Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thế kỷ mới

88 3 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Anh Tuấn Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Anh Tuấn Giảng viên hướng dẫn :ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đỗ Anh Tuấn Mã SV: 1412401038 Lớp : QT1802K Ngành: Kế Toán - Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu lý luận chung công tác kế tốn tốn Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán toán với người mua, người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế toán  Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn từ số liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Đỗ Anh Tuấn Ths Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Nguyễn Văn Thụ Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Họ tên sinh viên: Đỗ Anh Tuấn Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm tốn Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Nội dung hướng dẫn: Hệ thống lý luận, nghiên cứu thực tế đơn vị từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Chăm học hỏi, chịu khó sưu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho viết; - Nghiêm túc, ý thức tốt trình làm đề tài tốt nghiệp; - Chủ động nghiên cứu, thực tốt yêu cầu giáo viên hướng dẫn giao cho Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) Bài viết sinh viên Đỗ Anh Tuấn đáp ứng yêu cầu khoá luận tốt nghiệp Kết cấu khoá luận tác giả xếp khoa học, hợp lý chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơng tác kế tốn với người mua, người bán doanh nghiệp Trong chương tác giả hệ thống hóa cách chi tiết đầy đủ vấn đề lý luận công tác kế toán toán doanh nghiệp theo quy định hành Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới Trong chương tác giả giới thiệu nét Cơng ty như: lịch sử hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mơ hình tổ chức máy quản lý, máy kế toán Đồng thời tác giả trình bày chi tiết cụ thể thực trạng công tác kế tốn tốn Cơng ty Bài viết số liệu minh họa cụ thể (Năm 2017) Số liệu minh họa viết chi tiết, phong phú tính logic cao Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Trong chương tác giả đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác kế tốn tốn Cơng ty, sở tác giả đưa giải pháp hoàn thiện tính khả thi tương đối phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Văn Thụ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các hình thức tốn 1.2 Nội dung kế toán toán với người mua 1.2.1 Nguyên tắc kế toán toán với người mua 1.2.2 Chứng từ , tài khoản sổ sách kế toán toán với người mua 1.2.3.Kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến toán với người mua doanh nghiệp 1.3 Nội dung kế toán toán với người bán 10 1.3.1 Nguyên tắc kế toán toán với người bán 10 1.3.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng kế toán toán với người bán 11 1.3.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người bán 12 1.4.Nội dung kế toán nghiệp vụ tốn liên quan đến ngoại tệ .16 1.4.1.Tỷ giá quy định tỷ giá sử dụng kế toán 16 tệ khác 16 1.4.2.Kế toán nghiệp vụ tốn với người mua, người bán liên quan đến ngoại tệ 17 1.5.Vận dụng hệ thống số sách kế tốn vào cơng tác kế tốn toán doanh nghiệp 18 1.5.1.Hình thức Nhật chung 19 1.5.2.Hình thức Nhật – Sổ 20 1.5.3.Đặc điểm kế tốn tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ 21 1.5.4.Đặc điểm kế tốn tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 24 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .24 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 24 2.1.3 cấu tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 25 2.1.4 Công tác kế tốn Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 26 2.2 Thực trạng công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 29 2.2.1 Đặc điểm phương thức tốn hình thức tốn với người mua, người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới .29 2.2.2 Thực trạng kế toán toán với người mua Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 30 2.2.3 Thực trạng kế toán tốn với người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 64 3.1 Đánh giá công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 64 3.1.1 Ưu điểm 64 3.1.2 Hạn chế 65 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế toán toán với người mua người bán 67 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới 67 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật chung .20 Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế tốn tốn với người mua, người bán theo hình thức Nhật – Sổ 21 Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán toán với người mua, người bán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 22 Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn tốn với người mua, người bán theo hình thức kế tốn máy .23 Sơ đồ 2.1: cấu tổ chức Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 25 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế toán 26 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật chung 28 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế tốn tốn với người mua Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 31 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu số 2.26: Bảng tổng hợp phải trả người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Số 11 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP BẢNG TỔNG HỢP PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN Tài khoản: 331 Tên tài khoản: Phải trả người bán Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng STT Số dư đầu kỳ Tên khách hàng Nợ Công ty cổ phần thương mại Gia Trang … … Công ty TNHH TM LAN NGỌC … … Cơng ty TNHH Nam Vang … … … Cộng Số phát sinh kỳ … Số dư cuối kỳ Nợ Nợ 42.678.000 2.426.208.000 2.324.610.000 58.920.000 … … … … 5.400.153 58.211.660 80.769.325 … … … 36.234.500 631.518.000 853.515.500 … … … 1.487.516.000 11.287.406.550 11.697.350.900 … 27.957.818 … … 258.232.000 … … 150.000.000 2.047.460.350 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập (Ký, họ tên) Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K 63 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Page Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải Trong thời kì kinh tế phát triển nay, cơng ty bước tiến xa lĩnh vực hoạt động với phát triển hệ thống nhà cung cấp khách hàng Vì vậy, kế tốn cơng nợ với nhà cung cấp khách hàng ngày hoàn thiện Kế toán toán với người mua người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới ưu điểm tồn nhược điểm Nhiệm vụ kế tốn tốn phải tìm cách phát huy điểm mạnh hạn chế khắc phục điểm yếu để cơng tác kế tốn ngày hiệu 3.1.1 Ưu điểm - Về cấu tổ chức máy quản lý: + Công ty tổ chức máy gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh Các phòng ban hoạt động hiệu quả, cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng cho cấp quản lý + Đội ngũ cán cơng nhân viên động, ham học hỏi, trình độ máy lãnh đạo lực, quan tâm đến cán nhân viên công ty - Về tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung, đơn giản gọn nhẹ hiệu Cán kế tốn bố trí hợp lý Các nhân viên phòng kế toán thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhằm đảm bảo thơng tin xác cho kết hoạt động kinh doanh - Về hình thức kế tốn: Cơng ty áp dụng theo hình thức sổ “Nhật chung”, hình thức kế tốn đơn giản, phổ biến, phù hợp với hoạt động kinh doanh diễn cơng ty Đồng thời, nghiệp vụ kế tốn phát sinh phản ánh rõ ràng sổ Nhật chung, sổ sổ chi tiết theo trình tự thời gian giúp thơng tin kế tốn cập nhật thường xuyên đầy đủ - Về hệ thống chứng từ, tài khoản báo cáo tài Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng + Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh, với mẫu Bộ tài quy định Quy trình luân chuyển chứng từ nhanh chóng, kịp thời + Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới sử dụng tài khoản hệ thống tài khoản ban hành theo định số TT 200/2014/QĐ-BTC Công ty cập nhật thay đổi chế độ kế toán theo quy định Nhà nước + Về báo cáo tài chính: Các báo cáo tài lập theo mẫu biểu quy định đảm bảo tính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý kinh tế tài cơng ty - Cơng tác kế tốn tốn thu hồi cơng nợ: + Cơng tác tốn nợ cơng ty đánh giá chung tốt Công ty mở sổ chi tiết để theo dõi cho đối tượng người mua người bán Giúp cho nhà quản lý thơng tin xác tình hình cơng nợ cơng ty để thu xếp tốn, chi trả hạn kịp thời thu hồi khoản nợ phải thu tương đối kịp thời + Để tạo uy tín nhà cung cấp,khơng gián đoạn q trình kinh doanh Cơng ty thực toán thời hạn hợp đồng kinh tế 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt cơng tác kế tốn tốn Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới bộc lộ hạn chế sau: Thứ nhất, Cơng tác kế tốn đơn vị thực cách thủ công, tiến hành tay hỗ trợ Excel việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, luân chuyển chứng từ chậm, dễ gặp phải sai sót, giảm hiệu cơng việc Thứ hai, Đối với khoản nợ cơng ty chưa lập hồ sơ theo dõi cho khoản nợ công tác đối chiếu công nợ để thu hồi vốn chưa diễn thường xuyên Ngoài việc cố gắng để thu hồi cơng ty chưa đưa biện pháp để xử lý khoản nợ khả thu hồi theo hướng lợi cho cơng ty Thứ ba, Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cơng ty chưa tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi thực tế phát sinh, chí khoản nợ xác định khơng đòi Điều ảnh hưởng lớn đến tài doanh nghiệp khoản nợ thu hồi tương lai Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu số 3.1: Báo cáo tính hình cơng nợ phải thu đến ngày 31/12/2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ PHẢI THU ĐẾN NGÀY 31/12/2017 STT Tên khách hàng Công ty Cổ Phần Song Vân … Cty cổ phần thương mại Hùng Thắng … … Cty TNHH Hùng Phát … … 10 Cơng ty TNHH thương mại Hồng Dũng … … Tổng cộng Dư nợ cuối kỳ Nợ chưa đến hạn 42.330.600 … … … … 50.600.000 … 153.876.100 153.876.100 … … 433.383.350 433.383.350 … 1.285.380.720 Nợ khơng đòi … 50.600.000 … … Nợ hạn 42.330.600 672.772.712 Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K 66 Nợ đến hạn … … 331.839.138 272.222.870 … 8.546.000 Hải phòng, ngày ……Tháng ……Năm … Giám đốc (Đã tên, đóng dấu) Page Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn toán với người mua người bán Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, kinh tế Việt Nam đà hội nhập phát triển mạnh mẽ Đối với doanh nghiệp khơng hội mà thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng phấn đấu để tồn Để đạt mục tiêu Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới phải hoàn thiện hơn, đổi khơng ngừng, phải sách quản lý tốt, thay đổi chế không phù hợp với doanh nghiệp, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng Nghiệp vụ tốn xảy q trình mua hàng trình tiêu thụ, nghiệp vụ tốn ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động doanh nghiệp, vốn cho doanh nghiệp phát triển góp phần trì tồn phát triển doanh nghiệp Nên việc hạch toán nghiệp vụ toán giúp việc quản lý tài chính, cung cấp thơng tin số liệu xác phản ánh trung thực tình hình hoạt động doanh nghiệp.Vì cơng ty cần phải khơng ngừng hồn thiện máy kế tốn cơng tác kế toán toán vớin gười mua người bán 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Trong trình thực tập Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới ngồi mặt tích cực tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán mặt hạn chế trình bày Vì vậy, em xin đưa số kiến nghị để phần hồn thiện cơng tác kế tốn tốn cơng ty sau:  Kiến nghị 1: Sử dụng phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phần mềm tốn hệ thống chương trình máy tính dùng để xử lý tự động thơng tin kế tốn máy vi tính, cơng cụ ghi chép, lưu trữ, tính tốn tổng hợp sở liệu đầu vào chứng từ gốc Nó phải đáp ứng nhu cầu quản trị kế tốn doanh nghiệp đáp ứng quy định sổ sách kế toán Nhà Nước Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 67 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tại Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới, cơng tác hạch tốn kế tốn thực thủ cơng Máy tính dùng để soạn thảo văn bản, kẻ mẫu sổ sách ứng dụng Excel tính lương bảng tốn lương, khấu hao TSCĐ hàng tháng Khi sử dụng phần mềm kế toán, việc kiểm tra, xử lý cung cấp thơng tin kinh tế tài nhanh chóng, xác, kịp thời, tiết kiệm sức lao động mà hiệu công việc cao, liệu lưu trữ bảo quản thuận lợi, an tồn Vì vậy, Công ty cần quan tâm việc đầu tư phần mềm kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Công ty nên mua số phần mềm kế toán hiệu mặt thị trường: Misa, Fast, Smart * Phần mềm kế toán Fast Acounting: http://www.fast.com.vn Fast Accounting phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, 13.000 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác Sao Khuê, BIT CUP, sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 68 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Fast Accounting với phiên đáp ứng cho loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất Phần mềm phát triển công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình C#.NET, sở liệu S QL Server, chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet *Phần mềm kế toán MISA : http://www.misa.com.vn/ MISA SME.NET 2017 phần mềm cải tiến cho phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán MISA SME.NET 2017 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất Phần mềm tự động lập báo cáo thuế mã vạch quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, đặt in, điện tử theo quy định Tổng cục Thuế Kết nối với dịch vụ khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến quan Thuế  Kiến nghị 2: Về việc xây dựng biện pháp cụ thể để thu hồi nợ phải thu  Lập hồ sơ theo dõi cho khách hàng doanh nghiệp Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đối với cơng ty vận tải, hoạt động cung cấp dịch vụ,mua vật liệu xảy thường xuyên Do khó để kiểm soát khoản nợ toán khơng hồ sơ khách hàng rõ ràng Với hồ sơ khách hàng trình bày cách khoa học cập nhật liên tục giúp người quản lý nắm bắt đầy đủ thông tin khách hàng  Áp dụng sách chiết khấu toán cho khách hàng toán nhanh, toán trước hạn Chiết khấu toán: biện pháp thúc đẩy việc thu hồi vốn nâng cao hiệu kinh doanh Để thúc đẩy trình thu hồi nợ với biện pháp cơng ty nên áp dụng hạch tốn chiết khấu toán cho khách hàng toán nhanh, toán trước hạn Sẽ giúp thúc đẩy trình thu hồi vốn nhanh sở xây dựng mức chiết khấu tốn: Cơng ty tham khảo lãi suất huy động lãi suất cho vay ngân hàng để quy định mức chiết khấu toán cho phù hợp Mức chiết khấu toán phải lớn mức lãi suất ngân hàng huy động nhỏ mức lãi suất ngân hàng cho vay Ví dụ: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tháng ngân hàng Vietcombank ngày 31/12/2017 5.5% /năm; lãi suất cho vay ngắn hạn 9,8%/năm Cơng ty khoản chiết khấu cho khách hàng sau: - Chiết khấu 0,5%/ tháng khách hàng toán 15 ngày - Chiết khấu 0,6%/ tháng khách hàng toán trước từ 16 đến 30 ngày - Chiết khấu 0,7%/tháng khách hàng toán trước 30 ngày Phương pháp hạch toán: Số chiết khấu toán phải trả cho khách hàng khách hàng toán tiền nhanh trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu khách hàng, ghi: Nợ TK 635 :Số tiền chiết khấu toán cho khách hàng TK 131, 111, 112: ……… Việc cơng ty áp dụng sách chiết khấu tốn giúp khuyến khích khách hàng hợp tác tích cực việc toán nợ Hạn chế Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng việc khách hàng kéo dài thời gian, khất lần việc toán, gây ảnh hưởng đến nguồn vốn tình hình tài doanh nghiệp  Kiến nghị 3: Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Hiện nay, Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới khoản nợ xấu, cơng ty thực hiên đòi nợ nhiều lần chưa thành cơng khoản nợ xác định khơng đòi được.Vì vậy, việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi xóa sổ khoản nợ xác định khơng đòi mang ý nghĩa quan trọng Nó giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa tổn thất phải chịu cố khách hàng khơng thể tốn phản ánh đắn tình hình tài doanh nghiệp * Về sở pháp lý việc trích lập dự phòng: Căn để lập trích lập dự phòng thơng tư số 228/2009-BTC, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 34/2011-BTC thơng tư số 89/2013-BTC * Điều kiện để trích lập dự phòng: - Khoản nợ phải chứng từ gốc, đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Các trường hợp xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết + Những khoản nợ năm trở lên coi nợ khơng khả thu hồi Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng * Mức trích lập dự phòng mà cơng ty áp dụng: từ tháng đến năm: 30%, từ năm đến năm: 50%, từ năm đến năm: 70%, từ năm trở lên: 100% * Tài khoản sử dụng: Việc trích lập dự phòng hạch tốn theo tài khoản 229 (2293), tài khoản dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng hồn nhập khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi khả khơng đòi vào cuối niên độ kế tốn - Kết cấu tài khoản 2293 : dự phòng phải thu khó đòi + Bên nợ: - Hồn nhập giá trị khoản phải thu khơng thể đòi được, xóa sổ khoản nợ phải thu khó đòi + Bên có: - Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh kinh doanh + Số dư bên có: - Số dự phòng phải thu khó đòi cuối kỳ * Các nghiệp vụ liên quan đến trích lập dự phòng xử lý dự phòng nợ phải thu khó đòi thể sau: + Cuối năm tài N, doanh nghiệp cần tính tốn để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho năm N+1 phát sinh, kế tốn ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi + Cuối năm tài N +1, số dư nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ lớn số trích lập kì trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hạch tốn vào chi phí , ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi + Cuối năm tài N +1, số dư nợ hải thu khó đòi cần trích lập kỳ nhỏ so với kỳ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí : Nợ TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 72 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng TK 642- Chi tiết hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi + Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định khơng đòi phép xóa nợ, ghi: Nợ TK 2293- Dư phòng phải thu khó đòi (Nếu trích lâp dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng) TK 131- Phải thu khách hàng TK 138- Phải thu khác + Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xóa nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112… K 711- Thu nhập khác + Các khoản nợ phải thu khó đòi bán cho công ty mua, bán nợ Khi doanh nghiêp hoàn thành thủ tục bán khoản nợ phải thu cho công ty mua, bán nợ thu tiền, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112…- Số tiền thu từ việc bán khoản nợ phải thu Nợ TK 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi (Số chênh lệch đươc bù đắp khoản dự phòng phải thu khó đòi) 131, 138 : … Ví dụ 3.1: Theo kết tính tốn số tiền cơng ty cần phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 31/12/2017 thể bảng sau: Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 73 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đơn vị: Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới Địa chỉ: Số 11 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Tại ngày 31/12/2017 STT Tên Khách Hàng Số Tiền Nợ Thời gian q hạn Tỷ lệ trích Số tiền trích Cơng ty Cổ Phần Song Vân 42.330.600 50% 21.165.300 30% 15.180.000 x x 95.556.342 năm tháng 15 ngày Công ty TNHH thương mại Hùng Thắng 50.600.000 Tổng cộng tháng 20 ngày 272.222.870 Ngày tháng năm Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) - Tổng số tiền cần phải trích lập dự phòng ngày 31/12/2017 cho khoản nợ hạn là: 95.556.342 đồng Căn vào số liệu trên, kế toán ghi: Nợ TK 642 : 95.556.342 TK 159(2) : 95.556.342 - Đối với khoản khách hàng nợ xác định khơng đòi xử lý sau: Số nợ khó đòi khơng thể thu hồi năm 2017: 8.546.000 đồng Cơng ty tiến hành xóa sổ Kế tốn định khoản: Nợ TK 642:8.546.000 TK 131: 8.546.000 Từ nghiệp vụ trên, kế toán ghi vào sổ Nhật chung, sổ sổ sách kế tốn khác liên quan Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 74 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng KẾT LUẬN Kết luận Kế tốn tốn với người mua, người bán vị trí quan trọng cơng tác kế tốn Doanh nghiệp Việc xác định, phản ánh kịp thời, xác, chi tiết, cụ thể tình hình tốn với khách hàng giúp cho nhà quản trị nắm tình hình tài cơng ty đưa phương hướng phát triển đắn doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tốn nói riêng thể nói, cơng tác kế tốn tốn cơng ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học + Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế toán ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC  Về cơng tác kế tốn thực chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị, cung cấp thơng tin nhanh xác tình hình cơng nợ Song khơng tránh khỏi hạn chế:  Công tác ghi chép sổ sách kế tốn  Cơng tác thu hồi nợ  Cơng tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tốn Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới: - Kiến nghị đại hóa cơng tác kế tốn Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 75 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Kiến nghị việc xây dựng biện pháp thu hồi nợ phải thu - Cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để đảm bảo để ngun tắc thận trọng kế toán Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế công ty nên thực tế khả thi Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, anh chị phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới tạo điều kiện hướng dẫn tận tình thầy giáo ThS Nguyễn Văn Thụ để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đỗ Anh Tuấn Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 76 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2009), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế toán, Nhà xuất Tài Thơng tư 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp, Bộ tài Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới (2017) Sổ sách kế tốn Cơng ty Các tài liệu khác mạng internet Sinh viên: Đỗ Anh Tuấn – QT1802K Page 77 ... tốn với người mua, người bán Cơng ty cổ phần Thế Kỷ Mới .29 2.2.2 Thực trạng kế toán toán với người mua Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 30 2.2.3 Thực trạng kế toán toán với người bán. .. chung kế toán toán với người mua, người bán doanh nghiệp Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới Chương : Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác. .. với người bán Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ MỚI 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thế kỷ mới , Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay