Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần cảng nam hải

108 5 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Bùi Thị Bích Huệ Giảng viên hướng dẫn : ThS Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Bùi Thị Bích Huệ Giảng viên hướng dẫn : ThS Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Bích Huệ Mã SV: 1412401047 Lớp: QT1801K Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ Phần Cảng Nam Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu lý luận Cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Doanh nghiệp - Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải - Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu năm 2015 2016 phục vụ cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Văn Hồng Ngọc Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Bùi Thị Bích Huệ ThS Văn Hồng Ngọc Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Văn Hồng Ngọc Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Bùi Thị Bích Huệ Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm Toán Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn lâp phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện cơng tác kế tốn lâp phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp  Chịu khó học hỏi, tích cực sưu tầm, lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài     Ham học hỏi, cầu tiến bộ, thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn Luôn đảm bảo tiến độ đề tài theo thời gian quy định trách nhiệm cao với cơng việc giao khả tự nghiên cứu làm việc độc lập Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…)  Khóa luận tốt nghiệp bố cục hợp lý, logic, khoa học  Đã khái quát hóa lý luận vấn đề liên quan đến cơng tác lập phân tích BCĐKT Nắm tình hình chung đơn vị thực tập: Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải    Nắm bắt phản ánh quy trình lập phân tích BCĐKT Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Số liệu phù hợp với quy định Đề xuất số biện pháp tính khả thi, phù hợp với đề tài, giúp đơn vị hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn  Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) Doanh nghiệp (DN) 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài 1.1.1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1 Mục đích Báo cáo tài 1.1.2.2 Vai trò Báo cáo tài .3 1.1.3 Đối tượng áp dụng 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.5.1 sở dồn tích 1.1.5.2 Hoạt động liên tục 1.1.5.3 Tính quán .6 1.1.5.4 Trọng yếu tập hợp 1.1.5.5 Nguyên tắc bù trừ 1.1.5.6 thể so sánh 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài 1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC 1.1.6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài 1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài 1.1.6.5 Nơi nộp Báo cáo tài 10 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán .11 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 11 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 11 1.2.1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán 11 1.2.1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán 11 1.2.1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán 12 1.2.2 sở liệu, trình tự phưng pháp lập Bảngcân đối kế toán 17 1.2.2.1 sở liệu Bảng cân đối kế toán 17 1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 17 1.2.2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế tốn 18 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán 31 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 31 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 31 1.3.2.1 Phương pháp so sánh 31 1.3.2.2 Phương pháp tỷ lệ 31 1.3.2.3 Phương pháp cân đối 32 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán .32 1.3.3.1 Đánh giá tình hình tài doanh nghiệp thơng qua câc tiêu chủ yếu BCĐKT 32 1.3.3.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua khả toán 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI .36 2.1 Tổng quát Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 37 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải năm gần 38 2.1.3.1 Thuận lợi 38 2.1.3.2 Khó khăn 39 2.1.3.3 Những thành tích đạt 39 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 39 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải 41 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty 41 2.1.5.2 Chế độ kế tốn sách kế tốn Cơng ty 44 2.1.5.3 Hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty 44 2.2 Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải 46 2.2.3 Căn lập BCĐKT Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 46 2.2.4 Quy trình lập BCĐKT Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải 46 2.2.5 Nội dung bước lập BCĐKT Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 46 2.3 Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải 76 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI 77 3.1 Một số định hướng phát triển Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải thời gian tới 77 3.2 Những ưu điểm hạn chế công tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích lập phân tích bảng kế tốn nói riêng Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải 77 3.2.1 Những ưu điểm 77 3.2.2 Những hạn chế 78 3.3 Tính tất yếu phải hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải 79 3.4 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải 79 3.5 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải 80 3.5.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kế toán 80 3.5.2 Ý kiến thứ hai: Cơng ty nên tiến hành việc đọc phân tích Bảng cân đối kế toán 81 3.5.3 Ý kiến thứ ba: Công ty cổ phần Cảng Nam Hải nên áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn 90 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình lập Bảng cân đối kế tốn 18 Sơ đồ 2.1: cấu tổ chức Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 40 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 42 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 45 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp bút toán kết chuyển Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 61 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải 3.5.2 Ý kiến thứ hai: Công ty nên tiến hành việc đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Là Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, tiêu tài chính, cấu tài sản, nguồn vốn cho hợp lý phù hợp với Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải ý nghĩa quan trọng chiến lược kinh doanh, mở rộng quy mô thương hiệu Cảng tương lai Để kinh doanh thực hiệu thành công, nhà quản lý Cơng ty phải hiểu tiếng nói tiêu tài cơng ty BCTC mà cốt lõi Bảng cân đối kế toán Để nâng cao hiệu cho công tác đọc phân tích, Ban lãnh đạo kế tốn nên lập kế hoạch đọc phân tích cụ thể Theo em, tiến hành đọc phân tích theo trình tự sau: Bước 1: Lập kế hoạch đọc phân tích + Chỉ rõ nội dung cần đọc phân tích + Chỉ rõ tiêu phân tích + Chỉ rõ khoảng thời gian mà tiêu phát sinh hoàn thành + Chỉ rõ khoảng thời gian bắt đầu thời hạn kết thúc trình phân tích + Xác định kinh phí cần thiết người thực cơng việc phân tích Bước 2: Thực q trình đọc phân tích + Nguồn tài liệu phục vụ cho cơng tác đọc phân tích như: Bảng cân đối kế toán hai năm gần với năm cần phân tích, số liệu DN ngành, thơng tin kinh tế ngồi nước (đã kiểm tra tính xác thực) để phục vụ cho nội dung cần phân tích… Lưu ý: Các tài liệu sử dụng cần kiểm tra nhiều mặt là: nguồn tài liệu DN ngành đảm bảo tính xác thơng tin từ số liệu đảm bảo tính trung thực hợp lý sử dụng để so sánh với Cơng ty hay khơng + Điều chỉnh xử lý số liệu, tính tốn tiêu, tiến hành đọc phân tích: tài liệu sưu tầm từ nhiều nguồn khác trước tính tốn tiêu đánh giá tình hình phải đối chiếu, kiểm tra tính trung thực, hợp lý số liệu đưa vào tính tốn, lựa chọn phương pháp phân tích thích hợp để đảm bảo đánh giá tình hình, xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố cung cấp thông tin cần thiết phục vụ yêu cầu quản lý Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 81 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Trên sở mục tiêu nguồn số liệu, nhà phân tích cần phân tích theo chiều sâu, tiêu cần bám sát với mục tiêu phân tích Ngồi phải đặc biệt trọng vào tiêu biến đổi lớn (mang tính bất thường) tiêu quan trọng, đồng thời phải bám sát với thực tế Công ty tiêu phân tích quan hệ chặt chẽ với nhằm tránh việc kết luận cách phiến diện thiếu xác Đây coi khâu quan trọng nhất, định chất lượng cơng tác đọc phân tích Bước 3: Lập báo cáo phân tích (kết thúc q trình phân tích): Báo cáo phân tích phải bao gồm: + Đánh giá ưu điểm, hạn chế chủ yếu công tác quản lý đơn vị + Chỉ nguyên nhân tác động tích cực, tiêu cực đến kết + Nêu biện pháp cụ thể để cải tiến công tác qua động viên khai thác khả tiềm tàng kỳ tới Với việc tổ chức công tác phân tích này, nội dung phân tích tài thơng qua Bảng cân đối kế tốn Cơng ty phân tích kĩ hơn, sâu hơn, đánh giá tồn diện tài Cơng ty Để từ Cơng ty đưa giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh đồng thời khắc phục điểm yếu kỳ kế toán Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 82 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải  Ví dụ cơng tác đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải a) Đọc phân tích cấu, tình hình biến động tài sản nguồn vốn ( Đọc phân tích cấu biến động tài sản Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền II.Các khoản ĐTTC ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho IV Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III.Chí phí xây dựng dở dang IV.Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K 01/01/2016 Tỷ trọng Giá trị (%) 108,757,411,567 42.81 61,699,019,572 24.28 45,154,173,133 17.77 641,913,553 0.25 1,262,305,309 0.50 145,318,218,319 57.19 48,000,000,000 18.89 89,018,218,319 35.04 8,300,000,000 3.27 0.00 254,075,629,886 100,00 31/12/2016 Tỷ trọng Giá trị (%) 103,511,634,298 46.25 44,289,597,131 19.79 51,936,357,392 23.20 4,796,064,478 2.14 2,489,615,297 1.11 120,317,112,666 53.75 36,000,000,000 16.08 74,686,918,933 33.37 8,478,552,044 3.79 1,151,641,689 0.51 223,828,746,964 100,00 Tỷ lệ (%) 95.18 71.78 115.02 747.15 197.23 82.80 75.00 83.90 102.15 88.10 Chênh lệch Tương đối Tuyệt đối (%) -5,245,777,269 -4.82 -17,409,422,441 -28.22 6,782,184,259 15.02 4,154,150,925 647.15 1,227,309,988 97.23 -25,001,105,653 -17.20 -12,000,000,000 -25.00 -14,331,299,386 -16.10 178,552,044 2.15 1,151,641,689 -30,246,882,922 -11.90 Page 83 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Nhìn vào bảng phân tích tình hình tài sản cơng ty ta thấy hầu hết tiêu bảng biến động Trong đó, tiêu giảm mạnh tiền khoản tương đương tiền giảm xuống tới 89.2%, tiêu tăng nhiều trả trước cho người bán ngắn hạn, tăng 785.61 % A Tài sản ngắn hạn Tiền Các khoản tương đương tiền Nhìn vào bảng phân tích ta thấy Tiền khoản tương đương tiền công ty giảm 17.409.422.441 đồng chiếm tỷ lệ 71.78% tương ứng giảm 28,22% so với đầu kỳ, điều cho thấy mức độ khoản giảm đáng kể Nguyên nhân giảm năm qua kinh tế biến động, doanh nghiệp vận tải biển làm ăn thua lỗ, lượng hàng hóa container sụt giảm, cảng biển Hải Phòng cạnh tranh gay gắn dẫn đến việc doanh thu Cảng Nam Hải sụt giảm Các khoản phải thu ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm so với đầu năm tăng thêm 6.782.184.259 đồng, chiếm tỷ lệ 115.02% tăng 15,02% Các khoản phải thu ngắn hạn” đầu năm chiếm tỷ trọng 17.7 % đến cuối năm số tăng lên 23.20 % Khoản “Phải thu khách hàng” giảm từ 41.699.680.506 đồng xuống 31.317.488.105 đồng Điều chứng tỏ, Cơng ty quan tâm đến quản lý sử dụng vốn điều thể Cơng ty làm tốt công tác thu hồi nợ khách hàng Nguyên nhân tăng Các khoản phải thu ngắn hạn doanh nghiệp cho công ty Cánh Đồng Xanh ứng trước tiền hàng Các khoản thu khác doanh nghiệp chủ yếu hàng hóa kiểm bị thiếu, năm số nhân viên phận bán hàng làm hỏng công cụ dụng cụ chưa thu bồi thường Hàng tồn kho Hàng tồn kho năm 2016 tăng thêm 4.154.150.925 đồng, chiếm tỷ lệ 747.15% tăng 647,15% so với đầu kỳ Nguyên nhân tăng Công ty mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa, dẫn tới hàng tồn kho tăng Đây coi biểu tốt Công ty năm 2016 Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác năm tiêu tăng thêm 1.227.309.988 đồng , chiếm tỷ lệ 197.23% tăng 97,23% so với đầu kỳ Tài sản ngắn hạn tăng lên năm doanh nghiệp phát sinh khoản thuế GTGT khấu trừ Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 84 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải tăng cao bù đắp khoản chi phí trả trước ngắn hạn giảm mạnh không phát sinh việc nạo vét luồng sửa chữa nhà cửa, thiết bị Chứng tỏ năm Chi nhánh bị đọng lại khoản vốn lớn từ Nhà nƣớc xu hướng tăng lên tương lai Do thời gian tới Chi nhánh nên sách thu hồi lại phần thuế chưa khấu trừ để đưa vào kinh doanh B Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Trong năm 2016 tiêu giảm 12.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 75.00%, chiếm 25% so với đầu kỳ Nguyên nhân khoản phải thu dài hạn năm 2016 giảm mạnh Công ty cổ phần Hàng Hải Ngân Hà toán phần nợ vay cho Công ty Tài sản cố định Trong năm TSCĐ giảm 14.331.299.386 đồng chiếm tỷ lệ 83.90%, giảm 16,10% so với đầu kỳ Nguyên nhân tiêu giảm năm doanh nghiệp không đầu tư thêm tài sản cố định mà khấu hao tăng lên nên giá trị lại tài sản cố định giảm Điều cho thấy doanh nghiệp chưa ý đến việc trang bị kỹ thuật, mở rộng kinh doanh Vì thời gian tới công ty nên xem xét đầu tư thêm, thay trang thiết bị cũ để ngày nâng cao hiệu kinh doanh cho Doanh nghiệp Chi phí xây dưng dở dang Đầu năm 2016, chi phí XDCB dở dang 8.300.000.000 đồng, chiếm 9.19% tổng tài sản, đến cuối năm 2016 tăng lên 8.478.552.044 đồng chiếm tỷ lệ tăng 3.79% tổng tài sản Trong năm 2016 tiêu tăng thêm 178.552.044 đồng, chiếm tỷ lệ 102.15%, chiếm 2,15% so với đầu năm Nguyên nhân tiêu tăng Cơng ty phát sinh phí liên quan đến việc đầu tư sửa chữa thiết bị Cẩu Liebherr để đảm bảo khai thác cầu cảng Tài sản dài hạn khác Đầu năm 2016, Tài sản dài hạn khác 0, đến cuối năm 2016 tăng lên 1.151.641689 đồng chiếm tỷ lệ tăng 0,51% tổng tài sản Trong năm 2016 tiêu tăng thêm 1.151.641689 đồng, chiếm 0,51% so với đầu năm Nguyên nhân tiêu tăng năm Công ty nhập vật tư, phụ tùng phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng Cẩu Liebherr Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 85 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Kết luận: Qua bảng nội dung phân tích ta thấy tổng tài sản giảm xuống số tuyệt đối số tương đối Do cơng ty mang tính chất đặc trưng cơng ty thương mại nên đặc điểm tiêu biểu tài sản lưu động chiếm tỷ trọng lớn đặc biệt hàng tồn kho tiền quỹ Điều khiến cho công ty gặp nhiều phiền phức làm cho vốn ứ đọng kho không vận động nên hiệu sinh lời khơng cao, mà hàng tồn kho bị giảm giá nhu cầu thị trường ln ln biến động Do đó, cơng ty cần biện pháp giảm tối đa lượng hàng tồn kho cách tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị trường đôn đốc khách hàng trả nợ để tránh gặp nhiều rủi ro kinh doanh Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 86 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải ( Đọc phân tích cấu biến động nguồn vốn Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty cổ phần Cảng Nam Hải NGUỒN VỐN 01/01/2016 Giá trị A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu II.Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG NGUỒN VỐN Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K 31/12/2016 Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ lệ Tỷ trọng (%) Chênh lệch (%) Tuyệt đối Tương đối (%) 131,967,565,113 131,967,565,113 - 51.94 51.94 - 47,285,547,280 47,285,547,280 - 21.13 21.13 - 35.83 35.83 - -84,682,017,833 -84,682,017,833 - -64.17 -64.17 - 122,108,064,773 122,108,064,773 48.06 48.06 176,543,199,684 176,543,199,684 78.87 78.87 144.58 144.58 54,435,134,911 54,435,134,911 44.58 44.58 - - - - - - - 254,075,629,886 100 223,828,746,964 100 88.10 -30,246,882,922 -11.90 Page 87 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Thơng qua số liệu tính tốn ta thấy, tổng nguồn vốn Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải cuối năm so với đầu năm giảm 33.246.882.922 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 89,51% giảm 11.90% so với đầu kỳ, ta thấy tất tiêu nguồn vốn doanh nghiệp xu hướng giảm Điều chứng tỏ năm 2016 Công ty chưa đầu tư mở rộng thêm nguồn vốn kinh doanh Tuy nhiên để đánh giá xác ta vào phân tích tiêu Tổng nguồn vốn Đầu năm 2016, tiêu “Nợ phải trả 131.967.565.113 đồng chiếm 51.94 % Tổng nguồn vốn Đến cuối năm 2016 tiêu giảm mạnh xuống 47.285.547.280 đồng, giảm 84.682.017.883 đồng ứng với tỷ lệ 35.83% giảm 64.17%, đồng thời tỷ trọng nợ phải trả giảm từ 51.94% xuống 22.13% tổng ngồn vốn Con số thể cấu nguồn vốn Chi nhánh chủ yếu nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu Công ty cuối kỳ so với đầu kỳ tăng 54.435.134.911 đồng chiếm tỷ lệ 144.58% , tăng 44.58% so với đầu kỳ, chứng tỏ mức độ độc lập tài Cơng ty cao, Lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối, chia cổ tức Như số tuyệt đối tỷ trọng vốn chủ sở hữu xu hướng tăng vào cuối năm chứng tỏ thực lực tài Chi nhánh Cơng ty tốt b) Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải thông qua tiêu tài Muốn đánh giá cách tồn diện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải ta không dừng lại việc phân tích tình hình biến động, cấu tài sản nguồn vốn mà phải sâu phân tích thêm số tiêu tài thể rõ nét lực tài Chi nhánh Cơng ty Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 88 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Biểu 3.3: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Cơng thức tính Hệ số toán tổng quát Hệ số khả toán nhanh ổ ả ợ ℎả ả ề + ươ ợ Hệ số nợ ổ ổ đươ ề 2016 (Lần) 2015 Chênh (Lần) lệch 4,734 1,925 2,809 0,937 0,468 0,469 0,211 0,519 (0,308) ắ ℎạ ợ ℎả ố ả ả • Hệ số tốn tổng qt: Hệ số toán tổng quát cho thấy tất khoản huy động bên ngồi tài sản đảm bảo Năm 2016 4,734 cao so với năm 2015 1,925 Hệ số cho biết đầu năm vay đồng 1,927 đồng tài sản đảm bảo, cuối năm 2016, đồng tiền vay 4,734 đồng tài sản đảm bảo Điều cho thấy khoản nợ Cơng ty đảm bảo tài sản • Hệ số tốn nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,468 năm 2015 tăng lên 0,937 vào năm 2016 Hệ số năm nhỏ cho thấy Cơng ty gặp khó khăn việc tốn nợ đến hạn Để đảm bảo khả toán nhanh với khoản nợ đến hạn trả, Chi nhánh nên quan tâm trú trọng cho công tác thu hồi nợ bán hàng sách chiết khấu toán cho khách hàng toán trước thời hạn nhằm bổ sung thêm vào khoản tiền Ngồi Cơng ty tăng khoản chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp để toán khoản nợ đên hạn sử dụng vào hoạt động kinh doanh Cơng ty cách hiệu • Hệ số nợ: Nhìn vào hệ số nợ Cơng ty ta nhận thấy đồng vốn kinh doanh năm 2015 0,519 đồng vay nợ, năm 2016 đồng 0,211 đồng vay nợ Hệ số xu hướng giảm từ 0,519 năm 2015 xuống 0,211 năm 2016 coi chiều hướng tốt hệ số nhà quản lý sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tương lai Cơng ty nên biện pháp để hạ thấp hệ số xuống để dễ tiếp cận với nguồn lực tài Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 89 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Tóm lại, thơng qua việc phân tích ta nhận thấy Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải gặp khó khăn mặt tài kinh doanh Thực lực tài Cơng ty dần tính tự chủ phải vay nhiều công tác quản lý hàng tồn kho chưa tốt công nợ phải thu Qua đó, việc cần phải lúc Cơng ty phải phân tích BCTC nói chung Bảng cân đối kế tốn nói riêng, việc phân tích làm cho Công ty mở hướng giải đắn thời gian tới để sử dụng nguồn tài kinh doanh hiệu 3.5.3 Ý kiến thứ ba: Công ty cổ phần Cảng Nam Hải nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế toán Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thơng tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Cơng ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng Điều tạo thêm gánh nặng cho kế tốn viên, xảy sai sót q trình hạch tốn, đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường nhiều phần mềm kế tốn dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: CeAC, FAST , LinkQ, v v Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 90 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam HảiPhần mềm kế toán CeAC phần mềm kế toán online mạnh mẽ phù hợp với quy mơ loại hình doanh nghiệp CeAC sản phẩm CMC SOFT – doanh nghiệp giải pháp phần mềm uy tín Phần mềm sử dụng cơng nghệ điện tốn đám mây giúp doanh nghiệp tiết kiện tối đa chi phí, tăng khả làm việc lúc nơi khả bảo mật tuyệt vời Với nghiệp vụ kế toán phi hạch tốn thơng minh phân hệ chức mạnh mẽ, CeAC phần mềm kế toán dễ sử dụng Biểu 3.4: Giao diện làm việc phần mềm kế tốn CeAC Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 91 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam HảiPhần mềm kế toán LinkQ: phần mềm mạnh mẽ dành cho cá nhân lẫn doanh nghiệp LinkQ tích hợp cơng cụ quản lý tập trung để người dùng nắm bắt xác số liệu kế tốn công ty, cho khả truy cập liệu từ xa cho phép xuất liệu tập tin Office Điểm cộng LinkQ làm việc lúc nhiều cửa sổ hỗ trợ đa ngôn ngữ nên thuận tiện cho doanh nghiệp nước Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế tốn LinkQ Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 92 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam HảiPhần mềm kế toán Fast phần mềm kế toán ưu tiên sử dụng doanh nghiệp lớn doanh nghiệp xây dựng Phần mềm kế tốn bật với chi phí thấp khả làm việc lúc nơi sử dụng cơng nghệ điện tốn đám mây Bên cạnh đó, khả kết nối nhanh hệ thống báo cáo đa dạng ưu điểm bật Fast Biểu 3.6: Giao diện làm việc phần mềm kế tốn Fast Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Cơng ty, em thấy phần mềm kế toán CeAC phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý Vì vậy, áp dụng phần mềm trình hạch tốn kế tốn thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế toán Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 93 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Khi thực nghiên cứu đề tài khoa học: “Hồn thiện cơng tác lập, đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải” đề tài khái quát số vấn đề sau:  Về mặt lý luận: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung công tác lập Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài - Hệ thống hóa lý luận cơng tác đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp: đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp; đọc phân tích tình hình cơng nợ khả toán doanh nghiệp  Về mặt thực tiễn: - Đề tài phản ánh thực trạng cơng tác lập, đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải: + Công ty chưa tiến hành công tác đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Từ đó, chưa đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty Trên sở tìm hiểu thực tế, đề tài đưa số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác lập, đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải  Về kiến nghị: - Trên sở lý luận thực tiễn Công ty, đề tài đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác lập, đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải sau: + Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kế toán + Ý kiến thứ hai: Công ty nên tiến hành việc đọc phân tích Bảng cân đối kế tốn + Ý kiến thứ ba: Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 94 Hồn thiện cơng tác kế tốn lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Cơng (2005), Chun khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính,Nhà xuất Tài Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài Chính Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế tốn số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Tài liệu sổ sách, Báo cáo tài cung cấp Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Bùi Thị Bích Huệ_QT1801K Page 95 ... cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần Cảng Nam Hải 76 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG... TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI .36 2.1 Tổng quát Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải. .. cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty cổ phần Cảng Nam Hải 79 3.4 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần cảng nam hải , Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần cảng nam hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay