Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI việt nam

104 3 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Thanh Hằng Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2018 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ THUẬT AIDI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên :Nguyễn Thanh Hằng Giảng viên hướng dẫn:ThS Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2018 Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: QT1806K Mã SV: 1412401285 Ngành:.Kế Toán- Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Tìm hiểu thực tế tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam - Đánh giá ưu nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng,trên sở đề xuất biện pháp giúp công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sưu tầm, lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh năm 2017 công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam Địa chỉ: Khu CN Cái Lân,phường Bãi Cháy,tp Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: trường ĐH Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thanh Hằng Th.S Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH SÁCH BIỂU CHƯƠNG .NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp cừa nhỏ 12 1.2 Nội dung tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .15 1.2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 20 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 23 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 25 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 28 1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 30 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 30 1.3.2 Hình thức Nhật ký- Sổ 31 1.3.3 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ .32 1.3.4 Hình thức kế tốn Máy vi tính 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ THUẬT AIDI VIỆT NAM 34 2.1 Khái quát chung công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 35 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 40 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 44 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng công ty .44 2.2.2 Kế tốn giá vốn hàng bán Cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 54 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 61 2.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 66 2.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 70 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 70 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ THUẬT AIDI VIỆT NAM 79 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 79 3.1.1 Ưu điểm 79 3.1.2 Một số mặt hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty 80 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 81 3.2.1 Tầm quan trọng việc hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty .81 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh 81 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm định kỳ Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch tốn thu nhập khác chi phí khác Sơ đồ 1.7Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh Sơ đồ 1.8Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Sơ đồ 1.9 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Sơ đồ 1.10 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Máy vi tính Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 15 19 20 22 24 27 29 30 31 32 33 36 Sơ đồ 2.2Sơ đồ kế toán công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 40 Sơ đồ 2.3Sơ đồ trình tự kế tốn theo hình thức Nhật ký chung cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 44 Sơ đồ 2.4Sơ đồ quy trình hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 46 Sơ đồ 2.5Quy trình hạch tốn giá vốn hàng bán cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 54 Sơ đồ 2.6Quy trình hạch tốn chi phí kinh doanh cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 61 Sơ đồ 2.7Quy trình hạch tốn hoạt động tài công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 66 Sơ đồ 2.8Quy trình xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam 70 Sơ đồ 2.9Xác định kết kinh doanh năm 2017 công ty 71 Sơ đồ 3.1Sơ đồ dự phòng phải thu khó đòi 95 Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH SÁCH BIỂU Biểu 2.1 – Hóa đơn GTGT 0006612 48 Biểu 2.2– GBC ngày 4/10/2017, Ngân hàng TM TNHH MTV dầu khí tồn cầu 49 Biểu 2.3– Phiếu thu số 31/10 50 Biểu 2.4–Hóa đơn GTGT 0006622 51 Biểu 2.5– Sổ Nhật Ký Chung 52 Biểu 2.6–Sổ TK 511 53 Biểu 2.7–Phiếu xuất kho số 04/10 57 Biểu 2.8– Phiếu xuất kho số 24/10 58 Biểu 2.9–Sổ Nhật Ký Chung 59 Biểu 2.10–Sổ Cái TK 632 60 Biểu 2.11– Hóa đơn dịch vụ viễn thông 62 Biểu 2.12- Phiếu chi số 09/10 63 Biểu 2.13- Sổ Nhật ký chung 64 Biểu 2.14- Sổ TK 642(trích) 65 Biểu 2.15- GBC 31/10- Ngân hàng TM TNHH MTV dầu khí Tồn Cầu 67 Biểu 2.16– Sổ Nhật ký chung (Trích) 68 Biểu 2.17– Sổ Cái TK 515 69 Biểu 2.18- Phiếu kế toán số 27/12 72 Biểu 2.19- Phiếu kế toán số 28/12 72 Biể 2.20– Phiếu kế toán số 29/12 73 Biểu 2.21- Phiếu kế toán số 30/12 73 Biểu 2.22- Phiếu kế toán số 31/12 74 Biểu 2.23– Sổ Nhật ký chung Error! Bookmark not defined Biểu 2.24 – Sổ TK 911 76 Biểu 2.25– Sổ Cái TK 821 77 Biểu 2.26 – Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 78 Biểu 3.1- Sổ chi tiết bán hàng 83 Biểu 3.2 – Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 84 Biểu 3.3- Bảng tổng hợp kết kinh doanh mặt hàng 85 Biểu 3.4- Mẫu sổ chi tiết tài khoản 86 Biểu 3.5- Sổ chi tiết bán hàng 88 Biểu 3.6– Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 89 Biểu 3.7- Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 90 Biểu 3.8- Bảng cơng nợ tính đến ngày 31/12/2017 96 Biểu 3.9- Bảng trích lập dự phòng phải thu khó đòi 96 Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập đất nước phát triển không ngừng kinh tế, trị pháp luật…Với kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phí bỏ xác định đắn kết kinh doanh có điều kiện tồn phát triển Ngược lại doanh nghiệp khơng tiêu thụ hàng hóa q trình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn dẫn đến phá sản Nhận thức tầm quan trọng việc tiêu thụ hàng hóa, với thời gian thực tập công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam em định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam” làm khóa luận tốt nghiệp Bài khóa luận em gồm có chương Chương 1: Những vấn đề lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật ÀIDI Việt Nam Vì thời gian, hiểu biết trình độ nghiệp vụ hạn chế nên viết em nhiều thiếu sót.Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Thanh Hằng Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.3- Bảng tổng hợp kết kinh doanh mặt hàng Đơn vị:………………………………… Địa chỉ:………………………………… BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH TỪNG MẶT HÀNG (NHÓM MẶT HÀNG) NĂM: STTTên mặt hàng Doanh thu thuầnGiá vốn hàng bán (nhóm mặt hàng) Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý kinh doanh phân bổ cho mặt hàng (nhóm mặt hàng) Kết kinh doanh Cộng Người ghi sổ (ký, họ tên) Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Ngày…tháng…năm Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 85 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.4- Mẫu sổ chi tiết tài khoản Đơn vị: Mẫu số S19-DNN Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (Dùng cho TK: 136, 141, …,911) Tài khoản:……… Số hiệu:……… Đối tượng:……………… Ngày, Chứng từ Diễn giải TK đối tháng ghi Số hiệu Ngày, tháng B C Nợ ứng sổ A Số phát sinh D E Số dư Có Nợ Có x x - Số dư đầukỳ - Số phát sinh trongkỳ - Cộng số phátsinh - Số dư cuốikỳ x x x x - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày… tháng… năm Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Người đại diện theo pháp luật (ký, họ tên, đóng dấu) 86 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ: Với nghiệp vụ bán hàng ví dụ chương ngồi việc ghi chép vào sổ sách trình bày, kế toán nên ghi bổ sung vào sổ chi tiết bán hàng cho mặt hàng cụ thể Căn vào Hóa đơn GTGT số 0006612, kế tốn ghi vào sổ chi tiết bán hàng cho nhóm mặt hàng nến nghệ thuật (Biểu số 5) Căn vào phiếu xuất kho 04/10, kế toán ghi vào sổ chi tiết giá vốn cho nhóm mặt hàng nến nghệ thuật (Biểu số 6) Với nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí quản lý kinh doanh Kế tốn tiến hành vào Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Biểu số 7) để theo dõi cụ thể yếu tố chi phí phát sinh Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 87 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.5- Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Công Ty AIDI Việt Mẫu số S16-DNN Nam Địa chỉ:Bãi cháy-Hạ Long-QN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): nến nghệ thuật Năm: 2017 Ngày, Chứng từ tháng ghi sổ Số hiệu A B Doanh thu Ngày, tháng Diễn giải TK đối ứng C D E Số lượng Đơn giá Các khoản tính trừ Thành tiền 2000 11 000 22 000 000 Thuế Khác (521) Phát sinh năm …… 4/10 HĐ6612 4/10 Bán nến A40 cho công ty CP Minh Tân Cộng số phát sinh 112 - Doanh thuthuần - Giá vốn hàngbán - Lãigộp Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày… tháng… năm Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Người đại diện theo pháp luật (ký, họ tên, đóng dấu) 88 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.6– Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Công Ty AIDI Việt Nam Mẫu số S17-DNN Địa chỉ: Bãi Cháy- Hạ Long- Quảng Ninh (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH - Tài khoản: 632 - Tên sản phẩm, dịch vụ:Nến Nghệ Thuật Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, Tài Diễn giải Ghi Nợ Tài khoản 632 khoản Tổng số Số đối ứng tiền lượng tháng Đơn giá Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ 4/10 PX04/104/10 Xuất bán cho công155 19 046.2000 ty CP Minh Tân 000 523 … Cộng phát kỳ sinh Ghi có TK 632 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Ngày tháng năm Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 89 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.7- Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Công Ty AIDI Việt Nam Mẫu số S17-DNN Địa chỉ: Bãi Cháy- Hạ Long- Quảng Ninh (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH - Tài khoản: 6421- Chi phí bán hàng Chứng từ Ghi Nợ Tài khoản 6421 Ngày, tháng ghi sổ Tài Diễn giải Số Ngày, hiệu tháng khoản Chia đối ứng Tổng số lương Vật liệu Dịch vụCP khác tiền tiền mua Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ PC 8/10 09/10 8/10 Thanh toán dịch vụ viễn thông BP 111 bán hàng 856 330 856 330 … Cộng phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Ngày tháng năm Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 90 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt cho kế tốn viên tiến hành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường có nhiều phần mềm kế toán như:  PHẦN MỀM KẾ TỐN CEAC CeAC phần mềm kế tốn online bảo mật, dễ dùng, phù hợp với quy mô loại hình doanh nghiệp Với nhiều tính vượt trội, phần mềm lựa chọn thông minh cho kế toán viên nhà quản trị doanh nghiệp nhạy bén Giá: 500 000 đồng Tính Phân hệ hạch tốn cơng nợ: Quản lý hạch tốn tổng hợp, kiểm soát số dư tài khoản theo tính chất tài khoản; quản lý phát sinh, tốn công nợ theo tiền nguyên tệ Phân hệ Tiền tệ, Nhập – Xuất kho: Quản lýthu, chi số dư tiền nguyên tệ, cho phép tính quy đổi nội tệ tiền ngoại tệ; quản lý chứng từ nhập, xuất, chuyển kho Phân hệ Cơng cụ Hóa đơn thuế: Quản lý công cụ linh, phụ kiện kèm; quản lý hóa đơn theo loại hóa đơn, loại thuế suất, loại tiền, hóa đơn có nhiều loại thuế Phân hệ Chờ phân bổ Sản xuất: Quản lý chi tiết chi phí chờ phân bổ, kết chuyển, hạch toán tự động phần khoản chờ phân bổ; nhập mã thành phẩm từ quy trình sản xuất, xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 91 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phân hệ Tài sản cố định, dự án, hợp đồng: Quản lý chi tiết tài sản linh phụ kiện kèm tài sản, điều chuyển tài sản; quản lý doanh thu cho dự án  PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING Là giải pháp cho loại hình doanh nghiệp có quy mơ từ nhỏ đến cấp tập đoàn.Các doanh nghiệp lớn đến cấp tập đoàn nên dùng phần mềm kế tốn fast Fast có nhiều ưu điểm như: giao diện thân thiện, ln cập nhật thay đổi sách điều khoản thuế, thông tư nghị định Bộ tài chính, bám sát chế độ kế toán hành, cho phép kết xuất báo cáo Excel Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 92 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Tính năng: -Quản lý vốn tiền Quản lý số liệu nhiều đơn vị sở -Tiện ích nhập số liệu -Tự -Quản lý cơng nợ động hóa xử lý số liệu -Quản lý hàng tồn kho -Kỹ thuật Drill-Down -Quản lý TSCĐ, CCLĐ -Kỹ thuật Quick Report -Tính giá thành sản phẩm -Kết xuất báo cáo EXCEL tệp định dạng -Quản lý số liệu đa tiền tệ XML gửi e-Mail kết báo cáo -Quản lý số liệu liên năm -Tính mềm dẻo -Báo cáo phân tích số liệu nhiều kỳ khác -Khả bảo mật Giao diện báo cáo theo ngôn ngữ Việt Anh  PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT Được xem hệ thống quản lý thơng tin kế tốn tài cung cấp giải pháp quản lý cho nghiệp vụ như: kế tốn tiền; bán hàng cơng nợ phải thu; mua hàng công nghệ phải trả; quản lý kho; kế toán thuế GTGT; kế toán TSCĐ; kế tốn tổng hợp báo cáo tài GIÁ 2.000.000đ Tính năng: Giải triệt để nghiệp vụ kế toán phát sinh, phần hành theo hoạt động cách linh hoạt hệ thống thống với tính kiểm sốt chặt chẽ logic Có khả quản lý tổng hợp liệu đa sở, không hạn chế số user, số máy nhánh với sở liệu đồng Có khả tạo tính phần mềm bán hàng, tích hợp máy quét, máy đọc mã vạch, quản lý vật tư, hàng hóa theo lơ, theo kệ, theo hạn sử dụng Truy xuất tự động số liệu với hệ thống mã số thuế quốc gia, hệ thống hỗ trợ khai thuế nhiều ứng dụng khác.Gọn nhẹ, thân thiện, cài đặt đơn giản, dễ sử dụng (ngay người dùng khơng có nghiệp vụ kế tốn) Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 93 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phân định rõ ràng phần hành nghiệp vụ, số liệu thống cơng tác kế tốn doanh nghiệp Đa việc thiết lập hệ thống kế toán nội theo loại hình, ngành nghề, quy mơ…Có khả mở rộng tích hợp với hệ thống quản lý sản xuất, nhân sự, tài chính, dự án, hợp đồng… định hướng tích hợp trao đổi liệu với hệ thống ngân hàng, email, điện thoại di động Đa ngôn ngữ giao diện, chuẩn unicode với tùy chỉnh ứng dựng thông minh… Phương thức tác nghiệp đại giúp người dùng cắt giảm hầu hết thao tác “nút bấm” “click chuột” …, nâng cao tốc độ tác nghiệp, tiết kiệm thời gian … Chương trình ổn định, tốc độ xử lý nhanh, sở liệu SQL Nhiều tiện ích bổ trợ người dùng như: máy tính điện tử, note, tra cứu thơng tin tức thời cửa sổ làm việc, cho phép đa cửa sổ làm việc máy tính cấp độ tính năng… Qua q trình tìm hiểu đặc điểm, cấu, loại hình kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam, em xin tư vấn công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn 3TSOFT phần mềm phù hợp với doanh nghiệp giá lẫn tính năng, mang lại hiệu quản lý công ty cách dễ dàng 3.2.2.3 Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam Hiện công ty có số khách hàng q hạn tốn cơng ty chưa tiến hành trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Đây bất lợi lớn cơng ty doanh nghiệp sản xuất với quy mô khoản phải thu khách hàng lớn, bên cạnh để thu hút khách hàng, cơng ty có sách bán trả chậm nên việc gặp phải rủi ro không thu hồi nợ có khả xảy lớn Phương pháp lập dự phòng Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng từ chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó:  Đối với nợ phải thu hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 94 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Đối với khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm trích lập 30% giá trị  Đối với khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm trích lập 50% giá trị  Đối với khoản nợ phải thukhó đòi q hạn từ năm đến năm Trích lập 70% giá trị  Đối với khoản nợ phải thu từ năm trở lên trích lâp 100% giá trị Đối với nợ phải thu chưa đến hạn khách hàng nợ rơi vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, bị quan pháp luật truy tố, …thì doanh nghiệp quy định mức tổn thất không thu hồi để lập dự phòng Sau lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn phần dự phòng vào bảng chi tiết để làm hạch tốn chi phí QLKD Kế tốn trích lập phải thu khó đòi thể qua sơ đồ sau (theo hướng dẫn Thông tư 133/2016): 131, 138 229(2293) – Dự phòng phải thu khó đòi 6422 Lập dự phòng phải thu khó đỏi Xóa sổ nợ phải thu khó đòi (Số lập dự phòng) (theo số chênh lệch năm lớn năm trước chưa sử dụng hêt Hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi (theo số chênh lệch phải lập năm nhỏ số lập năm trước chưa sử dụng hết) Xóa sổ nợ phải thu khó đòi ( chưa lập dự phòng) Sơ đồ 3.1Sơ đồ dự phòng phải thu khó đòi Từ bảng cơng nợ (Biểu số 8) dựa vào mức trích lập dự phòng theo thơng tư 133/2016/TT-BTC kế tốn tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi (Biểu số 9) vào ngày 31/12 sau: Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 95 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.8- Bảng cơng nợ tính đến ngày 31/12/2017 CÔNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ THUẬT AIDI VIỆT NAM Khu CN Cái Lân-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh BẢNG CƠNG NỢ Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 Tên khách hàng Số tiền nợ Công ty Dịch 65.800.000 vụ Thương mại Tồn Thắng Cơng ty TNHH 75.251.000 Đại An Công ty Cổ 45.252.000 phần Minh Tân Công ty TNHH MTV Hoa Sơn Công Ty TNHH Xuân Viết Tổng cộng Chưa hạn đến Đến hạn Quá hạn Khơng đòi Ghi 65.800.000 75.251.000 17 tháng ngày 102.000.000 102.000.000 82.500.000 82.500.000 13 tháng 15ngày tháng ……… 903.378.000 45.252.000 258.362.000 385.265.000 259.751.000 Biểu 3.9- Bảng trích lập dự phòng phải thu khó đòi CƠNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ THUẬT AIDI VIỆT NAM Khu CN Cái Lân-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 Tên khách hàng Số tiền nợ Công ty TNHH Đại An 75.251.000 Thời gian hạn tốn 17 tháng ngày Cơng ty TNHH MTV Hoa Sơn Công Ty TNHH Xuân Viết 102.000.000 82.500.000 Tổng cộng 259.751.000 Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K Tỷ lệ trích lập 50% Số cần lập dự phòng 37.625.500 13 tháng 15ngày 50% 51.000.000 tháng 30% 24.750.000 113.375.500 96 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Kế tốn định khoản Nợ TK 6422: 113.375.500 Có TK 2293: 113.375.500 Kế tốn lập phiếu kế toán cho nghiệp vụ ghi vào sổ sách có liên quan 3.2.2.4 Một số kiến nghị khác Bộ phận kế toán nên thường xuyên có buổi họp để trao đổi, phổ biến kiến thức chun mơn, cập nhật thơng tin kế tốn để có phối hợp nhịp nhàng, ăn ý nhân viên kế toán nhằm nâng cao suất hoạt động, phù hợp với giai đoạn tăng cường hoạt động kinh doanh công ty Kế tốn tiến hành lập báo cáo tình hình tài hoạt động kinh doanh cơng ty theo năm để trình lên Ban Giám Đốc Đây điểm chưa tích cực việc làm cho nhà quản lý khơng thể nắm bắt kịp thời tình hình tài cơng ty hiệu hoạt động tài hoạt động kinh doanh theo mặt hàng theo tháng quý giúp ban lãnh đạo nắmtỷ suất lợi nhuận mặt hàng hoạt động kinh doanh công ty Từ đề phương hướng, chiến lược để phát triển công ty đưa định tài đắn Cơng ty hoạt động lĩnh vực sản xuất, việc nâng cao chất lượng sản phẩm xúc tiến công tác quảng cáo, khuyến vấn đề quan trọng.Công ty cần tìm biện pháp nhằm nâng chất lượng sản phẩm, thị truờng đầu ra.Một sách tốt làm cho khách hàng tin tưởng vào sản phẩm cơng ty từ tăng lựa chọn khách hàng Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa biện pháp như: Đáp ứng yêu cầu khách hàng, đảm bảo thời gian giao hàng, thời gian toán, giải mâu thuẫn phát sinh biện pháp hợp lý Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 97 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam” đề cập vấn đề lý luận thực tiễn sau:  Về mặt lý luận: Đưa vấn đề lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theoThông tư 133/2016/TT-BTC Bộ tài  Về mặt thực tiễn:  Phản ánh thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam với số liệu năm 2017  Đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam: - Công ty nên lập sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn Công ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn - Cơng ty nên trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Qua thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam em học hỏi nhiều điều bổ ích, kinh nghiệm thực tế kiến thức chuyên môn, giúp em hiểu sâu công tác kế toán Một lần nữa, em xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn - Ths Nguyễn Thị Mai Linh, ban lãnh đạo phòng kế tốn Cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam giúp em nhiều để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng với hết khả mình, kiến thức lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên viết tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong tiếp thu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bảo thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Nguyễn Thanh Hằng Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 98 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2016), Chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài Bộ tài (2016), Chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán sơ đồ kế toán, Nhà xuất Tài Cơng ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt Nam (2017), Sổ sách kế tốn Cơng ty Tài liệu tham khảo khác thư viện Sinh viên:Nguyễn Thanh Hằng-QT1806K 99 ... cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Tìm hiểu thực tế tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Nến Nghệ Thuật AIDI Việt. .. 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 70 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ THUẬT AIDI VIỆT... luận công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Nến Nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI việt nam , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay