Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đỉnh vàng

84 2 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hà Vi Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phạm Thị Mai Quyên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hà Vi Giảng viên hướng dẫn: Ths.Phạm Thị Mai Quyên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi Mã SV:1312401116 Lớp: QT1702K Ngành: Kế tốn - kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Đỉnh Vàng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉn Vàng - Tìm hiểu điều kiện khả nhằm sử dụng hiệu nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu kế tốn năm 2016 cơng ty TNHH Đỉnh Vàng Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Đỉnh Vàng Địa chỉ: 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đơng Hải, Hải An, Hải Phòng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP .3 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm yêu cầu công tác quản lý nguyên vật liệu 1.1.1.1 Khái niệm .3 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.1.3 Yêu cầu công tác quản lý nguyên vật liệu 1.1.2 Phân loại tính giá nguyên vật liệu 1.1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu .4 1.1.2.2 Tính giá nguyên vật liệu 1.2 Lý luận kế toán nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh 11 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất 11 1.2.2 Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu sản xuất – kinh doanh 11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 11 1.2.2.2 Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 12 1.2.3 Tổ chức hạch tốn tổng hợp tình hình ln chuyển nguyên vật liệu .14 1.2.3.1 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo PP khai thường xuyên 15 1.2.3.2 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo PP kiểm định kỳ .18 1.2.4 Hạch toán kết kiểm kê, đánh giá lại vật liệu tồn kho 20 1.2.5 Tổ chức sổ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .21 1.2.5.1 Hình thức nhật ký chung 21 1.2.5.2 Hình thức chứng từ ghi sổ 23 1.2.5.3 Hình thức nhật ký sổ .25 1.2.5.4 Hình thức nhật ký chứng từ 26 1.2.5.5 Hình thức kế tốn máy 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG 29 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Đỉnh Vàng 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Đỉnh Vàng 29 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty TNHH Đỉnh Vàng 31 2.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh công ty 31 2.1.2.2 Đặc điểm kỹ thuật sản xuất 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Đỉnh Vàng .33 2.1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất công ty TNHH Đỉnh Vàng 36 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty TNHH Đỉnh Vàng .38 2.1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ phận 39 2.1.5.2 Một số đặc điểm chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 40 2.2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng 42 2.2.1 Khái qt tình hình ngun vật liệu cơng ty TNHH Đỉnh Vàng 42 2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty 42 2.2.1.2 Phân lọai nguyên vật liệu công ty 43 2.2.1.3 Công tác quản lý nguyên vật liệu công ty 44 2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng 45 2.2.3 Cơng tác tổ chức kế tốn chi tiết nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng 50 2.2.3.1 Thủ tục nhập nguyên vật liệu .50 2.2.3.2 Thủ tục xuất nguyên vật liệu 54 2.2.3.3 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 56 2.2.4 Cơng tác tố chức kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng 61 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng 61 2.2.4.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 61 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG 66 3.1.1 Những ưu điểm kết đạt 66 3.1.2 Những khó khăn tồn 69 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Đỉnh Vàng 71 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo PP thẻ song song .12 Sơ đồ 1.2: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo PP sổ đối chiếu luân chuyển 13 Sơ đồ 1.3: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo PP sổ số dư 14 Sơ đồ 1.4: Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo PP khai thường xuyên 17 Sơ đồ 1.5: Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo PP kiểm định kỳ .20 Sơ đồ 1.6: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật ký chung 22 Sơ đồ 1.7: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ 24 Sơ đồ 1.8: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật ký sổ 25 Sơ đồ 1.9: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật ký chứng từ .27 Sơ đồ 1.10: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức kế tốn máy 28 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản trị công ty TNHH Đỉnh Vàng 33 Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất giầy công ty TNHH Đỉnh Vàng 37 Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế tốn cơng ty TNHH Đỉnh Vàng .38 Sơ đồ 2.4: Trình tự hạch tốn chi tiết ngun vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng 57 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH Đỉnh Vàng (2015-2016) 41 Bảng 2.2: Phiếu báo giá nguyên vật liệu 49 Biểu 2.1: VANTAGE LOGISTICE CORPORATION 47 Biểu 2.2: LC TRADING CO 48 Biểu 2.3: BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT 51 Biểu 2.4: PHIẾU NHẬP KHO Số: 01 53 Biểu 2.5: PHIẾU SẢN XUẤT 54 Biểu 2.6: PHIẾU XUẤT KHO Số: 01 55 Biểu 2.7: THẺ KHO 58 Biểu 2.8:BẢNG NHẬP XUẤT TỒN 59 Biểu 2.9: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUYÊN PHỤ LIỆU 60 Biểu 2.10: SỔ NHẬT KÝ CHUNG 64 Biểu 2.11: SỔ CÁI 65 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ CCDC Công cụ dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng CKTM Chiết khấu thương mại ĐVT Đơn vị tính HĐND-UBND Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân KH & ĐT Kế hoạch đầu tư PCCC Phòng cháy chữa cháy PP Phương pháp QĐ-BTC Quyết định- Bộ tài TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TSCĐ Tài sản cố định TWD Nhân dân tệ VAT Thuế giá trị gia tăng XDCB Xây dựng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường với quy luật vốn có đặt loạt yêu cầu quản lý, tổ chức, hiệu quả… buộc doanh nghiệp phải vươn lên từ nội lực thân để tạo lợi nhuận nhiều theo mục tiêu kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường Phấn đấu để khơng ngừng tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhiệm vụ thiết thực, thường xuyên công tác quản lý kinh tế doanh nghiệp Một công cụ quan trọng để đạt điều hạch tốn chi phí hạ giá thành sản phẩm cụ thể hạch toán nguyên vật liệu Nguyên vật liệu ba yếu tố trình sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp, hạch toán nguyên vật liệu không phục vụ cho công tác quản lý nguyên vật liệu mà tiền đề để hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Có thể nói, hạch tốn kế tốn nói chung, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý sử dụng hợp lý nguồn lực tạo hiệu sản xuất cao cho Cũng giống doanh nghiệp khác, để hòa nhập với kinh tế thị trường công ty TNHH Đỉnh Vàng trọng cơng tác hạch tốn ngun vật liệu cho phù hợp coi cơng cụ quản lý khơng thể thiếu để quản lý vật tư nói riêng quản lý sản xuất nói chung Với ý nghĩa nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất, thời gian thực tập Công ty TNHH Đỉnh Vàng, em lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng táckế tốn ngun vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng” cho chuyên đề tốt nghiệp Ngồi phần lời mở đầu, kết luận, phần mục lục, tài liệu tham khảo, danh mục viết tắt, sơ đồ, bảng biểu, chuyên đề tốt nghiệp em gồm chương: Chương 1: Những vấnđề lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Đỉnh Vàng Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Đỉnh Vàng Trong q trình thực tập, dựa sở lý luận học, với giảng dạy hướng dẫn tận tình giáo - Thạc sĩ Phạm Thị Mai Quyên giúp Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 2.2.4 Cơng tác tố chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng Công ty TNHH Đỉnh Vàng có số lượng vật tư tương đối lớn, nhiều chủng loại khác nên công ty lựa chọn phương pháp khai thường xuyên để hạch toán tổng hợp ngun vật liệu nhằm cung cấp thơng tin tình hình nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu cách xác kịp thời cho cơng tác quản lý 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh, kiểm tra giám sát đối tượng kế tốn có nội dung kinh tế dạng tổng qt Tại cơng ty, kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng số tài khoản sau:  TK 152: nguyên vật liệu  TK 111, 112, 331: phản ánh nghiệp vụ toán  TK 621, 642…: phản ánh chi phí sản xuất sản phẩm  Ngồi số tài khoản khác: 333, 133… 2.2.4.2 Sổ sách kế toán sử dụng Hiện nay, cơng ty tổ chức sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung, áp dụng mẫu sổ ban hành theo định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Trong cơng tác hạch tốn tổng hợp nguyên vật liệu công ty sử dụng sổ:  Sổ nhật ký chung (mẫu số S03a-DNN)  Sổ (mẫu số S03b-DNN): TK 152, 331,133… 2.2.4.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Cùng với việc hạch tốn chi tiết ngun vật liệu hàng ngày kế tóan tổng hợp ngun vật liệu cơng việc khơng thể thiếu cơng tác hạch tốn vật tư Do nguyên vật liệu công ty nhập từ công ty Cổ Phần Thương Mại Liên Cửu Đài Loan nên việc cung cấp, mua bán, toán diễn Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 61 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG thuận lợi nhanh chóng Tại cơng ty thực tế khơng có trường hợp hàng mà hóa đơn chưa ngược lại, việc toán chuyển khoản, nguyên vật liệu xuất chủ yếu sử dụng cho sản xuất giầy dép Tất nghiệp vụ phát sinh hàng ngày kế toán phản ánh vào sổ nhật ký chung Quy trình hạch toán: Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ trước hết, ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung sau số liệu dã ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu Sổ Cái, lập Bảng cân đối phát sinh Như vậy, từ chứng từ gốc(hóađơn thương mại, phiếu xuất kho) kế tốn lập Nhật ký chung, từ sổ Nhật ký chung ghi vào Sổ TK152 Ví dụ: Trích tình hình nhập xuất ngun vật liệu tháng 12 năm 2016 - Ngày 1/12/2016, công ty nhập lô nguyên vật liệu từ Đài Loan nhập kho, chưa toán, trị giá lô nguyên vật liệu 20.349.942,88 TWD, thuế GTGT 10%, thuế nhập 10%, phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế 112,5 USD (do bên cung cấp chịu theo thỏa thuận) Tỷ giá 1TWD = 726VNĐ, 1USD= 21.036VNĐ - Ngày 2/12/2016, xuất kho 929 đơi đế ngồi, 146 đơi đế cho Bộ phậnđế giữavà Bộ phậnđế sản xuất sản phẩm - Ngày 9/12/2016, xuất kho cho phận May để sản xuất sản phẩm 125 cuộn may (1.000m/ cuộn) - Ngày 26/12/2016, xuất kho cho Bộ phận đế ngoàisản xuất sản phẩm 100 bàn chải quét keo - Ngày 30/12/2016, xuất kho 320 kg Tolueen cho Bộ phận Thành Hình sản xuất sản phẩm Kế tốn định khoản: (Đvt: VNĐ) - Ngày 01/12/2016: a Nợ TK 152: Có TK 331: Có TK 3333: 16.251.464.380 14.774.058.530 =(20.349.942,88 TWD*726VNĐ) 1.477.405.853 =(14.774.058.530 *10%) Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 62 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP b Nợ TK 133: Có TK 33312: - Ngày 02/12/2016: Nợ TK 621: Có TK 152: - Ngày 09/12/2016: Nợ TK 621: Có TK 152: - Ngày 26/12/2016: Nợ TK 621: Có TK 152: - Ngày 30/12/2016: Nợ TK 621: Có TK 152: TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 1.625.146.438 =(16.251.464.380 * 10%) 1.625.146.438 6.282.078=[(2 * 146)+(9 * 929)]*726VNĐ 6.282.078 1.815.000 1.815.000 =(20 * 125)*726VNĐ 72.600 72.600 4.414.080 4.414.080 =(19 * 320)*726VNĐ Kế toán phản ánh vào sổ: Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 63 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu 2.10: CƠNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng Mẫu số: S03a -DNN (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2016 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Đã ghi STT sổ dòng Số trang trước chuyển sang Nhập lô nguyên vật liệu 01/12 02/12 09/12 PN01 PX01 PX04 01/12 02/12 09/12 nhập kho √ √ Xuất kho sản xuất sản phẩm … Xuất kho sản xuất sản phẩm √ PX07 26/12 Xuất kho sản xuất sản phẩm √ 30/12 PX08 30/12 Xuất kho sản xuất sản phẩm √ … … … Cộng … Người lập (ký tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K … 152 331 3333 133 33312 621 152 26/12 … Số hiệu TK đối ứng … Số phát sinh Nợ 12.841.361.704 16.251.464.380 Có 12.841.361.704 14.774.058.530 1.477.405.853 1.625.146.438 1.625.146.438 6.282.078 6.282.078 621 152 621 152 621 152 1.815.000 … … 29.518.416.850 1.815.000 72.600 72.600 4.414.080 4.414.080 … 29.518.416.850 Hải phòng, ngày 31 tháng12 năm 2016 Giám đốc (ký tên đóng dấu) Kế tốn Trưởng (ký tên) (Nguồn: Phòng kế tốn – tài chính) 64 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu 2.11: CƠNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG Mẫu số: S03b -DNN 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 BTC) SỔ CÁI Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: nguyên vật liệu Số hiệu: 152 Ngày Chứng từ tháng ghi Số hiệu Ngày sổ tháng Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK Trang số STT dòng đối ứng Số dư đầu tháng Số phát sinh tháng 01/12 02/12 09/12 26/12 30/12 … PN01 01/12 PX01 02/12 PX04 09/12 PX07 26/12 PX08 30/12 … … Người lập (ký tên) 12 Nhập kho lô nguyên vật liệu nhập khẩu, chưa toán Xuất kho vật liệu Xuất kho vật liệu Xuất kho vật liệu Xuất kho vật liệuCông phát sinh Số dư cuối tháng 12 12 12 12 … … Nợ Có 331 52.253.856.490 14.774.058.530 3333 1.477.405.853 621 621 621 621 … 6.282.078 1.185.000 72.600 4.414.080 … … 16.251.464.380 24.409.715.840 44.095.605.030 Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (ký tên đóng dấu) Kế tốn Trưởng (ký tên) (Nguồn: Phòng kế tốn – tài chính) Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K Số tiền (VNĐ) 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNGĐịnh hướng phát triển công ty TNHH Đỉnh Vàng Thành lập vào tháng năm 1995, từ sở sản xuất giầy dép xuất khẩuthu hút 2.000 lao động với sản lượng 2,5 triệu đôi giầy/năm, trải qua 23 năm xây dựng phát triển, công ty TNHH Đỉnh Vàng nhanh chóng tạo dựng uy tín khách hàng ngồi nước, bước chiếm lĩnh thị trường trở thành công ty lớn mạnh với giá trị kim ngạch xuất 70 triệu USD (năm 2010) Với phương châm phát triển bền vững, công ty xây dựng quản lý nhà máy xưởng sản xuất với dây chuyền thiết bị tiên tiến, đại Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu sản xuất, đổi quản lý kết hợp chặt chẽ với đối tác để sản xuất nhiều sản phẩm uy tín, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Với định hướng phát triển mạnh công ty lĩnh vực sản xuất giầy xuất làm trọng tâm phát triển, Đỉnh Vàng phấn đấu trở thành tổng công ty lớn mạnh hoạt động thành công nhiều lĩnh vực, thể vai trò doanh nghiệp ln nỗ lực phát triển ngành da giầy nói riêng kinh tế nước nói chung góp phần vào cơng đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng 3.1.1 Những ưu điểm kết đạt - Trong khâu thu mua: Nguyên vật liệu công ty cung cấp chủ yếu từ đơn vị khách hàng, cơng ty Cổ Phần Thương Mại Liên Cửu Đài Loan Do mà việc cung ứng báo giá nguyên vật liệu theo yêu cầu thời gian ln phía khách hàng đảm bảo Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Trong khâu bảo quản: Công ty xây dựng hệ thống kho tàng nội quy bảo quản vật tư hợp lý, khoa học tương đối tốt Hệ thống kho xây dựng kiên cố với tường rào bảo vệ an tồn, vị trí kho xếp vơ thuận lợi cho công tác cấp phát nguyên vật liệu cho phân xưởng, kho trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc cần thiết cho việc kiểm tra, di chuyển, kiểm đếm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn chống cháy nổ… Bên cạnh cơng ty bố trí mạng lưới đội ngũ bảo vệ chắt chẽ kho nguyên vật liệu dù lớn hay nhỏ Công ty thực việc quản lý, hạch toán nguyên vật liệu theo chế độ quy định Nhà nước: sử dụng phiếu nhập, phiếu xuất, thẻ kho, bảng cho loại nguyên vật liệu…đã góp phần quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ, hạn chế thất thoát, cung cấp kịp thời thơng tin số liệu tình hình biến động nguyên vật liệu cho ban lãnh đạo cơng ty để có biện pháp đạo điều hành kịp thời - Trong khâu sử dụng: Khi có nhu cầu sử dụng, phòng vật tư xem xét tính hợp lý, hợp lệ phiếu sản xuất phân xưởng để cung cấp nguyên vật liệu nhanh nhất, kịp thời Phòng vật tư xuất nguyên vật liệu phiếu sản xuất phân xưởng có chữ ký chủ quản phân xưởng Tại phân xưởng, cơng ty giao phó trực tiếp việc quản lý sản xuất sử dụng nguyên vật liệu cho chủ quản phân xưởng cho tiết kiệm nhất, chủ quản ln có mặt phân xưởng, sát sao, theo dõi, đôn đốc việc sản xuất với quản đốc, trưởng dây chuyền để đảm bảo tiến độ hiệu sử dụng nguyên vật liệu Về cơng tác kế tốn:Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung, tồn sổ sách bố trí cách đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu giúp cho việc lấy số liệu ghi vào sổ sách có liên quan cách nhanh đầy đủ Việc ghi chép nghiệp vụ phát sinh diễn hàng ngày; luân chuyển sổ sách, số liệu công tác kiểm tra, đối chiếu tiến hành thường xuyên kịp thời Tuy nhiên khối lượng công việc nhiều đặc biệt vào mua giầy dép, dịp cuối năm đòi hỏi đội ngũ kế tốn phải nhanh nhạy trình độ cao Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Về cơng tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Các thủ tục nhập - xuất kho thực tương đối chặt chẽ, chứng từ thiết lập đầy đủ, quy trình luân chuyển hợp lý, thuận lợi cho việc xuất kho ghi chép kế tốn Cơng ty sử dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết NVL, từ giúp cho việc ghi chép đơn giản, dễ hiểu, dễ kiểm tra phát sai sót - Về máy quản trị Tại công ty TNHH Đỉnh Vàng, máy quản trị tổ chức theo mô hình trực tuyến chức Ban Giám Đốc ln phối hợp chặt chẽ với phòng ban chức đề kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế Các Phó Giám Đốc trực tiếp điều hành sản xuất với trưởng phòng ban, phận Các phận, phòng ban phối hợp chặt chẽ với hoàn thành nhiệm vụ giao tham mưu với ban Giam Đốc điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp Cụ thể theo máy quản trị công ty, công tác quản trị nguyên vật liệu chủ yếu phòng vật tư đảm nhiệm phòng vật tư dựa vào kế hoạch sản xuất kỳ phối hợp với phòng nghiệp vụ, phòng quản lý sản xuất phòng kế tốn đưa bổ sung nhằm hồn thiện cơng tác quản trị ngun vật liệu sau trình lên ban Giám Đốc xem xét xác nhận - Các sách Nhà nước Cũng ngành sản xuất khác, ngành sản xuất da giầy chịu ảnh hưởng lớn từ sách Nhà nước, đặc biệt công ty TNHH Đỉnh Vàngcông ty xuất giầy dép chủ yếu Nhà nước quy định thuế suất xuất mặt hàng giầy dép gia công 0%, mặt hàng nhập vào thị trường EU hưởng ưu đãi từ chế độ thuế quan phổ cập GSP; trì sách tỷ giá hối đối phù hợp, thực sách bình ổn giá hàng hóa.Đặc biệt sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngồi tạo mơi trường cạnh tranh sôi động giúp cho doanh nghiệp nước cọ sát, học hỏi, thay đổi để tồn phát triển; hiệp hội da giầy Việt Nam kiến nghị với Bộ Công Thương xây dựng thương hiệu ngành công nghiệp thời trang; mở rộng vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” hay Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG chương trình xúc tiến thương mại quốc gia…Tất sách góp phần ổn định thị trường nước, cân tiêu dùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hơn… - Thị trường yếu tố đầu vào  Thị trường vốn Bất kỳ công ty muốn hoạt động phải có vốn để sản xuất kinh doanh Khi hoạt động khơng phải cơng ty có khả tuyệt đối vốn Vì việc Hải Phòng thu hút nhiều vốn FDI, đặc biệt Nhật Bản, Đài Loan… điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có hội tìm kiếm nhà đầu tư tiềm cho Bên cạnh nguồn vốn vay thị trường ngân hàng dồi dào, với mức lãi suất ưu đãi, nhờ mà doanh nghiệp nói chung, cơng ty Đỉnh Vàng nói riêng giải vấn đề tài chính, mở rộng quy mơ sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị đại phục vụ cho sản xuất  Thị trường nguyên vật liệu đầu vào Nguyên vật liệu yếu tố giá thành sản phẩm, để tăng khả cạnh tranh việc tập trung vào vấn đề nguyên vật liệu vô cần thiết Với sản phẩm cơng ty da thuộc loại, giả da… thị trường cung ứng nước nước Nhưng nguyên vật liệu công ty chủ yếu nhập từ HongKong Công ty xây dựng quy trình sản xuất thích hợp để kiểm sốt lượng ngun vật liệu sử dụng 3.1.2 Những khó khăn tồn Bên cạnh thành tích đạt cơng ty mặt tồn cần hoàn thiện khắc phục kịp thời - Về việc phân loại nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu công ty bao gồm nhiều loại khác nhau, việc phân loại chưa chi tiết nên gây khó khăn cho việc xếp, kiểm tra, cấp phát có u cầu Thêm vào cơng ty phân làm kho chủ yếu khối lượng nguyên vật liệu bảo quản kho lớn, cơng việc nhiều phòng vật tư khó kiểm sốt hết tất loại Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG ngun vật liệu; cơng việc ghi chép, theo dõi kế toán bị ảnh hưởng chậm cung cấp thông tin nguyên vật liệu cần thiết - Về việc tái sử dụng phế liệu: Cơng ty chưa có phương án tối ưu để tận dụng nguyên vật liệu thừa q trình sản xuất, điều dẫn đến lãng phí nguyên vật liệu - Về đối tác, nhà cung ứng: Công ty Liên Cửu đối tác cung ứng nguyên vật liệu cho công ty phiếu báo giá đối tác ghi sổ, điều làm tăng thêm phụ thuộc công ty vào đối tác - Về việc ghi chép hạch toán: Thủ kho phòng kế tốn phận đảm nhiệm khối lượng cơng việc lớn mà dẫn đến việc thực không đầy đủ bước, phần hành, nội dung hạch tốn kế tốn; đơi có sai sót bỏ sót nghiệp vụ phát sinh dẫn đến thất thoát, sai lệch… - Về cơng tác bố trí sản xuất: Việc xếp dây chuyền sản xuất số phân xưởng như: phận Đế ngồi, phận Thành Hình… chưa hợp lý khiến cho sản xuất nhiều giai đoạn bị ngưng trệ, việc luân chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm dây chuyền tốn thời gian, công tác theo dõi, quản lý nhân công chủ quản, quản đốc gặp khó khăn lớn khơng thể quản lý hết dây chuyền khu nhà sản xuất - Về trình độ khoa học cơng nghệ:Trình độ cơng nghệ cơng ty mức trung bình trung bình khá, lệ thuộc vào bên đối tác liên doanh trang thiết bị máy móc Khả đầu tư chuyển giao cơng nghệ phụ thuộc vào nguồn tài hạn hẹp; đội ngũ cán hiểu biết sâu cập nhật cơng nghệ q ít: tổng số 60 nhân viên kỹ thuật (cơ điện, sửa máy) có 11 người trình độ đại học 24 người trình độ cao đẳng… chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công ty; kinh nghiệm khả đàm phán, ký kết hợp đồng cơng nghệ hạn chế… Đây nguyên nhân làm giảm sản lượng xuất giá trị sản xuất công nghiệp công ty Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Đỉnh Vàng Hồn thiện cơng tác kế tốn vật tư quan trọng phát triển doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH Đỉnh Vàng nói riêng Nó góp phần cải thiện điểm yếu mà công ty mắc phải, đồng nghĩa với việc giúp công ty phát triển kinh tế cạnh tranh ngày Sự cạnh tranh gay gắt thị trường nước, rào cản nước nhập giầy da Việt Nam, yêu cầu chất lượng, giá thành sản phẩm hợp lý tình hình suy thối kinh tế, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, lạm phát tăng cao, khiến cho nhiều doanh nghiệp nước phải phá sản hay phải thu nhỏ quy mô sản xuất chuyển sang làm gia cơng cho nước ngồi Ngành da giầy Việt Nam đứng trước rào cản: mặt đấu tranh để giành thị phần thị trường xuất khó tính EU, mặt khác lại bỏ quên chiếm lĩnh thị trường sân nhà Để khắc phục tình trạng phát triển ngành giầy da bền vững, trước hết cần tạo dựng thương hiệu giành lại thị phần nội địa, cần bước điều chỉnh cấu ngành hàng sản xuất, đổi máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất, tập trung sản xuất sản phẩm trung – cao cấp, tập trung quản lý thiết kế mẫu mã sản phẩm…phù hợp với nhu cầu thị trường nước Về lâu dài, doanh nghiệp da giầy Việt Nam tiếp tục theo đuổi sách phát triển đường xuất khẩu, trước tiên cần nâng cao cạnh tranh từ sân nhà hàng hóa chất lượng cao giá thành phù hợp.Đối với công ty TNHH Đỉnh Vàng cần phải có biện pháp cụ thể hơn, thiết thực  Ý kiến 1: Hồn thiện cơng tác quản trị nguyên vật liệu công ty  Việc tiến hành phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu công ty đa dạng chủng loại khác tính chất, nhiên cơng ty phân làm kho nên khó để kiểm tra, giám sát mặt để có điều chỉnh kịp thời việc bảo quản sử dụng nguyên vật liệu Do thiết nghĩ công ty cần tăng thêm kho bảo quản Ví cơng ty tổ chức thành kho chính: Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Kho nguyên liệu: gồm loại nguyên vật liệu sử dụng từ công đoạn sản xuất trở lên: đế trong, đế ngồi, gói chống ẩm, phom nhựa, phom nhơm…  Kho phụ liệu: gồm nguyên vật liệu lại sử dụng hay công đoạn sản xuất: dây giầy, hộp đựng giầy, khóa giầy, tem loại…  Kho hóa chất: gồm loại keo hóa chất tổng hợp có tác dụng phụ trợ sản xuất Như giảm bớt phần khối lượng cơng viêc cho phòng vật tư phòng kế toán  Đối tác, nhà cung cấp Nguyên vật liệu công ty chủ yếu cung cấp từ đối tác công ty Liên Cửu Việc cung cấp vừa đảm bảo chất lượng, giá nguyên vật liệu lại vừa đảm bảo tiến độ sản xuất Tuy nhiên, có nhà cung cấp phụ thuộc giá lớn Do cơng ty cần có kế hoạch đàm phán với khách hàng việc tìm kiếm thêm nhà cung cấp nước với nguyên vật liệu sẵn có Việt Nam để giảm bớt chi phí vận chuyển nguyên vật liệu Một số loại nguyên vật liệu có sẵn Việt Nam như: băng dính, chun co giãn, thùng carton, túi đựng giầy dép, giấy bọc nhồi giầy… Đây biện pháp giúp cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm  Lập kế hoạch tái chế phế liệu Phế liệu công ty chủ yếu loại da thừa, vải thừa, chai lọ… chai lọ bán thu tiền, loại da thừa tham khảo với phòng mẫu việc sử dụng da thừa thiết kế làm họa tiết trang trí cho giầy dép đẹp hơn: cắt thành hoa, hay tạo thành đường viền cổ giầy thân giầy sau trình lên Phó Giám Đốc xem xét Đó cách để tạo mẫu mã đẹp cho sản phẩm Tuy nhiên việc cần có bàn bạc lại với bên đối tác  Việc xếp dây chuyền sản xuất cho hợp lý Các phân xưởng như: phận Đế Ngoài, phận Thành Hình, phận May… phận quan trọng quy trình sản xuất, hình thành lên chủ yếu sản phẩm Các phận với nhiều giai đoạn dây chuyền sản xuất liên tục việc bố trí ổn định dây chuyền quan trọng, cơng ty cần đưa sơ đồ vị trí cho phù hợp để đảm bảo cho cơng tác sản xuất, ví Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG xếp theo luân chuyển bán thành phẩm sau giai đoạn sản xuất Với biện pháp phần giúp cho cơng ty giảm bớt khó khăn rủi ro q trình sản xuất, nâng cao ý thức tự giác trách nhiệm người lao động nhờ mà phần giảm hao phí sản xuất, tiết kiệm công tác sử dụng nguyên vật liệu cơng ty  Ý kiến 2: Việc bố trí nhân lực phòng kế tốn tài Do tính chất quy mô sản xuất công ty lớn, khối lượng công việc nhiều nên công ty cần xem xét phòng kế tốn tài thực thiếu người cần bổ sung thêm, cần thêm người vào mùa vụ sản xuất giầy dép cơng ty điều chuyển cơng tác tạm thời vài nhân viên phận khác đến giúp đỡ xếp họ vào công việc phù hợp với lực để tránh ảnh hưởng đến hiệu tiến độ công việc Như đảm bảo nhu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho ban quản trị  Ý kiến 3:Tăng cường phối kết hợp phòng ban, phận công ty Sự liên kết chặt chẽ phòng ban, phận tạo máy quản trị đồng nhất, công tác quản trị diễn thuận lợi hơn, khơng có thủ tục rườm rà làm gián đoạn trình sản xuất Đặc biệt mối quan hệ phòng vật tư với phòng kế tốn, phòng nghiệp vụ phòng quản lý sản xuất, am hiểu phận giúp ban Giám Đốc cơng ty hồn thiện cơng tác quản trị nguyên vật liệu: công tác thu mua, sử dụng, bảo quản, dự trữ… nguyên vật liệu cơng ty Hiện cơng ty chưa có phòng Marketing, công ty liên doanh với nước hầu hết đơn đặt hàng, khách hàng thủ tục chào hàng công ty phía đối tác Đài Loan cung cấp, cơng ty trực tiếp sản xuất xuất sản phẩm cho bạn hàng mà khơng quen biết Thêm vào việc cơng ty cần có chiến lược đưa sản phẩm tiêu thụ thị trường nước, cần tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, tìm hiểu phong tục thói quen thẩm mỹ số nước châu Á Đông Nam Á, để xác định đâu thị trường tiềm mà doanh nghiệp cần hướng tới… tất lí làm cho việc lập phòng Marketing quan trọng Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 73 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG cần người, họ chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập xử lý thông tin, trực tiếp chào hàng, tham mưu với Phó Giám Đốc sản xuất kế hoạch xây dựng sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, hay tham mưu với phó giám đốc tài tình hình thị trường tài chính, bất động sản đầu tư công ty… Như việc thành lập phòng Marketing cần thiết họ lực lượng gián tiếp gắn kết công việc phòng ban với Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Một lần khẳng định cơng tác quản lý hạch tốn ngun vật liệu có vai trò vơ quan trọng cơng tác quản lý kinh tế nói chung quản lý tài nói riêng Kế tốn ngun vật liệu giúp cho đơn vị sản xuất theo dõi vật liệu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị nhập, xuất, tồn kho Thơng qua cơng ty sử dụng hợp lý, tiết kiệm loại vật liệu, hạ giá thành sản phẩm góp phần vào việc tăng tích lũy, tái sản xuất xã hội Với bề dầy 23 năm xây dựng phát triển, công ty TNHH Đỉnh Vàng tự hào với kết mà đạt Trong năm gần công ty không ngừng nỗ lực cố gắng cải thiện ưu điểm mà vướng phải để hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác ngun vật liệu nói riêng Với tỷ trọng chiếm khoảng 60 – 70% chi phí, nguyên vật liệu cần quản lý thật tốt, quản lý nguyên vật liệu khoa học hội đạt hiệu kinh tế cao Tóm lại, để quản lý nguyên vật liệu có hiệu công ty cần ý đến công tác phân loại nguyên vật liệu để quản lý chặt chẽ; công tác bảo quản vật tư phải đảm bảo cho vật tư không bị hư hỏng công tác thu mua, tái chế vật tư hợp lý Công tác kế toán NVL cần quan tâm để đảm bảo tính xác giá trị vật tư nhập xuất kỳ Công tác quản lý NVL giúp cho nhà quản trị nắm bắt thực trạng hoạt động sản xuất, giúp cho nhà quản trị đưa định đắn việc cung cấp đủ , chất lượng NVL lúc cho sản xuất Giúp cho trình sản xuất diễn nhịp nhàng, kế hoạch xác định nhu cầu nguyên vật liệu dự trữ hợp lý Trong trình tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu em đưa số kiến nghị nêu giúp hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty Nhưng thời gian kinh nghiệm thực tế có hạn nên q trình tìm hiểu em gặp nhiều khó khăn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH Đỉnh Vàng, anh chị phòng kế tốn tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình thực tập,và giáo ThS.Phạm Thị Mai Quyên cung cấp hướng dẫn bảo nhiệt tình để em hồn thành tốt chun đề tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Vi - QT1702K 75 ... luận nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉn Vàng - Tìm hiểu điều kiện khả nhằm sử dụng hiệu nguyên vật liệu công ty TNHH Đỉnh Vàng - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu công. .. chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Đỉnh Vàng Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Đỉnh Vàng. .. vật liệu công ty 42 2.2.1.2 Phân lọai nguyên vật liệu công ty 43 2.2.1.3 Công tác quản lý nguyên vật liệu công ty 44 2.2.2 Tính giá ngun vật liệu cơng ty TNHH Đỉnh Vàng 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đỉnh vàng , Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đỉnh vàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay