Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư đức thuận

99 7 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thị Thùy Giảng viên hướng dẫn : ThS.Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐỨC THUẬN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thị Thùy Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thùy Mã SV: 1412401031 Lớp: QT1802K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Trình bày lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận - Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu tình hình kinh doanh cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận - Số liệu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan cơng tác: Trưởng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Tổng quan doanh thu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Điều kiện, thời điểm ghi nhận doanh thu 1.1.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2 Tổng quan chi phí 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các loại chi phí 1.3 Xác định kết kinh doanh 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Phân loại 1.4 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.5 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 13 1.5.3 Kế toán giá vốn bán hàng 14 1.5.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 18 1.6 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài 20 1.7 Nội dung kế tốn thu nhập, chi phí khác 23 1.8 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 25 1.9 Các hình thức tổ chức sổ kế toán doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐỨC THUẬN 31 2.1 Tổng quan công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 31 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 33 2.1.3 Đặc điểm mơ hình tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 35 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 39 2.2.1 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ công ty cổ phân xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 39 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty cổ phần 39 xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 39 2.2.1.2 Kế tốn giá vốn hàng bán cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 51 2.2.1.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 59 2.2.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận .66 2.2.3 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí khác cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận 72 2.2.4 Nội dung kế toán xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận .73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 82 CÔNG TYCỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐỨC THUẬN .82 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn 82 3.2 Một số giải pháp .83 3.2.1 Giải pháp 1: Áp dụng sách chiết khấu toán .83 3.2.2 Giải pháp 2: Thực trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 85 3.2.3 Giải pháp 3: Áp dụng phần mềm kế toán 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày nay, doanh nghiệp chịu tác động quy luật: quy luật giá trị; quy luật cung cầu; quy luật cạnh tranh Các doanh nghiệp ln đương đầu với tốn sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã phải đẹp mà giá sản phẩm phải rẻ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng mà đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Để đạt điều doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý tốt công tác hạch tốn kế tốn đặc biệt cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Bởi cho ta biết q trình tiêu thụ sản phẩm, chi phí q trình kinh doanh kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp đạt Sau thời gian tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận, kết hợp với kiến thức tích lũy giảng đường hướng dẫn thạc sĩ Phạm Văn Tưởng, em xin chọn đề tài "Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận" làm đề tài khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận nội dung khóa luận em gồm 03 chương: Chương 1: Lý luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Tổng quan doanh thu 1.1.1 Khái niệm Theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu thu nhập khác" ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ tài quy định : " Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu" Doanh thu xác định giá trị khoản thu sau trừ khoản giảm trừ doanh thu(chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại) 1.1.2 Điều kiện, thời điểm ghi nhận doanh thu  Điều kiện ghi nhận doanh thu Để xác định ghi nhận doanh thu doanh nghiệp phải tuân theo quy định chuẩn mực số 14 "Doanh thu thu nhập khác" ban hành công bố theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ tàiDoanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất năm (5) điều kiện sau: (a) Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (b) Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (c) Doanh thu xác định tương đối chắn; (d) Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (e) Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng; Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Trường hợp giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần công việc hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn kỳ Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất bốn (4) điền kiện sau: (a) Doanh thu xác định tương đối chắn; (b) khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (c) Xác định phần cơng việc hoàn thành vào ngày lập bảng Cân đối kế tốn; (d) Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó;  Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia doanh nghiệp ghi nhận thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: (a) khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; (b) Doanh thu xác định tương đối chắn;  Thu nhập khác: Thu nhập khác quy định chuẩn mực bao gồm khoản thu từ hoạt động xảy khơng thường xun, ngồi hoạt động tạo doanh thu, gồm: - Thu lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ - Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng - Thu tiền bảo hiểm bồi thường - Thu khoản nợ phải thu xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước - Khoản nợ phải trả chủ ghi tăng thu nhập - Thu khoản thuế giảm, hoàn lại - Các khoản thu khác  Thời điểm ghi nhận doanh thu: Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu 33: Trích sổ nhật ký chung Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo Thông số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) Cơng ty CPXD thương mại đầu Đức Thuận Số 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2017 Chứng từ SH NT PKT31 PKT31 PKT32 PKT32 PKT32 PKT33 PKT34 PKT35 Diễn giải 31/12 Kết chuyển DTBH 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Kết chuyển DT HĐTC Kết chuyển GVBH Kết chuyển CPTC Kết chuyển CP QLKD Xác định chi phí thuế TNDN Kết chuyển chi phí thuế TNDN Kết chuyển lãi SH TK 511 911 515 911 911 632 911 635 911 642 821 3334 911 821 911 421 Tổng Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Đơn vị tính: VNĐ Số phát sinh Nợ 88.559.018.730 88.559.018.730 33.609.433 33.609.433 83.759.119.915 83.759.119.915 268.875.467 268.875.467 1.903.301.991 1.903.301.991 532.266.158 532.266.158 532.266.158 532.266.158 2.129.064.632 576.429.271.317 2.129.064.632 576.429.271.317 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 77 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Căn vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 33) kế toán ghi vào sổ TK911 (Biểu 34 ) Sổ TK 821(Biểu 35), Sổ TK 421(Biểu 36) Biểu 34: Trích sổ tài khoản 911 Công ty CPXD thương mại đầu Đức Thuận Số 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thơng số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tài khoản 911: Xác định kết kinh doanh Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ SH Diễn giải TK ĐƯ NT Số tiền Nợ Số dư đầu năm PKT31 31/12 Kết chuyển DTBH 511 88.559.018.730 PKT31 31/12 Kết chuyển DTHĐTC 515 33.609.433 PKT32 31/12 Kết chuyển GVHB 632 83.759.119.915 PKT32 31/12 Kết chuyển CPTC 635 268.875.467 PKT32 31/12 Kết chuyển CPQLKD 642 1.903.301.991 PKT34 31/12 Kết chuyển thuế TNDN 31/12 Kết chuyển lãi 821 532.266.158 421 2.129.064.632 PKT35 Cộng số phát sinh 88.592.628.163 88.592.628.163 Số dư cuối năm Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 78 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu 35: Trích sổ tài khoản 821 Công ty CPXD thương mại đầu Đức Thuận Số 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tài khoản 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ SH Diễn giải TK ĐƯ NT Số tiền Nợ Số dư đầu năm PKT33 31/12 PKT34 31/12 Xác định thuế TNDN phải nộp Kết chuyển thuế TNDN phải nộp Cộng số phát sinh 3334 532.266.158 911 532.266.158 532.266.158 532.266.158 Số dư cuối năm Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 79 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu 36: Trích sổ tài khoản 421 Công ty CPXD thương mại đầu Đức Thuận Số 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CÁI Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ SH Diễn giải TK ĐƯ NT Số tiền Nợ 2.584.074.065 Số dư đầu năm PKT35 31/12 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Cộng số phát sinh 911 Số dư cuối năm Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 2.129.064.632 2.584.074.065 2.129.064.632 2.129.064.632 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 80 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu 37: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số B02-DNN Công ty CPXD thương mại đầu Đức Thuận (Ban hành theo Thông số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) Số 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2017 CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí quản lý kinh doanh 9.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24) 10.Thu nhập khác 11.Chi phí khác 12.Lợi nhuận khác(40=31-32) 13.Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế(50=30+40) 14.Chi phí thuế TNDN 15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51) Người lập biểu Vũ Thị Thái Mã số 01 Thuyết minh Đơn vị tính: VNĐ Năm Năm trước 88.559.018.730 98.875.676.982 02 10 88.559.018.730 98.875.676.982 11 20 83.759.119.915 93.368.633.880 4.799.898.815 5.507.043.102 21 22 23 24 30 33.609.433 268.875.467 268.875.467 1.903.301.991 2.661.330.790 7.871.524 377.459.155 377.459.155 2.445.182.400 2.692.273.071 31 32 40 50 537.819.510 2.661.330.790 537.819.510 3.230.092.581 51 60 532.266.158 2.129.064.632 646.018.516 2.584.074.065 Lập ngày 31 tháng 01 năm 2018 Kế tốn trưởng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hồng Yến Huyền Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 81 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐỨC THUẬN 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn Qua tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận em nhận thấy:  Ưu điểm: - Công ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, phòng tài kế tốn thực tồn cơng tác kế tốn cơng ty Bộ máy kế tốn đơn giản, gọn nhẹ thu thập thơng tin cách nhanh chóng; phân cơng lao động cụ thể cho kế tốn Mọi phần hành kế tốn người theo dõi, thực đầy đủ Các kế toán định kỳ kiểm tra, đối chiếu số liệu đảm bảo tính xác đồng thời theo dõi kịp thời hoạt động công ty - Ban lãnh đạo lực, ln quan tâm tới cán công nhân viên công ty Đội ngũ cán công nhân viên động, nhiệt tình, ham học hỏi, trách nhiệm với cơng việc - Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung đơn giản, phổ biến, phù hợp với hoạt động kinh doanh cơng ty - Tài liệu tập trung, thống nhất, ghi chép, lưu trữ đầy đủ, rõ ràng - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh theo dõi theo trình tự thời gian Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới doanh thu cập nhập hàng ngày, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu; Các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới chi phí phản ánh cẩn thận, kịp thời tránh tình trạng lãng phí - Cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh cung cấp cho ban lãnh đạo thông tin liên quan tới tình hình kinh doanh cơng ty Từ giúp cho ban lãnh đạo công ty đưa đường lối kinh doanh đắn  Hạn chế: - Cơng ty chưa áp dụng sách chiết khấu tốn - Cơng ty chưa thực trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi - Cơng ty sử dụng máy tình để lưu trữ số liệu phần mềm Word, Excel chưa áp dụng phần mềm kế tốn riêng cho cơng tác kế tốn Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 82 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 3.2 Một số giải pháp Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1 Giải pháp 1: Áp dụng sách chiết khấu tốn - Chiết khấu toán khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng - Lý do: Công ty nên áp dụng sách chiết khấu tốn để kích thích khách hàng trả nợ sớm Tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn thời gian dài - Cách thức tiến hành: Chiết khấu toán tính số tiền tốn (bao gồm thuế GTGT) Khơng ghi khoản chiết khấu tốn hóa đơn bán hàng để giảm giá Đây khoản chi phí tài doanh nghiệp bán chấp nhận chi cho người mua Người bán lập phiếu chi để trả khoản chiết khấu toán Người mua lập phiếu thu để nhận khoản chiết khấu toán hưởng - Để áp dụng sách chiết khấu tốn cách hiệu cơng ty phải xây dựng sách chiết khấu phù hợp Cơng ty xác định mức chiết khấu cho khách hàng dựa trên: + Tỷ lệ lãi vay ngân hàng + Thời gian toán tiền hàng + Tham khảo mức chiết khấu toán doanh nghiệp loại Phương pháp hạch toán: + Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK 635: Chi phí tài TK 131: (Nếu trừ ln vào khoản phải thu) TK 111, 112: (Nếu trả tiền mặt chuyển khoản) + Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài sang tài khoản 911: Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh TK 635: Chi phí tài - Cơng ty tham khảo mức chiết khấu toán sau: Thanh toán trước Mức CK hưởng / tháng 1-15 ngày 0.5% Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 16-30 ngày 0.7% >30 ngày 0.9% 83 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ: Theo sổ chi tiết TK131 (Biểu 09) đối tượng công ty TNHH thương mại sản xuất Hùng Nam Đối với hợp mua bán hàng hóa Số 307/2017/HĐMB04/09/2017, hóa đơn GTGT0000904 Ngày 04/09/2017 cơng ty bán cho Hùng Nam 5000kg Tôn mạ màu với tổng số tiền toán 151.250.000đ (bao gồm VAT 10%) Theo hợp đồng bán hàng công ty TNHH TM&SX Hùng Nam thời hạn tốn 45 ngày kể từ ngày công ty giao hàng Ngày 15/09/2017 công ty TNHH TM&SX Hùng Nam chuyển khoản 151.250.000đ toán tiền hàng hóa đơn GTGT0000904 Như cơng ty TNHH TM&SX Hùng Nam toán trước thời hạn 33 ngày hưởng chiết khấu toán: (151.250.000 x 0.9%) 151.250.000 x 0.9% x + 30 = 1.361.250 + 136.125 = 1.497.375 ( ) Kế toán định khoản: Nợ TK 635: 1.497.375 TK 112: 1.497.375 Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 84 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 Giải pháp 2: Thực trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  Lý do: Để đề phòng hạn chế tổn thất khoản nợ phải thu khó đòi xảy đồng thời đảm bảo việc ghi nhận doanh thu chi phí kỳ cuối niên độ kế tốn, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào chi phí quản lý kinh doanh năm báo cáo  Điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: - Khoản nợ phải chứng từ gốc, đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác liên quan - đủ xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu q thời hạn tốn(Tính theo thời hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác, khơng tính đến việc gia hạn nợ bên), doanh nghiệp áp dụng biện pháp xử lý đối chiếu xác nhận, đơn đốc tốn chưa thu hồi + Nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế(các công ty, doanh nghiệp nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ) phá sản, mở thủ tục phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết Dự phòng phải thu khó đòi cần lập = Nợ phải thu khó đòi x Số % khả  Mức trích lập( theo Thơng 228/2009/TT-BTC): + Đối với nợ phải thu hạn toán: - 30% giá trị khoản nợ phải thu quán hạn từ tháng đến năm - 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm - 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm - 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên + Đối với khỏan nợ phải thu chưa đến hạn toán doanh nghiệp thu thập chứng xác định tổ chức kinh tế phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hổi để trích lập dự phòng Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 85 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Phương pháp hạch tốn: Khóa luận tốt nghiệp Hoàn nhập phần chênh lệch số phải lập dự phòng kỳ nhỏ số lập từ kỳ trước TK 2293 TK 642 Phần chênh lệch số phải lập dự phòng Số lập dự phòng TK 131, 138, 128 Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thu hồi kỳ lớn số lập từ kỳ trước Phần tính vào chi phí TK 111,112, 331,334 Phần tổ chức cá nhân phải bồi thường Sơ đồ 3.1: Sơ đồ hạch tốn dự phòng nợ phải thu khó đòi Ví dụ: Dựa vào bảng theo dõi công nợ phải thu (Biểu 38) Ngày 11/04/2017 anh Trần Văn mua hàng cơng ty chưa tốn số tiền 13.523.000đ thời hạn nợ tối đa 30 ngày Doanh nghiệp nhiều lần đòi nợ khách hàng chưa khả toán Đến 31/12/2017 khoản nợ hạn toán tháng nên cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho khoản nợ Số dự phòng cần trích lập: 13.523.000 x 30% = 4.056.900 (đồng) Kế toán định khoản: Nợ TK 642 : 4.056.900 TK 2293 : 4.056.900 Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 86 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 38: Bảng theo dõi công nợ phải thu Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Số 167A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Mã BẢNG THEO DÕI CÔNG NỢ PHẢI THU Năm 2017 Thời điểm Hạn Số tiền phải phát sinh Tuổi nợ toán thu khoản nợ KH Tên khách hàng TH Thiên Hương 21/03/2017 06/05/2017 tháng 16 ngày KH-02 Trần Văn 11/04/2017 11/05/2017 phải thu 131.459.700 100.000.000 31.459.700 tháng 21 ngày 13.523.000 13.523.000 Tổng cộng 15.362.367.384 11.764.130.185 3.598.237.199 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K Số tiền thu Số tiền Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 87 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Giải pháp 3: Áp dụng phần mềm kế toán - Lý do: Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận sử dụng máy tính để lưu trữ sổ sách phần mềm Word, Excel Đó khơng phải phần mềm kế tốn chun dụng nên việc tìm kiếm, quản lý liệu, thực phần hành kế toán tốn nhiều thời gian nhân lực - Mục tiêu: Lưu trữ tài liệu cách hệ thống; Tiết kiệm thời gian nhân lực công việc tổng hợp, đối chiếu, lập báo cáo; Kiểm sốt, xử lý, cung cấp thơng tin kế tốn cách nhanh chóng, xác - Cách thức tiến hành: Hiện thị trường nhiều phần mềm kế toán MISA, FAST, CYBER, ACOUTING, ADSOFT Công ty nên xem xét định mua phần mềm kế tốn phù hợp uy tín để hỗ trợ cho cơng tác kế tốn hiệu qur cao Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận doanh nghiệp nhỏ nên sử dụng phần mềm kế tốn sau: MISA, Fast Acounting, CeAC Phần mềm kế toán MISA: http://www.misa.com.vn Đây loại phần mềm quản lý kế tốn thơng dụng nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng hỗ trợ nhiều phân hệ mới, giao diện dễ sử dụng cho phép nhà quản lý tùy chỉnh cách dễ dàng Để biết thêm thông tin phần mềm, kế tốn truy cập vào địa trang web nhà cung cấp yêu cầu vấn Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 88 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phần mềm kế tốn Fast Accounting: http://fast.com.vn Khóa luận tốt nghiệp Fast Accounting phân hệ thống 14 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầu đủ yêu cầu kế toán, thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ln cập nhập thơng kế tốn thuế Bộ tài Tổng cục thuế Đây phần mềm kế tốn nhiều tiện ích, tính thông minh giúp người sử dụng khai thác thông tin cách hiệu Để biết thêm thông tin phần mềm kế tốn truy cập vào địa trang web nhà cung cấp yêu cầu vấn Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 89 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh vị trí vai trò quan trọng q trình kinh doanh tiêu thụ công tác quản lý doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện cho nhà quản tị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển công ty Bài khóa luận nêu vấn đề sau: Lý luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Đồng thời sử dụng số liệu năm 2017 để mơ tả ví dụ cụ thể Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận: áp dụng sách chiết khấu tốn; trích lập dự phòng nợ thu khó đòi; áp dụng phần mềm kế tốn Mặc dù nỗ lực thân, tận tình giúp đỡ chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận, hướng dẫn thầy Tưởng thời gian hạn , hạn chế mặt kiến thức thân nên tránh khỏi thiếu sót Kính mong Thầy, nhận xét bảo để khóa luận em hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy Phạm Văn Tưởng tồn thể nhân viên phòng kế tốn cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận giúp em hoàn thành khóa luận này! Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thùy Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 90 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2006), Chế độ kế tốn doanh nghiệp, NXB LĐXH Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy (2009), Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Tài Phan Đức Dũng (2009), Bài tập kế tốn tài chính, NXB Thống Nguyễn Văn Công (2008), Lý thuyết thực hành KTTC, NXB Tài Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam thơng hướng dẫn Website Bộ tài www.mof.gov.vn Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu Đức Thuận Tài liệu, sổ sách kế tốn cơng ty (2017) Sinh viên: Phạm Thị Thùy – QT1802K 91 ... áp dụng công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Đức Thuận 35 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Đức Thuận. .. tốn doanh thu, chi phí khác cơng ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Đức Thuận 72 2.2.4 Nội dung kế toán xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Đức Thuận. .. chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư đức thuận , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư đức thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay