Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần trung thủy

103 1 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN KIỂM TOÁN Sinh viên: Lê Mỹ Hương Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh Viên: Lê Mỹ Hương Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh Viên: Lê Mỹ Hương Mã SV: 1412401094 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( vè lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Tìm hiể thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy  Đề xuất cá giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Thu thập số liệu doanh thu bán hàng, giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN năm Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp:  Thái độ nghiêm túc, ham học hỏi trình làm khóa luận tốt nghiệp  Đảm bảo yêu cầu thời gian nội dung nghiên cứu đề tài  Chịu khó nghiên cứu lý luận thực tiễn, thu thập tài liệu liên quan đề xuất giải pháp để hoàn thiện đề tài Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…):  Đã hệ thống hóa lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Đã mơ tả phân tích thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy  Đã đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Bằng số:……………………………………………………………………… Bằng chữ:…………… …………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) ThS Phạm Thị Kim Oanh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .3 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Doanh thu thu nhập doanh gnhiệp .4 1.1.2 Chi phí 1.1.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh .9 1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 10 1.3 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 11 1.3.1 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 11 1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.3.3 Kế toán quản lý kinh doanh 21 1.3.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 23 1.3.5 Hạch toán hoạt động khác .27 1.3.6 Kế toán xác định kết kinh doanh .30 1.4 Các hình thức kế tốn doanh nghiệp 33 1.4.1 Hình thức kế toán nhật ký chung .33 1.4.2 Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ 34 1.4.3 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 36 1.4.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 37 1.5 Những điểm Thông tư 133 so với Quyết định 48 39 1.5.2 Khác 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦ TRUNG THỦY 41 2.1 Khái quát chung công ty Cổ Phần Trung Thủy 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty Cổ Phần Trung Thủy 41 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty Cổ Phần Trung Thủy .42 2.1.3 Hệ thống tổ chức công ty Cổ Phần Trung Thủy 43 Ví dụ 2.2: Ngày 15/12/2016 bán Máy khoan búa GBH 8-45 DV Professional 53 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 58 Ví dụ minh họa 2.4: Ngày 15/12/2016 bán Máy khoan búa GBH -45 DV Professional chưa thuế 18.000.000 đồng, thuế GTGT 10% thu tiền mặt Kế toán định khoản sau: 60 2.2.3 Kế tóan chi phí quản lý kinh doanh 63 2.2.4: Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 69 2.2.5 Trong năm 2016 công ty Cổ Phần Trung Thủy không phát sinh nghiệp vụ kinh tế liên quan đến thu nhập khác chi phí khác 75 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 75 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY .85 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh dooanh công ty Cổ Phần Trung Thủy 85 3.1.1 Ưu điểm 85 3.1.2 Hạn chế 86 3.2 Một số biện pháp nhằm góp phần xác định xác kết loại sản phẩm công ty Cổ Phần Trung Thủy 86 3.2.1 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ 86 3.2.2 Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn 87 3.2.3 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Trung Thủy 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối với tất doanh nghiệp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh mối quan tâm hàng đầu Đó giai đoạn khơng thể thiếu chu kỳ kinh doanh tính định đến thành bại doanh nghiệp Xác định kết kinh doanh thành lao động cuối mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thúc đẩy xã hội phát triển.Vì cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vai trò giúp cho nhà quản trị nhìn đắn thực trạng doanh nghiệp từ đề biện pháp kế hoạch cụ thể cho giai đoạn kinh donah doanh nghiệp Xuất phát từ lý với kiến thức trang bị ghế nhà trường qua thời gian tìm hiểu cơng ty Cổ Phần Trung Thủy, em sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Cổ Phần Trung Thủy“ Mục đích nghiên cứu Qua việc nghiên cứu đề tài này, vận dụng lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vào thực tiễn kế tốn cơng ty Cổ Phần Trung Thủy giúp hiểu nắm rõ doanh nghiệp, đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Xem xét việc thực hệ thống kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp Qua đưa số đề xuất giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài tồn chứng từ, sổ sách kế tốn liên quan đến tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy Lấy số liệu năm 2016 đê minh họa Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu Khoá luận tốt nghiệp - Thu thập chứng từ nghiệp vụ phát sinh thực tế công ty Cổ Phần Trung Thủy - Tham khảo ý kiến anh chị phòng kế tốn doanh nghiệp - Ý kiến giáo viên hướng dẫn - Tham khảo sách báo số tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu - Thu thập số liệu từ chứng từ gốc liên quan đến đề tài nghiên cứu từ tổng hợp vào sổ sách tài khoản liên quan đến việc xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Đồng thời tham khảo số văn quy định chế độ tài hành Kết cấu đề án Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung khóa luận gồm chương:  Chương 1: Những lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy Được giúp đỡ ban giám giám đốc, cán phòng kế tốn hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình ThS Phạm Thị Kim Oanh Mặc dù thân cố gắng song thân chưa nhiều kinh nghiệm thực tế nên luận em khơng tránh khỏi sai sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp, nhận xét thầy để hồn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Cơng Ty Cổ Phần Trung Thủy PHIẾU KẾ TỐN Khố luận tốt nghiệp Ngày 31 tháng 12 năm 2016 số 17/12 Nội dung Kết chuyển lãi năm 2016 TK Nợ 911 Cộng TK 421 Số tiền 25.914.063 25.914.063 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu Biều số 2.25: Phiếu kế toán 17/12 Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 80 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu 2.26: Nhật Ký Chung (Trích) Mẫu số: S03a-DNN Công Ty Cổ Phần Trung Thủy (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC) Ngày 14/09/2006) NHẬT KÝ CHUNG Năm 2016 Chứng từ NTGS SH NT A B C TKĐ U E Số phát sinh 31/12 PKT 11/12 31/12 31/12 PKT 12/12 31/12 Diễn giải D Phát sinh quý … Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài Kết chuyển doanh thu bán hàng 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 10.281.422.657 31/12 PKT 13/12 Kết chuyển chi phí tài Kết chuyển chi phí QLDN Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp kết chuyển chi phí thuế TNDN 911 635 911 642 26.371.476 … 31/12 31/12 31/12 31/12 PKT 14/12 PKT 15/12 PKT 16/12 PKT 17/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Kết chuyển lãi Cộng số phát sinh … 515 911 511 911 821 3334 911 821 911 421 Nợ … … 166.223 166.223 10.656.309.101 10.656.309.101 10.281.422.657 26.371.476 316.288.613 316.288.613 6.478.516 6.478.516 6.478.516 6.478.516 25.914.063 25.914.063 92.081.673.241 92.081.673.241 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty Cổ Phần Trung Thủy Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 81 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu 2.27: Sổ TK 911 (Trích) Mẫu số: S03b-DNN Cơng Ty Cổ Phần Trung Thủy (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC) Ngày 14/09/2006) SỔ CÁI Tài khoản 911: Xác định kết kinh doanh Số phát sinh NTGS A … 31/12 31/12 Chứng từ Số ngày hiệu tháng B C … … … PKT 11/12 31/12 PKT 12/12 31/12 Diễn giải D Phát sinh kỳ … Kết chuyển doanh thu HĐTC TKĐU E … 515 Nợ … … … … 166.223 511 KC doanh thu hàng bán 10.656.309.101 31/12 PKT 31/12 13/12 31/12 PKT Kết chuyển giá vốn HB PKT 31/12 16/12 PKT 17/12 31/12 31/12 Người lập biểu (Ký, họ tên) 10.281.422.657 26.371.476 31/12 14/12 31/12 6321 Kết chuyển CPTC 635 26.371.476 Kết chuyển CPQLDN 642 316.288.613 316.288.613 Kết chuyển CP thuế 821 6.478.516 6.478.516 TNDN Kết chuyển lãi Cộng số phát sinh năm 421 25.914.063 25.914.063 10.656.475.325 10.656.475.325 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K (Ký, họ tên) 82 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu số 2.28: Sổ TK 821( Trích) Mẫu số: S03a-DNN Cơng Ty Cổ Phần Trung Thủy (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC) Ngày 14/09/2006) SỔ CÁI TK 821: Chi phí thuế TNDN Năm 2016 Số phát sinh Chứng từ NTGS ngày Số hiệu tháng A B C 31/12 PKT 15/12 31/12 PKT 16/12 Người lập biểu (Ký, họ tên) Diễn giải D Phát sinh … kỳ Xác định 31/12 thuế TNDN Kết chuyển CP thuế 31/12 TNDN Cộng số phát sinh năm TKĐU E 3334 … … 6.478.516 911 Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K Nợ 6.478.516 6.478.516 6.478.516 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) 83 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu 2.29: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 STT 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu (A) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu cung cấp dịch vụ Gía vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Ngươi lập biểu (kí, họ tên) Mã (B) Thuyết minh (C) IV.08 Số năm (1) Số năm trước (2) 10.656.309.101 1.463.636.364 0 10.656.309.101 1.463.636.364 10.281.422.657 1.452.727.27 IV.09 374.866.444 10.909.091 166.223 26.371.476 26.371.476 22.834 0 316.288.613 39.905.900 32.392.578 0 -28.973.975 40.596.400 40.596.400 32.392.578 11.622.425 6.478.515 2.324.485 25.914.063 9.297.940 Lập ngày 30 tháng năm 2017 Kế tốn trưởng Giám đốc (Kí, họ tên) Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K (Kí, họ tên) 84 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG III Khố luận tốt nghiệp MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh dooanh công ty Cổ Phần Trung Thủy 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế tốn Bộ máy kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung, nghiệp vụ kinh tế phát sinh gửi lên phòng kế tốn để kiểm tra ghi chép vào sổ sách Hình thức gọn nhẹ, đảm bảo cơng tác kế tốn thực cách hiệu quả.Trong Cơng ty phân chia cơng việc phối hợp nhịp nhàng,khả đội ngũ chuyên mơn khai thác triệt để,các nhân viên phòng kế tốn bố trí cơng tác phù hợp với trình độ khả người Hệ thống kế tốn Cơng ty vào nề nếp, tổ chức tương đối hoàn chỉnh phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 3.1.1.2 Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung- phương pháp đơn giản,dễ làm, dễ sử dụng phù hợp công ty hoạt động lĩnh vực thương mại Tất cảnghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào trọng tâm sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh theo nội dung kinh tế nghiệp vụ 3.1.1.3 Về cơng tác kế toán bán hàng - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán ghi nhận doanh thu kịp thời xác, doanh thu xác định cách hợp lý phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu Như giám sát chặt chẽ tình hình tốn, ứ đọng vốn, đồng thời phù hợp với yêu cầu theo dõi công nợ cơng ty - Các chi phí phát sinh ghi chép cách đầy đủ, kịp thời hợp lý Từ giúp ban lãnh đạo thấy biến động chi phí để đưa ra sách tiết kiệm chi phí Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 85 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp - Cơng tác tổ chức kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty nhanh gọn, kịp thời, phản ánh mức doanh thu mà doanh nghiệp đạt theo tháng, quý, năm Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ Phần Trung Thủy bộc lộ số hạn chế 3.1.2 Hạn chế - Về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Hiện số khoản nợ hạn chưa lập dự phòng, trường hợp khách hàng trốn nợ doanh nghiệp ko khả đòi dẫn tới ảnh hưởng tới tài cơng ty - Hiện công ty áp dụng máy vi tính vào cơng tác hạch tốn kể dừng lại việc sử dụng Word Excel Trong hoạt động kinh doanh ngày mở rộng nên áp dụng cơng nghệ vào hạch tốn nhằm giúp nhà quản lý đạt hiệu công việc 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy 3.2.1 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ Tùy vào thời điểm kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít, dựa vào điều cơng ty nên quy định hợp lý thời gian luận chuyển chứng từ để việc thực hạch tốn đưuọc nhanh chóng kịp thời xác Hơn nữa, cơng ty nên phiếu giao nhận chứng từ để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ phòng ban, phận thuận lợi, nhân viên ý thức cơng tác bảo quản chứng từ dễ dàng việc tìm kiếm , giải trường hợp bị hay thất lạc Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 86 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu 3.3: mẫu phiếu giao nhận chứng từ Công ty Cổ Phần Trung Thủy Địa chỉ: 27/739 Nguyễn Văn Linh phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân - Hải Phòng PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Ngày… tháng… năm STT … Loại chứng từ … số hiệu số lượng Bên giao Bên nhận … … … … Đại diện bên giao Ngày tháng Đại diện bên nhận (chức vụ, ký, họ tên) (chức vụ, ký, họ tên) năm 3.2.2 Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn Hệ thống sổ kế tốn cơng ty vai trò quan trọng.Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty thực hiệu hệ thống sổ kế tốn phù hợp với quy mơ quy trình kinh doanh cơng ty.Một hệ thống sổ kế tốn hồn thiện phải bao gồm hệ thống sổ tổng hợp sổ chi tiết.Tuy nhiên, hạch toán kế tốn, cơng ty ghi Sổ Để hồn thiện hệ thống sổ kế tốn Cơng ty Cổ Phần Trung Thủy , em nhận thấy công ty nên lập Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho khoản chi phí, doanh thu, đồng thời góp phần nắm tình hình tiêu thụ loại hàng hố Từ giúp cho ban lãnh đạo cơng ty giải pháp quản lý cách xác Đối với kế tốn doanh thu, cơng ty nên lập “Sổ chi tiết bán hàng” chi tiết theo loại hàng hoá Việc theo dõi sản phẩm việc cần thiết, giúp cho ban lãnh đạo công ty nắm bắt doanh thu sản phẩm,từ phân tích, đánh giá hiệu kinh doanh sản phẩm Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết bán hàng, công ty cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Cuối tháng, kế toán tiến hành tổng hợp số liệu từ Sổ chi tiết bán hàng lập Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng Sau đó, kế tốn đối chiếu số liệu Bảng Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 87 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp chi tiết bán hàng với Sổ TK511 xem số liệu xác không Việc lập sổ giúp cho công tác kế toán doanh thu cụ thể, chi tiết theo loại mặt hàng chặt chẽ Đối với kế tốn chi phí, cơng ty nên mở “Sổ chi tiết giá vốn” cho tài khoản 632 để theo dõi giá vốn theo sản phẩm Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 88 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu 3.4: Sổ chi tiết tài khoản 5111 Công Ty Cổ Phần Trung Thủy Mẫu số S17-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tài khoản:5111 Đối tượng : gạch đá cẩm thạch Năm 2016 Chứng từ ngày NTGS số hiệu tháng 10/12 HĐ 0000130 Loại tiền: VNĐ Đơn Gía Diễn giải Doanh thu TKĐU SL Số phát sinh năm … bán 20.000 m2 gạch 10/12 đá cẩm thạch … Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Số ……trang, đánh từ trang 01 đến trang… Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K Các khoản giảm trừ … 131 92.500 20.000 … TT … 1.850.000.000 Thuế khác … … … … … … Ngày….tháng….năm 2016 Kế toán trưởng (ký ,họ tên) 89 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp Biểu 3.5: Sổ chi tiết tài khoản 6321 Công Ty Cổ Phần Trung Thủy Mẫu số S20-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT GÍA VỐN HÀNG BÁN Tài khoản:6321 Đối tượng : Gạch đá cẩm thạch Năm 2016 NTGS Chứng từ ngày số hiệu tháng Đơn giá Diễn giải 10/12 10/12 Giá vốn gạch cẩm thạch … Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Số ……trang, đánh từ trang 01 đến trang… Người ghi sổ (Ký, họtên) Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K Gía vốn TKĐU Số phát sinh năm … PX 14/12 Loại tiền: VNĐ 156 SL TT … … … 43.142 20.000 … … 862.840.000 … Ngày….tháng….năm2016 Kế toán trưởng (ký ,họ tên) 90 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khố luận tốt nghiệp 3.2.3 Hiện đại hóa cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Trung Thủy Với bùng nổ ứng dụng tin học công nghệ đem lại nhiều hiệu kinh tế lĩnh vực, kế toán, phần mềm kế toán đời nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu thơng tin xác, nhanh , kịp thời giúp nhà quản trị trì hoạt động cơng ty.Trên thị trường nhiều phần mềm kế toán MISA, CNS,SAS, ACCURA… Em xin giới thiệu số phần mềm mà công ty sử dụng  Phần mềm MISA SME.NET 2015 MISA SME.NET 2015 phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý hóa đơn, thuế, kho, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền lương, giá thành, hợp đồng, ngân sách, tổng hợp Gía cài đặt phần mềm 2.950.000 NVĐ Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 91 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Phần mềm ACCURA Khoá luận tốt nghiệp Là phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ gồm phân hệ sau: - Kế toán vốn tiền: Quản lý phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, chứng từ khác… - Kế toán kho: Quản lý nhập xuất kho vật tư, hàng hóa, chuyển kho, tính giá xuất kho, kiểm - Kế toán tài sản cố định: Quản lý tăng, giảm, điều chuyển tài sản cơng cụ, dụng cụ, trích lập khấu hao, phân bổ chi phí - Kế tốn thuế: khai, tốn loại thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt…) tích hợp phần mềm khai thuế qua mạng - Kế toán tổng hợp: Hệ thống sổ sách báo cáo theo hình thức sổ sách chung, báo cáo tài chính, sổ sách báo cáo quản trị, sổ sách báo cáo theo phân hệ Gía cài đặt phần mềm :2.500.000 VNĐ Giao diện phần mềm Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 92 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Khố luận tốt nghiệp Hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thông qua hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh người quản lý doanh nghiệp,hiểu biết doanh nghiệp hoạt động hiệu hay khơng, từ định đầu tư nhà đầu tư Trong trình học tập thời gian tìm hiểu thực tế với bảo cán nhân viên phòng kế tốn Công Ty Cổ PhầnTrung Thủy em định chọn đề tài “Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” làm đề tài thực khóa luận tốt nghiệp Trong khóa luận em đề cập đến vấn đề sau:  Về lý luận: Khoá luận nêu số vấn đền kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Về thực tiễn: Khoá luận phản ánh đầy đủ thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác đinh kết kinh doanh Công ty, đồng thời sử dụng số liệu năm 2016 để chứng minh cho lập luận nêu.Với kiến thức học, với việc tiếp cận thực tế , em mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Trung Thủy Do kiến thức nhiều hạn chế khả tìm hiểu chưa cao nên viết em nhiều thiếu sót Kính mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến đánh giá thầy Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám đốc, anh, chị, cơ, phòng TàiKế tốn Cơng Ty Cổ Phần Trung Thủy tạo điều kiện cung cấp số liệu đầy đủ cho viết em Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh – Người trực tiếp bảo hướng dẫn em suốt q trình viết khóa luận Hải phòng, ngày 30 tháng năm 2018 Sinh viên Lê Mỹ Hương Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 93 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Khoá luận tốt nghiệp Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ(Ban hành theo định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 trưởng tài chính- Nhà xuất tài chính) Bộ Tài (2015), 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất Tài Bộ Tài (2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2), Nhà xuất Tài  Quyển 1: “Hệ thống tài khoản kế toán”  Quyển 2: “Chế độ kế tốn doanh nghiệp: Báo cáo tài doanh nghiệp độc lập, báo cáo tài hợp nhất, chứng từ sổ kế tốn, ví dụ minh họa” Khóa luận tốt nghiệp sử dụng số liệu từ nguồn:  Các chứng từ kế tốn lấy Phòng TàiKế tốn Cơng Ty Cổ Phần Trung Thủy năm 2016 Sinh viên: Lê Mỹ Hương- Lớp: QT1806K 94 ... luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy  Chương... lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Tìm hiể thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ Phần Trung Thủy  Đề xuất... PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY .85 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh dooanh công ty Cổ Phần Trung Thủy 85 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần trung thủy , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần trung thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay