Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính hải phòng

130 4 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:07

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Tô Duy Hùng Giảng viên hướng dẫn: ThS Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Tơ Duy Hùng Giảng viên hướng dẫn : ThS Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Tô Duy Hùng Mã SV: 1412401020 Lớp: QT1803K Ngành: Kế toán Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác Kế tốn Lập Phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thông công Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích BCĐKT doanh nghiệp sản xuất kinh doanh  Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích BCĐKT đơn vị thực tập  Đánh giá ưu khuyết điểm công tác kế tốn cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sưu tầm, lựa chọn số liệu phục vụ công tác lập phân tích BCĐKT năm 2016 Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thông công Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Văn Hồng Ngọc Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan cơng tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác Kế tốn Lập Phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thơng cơng Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn ThS Văn Hồng Ngọc Hả Phòng ngày tháng năm 2018 , i Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Khái quát hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) theo Thông 200/2014 TT-BTC 1.1.1Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế……… 1.1.2Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.3Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.4Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.5Hệ thống Báo cáo tài theo Thơng 200/2014/TT-BTC 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 12 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 12 1.2.2Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 22 1.3 Nội dung phương pháp lập tiêu Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN) 23 1.4 Phân tích Bảng cân đối kế toán .50 1.4.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT .50 1.4.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 50 1.4.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn 51 CHƯƠNG THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH HẢI PHỊNG 55 2.1 Tổng quát Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thơng cơng Hải Phòng 55 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thông công Hải Phòng 55 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty 56 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Công Ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thơng Cơng Hải Phòng .58 2.1.4 Đặc điểm tổ chức Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 59 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 63 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 66 2.2.1 Căn lập Bảng CĐKT Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 66 2.2.2 Quy trình lập Bảng CĐKT Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 67 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 67 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH HẢI PHỊNG 104 3.1 Một số định hướng phát triển Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng thời gian tới 104 3.2 Những ưu điểm hạn chế công tác kế tốn nói chung cơng tác lập Phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 104 3.2.1 Những ưu điểm 104 3.2.2 Mặt hạn chế 106 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 106 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Hiện đại hóa cơng tác kế tốn 107 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng cần lập kế hoạch phân tích Bảng cân đối kế toán 109 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng nên thực cơng tác phân tích Bảng Cân đối kế tốn 111 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1:Mẫu bảng cân đối kế tốn (Theo Thơng số 200/2014/TT-BTC) 16 Biểu 1.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản 52 Biểu 1.3: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn .53 Biểu số 2.1: Giấy đề nghị tạm ứng 69 Biểu số 2.2: Phiếu chi số 265 70 Biểu số 2.3: Trích Sổ Nhật ký chung năm 2016 71 Biểu số 2.4: Trích sổ TK 111 năm 2016 71 Biểu số 2.5: Trích sổ TK 141 năm 2016 72 Biểu số 2.6:Trích sổ quỹ tiền mặt năm 2016 74 Biểu số 2.7: Trích sổ TK131 năm 2016 76 Biểu số 2.8: Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng năm 2016 77 Biểu số 2.9: Trích sổ TK 331 cơng ty năm 2016 78 Biểu số 2.10: Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán năm 2016 79 Biểu số 2.11: Bảng cân đối số phát sinh 83 Biểu số 2.12: Trích Bảng cân đối kế toán năm 2016 96_Toc515563842 Biểu số 3.1: Giao diện phần mềm Kế toán MISA SME.NET .108 Biểu số 3.2: Giao diện phần mềm Kế toán 3T-SHOFT .109 Biểu số 3.3: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 113 Biểu số 3.4: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng .117 Biểu số 3.5: Bảng Phân tích khả tốn Công ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 118 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC 2.QĐ-BTC 3.BTC 4.HĐKD 5.TT-BTC 6.BCĐKT 7.GTGT 8.DN 9.TK 10.NĐ-CP 11.CP 12.GTCC HP 13.TVTK Báo cáo tài Quyết định Bộ Tài Bộ Tài Hoạt động kinh doanh Thơng Bộ Tài Bảng cân đối kế tốn Giá trị gia tăng Doanh nghiệp Tài khoản Nghị định Chính phủ Cổ phần Giao thơng cơng Hải Phòng vấn thiết kế Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng - Bảng cân đối kế tốn lập theo chế độ kế toán ban hành theo Thông 200/2014- TT BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính - Các chứng từ giám sát, kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, đảm bảo xác nội dung số liệu sổ sách Báo cáo Tài - Các báo cáo tài ln đảm bảo kịp thời, xác nhằm phục vụ cho việc minh bạch hóa tình hình tài 3.2.2 Mặt hạn chế Ngồi ưu điểm trên, cơng tác kế tốn Cơng ty mặt hạn chế sau: Công ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn áp dụng cho cơng việc kế tốn nói chung lập BCTC, BCĐKT nói riêng Do thơng tin kế tốn cung cấp thường chậm q thời gian thiếu xác, lượng thơng tin chưa cao, kế tốn phải nhiều thời gian cơng sức việc lập BCTC lập BCĐKT Sau lập BCTC, công ty chưa tiến hành phân tích BCTC nói chung BCĐKT nói riêng nên chưa thể thấy rõ tình hình tài chính, tình hình biến động tài sản nguồn vốn Cơng ty Vì nên chưa đáp ứng kịp thơng tin cho nhà quản lý để họ đưa định quản lý tài cách xác đầy đủ nhất, đưa giải pháp khắc phục hạn chế tồn Công ty 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Qua thời gian thực tập Cơng ty, em tìm hiểu ưu điểm nhược điểm công tác hạch tốn kế tốn lập Báo cáo tài trình bày Vận dụng kiến thức học, em xin nêu số ý kiến nhằm hồn 106 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Hiện đại hóa cơng tác kế toán Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thơng tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Cơng ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng nhân viên kế tốn Cơng ty trình độ chun mơn đồng đều, dẫn tới việc phối hợp nhịp nhàng phần hành kế toán, thuận tiện việc tổng hợp số liệu để lập BCTC Việc chưa sử dụng phần mềm kế toán dẫn tới việc tạo thêm gánh nặng cho kế tốn viên, xảy sai sót q trình hạch tốn, đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường nhiều phần mềm kế tốn dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST ACCOUTING, BRAVO, ACC PRO, 3TSHOFT… Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Đây phiên phần mềm kế toán MISA phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ , Ngân hàng, Mua hàng, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Xây lắp, Sản xuất… Đối với lĩnh vực Sản xuất, Xây lắp MISA SME.NET giúp doanh nghiệp tính giá thành sản phẩn theo nhiều phương pháp, giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho doanh nghiệp việc xác định giá thành sản phẩm Với giao diện dễ sử dụng cập nhật chế độ tài giúp cho cơng tác Kế tốn nâng cao hiệu 107 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Biểu số 3.1: Giao diện phần mềm Kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán 3T SHOFT Được xem hệ thống quản lý thơng tin kế tốn tài cung cấp giải pháp quản lý cho nghiệp vụ như: kế tốn tiền; bán hàng cơng nợ phải thu; mua hàng công nghệ phải trả; quản lý kho; kế toán thuế GTGT; kế toán TSCĐ; kế tốn tổng hợp báo cáo tài chính,…Giải triệt để nghiệp vụ kế toán phát sinh, phần hành theo hoạt động cách linh hoạt hệ thống thống với tính kiểm sốt chặt chẽ logic.Gọn nhẹ, thân thiện, cài đặt đơn giản, dễ sử dụng (ngay người dùng khơng nghiệp vụ kế tốn) Hệ thống báo cáo đa dạng, phân tích đa chiều đáp ứng đầy đủ thông tin cho quản lý 108 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Biểu số 3.2: Giao diện phần mềm Kế tốn 3T-SHOFT 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng cần lập kế hoạch phân tích Bảng cân đối kế tốn Việc phân tích Bảng cân đối kế tốn cần kế hoạch cụ thể, rõ rang để từ phương pháp phân tích mang lại hiệu nhằm giúp cho Công ty nắm rõ tình hình biến động Tài sản Nguồn vốn Công ty tốt hay chưa tốt để Cơng ty kế hoạch sử dụng Tài sản Nguồn vốn mang lại hiệu cao cho Công ty thời gian hoạt động tới Báo cáo tài nói chung Bảng cân đối kế tốn nói riêng vai trò quan trọng Nó cung cấp thơng tin kinh tế, tài chủ yếu, giúp cho nhà quản trị đánh giá tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời đưa dịnh chuẩn xác trình kinh doanh tương lai Mà số liệu BCĐKT nguồn quan trọng cho việc đề định 109 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng quản lý Do đó, Cơng ty cần coi trọng tiến hành phân tích BCĐKT cách chi tiết, đầy đủ Để phân tích BCĐKT cách hiệu quả, Cơng ty nên lập kế hoạch phân tích cụ thể theo trình tự sau: Bước 1: Lập kế hoạch phân tích: - Chỉ rõ nội dung phân tích - Chỉ rõ tiêu cần phân tích - Chỉ rõ khoảng thời gian phân tích, thời gian bắt đầu thời gian kết thúc q trình phân tích - Xác định thực phân tích chi phí cần thiết cho hoạt động phân tích Bước 2: Thực cơng tác phân tích Thực cơng việc phân tích dựa số liệu tổng hợp được, phương pháp phân tích chọn để tiến hành phân tích mục tiêu đề Sau dó tổng hợp kết rút kết luận Sau phân tích xong, tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp đánh giá chi tiết Bước 3: Lập báo cáo phân tích (Kết thúc q trình phân tích) - Đánh giá ưu điểm nhược điểm kỳ doanh nghiệp - Chỉ nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích - Đề xuất biện pháp nhằm khắc phục thiếu sót, phát huy mặt tốt, đồng thời khai thác khả tiềm tàng Công ty Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Giao thơng cơng Hải Phòng tiến hành phân tích Bảng Cân đối kế tốn sau: 110 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng nên thực cơng tác phân tích Bảng Cân đối kế toán Sau tiến hành lập cơng tác phân tích, Cơng ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn sau: a, Phân tích biến động cấu tài sản Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Phân tích biến động cấu tài sản, nguồn vốn đánh giá tình hình phân bổ thay đổi tài sản, nguồn vốn Cơng ty hợp lý hay chưa? Từ nhà quản lý Cơng ty đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp, giúp cho công tác quản lý Công ty ngày hiệu Căn vào Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng năm 2016, ta tiến hành lập bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản sau: (Biểu 3.1) Nhận xét: Qua số liệu tính tốn Biểu 3.1, ta số nhận xét sau: Tổng tài sản năm 2016 so với năm 2015 giảm 637,945,862 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 2.57% Là “Taì sản dài hạn” năm 2016 giảm mạnh so với năm 2015 Đi sâu vào phân tích ta thấy Tài sản dài hạn năm 2016 1,132,908,252, năm 2015 2,505,770,696 Năm 2016 so với năm 2015 giảm 1,372,862,444 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 54.79% Nguyên nhân tiêu “Tài sản cố định” “Tài sản dài hạn khác” giảm Cụ thể “Tài sản cố định giảm” 57,396,038 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 10.51% kỳ Công ty điều chỉnh lại khấu hao Tài sản cố định, làm tăng chi phí khấu hao Tài sản cố định so với năm 2015 57,396,038 triệu đồng Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn khác” giảm 15,466,406 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 18.22% 111 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Điều chứng tỏ năm vừa qua Cơng ty chưa quan tâm đến việc tăng sở vật chất để phục vụ cho việc kinh doanh Nhưng Tài sản dài hạn năm 2016 giảm so với năm 2015 chủ yếu giảm mạnh tiêu “Các khoản đầu tài dài hạn” Cụ thể tiêu Các khoản đầu tài dài hạn giảm 1,300,000,000 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 69.33% Điều chứng tỏ kỳ Công ty tiến hành thu hồi khoản chi hộ, tiền lãi, cổ tức chia; Các khoản tạm ứng, cầm cố, ký cược, ký quỹ, cho mượn Đây biểu tốt Công ty cần phát huy thời gian tới 112 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Biểu số 3.3: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Chênh lệch Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) A- Tài sản ngắn hạn 22,343,026,430 23,077,943,012 I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản ĐTTC ngắn hạn 2,716,483,825 280,000,000 2,103,723,614 231,000,000 (612,760,211) (49,000,000) (22.56) (17.50) 10.93 1.13 8.69 0.95 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho 8,543,167,528 8,647,190,038 10,523,375,077 11,815,972,996 104,022,510 1,292,597,919 1.22 12.28 34.38 42.35 35.72 48.80 38,000,000 15.70 0.98 1.16 (1,372,862,444) (54.79) 10.08 4.68 (57,396,038) (10.51) 2.20 2.02 - - 7.55 0.34 2.37 0.29 V Tài sản ngắn hạn khác B- Tài sản dài hạn I.Tài sản cố định II Bất động sản đầu III Các khoản ĐTTC dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản 242,056,364 280,056,364 2,505,770,696 1,132,908,252 545,891,601 488,495,563 - - 1,875,000,000 84,879,095 575,000,000 69,412,689 734,916,582 Tỷ trọng Số đầu Số cuối năm (%) năm (%) 3.29 89.92 95.32 Cv (1,300,000,000) (15,466,406) (69.33) (18.22) 113 24,848,797,126 24,210,851,264 (637,945,862) (2.57) 100 100 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Phân tích tài sản ngắn hạn ta thấy năm 2016 so với năm 2015 tăng 734,916,582 đồng tương đương với tỷ lệ tăng 3,29% Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu Tài sản ngắn hạn khác tăng Cụ thể: Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác”năm 2016 280,056,364, năm 2015 242,056,364 đồng Tài sản ngắn hạn khác năm 2016 so với năm 2015 tăng 38,000,000 tương ứng với tỷ lệ tăng 15,7% Do năm 2016 phát sinh nhiều khoản chi tạm cho công nhân viên công tác Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2015 10,523,375,077 đồng chiếm tỷ trọng 38,13% tổng tài sản, năm 2016 11,815,972,996 đồng chiếm tỷ trọng 40,38% tổng tài sản Vậy Hàng tồn kho năm 2016 so với năm 2015 tăng 1,292,597,919 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 12,28% Do năm 2016 Công ty thực nhiều công trình so với năm 2015, biểu tốt Việc tồn kho nhiều năm trước đảm bảo vật để công ty thực nhiều cơng trình thời gian tới Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương tiền” năm 2016 2,103,723,614 , năm 2015 2,716,483,825 Tiền khoản tương đương tiền năm 2016 so với năm 2015 giảm 612,760,211 đồng, tương đương tỷ lệ giảm 22,56% Xét góc độ khả tốn biểu chưa tốt Cơng ty lượng tiền dự trữ giảm chưa đủ đáp ứng nhu cầu tốn Cơng ty, doanh nghiệp nhu cầu tốn Xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ lại làm cho hiệu sử dụng vốn tăng Chỉ tiêu “Phải thu ngắn hạn” năm 2016 8,647,190,038 đồng, năm 2015 8,543,167,528 đồng Chỉ tiêu phải thu ngắn hạn năm 2016 so với năm 2015 tăng 104,022,510 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 1,57% Chỉ tiêu phải thu ngắn hạn tăng so với năm trước biểu khơng tốt., điều chứng tỏ năm 2016 nguồn vốn 114 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Cơng ty bị chiếm dụng nhiều khách hàng nợ tiền chưa tốn Trong thời gian tới Cơng ty cần sách thu hồi nợ hợp lý, đẩy mạnh việc thu hồi nợ để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, không bị phụ thuộc vào nguồn vốn vay Chỉ tiêu “Các khoản đầu tài ngắn hạn” năm 2016 231.000.000 năm 2015 280.000.000 Các khoản đầu tài ngắn hạn năm 2016 giảm so với năm 2015 49,000,000 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 17,50% Vì năm 2016 Cơng ty không trú trọng nhiều việc gửi tiền vào Ngân hàng để nhận lãi b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công0 ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Cơng tác đánh giá tình hình tài Công ty không đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn công ty (Biểu 3.2) Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ Công ty Xét cấu nguồn vốn Công ty ta thấy: Tỷ lệ nguồn vốn vay chiếm 81,2% tổng nguồn vốn, tỷ lệ nguồn Vốn chủ sở hữu chiếm 18.8% Tổng nguồn vốn Đánh giá cấu nguồn vốn Công ty ta thấy Nguồn vốn Công ty chủ yếu nguồn vốn vay, điều không tốt cho hoạt động Cơng ty Xét đặc điểm 115 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng ngành cấu nguồn vốn Công ty giống Cơng ty Xây dựng năm vừa qua Ngành xây dựng gặp khơng khó khan Trong thời gian tới Công ty cần cải thiện nguồn vốn để hoạt động hiệu tương lại Thông qua số liệu tính tốn Biểu 3.2 sâu vào phân tích ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2016 24,210,851,264 đồng năm 2015 24,810,853,489 đồng, năm 2016 so với năm 2015 giảm 600,002,225 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 2,42% Điều cho thấy năm 2016 khả đáp ứng nhu cầu vốn Công ty giảm làm cho Cơng ty khó điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Sự giảm nguồn vốn phụ thuộc vào hai yêu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Nhưng nguồn vốn năm 2016 so với năm 2015 giảm chủ yếu Nợ phải trả giảm Cụ thể: “Nợ phải trả” năm 2016 19,528,312,480, năm 2015 20,145,766,449 đồng Năm 2016 giảm 617,453,969 đồng so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ giảm 3,06% Như năm 2016 Công ty toán khoản nợ vay ngắn hạn dài hạn Đây biểu tốt Công ty cần phát huy thời gian tới “Vốn chủ sở hữu” năm 2016 tăng so với năm 2015 17,451,744 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 0, 37% Đi sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở hữu tăng Cơng ty trích lập quỹ đầu phát triển dự phòng Tài từ Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuậ sau thuế năm 2016 578,014,014 lợi nhuậ sau thuế năm 2015 561,327.425 triệu đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016 cao năm 2015 tạo điều kiện cho Cơng ty trích lập vào Quỹ đầu phát triển làm tăng nguồn vốn cho Cơng ty Điều chứng tỏ năm Cơng ty làm ăn lãi so với năm trước Đây biểu tốt Công ty cần phát huy kỳ tới 116 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Biểu số 3.4: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần vấn đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Chỉ tiêu A- Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B- Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Tổng Cộng nguồn vốn Số đầu năm 20,145,766,449 20,057,766,449 88,000,000 4,665,087,040 4,665,087,040 24,810,853,489 Chênh lệch Số cuối năm Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) 19,528,312,480 (617,453,969) (3.06) 19,440,312,480 (617,453,969) (3.06) 88,000,000 4,682,538,784 17,451,744 0.37 4,682,538,784 17,451,744 0.37 24,210,851,264 (600,002,225) (2.42) Tỷ trọng Số đầu Số cuối năm (%) năm (%) 81.20 80.66 80.84 80.30 0.35 0.36 18.80 19.34 18.80 19.34 100 100 117 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế tốn , ta lập Bảng phân tích khả tốn Cơng ty sau (Biểu 3.3) Biểu số 3.5 : Phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số tốn tổng quát Hệ số toán nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh ổ ả ả ắ ℎạ ợ ả ợ ℎả ề ắ ℎạ ℎ ả ươ ợ đươ ề Năm 2016 (lần) Năm 2015 (lần) Chênh 1.240 1.232 0.01 1.187 1.112 0.08 0.108 0.135 (0.03) lệch ắ ℎạ Hệ số toán tổng quát: Năm 2016 1.240 lần năm 2015 1.232 lần, năm 2016 cao so với năm 2015 0.01 lần Hệ số cho biết năm 2016, đồng tiền vay 1.240 đồng tài sản đảm bảo Tuy giảm hai năm hệ số lớn chứng tỏ Công ty đủ khả tốn cho khoản vay Hệ số toán nợ ngắn hạn: Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn Năm 2015, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 1.112 đồng Tài sản ngắn hạn, sang năm 2016 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 1.187 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2016 tăng so với năm 2015, dấu tốt mang lại dấu hiệu tích cức tài cho doanh nghiệp tương lai Hệ số tốn nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0.135 năm 2015 tăng thành 0.135 năm 2016 Hệ số năm nhỏ cho thấy Công ty gặp khó khăn việc tốn nợ đến hạn 118 Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng Tóm lại: Thơng qua việc phân tích, ta thấy tình hình tài doanh nghiệp chiều hứng tích cực, mặt khác số mặt chưa tốt Công ty cần cố gắng cải thiện mặt nguồn vốn để hạn chế vay gia tăng vốn chủ sở hữu để nguồn vốn khơng bị lệ thuộc nhiều vào chủ nợ Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm tìm hướng giải đắn tương lai 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp Chuẩn mực kế tốn số 21 trình bày báo cáo tài chính(Ban hành công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTCngày 30 tháng 12 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Tài chính) Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng GTCC Hải Phòng: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo Tài ... CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH HẢI PHÒNG 55 2.1 Tổng quát Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao. .. thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thơng cơng Hải Phòng Hồn thiện cơng tác Kế tốn lập phân tích Bảng Cân đối Kế tốn Cơng ty Cổ phần Tư. .. hai: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng GTCC Hải Phòng cần lập kế hoạch phân tích Bảng cân đối kế toán 109 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng GTCC Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính hải phòng , Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay