Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH thương mại thiên hòa an

80 3 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Hà Trung Hiếu Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HỊA AN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Hà Trung Hiếu Giảng viên hướng dẫn :ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hà Trung Hiếu Mã SV: 1613401002 Lớp: QTL1001K Ngành: Kế Toán - Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu lý luận chung công tác kế tốn tốn  Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn từ số liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Ths Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Đối với doanh nghiệp, việc tổ chức kế toán cách hợp lý có vài trò quan trọng Tổ chức cơng tác kế tốn tốt điều kiện để phát huy đầy đủ chức nghiệp vụ kế tốn đồng thời giảm chi phí tới mức thấp Và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều mối quan hệ kinh tế có vấn đề liên quan tới toán như: toán với Nhà nước, với nhân viên, toán nội bộ, toán với người mua, nhà cung cấp,… Tuy nhiên, chiếm mật độ cao thường xuyên quan hệ toán với người mua hàng người bán hàng Đối với doanh nghiệp, quan hệ toán với người mua hàng người bán gắn liền với trình thu mua bán sản phẩm, hàng hóa Các nghiệp vụ liên quan đến quan hệ diễn thường xuyên đồng thời hình thức sử dụng toán phương thức toán ảnh hưởng tới việc ghi chép kế toán lại thường xuyên biến đổi Việc toán liên quan trực tiếp tới số khoản mục thuộc vốn tiền, khoản phải thu, nợ phải trả, nên có ảnh hưởng lớn tới tình hình tài doanh nghiệp thời kỳ định Trước thay đổi liên tục phát triển mở rộng quan hệ toán với người mua người bán, ảnh hưởng tới tình hình tài doanh nghiệp, yêu cầu nghiệp vụ kế toán toán cao Kế tốn khơng có nhiệm vụ ghi chép mà phải chịu trách nhiệm thu hồi nhanh khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lường trước giới hạn rủi ro tốn,… Trong q trình hồn thiện để thích nghi với thay đổi đó, kế tốn chịu trách nhiệm gặp phải khơng khó khăn, điều khơng thể tránh khỏi Q trình tìm hiểu mặt lý luận trường học thực tế trình giúp đỡ, bảo ThS Nguyễn Văn Thụ em nhìn nhận tầm Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng quan trọng ý nghĩa nêu nên mạnh dạn sâu, tìm hiểu lựa chọn đề tài: “ Hồn thiện cơng tác kế toán toán với người mua người bán Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An” làm đề tài khóa luận Nội dung đề tài trình bày chương : Chương : Cơ sở lý luận chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Chương : Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Phương thức tốn hình thức tốn Khái niệm toán : Thanh toán đơn giản thuật ngữ ngắn gọn mô tả việc chuyển giao phương tiện tài từ bên (người cơng ty, tổ chức) sang bên khác, thường sử dụng trao đổi sản phẩm dịch vụ giao dịch có ràng buộc pháp lý * Về phương thức tốn, có hai phương thức tốn chủ yếu: - Phương thức toán trả ngay: Sau nhận hàng mua, doanh nghiệp toán tiền cho người bán, tiền mặt, chuyển khoản,… - Phương thức toán chậm trả: Doanh nghiệp nhận hàng chưa toán tiền cho người bán * Về hình thức tốn, thơng thường có hai hình thức tốn là: tốn tiền mặt tốn khơng tiền mặt - Hình thức tốn tiền mặt: Là hình thức bán hàng thu tiền ngay, bên mua xuất tiền mặt khỏi quỹ để toán trực tiếp cho người bán nhận vật tư, hàng hóa Hình thức thường áp dụng giao dịch phát sinh với số tiền nhỏ (hiện áp dụng khoản nhỏ 20 triệu đồng), nghiệp vụ đơn giản, khoảng cách hai bên hẹp - Hình thức tốn khơng tiền mặt: Thanh tốn khơng dùng tiền mặt cách thức tốn khơng có xuất tiền mặt mà việc toán thực cách trích chuyển tài khoản chủ thể liên quan đến số tiền phải toán.Thanh toán khơng dùng tiền mặt định nghĩa phương thức tốn khơng trực tiếp dùng tiền mặt mà dựa vào chứng từ hợp pháp ủy nhiệm chi, sec… để trích chuyển vốn tiền tệ từ tài khoản đơn vị sang đơn vị khác ngân hàng Thanh tốn khơng dùng tiền mặt gắn với đời đồng tiền ghi sổ Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng + Phương thức tốn ủy nhiệm chi: phương tiện toánngười trả tiền lập lệnh toán theo mẫu Ngân hàng quy định, gửi cho ngân hàng nơi mở tài khoản yêu cầu trích số tiền định tài khoản để trả cho người thụ hưởng + Phương thức tín dụng chứng từ: phương thức tốn, theo u cầu khách hàng, ngân hàng phát hành thư (gọi thư tín dụng) cam kết trả tiền chấp nhận hối phiếu cho bên thứ ba người xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với điều kiện điều khoản quy định thư tín dụng + Phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ: phương thức tốn, người bán sau giao hàng, ký phát hối phiếu gửi kèm với chứng từ bán hàng để nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ người mua với điều kiện ngân hàng trao chứng từ cho người mua sau người trả tiền hối phiếu, ký chấp nhận tốn hối phiếu có kỳ hạn + Phương thức nhờ thu phiếu trơn: phương thức toánngười bán ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi hối phiếu từ người mua, không gửi kèm theo chứng từ Người bán giao hàng cho người mua gửi thẳng chứng từ cho người mua để người mua nhận hàng Hối phiếu lập gửi đến ngân hàng nhờ thu tiền 1.2 Nội dung kế toán toán với người mua 1.2.1 Nguyên tắc kế toán toán với người mua (TK131) + Tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phải thu tình hình toán khoản nợ phải thu doanh nghiệp với khách hàng tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ Tài khoản dùng để phản ánh khoản phải thu người nhận thầu XDCB với người giao thầu khối lượng công tác XDCB hoàn thành + Bên giao ủy thác xuất ghi nhận tài khoản khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất tiền bán hàng xuất giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng + Khoản phải thu khách hàng cần hạch toán chi tiết cho đối tượng, nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay không 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo) ghi chép theo lần toán + Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo thoả thuận doanh nghiệp với khách hàng, sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư giao, dịch vụ cung cấp không theo thoả thuận hợp đồng kinh tế người mua u cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán trả lại số hàng giao + Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại khoản nợ, loại nợ trả hạn, khoản nợ khó đòi có khả khơng thu hồi được, để có xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi có biện pháp xử lý khoản nợ phải thu khơng đòi + Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng theo loại nguyên tệ Đối với khoản phải thu ngoại tệ thực theo nguyên tắc: - Khi phát sinh khoản nợ phải thu khách hàng (bên Nợ tài khoản 131), kế toán phải quy đổi Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh (là tỷ giá mua ngân hàng thương mại nơi định khách hàng toán) - Khi thu hồi nợ phải thu khách hàng (bên Có tài khoản 131) kế tốn phải quy đổi Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho đối tượng khách nợ (Trường hợp khách nợ có nhiều giao dịch tỷ giá thực tế đích danh xác định tỷ giá bình quân gia quyền di động giao dịch khách nợ đó) - Doanh nghiệp phải đánh giá lại khoản phải thu khách hàng có gốc ngoại tệ tất thời điểm lập Báo cáo tài theo quy định pháp luật Tỷ giá giao dịch thực tế đánh giá lại khoản phải thu khách hàng Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page Trường Đại học Dân lập Hải Phòng chất tài sản, nguồn vốn đơn vị, ảnh hưởng lớn đến tài doanh nghiệp khoản nợ thu hồi tương lai + Về công tác thu hồi nợ: Đối với khoản nợ cơng ty chưa đối chiếu công nợ thường xuyên nên làm ảnh hưởng đến cơng tác thu hồi vốn Ngồi việc sử dụng biện pháp gặp gỡ, trao đổi để thu hồi khoản nợ cơng ty chưa đưa biện pháp để thúc đẩy thu hồi nợ sớm + Về cơng tác ghi chép sổ sách kế tốn: thời kỳ công nghệ thông tin ngày phát triển, phần mềm kế toán áp dụng nhiều kế toán, điều mang lại hiệu to lớn, tính xác tính kinh tế cao Tuy nhiên nay, cơng tác kế tốn đơn vị thực cách thủ công, tiến hành tay có hỗ trợ Excel việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, luân chuyển chứng từ chậm, dễ gặp phải sai sót, giảm hiệu cơng việc 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Trong q trình thực tập Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An ngồi mặt tích cực tổ chức kế toán toán với người mua, người bán có mặt hạn chế Vì em xin đưa số kiến nghị để phần hồn thiện cơng tác kế tốn tốn công ty sau:  Kiến nghị 1: Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Hiện nay, Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An có khoản nợ xấu, cơng ty thực đòi nợ nhiều lần chưa thành cơng có khoản nợ xác định khơng đòi được.Vì vậy, việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi xóa sổ khoản nợ xác định khơng đòi mang ý nghĩa quan trọng Nó giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa tổn thất phải chịu có cố khách hàng khơng thể tốn phản ánh đắn tình hình tài doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo tài  Căn để lập trích lập dự phòng thơng tư số 228/2009-BTC, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 34/2011-BTC thơng tư số 89/2013-BTC  Điều kiện để trích lập dự phòng : Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 61 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Khoản nợ phải có chứng từ gốc chứng minh, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Các trường hợp xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể khơng thể đòi đòi phần; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác + Những khoản nợ năm trở lên coi nợ khơng có khả thu hồi  Mức trích lập dự phòng mà cơng ty áp dụng: Thời gian q hạn Mức trích lập dự phòng Từ tháng đến năm 30% Từ năm đến năm 50% Từ năm đến năm 70% Từ năm trở lên 100% - Theo TT 200, việc trích lập dự phòng hạch toán theo tài khoản 229 (2293), tài khoản dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng hồn nhập khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi vào cuối niên độ kế toán - Kết cấu tài khoản 2293 : dự phòng phải thu khó đòi + Bên nợ: - Hồn nhập giá trị khoản phải thu khơng thể đòi được, xóa sổ khoản nợ phải thu khó đòi + Bên có: Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 62 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh kinh doanh + Số dư bên có: - Số dự phòng phải thu khó đòi có cuối kỳ Các nghiệp vụ liên quan đến trích lập dự phòng xử lý dự phòng nợ phải thu khó đòi thể sau: + Cuối năm tài N, doanh nghiệp cần tính tốn để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho năm N+1 có phát sinh, kế tốn ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi + Cuối năm tài N +1, số dư nợ phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn số trích lập năm trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hạch tốn vào chi phí, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi + Cuối năm tài N +1, số dư nợ hải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ so với năm trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí : Nợ TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642- Chi tiết hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi + Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định khơng đòi phép xóa nợ, ghi: Nợ TK 2293- Dư phòng phải thu khó đòi (Nêu trích lâp dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131- Phải thu khách hàng Có TK 138- Phải thu khác + Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xóa nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 63 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nợ TK 111, 112… Có K 711- Thu nhập khác + Các khoản nợ phải thu khó đòi bán cho công ty mua, bán nợ Khi doanh nghiêp hoàn thành thủ tục bán khoản nợ phải thu cho công ty mua, bán nợ thu tiền, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112…- Số tiền thu từ việc bán khoản nợ phải thu Nợ TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi (Số chênh lệch đươc bù đắp khoản dự phòng phải thu khó đòi) Có 131, 138 : … Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 64 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Ví dụ 3.1: Số tiền cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cơng ty xác định cuối năm 2017 sau: Đơn vị: Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Số 51 - Hùng Vương - Sở Dầu- Hồng Bàng - Hải Phòng BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Tại ngày 31/12/2017 STT Tên Khách Hàng Công ty Cổ Phần Hồng Phúc Số Tiền Nợ Thời gian hạn 32.640.600 năm tháng 11 Tỷ lệ trích Số tiền trích 50% 16.320.000 ngày Cơng ty TNHH Xây dựng Long Thành 80.600.000 tháng 25 ngày 30% 25.950.000 x x 150.502.305 Tổng cộng Người ghi sổ (Ký, họ tên) 420.442.175 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) - Đối với khoản khách hàng nợ xác định khơng đòi xử lý sau: Số nợ khó đòi khơng thể thu hồi năm 2017 theo báo cáo: 7.250.000 đồng, công ty tiến hành xóa sổ Kế tốn định khoản: Nợ TK 642:7.250.000 Có TK 131: 7.250.000 - Tổng số tiền cần phải trích lập dự phòng ngày 31/12/2017 cho khoản nợ q hạn theo bảng tính là: 150.502.305 đồng, kế toán ghi: Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 65 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nợ TK 642 : 150.502.305 Có TK 229(3) : 150.502.305 Từ nghiệp vụ trên, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ sổ sách kế toán khác có liên quan  Kiến nghị 2: Về việc xây dựng biện pháp cụ thể để thu hồi nợ phải thu  Đối chiếu cơng nợ định kì doanh nghiệp Công ty phải thường xuyên đối chiếu công nợ định kì vào cuối tháng để quản lý chặt chẽ mà khơng bỏ sót khoản nợ người mua người bán Kế toán phải theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu, phải trả để có kế hoạch đơn đốc sớm thu hồi khoản nợ để không bị tồn động vốn, lên kế hoạch đế toán khoản nợ người bán tránh để nợ bị hạn Với công nợ phải trả, cơng ty u cầu nhà cung cấp gửi biên đối chiếu công nợ Với công nợ phải thu, công ty cử người trực tiếp đến đối chiếu công nợ cho khách hàng theo mẫu sau: Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 66 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/BB/… Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải phòng, Ngày … Tháng … Năm … BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ –Căn vào biên giao nhận hàng hóa –Căn vào hợp đồng kinh tế ký kết hai bên Hôm nay, ngày… tháng….năm ……… Tại văn phòng Cơng ty … , chúng tơi gồm có: Bên A (Bên mua): ……………………………… - Địa :…………………………… - MST - Điện thoại : Fax: - Đại diện : Chức vụ: Bên B (Bên bán): Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An - Địa :…………………………… - MST Fax: - Điện thoại : Đại diện : Chức vụ: Cùng đối chiếu công nợ đến thời điểm ngày … Tháng… Năm…… Công nợ đầu kỳ: … đồng Số phát sinh kỳ: STT Số CT Ngày CT Diễn giải PS Nợ Ps Có Tổng cộng Số dư cuối kì Kết luận: Tính đến hết ngày tháng … Năm…… bên A phải tốn cho Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An số tiền là: Biên lập thành 02 có giá trị Mỗi bên giữ 01 làm sở cho việc toán sau hai bên Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận biên đối chiếu công nợ mà Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An khơng nhận phản hồi từ Q cơng ty cơng nợ coi chấp nhận ĐẠI DIỆN BÊN A Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K ĐẠI DIỆN BÊN B Page 67 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Áp dụng sách chiết khấu toán cho khách hàng toán nhanh, toán trước hạn Chiết khấu toán biện pháp thúc đẩy việc thu hồi vốn nâng cao hiệu kinh doanh Đây yếu tố cần thiết để doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ khác Mục tiêu: Để thúc đẩy trình thu hồi nợ với biện pháp công ty nên áp dụng hạch toán chiết khấu toán cho khách hàng toán nhanh, toán trước hạn Làm điều giúp thúc đẩy trình thu hồi vốn nhanh Cơ sở xây dựng mức chiết khấu toán: + Cơng ty tham khảo mức chiết khấu đơn vị bạn + Cơng ty tham khảo lãi suất huy động lãi suất cho vay ngân hàng để quy định mức chiết khấu toán cho phù hợp Mức chiết khấu toán phải lớn mức lãi suất ngân hàng huy động nhỏ mức lãi suất ngân hàng cho vay Ví dụ: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tháng ngân hàng Quân Đội ngày 31/12/2017 5.8% /năm; lãi suất cho vay ngắn hạn 10,6%/năm Công ty có khoản chiết khấu cho khách hàng sau: - Chiết khấu 0,6%/ tháng khách hàng toán 15 ngày - Chiết khấu 0,7%/ tháng khách hàng toán trước từ 16 đến 30 ngày - Chiết khấu 0,8%/tháng khách hàng toán trước 30 ngày Phương pháp hạch toán: - Số chiết khấu toán phải trả cho khách hàng khách hàng toán tiền nhanh trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu khách hàng, ghi: Nợ TK 635 :Số tiền chiết khấu tốn cho khách hàng Có TK 131, 111, 112: ……… Làm điều giúp khuyến khích khách hàng hợp tác tích cực việc toán nợ Hạn chế việc khách hàng kéo dài thời gian, khất lần Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 68 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng việc toán, gây ảnh hưởng đến nguồn vốn tình hình tài doanh nghiệp  Kiến nghị 3: Sử dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế toán doanh nghiệp Phần mềm toán hệ thống chương trình máy tính dùng để xử lý tự động thơng tin kế tốn máy vi tính, cơng cụ ghi chép, lưu trữ, tính toán tổng hợp sở liệu đầu vào chứng từ gốc Nó phải đáp ứng nhu cầu quản trị kế toán doanh nghiệp đáp ứng quy định sổ sách kế tốn Nhà Nước Tại Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An, cơng tác hạch tốn kế tốn thực thủ cơng Máy tính dùng để soạn thảo văn bản, kẻ mẫu sổ sách ứng dụng Excel tính lương bảng tốn lương, khấu hao TSCĐ hàng tháng Cơng việc kế tốn tổng hợp dồn vào cuối tháng làm gia tăng cơng việc phải hồn thiện, ảnh hưởng đến tính kịp thời thơng tin kế tốn Khi sử dụng phần mềm kế toán, việc kiểm tra, xử lý cung cấp thơng tin kinh tế tài nhanh chóng, xác, kịp thời, tiết kiệm sức lao động mà hiệu công việc cao, liệu lưu trữ bảo quản thuận lợi, an tồn Cơng ty nên mua số phần mềm kế toán hiệu có mặt thị trường: Misa, Misa, Vacom - Phần mềm kế toán FAST - Phần mềm kế toán MISA - Phần mềm kế toán VACOM Phần mềm kế toán FAST Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 69 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Hình 3.1: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán máy - Thơng tin gói sản phẩm FAST: FAST Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ với phiên đáp ứng cho loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất - Thông tin giá cả: Giá phần mềm kế toán FAST Accounting 10.0 dành cho loại hình doanh nghiệp thương mại là: 8.000.000 đồng - Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST Liên hệ: www.fast.com.vn  Phần mềm kế toán MISA Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 70 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Hình 3.2: Giao diện hoạt động phần mềm kế tốn máy MISA SME.NET 2017 - Thơng tin gói sản phẩm MISA: phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất với gói sản phẩm Express, Starter, Standard, Professional, Enterprise  Phần mềm kế tốn VACOM Hình 3.3: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán máy VACOM Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 71 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Thơng tin gói sản phẩm, thơng tin giá cả: liên hệ đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế tốn VACOM - Website: www.vacom.com.vn Đánh giá tính sản phẩm theo nhu cầu sử dụng doanh nghiệp bước quan trọng nhằm lựa chọn sản phẩm phần mềm kế tốn phù hợp với giá hợp lý Cơng ty nên tham khảo trước số phần mềm để đưa lựa chọn đắn Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 72 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng KẾT LUẬN Kết luận Qua thời gian thực tập Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tốn nói riêng Có thể nói, cơng tác kế tốn tốn cơng ty có ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ có tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học  Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo TT 200/2014/QĐ – BTC ngày 22/12/2014  Về cơng tác kế tốn thực chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị, cung cấp thơng tin nhanh xác tình hình cơng nợ Song khơng tránh khỏi hạn chế:  Công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  Công tác thu hồi nợ chưa tốt  Công tác ghi chép sổ sách kế toán chưa hiệu Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An: - Cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để đảm bảo để ngun tắc thận trọng kế toán - Kiến nghị việc xây dựng biện pháp thu hồi nợ phải thu - Kiến nghị đại hóa cơng tác kế toán Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế cơng ty nên có thực tế khả thi Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An tạo điều kiện giúp đỡ trình Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 73 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thực tập hướng dẫn tận tình thầy giáo ThS Nguyễn Văn Thụ để em hồn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Hà Trung Hiếu Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 74 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài Thơng tư 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ tài Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An (2017) Sổ sách kế tốn Cơng ty Các tài liệu khác internet Sinh viên: Hà Trung Hiếu – QTL1001K Page 75 ... chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Chương : Một số giải pháp nhằm hồn thiện. .. TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HỊA AN 2.1 Khái qt chung Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Tên cơng ty: Cơng ty TNHH thương mại Thiên Hòa An Địa chỉ: Số 51 - Hùng... chung công tác kế tốn tốn  Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH thương mại Thiên Hòa An  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH thương mại thiên hòa an , Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH thương mại thiên hòa an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay