Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại hoàng phát

114 7 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Cơng Mạnh Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Công Mạnh Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Cơng Mạnh Mã SV: 1412401158 Lớp: QT1802K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)    Nghiên cứu lý luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn từ số liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Cơng Mạnh Th.S Phạm Văn Tưởng Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Phạm Văn Tưởng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Nguyễn Cơng Mạnh Chun ngành: Kế tốn kiểm tốn Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Hồng Phát Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Thái độ nghiêm túc, ham học hỏi, có nhiều cố gắng, nỗ lực q trình nghiên cứu làm đề tài tốt nghiệp Trách nhiệm, chịu khó, có tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nghiêm túc học tập, nghiên cứu - Thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để trao đổi xin ý kiến nội dung đề tài Tiếp thu, vận dụng lý thuyết với thực tiễn làm cho viết thêm sinh động - Đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định Nhà trường Khoa trình làm tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu… - Khóa luận tốt nghiệp chia thành ba chương có bố cục kết cấu cân đối, hợp lý - Mục tiêu, nội dung kết nghiên cứu rõ ràng Tác giả đề tài nêu bật vấn đề sở lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Phát - Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanhtác giả đề xuất có tính khả thi áp dụng doanh nghiệp Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Không bảo vệ Được bảo vệ x Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 31 tháng năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Văn Tưởng QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.1.1 Doanh thu 1.1.1.2 Chi phí 1.1.1.3 Xác định kết kinh doanh 1.1.2 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp .8 1.2.1 Kế tốn hoạt động kinh doanh 1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.1.1.1 Chứng từ sử dụng .8 1.2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.1.3 Phương pháp hạch toán 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 11 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng .11 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 11 1.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quán lý doanh nghiệp 15 1.2.4 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài .17 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng .17 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 17 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 18 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 19 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng .19 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 19 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 19 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 21 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng .21 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 21 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 24 1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn vào cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 26 1.3.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 26 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 28 1.3.3 Hình thức kế tốn Máy vi tính .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT .32 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT 32 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 1.1.2 Chức ngành nghề kinh doanh 33 1.2.Cơ cấu tổ chức,chức nhiệm vụ cơng ty TNHH thương mại Hồng Phát 33 1.2.1 Cơ cấu tổ chức 33 1.2.2 Chức nhiệm vụ 34 1.3 Thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp , thuận lợi khó khăn .34 1.3.1 Thuận lợi 35 1.3.2 Khó khăn 36 1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty .36 1.4.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 36 1.4.2 Hình thức chế độ kế toán áp dụng 37 1.4.2.1 Chứng từ sử dụng 37 1.4.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán .38 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT39 2.2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH thương mại Hoàng Phát .39 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát39 2.2.1.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 39 2.2.1.3 Quy trình hạch tốn 40 2.2.1.4 Ví dụ minh họa 41 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Phát .50 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Phát 50 2.2.2.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 50 2.2.2.3 Quy trình hạch toán 51 2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 58 2.2.3.1 Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Phát 58 2.2.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 58 2.2.3.3 Quy trình hạch tốn 59 2.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Phát 68 2.2.4.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Phát 68 2.2.4.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 68 2.2.4.3 Quy trình hạch tốn 68 2.2.4.4 Ví dụ minh họa 68 2.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác: Cơng ty ko có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ nghiên cứu .75 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Phát 75 2.2.6.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 75 2.2.6.2 Quy trình hạch tốn 75 2.2.6.3 Ví dụ minh họa 75 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT .86 3.1 Ngun tắc việc hồn thiện cơng tác kế toán 86 3.2 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát .86 3.2.1 Ưu điểm 87 3.2.2 Hạn chế 89 3.3 Hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm xác định xác kết hoạt động Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát 90 3.3.1 Tính tất yếu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 90 3.3.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanhtại Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát 90 KẾT LUẬN 101 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 Hạn chế  Về sổ sách sử dụng: Việc tập hợp hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tương đối hoàn chỉnh Cơng ty hạn chế việc mở Sổ chi tiết cho tài khoản, Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản Điều gây trở ngại cho việc theo dõi Công ty Cụ thể sổ chi tiết: - Sổ chi tiết bán hàng: Việc mở sổ chi tiết bán hàng giúp cho kế toán theo dõi chi tiết doanh thu loại hàng hóa tính tốn lãi gộp mặt hàng hóa Cơng ty khơng mở sổ chi tiết bán hàng kế tốn có thơng tin tổng doanh thu mà khơng có thơng tin lãi gộp - Sổ chi tiết giá vốn hàng bán: Việc mở sổ nahừm giúp cho kế toán theo dõi giá vốn mặt hàng bán cơng ty có nhiều mặt hàng khác Khi công ty không mở sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế tốn khó theo dõi giá vốn mặt hàng để từ đưa định cho việc kinh doanh - Công ty chưa mở sổ chi tiết chi phí quản lý kinh doanh khơng có thơng tin yếu tố chi phí khoản mục chi phí  Về tài khoản sử dụng Chi phi quản lý doanh nghiệp tập hợp chung TK 642 – “Chi phí quản lý kinh doanh” mà không chi tiết theo khoản mục, ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí Chi phí thường lớn tổng chi phí, cơng ty cần chi tiết tài khoản theo chế độ, đảm bảo việc theo dõi chặt chẽ, góp phần giảm chi phí gián tiếp cho cơng ty  Về sách bán hàng: Theo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm gần đây, doanh nghiệp chưa có hình thức khuyến khích khách hàng mua nhiều với số lượng lớn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán  Về thời điểm ghi chép sổ sách kế toán: Hiện nay, đa số nghiệp vụ kinh tế doanh thu, chi phí phát sinh ghi vào cuối kỳ, vào thời điểm lập Báo cáo tài nên cơng việc kế tốn phòng kế toán bị dồn vào cuối năm nhiều, điều ảnh hưởng đến hiệu làm việc dễ gây nhầm lẫn sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ công việc Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 89 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm xác định xác kết hoạt động Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát 3.3.1 Tính tất yếu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong chế thị trường nay, với khuyến khích mở cửa Nhà nước xuất khơng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khác Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết quản kinh doanh nói riêng, có nhiều cơng cụ khác kế tốn cơng cụ hữu hiệu kinh tế thị trường đầy rủi ro tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận tiết kiệm chi phí đến mức Để làm điều đó, đòi hỏi phải tổ chức khâu quản lý chặt chẽ hiệu Mặt khác, kế tốn tài giống “quả tim” doanh nghiệp, cho biết “tình trạng sức khỏe” doanh nghiệp Bộ máy kế tốn yếu tình hình hoặt động kinh doanh cơng ty khơng hiệu quả.Về lâu dài điều khơng tốt cho doanh nghiệp Bởi vậy, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cần thiết Tổ chức máy kế toán hiệu giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ cách kịp thời, xác.Từ giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công ty định đầu tư đắn, đưa doanh nghiệp ngày phát triển bền vững 3.3.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanhtại Cơng ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát Dựa hạn chế nêu kiến thức học em xin đưa số ý kiến sau:  Ý kiến 1: Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết công ty - Tại Công ty TNHH Thương Mại Hồng Phát kế tốn mở Sổ TK 511 để theo dõi doanh thu tất mặt hàng mà khồn mở riêng cho loại Khi hạch toán doanhthu bán hàng kế toán cần hạch toán chi tiết doanh thu bán loại mặt hàng bán nhằm giúp công ty nắm chi tiết Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 90 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp loại hàng hóa tiêu thụ kỳ, lãi gộp mặt hàng Từ cấp lãnh đạo đưa chiến lược tiêu thụ hàng hóa như: marketing, tìm kiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm Vì công ty nên mở Sổ chi tiết bán hàng theo mẫu quy định Bộ tài - Khi hạch toán Giá vốn hàng bán kế toán nên hạch toán chi tiết loại hàng hóa bán mục tiêu so sánh giá vốn hàng hóa bán so với giá bán loại hàng hóa Chỉ có hạch tốn chi tiết giá vốn hàng hóa bán Cơng ty kiểm tra kết từ khâu nhập hàng hóa đến khâu tiêu thụ hàng hóa để từ vạch kế hoạch tiết kiệm chi phí mà đạt hiệu quả, chất lượng hàng hóa tốt tạo sức cạnh tranh thị trường Vì vậy, Cơng ty nên lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh - Đối với chi phí Quản lý kinh doanh, doanh nghiệp chưa chi tiết theo yếu tố chi phí Hạch tốn chi tiết Cơng ty kiểm sốt chitiêu để từ đưa biện pháp thích hợp nhằm mục đích cắt giảm chi phí nâng cao lợi nhuận.Vì Cơng ty nên lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 91 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 5.0: Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát Mẫu sổ: S35 - DN Địa Số lô 2A Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng ( Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: Máy tính Năm: 2017 Doanh thu NTGS Các khoản giảm trừ Diễn giải TKĐƯ SH A B NT C SL D E … 12/12 PXK120/12 12/12 Bán máy HĐ0000231 tính Thành tiền Đơn giá Nợ Có Thuế Khác (521) … 131 10 16.800.000 168.000.000 … Cộng SPS 10 168.000.000 Ngày mở sổ Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, hộ tên) (ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 92 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 5.1: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán Đơn vị Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát Mẫu sổ: S35 - DN Địa Số lô 2A Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng ( Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ tài Chính) SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tên sản phẩm: Máy tính Năm: 2017 Chứng từ NTGS A Giá vốn SH NT B C Diễn giải TKĐƯ D E Đơn giá SL Thành tiền 10 168.000.000 10 168.000.000 … 12/12 PXK12/12 HĐ0000231 12/12 Bán máy tính 156 16.800.000 … Cộng SPS Ngày mở sổ Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, hộ tên) (ký, họ tên) Ý kiến 2: Áp dụng sách chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán cam kết mua bán hàng Công ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại giúp kích thích việc khách hàng mua với số lượng lớn làm tăng khả tiêu thụ hàng Chính sách chiết khấu thương mại cơng ty thực theo cách sau: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu thương mại doanh nghiệp ngành Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 93 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp - Chính sách chiết khấu thương mại xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp Quy định hoạch toán chiết khấu thương mại - Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng lần cuối Khoản chiết khấu khơng hoạch tốn vào TK 5211 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng số chiết khấu thương mại người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hóa đơn lần cuối chiết khấu thương mại cho người mua chiết khấu thương mại ghi ngồi hóa đơn Khoản chiết khấu thương mại hoạch toán vào TK 5211 Phương pháp hạch toán Tài khoản sử dụng: TK 5211 - Chiết khấu thương mại Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ kế toán ghi: Nợ TK 5211 – Chiết khấu thương mại (Số tiền trừ thuế GTGT phải nộp) Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có TK111,112, 131 Cuối tháng kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp nhận cho người mua sang TK 511 để xác định doanh thu Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 5211 – Chiết khấu thương mại Ví dụ : Ngày 14/12/2017, xuất bán 15 laptop cho cơng ty máy tính Việt Nhật - HĐ 0000233 với số tiền 221.760.000 (giá gồm thuế VAT 10%) Khách hàng toán chuyển khoản Khi khách hàng mua hàng với số lượng lớn cơng ty cho khách hàng hưởng chiết thương mại 2% toán chuyển khoản Áp dụng vào hóa đơn bán hàng số 0000233 Kế tốn định khoản sau: Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 112: 221.760.000 Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 94 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Có TK 511: 201.600.000 Có TK 3331: 20.160.000 Khoản chiết khấu thương mại phát sinh: Nợ TK 5211: 4.032.000 Nợ TK 3331: 403.200 Có TK 112: 4.435.000 Kết chuyển chiết khấu thương mại: Nợ TK 511 : 4.032.000 Có TK 5211: 4.032.000 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 95 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 5.2: Phiếu chi Đơn vị Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát Mẫu số 02 – TT Địa Số lô 2A Lê Hồng Phong - Ngơ Quyền - Hải Phòng (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC 22/ 12/2014 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 14 tháng 12 năm 2017 Số 140/12 Nợ TK 5211: 4.032.000 Nợ TK 3331: 403.200 Có TK 112: 4.435.000 Họ, tên người nhận tiền: Cơng ty máy tính Việt Nhật Địa chỉ: Phòng KT-TC Lý chi: Chiết khấu cho công ty Số tiền: 4.435.000 (Viết chữ): Bốn triệu bốn trăm ba năm nghìn đồng chẵn Ngày 14 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Biếu số 5.3 : Phiếu kế toán Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 96 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị Cơng ty TNHH thương mại Hồng Phát Địa Số lô 2A Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng PHIẾU KẾ TỐN Số 49 Đơn vị : đồng TKĐƯ STT Diễn giải K/C Chiết khấu thương mại Số tiền Nợ Có 511 5211 4.032.000 Cộng 4.032.000 Ngày….tháng… năm Kế toán ghi sổ (ký tên,họ tên) Kế toán trưởng (ký tên,họ tên) Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K Giám đốc (ký tên ,họ tên ,đóng dấu ) 97 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 5.4 : Trích Sổ TK 521 Đơn vị Cơng ty TNHH thương mại Hồng Phát Địa Số lô 2A Lê Hồng Phong - Ngơ Quyền - Hải Phòng Mẫu sổ: S03b - DN ( Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ tài Chính) SỔ CÁI NTGS A Năm 2017 Tên TK: Các khoản giảm trừ doanh thu Số hiệu: TK 521 Diễn giải Chứng từ SH NT B C TKĐƯ E D F Số phát sinh Nợ Có I Số dư nợ đầu kỳ 14/12 PC140/12 31/12 PKT49 14/12 Chiết khấu thương mại cho công ty Việt Nhật 31/12 K/c chiết khấu thương mại Cộng số phát sinh 112 4.032.000 4.032.000 511 4.032.000 4.032.000 Số dư nợ cuối kỳ Ngày mở sổ: 01/01/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ (ký,họ tên ) Kế toán trưởng (ký,họ tên) Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K Giám đốc (ký,họ tên,đóngdấu) 98 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ý kiến 3: Áp dụng sách chiết khấu tốn  Chiết khấu tốn khoản mà người bán giảm trừ cho người mua toán trước thời hạn ( khơng liên quan đến hàng hóa mà liên quan đến thời hạn toán thỏa thuận người mua người bán nên ghi giảm giá trị hàng hóa tăng giá vốn được.) Chiết khấu toán hạch toán khách hàng toán trước thời hạn mà bên thỏa thuận hợp đồng mua bán Do số tiền nợ lớn việc thu hồi số tiền nợ khó khăn Vì cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu tốn giúp kích thích việc khách hàng toán sớm số tiền nợ Căn vào yếu tố để công ty áp dụng chiết khấu toán + vào lãi xuất ngân hàng + vào khả toán hàng khách hàng + vào tỉ lệ chiết khấu công ty Cụ thể ưu đãi chiết khấu khách hàng toán sớm : + Nếu khách hàng toán sơm từ đén 15 ngày :0.6 %/ tháng + Nếu khách hàng toán sớm từ 16 đến 30 ngày : 0.75% / tháng + Nếukhách hàng toán sớm 30 ngày : 0.9%/tháng  Phương pháp hạch toán Nợ TK 635: Chi phí tài Có TK111, 112: (tiền mặt chuyển khoản) * Ví dụ: Ngày 17/12 Xuất bán cho cơng ty tnhh máy tính Sơn Đạt lơ hàng hóa vs tổng giá trị tốn 655.000.000 triệu,cơng ty tốn chuyển khoản Do cơng ty Sơn Đạt toán sớm 10 ngày lên chiết khấu 0.6 % cơng ty Hồng Phát toán chuyển khoản Phản ánh tài khoản chiết khấu toán 0.6 % sau: Nợ TK 635: 1.310.000 Có TK 112: 1.310.000 Sinh viên: Nguyễn Cơng Mạnh - Lớp: QT1802K 99 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 5.5 : Phiếu chi Đơn vị Cơng ty TNHH thương mại Hồng Phát Mẫu số 02 – TT Địa Số lô 2A Lê Hồng Phong - Ngơ Quyền - Hải Phòng (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC 22/ 12/2014 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 17 tháng 12 năm 2017 Số: 170/12 Nợ TK 635: 9.975.000 đồng Có TK 112: 9.975.000 đồng Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Ngọc Dương Địa chỉ: Phòng KT-TC Lý chi: Chiết khấu tốn cho khách hàng toán sớm Số tiền: 9.975.000 (Viết chữ): Chín triệu chín trăm bảy năm nghìn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 17 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K Người nhận (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) 100 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vị trí quan trọng cơng tác kế tốn Doanh nghiệp Việc xác định, phản ánh kịp thời, xác, chi tiết, cụ thể tình hình doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp nhà quản trị nắm tình hình tài cơng ty đưa phương hướng phát triển đắn doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Có thể nói, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty tương đối khoa học, hợp lý song không tránh khỏi hạn chế Vận dụng kiến thức học kết hợp với kiến thức thực tế, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn danh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Do em chưa có nhiều kinh nghiệm, trình độ nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, góp ý chân thành thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Phát tạo điều kiện hướng dẫn tận tình giáo ThS Phạm Văn Tưởng để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Công Mạnh Sinh viên: Nguyễn Công Mạnh - Lớp: QT1802K 101 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài Thơng tư 200/2014/QĐ (2014), Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp, Bộ tài Cơng ty TNHH Thương mại Hoang Phát (2016) Sổ sách kế tốn Cơng ty Các tài liệu khác mạng internet Khóa luận anh chị khóa trước trường Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Cơng Mạnh - Lớp: QT1802K 102 ... luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Mơ tả tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát Đánh... tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát  Chương... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT .32 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT 32 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại hoàng phát , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại hoàng phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay