Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH chuyển dọn an phú

97 1 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Khổng Thị Thu Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Khổng Thị Thu Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Khổng Thị Thu Mã SV: 1312401040 Lớp: QT1702K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chuyển dọn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu kế tốn năm 2016 Cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú - Địa chỉ: 94/384 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Khổng Thị Thu Người hướng dẫn ThS Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Nhiệm vụ của cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3.1 Doanh thu 1.1.3.2 Chi phí .6 1.1.3.3 Xác định kết kinh doanh 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .9 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu .9 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 11 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 12 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 12 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 13 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 16 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 16 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 16 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 17 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 19 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 19 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 19 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 19 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác .21 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 21 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 21 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 21 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh .23 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 23 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 23 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 23 1.3 MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC VÀ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QD-BTC 25 1.3.1 Về chứng từ sổ kế toán: .25 1.3.2 Nguyên tắc kế toán bút toán định khoản 25 1.4 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TỐN VÀO CƠNGTÁC KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 26 1.4.1 Hình thức kế tốn nhật ký chung 27 1.4.2 Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ 28 1.4.3 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 30 1.4.4 Hinh thức kế tốn máy vi tính 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú 34 2 Chức nhiệm vụ hoạt động kinh doanh công ty TNHH chuyển dọn An Phú 35 Cơ sở vật chất kỹ thuật lao động 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú 38 2.1.5.Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn Cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú 39 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 41 2.2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng cơng ty 41 2.2.1.1 Nội dung doanh thu công ty 41 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 41 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 41 2.2.1.4 Quy trình hạch tốn .41 2.2.1.5 Ví dụ minh họa 43 2.2.2 Kế toán giá vốn bán hàng 48 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 48 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 48 2.2.2.3 Quy trình hạch tốn .48 2.2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 56 2.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài 56 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 56 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 56 2.2.3.4 Quy trình hạch toán .57 2.2.3.5 Ví dụ minh họa 57 2.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 61 2.2.4.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 61 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng 61 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 61 2.2.4.4 Quy trình hạch tốn .61 2.2.4.5 Ví dụ minh họa 62 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác .66 2.2.6 Xác định kết kinh doanh 66 2.2.6.1 Nội dung kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH Chuyển dọn An Phú 66 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng 66 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng 66 2.2.6.4 Quy trình hạch tốn .67 2.2.6.5 Ví dụ minh họa 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 74 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ .74 3.1.1 Ưu điểm 74 3.1.2 Một số mặt hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 76 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 77 3.2.1 Tầm quan trọng việc hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 77 3.2.2 Ý nghĩa việc hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh .77 3.2.3 Nguyên tắc điều kiện tiến hành hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 78 3.2.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 78 3.2.4.1 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn 78 3.2.4.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết nhắm xác định xác kết kinh doanh theo tình hình dịch vụ công ty .81 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Ngày kinh tế giới đà phát triển với trình độ ngày cao kinh tế Việt nam hội nhập với kinh tế khu vực giới Một quốc gia muốn phát triển khơng đường khác phải hòa nhập Kể từ thực sách kinh tế mở, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước giới, doanh nghiệp phát triển đa dạng mạnh mẽ, bước đầu tham gia vào thương trường quốc tế Để đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp, biện pháp nhà quản lý đặc biệt quan tâm cơng tác kế tốn tài Trong cơng tác quản lý kinh tế cơng tác kế tốn công cụ quản lý quan trọng doanh nghiệp, với thơng tin mà kế tốn cung cấp nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ tình hình quản lý doanh nghiệp mình, đồng thời phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn, lao động nguồn lực đầu vào doanh nghiệp, qua sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực mà tăng kết kinh doanh doanh nghiệp Đây biện pháp để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp, ngồi nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu doanh nghiệp thị trường Từ ý nghĩa vai trò cơng tác kế tốn, qua việc áp dụng kiến thức học thời gian tìm hiểu công ty TNHH Chuyển dọn An Phú em xin trình bày khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận em gồm ba chương:  Chương 1: Lý luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH chuyển dọn An Phú  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH chuyển dọn An Phú Mặc dù cố gắng cố gắng tìm hiểu nhận giúp đỡ nhiệt tình ban Giám đốc, cán nhân viên phòng kế tốn với bảo giáo - ThS Trần Thị Thanh Thảo, em nắm bắt phần tình Khổng Thị Thu - QT1702K Page Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ Trong kinh tế thị trường ngày nay, doanh nghiệp chịu tác động không nhỏ đến từ biến động kinh tế.Vì vậy, doanh nghiệp tồn phát triển đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đắn Để phục vụ cho công tác quản lý, nhà quản trị đưa định xác góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Để làm điều việc tổ chức máy kế tốn góp phần khơng nhỏ Trong thời gian thực tập công ty TNHH Chuyển dọn An Phú em nhận thấy công tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cơng ty có ưu điểm, nhược điểm sau đây: 3.1.1 Ưu điểm a Đánh giá chung công tác kế tốn cơng ty - Về máy kế tốn: cơng tác kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung, đảm bảo thống quản lý Các kế toán viên phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với chuyên mơn Đội ngũ nhân viên kế tốn người có kinh nghiệm, có chun mơn cao, có tinh thần trách nhiệm với công việc giao - Về hình thức kế tốn: cơng ty áp dụng hình thức “Nhật ký chung” đơn giản hiệu phản ánh kịp thời, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán sử dụng theo Quyết định 48 Bộ Tài ban hành ngày 14/09/2006 Chứng từ đảm bảo xác nội dung, quy trình ln chuyển chứng từ khoa học tạo điều kiện cho công tác ghi sổ kế toán Cuối tháng kế toán tiến hành đóng chứng từ, sổ sách lưu trữ cẩn thận - Cơng ty tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng: phương pháp khấu hao có ưu điểm việc tính tốn đơn giản, tổng mức khấu hao TSCĐ Khổng Thị Thu Page 74 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp phân bổ đặn năm sử dụng TSCĐ không gây đột biến giá sản phẩm hàng năm - Tính giá xuất kho theo phương pháp bình qn liên hồn b Đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Phương pháp hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty nhìn chung theo chế độ kế toán ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ tài chuẩn mực kế toán số 14 doanh thu thu nhập khác, chuẩn mực số 17 thuế thu nhập doanh nghiệp - Về chứng từ liên quan đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh: hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, bảng chấm cơng, bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ CCDC dài hạn kế toán phân loại tiến hành ghi sổ theo nội dung phần hành kế toán, tạo điều kiện cho việc đưa báo cáo tài chính xác, kịp thời: phục vụ đắc lực cho cơng tác quản lý công ty - Về công tác kế toán doanh thu: nghiệp vụ bán hàng kế toán ghi nhận vào doanh thu cách kịp thời, đầy đủ, xác nội dung Khi bán hàng, kế tốn bán hàng tiến hành lập hóa đơn GTGT thành liên, liên lưu quyển, liên giao cho khách hàng, liên nội làm ghi sổ kế tốn - Về cơng tác kế tốn giá vốn: cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất kho theo phương pháp bình qn liên hồn với hàng hóa mua bán, với hoạt động kinh doanh vận tải giá vốn tồn chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động vận tải… - Về cơng tác kế tốn chi phí tài doanh thu tài chính: kế tốn hạch tốn chi phí tài doanh thu tài rõ ràng, khoa học, khoản doanh thu tài chính, chi phí tài cơng ty chủ yếu đến từ lãi tiền gửi lãi tiền vay nên qua việc theo dõi tốt tài khoản 635 nhà quản trị kiểm sốt chi phí lãi vay doanh nghiệp - Về công tác xác định kết hoạt động kinh doanh cơng ty: kế tốn quản lý, theo dõi tốt khoản doanh thu, chi phí đề cập cơng tác kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh thực cách dễ dàng, cung cấp cho giám đốc thơng tin kế tốn xác kịp thời; qua nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty Khổng Thị Thu Page 75 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.1.2 Một số mặt hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Bên cạnh ưu điểm đề cập trên, cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú tồn mặt hạn chế sau đây:  Về việc sử dụng phần mềm vào cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú công ty với khối lượng chứng từ cơng việc kế tốn không lớn nhiên công ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn khơng tạo điều kiện thuận lợi cho kế tốn đưa thơng tin kế tốn kịp thời, xác cho nhà quản trị  Về sổ sách sử dụng Công ty chưa mở sổ chi tiết bán hàng sổ chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến công ty không theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp mặt hàng khó theo dõi yếu tố chi phí quản lý phát sinh kỳ  Về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Là doanh nghiệp thương mại nên quy mô khoản phải thu khách hàng công ty lớn mà việc tốn khách hàng chậm, chí nhiều khách hàng nợ q hạn Vì việc cơng ty khơng lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi để tránh rủi ro hạn chế lớn doanh nghiệp  Về sách bán hàng Hiện cơng ty khơng có sách ưu đãi kinh doanh Đó việc cho khách hàng hưởng khoản chiết khấu chiết khấu thương mại chiết khấu tốn Việc khơng áp dụng chiết khấu thương mại công ty làm cho doanh thu công ty giảm đáng kể khách hàng không hưởng lợi nhiều mua hàng với số lượng lớn Điều gây ảnh hưởng đến khả thu hồi vốn nhanh, vòng quay luân chuyển vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty chưa áp dụng sách chiết khấu tốn dẫn đến giảm khả thu hồi vốn doanh nghiệp, hạn chế việc khách hàng chiếm dụng vốn công ty Khổng Thị Thu Page 76 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 3.2.1 Tầm quan trọng việc hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Trong xu phát triển giới với trình hội nhập quốc tế hóa, mở nhiều hội cho doanh nghiệp nước giao lưu, bn bán trao đổi với doanh nghiệp nước ngồi Khơng tạo áp lực thách thức doanh nghiệp nược, để tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng vận động, mở rộng thị trường việc hồn thiện cơng tác quản lý sản xuất kinh doanh – yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt cơng tác kế tốn doanh nghiệp Vì doanh nghiệp nên có giải pháp giải hạn chế tồn cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh nói riêng Những mặt hạn chế liên quan đến công tác tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2 Ý nghĩa việc hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Đối với công ty quản lý tốt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp nhà quản trị quản lý, theo dõi tình hình tiêu thụ sử dụng chi phí kinh doanh tồn cơng ty Từ cơng ty có biện pháp để thúc đẩy tiêu thụ, kiểm sốt chặt chẽ chi phí, xác định kết hoạt động kinh doanh cách xác, phân phối thu nhập cho người lao động hợp lý, làm cho người lao động hăng say lao động Đối với cơng tác kế tốn, cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh phần quan trọng, thể kết kinh doanh cuối kỳ doanh nghiệp việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh giúp kế toán đưa thơng tin kế tốn xác tạo niềm vui cho nhà quản trị sử dụng thơng tin kế tốn Khổng Thị Thu Page 77 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Nguyên tắc điều kiện tiến hành hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Việc hồn thiện hạn chế cần dựa vào nguyên tắc sau: Nguyên tắc thống Đảm bảo thống từ trung ương đến sở Đảm bảo thống tiêu mà kế toán phản ánh Đảm bảo thống chứng từ, tài khoản, sổ sách phương thức hạch toán   Thực chế dộ nhà nước Tiếp cận chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện doanh nghiệp  Đảm bảo cung cấp xác, kịp thời mặt hoạt động tài doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp 3.2.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong thời gian thực tập Cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú em có hội tiếp cận đối chiếu công tác kế toán thực tế với lý thuyết học trường Em xin đưa số đê xuất hồn thiện hạn chế tồn cơng ty sau: 3.2.4.1 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn để tạo điều kiện tốt cho kế toán viên hồn thành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường ngày có nhiều phần mềm kế toán như: * Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 Công ty thực chế độ kế toán theo Quyết định 48 ban hành ngày 14/9/2006 Từ 2017 chuyển sang thơng tư 133/2016/TT-BTC, phần mềm kế tốn Misa 2017 có hỗ trợ doanh nghiệp làm theo thơng tư 133/2016/TT-BTC MISA SME.NET 2017 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đày đủ nghiệp vụ kế toán: quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý hóa đơn, thuế, kho,…phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Khổng Thị Thu Page 78 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Các phân hệ MISA: MISA SME.NET 2017 không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm trọng đến việc làm sản phẩm đẹp giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình cơng việc thực tế doanh nghiệp trực quan dễ hiểu cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép doanh nghiệp cài nhiều máy tính với chi phí hợp lý * Phần mềm kế toán FAST Accounting 11 Khổng Thị Thu Page 79 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Giá: 6.000.000 - 8.000.000 Khổng Thị Thu Page 80 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHỨC NĂNG: Phần mềm Fast accounting ( phiên 11) mang tính trội chạy mạng nhiều người sử dụng máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý số liệu ( tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản phẩm ), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi so sánh số liệu kỳ kế toán, quản lý số liệu nhiều sở, tiện ích nhập số liệu ( chuyển từ hình nhập số liệu sang hình nhập số liệu khác bẳng thao tác kích chuột phải, xem báo cáo nhập liệu, giao diện hai ngơn ngữ Anh Việt ) Đây dòng sản phẩm truyền thống Fast dòng sản phẩm doanh nghiệp dùng nhiều 3.2.4.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết nhắm xác định xác kết kinh doanh theo tình hình dịch vụ cơng ty Khi hạch tốn doanh thu cung cấp dịch vụ công ty cần hạch tốn chi tiết doanh thu loại hình dịch vụ cung cấp nhằm nắm bắt chi tiết doanh thu loại dịch vụ Từ đó, cấp lãnh đạo đưa chiến lược kinh doanh: marketing, tìm kiếm thị trường, tìm đối tác Thơng qua doanh thu, giá vốn tính lợi nhuận gộp loại hình dịch vụ: từ đưa chiến lược phát triển theo loại hình dịch vụ VD 3.1: Lấy lại ví dụ chương (trang 49) với việc ghi sổ nhật ký chung, sổ TK 511 kế toán ghi vào sổ chi tiết doanh thu giá vốn mở cho loại dịch vụ chuyển dọn,bán chất tẩy rửa Khổng Thị Thu Page 81 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.1 : Mẫu sổ chi tiết doanh thu SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):… Năm… Quyển sổ Đơn vị tính: … Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Diễn giải TKĐƯ Số lượng D E Doanh thu Đơn giá Thành tiền 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lợi nhuận gộp - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Khổng Thị Thu Ngày …tháng… năm… Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Page 82 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.2 : Sổ chi tiết doanh thu SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): dịch vụ chuyển dọn Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B 28/12 002169 C 28/12 Diễn giải TKĐƯ Số lượng D … Bán hàng cho công ty xây dựng Tùng Sơn … E 131 Cộng số phát sinh Doanh thu Đơn giá Thành tiền 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) 58.832.500 2.619.580.000 - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Khổng Thị Thu Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Page 83 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ : Lấy lại ví dụ giá vốn hàng bán Đơn vị: Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú Mẫu số: S18-DNN Địa chỉ: 94/384 Lạch Tray, quận Ngơ Quyền, TP Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho TK 154,631,642,142,242,632) - Loại tài khoản :……………….……………………………… - Tên sản phẩm, dịch vụ tên cơng trình :……… Năm : ……… Ngày tháng ghi sổ A CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng B C DIỄN GIẢI D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ TKĐƯ E TỔNG SỐ … GHI NỢ TÀI KHOẢN Chia theo khoản mục chi phí … … … … … … Cộng -Cộng tháng -Luỹ kế từ đầu quý -Số dư cuối kỳ -Luỹ kế từ đầu năm Người ghi sổ (Ký) Khổng Thị Thu - Sổ có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Page 84 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú Mẫu số: S18-DNN Địa chỉ: 94/384 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho TK 154,631,642,142,242,632) - Loại tài khoản : 632 - Tên sản phẩm, dịch vụ tên cơng trình: Giá vốn hàng bán Năm 2016 Ngày tháng ghi sổ A … 28/12 … CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng B C … … PXK 31 … DIỄN GIẢI … … TỔNG SỐ D … E … … Người ghi sổ (Ký) … Bán hàng cho công ty Xây Dựng Tùng Sơn Cộng Khổng Thị Thu … … GHI NỢ TÀI KHOẢN Chia theo khoản mục chi phí … … … … … … … … … … … … … TKĐƯ … 156 … 47.066.000 … … … … … … … 505.920.677 - Sổ có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Page 85 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty TNHH Chuyển dọn An Phú Mẫu số: S18-DNN Địa chỉ: 94/384 Lạch Tray, quận Ngơ Quyền, TP Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho TK 154,631,642,142,242,632) - Loại tài khoản : 632 - Tên sản phẩm, dịch vụ tên cơng trình : Giá vốn cung cấp dịch vụ Năm 2016 Ngày tháng ghi sổ A … CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng B C … … 27/12 PXK 29 27/12 … … … DIỄN GIẢI … … … … TỔNG SỐ D … E … … Dọn dẹp văn phòng cho cơng ty CPĐTXDTM Việt Pháp 154 9.600.000 … … … Cộng Người ghi sổ (Ký) Khổng Thị Thu … … GHI NỢ TÀI KHOẢN Chia theo khoản mục chi phí … … … … … … … … … … … … TKĐƯ … … … … … 1.803.564.265 - Sổ có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Phụ trách kế tốn Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Page 86 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực, kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng phải ln cải tiến hồn thiện nhằm đáp ứng cơng tác quản lý kinh tế Kế toán bán hàng xác, đầy đủ điều kiện cần thiết để cung cấp nhanh chóng kịp thời thơng tin giúp cho nhà quản lý đưa định đắn, sáng suốt mang lại hiệu kinh tế cao Bài khóa luận nêu vấn đề sau:  Về lý luận: Hệ thống hóa lý luận chung kế tốn hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ  Về thực tiễn: Đề tài mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú cách khách quan trung thực thông qua số liệu năm 2016 minh chứng cho lập luận đưa từ thấy ưu điểm sau:  Công ty tổ chức máy quản lý gọn nhẹ hiệu phù hợp với tình hình cơng ty, cấu tổ chức máy kế toán gọn nhẹ  Sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định hành, đáp ứng nhu cầu quản lý, chứng từ sổ sách hạch toán rõ ràng, ghi chép đầy đủ luân, chuyển trình tự, đảm bảo thống giúp nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp  Về kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty, từ thực tế nắm bắt được, đối chiếu với lý luận học qua tìm hiểu nghiên cứu tài liệu nêu số ý kiến hoàn thiện cơng tác bán hàng góp phần xác định xác kết bán hàng theo loại hàng hóa:  Mở sổ chi tiết doanh thu giá vốn theo loại hàng hóa  Áp dụng hình thức kế toán Khổng Thị Thu Page 87 Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ ( Ban hành theo định số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính- Nhà xuất Tài Chính) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chuyển Dọn An Phú (2016), Sổ sách kế tốn Cơng ty Bộ Tài (2009),Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam ban hành theo định số 100 (2015), Bộ Tài Trần Xn Nam, Kế tốn tài chính, Nhà Xuất Thống kê (2016) Khổng Thị Thu Page 88 ... chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú - Đề xuất... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN DỌN AN PHÚ 74 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT... CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU ,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU ,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH chuyển dọn an phú , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH chuyển dọn an phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay