Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng anh đức

90 5 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Bùi Thị Duyên Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC VĂN PHỊNG ANH ĐỨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Bùi Thị Duyên Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Duyên Mã SV: 1412401288 Lớp: QT1805K Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Khái quát hóa vấn đề lý luận tổ chức cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ - Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức - Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn hàng hóa Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức, sở đưa biện pháp hồn thiện Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Bùi Thị Duyên Người hướng dẫn Ths Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung công tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết cơng tác kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ .2 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2.1.Khái niệm hàng hóa 1.1.2.3 Vai trò hàng hóa doanh nghiệp 1.1.3.Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán hàng hóa doanh nghiệp .3 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý .3 1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán hàng hóa .4 1.1.4 Phân loại hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.5 Phương pháp tính giá hàng hóa 1.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP .8 1.1.2 Phương pháp thẻ song song .8 1.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 10 1.2.3 Phương pháp sổ số dư: .13 1.3.TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.3.1 Kế tốn tổng hợp hàng hóa theo phương pháp khai thường xuyên .14 1.3.1.1 Đặc điểm phương pháp 14 1.3.1.2 Chứng từ sử dụng 15 1.3.1.3 Tài khoản kế toán sử dụng 15 1.3.1.4 Trình tự hạch tốn: 16 1.3.2 Kế tốn tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm định kì 18 1.3.2.1 Tài khoản sử dụng 18 1.3,2.2 Trình tự hạch toán 18 1.4 Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 20 1.5 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn vào cơng tác Kế tốn hàng hóa Doanh nghiệp vừa nhỏ 22 1.5.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 22 1.5.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 24 1.5.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 25 1.5.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC VĂN PHÒNG ANH ĐỨC 29 2.1.Quá trình đời phát triển cơng ty 29 2.1.1.Giới thiệu công ty: 29 2.1.2.Đặc thù lĩnh vực hoạt động: 29 2.1.2.1.Các ngành nghề kinh doanh: 29 2.1.2.2 Quá trình phát triển công ty .30 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn Công ty TNHH Thương mại sản xuất nội thất văn phòng trường học Anh Đức 31 2.1.3.1 Những thuận lợi Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất văn phòng trường học Anh Đức .31 2.1.3.2 Những khó khăn cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất văn phòng trường học Anh Đức 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy công ty 32 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH thương mại sản xuất nội thất trường học văn phòng Anh Đức 34 2.1.5.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty .34 2.1.5.2 Chính sách áp dụng công ty .37 2.1.5.3 Tổ chức hệ thống chứng từ tài khoản kế toán 37 2.1.5.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán: 38 2.1.5.5 Tổ chức hệ thống báo cáo 38 2.2 Thực trạng công tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất văn phòng trường học Anh Đức .38 2.2.1 Đặc điểm phương pháp tính giá hàng hóa Công ty 38 2.2.1.1 Đặc điểm hàng hóa cơng ty 38 2.2.1.2 Tính giá hàng hóa công ty 39 2.2.2.Kế tốn chi tiết hàng hóa cơng ty 40 2.2.3.Kế tốn tổng hợp hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất vănòng trường học Anh Đức 57 2.2.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng 57 2.2.3.2 Tài khoản kế tốn sử dụng quy trình hạch toán 57 2.2.3.3 Quy trình hạch tốn 57 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC VĂN PHÒNG ANH ĐỨC 63 3.1 Nhận xét chung công tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức 63 3.1.1 Ưu điểm 63 3.1.2 Hạn chế 64 3.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học Anh Đức 65 3.2.1.Hoàn thiện việc đại hóa cơng tác kế tốn 66 3.2.2.Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm hàng hóa 69 3.2.3.Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ .73 3.2.4.Hoàn thiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 73 3.2.5.Một số giải pháp khác .78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế tốn chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song 10 Sơ đồ 1.2:Kế tốn chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi số đối chiếu luân chuyển 12 Sơ đồ 1.3:Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi số số dư 13 Sơ đồ 1.4 Kế toán hàng hóa theo phương pháp khai thường xuyên 17 Sơ đồ 1.5: Kế tốn hàng hóa theo phương pháp kiểm định kì .19 Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký chung 23 Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức toán Nhật ký – Sổ Cái .24 Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ .26 Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính .28 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức .32 Sơ đồ 2.2 : Bộ máy kế tốn cơng ty 35 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự kế tốn theo hình thức Nhật ký chung công ty TNHH Thương mại sản xuất nội thất trường họcvà văn phòng Anh Đức .38 Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch tốn chi hàng hóa theo phương pháp thẻ song song Cơng ty TNHH Thương mại sản xuất nội thất trường học văn phòng Anh Đức .41 Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch tốn kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phong Anh Đức 58 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số2.1: (Trích Hóa đơn GTGT mua bảng chống lóa) 43 Biểu số 2.2: (Trích phiếu nhập kho bảng chống lóa) 44 Biểu đồ 2.3 ( Trích HĐGTGT bán bảng chống lóa) 45 Biểu số 2.4: (Trích Phiếu xuất kho bảng chống lóa) 46 Biểu số 2.5: (Trích thẻ kho bảng chống lóa tháng12) 47 Biểu số 2.6: (Trích sổ chi tiết bảng chống lóa tháng 12) 48 Biểu số2.7: (Trích Hóa đơn GTGT mua bàn vi tính) 50 Biểu số2.8: (Trích phiếu nhập kho bàn vi tính) 51 Biểu đồ 2.9: (Trích HĐGTGT bán bàn vi tính) 52 Biểu số2.10: (Trích Phiếu xuất kho bàn vi tính Hải Dung) 53 Biểu số2.11: (Trích thẻ kho bàn vi tính tháng 12) 54 Biểu số2.12: (Trích sổ chi tiết bàn vi tính tháng 12) 55 Biểu số2.13: (Trích Bảng tổng hợp nhập xuất tồn) 56 Biểu số2.14: (Trích sổ nhật ký chung tháng 12 năm 2017) 60 Biểu số 2.15: (Trích sổ TK 156 tháng 12 năm 2017) 62 Biểu số 3.1: Sổ danh điểm hàng hóa 72 Biểu 3.2: Sổ giao nhận chứng từ 73 Biểu số 3.3: Bảng chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho 77 Khóa luận tốt nghiệp - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí mục đích hoạt động doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Để đạt mục tiêu này, với việc không ngừng tăng doanh thu, doanh nghiệ cần phải có biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí Đây nhu cầu tất yếu đặt với doanh nghiệp kinh tế thị trường 3.2.1.Hoàn thiện việc đại hóa cơng tác kế tốn Việc cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn có ưu điểm sau: + Giúp giảm sức lao động khối lượng công việc cho nhân viên kế toán + Tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đại hố máy kế tốn công ty + Các thông tin xử lý nhanh chóng, kịp thời, có độ xác cao + Tạo điều kiện cho Cơng ty dễ dàng kiểm sốt thơng tin tài kế tốn + Việc xử lý, trình bày, cung cấp tiêu kế tốn kết hoạt động Cơng ty liên hồn, hệ thống hóa, có cứ; đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin đối tượng khác đồng thời lưu trữ thông tin theo yêu cầu Nhà nước + Hệ thống sổ sách, chứng từ kế tốn sử dụng qn tồn Công ty giúp cho việc hệ thống sổ sách chứng từ nhanh chóng, đạt hiệu cao + Thơng tin cung cấp cho người sử dụng tùy theo mục đích sử dụng cách nhanh chóng, dễ dàng.giảm thiểu khối lượng cơng việc, tránh tình trạng thất mang tính khách quan, tiết kiệm chi phí, đảm bảo cơng tác kế toán gọn nhẹ hiệu cao Đồng thời tạo nên đồng hệ thống sổ sách, tài khoản sử dụng, giảm thiểu sai sót tính tốn, tiết kiệm thời gian ghi chép Một số phần mềm kế tốn thơng dụng nay: Phần mềm kế toán MISA: * Ưu điểm: - Giao diện thân thiện dễ sử dụng, cho pháp cập nhập liệu linh hoạt (nhiều hóa đơn 01 Phiếu chi) Bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế tốn ln tn thủ chế độ kế toán Hệ thống báo cáo đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý đơn vị Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 66 Khóa luận tốt nghiệp - Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều sở liệu, nghĩa đơn vị thao tác sở liệu độc lập - Điểm đặc biệt Misa mà chưa có phần mềm có thao tác lưu ghi sổ liệu - Tính xác: số liệu tính tốn Misa xác, xảy sai sót bất thường Điều giuos kế tồn n tâm - Tính bảo mật: Vì Misa chạy công nghệ SQL nên khả bảo mật cao Cho đến phần mềm chạy CSQL SQL; NET; giữ nguyên quyền (trong số phần mềm viết CSQL Visual fox lại bị đánh cắp quyền dễ) * Nhược điểm: - Vì có SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, máy yếu chương trình chạy chậm chạp - Tốc độ xử lý liệu chậm, đặc biệt cập nhật giá xuất bảo trì liệu - Phân hệ tính giá thành chưa nhà sản xuất ý phát triển - Các báo cáo kiết xuất Excel xếp không theo thứ tự, điều tốn công cho người dùng chỉnh sửa lại báo cáo Giá: 8.950.000đ Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 67 Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế tốn Fast Accounting * Ưu điểm: - Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chúng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hành Cũng giống MISA, fast có hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý (Báo cáo quản trị báo cáo tài chính) - Tốc độ xử lý nhanh - Cho phép kiết xuất báo cáo Excel với mẫu biểu xếp đẹp * Nhược điểm: - Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ (Không đáng kể) - Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt data Giá: 12.000.000đ 3.Phần mềm kế tốnABS - Phù hợp với tất cơng ty, đáp ứng đủ loại hình: Thương mại, dịch vụ, xây dưng, sản xuất -Có thể làm cho nhiều cơng ty, nhiều loại hình, tiện ích cho đơn vị làm dịch vụ kế toán, cá nhân làm kế toán Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 68 Khóa luận tốt nghiệp -Xử lý số liệu tốc độ nhanh, xác: sử dụng sở liệu SQL Server; chạy nhiều máy mạng LAN; Sao lưu liệu để dự phòng, khơi phục liệu để đảm bảo an toàn -Cập nhật báo cáo thuế, báo cáo tài qua HTKK 3.X, theo dõi tính thuế GTGT đầu vào, đầu ra… -Giao diện dễ nhìn dễ sử dụng, thao tác ngắn gọn nhanh chóng … -Sẽ tư vấn, giới thiệu tận nơi miễn phí … -Phần mềm cập nhật báo cáo, sổ sách kế toán theo định, luật Theo em cơng ty nên lựa chọn phầm mềm MISA phần mềm có tính phù hợp với cơng ty giá hợp lý 3.2.2.Hồn thiện việc lập sổ danh điểm hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuât thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức cơng ty hoạt động lĩnh vực thương mại nên khối lượng hàng hóa sử dụng lớn đa dạng chủng loại, kích cỡ Hiện hàng hóa cơng ty phân loại chưa khoa học, chưa thể rõ đặc điểm cơng dụng loại hàng hóa Với đặc điểm thương mại hàng hóa Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 69 Khóa luận tốt nghiệp tại, theo em công ty nên xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa thống tồn cơng ty sử dụng “Sổ danh điểm hàng hóa” Sổ danh điểm hàng hóa sổ danh mục tập hợp tồn loại hàng hóa sử dụng, theo dõi nhóm, loại, quy cách hàng hóa cách chặt chẽ, logic, hợp lý Mỗi loại, nhóm hàng hóa quy định mã riêng xếp cách trật tự, thuận tiện cho việc tìm kiếm cần thiết Xây dựng sổ danh điểm hàng hóa giúp cho việc quản lý loại hàng hóa tránh nhầm lẫn, thiếu sót giúp cho việc thống thủ kho kế toán việc lập bảng kê, báo cáo nhập xuất tồn Khi có sổ danh điểm việc ghi chép kế toán thuận tiện tránh nhầm lẫn Việc quản lý hàng hóa cơng ty nói chung chặt chẽ, thống khoa học Để đảm bảo phản ánh chức cơng dụng loại hàng hóa công ty nên sử dụng tiểu khoản sau qua trình hạch tốn hàng hóa: - TK 1561-A: Bàn ghế học sinh sinh viên TK 1561-B: “Bảng” TK 1561-C: “Bàn ghế văn phòng” …… Việc mở thêm tiểu khoản giúp cho việc quản lý theo dõi loại hàng hóa cách khoa học thuận tiện hơn, tránh gây tình trạng nhầm lẫn, sai sót, đồng thời phản ánh theo quy định nhà nước Để lập sổ danh điểm hàng hóa điều quan trọng phải xây dựng mã hàng hóa xác, đầy đủ, khơng trùng lặp, có dự trữ để bổ sung mã hàng hóa chưa có Cơng ty xây dựng mã dựa vào đặc điểm sau: + Dựa vào nhóm hàng hóa; + Dựa vào loại hàng hóa nhóm; + Dựa vào số thứ hàng hóa có nhóm, loại; + Dựa vào quy cách hàng hóa thứ Trong nhóm hàng hóa sử dụng chữ để chi tiết cho loại hàng hóa giúp cho việc theo dõi dễ dàng Trên sở đó, việc quản lý hàng hóa tiến hành cách khoa học chặt chẽ Ví dụ: TK 1561-A: Bàn ghế học sinh, sinh viên Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 70 Khóa luận tốt nghiệp TK 1561-A1: Bàn ghế học sinh Hải Dung TK 1561-A2: Bàn ghế học sinh Hòa Phát TK 1561-A3: Bàn ghế sinh viên Hải Dung ……… TK 1561-B: Bảng TK 1561-B1: Bảng chống lóa Hải Dung TK 1561-B2: Bảng chống lóa Đại Việt ……… TK 1561-C: Bàn ghế văn phòng TK 1561-C1 Ghế xoay cho nhân viên TK 1561-C2: Bàn ghế giám đốc TK 1561-C3: Bàn ghế họp …… Theo em, để tiện theo dõi quản lý hàng hóa cơng ty nên lập sổ danh điểm hàng hóa sau : Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 71 Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.1: Sổ danh điểm hàng hóa Nhóm hàng Danh điểm hàng hóa 1561-A Đơn vị tính Bàn ghế học sinh, sinh viên Bộ 1561-A1 Bàn ghế học sinh Hải Dung Bộ 1561-A2 Bàn ghế học sinh Hòa Phát Bộ 1561-A3 Bàn ghế sinh viên Hải Dung Chiếc 1561-B … Tên, nhãn hiệu quy cách hàng hóa Ghi Bảng 1561-B1 Bảng chống hóa Hải Dung Chiếc 1561-B2 Bảng chống lóa Đại Việt Chiếc … …… 1561-C Bàn ghế văn phòng … Bộ 1561-C1 Ghế xoay cho nhân viên Chiếc 1561-C2 Bàn ghế giám đốc Bộ 1561-C3 Bàn ghế họp Bộ … …… … … Mở sổ danh điểm hàng hóa phải có kết hợp nghiên cứu phòng kế tốn, phòng ban liên quan sau trình lên ban lãnh đạo cơng ty để thống quản lý sử dụng tồn cơng ty Cụ thể: - Hệ thống chứng từ liên quan đến danh điểm hàng hóa (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho) phải bổ sung danh điểm hàng hóa - Hệ thống sổ sách kế tốn sổ chi tiết hàng hóa, thẻ kho, Bảng tổng hợp nhập xuất tồn chi tiết theo danh điểm hàng hóa - Khi cơng ty xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa việc theo dõi, kiểm tra hàng hóa dễ dàng nhiều thuận tiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán cơng ty đại hóa cơng tác kế tốn Khi áp dụng phần mềm kế toán, hệ thống danh điểm hàng hóa khai báo Danh mục hàng hóa số liệu danh điểm hàng hóa truy Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 72 Khóa luận tốt nghiệp xuất dễ dàng phần mềm, giúp ban lãnh đạo đưa hướng giải kinh doanh phù hợp 3.2.3.Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ phòng ban Mỗi luân chuyển chứng từ bên giao nhận chứng từ phải ký nhận vào sổ giao nhận chứng từ Nếu xảy tình trạng chứng từ dễ quy trách nhiệm cho người, phận để có biện pháp xử lý Việc làm giúp quản lý chặt chẽ chứng từ Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán công nhân viên việc quản lý chứng từ nói riêng cơng việc nói chung Biểu 3.2 Sổ giao nhận chứng từ SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Năm …… STT Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Nội dung chứng từ Số tiền chứng từ Ký tên Người giao Người nhận 3.2.4.Hồn thiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Để đảm bảo nguyên tắc “thận trọng” kế toán, tránh tổn thất xảy hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh giá trị hàng hóa tồn kho sát hợp với giá thị trường thời điểm định, đồng thời góp phần phản ánh kết kinh doanh kỳ xác Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phần giá trị bị tổn thất giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu dùng cho sản xuất (gồm hàng tồn kho bị hư hỏng, phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển,…), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 73 Khóa luận tốt nghiệp dang (hàng tồn kho) mà giá gốc ghi sổ kế toán cao giá trị thực hiên đảm bảo điều kiện sau: + Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ tài chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho + Là vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập báo cáo tài Trường hợp ngun vật liệu có giá trị thực thấp so với giá gốc giá bán sản phẩm dịch vụ sản xuất từ nguyên vật liệu không bị giảm giá khơng trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho + Phương pháp lập dự phòng: Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính cho loại hàng tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng chi tiết Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho sử dụng tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản” để phản ánh việc lập dự phòng xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập có chứng tin cậy giảm giá giá trị thực so với giá gốc hàng tồn kho Nội dung kết cấu tài khoản 229 Bên Nợ: - Hoàn nhập chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ nhỏ số dự phòng trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết; - Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác có định dùng số dự phòng lập để bù đắp số tổn thất xảy - Bù đắp phần giá trị lập dự phòng khoản nợ khơng thể thu hồi phải xóa sổ Bên Có: Trích lập khoản dự phòng tổn thất tài sản thời điểm lập Báo cáo tài Số dư bên Có: Số dự phòng tổn thất tài sản có cuối kỳ Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sảntài khoản cấp Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh: Tài khoản phản ánh tình hình trích lập hồn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 74 Khóa luận tốt nghiệp Tài khoản 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Tài khoản phản ánh tình hình trích lập hồn nhập khoản dự phòng doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả vốn Tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi: Tài khoản phản ánh tình hình trích lập hồn nhập khoản dự phòng khoản phải thu khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khó đòi Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản phản ánh tình hình trích lập hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh a) Khi lập Báo cáo tài chính, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ lớn số trích lập từ kỳ trước, kế tốn trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho b) Khi lập Báo cáo tài chính, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ nhỏ số trích lập từ kỳ trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 - Giá vốn hàng bán c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ hết hạn sử dụng, phẩm chất, hư hỏng, khơng giá trị sử dụng, ghi: Nợ TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (số bù đắp dự phòng) Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao số lập dự phòng) Có TK 152, 153, 155, 156 Ví dụ: Cuối năm 2017 giá két sắt điện tử Hòa Phát thị trường 4.242.000 đ/chiếc Trong giá ghi sổ công ty 4.485.000 đ/ chiếc, kho dự trữ 280 chiếc, cơng ty cần lập dự phòng giảm giá cho hàng hóa này: Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 75 Khóa luận tốt nghiệp Mức giảm giá Két sắt điện tử Hòa Phát (KS110K1DT): 4.485.0004.242.000 = 243.000 đồng/ Chiếc Mức trích lập dự phòng: 243.000 (đồng/chiếc) x 280 Chiếc = 68.040.000đồng Việc lập dự phòng giảm giá tiến hành riêng cho loại hàng hóa tổng hợp vào bảng dự phòng giảm giá hàng hóa: Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 76 Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.3: Bảng chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho BẢNG CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO Năm 2017 Tên hàng ĐVT Số lượng Két sắt điện tử Hòa Phát Chiếc 280 Ghế xoay Hải Dung Chiếc Bàn gỗ giáo Viên Chiếc Giá ghi sổ 480 248 Giá thị trường Mức chênh lệch Mức dự phòng 4.485.000 4.242.000 243.000 68.040.000 1.250.000 1.180.000 70.000 33.600.000 446.000 411.500 34.500 Cộng 8.556.000 110.196.000 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Kế toán định khoản: Nợ TK 632: 110.196.000 Có TK 2294: 110.196.000 Kế toán lập phiếu kế toán cho nghiệp vụ từ vào sổ Nhật ký chung sổ tài khoản liên quan Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 77 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.5.Một số giải pháp khác - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức cho cán công nhân viên đặc biệt trình độ tin học chuẩn mực kế toán - Thường xuyên kiểm tra sổ sách, đối chiếu số liệu nhằm phát sai sót để chấn chỉnh kịp thời - Phát huy, tận dụng hết khả sử dụng máy vi tính mà cơng ty trang bị nhằm tổng hợp số liệu khoa học, rõ ràng - Tăng cường theo dõi, kiểm tra cán cơng nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ thông qua việc thường xuyên theo dõi bảng chấm công phòng ban - Tổ chức làm việc cách khoa học, ổn định công tác phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm chun mơn hố cơng tác kế tốn, tăng hiệu cơng việc - Có sách khen thưởng với cá nhân có thành tích xuất sắc cơng việc - Có chế độ thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích tinh thần làm việc Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 78 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức” đề cập vấn đề lý luận thực tiễn sau:  Về mặt lý luận: Đưa vấn đề lý luận hàng hóa kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ theoThông tư 133/2016/TTBTC Bộ tài  Về mặt thực tiễn:  Phản ánh thực trạng tổ chức kế tốn hàng hóa Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức với số liệu năm 2017  Đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức: - Cơng ty nên lập sổ danh điểm hàng hóa Cơng ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn - Cơng ty nên lập Sổ giao nhận chứng từ - Cơng ty nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Qua thời gian thực tập Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức em học hỏi nhiều điều bổ ích, kinh nghiệm thực tế kiến thức chuyên môn, giúp em hiểu sâu cơng tác kế tốn Một lần nữa, em xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn - Ths Nguyễn Thị Mai Linh, ban lãnh đạo phòng kế tốn Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức giúp em nhiều để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng với hết khả mình, kiến thức lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên viết tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong tiếp thu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bảo thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Bùi Thị Duyên Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 79 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2016), Chế độ kế tốn doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2016), Chế độ kế toán doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức (2017), Sổ sách kế tốn Công ty Tài liệu tham khảo khác thư viện Sinh viên: Bùi Thị Duyên - QT1805K 80 ... thuận lợi Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất văn phòng trường học Anh Đức .31 2.1.3.2 Những khó khăn cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất văn phòng trường học Anh Đức ... ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN HÀNG HĨA TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC VÀ VĂN PHÒNG ANH ĐỨC 63 3.1 Nhận xét chung công tác kế tốn hàng hóa cơng ty TNHH sản. .. Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn hàng hóa Cơng ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học văn phòng Anh Đức Người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng anh đức , Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng anh đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay