Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SXTM trang trí nội thất hồng quân

89 16 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH SXTM TRANG TRÍ NỘI THẤT HỒNG QN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIẺM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Mã SV: 1412401352 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa - Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân - Đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Thu thập số liệu doanh thu bán hàng, giá vốn, chi phí quảnkinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài Địa điểm thực tập tốt nghiệp Tại công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Phạm Thị Kim Oanh Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Phương Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm tốn Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân Nội dung hướng dẫn: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Nghiêm túc, ham học hỏi q trình viết khóa luận tốt nghiệp - Đảm bảo yêu cầu thời gian nội dung nghiên cứu đề tài doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu lý luận thực tiễn, thu thập tài liệu liên quan đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện đề tài nghiên cứu Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Tác giả hệ thống hóa lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân - Những kiến nghị, đề xuất gắn với thực tiễn giúp hoàn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .8 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Lí luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết phải có tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Một số khái niệm 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM TTNT Hồng Quân .28 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH SX-TM trang trí nội thât Hồng Qn 31 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn cơng ty TNHH SX TM trang trí nội thất Hồng Quân, 35 2.1.6 Đặc điểm sản phẩm , quy trình công nghệ tổ chức sản xuất kinh doanh 36 CHƯƠNG 3: 80 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH .80 SXTM TRANG TRÍ NỘI THẤT HỒNG QUÂN .80 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân 80 3.1.1 Ưu điểm 80 3.1.2 Hạn chế 81 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân 82 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách - lập sổ chi tiết bán hàng giá vốn 82 3.2.2 Theo dõi kết kinh doanh cho mặt hàng .84 KẾT LUẬN 87 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nay, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu mà hiệu cuối phải phản ánh thông qua tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tỷ suất Doanh nghiệp cần chủ động sản xuất kinh doanh, nắm bắt thông tin, đặc biệt thơng tin kinh tế tài cách nhanh chóng chuẩn xác Doanh thu, chi phí, kết kinh doanh thơng tin quan trọng khơng doanh nghiệp mà quan trọng nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức tài chính,… Các thơng tin kế tốn công ty tập hợp, phản ánh dạng số tiêu kinh tế tài Việc xác định doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lí, điều hành phát triển công ty Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, thời gian thực tập cơng ty TNHH SX-TM trang trí nội thất Hồng Quân em sâu vào nghiên cứu đề tài : “ Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM TTNT Hồng Qn ” Khóa luận gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH SXTM TTNT Hồng Quân Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty SXTM TTNT Hồng Quân Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Lí luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết phải có tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm làm để hoạt động kinh doanh có hiệu cao (tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu hóa chi phí) Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận doanh nghiệp doanh thu, thu nhập khoản chi phí Do đó, việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vai trò vơ quan trọng Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh không cần thiết nhà quản trị doanh nghiệp mà có ý nghĩa quan trọng đối tượng khác kinh tế quốc dân 1.1.2 Một số khái niệm 1.1.2.1 Doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu Doanh thu bao gồm : 1.1.2.1.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Theo chuẩn mực số 14: “ Doanh thu thu nhập khác” ban hành theo định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng BTC doanh thu bán hàng ghi nhận thỏa mãn điều kiện: - Doanh nghiệp chuyển phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua - Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng  Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Thời điểm ghi nhận doanh thu theo phương thức bán hàng - Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng Theo phương thức này, vào hợp đồng mua bán kế kết, bên mua cử cán đến nhận hàng kho Doanh nghiệp Khi nhận hàng xong, người nhận hàng kí vào hóa đơn bán hàng số hàng xác định tiêu thụ, người bán có quyền ghi nhận doanh thu - Phương thức gửi hàng cho khách Là phương thức bên bán gửi hàng cho khách theo điều kiện hợp đồng kinh tế kí kết Số hàng gửi thuộ quyền kiểm soát bên bán, khách hàng toán chấp nhận tốn lợi ích rủi ro chuyển gaio cho bên mua, giá trị hàng hóa thực thời điểm bên bán ghi nhận doanh thu bán hàng - Phương thức gửi đại lí, kí gửi: Theo phương thức này, doanh nghiệp xuấ kho thành phẩm hàng hóa gửi bán cho khách hàng theo hợp đồng kí kết hai bên Khi hàng xuất kho gửi bán hàng chưa xác định tiêu thụ Hàng gửi bán hạch toán vào doanh thu doanh nghiệp nhận tiền bán hàng khách hàng trả, khách hàng 10 Cơng ty TNHH SX TM trang trí nội thất Hồng Quân Địa chỉ: Tổ Kha Lâm phường Nam Sơn quận Kiến An Tp Hải Phòng PHIẾU KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Số 35 Số tiền Phát sinh STT Trích yếu Kết chuyển LNST Nợ 911 Có 18.233.058 421 18.233.058 Cộng Người lập Kế tốn trưởng (ký, họ tên ) (ký, họ tên ) Biểu số 2.29: Phiếu kế tốn số 35 74 CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT HỒNG QUÂN ĐC: TỔ KHA LÂM - PHƯỜNG NAM SƠN - KIẾN AN – HP MST: 0201421022 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2016 Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Đã Số hiệu ghi Sổ Cái TK đối ứng E G … … … … X 511 4,170,022,690 X 911 Kết chuyển DT hoạt động tài X 515 X 911 Kết chuyển giá vốn hàng X 911 bán X 632 Kết chuyển chi phí quản lí X 911 doanh nghiệp X 642 Kết chuyển chi phí khác X 911 X 811 X 821 X 3334 X 911 X 821 X 911 X 421 Diễn giải Số hiệu Ngày Tháng B C D Số phát sinh Nợ Có Số trang trước chuyển sang …… 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 … PKT30 PKT30 PKT31 PKT31 PKT32 PKT33 PKT34 PKT35 … ……… 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Kết chuyển DT bán hàng Xác định thuế TNDN Kết chuyển thuế TNDN Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 4,170,022,690 114,437 114,437 3,790,883,681 3,790,883,681 351,772,858 351,772,858 1,111,412 1,111,412 8,136,117 8,136,117 8,136,117 8,136,117 18,233,058 18,233,058 X Cộng phát sinh Người lập biểu (Ký.ghi rõ họ tên) X Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Biểu số 2.30: Trích sổ nhật kí chung 75 38.965.292.93 38.965.292.93 7 Giám đốc (Ký đóng dấu) Mẫu số S03b – DNN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ (Ban hành theo QĐ số NỘI THẤT HỒNG QUÂN 48/2006/QĐ - BTC) ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Năm 2016 Tên tài khoản: Xác định kết hoạt động kinh doanh Số hiệu: 911 Chứng từ Số tiền Diễn giải TKĐƯ Số hiệu Ngày tháng PKT30 31/12/2016 Kết chuyển doanh thu bán hàng 511 4.170.022.690 PKT30 31/12/2016 Kết chuyển doanh thu hđ tài 515 114.437 PKT31 31/12/2016 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 3.790.883.681 PKT31 31/12/2016 Kết chuyển CP quản lí KD 642 351.772.858 PKT32 31/12/2016 Kết chuyển chi phí khác 811 1.111.412 PKT33 31/12/2016 K/c chi phí thuế TNDN 821 8.136.117 PKT34 31/12/2016 Kết chuyển lãi 421 18.233.058 Cộng phát sinh Nợ 4.170.137.127 Có 4.170.137.127 Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số 2.31: Sổ TK 911 ( Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân) 76 Mẫu số S03b – DNN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ (Ban hành theo QĐ số NỘI THẤT HỒNG QUÂN 48/2006/QĐ - BTC) ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm 2016 Tên tài khoản: Chi phí thuế TNDN Số hiệu: 821 Chứng từ Số tiền Diễn giải TKĐƯ Số hiệu Ngày tháng PKT33 31/12/2016 Xác định thuế TNDN 3334 PKT34 31/12/2016 Kết chuyển thuế TNDN 911 Nợ Có 8.136.117 8.136.117 8.136.117 Cộng phát sinh 8.136.117 Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số 2.32: Sổ TK 821 ( Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân) 77 Số giấy nộp tiền: 0000002014210220720163615907 Mẫu số C1- 02/NS (TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 Bộ Tài Chính) GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt Chuyển khoản X (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mã hiệu: HPH650316 Số: 9338431 Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT HỒNG QUÂN Mã số thuế: 0201421022 Địa chỉ: Tổ Kha Lâm (tại nhà bà Ngô Thị Ngoan) - Phường Nam Sơn Huyện: Quận Kiến An Tỉnh, TP: Hải Phòng Người nộp thay: Mã số thuế: Địa chỉ: Huyện: Tỉnh, TP: Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam trích TK số: 102010002202392 thu tiền mặt để:Nộp vào NSNN X Tại KBNN: KBNN Kiến An - Hải Phòng TK tạm thu(1) TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) Tỉnh, TP: Thành phố Hải Phòng Mở NHTM ủy nhiệm thu: Trường hợp nộp theo kết luận CQ có thẩm quyền(3): Kiểm toán NN Thanh tra CP Thanh tra TC Cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế Quận Kiến An CQ có thẩm quyền khác Mã CQ thu: 1054818 Tờ khai HQ số(1): Loại hình XNK(1): ngày: Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN ghi thu tiền(*) Phần dành cho NNT ghi nộp tiền vào NSNN STT Nội dung khoản nộp NS(4) Số tiền Thuế thu nhập DN đơn vị khơng hạch tốn tồn ngành ;Kỳ 07/2016; Ghi chú: Truy thu thuế TNDN 2015 4.386.001 Tổng tiền Mã NDKT Mã chương 1052 754 4.386.001 Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn khơng trăm lẻ đồng PHẦN KBNN GHI Mã CQ thu: Nợ TK: Mã ĐBHC: Có TK: Mã nguồn NSNN: Biểu 2.33 : Giấy nộp ngân sách nhà nước 78 Mẫu số S03b – DNN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ (Ban hành theo QĐ số NỘI THẤT HỒNG QUÂN 48/2006/QĐ - BTC) ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Năm 2016 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Số tiền Diễn giải TKĐƯ Số dư đầu kì Nợ Có 13.058.911 6.914.372 6.914.372 PKT1 01/01/2016 Kết chuyển lãi năm trước 4211 6.914.372 PKT26 28/07/2016 Xử lí thuế TNDN bị truy thu 3334 4.386.001 PKT35 31/12/2016 Kết chuyển lãi 911 18.233.058 11.300.373 Cộng phát sinh 25.147.430 7.702.518 Số dư cuối kì Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu (ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số 2.34: Sổ TK 421 ( Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân) 79 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SXTM TRANG TRÍ NỘI THẤT HỒNG QUÂN 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Vể tổ chức máy quảnkinh doanh Với máy quản lý tổ chức theo mơ hình cấu trực tuyến từ Ban giám đốc đến phòng ban Với đội ngũ quản lý, nhân làm việc nhiệt tình trung thực, sáng tạo giúp cho lãnh đạo Cơng tyđịnh xác, kịp thời gặp vấn đề khó khăn kinh doanh, tránh tình trạng tiêu cực quản lý Hàng ngày, nhận chứng từ, sau kiểm tra độ xác chứng từ, kế tốn ghi sổ cần kiểm tra lúc nhà quản trị yêu cầu, đáp ứng yêu cầu cấp thiết nhà lãnh đạo nhanh chóng, kịp thời xác 3.1.1.2 Về tổ chức máy kế toán Bộ máy kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung, nghiệp vụ kinh tế phát sinh gửi lên phòng kế tốn để kiểm tra ghi chép vào sổ sách Hình thức gọn nhẹ, đảm bảo cơng tác kế toán thực cách hiệu Trong Cơng ty có phân chia cơng việc phối hợp nhịp nhàng, khả đội ngũ chuyên môn khai thác triệt để, nhân viên phòng kế tốn bố trí cơng tác phù hợp với trình độ khả người Hệ thống kế tốn Cơng ty vào nề nếp, tổ chức tương đối hoàn chỉnh phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 3.1.1.3 Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung - phương pháp đơn giản, dễ làm, dễ sử dụng phù hợp công ty hoạt động lĩnh vực thương mại 80 Tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào trọng tâm sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh theo nội dung kinh tế nghiệp vụ 3.1.1.4 Về cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán ghi nhận doanh thu kịp thời xác, doanh thu xác định cách hợp lý phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu Bên cạnh đó, cơng ty theo dõi chi loại doanh thu, mặt hàng, sản phẩm Như giám sát chặt chẽ tình hình tốn, ứ đọng vốn, đồng thời phù hợp với yêu cầu theo dõi công nợ cơng ty - Các chi phí phát sinh ghi chép cách đầy đủ, kịp thời hợp lý Cơng ty theo dõi chi phí chi tiết cho loại hình kinh doanh Từ giúp ban lãnh đạo thấy biến động chi phí loại hình từ đưa ra sách tiết kiệm chi phí - Cơng tác tổ chức kế toán xác định kết kinh doanh Công ty nhanh gọn, kịp thời, phản ánh mức doanh thu mà doanh nghiệp đạt theo tháng, quý, năm Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm cơng tác quảnCơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân bộc lộ số hạn chế 3.1.2 Hạn chế 3.1.2.1 Về ứng dụng phần mềm kế toán Cơng ty chưa áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên kế toán phải làm excel Do khối lượng cơng việc hàng ngày phát sinh nhiều gây khó khăn cơng cho kế tốn tác kế tốn, đơi công việc bị chậm gây áp lực công việc cho kế tốn Vì cơng ty nên đầu tư phần mềm kế tốn phù hợp với tính chất công việc doanh nghiệp, để tăng hiệu cơng tác kế tốn 3.1.2.2 Về cơng tác theo dõi chi tiết doanh thu giá vốn hàng bán 81 Hiện công ty chưa theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng hóa nên việc đánh giá hiệu kinh doanh với sản phẩm gặp khó khăn 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Qn 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách - lập sổ chi tiết bán hàng giá vốn Hệ thống sổ sách – lập sổ chi tiết bán hàng Hệ thống sổ kế tốn cơng ty có vai trò quan trọng.Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty thực có hiệu có hệ thống sổ kế tốn phù hợp với quy mơ quy trình kinh doanh cơng ty.Một hệ thống sổ kế tốn hồn thiện phải bao gồm hệ thống sổ tổng hợp sổ chi tiết.Tuy nhiên, hạch toán kế tốn, cơng ty ghi Sổ Để hồn thiện hệ thống sổ kế tốn Cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân, em nhận thấy công ty nên lập Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho khoản chi phí, doanh thu, đồng thời góp phần nắm tình hình tiêu thụ loại hàng hố Từ giúp cho ban lãnh đạo cơng ty có giải pháp quản lý cách xác Đối với kế tốn doanh thu, công ty nên lập “Sổ chi tiết bán hàng” chi tiết theo loại hàng hoá Việc theo dõi sản phẩm việc cần thiết, giúp cho ban lãnh đạo công ty nắm bắt doanh thu sản phẩm,từ phân tích, đánh giá hiệu kinh doanh sản phẩm Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết bán hàng, công ty cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Cuối tháng, kế toán tiến hành tổng hợp số liệu từ Sổ chi tiết bán hàng lập Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng Sau đó, kế toán đối chiếu số liệu Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng với Sổ TK511 xem số liệu có xác khơng Việc lập sổ giúp cho cơng tác kế tốn doanh thu cụ thể, chi tiết theo loại mặt hàng chặt chẽ Đối với kế tốn chi phí, cơng ty nên mở “Sổ chi tiết giá vốn” cho tài khoản 632 để theo dõi giá vốn theo sản phẩm 82 Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng Công ty TNHH SX TM trang trí nội thất Hồng Quân Tổ Kha Lâm 6, p.Nam Sơn, q Kiến An, TP HP Mẫu số: S17 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Năm 2016 Tên sản phẩm, hàng hóa: bàn quầy nhân viên Chứng từ SH TK Diễn giải NT ĐƯ Doanh thu Đơn giá Các khoản tính trừ SL TT Thuế Khác (521 ) … … … … SDĐK … … … … … 18/05 Doanh thu bán bàn quầy nhân viên cho CT CP Khời Nghiệp Việt 1111 1.580.000 1.580.000 … … … … … 1.610.000 8.050.000 17 27.030.000 HĐ 0000059 Doanh thu bán bàn 30/08 quầy nhân viên cho CT 1111 HĐ 0000085 CP TM SX Chương Dương Cộng SPS Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 83 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, đóng dấu) Biểu 3.2: Sổ chi tiết tài khoản Mẫu số: S20 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Cơng ty TNHH SX TM trang trí nội thất Hồng Quân Tổ Kha Lâm 6, P Nam Sơn, Q Kiến An, TP HP ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Năm 2016 Tên sản phẩm, hàng hoá: Bàn quầy nhân viên Chứng từ TK SH NT Diễn giải ĐƯ … … … … PX120 … PX 135 … Giá vốn bán bàn quầy 18/05 nhân viên cho CT CP 154 Khởi Nghiệp Việt … … … Giá vốn bán bàn quầy 30/08 nhân viên cho CT CP SX 154 TM Chương Dương … … … Đơn giá … SL TT … … 1.261.540 1.261.540 … … … 1.282.375 6.411.875 Cộng SPS Người ghi sổ (Ký, họ tên) Giá vốn … … 17 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) … 21.679.131 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, đóng dấu) 3.2.2 Theo dõi kết kinh doanh cho mặt hàng Dựa vào sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn hàng bán phân bổ chi phí quảnkinh doanh, kế tốn xác định xác kết kinh doanh cho mặt hàng Việc phân bổ nên theo tiêu thức doanh thu tiêu thụ mặt hàng, sau: Chi phí kinh doanh Doanh thu tiêu thụ = sản phẩm x Tổng chi phí cho sản phẩm Tổng doanh thu bán hàng 84 Ví dụ: Phân bổ chi phí quảnkinh doanh năm 2016 cho bàn quầy nhân viên theo doanh thu tiêu thụ sau: Doanh thu tiêu thụ bàn quầy nhân viên năm 2016 : 27.030.000 Tổng doanh thu bán hàng: 4.170.022.690 Tổng chi phí quảnkinh doanh:351.772.858 Chi phí QLDN phân bổ 27.030.000 cho mặt hàng b àn quầy= 2.280.184 4.170.022.690 x 351.772.858 = nhân viên Biểu 3.3: Sổ theo dõi kết kinh doanh Đơn vị: Cty TNHH SX TM TTNT Hồng Quân Mẫu số S24-DNN Địa chỉ: Tổ Kha Lâm 6, P.Nam Sơn, Q Kiến An, HP (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 trưởng BTC) SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2016 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (1) Giá vốn hàng bán (2) Lợi nhuận từ HĐKD Chi phí quảnkinh doanh (3) (4=1-2-3) Bàn quầy nhân viên 27.030.000 21.679.131 2.280.184 3.070.685 Tủ tài liệu trưng bày 67.697.000 59.167.178 5.710.752 2.819.070 … … … … Tổng cộng … 4.170.022.690 3.790.883.681 351.772.858 27.366.151 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) 85 Giám đốc (Đã ký tên, đóng dấu) Việc xác định xác kết kinh doanh sản phẩm giúp cho công ty xác định sản phẩm kinh doanh hiệu quả, sản phẩm kinh doanh không đạt hiệu Khi nhận định kết kinh doanh mặt hàng giúp công ty xem xét giảm bớt mặt hàng có kết kinh doanh để tập trung kinh doanh mặt hàng đạt kết kinh doanh cao nhằm gia tăng thêm lợi nhuận 86 KẾT LUẬN Chúng ta bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh kinh tế mở Mỗi doanh nghiệp cần phải xác định rõ mục tiêu đường phát triển Cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Qn khơng nằm ngồi quỹ đạo Thơng qua hạch tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh người quảndoanh nghiệp, đối tượng tìm hiểu doanh nghiệp biết doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng từ xác định chiến lược mục tiêu cụ thể để phát triển kinh doanh giai đoạn cụ thể Khố luận: “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH SXTM trang tr í nội thất Hồng Quân” cuả em đề cập đến vấn đề sau: - Về lý luận: Khoá luận nêu số vấn đền kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Về thực tiễn: Khoá luận phản ánh đầy đủ thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác đinh kết kinh doanh Công ty, đồng thời sử dụng số liệu năm 2016 để chứng minh cho lập luận nêu - Về kiến nghị: Nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Qn, từ thực tế nắm bắt đối chiếu với lý luận học qua tìm hiểu nghiên cứu tài liệu, sách báo khoá luận nêu số ý kiến hồn thiện cơng tác quản lý, sản xuất kinh doanh hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung, hạch tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh nói riêng Các kiến nghị đề xuất bước đầu mang nặng tính lý luận song vấn đề để Công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng Quân tham khảo, phần thực thấy phù hợp với cơng ty Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng ban đặc biệt anh chị trong kế toán Công ty tạo điều kiện, giúp đỡ em nhiều giai đoạn thực tập công ty hồn thành đợt thực tập 87 Em xin chân thành cảm ơn thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh tận tình bảo hướng dẫn giúp em hồn thành khóa luận Tuy nhiên, thời gian có hạn trình độ hiểu biết nhiều hạn chế, em mong bảo, góp ý thầy giáo, anh chị kế tốn Cơng ty để báo cáo thực tập em hồn thiện Điều giúp em rút học kinh nghiệm quý báu cho thân Em xin chân thành cảm ơn! 88 ... luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa - Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hồng. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH SXTM TTNT Hồng Quân Chương 3:... CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Lí luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SXTM trang trí nội thất hồng quân , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SXTM trang trí nội thất hồng quân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay