Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng phù đổngf

110 5 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Bùi Thị Bích Phương Giảng viên hướng dẫn: ThS Văn Hờng Ngọc HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHẦN XÂY DỰNG PHÙ ĐƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHINH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Bùi Thị Bích Phương Giảng viên hướng dẫn: ThS Văn Hờng Ngọc HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương Mã SV: 1412401300 Lớp: QT1805K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chí phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Hệ thống sở kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng, sử dụng số liệu năm 2016 Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Văn Hồng Ngọc Học hàm, học vị: Thạc si quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN năm 2018 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Bùi Thị Bích Phương ThS Văn Hờng Ngọc Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Đề tài tốt nghiệp: Văn Hồng Ngọc Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Bùi Thị Bích Phương Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cở phần xây dựng Phù Đởng Hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả Nội dung hướng dẫn: kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, nhiều cố gắng quá trình sưu tầm tài liệu phục vụ cho đề tài tốt nghiệp - Thường xuyên liên lạc, trao đổi với giáo viên hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến đề tài tốt nghiệp Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn các ví dụ của đề tài - Đảm bảo đúng tiến độ của viết theo quy định của Nhà trường, Khoa giáo viên hướng dẫn Đánh giá chất lượng đờ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Khóa luận chia thành chương bố cục kết cấu rõ ràng, hợp lý - Tác giả nêu lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa nhỏ; thực tiễn tại đơn vị thực tập, số liệu minh họa cụ thể - Tác giả đề xuất vài ý kiến về công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập Các giải pháp tính thực tiễn khả thi cao Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHO 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Một số khái niệm 1.1.2.1 Doanh thu .3 1.1.2.2 Chi phí 1.1.2.3 Xác định kết kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 11 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.2.2.1 Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 11 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 12 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 13 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán 14 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 16 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 16 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 16 1.2.4 Kế toán doanh thu tài chi phí tài 17 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 17 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 17 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 19 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 21 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 21 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 21 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 21 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 23 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 23 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 23 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 24 1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn vào cơng tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHẦN XÂY DỰNG PHÙ ĐÔNG 33 2.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần xây dựng Phù Đổng 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 33 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 35 2.1.3 cấu tổ chức máy quản lý Công ty 36 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn tại Công ty Cổ phần xây dựng Phù Đổng 37 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty .37 2.1.4.2 Các sách kế tốn áp dụng Cơng ty 39 2.1.4.3 Tổ chức hệ thống chứng từ tài khoản kế toán 39 2.1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 39 2.1.4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo tài .41 2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cồ phần xây dựng Phù Đổng 41 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 41 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP xây dựng Phù Đổng 41 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 41 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 41 2.2.1.4 Quy trình hạch tốn 42 2.2.1.5 Ví dụ minh hoạ 43 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 47 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán Công ty CP xây dựng Phù Đổng 47 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 47 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 47 2.2.2.4 Quy trình hạch tốn 47 2.2.2.5 Ví dụ minh hoạ 48 2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .53 2.2.3.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh Cơng ty CP xây dựng Phù Đổng 53 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 53 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 53 2.2.3.4 Quy trình hạch toán 53 2.2.3.5 Ví dụ minh hoạ 54 2.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 62 2.2.4.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng .62 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng 62 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 62 2.2.4.4 Quy trình hạch tốn 62 2.2.4.5 Ví dụ minh hoạ 64 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 67 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 67 2.2.6.1 Nội dung kế toán xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng 67 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng 67 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng 67 2.2.6.4 Quy trình hạch tốn 68 2.2.6.5 Ví dụ minh họa 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHẦN XÂY DỰNG PHÙ ĐÔNG 78 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng Phù Đổng 78 3.1.1 Ưu điểm 78 3.1.2 Hạn chế 80 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP xây dựng Phù Đổng 80 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tại Công ty CP xây dựng Phù Đổng .80 3.2.2 Ngun tắc để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tại Công ty 81 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tại Công ty 82 3.2.3.1 Hiện đại hố cơng tác kế tốn: 82 3.2.3.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế tốn Cơng ty 89 3.2.3.3 Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ 95 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp sử dụng MISA SME.NET 2017 nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu của từng doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép doanh nghiệp thể cài nhiều máy tính với chi phí hợp lý  Phần mềm kế toán FAST Accounting 11 Giá: 6.000.000đ - 8.000.000đ/bản Phần mềm Fast accounting (phiên bản 11) mang những tính nởi trội thể chạy mạng nhiều người sử dụng máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý số liệu (tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản phẩm…), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi so sánh số liệu giữa các kỳ kế toán, quản lý số liệu của nhiều sở, tiện ích nhập số liệu (có thể chuyển từ hình nhập số liệu sang hình nhập số liệu khác thao tác kích chuột phải, xem báo cáo nhập dữ liệu, giao diện hai ngôn ngữ Anh Việt…) Trong phần mềm kế toán FAST ACCOUTING với phân hệ “Kế toán giá thành xây lắp” người sử dụng thể tập hợp các chi phí liên quan đến từng công Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 84 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp trình xây lắp, lên các báo cáo giá thành cũng báo cáo lãi lỗ, các báo cáo so sánh giữa số dự toán số thực tế, tính lãi sử dụng vốn Các số liệu theo dõi gồm số phát sinh kỳ, số lũy kế từ đầu năm số lũy kế từ khởi công Ưu điểm:  Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hiện hành Phần mềm hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng thể yên tâm về yêu cầu quản lý của mình  Tốc độ xử lý nhanh  Cho phép kết xuất báo cáo Excel với mẫu biểu sắp xếp đẹp  Sử dụng làm việc lúc, nơi thiết bị Không cần phải cài đặt phần mềm máy chủ hay các phần mềm hỗ trợ khác  Dễ dàng truy xuất thông tin, đảm bảo tính chính xác Nhược điểm:  Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ   Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt Data Phần mềm kế tốn AMIS.VN Khơng đáp ứng tốt nhu cầu nhiều linh vực khác nghiệp vụ kế toán đặc thù Dược phẩm, Thiết bị Tin học, Ơ tơ xe máy Phần mềm AMIS.VN còn đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp hoạt động linh vực xây dựng công trình xây lắp Hiện nay, với sự bứt phá công nghệ, sự tiện dụng sử dụng phần mềm AMIS.VN lựa chọn hàng đầu của hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động linh vực xây lắp xây dựng cơng trình tồn quốc như: Công ty Cổ phần P.A.C.O, Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Petrolimex – Tradoco, Hợp tác xã Vận Tải Thi Công Giới Số 6, Công ty xây dựng NAM SƠN, Công Ty CP Xây Dựng 79 Dưới số nghiệp vụ đặc thù công tác quản trị tài chính kế toán của doanh nghiệp xây lắp xây dựng giải quyết phần mềm AMIS.VN: Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 85 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Quản lý giá thành theo cơng trình Qua phần mềm AMIS.VN Cơng ty thể tập hợp chi phí tính giá thành cho các công trình xây dựng:  Tập hợp các chi phí trực tiếp: Kế toán cần nhập số liệu lần, phần mềm sẽ tự động tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp cho từng công trình, từng hạng mục chi tiết bên kế toán cần kiểm tra lại số liệu trước tính giá thành  Phân bổ chi phí gián tiếp: Các chi phí chung phát sinh xây dựng đa dạng phức tạp, chính vì phần mềm thể thiết lập các định mức phân bổ nhằm giúp kế toán dễ dàng theo dõi việc phân bổ các khoản chi phí đến từng công trình, từng hạng mục cụ thể  Đánh giá sản phẩm dở dang nghiệm thu công trình: Sau hoàn thành xong việc tập hợp phân bổ chi phí phần mềm sẽ tự động tính giá thành cho từng công trình, hạng mục Khơng vậy, AMIS.VN cho phép theo dõi chi phí thầu phụ, loại chi phí đặc thù xây dựng Chi phí phát sinh doanh nghiệp th ngồi thi cơng phần cơng trình Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 86 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Thơng qua phần mềm kế toán thể theo dõi việc lập khoản dự phòng bảo hành công trình, vì công trình bàn giao đưa vào sử dụng, thể phát sinh những chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo hành Bên cạnh đó, phầm mềm hỗ trợ kế tốn quản lý hàng tờn kho Thường thì nguyên vật liệu ngành xây dựng xuất thẳng đến công trình không qua nhập kho, mà lại tính vào chi phí Nhưng theo dõi tồn kho tại từng công trình, theo dõi sự điều chuyển vật liệu giữa công trình với công trình khác vật liệu thừa thiếu giữa các công trình cần kiểm soát Phần mềm không cho phép quản lý nguyên vật liệu xuất thẳng đến công trình mà còn quản lý nguyên vật liệu xuất qua kho  Cho phép quản lý các chứng từ nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, cơng cụ dụng cụ, thành phẩm  Hệ thống hỗ trợ việc xuất kho theo định mức nguyên vật liệu  Cho phép tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều phương pháp Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 87 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Quản lý cơng nợ theo hợp đờng, cơng trình Do ngành xây dựng nhiều nhà cung cấp các loại nguyên vật liệu, dịch vụ, nhiên liệu phục vụ cho hoạt động xây lắp Vì vậy, AMIS.VN giúp người sử dụng theo dõi công nợ của nhà cung cấp, hay theo dõi công nợ của nhà cung cấp nhiều dịch vụ cùng lúc cho hợp đồng, công trình Khách hàng phong phú (chủ đầu tư đặt hàng công trình, các khách hàng mua lẻ công trình công ty tự đầu tư xây dựng ), giá trị hợp đồng lớn, quá trình toán kéo dài nhiều năm AMIS.VN hỗ trợ việc quản lý công nợ của ngành xây dựng theo tiến độ toán, theo đợt toán, theo công trình, dự án Ngồi ra, AMIS.VN còn các tính khác đáp ứng nhu cầu đặc trưng cho doanh nghiệp xây dựng:  Quản lý hồ sơ công trình  Quản lý tài sản cố định, khấu hao tài sản  Quản lý hoạt động đầu tư xây lắp  Quản trị dòng tiền Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 88 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Quản lý lãi, lỗ theo tưng cơng trình, hợp đờng Do việc quản lý lãi/lỗ theo từng công trình hay hợp đồng diễn khá phức tạp đòi hỏi sự chi tiết, rõ ràng Vì thế, AMIS.VN cho phép kế toán theo dõi các khoản chi chi phí cụ thể theo từng công trình, hợp đồng Với tiện ích này, kế toán sẽ tiết kiệm thời gian để tính toán số liệu, cần nhập liệu lần cuối kỳ vào xem báo cáo Thơng qua đó, Ban Giám đốc cũng dễ dàng nắm bắt tình hình của Công ty, đưa các quyết định nhanh chóng hiệu quả  Theo em, Cơng ty nên mua phần mềm kế tốn AMIS.VN Bởi phần mềm phù hợp với tính chất đặc thù ngành xây dựng, dễ sử dụng, tính bảo mật cao phù hợp với cấu hình nhiều máy chi phí mua phù hợp với điều kiện Cơng ty 3.2.3.2 Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn Cơng ty Hệ thống sở kế toán tại cơng ty đều vai trò quan trọng Công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty thực sự hiệu quả hệ thống sở kế toán phù hợp với quy mô quy trình kinh doanh tại công ty Một hệ thống sở kế toán hồn thiện phải bao gồm hệ thống sổ tổng hợp sổ chi tiết Tuy nhiên, hạch toán kế toán, công ty ghi Sở cái Để hồn thiện hệ thống sổ kế toán tại Công ty CP xây dựng Phù Đổng, em nhận thấy công ty nên lập các Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho các Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 89 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp khoản chi phí, doanh thu Từ đó, giúp cho ban lãnh đạo cơng ty những giải pháp quản lý chi phí cách chính xác Sơ đồ minh hoạ trình tự ghi sổ kế toán lập thêm Sổ chi tiết: Ghi chú: Quan hệ đối chiếu Ghi cuối kỳ Ghi hàng ngày  Đối với kế toán doanh thu, Công ty nên lập các “Sổ chi tiết bán hàng” chi tiết theo từng cơng trình thì công ty nắm tình hình nghiệm thu, quyết toán của từng công trình Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết bán hàng, công ty cũng cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Cuối tháng, kế toán sẽ tiến hành tổng hợp số liệu từ các Sổ chi tiết bán hàng Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Sau đó, kế toán sẽ đối chiếu số liệu Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng với Sở cái TK 511 xem số liệu chính xác không Việc lập các sổ giúp cho công tác kế toán doanh thu cụ thể, chi tiết theo từng loại chặt chẽ Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 90 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ minh họa: VD 3.1: (Minh họa tiếp nghiệp vụ VD 2.1) Ngày 28/10/2016, Công ty bàn giao công trình Thi công xây dựng nhà ăn Trường tiểu học THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long cho Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Đồn Thị Điểm, (cơng trình khởi công từ ngày 26/06/2016) với tổng giá trị hợp đồng 5.729.590.000đ Công ty chưa nhận toán số tiền  Căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 0000096 (Biểu số 2.1), kế toán phản ánh doanh thu của nghiệp vụ vào Sổ chi tiết bán hàng (Biểu số 3.1) Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 91 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.1 – Sổ chi tiết bán hàng C.TY CP XÂY DỰNG PHÙ ĐÔNG Mẫu số S17-DNN Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SƠ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên cơng trình: Nhà ăn Trường tiểu học THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long Từ ngày 26/06/2016 đến ngày 28/10/2016 Ngày tháng ghi sổ Chứng tư Số hiệu 28/10 HĐ0000096 Doanh thu Diễn giải Ngày tháng 28/10 Xây dựng nhà ăn Trường tiểu học THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long Cộng số phát sinh TKĐƯ 131 Số lượng Đơn giá Các khoản tính trư Thành tiền 5.156.631.000 5.156.631.000 -Giá vốn hàng bán 4.880.132.500 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K Khác 5.156.631.000 5.156.631.000 -Doanh thu -Lãi gộp Thuế 276.498.500 Ngày 28 tháng 10 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 92 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Đối với kế toán chi phí: Hiện tại, công ty lập Sổ cái cho các tài khoản 632, 642, Như thì không theo dõi chi tiết từng khoản chi, gây khó khăn cho việc quản lý, Công ty nên mở “Sổ chi phí sản xuất kinh doanh” chi tiết theo từng khoản chi phí Ví dụ minh họa: VD 3.2: (Minh họa tiếp nghiệp vụ VD 2.1) Ngày 28/10/2016, Công ty bàn giao công trình Thi công xây dựng nhà ăn Trường tiểu học THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long cho Cơng ty Cở phần phát triển giáo dục Đồn Thị Điểm, (công trình khởi công từ ngày 26/06/2016) với tổng giá trị hợp đồng 5.729.590.000đ Công ty chưa nhận toán số tiền Trị giá vốn công trình: 4.880.132.500đ  Căn cứ vào Phiếu kế toán số 23 (Biểu số 2.4), kế toán tiến hành ghi chép bút toán của nghiệp vụ vào Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Biểu số 3.2) Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 93 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.2 – Sổ chi phí sản xuất kinh doanh C.TY CP XÂY DỰNG PHÙ ĐÔNG Mẫu số S18-DNN Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SÔ CHI PHI SẢN XUẤT KINH DOANH - Tài khoản: 632 - Tên phân xưởng: - Tên sản phẩm, dịch vụ: Công trình xây dựng nhà ăn Trường tiểu học THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long Năm 2016 Ngày tháng ghi sổ 28/10 Chứng tư Số hiệu Ngày PKT23 28/10 Diễn giải Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Công trình xây dựng nhà ăn Trường tiểu học THCS Đoàn Thị Điểm Cộng phát sinh kỳ Ghi TK 632 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K TKĐƯ 154 Ghi Nợ TK 632 Tổng số tiền Số lượng 4.880.132.500 Đơn giá 4.880.132.500 911 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 94 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3.3 Hồn thiện cơng tác luân chuyển chứng từ Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban, phận Mỗi luân chuyển chứng từ thì các bên giao nhận chứng từ đều phải ký vào sổ Nếu xảy mát chứng từ cũng dễ quy trách nhiệm cho đúng người, đúng phận để biện pháp xử lý Việc làm giúp quản lý chặt chẽ các chứng từ của công ty, nữa cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các cán công nhân viên quản lý chứng từ nói riêng cơng việc nói chung Biểu số 3.3 – Phiếu giao nhận chứng tư C.TY CP XÂY DỰNG PHÙ ĐÔNG Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh SÔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Tháng….năm… Ngày, Loại chứng tư Ngày tháng tháng chứng tư Số tiền chứng tư Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K Ký tên Bên giao Bên nhận 95 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Về mặt lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp Về mặt thực tiễn, đề tài mô tả phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh năm 2016 tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính các văn bản sửa đởi, bở sung từ thấy số ưu điểm công tác kế toán tại đơn vị sau: - Đối với công tác kế toán doanh thu: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến xây dựng công trình đều ghi chép cách chi tiết, đầy đủ kịp thời, đảm bảo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh - Đối với công tác kế toán chi phí: Mọi chi phí phát sinh công ty đều quản lý cách chặt chẽ, đảm bảo tính hợp lý cần thiết - Đối với công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty phần đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị Tuy nhiên, Công ty còn tồn tại số hạn chế sau: Về hình thức kế tốn: Hiện việc ghi chép kế toán tại công ty còn thủ công, dễ gây nhầm lẫn, sai sót, kém hiệu quả Về hệ thống sổ kế tốn: Khi hạch toán doanh thu, chi phí, cơng ty lập Sổ Nhật ký chung Sổ cái nên chưa theo dõi chi tiết từng công trình Về quy trình ln chuyển chứng từ hạch tốn kế tốn: Giữa các phòng ban cơng ty khơng phiếu giao nhận chứng từ, vì xảy mát chứng từ khó quy trách nhiệm để xử lý Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng Cụ thể: Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 96 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Hiện đại hóa cơng tác kế tốn: Cơng ty cần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin cách áp dụng các phần mềm kế toán máy vào công tác kế toán nhằm giảm chi phí, không tốn nhiều thời gian mà đạt hiệu quả cao Hoàn thiện hệ thống sổ kế tốn: Để hồn thiện hệ thống sở kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng, công ty nên lập các Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho các khoản chi phí, doanh thu, đờng thời cũng góp phần nắm tình hình nghiệm thu, qút toán của từng cơng trình Hồn thiện cơng tác luân chuyển chứng từ: Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ giữa các phòng ban, phận để xảy mát chứng từ sẽ dễ quy trách nhiệm biện pháp xử lý Hơn nữa, việc sẽ giúp quản lý chặt chẽ các chứng từ của công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm cho công nhân viên Các kiến nghị đề xuất nói đều xuất phát từ thực tế tại cơng ty nên tính thực tiễn khả thi Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 97 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Thị Loan, Kế toán tài chính các doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 Bộ Tài chính, Chế độ kế toán các doanh nghiệp, quyển Báo cáo tài chính chứng từ sổ kế toán sơ đồ kế toán, NXB Thống Kê, 2008 Các tài liệu của Công ty cổ phần xây dựng Phù Đổng Tham khảo số luận văn kế toán của trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tài liệu Internet Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính các chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K 98 ... về công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nho Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần xây. .. để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tại Công ty 81 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh. .. kết kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng phù đổngf , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng phù đổngf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay