Chiến tốn tồn 100% tiền hàng mua ngày 10/ 09/ 2017 Mặc dù theo hợp đồng ngày 10/10/2017 công ty TNHH sx Việt Hưng Chiến phải tốn tiền hàng Cơng ty TNHH sx TM Việt Hưng toán trước 20 ngày Kế toán tính chiết khấu tốn cho cơng ty TNHH sx TM Việt Hưng Chiến sau: => Tiền chiết khấu = (9% /360) x 20 x 495.000.000 = 2.475.000 => QĐ tốn tiền chiết khâu cho cơng ty TNHH sx TM Việt Hứng Chiến TM Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 66 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Định khoản: Nợ TK 635: 2.475.000 Có TK 111: 2.475.000 3.4.3 Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi Hiện nay, chiếu theo điều kiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi, cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ chưa khai lập dự phòng Nhưng để kiểm sốt ng̀n tài cơng ty, tránh tổn thất khoản nợ khó đòi xảy tương lai nhằm bảo toàn vốn kinh doanh Sau em xin đưa điều kiện phương hướng lập phòng phải thu khó đòi theo quy định nhà nước, cơng ty tham khảo tương lai xuất tình trạng nợ phải thu khó đòi Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất khoản nợ phải thu hạn toán, nợ phải thu chưa hạn khơng đòi khách nợ khơng có khả toán Tác dụng dự phòng phải thu khó đòi: việc lập dự phòng phải thu khó đòi giúp cơng ty có ng̀n tài để bù đắp tổn thất khoản nợ khó đòi xảy năm kế hoạch nhằm bảo toàn vốn kinh doanh, đảm bảo cho công ty phản ánh giá trị khoản nợ phải thu tạ thời điểm lập báo cáo tài Về sở pháp lý việc lập dự phòng: Kế tốn vào thơng tư TT228/2009TT-BTC ban hành 07/12/2009 việc hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp Điều kiện lập dự phòng: Doanh nghiệp lập dự phòng phải thu khó đòi khoản nợ có điều kiện sau: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ bao gờm: Hợp đồng kinh tế, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 67 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Các khoản nợ không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi doanh nghiệp áp dụng Trước hết doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng từ chứng minh khoản nợ khó đòi Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng tới năm + 50% giá trị khoản nợ thu hạn từ năm tới năm + 70% giá trị khoản nợ thu hạn từ năm tới năm + 100% giá trị khoản nợ hạn từ năm trở lên - Đối với khoản nợ thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trang phá sản làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết doanh nghiệp dự tính mức tổn thất khơng thu hời để trích lập dự phòng  Tài khoản sử dụng: TK 229 : Dự phòng tổn thất tài sản TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 68 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp Kết cấu tài khoản: Bên Nợ Bên Có - Hồn nhập chênh lệch số dự - Trích lập khoản dự phòng tổn thất phòng phải lập kì nhỏ số dự tài sản thời điểm báo cáo tài phòng trích lập kì trước, chưa sử dụng hết - Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác có định dùng số dự phòng lập để bù đắp số tổn thất xảy - Bù đắp phần giá trị lập dự phòng khoản nợ khơng thủ thu hời phải xóa sổ Số dư bên có: số dự phòng tổn thất tài sản có cuối kỳ Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 69 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tự hạch toán dự phòng phải thu khó đòi theo TT 133 (Ng̀n: Thơng tư 133/2016/TT-BTC) Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 70 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 20: Báo cáo tình hình cơng nợ năm 2017 Đơn vị : Công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ Địa chỉ: số 66 Lê Thánh Tông - Ngơ quyền - Hải phòng BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ ĐẾN HẾT 31/12/2017 Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ STT Tên cơng ty Cơng ty TNHH Hồng Mai Cơng nợ với KH Thời hạn tốn Thời gian hạn 55.700.000 31/05/2016 năm tháng Công ty TNHH TM Đức Long 4.500.000 30/06/2017 tháng Công ty TNHH Đông Phương 95.050.200 31/05/2017 tháng Công ty CPTM sản xuất Tân Việt Úc 7.500.000 31/03/2017 tháng …………… …………… ………… ………… Tổng cộng 2.121.284.922 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi ……… Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Page 71 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 21: Bảng trích lập dự phòng năm 2017 Đơn vị : Công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ Địa : số 66 Lê Thánh Tơng - Ngơ quyền - Hải phòng BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Năm 2017 Đơn vị tính : VNĐ STT Tên cơng ty Công ty TNHH Mai Công ty TNHH TM Đức Long Công ty TNHH Phương Công ty CPTM sản xuất Tân Việt Úc Tổng cộng Công nợ với Thời gian KH hạn Hoàng 55.700.000 năm tháng Đơng Mức trích Số tiền lập 50% 27.850.000 4.500.000 tháng 30% 1.350.000 95.050.200 tháng 30% 28.515.060 7.500.000 tháng 30% 2.250.000 232.250.200 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi 59.965.060 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Định khoản đổi với bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : Nợ TK 6422 : 59.965.060 Có TK 2293 : 59.965.060 3.4.4 Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán quản lý khách hàng Phần mềm kế toán hệ thống tổ chức dạng chương trình máy tính dùng để xử lý tự động thơng tin máy vi tính, cơng cụ ghi chép lưu trữ, tính tốn tổng hợp sở liệu đầu vào chứng từ gốc Nó phải đáp ứng nhu cầu quản trị kế toán doanh nghiệp đáp ứng quy định sổ sách kế toán nhà nước Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 72 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Một khía cạnh tốt sử dụng phần mềm kế toán bạn tốn nhiều thời gian giống sử dụng hệ thống kế toánKế toán q trình chi tiết, liên quan đến quy định luật lệ, thuế nhiều tính tốn phức tạp khác Một phần mềm thiết kế phù hợp với quy định , luật lệ , thuế hành giúp doanh nghiệp tuân thủ với pháp luật Hơn nữa, giúp giải tất phép tính phức tạp Điều doanh nghiệp cần làm nhập liệu in Việc sử dụng phần mềm kế tốn máy hạch tốn có ưu điểm sau: - Ít tốn thời gian: khía cạnh tốt sử dụng phần mềm kế toán Phần mềm kế toán thiết kế phù hợp giúp doanh nghiệp giải tất phép tính phức tạp mà chỉ cần nhập số liệu thao tác in - Chính xác: chương trình kế tốn có độ xác cao gây lỗi Sai sót doanh nghiệp gặp phải nhập sai số liệu thông tin sai từ đầu - Dễ sử dụng: Hầu hết phần mềm kế toán dễ sử dụng dễ hiểu Doanh nghiệp chỉ cần thời gian cài đặt chương trình nhập liệu vào hệ thống Mỗi phần mềm kế tốn có phần hướng dẫn cài đặt sử dụng nên kế tốn doanh nghiệp sử dụng cách dễ dàng - Lập báo cáo: Một điều tốt sử dụng phần mềm kế toán khả tạo báo cáo theo ý muốn doanh nghiệp thời gian nhanh Bạn tạo báo cáo chỉ vài giây, bước cải tiến lớn so với phương thức truyền thống với bảng biểu phép tính Các báo cáo có thẻ xuất file excel word để sử dụng lập BCTC hàng năm Đặc biệt phần mềm kế toán cho phép lập báo cáo theo ý muốn phần mềm tự động lên báo cáo hàng ngày, hàng tuần hàng tháng - Công nợ: Quản lý công nợ thao tác thủ công cảm tính, số liệu cơng nợ bị nhầm lẫn, chí dẫn đến hao hụt tài doanh nghiệp, Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 73 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp lượng tiền chết tăng dần nợ ứ đọng, doanh nghiệp loay hoay vấn đề thu hồi vốn Lúc này, phần mềm não tỉnh táo ghi lại cơng nợ, giúp kế tốn theo dõi hạn mức công nợ khách hàng, hỗ trợ theo dõi, báo cáo công nợ khách hàng, tổng công nợ khách hàng, công nợ theo nhân viên Người quản lý dễ dàng kiểm tra lịch sử giao dịch, mức nợ, thời hạn nợ, ngày tháng ghi nợ, sản phẩm,…của khách hàng, quản lý dễ dàng theo dõi cơng nợ khách hàng đến từ đơn hàng nào, chi tiết Ngồi ra, phần mềm hỗ trợ tải xuống báo cáo công nợ dạng excel người quản lý muốn in tài liệu nhập file liệu vào phần mềm kế toán để quản lý Hãy lập danh sách tất nhu cầu cần thiết cơng ty tìm kiếm phần mềm kế tốn phù hợp giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế tốn như: FAST, CYBER, ACOUTING, MISA, ASOFT, ADSOFT… Công ty nên xem xét định mua phần mềm kế toán phù hợp để hỗ trợ cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng Cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ doanh nghiệp nhỏ nên sử dụng phần mềm kế toán sau: - Phần mềm kế toán Misa - Phần mềm kế toán Fast Acounting …… Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 74 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế toán Misa: http:// www.misa.com.vn/ Chức năng: MISA SNE.NET 2015 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân hàng, Tổng hợp MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 75 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế toán Fast Acounting: http:// www.fast.com.vn/ Chức năng: Fast Accounting có phân hệ thống 14 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kế toán, thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ Có thể hạch tốn với mơ hình phức tạp nhiều đơn vị cấp dưới, nhiều phận hạch toán, nhiều loại ngoại tệ Luôn cập nhật thông tư kế tốn thuế Bộ tài Tổng cục thuế, lên báo cáo tài số sách kế toán theo quy định Fast Accounting tập trung vào nâng cao tốc độ xử lý thực giao dịch, xử lý tính tốn cuối kỳ lên báo cáo giúp người sử dụng làm việc với tốc độ nhanh Có nhiều tiện ích, tính thơng minh giúp người sử dụng khai thác thông tin cách hiệu phục vụ tốt cơng tác kế tốn quản trị Hai phần mềm phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ đồng thời công cụ đắc lực cơng tác kế tốn nói chung cơng tác quản lý cơng nợ doanh nghiệp nói riêng Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 76 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Để biết thêm thơng tin phần mềm, kế tốn truy cập vào địa chỉ trang web nhà cung cấp yêu cầu tư vấn Để thuận lợi cho việc cài đặt phần mềm kế toán doanh nghiệp nên bị cho phòng kế tốn đầy đủ máy tính có cấu hình phù hợp có kết nối mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán viên tìm hiểu sử dụng phần mềm mà cơng ty sử dụng Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 77 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Hiện quản lý công tác kế toán toán với người mua, người bán vấn đề gây đau đầu cho người làm sản xuất kinh doanh, dù muốn hay không doanh nghiệp ln phải đối mặt với nó, ví dụ làm để thu hồi công nợ khơng đúng, kịp thời mà ngăn ngừa rủi ro tiềm ấn dẫn đến tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi mà giữ mối quan hệ tốt đẹp hai bên… Do việc hồn thiện tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán nhằm quản lý tốt công nợ mối quan tâm lớn doanh nghiệp Đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán tại công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ” hệ thống hóa lý luận chung kế toán toán doanh nghiệp, mơ tả thực trạng tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ đưa số kiến nghị hồn thiện tổ chức kế tốn tốn Tăng cường quản lý cơng nợ, áp dụng sách chiết khấu tốn, trích lập dự phòng phải thu khó đòi đưa phần mềm kế toán vào sử dụng Trên sở đưa ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ, viết đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói cơng ty Kim Lộ sau: - Kiến nghị tăng cường quản lý công nợ lập hồ sơ theo dõi khách hàng, - Kiến nghị áp dụng sách chiết khấu tốn - Kiến nghị việc lập dự phòng phải thu khó đòi - Kiến nghị áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn Sau trình độc lập, nghiên cứu trường thời gian thực tập công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ giúp em hiểu rõ lý luận học, đồng thời biết việc ứng dụng lý luận vào thực tế Tuy nhiên, với thời gian kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 78 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy giáo chị kế tốn viên để khóa luận em hồn thiện Cuối cùng, em xin cảm ơn cô giáo Th.S Trần Thị Thanh Phương cùng anh chị làm việc phòng kế tốn cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn em việc hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 79 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại hoạc kinh tế Quốc dân Đặng Thị Loan ( 2011) Giáo trình kế tốn tài chính,nhà xuất tài Ngô Thế Chi (2013) Thông tư 133/2016/TT- BTC Tài liệu kế tốn 2017 cơng ty TNHH TM giao nhạn Kim Lộ Sinh viên: Đỗ Thanh Hà - QT1702K Page 80 ... cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán công ty TNHH TM giao nhận Kim lộ CHƯƠNG 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ. .. sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 29 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty TNHH TM giao nhận Kim Lộ 31 2.2.1 Kế toán toán với. .. minh họa công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH TM Giao nhận Kim Lộ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH TM và giao nhận kim lộ , Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH TM và giao nhận kim lộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay