Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

95 5 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thị Mai Anh Giảng viên hướng dẫn : Ths Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thị Mai Anh Giảng viên hướng dẫn : Ths Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Thị Mai Anh Mã SV:1412401197 Lớp: QT1802K Ngành:Kế toán-Kiểm Toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cp vận tải xăng dầu VIPCO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung các yêu cầu cần giải quyết nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu tính toán các vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP vận tải xăng dầu VIPCO - Đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO Các số liệu cần thiết để thiết kế tính toán - Sử dụng số liệu kế toán năm 2016 Công ty CP vận tải xăng dầu Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lê Thị Nam Phương Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trưởng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cp vận tải xăng dầu VIPCO Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Trần Thị Mai Anh Ths Lê Thị Nam Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: T.S Lê Thị Nam Phương Đơn vị công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Trần Thị Mai Anh Chuyên ngành: Kế Toán – Kiểm Toán Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .2 1.1.1 Sự cần thiết cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Một số khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.2.1 Doanh thu 1.1.2.2 Chi phí 1.1.2.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .12 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 12 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 13 1.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 15 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng .15 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 15 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 15 1.2.4 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài 17 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng .17 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 17 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 18 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 20 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng .20 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 20 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 20 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 22 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng .22 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 22 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 23 1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TỐN VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .25 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 25 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 26 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 27 1.3.4 Hình thức kế toán máy vi tính 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 32 2.1 Khái quát chung công tác kế toán công ty cp vận tải xăng dầu VIPCO 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO .32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty .32 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động công ty 32 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 33 2.1.2.3.Đặc điểm tổ chức kế toán 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 38 2.2.1.Kế toán bán hàng cung cấp dịch vụ .38 2.2.1.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 38 2.2.1.3 Quán trình hạch toán 39 2.2.1.4 Ví dụ minh họa 40 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 44 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 44 2.2.2.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 44 2.2.2.3 Quy trình hạch toán .44 2.2.2.4 Ví dụ minh họa 46 2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 51 2.2.3.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh Cơng ty Cp vận tải xăng dầu VIPCO .51 2.2.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 51 2.2.3.3 Quy trình hạch toán .51 2.2.3.4 Ví dụ minh họa 52 2.2.4 Kế toán doanh thu tài chi phí tài Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 58 2.2.4.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài Cơng ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 58 2.2.4.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 58 2.2.4.3 Quy trình hạch toán .58 2.2.4.4 Ví dụ minh họa 59 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác .65 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO .65 2.2.6.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 65 2.2.6.2 Quy trình hạch toán .65 2.2.6.3 Ví dụ minh họa 65 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO .75 3.1 Nguyên tắc việc hoàn thiện công tác kế toán 75 3.2 Đánh giá chung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 75 3.2.1 Ưu điểm 76 3.2.2 Hạn chế .78 3.3 Hoàn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 79 3.3.1 Tính tất ́u việc hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 79 3.3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kêt kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO .79 KẾT LUẬN 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 2.22: Trích sổ TK 911 TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO SỔ CÁI Năm 2016 Tên TK: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: TK 911 NTGS Chứng từ SH A B Diễn giải TKĐƯ NT C Số phát sinh D E Nợ F Có I Số dư đầu kỳ PKT42 31/12 Kết chuyển DTBH 511 630.819.031.186 PKT43 31/12 Kết chuyển DTHĐTC 515 59.451.203.179 PKT44 31/12 Kết chuyển GVHB 632 504.349.561.885 PKT45 31/12 Kết chuyển CPTC 635 31.664.387.983 PKT46 31/12 Kết chuyển CPQLDN 642 55.929.422.291 PKT48 31/12 Kết chuyển thuế 821 19.942.465.256 PKT49 31/12 TNDN Kết chuyển lãi 421 80.770.510.850 …… …… ……………………… …… ………… Cộng số phát sinh 690.207.234.400 690.207.234.400 ………… Ngày mở sổ: 01/01/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên ) (ký,họ tên) (ký,họ tên,đóngdấu) Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 2.23: Trích sổ TK 421 TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO SỔ CÁI Năm 2016 Tên TK: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Số hiệu: TK 421 NTGS Chứng từ SH A B Diễn giải TKĐƯ NT C Số phát sinh D Nợ E F 911 80.770.510.850 Có I Số dư đầu kỳ 31/12 PKT49 31/12 Kết chuyển lãi Cộng số phát sinh 80.770.510.850 80.770.510.850 Số dư cuối kỳ Ngày mở sổ: 01/01/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ (ký,họ tên ) Kế toán trưởng (ký,họ tên) Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K Giám đốc (ký,họ tên,đóngdấu) 72 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 2.24: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Mẫu biểu: B02-DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (20=1011) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay Phần lãi vay cơng ty liên kết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22+24-25-26) Thu nhập khác Chi phí khác Kết từ hoạt động khác (40=31-32 Mã Thuyết minh 01 2016 2015 VND VND 630.819.031.186 579.327.815.301 02 2.409.718.939 10 630.819.031.186 576.918.096.362 11 20 504.349.561.885 432.874.207.973 126.469.469.301 144.043.888.389 21 28 59.451.203.179 6.886.740.938 22 23 24 29 31.664.387.983 22.848.112.482 9.172.696.949 42.410.080.641 18.948.234.833 1.036.701.264 6.378.869.961 55.929.422.291 5.326.676.054 43.464.874.152 30 101.120.689.194 60.765.699.744 31 32 40 1.307.959.486 630.684.146 677.275.340 9.524.797.486 590.563.184 8.934.234.302 25 26 Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 30 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 Chi phí thuế TNDN hành Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) Phân bổ cho: Cổ đông công ty mẹ Cổ đông không kiểm soát Lãi cổ phiếu Lãi cổ phiếu 51 52 Người lập biểu (Ký,ghi rõ họ tên) 101.797.964.534 69.699.934.046 33 19.942.465.256 16.150.277.248 33 1.084.988.428 (273.081.643) 60 80.770.510.850 53.822.738.441 61 62 83.272.689.470 (2.502.178.620) 54.191.593.412 (368.854.971) 1.216 791 70 34 Kế toán trưởng ( Ký,ghi rõ họ tên) Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K Tổng Giám đốc (Ký,ghi rõ họ tên) 74 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 3.1 Ngun tắc việc hồn thiện cơng tác kế toán Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam hoàn toàn hội nhập với quốc tế lĩnh vực kế toán Trong giai đoạn 2010-2020 giai đoạn củng cố hội nhập, giai đoạn tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán Hệ thống kế toán doanh nghiệp khơng nằm ngồi xu hướng Vì vậy, ngày hồn thiện hệ thống kế toán nói chung cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp tồn phát triển bền vững Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc: Hoàn thiện phải tuân thủ hệ thống kế toán áp dụng, chế độ, chuẩn mực kế toán Nhà nước ban hành không cứng nhắc mà phải linh hoạt để phù hợp với điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh, tình hình tài u cầu quản lý doanh nghiệp Các thông tin, số liệu doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải phản ánh kịp thời, khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Hồn thiện sở hợp lý, hợp lệ, tiết kiệm chi phí, thời gian phải đảm bảo hiệu công việc 3.2 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCOdoanh nghiệp thành lập không lâu đầu tư sở kỹ thuật cơng ty có biến chuyển tích cực hoạt động kinh doanh Trong kinh tế thị trường diễn gay gắt các thành phần kinh tế, các lĩnh vực kinh tế khác nhau, nhiều công ty không đứng vững dẫn đến phá sản giải thể Do nhận thức kịp thời chuyển biến kinh tế phân tích đắn nhu cầu thị trường, cơng ty có phương hướng, giải pháp kinh tế hiệu khắc phục khó khăn phát huy thế mạnh mà cơng ty có để bắt kịp phát triển kinh tế Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hàng năm, công ty thường xuyên tuyển mới, đào tạo kỹ nghề nghiệp cho cán công nhân viên, đồng thời có chế độ khen thưởng phù hợp, xác, khuyến khích tinh thần làm việc cơng nhân viên Ngồi ra, hàng năm cơng ty tổ chức các chuyến thăm quan cho các cán bộ, nhân viên công ty, giúp cho nhân viên công ty thư giãn, hòa đồng, thêm than thiết thêm gắn bó với cơng ty Trong xu thế phát triển mình, Cơng ty ln tạo niềm tin cho người tiêu dùng, cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, thế Cơng ty ln đặt mơi trường cạnh tranh với các doanh nghiệp ngành đưa mục tiêu cung cấp sản phẩm chất lượng tốt đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Công tác kế toán cơng ty nói chung cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần đáp ứng yêu cầu quản lý giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tình hình thực tế đồng thời đưa quyết định quản lý, chiến lược kinh doanh phù hợp hiệu 3.2.1 Ưu điểm Là doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập cán công nhân viên ổn định, đồng thời thực nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước đầy đủ Điều khẳng định vai trò vị thế công ty  Về tổ chức máy kế toán Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh tổ chức hệ thống kinh doanh mình, Cơng ty lựa chọn máy kế toán tập trung Hình thức tổ chức máy kế toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công lao động, chuyên mơn hóa cơng việc, tạo điều kiện nâng cao trình độ kế toán viên Trong phòng kế toán, các nhân viên kế toán có trình độ, có kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình cơng việc nhạy bén việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tổng hợp thông tin kế toán Mỗi kế toán viên phân công nhiệm vụ cụ thể với phần hành cụ thể cách hợp lý Các kế toán viên phải chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng phần hành mình, đảm bảo cung cấp thơng tin kế toán nhanh chóng, kịp thời, xác cho đối tượng sử dụng Điều giúp cho cơng tác quản lý Cơng ty nói chung cơng tác kế toán nói riêng khơng ngừng củng cố lớn mạnh Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 76 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Về hình thức kế toán Cơng ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung phù hợp Đây hình thức sổ kế toán đơn giản, giúp cho kế toán thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế toán mà tiết kiệm thời gian cơng sức, tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời Với hỗ trợ kế toán máy Excel, việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian công sức  Về chứng từ kế tốn sử dụng Cơng ty sử dụng chứng từ theo Chế độ kế toán doanh nghiệp lớn (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Chứng từ kế toán cơng ty lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời xác theo nội dung quy định mẫu Được lập theo nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh, số liên theo quy định, lập sẽ, khơng tẩy xóa, sửa chữa, chữ viết liên tục, có đủ chữ ký, dấu theo quy định Tất các chứng từ kế toán công ty xếp khoa học, gọn gàng, theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian bảo đảm an toàn theo quy định Nhà nước Nhờ đó, việc tìm chứng từ ln nhanh chóng, xác, giúp cho các quan th́, quan kiểm toán các quan quản lý kiểm tra, kiểm soát nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian Về hệ thống báo cáo kế toán: Công ty sử dụng mẫu báo cáo kế toán Nhà nước quy định dành cho Chế độ Doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính)  Về phương thức tốn Cơng ty áp dụng hai phương thức toán: tiền mặt chuyển khoản Trong đó, phương thức toán tiền mặt sử dụng nhiều Phương thức toán tiền mặt chủ yếu công ty sử dụng với phương thức bán lẻ cửa hàng, bán buôn với số khách hàng Còn phương thức toán chủn khoản cơng ty sử dụng chủ yếu phương thức bán buôn với lượng hàng lớn Vì phương thức bán bn thường đơn hàng trị giá lớn nên toán chuyển khoản giúp công ty kiểm soát luồng tiền mình, tránh các rủi ro tiền giả, mát, … Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2.2 Hạn chế  Về sổ sách sử dụng: Việc tập hợp hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tương đối hồn chỉnh Cơng ty hạn chế việc mở Sổ chi tiết cho các tài khoản, Bảng tổng hợp chi tiết các tài khoản Điều gây trở ngại cho việc theo dõi Công ty Cụ thể sổ chi tiết: - Sổ chi tiết bán hàng: Việc mở sổ chi tiết bán hàng giúp cho kế toán theo dõi chi tiết doanh thu loại hàng hóa tính toán lãi gộp mặt hàng hóa Cơng ty khơng mở sổ chi tiết bán hàng kế toán có thơng tin tổng doanh thu mà khơng có thơng tin lãi gộp - Sổ chi tiết giá vốn hàng bán: Việc mở sổ nahừm giúp cho kế toán theo dõi giá vốn mặt hàng bán cơng ty có nhiều mặt hàng khác Khi công ty không mở sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế toán khó có thể theo dõi giá vốn mặt hàng để từ đưa quyết định cho việc kinh doanh - Công ty chưa mở sổ chi tiết chi phí quản lý kinh doanh khơng có thơng tin các ́u tố chi phí khoản mục chi phí  Về tài khoản sử dụng Chi phi quản lý doanh nghiệp tập hợp chung TK 642 – “Chi phí quản lý kinh doanh” mà không chi tiết theo khoản mục, ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí Chi phí thường khá lớn tổng chi phí, cơng ty cần chi tiết tài khoản theo chế độ, đảm bảo việc theo dõi chặt chẽ, góp phần giảm chi phí gián tiếp cho cơng ty  Về sách bán hàng: Theo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm gần đây, doanh nghiệp chưa có hình thức khún khích khách hàng mua nhiều với số lượng lớn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán  Về thời điểm ghi chép sổ sách kế toán: Hiện nay, đa số các nghiệp vụ kinh tế doanh thu, chi phí phát sinh ghi vào cuối kỳ, vào thời điểm lập Báo cáo tài nên cơng việc kế toán phòng kế toán bị dồn vào cuối năm nhiều, điều có thể ảnh hưởng đến hiệu làm việc dễ gây nhầm lẫn sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ cơng việc Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 3.3.1 Tính tất yếu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong chế thị trường nay, với khuyến khích mở cửa Nhà nước xuất khơng doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh khác Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết quản kinh doanh nói riêng, có nhiều cơng cụ khác kế toán cơng cụ hữu hiệu kinh tế thị trường đầy rủi ro tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận tiết kiệm chi phí đến mức có thể Để làm điều đó, đòi hỏi phải tổ chức khâu quản lý chặt chẽ hiệu Mặt khác, kế toán tài giống “quả tim” doanh nghiệp, cho biết “tình trạng sức khỏe” doanh nghiệp Bộ máy kế toán yếu tình hình hoặt động kinh doanh công ty không hiệu Về lâu dài điều khơng tốt cho doanh nghiệp Bởi vậy, việc hồn thiện cơng tác kế toán nói chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng hết sức cần thiết Tổ chức máy kế toán hiệu giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ cách kịp thời, xác Từ giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công ty quyết định đầu tư đắn, đưa doanh nghiệp ngày phát triển bền vững 3.3.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO Dựa hạn chế nêu kiến thức học em xin đưa số ý kiến sau:  Ý kiến 1: Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết công ty Tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO kế toán mở Sổ cái TK 511 để theo dõi doanh thu tất các mặt hàng mà khồn mở riêng cho loại Khi hạch toán doanhthu bán hàng kế toán cần hạch toán chi tiết doanh thu bán loại mặt hàng bán nhằm giúp công ty nắm chi tiết loại hàng hóa tiêu thụ thế kỳ, lãi gộp mặt hàng Từ các cấp lãnh đạo có thể đưa chiến lược tiêu thụ hàng hóa như: marketing, tìm kiến thị Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP trường, nâng cao chất lượng sản phẩm Vì cơng ty nên mở Sổ chi tiết bán hàng theo mẫu quy định Bộ tài Khi hạch toán Giá vốn hàng bán kế toán nên hạch toán chi tiết loại hàng hóa bán mục tiêu so sánh giá vốn hàng hóa bán so với giá bán loại hàng hóa Chỉ có hạch toán chi tiết giá vốn hàng hóa bán Công ty kiểm tra kết từ khâu nhập hàng hóa đến khâu tiêu thụ hàng hóa thế để từ vạch các kế hoạch tiết kiệm chi phí mà đạt hiệu quả, chất lượng hàng hóa tốt tạo sức cạnh tranh thị trường Vì vậy, Cơng ty nên lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đối với chi phí Quản lý kinh doanh, doanh nghiệp chưa chi tiết theo ́u tố chi phí Hạch toán chi tiết Cơng ty kiểm soát chitiêu để từ đưa biện pháp thích hợp nhằm mục đích cắt giảm chi phí nâng cao lợi nhuận Vì Cơng ty nên lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 80 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: Dầu nhờn công nghiệp Năm: 2016 Doanh thu NTGS A 30/12 - SH NT B C HĐ 30/12 0000312 Diễn giải TKĐƯ D … Bán dầu nhờn công nghiệp … Cộng SPS E 112 Ngày mở sổ Thành tiền Nợ Có … 20.000 22.500 450.000.000 SL Đơn giá Các khoản giảm trừ Khác Thuế (521) Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ (ký, hộ tên) Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K Kế toán trưởng (ký, họ tên) 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu số 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tên sản phẩm: Dầu nhờn công nghiệp Năm: 2016 NTGS A Chứng từ SH NT B 30/12 - C HĐ 30/12 0000149 Diễn giải TKĐƯ D … Bán dầu nhờn công nghiệp cho công ty TL … Cộng SPS E Ngày mở sổ 19.750 20.000 395.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ (ký, hộ tên)  156 Đơn giá Giá vốn SL Thành tiền Kế toán trưở ng (ký, họ tên) Ý kiến 2: sách bán hàng Trong tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều bất ổn, giá mặt hàng khơng ngừng biến động, để tồn phát triển vững mạnh ngồi sách bán hàng truyền thống, cơng ty nên có sách bán hàng như: Có sách giảm giá, chiết khấu cho khách hàng lớn, quen thuộc, mua nhiều với số lượng lớn Tùy mặt hàng, công ty có thể áp dụng các sách giảm giá, chiết khấu cho phù hợp Cụ thể:  Với khách hàng quen thuộc, thường xuyên nên áp dụng sách chiết khấu thương mại Tùy theo trị giá lô hàng, cơng ty có thể áp dụng mức chiết khấu từ 10% đến 15% trị giá lô hàng Với sách chiết khấu nhằm khún khích khách hàng cơng ty nên thêm Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: phản ánh số giảm giá cho người mua hàng với khối lượng lớn ghi hóa đơn bán hàng Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Khi doanh nghiệp thực chiết khấu thương mại cho khách hàng mua với khối lượng lớn, vào hóa đơn bán hàng các chứng từ liên quan khác, kế toán ghi: Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ (5211-Chiết khấu thương mại) Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có) Có các TK 111, 112, 131, …  Với khách hàng toán tiền ngay, toán sớm thời hạn thỏa thuận ban đầu nên áp dụng sách chiết khấu toán Tùy theo trị giá lơ hàng, cơng ty có thể áp dụng mức chiết khấu từ 5% đến 10% trị giá lô hàng Khi doanh nghiệp thục chiết khấu toán cho khách hàng, vào hóa đơn bán hàng các chứng từ liên quan khác, kế toán ghi: Nợ TK 635 – Chi phí tài Có các TK 111, 112 Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vị trí quan trọng cơng tác kế toán Doanh nghiệp Việc xác định, phản ánh kịp thời, xác, chi tiết, cụ thể tình hình doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp nhà quản trị nắm tình hình tài cơng ty đưa phương hướng phát triển đắn doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò cơng tác kế toán nói chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Có thể nói, cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty tương đối khoa học, hợp lý song không tránh khỏi hạn chế Vận dụng kiến thức học kết hợp với kiến thức thực tế, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán danh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Do em chưa có nhiều kinh nghiệm, trình độ nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, góp ý chân thành các thầy để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các anh chị phòng kế toán Cơng ty CP vận tải xăng dầu VIPCO tạo điều kiện hướng dẫn tận tình giáo ThS Lê Thị Nam Phương để em có thể hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Thị Mai Anh Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 84 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp theo Thơng tư 200 (2014), Bộ Tài Bộ Tài chính, 333 sơ đồ kế tốn doanh nghiệp, Nhà xuất Tài (2012) Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 100 (2015), Bộ Tài Trần Xn Nam, Kế tốn tài chính, Nhà Xuất Thống (2012) Sổ sách, tài liệu công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO Sinh viên: Trần Thị Mai Anh – QT1802K 85 ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 32 2.1 Khái quát chung công tác kế toán công ty cp vận tải xăng dầu VIPCO. .. chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cp vận tải xăng dầu VIPCO. .. CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay